bộ đề thi thử thpt quốc gia môn lịch sử có đáp án hay

112 4.4K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 03:27

ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 NĂM 2015 (Đề thi gồm có 01 trang) Môn: LỊCH SỬ Ngày thi: 22 tháng 01 năm 2015 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (2,0 điểm) Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc truyền bá về Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất được thể hiện trong các tài liệu nào? Nêu nội dung của tư tưởng đó. Câu II (2,0 điểm) Trình bày và nhận xét việc tập hợp lực lượng cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kì 1930– 1945. Câu III (3,0 điểm) Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954, chiến thắng nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản ý đồ “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp? Trình bày hoàn cảnh, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến thắng đó. Câu IV (3,0 điểm) Vì sao nói giai đoạn 1960-1973 là giai đoạn phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản? Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển “thần kì” đó? Theo anh/chị, Việt Nam có thể học được những bài học kinh nghiệm gì từ sự thành công của Nhật Bản? Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh Số báo danh: ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 NĂM 2015 Môn: LỊCH SỬ (Đáp án – thang điểm có 05 trang) Câu Nội dung Điểm Câu I: 2,0 điểm Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc truyền bá về Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất được thể hiện trong các tài liệu nào? Nêu nội dung của tư tưởng đó. a. Tài liệu: - Các bài viết của Nguyễn Ái Quốc đăng trên tờ báo Nhân đạo (của Đảng cộng sản Pháp); báo Đời sống công nhân (Liên đoàn Lao động Pháp); Sự thật (Đảng cộng sản Liên Xô); tạp chí Thư tín quốc tế (Quốc tế cộng sản); báo Người cùng khổ, báo Thanh niên. 0,25 - Qua các bài tham luận của Nguyễn Ái Quốc trình bày trong Đại hội quốc tế cộng sản lần thứ V, Đại hội quốc tế nông dân (1924). 0,25 - Qua tác phẩm: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Đường Kách mệnh (1927). 0,25 b. Nội dung - Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trước hết phải thực hiện “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 0,25 - Nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do, từng bước thực hiện khẩu hiệu “ruộng đất cho dân cày” (chống đế quốc giành độc lập dân tộc là nhiệm vụ lớn nhất). 0,25 - Lực lượng tham gia: Trong cuộc cách mạng đó, công nhân và nông dân là gốc của cách mạng nhưng cần lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, tư sản dân tộc, trung và tiểu địa chủ. 0,25 - Lãnh đạo: Nông dân và công nhân là bạn đồng minh tự nhiên, song giai cấp nông dân muốn giải phóng mình phải đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp vô sản, giữ vai trò lãnh đạo cách mạng. 0,25 - Phải thực hiện đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. 0,25 Câu II: 2,0 điểm Trình bày và nhận xét về chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng trong các hội nghị của Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1930 đến 1945. a. Giai đoạn 1930 – 1931: - Tại hội nghị thành lập Đảng, trong bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên: + Chủ trương: Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. Đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản phải lợi dụng hoặc trung lập. 0,25 + Nhận xét: Đó là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam. Mặt khác, thể hiện rõ tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, qua đó khai thác sức mạnh của toàn dân tộc vào sự nghiệp cứu nước. 0,25 - Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Đông Dương (10–1930), trong bản Luận cương chính trị: + Chủ trương: Động lực của cách mạng là công nhân, nông dân. + Nhận xét: Luận cương không thấy được khả năng cách mạng của tiểu tư sản, khả năng chống đế quốc của tư sản dân tộc, khả năng phân hóa và lôi kéo một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ đi theo cách mạng. 0,25 b. Giai đoạn 1936–1939: Trong hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7–1936: - Chủ trương: Tập hợp rộng rãi mọi lực lượng dân chủ, từ lực lượng cơ bản (công nhân, nông dân), đến các tầng lớp trên (tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ) và cả một bộ phận những người Pháp có xu hướng chống phát xít ở Đông Dương, tức là cả một bộ phận lực lượng ngoài dân tộc. Thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương (năm 1938 đổi thành Mặt trận dân chủ Đông Dương). 0,25 - Nhận xét: Chủ trương này đáp ứng yêu cầu cụ thể của cuộc vận động dân chủ, nhằm đoàn kết rộng rãi tất cả những lực lượng có khả năng chống phát xít, phản động thuộc địa, cô lập cao độ bộ phận phản động nhất trong thực dân Pháp ở Đông Dương, là bộ phận không chịu thực hiện những chính sách mà Chính phủ nhân dân Pháp ban hành. Từ đó đòi các quyền tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình. 0,25 c. Giai đoạn 1939 – 1945: Trong hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11–1939 và tháng 5–1941: - Chủ trương: Tập hợp mọi lực lượng dân tộc như công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, trung và tiểu địa chủ, các cá nhân yêu nước không phân biệt giai cấp, tôn giáo, dân tộc. Lực lượng này sẽ được tổ chức thống nhất trong các mặt trận: + Hội nghị Trung ương tháng 11–1939, chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. + Hội nghị Trung ương tháng 5–1941, chủ trương thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh. 0,25 025 - Nhận xét: Đó là một chủ trương đúng đắn nhằm huy động lực lượng toàn dân tộc, cô lập cao độ kẻ thù; khắc phục triệt để những hạn chế về tập hợp lực lượng trongLuận cương chính trị tháng 10–1930, khẳng định lại tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 0,25 Câu 3: 3,0 điểm Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954, chiến thắng nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản ý đồ “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp? Trình bày hoàn cảnh, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến thắng đó. a. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954, chiến thắng của quân dân Việt Nam đã làm phá sản ý đồ “đánh nhanh, thắng nhanh”của thực dân Pháp là chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947. 0,25 b.Hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa * Hoàn cảnh: - Về phía Pháp: Bước sang năm 1947, Pháp gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết những khó khăn đó và thực hiện âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh”, tháng 3–1947, Bôlaec được cử sang làm Cao ủy của Pháp ở Đông Dương, vạch ra kế hoạch tiến công Việt Bắc nhằm đánh phá căn cứ địa, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và quân chủ lực, triệt đường liên lạc quốc tế của ta. Chúng âm mưu giành thắng lợi quân sự, tiến tới thành lập chính phủ bù nhìn, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. - Về phía Việt Nam: Cơ quan Trung ương của ta rút về căn cứ Việt Bắc để kháng chiến lâu dài. Lực lượng kháng chiến của ta lúc này vẫn còn non yếu. Trung ương Đảng chủ trương tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh. 0,25 0,25 * Diễn biến - Hành động của Pháp: Để thực hiện kế hoạch trên, Pháp huy động 12000 quân và hầu hết máy bay ở Đông Dương do tướng Valuy chỉ huy, tiến công Việt Bắc từ ngày 7–10–1947. Chúng chia thành 3 cánh quân tiến công lên Việt Bắc: + Sáng ngày mùng 7–10–1947, một binh đoàn quân dù do Sôvanhắc chỉ huy đổ bộ xuống Bắc Kạn, Chợ Mới. + Cùng ngày, một binh đoàn bộ binh do Bôphơrê chỉ huy từ Lạng Sơn tiến lên Cao Bằng rồi vòng xuống Bắc Kạn bao vây Việt Bắc ở phía đông và phía bắc. + Ngày 9–10–1947, một binh đoàn bộ binh và lính thủy do Comuynan chỉ huy từ Hà Nội ngược lên sông Hồng, sông Lô, lên Tuyên Quang, Chiêm Hóa rồi đánh vào Đài Thị, bao vây Việt Bắc ở phía tây. - Chủ trương, hành động của Việt Nam: + Ngày 15–10–1947, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”.Quân ta anh dũng chiến đấu, đẩy lùi mọi hướng tấn công của địch. .+ Ở Bắc Kạn, quân ta bao vây, tiến công địch ở Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn, Chợ Rã, buộc Pháp phải rút khỏi Chợ Đồn, Chợ Rã (cuối tháng 11–1947) 0,5 0,25 0,25 + Ở mặt trận hướng đông, ta chặn đánh địch trên đường số 4, tiêu biểu là trận ở đèo Bông Lau (30–10–1947). Ở hướng tây, ta phục kích, đánh địch trên sông Lô, nổi bật là trận Đoan Hùng, Khe Lau. 0,25 *Kết quả: - Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6.000 quân địch, bắn rơi 16 máy bay và bắn chìm 11 tàu chiến, ca nô; phá hủy nhiều xe quân sự và vũ khí, quân trang quân dụng của địch. 0,25 - Buộc quân Pháp rút khỏi Việt Bắc vào ngày 19–12–1947. Cơ quan chỉ đạo kháng chiến được bảo vệ, bộ đội chủ lực của ta trưởng thành. 0,25 * Ý nghĩa: - Là chiến dịch phản công đầu tiên của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp giành thắng lợi. Chứng minh sự đúng đắn của đường lối kháng chiến của Đảng ta, chứng minh khả năng vững chắc của căn cứ địa Việt Bắc. - Làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, buộc Pháp chuyển sang đánh lâu dài với ta. 0,25 0,25 Câu IV: 3 điểm Vì sao nói giai đoạn 1960-1973 là giai đoạn phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản? Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển “thần kì” đó? Theo em, Việt Nam có thể học được những bài học kinh nghiệm gì từ sự thành công của Nhật Bản? a) Sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản - Sau khi nền kinh tế phục hồi và đạt mức trước chiến tranh, từ năm 1952 đến năm 1960, Nhật Bản có bước phát triển nhanh. Từ năm 1960 đến năm 1973, kinh tế Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển “thần kì”: + Tốc độ tăng trưởng cao liên tục, nhiều năm đạt tới hai con số (1960–1969 là 10,8%).Từ năm 1970–1973, tuy có giảm đi nhưng vẫn đạt bình quân 7,8%, cao hơn các nước phát triển khác. + Năm 1968, Nhật đã vượt qua Anh, Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, vươn lên đứng thứ hai trong thế giới tư bản (sau Mỹ). Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới (cùng với Mỹ và Tây Âu). - Nhật Bản rất coi trọng giáo dục và khoa học - kĩ thuật, tập trung vào lĩnh vực sản xuất phục vụ dân dụng nổi tiếng thế giới (tivi, tủ lạnh, ô tô,…), các tàu chở dầu có tải trọng lớn (1 triệu tấn), xây dựng đường ngầm dưới biển dài 53,8 km nối liền hai đảo Hôn-su và Hốc-cai-đô, xây dựng cầu đường bộ dài 9,7 km nối hai đảo Hôn-su và Sicôcư,… b) Nguyên nhân * Nguyên nhân chủ quan + Coi trọng yếu tố con người, người dân Nhật với truyền thống văn hóa, giáo dục, đạo đức lao động tốt, có ý thức tổ chức kỉ luật, được trang bị kiến thức và nghiệp vụ, cần cù và tiết kiệm, ý thức cộng đồng,…được xem là vốn quí nhất, là “công nghệ cao nhất”, là nhân tố quyết định hàng đầu. + Nhà nước quản lý kinh tế một cách có hiệu quả, có vai trò rất lớn trong việc phát triển nền kinh tế ở tầm vĩ mô. + Các công ty của Nhật Bản năng động, có tầm nhìn xa, quản lý tốt nên có tiềm lực và sức cạnh tranh cao. + Nhật Bản luôn áp dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại, không ngừng nâng cao năng suất, cải tiến mẫu mã, hạ giá thành sản phẩm. + Chi phí cho quốc phòng ít nên có điều kiện tập trung cho phát triển kinh tế (Hiến pháp quy định không vượt quá 1% GDP) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 * Nguyên nhân khách quan + Nguồn viện trợ Mỹ, dựa vào Mỹ về mặt quân sự để giảm chi phí quốc phòng; lợi dụng các cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950–1953), Việt Nam (1954–1975) để làm giàu. + Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đạt được nhiều thành tựu. Mặt khác, đây cũng là giai đoạn phát triển của nền kinh tế thế giới. 0,25 0,25 c. Bài học cho Việt Nam. - Chú trọng yếu tố con người. Cần phải đào tạo, rèn luyện những cá nhân có ý thức kỉ luật cao, được trang bị kiến thức, cần cù, tiết kiệm, ý thức cộng đồng,… - Nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lí của Nhà nước và các công ty (nhạy bén nắm bắt tình hình thế giới, thông tin và dự báo,…); tích cực áp dụng những thành tựu khoa học – kỹ thuật vào sản xuất,… ; tận dụng tốt các các cơ hội từ bên ngoài, 0,25 0,25 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 Môn: LỊCH SỬ Ngày thi:… tháng… năm… Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (3,0 điểm) Trình bày những thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á của ba cường quốc (Liên Xô, Mĩ, Anh) trong Hội nghị Ianta (2-1945). Đặc trưng nổi bật của trật tự thế giới hai cực Ianta là gì? Câu II (2,0 điểm) Phân tích những điều kiện khách quan và chủ quan để Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Câu III (3,0 điểm) Nêu những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Suy nghĩ của em về việc vận dụng những bài học kinh nghiệm đó trong công cuộc bảo vệ tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam hiện nay. Câu IV (2,0 điểm) Kể tên các tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất ở Việt Nam từ khi Đảng ra đời đến năm 1954. Nêu mục tiêu của Mặt trận dân tộc thống nhất trong giai đoạn (1951-1954). Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh :………………………………. ;Số báo danh:………………… Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử Lần 2 năm 2015 Câu I (3,0 điểm) a) Những thỏa thuận về việc đóng quân: - Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nhiều vấn đề quan trọng đặt ra trước các cường quốc Đồng minh. Trong bối cảnh đó, một Hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945, với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.(0,25 điểm) - Hội nghị đã thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. (0,25 điểm) + Ở châu Âu, quân đội Liên Xô chiếm đóng miền Đông nước Đức, Đông Béclin và các nước Đông Âu; Quân đội Mĩ, Anh và Pháp chiếm đóng miền Tây nước Đức, Tây Béclin và các nước Tây Âu. Vùng Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô, vùng Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ. Hai nước Áo và Phần Lan trở thành những nước trung lập. (0,5 điểm) + Ở châu Á, Hội nghị chấp nhận những điều kiện để Liên Xô tham chiến chống Nhật: (1) Giữ nguyên trạng Mông Cổ; (2) Khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất sau cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904): Trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin, Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin,… (0,25 điểm) Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản. Ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới. Trung Quốc cần trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ,…(0,25 điểm) Các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) đều thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. (0,25 điểm) - Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là Trật tự hai cực Ianta. (0,25 điểm) b) Đặc trưng nổi bật của trật tự Ianta: - Thế giới bị chia thành hai phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa, do hai siêu cường [...]... BÌNH ĐINH KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ THI THỬ Câu ĐÁP ÁN Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Đáp án Câu 1 Trình bày hoàn cảnh lịch sử và những quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) Theo em những quyết định của Hội nghị Ianta đã ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai? Hoàn cảnh lịch sử: - Đầu... Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh:……………………………………….; Số báo danh:…………… SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN Câu 1(3,0 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Đáp án Điểm Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến... tăng cường khả năng quốc phòng - an ninh và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới 0,25 Ghi chú: Nếu thí sinh có cách làm riêng, sáng tạo (và đúng), GV chấm thi vẫn cho điểm tối đa theo thang điểm TRƯỜNG THPT CHUYÊN KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ TƯ NĂM HỌC NGUYỄN HUỆ 2014 – 2015 ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ Đề thi có 01 trang, gồm 04 câu Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1 (2,5 điểm) So sánh nội dung Cương... động viên quần chúng tham gia cuộc kháng chiến, kiến quốc (0,25 điểm) - Thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh của Đảng, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn (0,25 điểm) SỞ GD&ĐT TẠO HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 Môn: Lịch sử - Thời gian làm bài: 180 phút Phần I: Lịch sử thế giới (3,0 điểm) Câu... BÌNH ĐINH KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ THI THỬ Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1 (3,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử và những quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) Theo em những quyết định của Hội nghị Ianta đã ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai? Câu 2 (2,0 điểm) So sánh hai tổ... dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ………………………………Số báo danh: ………………… Chữ ký của giám thị 1: …………………Chữ ký của giám thị 1: ……………… SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN Môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3,0 điểm) Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm... bom bắn phá miền Bắc (15/1/1973) Góp phần đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ Mĩ phải quay lại bàn đàm phán và kí với ta Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973) Trường THPT Yên Thành 2 KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 MÔN: LỊCH SỬ (Thời gian làm bài: 180 phút) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1 (2,0 điểm) Giới thi u sự kiện khởi đầu tạo ra khuôn khổ trật... châm đánh chắc, nhưng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 phải theo phương châm đánh nhanh? Câu 4 (3,0 điểm) Trình bày khái quát những sự kiện phản ánh quan hệ giữa Mĩ và Trung Quốc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay ……………………….Hết……………………… Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ; Giám thị không được giải thích gì thêm HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA. .. điều kiện để cả nước chuẩn bị kháng chiến lâu dài Là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược đầu tiên của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp, bước đầu làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của kẻ thù 0,25 Ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947: Đưa cuộc kháng chiến của ta bước sang giai đoạn mới, đánh bại hoàn toàn chiến lược “ đánh nhanh, thắng nhanh” của địch,... chủ yếu Mâu thuẫn dân tộc Không chỉ ra Nhiệm vụ chủ yếu Đánh đế quốc và tay sai Đánh phong kiến và cách 0,25 mạng ruộng đất Mục tiêu cách mạng Đánh đế quốc, đánh Đánh phong 0,25 kiến, đế 0,25 phong kiến để đi tới xã quốc, bỏ qua thời kì tư hội cộng sản bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên con đường XHCN Lực lượng cách mạng Ngoài công – nông, Đảng Chỉ đề cập đến công – lôi kéo thêm tiểu tư sản, nông, không . ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 NĂM 2015 (Đề thi gồm có 01 trang) Môn: LỊCH SỬ Ngày thi: 22 tháng 01 năm 2015 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. 0,25 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 Môn: LỊCH SỬ Ngày thi: … tháng… năm… Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu. ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu Đáp án Điểm 1(3,0 điểm) Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan