0

giáo án chuyên đề tiếng anh 7 hay

75 3,546 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2015, 20:58

Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorTeaching date:LESSON 1A. LÝ THUYẾTI. The simple present tense* Cấu tạo: S + V(s/ es)* Cách dùng: Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen hay việc thường làm ở giai đoạn hiệntại.Ví dụ: Nurses look after patients in hospitals.* Lưu ý: -Đối với các chủ ngữ là ngôi thứ nhất số ít hoặc số nhiều, ngôi thứ 2 số ít hoặc sốnhiều và ngôi thứ 3 số nhiều thì động từ theo sau nó ở dạng nguyên mẫu không có “to”.-Đối với các chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít thì động từ theo sau nó được thêm “s” hoặc “es”,nếu những động từ đó tận cùng bằng các chữ cái “ch, s, sh, ss, tch, x, z, zz” thì chúng tathêm “es”, những động từ còn lại thì chúng ta thêm “s”.Ví dụ: watch-> watchesKiss-> kissStop-> stops- Đối với các động từ tận cung bằng “y” thì ta phải chuyển “y” thành “i” trước khi them“es”.Ví dụ: study -> studiesFly -> flies- Trường hợp động từ “play” và “stay” và một số động từ có dạng tương tự chúng ta chỉthêm “s”.Ví dụ: play -> playsStay -> stays- các trạng từ thường đi kèm trong thì hiện tại đơn là: always, sometimes, often, usually,never, every day, every week, every year………..II. Indefinite quantifier: “much, many, a lot of, lots of”* much và manyChúng ta dung “much” với danh từ không đếm được và “many” với danh từ đếm đượcVí dụ: much timemuch luckmuch energyMany friendsmany studentsmany rooms“much” và “many” chủ yếu được dùng trong câu phủ định và câu hỏiVí dụ:We don’t have much timeHave you got many friends?* A lot of và lots ofChúng ta dung “a lot of” và “lots of” với danh từ không đếm được và danh từ số nhiều.Ví dụ: a lot of/ lots of timeChúng ta thường dung “a lot of” và “ lots of” trong câu khẳng định1 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorVí dụ: There is a lot of rain todayB. BÀI TẬPI. cho dạng đúng của động từ trong ngoặc1. Hoa (have)…………….a lot of friends in Hue.2. Nam and Trang always (visit)……………..their grandparents on Sunday.3. My father (listen)………….to the radio every day.4. The children (like)………….to play in the park.5. She (not live)……………..with her parents.6. Lan (brush)……………..her teeth after meals.7. Nga (talk)……………to her friends now.8. Lan ( not have)…………………… many friends in her new school.9. Hung (come)………………………from Vinh but he (stay) ……………………with hisrelatives in Ho Chi Minh city at the moment.10. We not (drive)…………......... to work every day. We (go)…………………. by bus.11. Who you (talk)………………….to on the phone now, Minh?12. Where your new friend ( live)…………………………., Nga?- She (live)…………………….on Hang Bac street.13. You (be)…………………..in class 7A ?- No. I (be)……………………in class 7D.II. Ghép câu trả lời ở cột B tương ứng với câu hỏi ở cột A.AB1. How are you?a. By bus2. Are you a new student?b. It’s Tran3. What is his family name?c. Fine, thanks4. What is your address?d. About one kilometer5. How do you go to school?e. Yes, I am6. How far is it from your house to school? f. 24 Tran Phu streetIII. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh1. see/ you/ again/ nice/ to…………………………………………2. our/ classmate/ is/ this/ new…………………………………………3. have/ any/ doesn’t/ in/ she/ friends/ Ha Noi…………………………………………4. new/ has/ students/ her school/ a lot of…………………………………………5. with/ her/ lives/ Hoa / in/ uncle/ and aunt/ Ha Noi…………………………………………IV. Dùng từ cho sẵn ở trong khung để hoàn thành đoạn văn sau đó thì trả lời câu hỏi.2 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorAny go far still new with miss a lot ofMy name is Trung. I am a ………..student in class 7A. I am from Da Nang and myfamily…………….live there. In Ho Chi Minh city, I live…………my grandparents at21/3B Nguyen Trai street. My new school is not…………..far from our house- about onekilometer, so I…………to school by bike. There are …………..students in my new school.But I don’t have ………………..friends. I am unhappy. I………......my parents, my sistersand my friends in Da Nang.1. What is his full name?………………………………………………2. Is he a new student?………………………………………………3. Where is he from?………………………………………………4. Who does he live with?………………………………………………5. What is his address?………………………………………………6. How far is it from his house to school?………………………………………………7. How does he go to school?………………………………………………8. Why is he unhappy?………………………………………………V. Hoàn thành các câu sau với “much, many, a lot of và lots of”.1. My father never drinks ……………coffee for breakfast.2. I don’t have………….time to read.3. Her new school has……………students.4. There are……………orange juice in the jar.5. This hotel doesn’t have……………rooms.6. He has …………….money in his pocket.7. There are too…………….pictures on the wall.8. She drinks…………..tea.9. Nga has…………….. friends.10. I don’t have …………..free time now.11. My new class doesn’t have………….boys.12. Do you have………….English book?13. She doesn’t have…………..free time.14. You should drink too………..wine every day.15. How………….pencils do you buy?16. I want to buy a new house but I don’t have……………money.17. There aren’t……………. students in my class.18. Does your school library have……………….books?3 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior19. I often go to bed early. Today, I must stay up late because I have too………homeworkto do.VI. Sử dụng từ gợi ý để viết thành câu có nghĩa1. How far/ it/ your house/ library? It/ 1,5 km……………………………………………………………….2. How /you/ go/ beach? I/ beach/ car……………………………………………………………….3. What/ class/ you? I/ 7C.……………………………………………………………….4. Where/ she /live? She/ 12 Le Loi street.……………………………………………………………….5. What/ her family name? It/ Ngo.……………………………………………………………….6.I/ happy/ because/ lot/ friends.……………………………………………………………….7. Lan/ unhappy/ so/ visit/ grandmother.……………………………………………………………….VII. Em hãy nhìn vào tấm thẻ hội viên sau rồi sử dụng những thông tin đó để hoàn thànhđoạn hội thoại bên dưới.MEMBERSHIP CARDNAME : Nguyen Huu SonAGE : 14GRADE : 7SCHOOL : Ngo Si Lien Secondary SchoolHOME ADDRESS : 137 Ngo Quyen StreetForeigner :Good evening . What’s your name?Son :My name is Son.Foreigner :What (1)………………………………...........................?Son :It’s Nguyen.Foreigner :How (2)……………………………………………...?Son :I’m 14 years old.Foreigner :Good . And which (3)……………………………………?Son :I’m in grade 7.Foreigner :What (4)……………………………………………………?Son :I study at Ngo Si Lien Secondary School.Foreigner :And the last question. Where (5)………………………………?Son :137 Ngo Quyen street.VIII. Em hãy chọn điền “lot, lots, any, many, a, an” vào mỗi chỗ trống.1.There are ……………….............. trees behind my house.4 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior2. Linh has a…………………...... of friend in Ha Long city but he dosen’t have………………………….. friend in Ha Noi.3. Is there………………………eraser on the table ?- No. There is only ………………………… ruler and………………………….pens.4. Are there …………………….. flowers in your school’s garden?5. My new school has ……………………………..of classrooms.6. How ……………………... store are there in your street ?- There are a ………………………….IX. Em hãy sử dụng những từ gợi ý để viết thành một đoạn hội thoại ngắn theo mẫudưới đây.Ví dụ : 0. your house / school / 3km / go / bicycle.S1 : How far is it from your house to school ?S2 : It’s three kilometers.S1 : How do you go to school ?S2 : I go by bicycle.1. Mirs. Nga’s house / hospital / 10km / travel / motorbike.2. Your house / university / 400m / walk.3. Lien and Lan’s house / uncle’s farm / 5km / cycle.4. Mirs. Chi’s town / Ho Chi Minh City / over 1,000km / there / plane.5. Mir. Thanh’s house / factory /16km /car.X. Em hãy điền một từ thích hợp vao mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.Minh is my new classmate. He now staying (1)……………………his brother in HaNoi, but he’s (2) ………………. Bac Giang Town and his parents still (3)……………………. There.Minh’s brother’s house is smaller (4) ……………... his house in Bac Giang, and it ison Xuan Thuy Street. Our (5) …………….. is in the center of Ha Noi, so (6)………………... is about 8 kilometers from his new house (7) ……………….. school.Every day Minh gose to school (8) ………………bike. Minh is unhappy because hedosen’t (9) ……………….. many friends in Ha Noi. He also (10) ……………... hisparents and his friends in Bac Giang.XI. Em hãy cho dạng đúng của từ in đậm để hoàn thành mỗi câu sau.Ví dụ : 0. My room is …… Smaller ……than his room.SMALL1. Today Lien is ………… his because she misses her parents.HAPPY2. Trung’s new house is ………… than his old one.BIG3. They are ………… to there teacher.TALK4. There are thirty-six ………… in our school.CLASS4. He dosen’t have many…….. in Ha Noi.RELATEXII. Em hãy ghép một câu hỏi ở cột A với một câu trả lời thích hợp ở cột B.AB1. How do you go to school ?a. Pretty good.2. How far is it from here to your house ?b. Because I miss my family.5 Created by Nguyen Ba ManhSecondary School3. How old are you ?4. How are you today ?5. How is your new house different fromyourold one ?6. what is your middle name ?7. Where do you live ?8. Who are you talking to ?9. Why are you unhappy ?10. Which class are you in ?Tu Yen Juniorc. It’s van.d. I walk.e. Mirs Ngoc.f. 12A.g. About 7km.h. It’s bigger.i. 78 Hoang Hoa Tham Street.j. 13 years old.XIII. Em hãy cho từ trái nghĩa của những từ sau.1. new…………….6. far…………2. big……………...7. uncle..………..3. happy………………8. grandfather…………4. good………………9. similar… ………5. noisy………………10. interviewer…………XIV. Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn điền vào mõi chỗ trống để hoàn thành đoanhội thoại sau.Good morningHer nameI’m fromI live withMe tooNice to see you againPlease to meet youSee you laterWhat’sWhere’reHoa :Trung :Hoa :………………………….., Trung.Hello, Hoa. …………………………….…………………………..Trung , this is our new classmate……………………………………..is Mai.…………………………., MaiNice to meet you, Trung.……………………….. you from , Mai?……………………….. Ha Long , but ………………………….. my aunt in HaTrung:Mai :Trung :Mai :Noi.Trung :……………………….. your address ?Mai :63 Hang Dao street .Trung : Oh. Goodbye for now. ……………………………….Hoa & Mai : Goodbye .XV. Em hãy xắp xếp những từ sau đây thành câu có nghĩa.1. House / is/ the market / far / to / from / how / it / Trang’s ?2. lives / street /grandparents / he / Hoang Quoc Viet / his/ on / with .3. many /old / students / my / have / doesn’t / class .4. Mrs / the boy / to / who / Quyen / talking /is ?5. smaller / new / old / her / Hoa’s / one / school /is / than .6. gose / bus /Hoang /day / work / Mrs /every / to / by.6 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior7. new / from /one / is / house / his / how / different / Minh’s / old ?8. because / parents /is / she / Nguyet / misses / unhappy / her.9. friends / town / lot / does / her / Nhung / of / in / a / have ?10. lunch / o’clock / going / it’s /and / the / twelve / we’re / to /room.GÓC ĐỐ VUICATEGORIES QUIZEm hãy chọn một đáp án đúng cho những câu sau.1. His name’s Jack London , so Jack is a ………..a . surnameb. first namec. girl’ name2. A supermarket is a ……….a. jobb. farmc. shop3. Coffee is a ………a. mealb. drinkc. place4. A teacher is a ……..a. jobb. schoolc. person5. Viet Nam is a ……..a. languageb. nationalityc. country6. Seven is a …….a. numberb. colorc. date7. A bus – stop is a …….a. busb. placec. means8. The Mekong is a …….a. seab. mountainc. river9. Mirs. Brown is ………a. a childb. marriedc. not married10. Nice to see you is a ………a. greetingb. goodbyec. question7 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorTeaching date:LESSON 2A. THEORYI. The simple future tense.*Structure: S +WILL/SHALL +V(INFI)*Usage : - Thì tương lai đơn diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đótrong tương lai.Eg: We shall have our examination next month.The concert will be end at 10.30.- Thì tương lai đơn còn diễn tả một đề nghị, một yêu cầu hay sự mời mọc.Eg: Will you go shopping with me now?*Note: We/ I + shallYou/ he/ she/ it/ they + willChúng ta cũng có thể dung will cho tất cả các ngôi.Will not = won’tShall not = shan’tII. Question words with the simple future tense.WhenWhereWhat timeWho/ what+ will/ shall + subject + bare infi?How/ how oldHow longEg: When will she be back?Where will we meet?What time will the film start?What will we do tonight?How old will you be on your next birthday?How do you go to work tomorrow?How long will the perform last?B. EXERCISEI. Use the suggestion to make the meaningful sentences in correct grammar.1. He/ be/ 15/ next/ Sunday.…………………………………………..2. His/ date/ birth/ be/ October 2nd.…………………………………………..3. The movie/ start/ in /ten minutes.…………………………………………..4. How old/ you/ be/ your/ next birthday.…………………………………………..8 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior5. I/ have/ English test/ next Monday.…………………………………………..6. My friends/ usually/ call/ my/ birthday.…………………………………………..7. What/ your/ telephone number? It/ 630766.…………………………………………..II.Make questios with the underline words or phrase words.1. She will be 14 on her next birthday.…………………………………………..2. I’ll meet my old friends this weekend.…………………………………………..3. She’s nervous because she doesn’t any friends.…………………………………………..4. My date of birth is Feb 9th…………………………………………..5. I often feel worried when I have a test.…………………………………………..6. My mother will buy a bike for me.…………………………………………..7. I will have a small party with my family tomorrow.…………………………………………..8. I won’t do my homework tonight because I’ll go to the movies.…………………………………………..III. Fill in the gaps with “will” or “ won’t”.1. ……….Nam play basketball? Yes, he…………..2. ……….Hoa come here? No, she………………3. ………..they travel to Ha Noi next week? No, they,…………..4. ………..you see her? Yes, I…………5. ………..your brother be busy? No, he…………6…………Nam and Ba meet at seven o’clock? Yes, they……………….7. ………..you go fishing next Sunday? No, we………….8. ………..An call you back? Yes, he…………IV. Dùng What, Where, When, Who, Why, How, What time để hoàn tất các câu sau.1. …………will they do tomorrow afternoon? They will play tennis.2. …………will go camping next Sunday? Nam and Quang will.3. ………….will we meet? We will meet at Lan’s house.4. …………..will you be back? I will be back at 8.00.5. ………….will she go to the zoo? She will go by bus.6. ………….will your father travel to Ha Noi? He will travel next week.7. ………will Nam go to bed early tonight? Because he will have a test tomorrow.8. …………will you go next summer vacation? I will go to Nha Trang.V. Use the simple present or the future simple of the verbs in brackets.9 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior1. My father (jog)…………every morning.2. We (visit)………….Huong pagoda next week.3. S he (be)……….14 on her next birthday.4. They (live)………..with their grandparents.5. He (have)……….a lot of friends soon.6. Mai (brush)……….her teeth after meal.7. I (come)………back tomorrow.8. She (have)…………a meeting tonight.9. Lan (invite)……………some of her friends to her party on Sunday.10. Let’s (meet)………..in front of the movie theater.11. We often (play)……….tennis in the afternoon.12. What………….you………..(do) next Sunday?13. Phong (watch)………………TV every night.14. They (go)…………..to the movie tonight.15. Tomorrow, she (invite)…………all friends to her birthday party.16. My brother (listen)………….to music in his free time.VI. Em hãy đọc những đoạn văn sau rồi trả lời những câu hỏi bên dướiOur neighbor, Mr. Duong , will sail from Cam Ranh tomorrow. We will meet him atthe harbor early in the morning. He will be in his small boat, Lac Viet. Lac Viet is afamous little boat. Mr. Duong will leave at eight o’ clock, so we will have a lot of time .We will see his boat and then we will say goodbye to him. He will be away for twomonths. We are very froud of him . We will take part in an important race across theAtlantic.1. Who will you meet at Cam Ranh Habor early tomorrow morning ?2. Where will he be ?3. What time will he leave ?4. Will you say goodbye to him or will you travel with him ?5. What will he take part in ?VII. Em hãy viết theo cách đọc những ngày tháng sau.Ví dụ :1/1 : the first of January1. 3/2 ……………………….6. 26/3………………………….2. 20/11……………………….7. 19/8………………………….3. 30/4 ………………………8. 10/10………………………….4.22/12……………………….9. 7/5…………………………5. 2/9 ……………………….10. 27/7…………….……………VIII. Mỗi câu sau có một lỗi sai về ngữ pháp, em hãy tìm và chữa lại cho đúng. Gạchchân lỗi sai đó và viết phần chữa lại vào chỗ trống cho trước.Ví dụ :0. I are in grade seven. 0/ ……… am ………1. How old Hoa will be on her next birthday ?1/ ……….............2. Would you like seeing a movie with me tonight ?2/ ……………3. Nhung’s birthday is in the nith of March.3/ ………………4. We don’t will have a part next Friday.4/ ………………10 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior5. Today is Thursday, the two of November.5/ ………………6. Hoang doesn’t have a lots of friends in her new school.6/ ……………7. What are your telephone number, Phuong ?7/ ……………8. Mai will goes to Hai Phong tomorrow afternoon.8/ ……………9. Who are you and your friends talk about ?9/ ……………10. Linh lives with her uncle on 37 Nguyen Trai Street.10/ …………VIII. Em hãy đặt câu hỏi cho mỗi chỗ trống để hoàn thành bài hội thoại sau.Interviewer : Ok. Now, (1) ………………………………………..?Hieu :My name’s Le Thanh Hieu.Interviewer : (2) ……………………………………….. Hieu ?Hieu :It’s H-I-E-U.Interviewer : H-I-E-U. Thankyou. And (3) ……………………………………..?Hieu :Mydate of birth is May, 29th.Interviewer : (4) ……………………………………?Hieu :It’s 14 Kim Ma Street, Ha Noi.Interviewer : I’m sorry, is that 14 or 40 ?Hieu :14. One four.Interviewer : Thank you. And (5) ……………………………………………..?Hieu :It’s 8349224.Interviewer : Can you repeat that, please?Hieu :Yes, 8349224.G ÓC Đ Ố VUIMONTHS QUIZEm hãy điền đúng tên tháng vào m õi câu sau.1. ……………………. takes its name from Julius Caesar.2. ……………………. has the fewest days.3. ……………………. is the longest ( number of letters ).4. ……………………. has Christmas on the twenty – fifth.5. ……………………. has thirtyday and eight letters.6. ……………………. starts the letter O.7. ……………………. has the letter L at the end.8. …………………... is the last month in summer.9. ……………………. is the first month.10. ……………………is the shortest (number of letter ).11. ……………………is also a verb (soldiers do it).12. ……………………is also a girl’s name in English.11 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorTeaching date:LESSON 3A. THEORY1. ExclamationĐể biểu lộ sự ngạc nhiên, sự đau đớn, sự tán thưởng, sự phàn nàn…về một người nào, mộtvật gì hoặc sự vật gì, ta dùng:What + a/ an + adj + N + (S + V)Ex: What a lovely girl!Note: Đối với các danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được thì ta không dùng mạotừ a/ an trước chúng.Thuong bat dau voi How va What va tan cung bang dau cham camThere are 2 exclamations ( complaints --- Compliments )1. With Howa. How + adj + S + be !How hot is it !How easy the exercises are !b. How + adv + S + V !How fast he runs !How beautiful she sings !2 WhatA, singular countnounsWhat + a/ an + adj + n !what a beautiful girl !What an interesting film !B, pluralcount nouns )What + adj + Ns !what beautiful flowers !What lovely cats !C, nouncount nounsWhat + adj + N !what hot water !What delicious coffee !Note :what a nice house she has !What beautiful flowers she buy !2. There is và there areTa dùng there is hoặc there are để chỉ sự có mặt của người hay vật ở một vị trí nào đó.Câu khẳng định:There is + danh từ số ít + cụm từ chỉ nơi chốnThere is + danh từ không đếm được + cụm từ chỉ nơi chốnThere are + danh từ số nhiều + cụm từ chỉ nơi chốnEx: There is a book on the table.There is water in the bottle.There are four people in this room.Câu phủ định:There isn’t + danh từ số ít + cụm từ chỉ nơi chốn12 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorThere isn’t + danh từ không đếm được + cụm từ chỉ nơi chốnThere aren’t + danh từ số nhiều + cụm từ chỉ nơi chốnEx: There isn’t a book on the table.There isn’t water in the bottle.There aren’t four people in this room.Câu hỏi:Is there + danh từ số ít + cụm từ chỉ nơi chốn?Is there + danh từ không đếm được + cụm từ chỉ nơi chốn?Are there + danh từ số nhiều + cụm từ chỉ nơi chốn?Ex: Is there a book on the table?Is there water in the bottle?Are there four people in this room?Để trả lời cho câu hỏi trên, ta dùng:Yes, there is/ No, there isn’tYes, there are/ No, there aren’t3. ANY trong câu phủ định và nghi vấn.Ex: There isn’t a park near the house.Is there a park near the house?Khi chuyển sang dạng số nhiều, ta dùng “any” thay cho mạo từ bất định “a” để làm mạnhnghĩa phủ định và nghi vấn.Ex: There aren’t any park near the house.Are there any park near the house?4. How many…?Để hỏi về số lượng người hay vật, ta dùng:How many + danh từ số nhiều + are there?Ex: How many students are there in your class?B. EXERCISEI. Viết các câu cảm thán, dùng cấu trúc What + a/ an + adj + N!1. He is an intelligent boy.……………………………………..2. It is fresh milk.……………………………………..3. They are naughty student.……………………………………..4. It is an exciting trip.……………………………………..5. They are delicious cake.……………………………………..6. He is a good child.……………………………………..7. It is a lovely view.……………………………………..13 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior8. They are bright rooms.……………………………………..9. The weather is very awful.……………………………………..10. The meal is very delicious.……………………………………..11. The boy is very clever.……………………………………..12. The pictures are very colorful.……………………………………..13. The dress is very expensive.……………………………………..II. Đặt câu hỏi với Is there/ Are there và trả lời theo gợi ý.1. dog/ under/ table// yes……………………………………..2. books/ on/ bookshelf// No……………………………………..3. flowers/ in/ garden// No……………………………………..4. refrigerator/ near/ kitchen table// No……………………………………..5. armchairs/ in front of/ television// Yes……………………………………..6. ball/ on/ floor// Yes……………………………………..7. stools/ in/ living room// No……………………………………..8. tub/ in/ bathroom// No……………………………………..III. Dùng các từ cho sẵn trong khung để hoàn tất đoạn văn dưới, sau đó thì trả lời câuhỏi.Large tub wonderful apartment rooms everythingnot bathroom comfortable reallyMinh lives in a lovely (1)……..in Ho Chi Minh city. His apartment is (2)………verybig but it is very (3)…………There are five (4)…………in the apartment- a living room,two bedrooms, a kitchen and a bathroom. The (5)……….is very beautiful. It has a sink, a(6)………….and a shower. The kitchen is very modern. There are (7)…………..in thekitchen: refrigerator, washing machine, dishwasher, gas cooker, electric stove, oven,kitchen table,… . Minh’s bedroom isn’t (8)…………, but it’s very bright. There’s a (9)………….view from his bedroom. Minh (10)…………likes his apartment very much.1. Where does Minh live?2. How many rooms are there in his apartment?14 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior3. What are there in the bathroom?4. Is there a gas cooker in the kitchen?5. How is Minh’s bedroom?6. Does Minh like his apartment?IV. Dùng các từ cho sẵn trong khung để hoàn tất các câu dưới.Painters doctor teacher farmer journalists dentist musician1. She teaches the children in a school. She is a……….2. He takes care of people’s teeth. He is a…………..3. They paint pictures. They are………….4. He grows vegetables on the farm. He is a………..5. She plays the piano. She is a………….6. He looks after sick people. He is a……………7. They write articles for a newspaper. They are………….I/ ViÕt l¹i c¸c c©u sau sö dông lèi nãi c¶m th¸n.1, This is a very comfortable room.-> What ……………………………………………………..!How……………………………………………………!2, These are modern computers->What ………………………………………………………..!How……………………………………………………!3, She is an intelligent girl.->what………………………………………………………....!How……………………………………………………!4, That student is excellent->what……………………………………………………………!How……………………………………………………!5, He’s very friendly.->what………………………………………………………………………!How……………………………………………………!6, This book is very interesting. ->what………………………………………………………………...!How……………………………………………………!7, That bicycle is very old.->what……………………………………………………………………!How……………………………………………………!8, This cake is very delicious.->what……………………………………………………………………….How……………………………………………………!9, They are expensive dresses.->what………………………………………………………………………..How……………………………………………………!15 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior10, It is a good dishwasher - >what……………………………………………………………………….!How……………………………………………………!11, The movie is very interesting ->what…………………………………………………………………...!How……………………………………………………!12, The bed is very comfortable. ->what…………………………………………………………………….!How……………………………………………………!13, The car is very fast.->what………………………………………………………………………!How……………………………………………………!14, The dress is very beautiful. ->what………………………………………………………………………...!How……………………………………………………!15, The test is very difficult. ->what………………………………………………………………………...!How……………………………………………………!16, The weather is very awful. ->what……………………………………………………………………..!How……………………………………………………!17, The picture is very expensive. ->what……………………………………………………………………..!How……………………………………………………!18, The yard is very large. ->what……………………………………………………………………………..!How……………………………………………………!19, The boy is very friendly.->what………………………………………………………………………...!How……………………………………………………!16 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorTeaching date:LESSON 4A. THEORYI. Comparative and superlative1. Comparatives- Hình thức so sánh hơn của các tính từ có một âm tiếtBE + ADJ +ER +THANEg: I’m stronger than youThis house is bigger than that house.- Hình thức so sánh hơn của các tính từ có 2 âm tiết trở lênMORE + ADJ + THANEg: My sister is more beautiful than meMary is more careless than Susan2. Superlatives.- Hình thức so sánh nhất của các tính từ có một âm tiếtBE + THE + ADJ + ESTEg: This tower is the tallestMinh is the tallest student in my class- Hình thức so sánh của các tính từ có 2 âm tiết trở lênBE + THE MOST + ADJEg: Ba is the most intelligent student in our school.* Note:- Với một số tính từ ta phải gấp đôi mẫu tự cuối trước khi thêm “er” hoặc “est”.Eg: big -> bigger- the biggestHot -> hotter -> the hottestWet -> wetter ->the wettest-Các tính từ có 2 âm tiết thường có hình thức so sánh hơn là “more + adj + than”, nhưngkhi tính từ từ có 2 âm tiết tận cùng bằng “y” như “happy”, “funny” thì hình thức so sánhhơn là “ adj + er +than” và hình thức so sánh nhất là “ the + adj + est”.Eg: easy -> easier -> the easiestHappy -> happier -> the happiestFunny -> funnier -> the funniest- Các tính từ có 2 âm tiết khác thường có dạng so sánh hơn là “er” và so sánh nhất là “est”là những tính từ tận cùng bằng “le, ow, er”Eg: noble -> nobler ->the noblestYellow -> yellower -> the yellowestClever -> cleverer -> the cleverest- Hình thức so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ bất quy tắcEg: good -> better -> the bestBad -> worse -> the worstFar -> farther / further -> the farthest/ furthest17 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorB. EXERCISEI. Hoàn tất các câu sau, sử dụng hình thức so sánh hơn của các tính từ trong ngoặc.1. A new house is ……..an old one (expensive)2. Motorbike are………..bicycle. (fast)3. My television is ……….his television. (modern)4. Summer is ……….spring. (hot)5. Jane is ……………her sister. (beautiful)6. Skirts are…………….dresses. (cheap)7. Her English is …………….my English. (good)8. A bicycle is often…………a car in busy cities. (convenient)II. Hoàn tất các câu sau, dung hình thức so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc.1. Nile River is ………….river in the world. (long)2. This book is ………..of three book. (interesting)3. Ho Chi Minh city is…………..city in Viet Nam. (big)4. They are…………..students in my class. (good)5. These houses are………….in the village. (beautiful)6. Winter is ………..season in the year. (cold)7. Airplane is ………….mean of transport. (fast)8. He is ……………person in the meeting. (important)III. Hoàn tất các câu sau, dung hình thức so sánh hơn hoặc so sánh nhất của các tínhtừ trong ngoặc.1. Orange juice is …………….coffee. (good)2. Hanh is …………..student in the class. (clever)3. Cars are………….motorbike. (expensive)4. Mai is …………..girl of three sister. (beautiful)5. The blue dress is …………..the dress one. (cheap)6. Watching TV is…………reading book. (interesting)7. This apartment is …………….for your family. (suitable)8. Mount Everest is ………….mountain in the world. (high)IV. Điền các giới từ thích hợp vào chỗ trống.1. Hoa’s father works …………the farm………..the countryside.2. A nurse take care………sick people.3. The books are………the bookself.4. His house is next………my house.5. Jones lives…………American.6. Her mother works hard………….morning………night.V. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.1. Our friends (come)……….here soon.2. My father never (drink)……….coffee.3. I usually (go)……….to school by bike.4. He (visit)………….his grandmother next week.5. Jane (play)……….the piano at present.18 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior6. We (not invite)……………….many friends to the party tonight.7. I (be)…………..rich someday.8. Hurry up! We (wait)…………….for you.VI. Đặt câu hỏi với các từ hoặc cụm từ gạch chân.1. His telephone number is 8456785……………………………………………………..2. It’s about two kilometers from my house to the movies theater.……………………………………………………..3. I will go camping next week.……………………………………………………..4. Her date of birth is on August 21st.……………………………………………………..5. She will be fourteen on her next birthday.……………………………………………………..6. My father is an engineer.……………………………………………………..7. My address is 23 Ly Thuong Kiet street.……………………………………………………..8. He works in a hospital.…………………………………………………….VII. Em hãy cho dạng so sánh hơn kém và cao nhất của những tính từ sau.AdjectiveCheapHotComfortableHappyGoodBeautifulInterestingThinLargeLovelyComparativeCheaper…………….......………………………………….………………………………….………………..……………………………………………………SuperlativeThe cheapest……………………………………………………………………………..……………………………………………...……………...VIII. Em hãy dùng cấu trúc cảm th án : What + noun phrase để viết lại những c âu sau.V í d ụ : 0. The living room is very lovely.What a lovely living room!1. The movie is very interesting.2. This bed is very comfortable.3. That car is very fast.19 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior4. The dress is very beautiful.5. The test is very difficult.6. The weather is very awful.7. The cake is very delicious.8. The picture is vey expensive.9. The yard is very large.10. The boy is very friendly.IX. Em hãy cho dạng đúng của tính từ so sánh trong ngoặc để hoàn thànhđoạn hội thoại sau.Interviewer : Excuse me. Can I ask you some questions about this health club ?Kien :Yes , of course.Interviewer : Fist of all . Why do you come to the health club?Kien :Because I fellfitter(fit)0 and( healthy )1Interviewer : Fine. And how can we make the health club(good)3than it is now?Kien :Hmm. We need ……………………( big)4 changing rooms.They’re ………………. (bad )5 part of the club. Yes, the changing rooms are………………..(important)6 thing for me.Interviewer : I see. What about ………………………(low)7 prices?Kien :Yes, this is ……………………(expensive)8 club in the town. TheYouth club is …………………… (large)9 but it’s …………………..( cheap)10. It is about 30.000 VND amonth.Interviewer : Good, thank you very much.X. Em hãy sắp sếp những từ dưới đây theo ba nhóm từ bên dứới.actorbathroomdining roomdishwasherdryerengineerfiremangaragekitchennurserefrigerator sitting room stovestudentwashing machineJobs……………………………………………………………Rooms……………………………………………………………………Objects……………………………………………………………XI. Em hãy điền một danh t ừ chỉ nghề nghiệp thích hợp cho mỗi câu dướiđây.V í d ụ : 0. She teachers is in a school. She is ateacher .20 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior1. He works in a hospital. He takes care of sick people. He is a ………2. She writers articles for newspapers. She is a ……………… .3. He works in a hospitals. He takes care of people’s teeth. He is a ………4. He works on a farm. He grows vegetables and raises cattle. He is a ……5. She works in a studio. She paint pictures. She is a ………………XII. Em h ãy đọc đoạn văn sau rồi chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.Who are the best drivers? Which drivers are the safest on the roads?According to a recent survey, young and inexperienced drivers are the mostlikely to have an accident. Older drivers ar more careful. Young mem have theworst accident records of all. They often choose faster cars with bigger engines.One of the most interesting facts in the survey is that passengers have an effecton the driver. When young male drivers have there friends in the car, theirdriving become worse. When there wife or girlfriend is in the car, however, theredriving is better. But opposite is true for women. Their driving is moredangerous when their husband or boyfriend is in the car.0. Who have the worst accident records of all? A. Young menB. Young womenC. Old menD. Inexperienced men1. According to the survey, who are the most likely to have an accident ?A. Young and experienced drivers. B. Old and inexpericenced drivers.C. Young and old drivers.D. Young and inexpericenced drivers.2. Young men often choose ………………………….. .A. expensive cars.B. fast cars with big engines.C. slow cars with big engines.D. fast car with small engines.3. Who have an effect on the driver ?A. passengersB. policemenC. childrenD. journalists.4. When young male drivers have the wife of girlfriends in the car, their drivingbecomes ………………………….A. worseB. betterC. slowerD. fasterXII. Em hãy dung từ gợi ý để viết hoàn chỉnh những câu sau.Ví dụ : 0. The Nile / longest / river / world.The Nile is longest river in the world.1. Trang / the / good / student / our class .2. Refrigerator / next /closet / and / front / dishwasher.3. Traveling / train / slower / but / intersesting /traveling / plane.4. Miss / Hue / take care / sick children /same hospital / as / mother.5. Which / most / suitable house / Mr. Lam /and / family ?6. Uncle / farmer / and / grow / lot / vegetables / his farm.7. It / difficult / find / a partment / Ho Chi Minh city ?8. Brazil / most / successful / soccer team / world.9. Who / the / fat / person / your / group?21 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior10. Lesson / this year / long / and / more difficult / those / last year.XIV.Em hãy dịch những câu sau sang tiếng anh.1. Một bãi biển mới đẹp lam sao ! Chúng tôi sẽ đến đó vào dịp hè này.2. Tokyo là một trong những thành phố đắt nhất thế giới.3. Cuộc sống ở thành phố ồn ào hơn nhưng thú vị hơn cuộc sống ở nông thôn.4. Chị gái mình là một nhà báo. Chị ấy viết bài cho báo thanh niên.5. Máy bay là một phương tiên giao thông nhanh nhất.____________________________________________________________Teaching date:LESSON 5A. LÝ THUYẾTI. The present progressive tense* cấu tạo: S + AM/ IS/ ARE + V-ing* Cách dung: Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra tại lúc nói trong hiệntại.Ví dụ: She is listening to music at the moment* Lưu ý: - Hiện tại phân từ được thành lập bằng cách them “ing” vào sau dạng nguyên thểcủa động từ.- Có một số động từ tận cùng bằng “e” câm , ta phải bỏ “e” này đi trước khi them “ing”vào sau động.Ví dụ: to write-> writingto drive-> driving- Đối với một số động từ ta phải gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm “ing” vào động từ.Ví dụ: run -> runningbegin -> beginning- Thì hiện tại tiếp diễn thường được dùng kèm với các trạng từ “now, right now, at themoment, at present” để nhấn mạnh tính chất đang tiến hành của hành dộng ngay lúc nói.- Các thể của hiện tại tiếp diễnKhẳng định: S + am/ is/ are + V-ingPhủ dịnh: S + am/ is/ are + not + V-ingNghi vấn: Am/ is/ are + S + V –ing?Ví dụ: He’s answering the telephone.B. BÀI TẬPI.Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.1. My sister often (clean)……………….the floor in the morning.2. She often (listen)…………………to music in her free time.3.I (visit)……………….my grandparents next week.4.I usually (go)………………to school by bike but tomorrow I (go)……………to schoolby car.22 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior5. Please tell my mother I (call)……………….again after seven.6. She (be)……………..ten on her next birthday.II. Mỗi câu có một từ còn thiếu.Hãy tìm và điền vào đúng vị trí.1. My date birth is March twelfth.2. She will 15 years old next Sunday.3. Hello. Can I speak Lan, please?4. What’s your telephone?-83643675. My mother is out the moment.6. Will you free this afternoon?7. I’m happy because I have lots friends.8. How old will you be your next birthday?9. July first my birthday.10. She lives on Tran Hung Dao street her uncle.III. Đặt câu hỏi cho những từ gạch chân.1. I usually have breakfast at 6 a.m.……………………………………………………2. Lan lives with her aunt.……………………………………………………3. It’s three kms from my house to the post office.……………………………………………………4. I’m absent from class because I’m sick.……………………………………………………5. My father is a teacher.……………………………………………………6. I go to school by bike.……………………………………………………IV.Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.1. My sister often (clean)……………….the floor in the morning.2. She often (listen)…………………to music in her free time.3. I (visit)……………….my grandparents next week.4. I usually (go)………………to school by bike but tomorrow I (go)……………to schoolby car.5. Please tell my mother I (call)……………….again after seven.6. She (be)……………..ten on her next birthday.V. Dùng các từ gợi ý trong khung để hoàn thành các câu sau.Personal informationtelephone numberTelephone directoryhome address1. My ………….is 4A Tran Phu street.2. What is your………………? 825467653. For your……………..please write your name, your age, your education, yourexperience, etc.4. You can find his telephone number in the ………………….23 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorVI. Hoàn thành các đoạn hội thoại sau.a. Phong: Hello. My name’s Phong.Nam: Nice………….. …………you, Phong. I ……….Nam.………….you a ……………student?Nam: Oh, so……… …… .b. Ba: Hi, Nam.Nam: …………., Ba. ………….to…………you again.This is………….new classmate. …………..name’s Phong.Ba: Nice……… ……….you, …………..Phong: …………. ………… ………… ………….. .VII. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.My family has six people. My parents are teachers in high schools. My fatherteaches English and my mother teaches Literature. I have three older sisters. My eldestsister is also an English teacher in a University. She’s always busy from morning till night.My second sister is a businesswoman. She helps my uncle in his company as an assistant.She often goes on business trips to a lot of cities in Viet Nam so I often get souvenirs fromher. The other sister is a talented dressmaker.(có tài, có khiếu)1. How many people are there in this family?2. What do her parents do?3. What does her mother teach?4. Where does her second sister work?5. Why does she often get souvenirs from her second sister?6. What is her third sister’s job?VIII. Điền một từ thích hợp vào chỗ trống.1. They are waiting for a bus at the…………….2. I am going to the ……………to send a letter.3. My home…………..is 92A Nguyen Trai street.4. His……………is Tran5. Her ………………is Thi.6. Ben Thanh……………..is not far from my house.IX. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.Hoa (be)…………….a new student in class 7A. Her parents (live)………….Hue,and she (live)…………with her uncle and aunt in Ha Noi. Hoa (have)……………..a lot offriends in Hue, but she (not have)…………..any friends in Ha Noi. Many things (be)………..different. Her new school (be)………….bigger than her old school. Her newschool(have) …………….lots of students. Her old school (not have)………….manystudents. Hoa (be)…………..unhappy. She (miss)………….her parents and her friends inHa Noi.X. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành nhữngcâu sau.24 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior1. It’s 10 o’clock in the morning. We (stay) ……..................... at home. I ( play)……................... video games and my sister ( read ) ………………… a book inher room.2. How many books your library (have )………………….., Lien ?- It (have ) …………………… a lot, about one thousand.3. In Viet Nam there (be) ……………………….. no lesson Saturday.4. Hoa’s brother (go) ……………………… to the library every afternoon. He(like) ……….............. reading science books, but he (not like )…………………. history and geography books.5. How we (find) …………………….. a book in the library ?XI. Em hãy chọn từ cho trước điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạnvăn sau.ChildrenhashelpimportantinterestingLearnlibrariesproblemsseeuseBooks play a very ………………… (1) part in your life. It’s true that everyfamily …………………. (2) books. We can …………………(3) books everywhere. We can …………………(4) many things from books. Books………………….(5) us in self-ducation and deciding ……………….. (6) in life.Today, there are a lot of public ……………….. (7) in our country and allpeople have the right to ………………..(8) them.Each year hundreds of new books for ………………….(9) appear in VietNam. The books are very …………………… (10) and children like readingthem very much.XII. Em hãy ghép những cụm từ và chữ số tương ứng ở 3 cột A,B,C.Ví dụ :6.40 = forty past six = twenty to sevenABC7.15twenty past eighfifty past three8.20ten to fourseven fifteen12.30a quarter past sevennine foty fine9.45half past twelveeight twenty3.50a quarter to tentwelve thirtyXIII. Em hãy sắp xếp những câu sau thành một bài hội thoại hợp lý.25 Created by Nguyen Ba ManhSecondary School1/ ……………..................2/ ………………………3/ ……………………..4/ ………………......5/ ……………………….6/ ……………………7/ ……………………….8/ …………………….....Tu Yen JuniorA : What time are they ?B : Literature. It’s an interestingsubject.C : I have English, history, music andphysical education.D : What’s your favorite subject,Minh ?E : I have literature classes onMonday, Wednesday and Friday.F : Today is Monday, so you have aliterature class. What other classes doyou have?G : When do you have it ?H : On Monday and Wendnesday myliterature classes are at 7.00 On Fridayit’s at 9.40.XIV. Em hãy điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoan thànhnhững câu sau.1. The magazine are …………… the shelves ………………. the right.2. Those books …………. the back ………….. the library are ………… English.3. When I go to the library, I sit and read …………… wonderful things.4. The science books are …………… the rack …………. the conner of theroom.5. It’s easy to find a book ……………… the title.6. These cards are in alphabetical other and …………………. author.XV. Em hãy tìm một từ thừa ở mỗi dòng trong đoạn văn sau.Good morning and welcome to our library. It’s the most0/……...most……largest library in the city. You can find all much kinds of1/ ……books, magazines and newspapers here. To finding a book is2/……very easy. The only thing you can do is to by look in the card3/ ……index. These cards show the subject and they cards are in4/ …….alphabetical order by with both title and author. And now5/ ……please hve a look at shelves. These shelves they on the right6/ ……have there magazines newspapers and dictionaries. Those7/ ……Shelves on the left library have sceince books and reference8/ ……books. And those chelve at the comeback of the library have9/ ……lot history, geography, literature books.10/ …..26 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorVII. Em hãy cho dạng đúng của từ in hoa để hoàn thành mỗi câu sau.1. English is an … and important subject.INTERESTING2. The most popular after-school …….in our countryArefoodbal,badmintonandbasketballACT3. Today we have literature, ……... education and history.PHYSICS4. The cards in the library are in ……. order.ALPHABET5. The library in our city has over 50 ………… .EMPLOYVIII. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi trả lời những câu hỏi bên dưới.My name is peter and my day usually begins at six thirty. I get up and do someexercises for about fifteen minutes. Then I take and my shower. After that I getdressed and hve breakfast with my family. I usually have a light breakfast withbread and eggs. At seveb thirty I leave for school. I generally take the bus toschool. I catch the bus near my house and then walk from the bus-stop to myschool. It takes about twenty minutes to get to school. My first class is at halfpast eigh and I usually finish school at three. Sometimes I stay late to have agame of volleyball or work in the library. I usually reach home at around fouro’clock. After that I often have more homework to do. Sometimes I watch TV orgo out with friends after dinner. Ioften go to bed about a quarter to eleven.1. What time dose Peter’s day usually begin?2. What dose he have breakfast with ?3. How dose he go to school?4. How long dose it take him to ge to school5. When is his first class ?6. What time dose he usually finish school ?7. Why dose he sometimes stay late ?8. Dose he come home at six o’clock ?9. What dose he do when he gets home ?10. What dose he sometimes do after dinner ?IX. Em hãy chọn một đáp án đúng trong ngoặc đẻ hoàn thành mỗi câu sau.1. They are ( studying / study) science at the moment.2. We can have a picnic either on Saturday ( and / or ) on Sunday.3. What time ( dose Trung have / is Trung has ) music class?4. The math books are ( on / at ) the right.5. What ( other / others ) classes do you have on Thursday ?6. Is volleyball( a / an ) unpopular after-school activity ?7. We have four ( ten-minutes / ten-minute ) breaks each day.8. These ( shelf / shelves ) on the left have dictionaries and literature in English.9. In geography, we study the world, ( its / it’s ) rivers and mountain ranges.10. This is our library and ( that / those ) are our books.27 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorX. Em hãy dung từ gợi ý để viết hoàn chỉnh mỗi câu sau.1. It / easy / find / book / either / author / title.2. Those / book / back / lbrary / be / VietNamese.3. Your father / watch / TV / sitting room / the moment?4. Magazines / newspapers / be / the rack / conner / the left.5. Our library / one / the / large / libraries / city.___________________________________________________________________Teaching date:LESSON 6A. THEORYI. Prepositions of time: in, on, at, after before, between.- Dưới đây là một số giới từ chỉ thời gian* in + tháng/ năm/ tháng nămVí dụ: in JanuaryIn 1980In May 2009He was in May 1987* in + the morning/ afternoon/ evening/Ví dụ: She often takes a walk early in the evening.* on + ngày/ tháng/ ngày tháng nămVí dụ: on SundayOn September 4thOn December 30th, 1990He was born on May 19th, 1954* at+ một điểm thời gian cụ thểVí dụ: at 5 pmAt 4 o’clockShe often goes to school at 6 o’clock* between + (thời gian) + and + (thời gian)Ví dụ: between 6 am and 9 amI will wait for you between 6.00 and 6.30* after/ before+ thời gianVí dụ: after 6 pmBefore 9 pmYou have to get before 5 amII. The near future tense*Structure: (+) S + be going to + V (infi)(-) S + be not going to + V (infi)28 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior(?) Be + S + going to + V (infi)?*Usage: Thì tương lai gần diễn tả một hành động xảy ra trong tương lai nhưng có dự địnhtừ trước.Eg: I am going to visit Ha Long Bay this summer vacation.I am not going to visit Ha Long Bay this summer vacation.Are you going to visit Ha Long Bay this summer vacation?Yes, I amB. EXERCISEI. Complete the letter, using the words in the box:nearsmallnext towalkupbaddoarrivebysecondDear mom,This is my (1) …………. week in Paris. I live in a beautiful apartment (2)……………. a park. I get (3) ………………….. at seven o’clock and eat breakfast. Frenchbreakfasts are (4) …………………… but the coffee is not (5) ……………. I go to school(6) …………………. bus. The school is not (7) …………… my apartment, so I (8)……………at school at eight.In the afternoon, I go for a (9) …………. in the park. In the evening I (10)……………… my homework and watch TV. I like Paris.Best wishes,MaiII. Write a letter to your pen pal, telling him about your family. Use the cues below:Dear Paul,I/ glad/ receive/ your letter. Now/ I/ going/ tell/ you/ my family. My family/ not large. I/not/ have/ any/ brothers/ or/ sisters. father/ work/ in/ big company. He/ very busy. When/he/ free time/ he often/ take us/ out. We/ sometimes/ go/ zoo/ on Sundays.My mother/ teacher. She/ teach/ English. She/ helping/ me/ write/ this letter. My mother/have/ more free time/ than/ father. She/ do/ housework/ and/ she/ take/ care/ me/ well.That/ all/ about/ family. Write to me soon.Love,MaryIII. Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one:a. Don’t forget to get up early every day.Remember …………………………………………………………………….b. She always goes to school before 7 a.m.She never ………………...……………………………………………………c. Don’t get up late every morning.Remember not …………………………………………………………………29 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Juniord. Don’t forget to take care of your teeth every day.Remember to ………………………………………………………………….e. Linh didn’t take her sister out because it rained.Why …………………………………………………………………………..?__________________________________________________________________Teaching date:LESSON 7A. LÝ THUYẾTI. Adverb of frequency* Các trạng từ chỉ tần suất dung để mô tả mức độ dày, đều đặn hay thưa thớt của các hànhđộng. Các trạng từ này dung để trả lời cho câu hỏi “ How often……….?”.* Với mức độ đều đặn lớn nhất ta dung “always”: luôn luôn, rồi tần suất thưa dần theo thứtự “ usually”: thường thường, “often”: thường hay, “sometimes”: đôi khi, thỉnh thoảng, chođến mức không hề xảy ra với “never”: không bao giờ.Always (100%): luôn luônUsually (99% - 90%): thường thườngOften (90% - 75%): thường haySometimes (75% - 25%): đôi khi, thỉnh thoảngSeldom (25% - 10%): hiếm khiRarely (10% - 1%): hiếmNever (0%): không bao giờ* Ngoài các trạng từ chỉ tần suất trên, ta còn có các cụm trạng ngữ chỉ tần suất như “ everyday/ week/ month………”Once a week/ twice a week/ a month/ a year…………• Lưu ý:+ các trạng từ chỉ tần suất đứng sau động từ “tobe”và trước động từ thườngVí dụ: I am never late for school.+ “ usually” và “sometimes” có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu.Ví dụ: sometimes I get up late.I sometimes get up late.+ Riêng các trạng từ chỉ tần suất thì đứng cuối câu.Ví dụ: We go to the movies once a month.II. Adverb of time: stillB. BÀI TẬPI. Đặt các trạng từ vào đúng vị trí.1. I go to the English club. (often)2. They play catch at recess. (usually)3. The school yard is noisy at recess. (always)4. He don’t go swimming on the weekend. (often)30 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior5. Where do you go on your holiday? (usually)6. Nam is late for school. (never)7. Does she skip rope at recess? (always)8. You can drink a little coffee. (sometimes)9. We play soccer in the street. (never)10. He sends me a present. (sometimes)11. My father is busy on Sunday. (always)12. They don’t go swimming in the winter. (often)13. The children are interested in computer games. (usually)14. What do you do at recess. (usually)II. Viết câu với các từ gợi ý, dung thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn.1. Minh/ go swimming/ every afternoon.…………………………………………………2. My brother/ play/ tennis/ at the moment.…………………………………………………3. I/ read/ interesting book.…………………………………………………4. We/ sometimes/ play/ marble/ at recess.…………………………………………………5. Some students/ eat and drink/ at this time.…………………………………………………6. My father/ watch/ the news on TV.…………………………………………………7. Phong/ play/ computer games/ in his free time.…………………………………………………8. The boy/ swap/ cards with his friends/ now.…………………………………………………III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.1. Look! The teacher (come)……………..here.2. She (study)……………maps in Geography.3. Ba can (fix)………….the lights.4. They (do)………….some experiments at the moment.5. You (be)………..a famous author one day.6. We often (go)…………to English club after school.7. He enjoys (draw)…………………..picture.8. Mai (learn)………….to play the piano in her free time.9. I (try)…………to repair the radio now.10. The students (write)………….an essay in Literature next Monday.IV. Em hãy chọn một đáp án đúng A, B ,C hoặc D cho mỗi chỗ trống trongđoạn văn sau.Ann lives in Lon Don. She is twenty-nine and ……………… (0) for the BBC.She interviews people on an early morning new program called The World31 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorToday. Every weekday she get up at 3.00 in the morning because the programstarts at 6.30. She loves ……………. (1) work because it is exciting and shemeets a lot of very interesting people , but she love her weekends,……………………. (2)On Friday she comes home from the BBC at about 2.00 in the afternoon andshe just ……………. (3) .On Friday eveningsshe ……………. (4) out, butsometimes a friend comes or dinner. He or she brings wine and they cook. Annloves cooking. They …………… (5) music or just chat.On Saturday mornings she get up at 9.00and she goes …………………… (6).Then in the evenings she sometimes goes to the theatre or the opera…………….. (7) a friend-she loves opera. Then they eat in her favorite hineserestaurant. On Sunday morning she stays in bed late. She dosen’t get up………………… (8) 11.00. Sometimes in the afternoon she visits her sister. Shelives in the country and has two ……………… (9). She likes playing with herniece and nephew, but she leaves early ………………... (10) she goes to bed at8.00 on Sunday evenings.0. A. workB. worksC. is workD. working1. A. herB. she’sC. hersD. her’s2. A. soB. tooC. eitherD. and3. A. relaxB. relaxsC. relaxesD. relaxing4. A. not goesB. isn’t goC. don’t goD. doesn’t go5. A. listenB. hearC. listen toD. hear to6. A. shopB. to shopC. shoopingD. shops7. A. toB. forC. ofD. with8. A. untilB. toC. fromD. on9. A. childB. childsC. childrenD. childrens10. A. andB. becauseC. orD. butV. Em hãy cho dạng đúng của từ in hoa để hoàn thành mỗi câu sau.1. In electronics, we learn to repair …… appliances.HOUSE2. Nam is very…… in computer.INTEREST3. The…….. students often play soccer or basketball.ENERGY4. Walking in the rain gives me …….PLEASE5. ba will be a ……. artist one day.FAMEIV. Em hãy đặt câu hỏi cho mỗi chỗ trống đẻ hoàn thành đoạn hội thoại sau.Lien : Hello, Hung. (1)…………………………………………………….today ?Hung : I have Math, Geography, Science and History.Lien : (2) …………………………………………………………………?Hung : I like History best.Lien : (3)……………………………………………. in History ?Hung : We study past and present evens in Viet Nam and aroud the world.32 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorLien : And (4) ……………………………………………………………. Atrecess?Hung : I often play marbles and sometimes I play blindman’s bluff.Lien : (5) ………………………………………………………………… ?Hung : No,I never skip rope. It’s for girls.V. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi viết T ( true ) cho mỗi câu đúng. F ( false )cho mỗi câu sai so với thông tin trong bài.How many calories can your burn in one hour? Well, it all depends on theactivity. You use calories all the time, even when you are resting. Reading,sleeping, sitting and sumbathing all use about 60 calories an hour.Very light activities use 75 calories. Examples are eating, wrinting, knitting,shaving, driving and washing up.Light activities which you about 100 calories an hour include playing thepiano, getting dressed and having a shower.Under moderate activities which use between 100 and 200 calories an hour.These activities include climbing stairs, jogging, digging the garden and playingfootball.…………1.The amount of calories we use an hour depends on the activity wedo.…………2. When we are resting we don’t burn calories.…………3. Reading use as many calories as writing.…………4.The calories we burn for eating and washing up are the same.…………5. Sunbathing uses more calories than driving.…………6. Having a shower uses only 100 calories an hour.…………7. Walking is a very light activity.…………8. Cycling and dancing use the same amount of calories.…………9. Horse riding use the most amount of calories.…………10. Playing football uses fewer calories than swimming.VI. Em hãy điền một mạo từ thích hợp (an, a, the hoặc 0 ) vào mỗi chỗ trốngở mỗi câu sau.1. Lien learns to play ………… piano in her free time.2. Exercise one is ………….. easy question.3. Vietnamese students take part in diffirent activities at …………… recess.They can play …………… game of catch or join in ……………. match ofsoccer.4. Football is …………….. outdoor game.5. Mr. Thanh is……………….. same age as my uncle.6. Trung is …………… He is in ……………… grade 10. He goes to school sixdays week.VII. Em hãy sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa. Có thực hiện một sốthay đổi.33 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorVí dụ : 0. class / he / Ba / school / in /very much/be / enjoy / and / 7A.Ba is in class 7A and he enjoys school very much.1. computer / use / science class / in / hoa / computer / a / learn / her / to.2. friends / common / recess / Eating / with / be / aways / the most / relax / talk /at / and / of.3. indoor / begin / Everyone / classes / go / and / again .4. household / the sitting-room / repair / brother / some / in / My / now /appliances.5. noisy / the bell / yard /very / ring / until /be / The___________________________________________________________________Teaching date:LESSON 8A. THEORYI The pronoun “this, that, these, those”.1. Đại từ chỉ định :this, thatThis is + danh từ số ít để chỉ người hay vật ở gầnEx: This is new our classmate. Her name’s Mai.That is + danh từ số ít để chỉ người hay vật ở xa.Ex: That is our form teacher.2. Tính từ chỉ định “this/ these”, “ That/ those”.*This + danh từ số ít và these + danh từ số nhiều dùng chỉ một vật, một người hay nhữngvật, những người ở gần người nói hoặc người viết.Ex: This book is very interesting.These books are very interesting.*That + danh từ số ít và those + danh từ số nhiều dùng để chỉ một vật, một người haynhững vật, những người ở xa người nói hoặc người viết.Ex: What are those people doing?II. The structure “would subject + like + to-infi…?”, “Let’s + bare-infi”, “Why don’twe + bare-infi?”, “What about + Ving?”.1. Would subject + like + to-infi…?”- Để diễn tả ý muốn, ta dùng cách nói trên.Ex: I’d like some orange juice.I’d like to have a cup of tea.- Để mời ai làm gì, ta dùng: would subject + like + to-infi…?”*Đồng ý với lời mời trên, ta dùng:Yes, I’d love toYes, I’d like to*Không đồng ý, ta dùngI’d love to, but I’m busy.34 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorI’d like to, but I’m afraid I can’t.2. Let’s + bare-infi: Dùng để đưa ra một lời đề nghị, rủ ai đó làm gì.Ex: Let’s go to the movies tonight.3. Why don’t we + bare-infi?: Gợi ý cho ai đó cùng làm gìEx: Why don’t we take a rest in a while?4. What about + Ving? : Gợi ý cho ai đó cùng làm gìEx: What about going out for some coffee now?* Để chấp nhận đề nghị trên, ta dùng:OkGreat!Good idea!/ That’s good idea!* Không chấp nhận lời đề nghị trên, ta nói:I’m sorry, I can’t.Sorry, I can’t.B. EXERCISEI. Viết câu với các từ gợi ý. Dùng thì HTTD1. My father/ watch/ television/ at the moment.………………………………………………..2. We/ walk/ to school.………………………………………………..3. They/ study/ Geography/ at this time.………………………………………………..4. He/ listen to/ the radio/ now.………………………………………………..5. Nam and Nga/ have/ lunch/ at present.………………………………………………..6. Miss Lien/ play/ the piano.………………………………………………..7. The girl/ eat/ breakfast at the canteen/ now.………………………………………………..8. I/ do/ my homework/ at present.………………………………………………..II. Đặt câu hỏi và trả lời theo gợi ý.1. You/ study/ English.………………………………………………..2. Minh/ learn/ History.………………………………………………..3. The boys/ play/ soccer.………………………………………………..4. your mother/ cook/ potato soup.………………………………………………..5. Phong and Ba/ do/ their homework.35 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior………………………………………………..6. he/ grow/ vegetable.………………………………………………..7. Mai/ read/ a picture book.………………………………………………..8. they/ watch/ a new movie.………………………………………………..III. Điền các từ để hỏi vào chỗ trống.What what time where when how who how many1. …………do you do? I’m a student.2. …………is she going? She is going to the market.3. …………are you talking to? I’m talking to my friend Thanh.4. …………does Nam have math? He has math at 8.405. …………do they have English? They have it on Monday to Friday.6. …………is he doing at present? He is reading newspaper.7. …………classes do you have today? We have four classes.8. ………….are you going to school? I’m going to school by bus.IV. Dùng các từ cho sẵn trong khung để hoàn tất đoạn hội thoại.What time too classes timetable an favorite will physicsPhong: I don’t have my (1)………. What do we have today, Minh?Minh: We have math, (2)………., history and English.Phong: (3)………..do we have physics?Minh: We have it from 7.45 to 8.30.Phong: What (4)………..will we have tomorrow?Minh: We (5)………..have Geography, Art, Music and Physical Education.Phong: What is your (6)………..subject, Minh?Minh: I like math. It’s (7)………interesting and important subject.Phong: Yes, I like math (8)…………..V. Hãy điền các giới từ vào chỗ trống.1. The science books are ……..the left.2. There is a refrigerator………the kitchen.3. Magazines and newspapers are …….the racks …….the middle.4. Are there any English books…….the shelves next……..the study area?5. You can find the physics books………the back of the library.6. The United States’ Library of congress is ………Washington DC.VI. Cho dạng hoặc thì thích hợp của động từ trong ngoặc để hoàn chỉnh đoạn văn.Sau đó thì trả lời câu hỏi.Nam’s school (have)……….a library. It (be)………….very large and very nice.There (be)……….lots of books, novels, readers, magazines, newspapers, dictionaries,pictures,…in the library. There (be)……….also a large and comfortable study area. Thelibrary (open)……….at 7 o’clock in the morning and (close)………..at 4.30 in theafternoon. Nam’s house (not be)…………….far from his school- about 500 meters, so he36 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior(go)………to the library every afternoon. Now he (sit)………..in the study area. He ( read)……….a geography book.1. What are there in the library?2. What time does the library open?3. What time does it close?4. How far is it from Nam’s house to the library?5. How often does Nam go to the library?6. Where is Nam now?7. What is he doing?VII. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.On Mother’s Day sons and daughters visit their mothers and bring ………………..(1)flowers and little presents. The eldest son must ………………(2) his mother a good cake.If sons or daughters cannot be ……………………….(3) their mother on that day, theusually …………..... (4) her presents.Mother’s Day must be a day of rest ………………….the mother of the family, so herdaughters …………………..96) the dinner on that day and lay the …………………….(7)and the sons help to ……………………(8) the plates and dishes after dinner.In the United States and Canada, Mother’s Day is the second Sunday in May. They havea …………………………(9) beautiful stamp for Mother’s Day in the United Sates. Itshows the portrait of the ………………….(10) of James Whistler, one of the greatestAmerican painters.VIII. Em hãy chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau.1. I hope the …………………….can repair our car quickly.A. mechanicB. reporterC. nurseD. journalist2. My ………………..always comes early so I get my letters before I go to work.A. chemistB. porterC. mailmanD. engineer3. My tooth doesn’t stop hurting. I’ll go and see my ……………………….A. actorB. dentistC. writerD. teacher4. She wants the …………………..to make a special cake for her daughter’s birthday.A. inspectorB. musicianC. architectD. butcher5.That ……………………sells very good meat.6. Ask the shop ………………..where the washing powder is.A. nurseB. assistantC. bakerD. mailman7. The …………………….is showing them his plans of the new building.A. doctorB. pianistC. architectD. dancer8. The boss wants his ………………………to type some letters.A. secretaryB. novelistC. journalistD. musician9. The ……………….gives the patient his medicine twice a day.A. butcherB. nurseC. operatorD. porter10. The …………….will take your suitcases to your room.A. porterB. authorC. engineerD. hairdresser37 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorIX. Em hãy sử dụng những từ cho trước điền vào mỗi chỗ trống thích hợp để hoànthành bài hội thoại sau.a fewa littlelessmoremanya lottoomuchShopkeeper: Good morning.Customer:Good morning. I’m interesting in buying a motorbike.Shopkeeper: We have a lot(0) of nice motorbikes in the showroom.What type of motorbike do you want?Customer:A fairly new motorbike that isn’t ___________(1) big. Something that’squitesmall.Shopkeeper: We have __________(2) of motorbikes you’d like. Let me show you theDream IIover there.Customer:How _____________(3) is it?Shopkeeper: It’s only 17,000,000 VND! That isn’t _______ (4) at all.Customer:I don’t know.17,000,000 seems to be quite ___ (5) of money. How old is it?Shopkeeper: It just over two years old but it hasn’t done ___ (6) kilometers. It only done25,000.Customer:25,00 ! That’s ______ (7)Shopkeeper: Not really. Most tow-year-old motorbikes have done ___________(8) thanthat. But you can have it for 16,500,000 VND.Customer:It’s still just _______ (9) too much for me.Shopkeeper: All right. You can take it for 16,000,000 VND. I can’t sell it for __ (10) thanthat.Customer:Good. It’s a deal.X. Em hãy ghép một từ chỉ nghề nghiệp ở cột A với một việc làm thích hợp cột B.A…k… 0. A mailman……. 1. A pilot…….. 2. An interpreter…….. 3. A hairdresser…….. 4. A nurse…….. 5. An actor…….. 6. A mechanic…….. 7. A journalist…….. 8. A receptionist…….. 9. A baker…….. 10. A shopkeeperBa. ………makes bread.b. ………looks after people in hospital.c. ……….writes for a newspaper.d. ………works in a hotel.e. ………translates things.f. ………sells thing .g. ………files a plance.h. ………cuts hair.i. ……….mends cars.j. ………. makes films.k. ………delivers letters.38 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorXI. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi trả lời những câu hỏi bên dưới.Bobbi Brown is a very busy man. He is 60 years old and he has thirteen jobs. He is apostman, a policeman, a fireman, a taxi driver, a school-bus driver, a boatman, anambulance man, an accountant, a petrol attendant, a barman, and an undertaker. Also, heand his wife, Magaret, have a shop and a small hotel.Bobbi lives and works on the island of Gigha in the west of Scotland. Only 120 peoplelive on Gigha but in summer 150 tourists come by boat every day.Every weekday Bobbi gets up at 6.00 and makes breakfast for the hotel guests. At 8.00he drives the island’s children to school. At 9.00 he collects the post from the boat anddelivers it to all the house on the island. He also delivers the beer to the island’s only pub.Then he helps Magaret in the shop.He says: “Magaret likes being busy, too. We never have holidays and we don’t likewatching televison. In the evenings Magaret makes supper and I do the accounts. At 10.00we have a glass of wine and then we got to bed. Perhaps our life isn’t very exciting, but welike it.”1. Where does Bobbi live?2. How old is he?3. How many jobs does he have?4. What is his wife’s name?5. How many people live on Gigha?6. How do visitors come to Gigha?7. What does Bobbi at 8 o’clock?8. How many pubs are there on the island?9. Do Bobbi family usually have holidays?10. What does Bobbi’s wife do in the evening?VIII. Em hãy cho dnạg đúng của từ in hoa thành một danh từ chỉ nghề nghiệp đểhoàn thành mỗi câu sau.Ví dụ: 0. Is your sister a ………..teacher…………?TEACH1. My brother is a …………at Vietnam National University, Ha Noi.STUDY2. That …………paints beautiful pictures.ART3. Ask the ………….if you can borrow this book.LIBRARY4. That ………….plays a lot of different instruments.MUSIC5. Lan’s brother is a ………………..He plays it very well.PIANO6. If the machine goes wrong, tell the ………. .ENGINE7. We have a …………who comes twice a week.GARDEN\8. Phone the ……..if the lights don’t work.ELECTRIC9. Miss Quyen is a …………… . She travels a lot.JOURNAL10. You pay the ………….. . She’s that lady over there.CASHTeaching date:39 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorLESSON 9A. THEORY1. How far is it from………..to………?Dùng để hỏi về khoảng cách giữa 2 địa điểmEg: How far is it from your house to school.It’s about one kilometers.2. How much is/ are + S?Dùng để hỏi về giá cả của vậtEg: How much is this pen? It’s 1,500 dong.How much are those book? They are 50,000 dong.3. Hỏi và chỉ đường.* Chúng ta có thể dùng những câu hỏi sau đây để hỏi đường đến một nơi nào đó.Eg: Excuse me. Where’s the post office, please?Excuse me. Could you tell/ show me the way to the post office?Excuse me. Could you tell me how to get/ go to the post office?* Để đáp lại những câu hỏi trên, ta nói:Yes, of courseYes, certainlyI’m sorry. I don’t know. I’m sorry. I’m not sure*Các cụm từ chỉ đường và các giới từ chỉ phương hướng.First left/ rightTake the first left/ rightTurn left/ rightOppositeNext toNearBetween…andIn front ofBehindB. EXERCISEI. Dùng các từ gợi ý để đặt câu hỏi với “How far…?1. your house/ Ben Thanh market// one kilometer.……………………………………………………………………………2. post office/ bakery// 800 meters.……………………………………………………………………………3. Ha Noi/ Hue// 680 kilometers.……………………………………………………………………………4. your house/ school// 500 meters.……………………………………………………………………………5. Da Nang/ Ho Chi Minh city// 900 kilometers.……………………………………………………………………………40 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior6. school/ public library// two kilometers.……………………………………………………………………………7. Ha Noi/ Ho Chi Minh city// 1,700 kilometers.……………………………………………………………………………8. Hue/ Da Nang// 100 kilometers.……………………………………………………………………………II. Đặt câu hỏi và câu trả lời về giá cả.1. these envelopes// 5,000 dong.……………………………………………………………………………2. The picture// 64,000 dong.……………………………………………………………………………3. this postcard// 2,000 dong.……………………………………………………………………………4. a local stamp and an envelope// 600 dong.……………………………………………………………………………5. these sandwiches// 8,500 dong.……………………………………………………………………………6. the phone card// 50,000 dong.……………………………………………………………………………7. a pad of letter papers// 15,000 dong.……………………………………………………………………………8. three boxes of chocolates// 75,000 dong.……………………………………………………………………………III. Cho dạng hoặc thì thích hợp của động từ trong ngoặc.1. Could you (show)………me the way to the bus stop.2. Lan and Hoa (go)…………to the post office now.3. Liz (need)………….some stamps and envelopes.4. Hoa needs (buy)………….. a phone card.5. I (mail)………..this letter tomorrow.6. He (phone)………………his parents three or four times a week.7. Nam wants (send)………..this postcard to his penpal.8. We would like (visit)………..Ngoc Son temple.IV. Điền các giới từ thích hợp vào chỗ trống.1. My house is ……………the hotel and the drugstore.2. The newspapers are…………….the shelf.3. The students are reading books………….the library.4. There is a bus station………….to my house.5. I usually buy a phone card……….the post office.6. The Sao Mai Hotel is…………….Tran Phu street.V. Em hãy chọn những câu cho trước điền vào chỗ trống thích hợp để hoàn thành bàihội thoại sau.41 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorA. I’ll take the cheaper one.B. Oh, it’s for me. I want a guide book.C. I don’t have any children.D. Yes, please. I’d like a book about London.E. No, thank you. I want to use it now.F. That’s very heavy. Do you have a smallerone?G. Is it a good book?H. That looks better. How much is it?Assistant:Tourist:Assistant:Tourist:Assistant:Tourist:Assistant:Tourist:Assistant:Tourist:Assistant:Tourist:Assistant:Tourist:Good morning. Can I help you?(0)………..(D)……………………………………..For children or adults?(1)................................................................................A lot of tourists buy this one.(2) ...............................................................................What about this one with fewer pages?(3) ..............................................................................The hardback is ₤8, and the paperback ₤3.50.(4) .............................................................................Fine. Shall I put it in a bag for you?(5) .............................................................................Here you are. Thank you.Thanks. Goodbye.VI. Em hãy điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn vănsau.\Take the bus Number 7 (1) ………………….Victoria coach station and get (2)………………at the cinema. Walk back (3) ………………..Church Road, go straight (4)………………….the roundabout and take the second turning (5) ………………. the left.Go straight (4) ……………… on, (6) ……………..the church and the park, (7)……………..far as the traffic lights. You will see a little footpath on your left. Go (8) thefootpath and my house is right (9) …………..front (10) ………………..you. You can’tmiss it!VII. Em hãy chọn một đáp án đúng cho mỗi chỗ trống để hoàn thành bức thư sau.Dear Lan,I’m ……………………..(0) to invite you to a party we ………………….(1) at the flatnext Friday , December 14th . As you know, …………………….Lien’s 13th birthday nextweek and my birthday next month, ……………………..(3) we thought we’d celebratetogether and have a joint party.42 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorI can’t remember if you know my address or not, but anyway, if you …………………(4) the directions below, you shouldn’t get lost.Take the Number 15 bus from the station and ……………….(5) at the Star Hotel. Walkdown Long Viet Road, past the Dan Chu Cinema, and then …………………… (6) the firstturning on the right. That’s Le Loi Road. Turn left ………………..(7) the first junction,then go straight past the church as far as the next crossroads . …………………(8) and ourblock of flats is the second on the right.Do try and come. Of course you’re ………………….(9) to bring someone with you ifyou want to.Look forward ………………….(10) you then!Love,Mai0.12345678910A. writingA. haveA. it’sA. tooA. to followA. get upA. haveA. inA. Right turnA. welcomedA. to seeB. writeB. are havingB. itsB. butB. followB. get byB. getB. atB. To rightB. welcomeB. for seeingC. writesC. going to haveC. they’reC. becauseC. followingC. get onC. takeC. ofC. To turnC. welcomingC. of seeingD. to writeD. will hasD. she’sD. soD. followsD. get offD. bringD. onD. Turn rightD. to welcomeD. to seeingVIII. Em hãy đặt câu hỏi thích hợp cho phần gạch chân ở những câu sau.1. The souvenir shop is in front of the book store.2. It’s five kilometers from my house to the supermarket.3. It takes Mr. Lan fifteen minutes to walk to work.4. We go to Ho Chi Minh City by train.5. Trung will mail his letter to Bruce, his pen pal.6. The stamps for your letter cost 8,000 VND.7. Minh needs a phone card because she wants to give he parents a call.8. There are over 1,000 stamps in Nam’s collection.9. I’d like to buy some local goods.10. Tam phones his uncle twice a month.IX. Em hãy điền một mạo từ thích hợp (a, an, the hoặc 0) vào mỗi chỗ trống để hoànthành những câu sau.1. It takes me half…………………………hour to get to work by …………………..bus.2. What does ………………….post – office sell apart from stamps.43 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior3. I want to buy …………………envelope and ………………fifty thousand dong phonecard.4. Viet would like to send his letter to …………………… USA5. Go along this road and take ……………….second turning on …………………..left.6. My brother needs to buy …………………..stamp for …………………overseas mail.X. Em hãy cho từ ngược nghĩa với từ trong ngoặc ở những câu sau.1. I need to ……………………that bicycle. (BUY)2. My friend would like to ………………..this letter to England. ( RECEIVE)3. Keep straight and take the first street on the ………………….. (RIGHT)4. The railway station is …………………….the stadium. (BEHIND)5. An’s house is very ………………..the post office. (FAR)6. From Ha Noi to Hue, it is a …………………..way. ( SHORT)7. I’m going to wear my …………………..clothes. (OLD)8. In Vietnam, mailing letters overseas is quite ……………………….(CHEAP)9. I think I’ll catch the …………………..train tomorrow. (LATE)10. Thuy doesn’t like that coffee. It’s much too ………………………. (WEAK)X. Em hãy sắp xếp những từ dứơi đây thành câu có nghĩa.1. show / to / nearest / you / the way / bus-stop / could / me / the?2. first / on / and / see / next to / take / turning / the left / will / the shoe store / the / it / you.3. police / on / Street / front / the bank / the / is / Hang Bai / in / station / of .4. takes / two / Hai Phong / coach / it / us / hours / go / by / to.5. total / the goods / mother / what / cost / your / is / of / buys / the?6. stamps / overseas / to buy / would / for / mail / we / some / like.7. cost ./ local letter / does / Vietnam / how / it / to / mail / a / in / much?8. needs / a / phone card / thousand dong / post office / fifty / the / Nhung / to buy / at.9. those / you / buy / are / souvenirs / want / the / to?10. ahead / take / street ./ the right / straight / and / the second / on / go.Teaching date:LESSON 10A. THEORYI. The past simple tense.* Cấu tạo:a. Động từ có quy tắc: S + V(ed)b. Động từ bất quy tắc: S + V (cột II)* Cách dùng:Thì quá khứ đơn diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc tại một điểm thời gian hoặckhoảng thời gian xác định trong quá khứ.44 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorVí dụ: He arrived here yesterday.My father worked in Ha Noi from 1995 to 1998* Lưu ý: -Động từ chia ở thì quá khứ đơn có 2 dạng : Nếu là động từ có quy tắcta them“ed” vào động từ nguyên mẫu. Nếu là động từ bất quy tắc phải xem và học thuộc long ởcột thứ 2 của bảng động từ bất quy tắc.Ví dụ: learnedstudiedwentsent-Thì quá khứ đơn thương được dung với các cụm từ chỉ thời gian xác định ở quá khứ như:last week/ month/ year…………,a week/ two days/ five months/ three years ago,yesterday, yesterday morning/ evening, in + năm, from 1945 to 1950, for + two days/months…………Ví dụ: I was born in 1990She visited Da Lat last summer.- Trợ động từ “do” chia ở quá khứ là “did”.* Các dạng câuKhẳng định: S + V(ed/ cột II)Phủ định:S + didn’t + bare –infiNghi vấn:Did + S + bare –infi?* Cách đọc động từ quá khứ đơn với “ed”.-“ed” được đọc là /t/ khi những động từ nguyên mẫu có âm tận cùng là /f/, /k/, /p/, /t /,/s/, / /.Ví dụ: laughed, asked, helped, washed, pushed, dressed……….-“ed” được đọc là /Id/ khi ngững động từ nguyên mẫu có âm tận cùng là /d/ và /t/.Ví dụ: needed, wanted, waited, added………….-“ed” được đọc là /d/ khi những động từ nguyên mẫu tận cùng là các âm còn lại.Ví dụ: enjoyed, saved, arrived, filled………….B. EXERCISEI. Hoàn tất các câu sau, dùng dạng quá khứ của động từ trong khung.Buy take go return be wear eat receive1. The seafood ……..very delicious.2. Hoa………..a letter from her penpal Tim yesterday.3. I ………to the movie theater last night.4. They………….fish and crab for their lunch.5. Liz……………..to Ha Noi from Nha Trang two days ago.6. She………….a blue dress in her last birthday party.7. Mr. Robinsons……………..Liz a cap.8. He…………his children to the zoo last Sunday.II. Viết câu với các từ gợi ý, dùng thì qus khứ đơn.1. She/ buy/ a lot of souvenirs/ last summer vacation.………………………………………………………2. My mother/ give me a yellow cap.………………………………………………………3. They/ arrive/ at the airport/ at eight o’clock this morning.45 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior………………………………………………………4. I/ speak to her about my vacation.………………………………………………………5. Mr. Quang/ teach/ Math/ for many years.………………………………………………………6. I/ see you at the party/ last night.………………………………………………………7. The children/ be very happy in their trip in Nha Trang.………………………………………………………8. Minh/ put/ the cake on the table.………………………………………………………9. They/ live here/ two years ago.………………………………………………………III. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành bức thư sau.Dear Jean,Well, I am here in Vietnam on our ASEAN coutries tour. We ………………….(get) 1 toHo Chi Minh City five days ago. We ………………….(have) 2 a good day journey. It……………….. (take) 3 three days by bus, but we ……………….. (see) 4 losts of things onthe way. We ……………………(not do) 5 much for the first two days, as a couple of othergirls ……………………(be)6 ill. We …………………..(spend)7 most of the time on thebeach. On Wednesday we ………………………(come)8 up to the mountains, andyesterday we ………….. (go)9 to Hue, the ancient capital of Vietnam and ……………….(do)10 some sightseeing. It …………….(be)11 fantastic! We ………………..(not have)12 alot of time there, but we ……………..(see) 13 everything and I …………………….(take) 14lost of photos.Hope you’re well. You …………………….(receive)15 my card from Thailand?Love,MattIV. Em hãy chuyển những câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn.Ví dụ: 0. I went to Hanoi yesterday.- I didn’t go to Hanoi yesterday.- Did you go to Honoi yesterday?1. Liz bought many souvenirs in Ho Chi Minh City.2. I was very tired after the trip.3. They are watching my father’s new motorbike.4. We visited Cham Temples last month.5. Trung’s brother goes on holiday in Ha Long Bay every summer.6. They will take their soon to the zoo next weekend.7. My parents live in the countryside.8. Tom gave me some American stamps five days ago.9. Mrs. Oanh his our new literature teacher.46 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior10. There was a toy store next to the museumV. Em hãy đặt câu hỏi cho mỗi chỗ trống để hoàn thành bài hộ thoại sau.Việt:Hello, Liz. How are you?Liz:I’m a bit tired. And you?Viet:Oh, fine, thanks. (1) ………………………………..day off yesterday?Liz:Yes, I did. I had a day out with Kien.Viet:(2) ………………………………………………………………………?Liz.We went to Kien’s home village.Viet:(3) ……………………………………………………………….good time?Liz:Yes, it was great.Viet:(4) ……………………………………………………………………..?Liz:We went swimming and fishing.Viet:(5) …………………………………………………………………….?Liz:I came home at 8 pm.VI. Em hãy cho 3 dạng thức còn lại của những động từ sau.Ví dụ: 0. do doesdoingdid1. go.......................................................................................2. teach .....................................................................................3. take .....................................................................................4. stop ......................................................................................5. have ......................................................................................6. play ......................................................................................7. think ......................................................................................8. study ......................................................................................9. eat......................................................................................10. lie ......................................................................................VII. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi chọn một đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.My name is John, and this is my story. Last year just before Christmas my family and ourcousin and uncle and aunt decided to go to Perth for holiday. We went in two cars butwhen we were about halfway there my uncle wanted to turn round and come back. He saidit was too far, and it was terribly hot too, one day it was 48 0C . Even at night it was reallyhot. Anyway, what we decided to do was to drive back about 160 km to a place where thetrain went through. Then we put both cars on the train and we all went to Peth by train.That was fun. It was a good train.We had a good time in Perth but we had to cut our holiday short. You see, while we werethere my grandmother (my mother’s mother) in Melbourne died. Most of us flew back butbut my Dad and my uncle came on the train with the cars and then had to drive back toMelbourne from Port Pirie.It was a really strange holiday because nothing went the way we planned it.0. When did John’s family go to Perth?47 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorA. before ChristmasB. before EasterC. before ThanksgivingD. before the New Year1. Why did John’s uncle want to come back?A. Because it was too hotB. Because it was too farC. Because he was to tired.D. Both A and B.2. In the end john’s family went to Perth…………………….A. by trainB. by coachC. by carD. by plane3. Who died when John’s family were on holiday?A. his mother’s fatherB. his mother’s motherC. his father’s motherD. his father’s father4. most of John family came back……………………A. by trainB. by shipC. by planeD. by car5. Who in John’s family had to go by train and car to Melbourne?A. his fatherB. his uncleC. his parentsD. his father and uncleVIII. Em hãy điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành những câusau.1. Hoa’s new skirt was white…………………red and yellow flower..................it.2. Lien made a cushion .....………………her own room.3. Nam lives a long way....……………his grandparents’ house.4. Liz helped me a lot…....……………my stamp collection.5. Did you speak ............... Mr. Robinson....................your vacation...................Dalat?6. Lam tired........................the blue shirt but it didn’t fit.7. There is a souvenir shop near the exist.....................the zoo.IX. Em hãy chọn những động từ cho trước điền vào chỗ trống thích hợp để hoànthành bức thư dưới đây. Nhớ chia động từ.not get back takedoarrivedecideget upfindnot behirestopdivegoDear Ha,Hi, I’m on holiday in Nha Trang with the Robinsons. We ………………(1) lastSaturday. The first day the weather…………(2) very nice, so we ……………….(3) somesightseeing. I …………….(4) lost of photographs. On Monday we ……………(5) a carand ……….........(6) out into the country. We ………………(7) for lunch at a lovely littlevillage and then in the afternoon we ………………….(8) a beautiful beach. Last night we………………(9) to the cinema. We ………………(10) till about 11p.m., sowe………………(11) late this morning and we ………………..(12) to have a relaxing dayby the hotel swimming pool. So that’s where I am now.Love,An48 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorX. Em hãy chọn một đáp án đúng trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau.1. Did you (get up / got up) late this morning?2. We (buyed / bought) some souvenirs from our holiday in Vietnam.3. (Was / Were) your last birthday over six weeks ago?4. Hoang (didn’t arrive / not arrived) in the evening.5. (Was / Did) the Robinsons return to Hanoi by train?6. Hoa learned how (using / to use) a sewing machine with her neighbor, Mrs. Mai.7. Was Nguyet at the theater last night? – Yes , (she was / she did).8. The Browns went to Ho Chi Minh City (by plane / on plane).9. Hung is a good friend of (me / mine).10. I don’t know where (was he / he was) last night.(UNIT !0)I. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành nhữngcâu sau.1. Tim usually (get up)......…………..and (brush) ......………….his teeth at 6.15 butyesterday he (get up)…………….and (brush)………………….his teeth at 7.00 because it(be) ……………………..Sunday.2. Nhung is very hungry now because she (not eat) ……………….enough this morning.She only 9eat) ……………….a small piece of bread and (drink) ……………….a glass ofmilk.3. You (go) …………………to the dentist’s last week, Hung?- Yes. And I (go) ………………….there now to check up the filled tooth.III. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi viết T (true) cho mỗi câu đúng F (false) cho mỗi câusai.Even before it is born, a baby has small teeth under its gums. At about the age of sixmoths, its first tooth starts to grow. Before the young child is three years old, it has twentysmall teeth. Between the ages of six and twelve a second set of teeth form in the gumbellow the first teeth and push them out................1/A baby has teeth under its gums even before its bith................2/A baby’s first tooth appears as soon as it is born................3/A three-year-old child has twenty tiny teeth................4/A child’s second set of teeth appear before it is six years old................5/A child’s second teeth begin to grow while the child still has its firstteeth.IV. Em hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân ở những câu sau.1. Minh brushes his teeth twice a day.2. Simon is in a lot of pain now because he has a toothache.3. I felt sick after eating that food.4. Nga went to see the dentist last week.5. Dr Lai will check your teeth.49 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior6. It took Dr Phong 10 minutes to fill Van’s tooth.7. My brother is going to the hospital.8. Mr. Cuong did morning exercises at 5.30 yesterday.9. Hoa received her aunt’s letter five days ago.10. There are twelve students in Lien’s class having toothache.V. Em hãy sắp xếp những dộng từ quá khứ có đuôi ED bên dưới theo các nhóm phátâm đã cho.brushedchangedironedrentedneededcombedfilledtouchedneglectedtalkedstoppedfixeddecidedlaughedshowered/id//t//d/VI. Em hãy điền một mạo từ thích hợp (a, an , the, hoặc 0) vào mỗi chỗ trống để hoànthành những câu sau.1. Mr. Thanh has................appointment at 4 o’clock………………..this afternoon.2. Yesterday.......................dentist fill...........................cavity in my tooth.3. What’s ...........................wrong with Sue?- she has ........................toothache.4. Last month we visited ………………old church. It’s in ................suburbof…………city.5. Mrs. Quyen is................ very good doctor.VII. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.KEEPING OUR TEETH HEALTHYIt is very important to have healthy teeth. Good teeth helps us to chew our food. Theyalso help us to look nice.How does a tooth go bad? The decay begins in a little crack in the enamel covering ofthe toot. This happens after germs and bits of food have collected there. Then the decayslowly spreads inside to tooth. Eventually, poison goes into the blood, and we may feelquite ill.How can we keep out teeth healthy? First, we ought to visit our dentist twice a year. Hecan fill the small holes in our teeth before they destroy the teeth. He can examine our teethto check that they are growing in the right way. Unfortunately, many peole wait until theyhave toothache before they see a dentist.50 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorSecondly, we should brush our teeth with a toothbrush and fluoride toothpaste at leasttwice a day – once after breakfast and once before we go to bed. We can also use woodentoothpicks to clean between our teeth after a meal.Thirdly, we should eat food that is good for our teeth and our body: milk, cheese, fish,brown bread, potatoes, red rice, raw vegetables, and fresh fruit. Chocolate, sweets, biscuitsand cakes are bad, especially when we eat them between meals. They are harmful becausethey stick to our teeth and cause decay.0. Good teeth help us to ………............A. be niceB. have good eyesightC. chew our foodD. beimportant1. When food and germs collect in a small crack, our teeth ................A.check upeatfixforgetnothavenot ironpolishreceivespeaktidybecome hardB. begin to decayC. send poison into the bloodD. make us feel quite ill2. A lot of people visit a dentist only when...................A. their teeth grow properlyB. they have holes in their teethC. they have toothacheD. they have brushed their teeth3. We ought to try to clean our teeth....................................................A. once a dayB. at least twice a dayC. between mealsD. before breakfast4. We shouldn’t eat a lot of …………………A. read riceB. fresh fruitC. fishD. chocolate5. Sweets are harmful because they make our teeth .....…………A. blackB. acheC. badD. crackedVIII. Em hãy chọn những động từ sau điền vào chỗ trống thích hợp để hoàn thànhcâu. nhớ chia động từ.1. Nguyet had her teeth ……………………at the hospital.2. I felt a lot better after the dentist ..............................my tooth.3. Linh has a toothache because she ....................................................a lot of candies.4. Tim................................to brush his teeth yesterday.5. My sister........................three letters from her pen pals two days ago.6. I......................................a health examination last year.7. Viet................................his clothes. His mother helped him.8. We.................................to the headmaster yesterday evening.9. I .....................................these shoes yesterday but they are dirty now.10. The students................. their classrooms last Saturday.51 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorIX. Em hãy tìm câu đúng trong hai câu đã cho.Ví dụ: 0. a. We seed Lan in Ha Noi last Sunday.b. We saw Lan in Ha Noi last Sunday.Câu đúng: b. We saw Lan in Ha Noi last Sunday.1.23456.78910a. How much time a week do you wash your clothes?b. How many times a week do you wash your clothes?a. What’s the matter with you, Minh?b. How’s the matter with you, Minh?a. I understand how do you feel, but don’t worry.b. I understand how you feel, but don’t worry.a. My broken tooth stopped to hurt afterwards.b. my broken tooth stopped hurting afterwards.a. Last week Dr Lai felt a cavity in my tooth.b. Last week Dr Lai filled a cavity in my tooth.a. After talking to Minh, Hoa felt less scared.b. After talking to Minh, Hoa felt fewer scared.a. Why did Trang go to the dentist last week?b. Why was Trang went to the dentist last week?a. We eated breakfast at 7.30.b. We ate breakfast at 7.30.a. Nam is worried because he has to see the dentist.b. Nam is worry because he has to see the dentist.a. My brother wasn’t did morning exercises.b. My brother didn’t do morning exercises.X. Em hãy sử dụng những thong tin dưới đây để viết một đoạn văn ngắn về những gìmà bạn Long đã làm ngày hôm qua.6.00 : get up / do morning execises.6.15 : wash face / take a shower / put on clean clothes.6.30 : comb hair / polish shoes / put them on.6.45 : have breakfast / brush teeth.7.00 : put sandwich / bottle of water / in bag / go to school.11.30 : come home / eat lunch.2pm – 4pm : stay at home / watch TV / do housework.4.15 – 5.30 : play sports with friends.6.20 : have dinner.7.30 – 9.30 : do homework.10.00 : brush teeth / have a bath.10.20 : go to bed.52 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorYesterday,Long .........................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................____________________________________________________________________Teaching date:LESSON 111. the way to use “ How”a) Ask & answer about age , meant , health- how old are you ?how do you go to school ?How are you ?* ( count noun )how many students are there in your class ? There are ……………………How many books do you have ?I have …….…………………• uncount nounHow much sugar are there in the bottle ?How much money do you have ? / earn every month ?• How much …….? Hoi ve gia tienHow much is this pen ? = How much does this pen cost ?How much are the books ? = how much do the books cost ?b) Ask & answer about one’s height :- How tall + BE + S ?- S + BE + ( chieu cao ) + tallEg : - How tall is he ?He is 1.60 meters tall..- How tall are you ?I’m 1. 45 meters .c) Ask & answer about one’s weight :- How heavy + BE + S ?S + BE + trong luongEg : - How heavy are you ? – I’m 40 kilos- How heavy were you last month ?- I’m 45 kilos53 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior• Note : How old + BE + S ?=What is one’s age ? ......How long is this street ? => what is the length of this street ?=> What is this street ‘s length ?I. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.Do want to be fitter and healthier? Would you like to look younger? Do you want to feel…………….. (1) relaxed? Then try a few days at a health farm. Health farms are becoming……………….(2) of the most popular places ……………….(3) a short break. I went toHenley Manor for a weekend. It’s ………………..(4) largest health farm in the country………………(5) it isn’t the most expensive. After two days of exercise I ………………..(6) ten times better. But the best thing for me was the food. It was all very healthy, of………………… (7), but it was excellent, too!If you’re looking for something a ……………….(8) cheaper, try a winter break.Winter is the darkest and the coldest………………….(9) of the year, and it can also be theworst time for your body. We all eat too…………………(10) and we don’t take enoughexecise. A lot of health farm offer lower prices Monday to Friday from November toMarch.II. Em hãy tìm một từ không cùng nhóm nghĩa với từ kia.Ví dụ : 0. ate drinkspeaktakeTrả lời : ate1.illsicksadunwell2.doctornursedentistteacher3.tabletchocolatemedicinepill4.virusfluheadachestomachache5.couchingsneezingdiseaserunning noseIII. Em hãy sắp xếp những câu sau thành một bài hội thoại hợp lí.1/ …………………2/…………………3/………………… 4/…………………5/…………………6/………………… 7/…………………8/…………………A. Did you go to the doctor’s?B. yes, I’m fine now, thanks.C. Were you here last week, Kien?D. I had s sore throat and a headache.E. Do you feel better now?F. Oh, I’m sorry to hear that. What was wrong?G. No, I didn’t. I just stayed in bed.H. No, I wasn’t. I didn’t feel well.IV. Em hãy cho đúng dạng của động từ in hoa để hoàn thành mỗi câu sau.1. Mrs. Oanh’s daughter is having a ………………check – up.MEDICINE2. We need to know your ……………………. , Minh.WEIGH54 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior3. An has a toothache. It’s very ……………………..PAIN4. Catching the common cold is ………………….for everybody.PLEASE5. Don’t worry ! Your cold will last for a few days and then …………….. . APPEARV. Em hãy dung cấu trúc ‘had better’ để viết lại mỗi câu sau.Ví dụ : 0. It’s raining heavily. Don’t go out.You had better not go out (because it’s raining heavily).1. I advise you to brush your teeth at least twice a day.2. Linh shouldn’t stay up too late.3. You should do morning exercise regularly.4. She has a headache. I advise her to take some aspirin.5. You shouldn’t make a noise in hospital.6. I advise him to have regular meals.7. We shouldn’t smoke and drink.8. It’s getting dark. The boys should stop playing football.9. It’s very cold. Don’t open the window.10. Nam is so tired. He should take a rest.VI. Em hãy chọn một đáp án đúng cho mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.Your headache and you sneeze and cough. Your ……………….(0) is all stuffed up ,and it keeps running, so you have to blow it every few minutes. You know by these……………..(1) that you have a cold, and you feel completely ……………….(2). You arenot sure if you will live through the day.Everyone suffers …………………(3) the common cold at some time or other. Itisn’t a serious…………………(4), but over a billon dollars a year is spent on differentkinds of cold medicine every year. This medicine can relieve the symptoms. That is, it canmake you cough ………………..(5), make your head less intense, and stop your nose………………….. (6) for a while. However, it can cure you cold. So far,……………………(7) no cure for the common cold and no medicine to prevent it.………………..(8) there is no cure or preventive medicine for colds, people have allkinds of ideas about …………………(9) prevent and treat colds. Some people think that ifyou eat a lot of onions, you won’t each cold ………………….(10) say that you shouldavoid getting wet and chilled,or you will catch cold. However, this is apparently not so.0A. noseB. faceC. headD. mouth1A. diseasesB. feversC. curesD. symptoms2A. sadB. hungryC. miserableD. thirsty3A. fromB. ofC. withD. about4A. miseryB. illnessC. headacheD. wrong5.A. lessB. fewerC. muchD. more6.A. walkingB. joggingC. runningD. flowing7.A. it isB. there isC. they areD. there are8A. Although B. DespiteC. In spiteD. But55 Created by Nguyen Ba ManhSecondary School910A. whatA. Other’sB. whyB. AnotherTu Yen JuniorC. whereC. OthersD. howD. OtherVII. EM hãy ghép những câu hỏi ở cột bên trái với ý nghĩa phù hợp từng mục ở cộtbên phải.a. How old are you?b. What’s your family name?c. What do you like doing in yourspare time?d. When were you born?e. What’s your firstname ?f. Where do you live ?g. How heavy are you?h. Which school do you go to ?i. How tall are you?j. Which class are you in ?MEDICAL RECORD1.School : ………………………….2. Class : …………………………….FULL NAME3. Forenames :………………………….4. Surname : ………………………….5. Adress : ……………………………..6. Age : ……………………………….7. Date of birth : ……………………..8. Weight : ……………………………9. Height : ……………………………..10. Interests : …………………………IX. Em hãy dung từ gợi ý in hoa đãviết lại mỗi câu sau sao cho nghĩa câu không đổi.Ví dụ : 0. How old is your grandfather ? AGEWhat is the age of your grandfather ?/ what is your grandfather’s age ?1. How high is the Big Ben Clock Tower ? HEIGHT………………………………………………………………..2. What is your son’s weight ? HEAVY…………………………………………………………………3. What is the price of this face mask ? COST………………………………………………………………….4. How long is the Mekong River ? LENGTH………………………………………………………………..5. How wide is the West Lake ? WHAT…………………………………………………………………X. EM hãy dung từ gợi ý viết hoàn chỉnh mỗi câu sau.1. Nga / mother / write / sick note / her / yesterday?2. Linh / not go / school / last Wednesday / because / she / have / bad cold.3. You / better / eat / too / candies / because / they / not good / your teeth.4. Faher / have / stomachache / and / pain / chest.5. Students / fill / medical records ./ and ./ give / the nurse.6. Hoa / measure / height / weight / the scale / the moment.56cho Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior7. Mr. Lan / now wear / face mask / protect him / breathe / dust.8. Last semester / my class / there be / total / 98 day’s / absence / due / sickness.9. Last year / brother / work / engineer / printing factory.10. We / cold / ‘common’ / because / every year / millons / people / world / catch.Ex 5: Make qs with how & write answer with the words given :Eg : old / you ? // ten - How old are you ?I’m ten years old.a) tall / he ? // one meter 50 centimeters…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b) heavy/Hoa ? // 40 kilos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..c) high/ these buildings? // over 150 meters…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………d) long / your dress ? // 140 centimeters……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………e) deep /. the lake ? // about 5 meters……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………f) wide / the table ? // 80 centimeters……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………g) much / the shoes ? // eighty thousand dong…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………h) big/ your house ? // about 160 square meters.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ex 2 : Make qs with What & write answer ... :Eg : the height of the mountain/ over 2,000 meters- What is the height of the mountain ?It’s over 2,000 meters.a) your age / ten……………………………………………….………………………………………………b) her family / Nguyen…..……………………………………………………………..57 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior…………………………………………………………………c) his weight / 45 kilos………………………………………………………….…………………………………………………………..d) your brother height / one meter 70 centimeters.………………………………………………………….………………………………………………………….e) the length of the river / about 300 miles……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………d) the height of that wall / 4 meters…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………e) the depth of the lake / about 5 meters……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………f) the width of the cloth / one meter 60 centimeters……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………GÓC ĐỐ VUIA FUNNY STORYEm hãy đọc và dịch câu chuyện vui sau sang tiếng Việt.An ill-tempered man went to see the doctor.“What’s wrong with you?” the doctor asked.“That’s your duty to find out,” the man said. “That’s why I came to see a doctor.”“In that case,” the doctor said, “I’d like you to sit in the reception room for about anhour. I want to call in a specialist. He’s a vet, and he is the only doctor I know who canmake a medical diagnosis without asking questions.Từ mới:- ill-tempered : tính nết không bình thường- duty : nhiệm vụ- reception room : phòng lễ tân / phòng khách- medical diagnosis : chuẩn đoán bệnh- specialist : bác sĩ chuyên khoa- vet : bác sĩ thú yTeaching date:LESSON 1258 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorA. THEORYI. Response with too, either, so and neither1. Cách dùng của “so” và “too”.Chúng ta dùng so, too khi đồng ý với một ý kiến khẳng định . So và too có nghĩa là cũngthế, cũng vậy.a. Đối với động từ TOBE:So + be + subjectSubject + be, tooVí dụ: He is tired. So am I/ I am, too.b. Đối với động từ thường ta dùng trợ động từ. Lưu ý các động từ tình thái cũng là trợ độngtừ.So + auxiliary verbs + subjectSubject + auxiliary verbs, tooVí dụ: They love their mother very much. So do we/ We do, too.2. Neither/ either.Chúng ta dùng neither và either khi đồng ý với một ý kiến phủ định. Neither=not…….either có nghĩa là cũng không, cũng vậy.a. Đối với động từ TOBE:Neither + be + subjectSubject + be, either.Ví dụ: The pineapples aren’t ripe. Neither are bananas.b. Đối với động từ thường ta dùng trợ động từ. Lưu ý các động từ tình thái cũng là trợ độngtừ.Nieither + auxiliary verbs + subjectSubject + auxiliary verbs + not, either.Ví dụ: I don’t like durians. Neither does Hoa/ Hoa doesn’t either.I can’t remember his name. Neither can I/ I can’t either.II. Imperative sentences (câu mệnh lệnh)Câu mệnh lệnh là loại câu yêu cầu hay sai khiến ai làm điều gì đó. Mệnh lệnh thường nhắmđến người nói chuyện trực tiếp với người nói tức là ngôi thứ 2 số ít hoặc số nhiều. Tuynhiên trong câu mệnh lệnh chủ ngữ you được hiểu ngầm, do đó ta chỉ dùng động từ ở đầucâu.a. Câu mệnh lệnh khẳng định.Câu mệnh lệnh khẳng định được thành lập băng cách lấy động từ nguyên mẫu bỏ TO.Người ta có thể thêm please cho lịch sự:Ví dụ: close the door, please.Sit down, please.b. Câu mệnh lệnh phủ địnhCâu mệnh lệnh phủ định được thành lập bằng cách thêm don’t trước động từ nguyên mẫu.Ví dụ: Don’t talk in class.Don’t be late.59 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorB. EXERCISEI. Hoàn tất các câu sau với “too” hoặc “either”.1. We often go swimming in the summer, and they………….2. She can speak English very well. I……………….3. Nam didn’t come to the party last night, and Minh………………4. Hoa will buy some oranges and pineapples. I…………….5. They don’t want to go out tonight, and we…………….6. The pineapples aren’t ripe, and the bananas…………….7. Nam is hungry and his frienfs………………8. Hoa had a medical check-up yesterday morning. We………….9. Jane won’t come. Peter……………….10. He can’t swim and his brother……………….II. Hoàn tất các câu sau với “so” hoặc “neither”.1. I ate bread and eggs for breakfast. ………………I.2. Hoa doesn’t like pork, and …………….her aunt.3. Milk is good for your health. …………fruit juice.4. I didn’t see her at the party last night……………we.5. These boys like playing soccer, and …………….those boys.6. My father won’t go to Ha Noi, and…………….my mother.7. Nam can swim. ………….Ba.8. The spinach isn’t fresh. ………………the cabbages.9. You should drink a lot of milk, and ……….your brother.10. I don’t know how to cook. ……………my sister.III. Kết hợp hai câu thành một câu, dùng “so, too, either, neither”.1. They can play volleyball. We can play volleyball.………………………………………………………2. Mr. Tam won’t come to the party tonight. His wife won’t come to the party tonight.……………………………………………………….3. I write diary every night. My sister writes diary every night.……………………………………………………….4. My father doesn’t drink beer. My uncle doesn’t drink beer.……………………………………………………….5. She is learning English. I am learning English.……………………………………………………….6. Hoa ate bread and beef for breakfast. Her uncle ate bread and beef for breakfast.……………………………………………………….7. He didn’t meet her last night. I didn’t meet her last night.……………………………………………………….8. I’m not a doctor. They aren’t doctor.……………………………………………………….9. Milk is good for your health. Orange juice is good for your health.……………………………………………………….60 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior10. They mustn’t stay up late. You mustn’t stay up late.……………………………………………………….IV. Hãy điền vào chỗ trống với “so, too, either, neither”.1. He can’t swim. …………can I.2. Nam and Ba are playing soccer and ……………is Minh.3. Hoa doesn’t like pork and her uncle doesn’t…………4. They won’t come to the meeting and ………..will we.5. Jenny ate too much cake last night and I did, ……….6. She phones to her parents twice a week. …………….do I.7. My sister doesn’t like the red skirt and she doesn’t like the green one……8. Jane loves dogs and she loves cats, ………V. Hoàn tất đoạn văn với những từ cho sẵn trong khung.What stay variety must affects balanced Moderation butWe know that the food we ate…………our whole life, so we ……..remember to eatsensibly. We should have a ………diet. ….......does a “balanced diet” mean?. It means youeat a…………….of foods without eating too much of anything. ……………is veryimportant. Eat the food you enjoy, ………..don’t have too much. This will helpyou………..fit and healthyVI. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.Today, you can find fast food restaurants in almost every big city. In some places,you …………….. (1) in a line and get a hamburger or a hot dog in a paper box;……………. (2) others you can pick up a tray of fish, chicken, pizza or even Mexican andChinese food; and in some …………………….(3) food places you can even………………(4) your car up to a window and place your order. A ……………………(5)minutes later a worker passes you your food…………………(6) the window and you candrive away and eat ………………..(7) in your car.In New York, Paris, Tokyo, Singapore and thousands of ……………..(8) citiesanround the world, new fast food restaurants ………………….(9) every day. But why dopeople ………………..(10) fast food restaurants to more comfortable restaurants wherethey can sit quietly at a table and watch the world go by?VII. Em hãy tìm và điền vào câu cho trước vào chỗ trống thích hợp để hoàn thànhđoạn hội thoại sau.A. Do you have mineral water?B. Good evening. I’d like a table for one.C. How much is it?D. What do you have?E. I think I’ll have the pizza.F. Can you bring me the menu, please?G. Nothing more, thanks. Oh yes, perhaps a green salad.H. Yes, that’s fine.61 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolWaiter :David :Waiter :David :Waiter : `David :Waiter :pizza.David :Waiter :David :Waiter :David :Waiter :mineralTu Yen JuniorGood evening, sir. How can I help you?(0)………………B………………….Certainly, sir. This one by the window?(1)……………………………………And what would you like to eat?(2)…………………………………..Spaghetti with meat and tomato sauce is very nice, or there is four-cheese(3)…………………………………Fine. And would you like anything with it? Garlic, bread or………..(4) …………………………………Ok. And to drink?(5)…………………………………..Yes, certainly. So that’s one four-cheese pizza, one green salad and onewater. Thank you, sir.VIII. Em hãy ghép một câu bên cột A với một câu thích hợp bên cột B.A1.I’m thirsty.2. I;m hungry.3. I’m tired.4. I’m hot.5. It’s Sunday and I’m bored.6. I don’t have any money.7. It’s winter and I’m cold.8. I don’t have a pet.9. There isn’t any meat in thefridge.10. What would you like fordessert?Ba. I’d like to go to bed.b. I’d like to go swimming.c. I’d like to have a cat.d. I’d like to be near the fire.e. I’d like to have some pork.f. I’d like to go out with myfriends.g. I’d like an orange.h. I’d like to be a millionaire.i. I’d loke a cold drink.j. I’d like a sandwich.IX. Em hãy dung cấu trúc với “too, so, either, neither” để viết tiếp mỗi câu sau, dungtừ trong ngoặc.Ví dụ : 0. I like chocolate. (she)a. I like chocolate and she like it, too.b. I like chocolate and so does she.1. Lien doesn’t like beef. (I)2. I ate milk and bread for breakfast this morning . (my brother)3. Mrs. Oanh is going to the market. (we)4. She won’t buy any eggs. (they)5. Minh wasn’t at home last night. (his parents)62 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior6. Hoa can cook very well. (her sister)7. I didn’t wash the spinach. (Ba)8. Nga hates peas and carrots. (her aunt)9. These pineapples aren’t ripe. (these bananas)10. Mr. Hoang prefers ice-cream. (his children)X. Em hãy điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành những câusau.1. There is good selection ………………..fruit…………………..display.2. My aunt sliced the beef ……………….thin strips.3. Linh set the table…………………..plates,bowls, chopstricks and spoons.4. Salads are good………………..our health, but we ought to wash them well …………water.5. We must clean hands……………………having a meal.6. Hoa made cucumber salad…………………..some onions.7. What is …………………dessert, Minh?- There’s some ice-cream…………………..the fridge.XI. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi viết T (true) cho mỗi câu đúng, F (false) cho mỗi câusai.MEALS IN BRITAINA traditional English breakfast is a very meal : sausages, bacon, eggs, tomatoes,mushroom. But nowadays many people just have cereal with milk and sugar, opr toast withmarmalade, jam, or honey. Marmalade and jam are not the same ! Marmalade is madefrom oranges and jam is made from other fruit. The traiditional breakfast drink is tea,which peole have with cold milk. Some people have coffee, often instant coffee, which ismade with just hot water. Many visitors to Britain find this coffee disgusting !For many people lunch is a quick meal. In cities there are a lot of sandwich barswhere office workers can choose the kind of bread they want – brown, white , or a roll –and then all sorts of salad and meat or fish to go in the sandwich. Pubs often serve good,cheap food, both hot and cold. School children can have a hot meal at and perhaps somecrips.“Tea” means two things. It a drink and meal ! Some people have afternoon tea, withsandwich, cakes, and, of course, a cup tea. Cream teas are popular. You have scones (akind of cake) with cream and jam.The evening meal is the main meal of the day for many people. They usually have itquite early, between 6.00 and 8.00, and often the whole family eats together.On Sundays many families have a traditional lunch. They have roast meat, eitherbeef, lamb, chicken, or pork, with potatoes, vegetables and gravy. Gravy is a sauce madefrom the meat juices.63 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorThe British like food from other countries, too, especial Italian, French, Chinese andIndian. People often get take – away meals – you buy the food at the restaurant and thenbring it home to eat. Eating in Britain is quite international !……………1. Many British people have a big breakfast.……………2. People often have cereal or toast for breakfast.……………3. Marmalade is different from jam.…………....4. People drink tea with hot milk.……………5. Many foreign visitors love instant coffee.……………6. All British people have a hot lunch.……………7. Pubs are good places to go for lunch.……………8. British people eat dinner late in the evening.……………9. Sunday lunch is a special meal.……………10. When you get a take – away meal, you eat it at home.XII. Em hãy chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau.1. I don’t want much sugar in my coffee. Just ……………..,please.A. fewB. littleC. a littleD. a few2. On the table there were vegetables, bread and two large………………. .A. bowl of soupB. bowl of soupsC. bowls of soupsD. bowls of soup3. My brother doesn’t like pork and …………………. .A. either do IB. neither do IC. neither I doD. I don’t too4. Trung…………………..a box of chocolate.A. often gives ChiB. gives often ChiC. often Chi givesD. to Chi often gives5. If he eats all that food, he eats……………………….. .A. too muchB. too manyC. quite muchD. quite many6. What about ………………..to dinner with me?A. comeB. comingC. to comeD. comes7. I have enough food in the house, so I needn’t ……….to the shops tomorrow.A. to goB. will goC. goD. going8. He was only thirteen, but he ate…………………..his father did.A. as much asB. more thatC. much thanD. as much than9. I divided the sweets ……………………several boys.A. duringB. betweenC.intoD. among10. May I have …………………….suggar?A. oneB. aC. someD. manyXIII. Em hãy sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa.1. food / like / lunch / what / would / for / kind / you / of?2. durians / and / my / like / much / does / I / very / father / so.3. wash / more / future / must / the spinach / carefully / you / in.64 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior4. gave / some / him / better / Ba / to make ./ feel / Dr. Lien / medicine.5. you / feel / hunry / you / gives / and / sugar / less / energy.6. means / a variety of / without / anything / eating / balanced diet / you / much / foods /of / eat / too.7. eat / enjoy / you shouldn’t / you / much / can / you / the food/ but / too / have.8. can’t / the piano / Nhung / sister / play / and / her / either / can’t.9. went / she / stomachache / the doctor’s / an / Lan / because / awful / to / had.10. have / the farm / often / them / vegetables / from / dirt / on.Teaching date:LESSON 13A. THEORYAdjectives and adverbs.1. AdjectivesTính từ có thể đứng một trong hai vị trí: Một là thường đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩahoặc sau động từ cảm giác như feel, seem, look, taste, smell.Adj + NounEx: Mai is an intelligent student.S+ be / V (cảm giác)+AdjEx: He looks unhappyMy house is small, but beautiful.2. AdverbsCách thành lập trạng từ chỉ thể cách:+ Trạng từ chỉ thể cách được thành lập bằng cách thêm hậu tố ly vào sau tính từ.Ex: safe -> safely+ Các tính từ tận cùng là “e” câm ta bỏ “e” rồi thêm “ly”.Ex: possible-> possibly+ Một số tính từ và trạng từ giống nhau như: late, hard, early, fastI. Em hãy đọc bài hội thoại sau rồi chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.Nam : Hello, Viet. Do you hear about the new sports centre ?Viet : No, Nam. Where is it?Nam : On Thang Long Road. You know, near Xuan Thuy Street, behind the station.Viet : Oh, Is it good?Nam : Yes, it’s great ? You can do a lot of sports. I played table tennis and volleyball lastweek.Viet : What about tennis ?Nam : Not yet. They’re going to build some tennis courts next year.Viet : Is it expensive ?Nam : Not really, Viet. It’s 50,000 dong a month if you’re 15 to 18, and 30,000 dong ifyou’reunder 15.65 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorViet : Oh, that’s good because I’m still 14.Nam : And on Tuesday, Thursday and Friday it stays open late – till 10 o’clock.Viet : Oh, great. How did you get there ?Nam : I got the number 16 bus. It’s only minutes from the bus station. Do you want to gonext week?Viet : Ok. Any day except Thursday.Nam : Well, why don’t we go on Friday ? Then we can stay late.Viet : Yes, OK. Let’s meet after school.0. Where is the new sports centre ?A. on Thang Long RoadB. on Xuan Thuy StreetC. in front of the stationD. opposite the station1. What sport CAN’T you do at the sports centre ?A. tennisB. table tennisC. volleyballD. football2. How much must Viet pay ?A. 14,000 dong a monthB. 25,000 dong a monthC. 30,000dong a monthD. 50,000 dong a month3. How many days a week does the sports centre open late ?A. 2B. 3C. 4D. 54. Which bus goes to the sports centre?A. number 6B. number 10C. number 16D. number 605. When will Viet and Nam go to the sports centre?A. TuesdayB. ThursdayC. FridayD. SundayII. Em hãy chuyển những tính từ sau sang trạng từ rồi đặt câu với trạng từ đó.Ví dụ : 0. careful  carefullyMy father drives very carefully.1. slow6. late2. heavy7. strong3. good8. hard4. fast9. possible5. beautiful10. fluentIV. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.There are ……………………(1) main kinds of sports : team sports and……………… (2) sports. Team sports are such sports……………………..(3) baseball,basketball and volleyball. Team sports……………….(4) two separate teams. The teamsplay ………………(5) each other. They complete against each other …………………(6)order to get the best score. …………….(7) example in a football game, if…………………(8). A gets 4 points and team B …………….(9) 2 points, team A winsthe ……………….(10). Team sports are sometimes called competitive sports.66 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorV. Em hãy chọn điền ‘may, should, must, shouldn’t, mustn’t” vào mỗi chỗ trống thíchhợp để hoàn thành những câu sau.1. You ……………..believe everything you read in the newspapers.2. It’s raining. You ………………take an umbrella.3. Excuse me, but ………………….. I ask you something personal ?4. You……………………. be blind if you can see that sign !5. Listen. I …………………be late this evening, so don’t wait for me.6. If yoy see Huong, ………………you give her this message?7. Before the plane lands, the “no Smoking” sign……………………….come on.8. When the “No Smoking” sign comes on, you ………………..stop smoking.9. The train …………………..be here in a few minutes, but you never know.10. Don’t make so much noise. We ………………wake the baby.VI. Em hãy sắp xếp những câu sau thành một bài hội thoại hợp lí.1/………………2/………………3/………………4/………………5/………………6/………………A. Then he turned and shot.B. Hong Son passed the ball to Huynh Duc.C. Huynh Duc kicked over their heads and dashed betweenthem.D. Huynh Duc ran towards and kicked it down the left wing.E. It was a goal, and the score was 3 -2F. Two players on Thailand team ran towards him.VII. Em hãy cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành bức thư sau.Dear Jack,I am staying in avery (comfort)1 hotel in the south of France, near a (sand)2 beach.Unfortunately it is very (wind)3 and the hotel itself is very (expense)4.Another problem is that the chef can’t cook very (good)5. The food is rather(grease)6 and I am (hunger)7 most of the time because I have great (difficult)8 in findinganything (suitably)9 on the menu.However, I am very impressed by the (beautiful)10 of the surroundings and the(kind)11 of the people. It is true that I suffered a bit a from (boring)12 but I always do whenI’m not (full)13 occupied. Sometimes I feel (sleep)14 in the middle of the day and have sshort nap, which I am very (thank)15 for. Unfortunately I sleep quite (bad)16 at nightbecause the people in the room next to me snore (terrible)17.Anyway, I’m leaving this Friday. The drive back will (probable)18 take me two orthree days, as long as the traffic isn’t too (badly)19. I’ll get in touch (immediate)20 when Iget home and maybe we can arrange to meet up for a meal.See you soon,GraceVIII. Em hãy cho từ trái nghĩa của từ trong ngoặc ở những câu sau.67 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior1. Last year Mr. Hoang drove very …………………. . (CAREFULLY)2. Lan always cycles……………… to school. (QUICKLY)3. My brother plys badminton…………….. .(BADLY)4. Mrs. Nga’s son always gets up ………………….. . (EARLY)5. Nhung’s brother always comes home …………………… . (QUIETLY)6. This is very …………………..(football match. (BORING)7. It’s very ………………..to swim there. (SAFE)8. Was Linh …………………at the tennis game last Saturday ? (PRESENT)9. It’s ………………..for Trang to lean how to cycle. (EASY)10. The match was between two……………..teams. (AMATEUR)IX. Em hãy viết lại những câu sau sao cho nghĩa không đổi.Ví dụ: 0. He is a careful driver.He drivers carefully.1. Long is a bad swimmer.Long swims………………………………………………………………………..2. My brother cycles slowly.My brother is………………………………………………………………………..3.Mr. Cuong plays table tennis well.Mr. Cuong is…………………………………………………………………………4. Mrs. Chi is a quick typist.Mrs. Chi types……………………………………………………………………..5. Thoa sings smoothly.Thoa is…………………………………………………………………………………6. Miss Lan is a fast runner.Miss Lan runs………………………………………………………………………….7. Mr . Hung is a safe driver.Mr. Hung drives………………………………………………………………………8. Minh’s sister dances marvelously.Minh’s sister is………………………………………………………………………..9. Mrs. Oanh cooks well.Mrs. Oanh is………………………………………………………………………10. Khanh is a fluent English speaker.Khanh speaks…………………………………………………………………………X. Em hãy sử dụng những từ gợi ý sau để viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh.Football / seem / most popular game / England .// Young / old / all / fond / watch / it. //Important matches / palce / weekends. // Some even / begin / throw / thing / and / fight.//Stop / do / things / game / finish.//68 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorTeaching date:LESSON 14A. THEORYThe way to use ( like , prefer, would you like + n / to ( infinitive )•LIKE:a) LIKE + V-ingdien ta so thich cua ai doEg: - She likes playing badminton.- Do you like listening to classical music ?b) LIKE + to-inf.dien ta 1 viec lam nhu la thoi quen.Eg: I like to get up early so that I can do a lot of work before lunch.+ Dien ta 1 viec lam nhu 1 su lua chon:Eg: I like to watch programs about teenagers in other countries.• PREFER.:a) PREFER st TO st : thich .... hon .... (thich cai gi hon cai gi )Eg : - He prefers orange juice to lemon juiceb) PREFER + V-ing + TO + V-ing : (thich lam viec nay hon lam viec kia)Eg: He prefers playing football to playing badminton.c) PREFER + TO-inf. : thich lam gi hon (trong 1 tinh huong cu the nao do)Eg: - Would you like to eat some fish ?- No, thanks. I prefer to eat meat.• Would you like + N ?: muèn mêi ai ®ã c¸i g×.Eg: - Would you like some tea ?- Would you like a piece of cake ?+ Agree : Yes, please.+ Disagree: No, thanks. ( That’s kind of you )*Would you like + to – inf.: - muèn mêi b¹n ®i ®©u hoÆc lµm g×.Eg : - Would you like to go to the circus with me ?- What would you like to watch ?( Ban muon xem chuong trinh gi ? )- I’d like to watch the E. news.Exercise lesson 14Ex1 : Viet cau theo tu goi y bang cach dung ‘like + V-ing (dien ta so thich) or ‘like + toinf.’(dien ta su chon lua & thoi quen):Eg:- My sister / cook chicken soupMy sister likes cooking chicken soup.- She / cook chicken soup on her birthday.She likes to cook chicken soup on her birthday.1. My father / play chess in his free time……………………………………………………………………………………2. Nam / play chess69 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior……………………………….……………………………………………………3. They / listen to pop music……………………………………………………………………………………4. Teenagers / listen the latest pop music……………………………………………………………………………………5. I / watch the programs about teenagers in other countries……………………………………………………………………………………6. He /watch videos……………………………………………………………………………………7. We / walk ……………………………………………………………………..8. Minh / walk in the rain ………………………………………………………..9. Phong & Minh / go to the movies……………………………………………………………………………………10. Nga / go to the movies on Sat. evenings.………………………………………………………………………………….Ex2. Viet cau vooi cac tu goi y, dung cau truc ‘prefer .. to ‘(thich .. . hon) :Eg : I / watch TV / listen to musicI prefer watching TV to listening to music.1) My brother / play tennis / swim………………………………….…………………………………………………2) I / ride / walk……………….……………………………………………………………………3) He / pop music / classical music……………………………………………………………………………………4) My mother / walk / cycle…………………………………………………………………………………….5) These boys / detective films / horror films……………………………………………………………………………………6. We / see the shows of our favorite singers / hear their albums.……………………………………………………………………………………7. Most children / cartoons / movies……………………………………………………………………………………8 She / play the piano / play the violin.................................................................................................................................I. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc hoạc điền “and, but, because” vàomỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.I (1. watch)………………….Crime Reported on televison last night and (2. enjoy)……………it a lot. The first few scenes (3. be) …………….rather dull (4)………………later the programme (5. become)…………………very interesting. I also (6. like)…………….the policeman on yesterday’s programme (7)………………..he take aboutunusual crimes (8)……………….he (9. explain)…………………everything very clearly.He also (10. give)………………very good answers to all the questions.70 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorII. Em hãy ghép một câu hỏi ở cột A với một câu trả lời thích hợp ở cột B.A1. Was there anything good on TV last night?2. What was it about ?3. What was so special about it ?4. Really ? What time was it on?5. I’m sorry I missed it. Is there going to be another chance to see it ?6. What’s your favorite program?7. Why do you like it ?8. Why don’t you watch some news programs?9. What about plays?10. Do you watch any sports programs?Ba. Because they’re usually boring.b. Now again I watch football commentaries.c. I like pop music and I like Dave Lee, the presenter.d. I don’t care for them either.e. “Pop songs for Everyone”f. It was all about gorillas and the way they live.g. It was just so interesting and the photography was excellent.h. Yes, it’s going to be repeated next Sunday.i. Yes, there was an interesting nature program.j. From seven to eight.III. Em hãy đọc những chương trình TV sau rồi ghép với nội dung phù hợp.A. Safety firstB. DisastersC. Good healthE. Will it rain tomorrowF. People and placesH. Math at your fingertripsI. Science at homeD. Time for a storyG. Work for everyoneK. Farms of the future1. “Car Thieves”, and exciting adventure about Charlie and Louise Lee.2. An introduction to numbers. How numbers really work when we add up.3. Ways of growing plants and vegetables at the bottom of the sea.4. Taking exercise and resting. Exercise can make us feel much better but too muchexercise can be dangerous.5. Everyday life in Cario: a day in the lives of a schoolboy, an office worker and anengineer.71 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Junior6. How can we help to reduce injury in car accidents?7. Computers and robots in our homes. Can they ever cook meals for us?8. Every day hundereds of jobs are vacant, but how many people know about them?9. The great fire of London. What happened when fire destroyed most of a city.10. This program looks at modern methods of forecasting the weather. This week: Weatherballons.IV. Em hãy nhìn vào bảng giới thiệu chương trình TV sau rồi viết T (true) cho mỗicâu đúng, F (false) cho mỗi câu sai.TV HIGHLIGHTSVTV16.00Children’s program :cartoon : “Tom andJerry”6.20Cooking withfamous people7.00The news7.45Classical music9.15Film: “See you inSai Gon”VTV26.30Music7.45Wide life on thebanks of the AmazonRiver8.30Business English:lesson 159.40Popular science:How to makeartificial flowersVTV36.15Film : SherlockHolmes (part 9)7.00The news8.00Journey of culture:festivals in othercountries8.15SportsMotor racing9.00Ha Noi songVTV46.30Music : “Songs forVietnamesemothers”7.15Vietnam – country,people8.45On holiday throughTV : welcome toHue9.30Sports news in thecountry_______1. The programe on VTV 1 at six o’clock is mainly for children._______2. VTV4 shows programs about Vietnam._______3. There is no music program on VTV1._______4. If you want to learn English, you can watch VTV2._______5. The sports program on VTV3 focuses on football._______6. No TV channels have special programs for young children._______7. If you like traveling, you can watch VTV1, VTV3, and VTV4._______8. There is a program about nature at half past six._______9. Music is on all the four TV chanels._______10. VTV2 can help you make cake.V. Em hãy chọn từ trước điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. Nhớviết hoa nếu cần thiết.72 Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen JuniorAccording tobring aboutcoveragedesignedentertainmentEstablishedeventsfunin additionmakeMeanspicturespurposesthroughthroughoutTelevison is one of man’s most important ……………(1) of communication. It brings……………..(2) and sounds from around the world into millions of homes. A person witha television set can sit in his house and watch the President………………(3) a speech orvisit a foreign country. He can see a war being fought and watch statement tryto…………..(4) peace. …………………(5) televison, home viewers can see and learnabout people, places and things in faraway lands. TV America’s astronauts as theastronauts explore outer space.……………..(7) all these things, television brings its viewers a steady steam of programsthat are ……………(8) to entertain. In fact, TV provides amny more……………….(9)programs than any other kinds. The programs include action-packed dramas, lightcomedies, sporting …………….(10), and motion pictures.VI. EM hãy diền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành những câusau.1. Young people prefer taking part…………….sports, instead………………watchingthem.2. – Are you free………………Saturday afternoon ? – Yes, Why?- How ……………going to the cinema.3. I went……………..my parents to the zoo last Sunday.4. In Vietnam…………………the 1960s, most families didn’t have a TV set.So ………………dinner, people gathered ………………the family that had a televison.Some even watched……………….the windows.5. There aren’t not many good programs………………..teenagers.VII. Mỗi dòng trong đoạn văn sau có một lỗi sai chính tả, em hãy gạch chân lỗi sai đóvà viết phần chữa lại vào chỗ trống.Ví dụ : 0. What would you like to watch? 0/……….watch………..People of different ages have different tastes for TVprogrames. Young children like watching cartoon most.So there many films of kind on children’s corner.Tenagers like sports shows, fashion shows, movies(often romatic, horror or detective), mucis (often pop androck) and sometimes cartoons. But there are not many goodprograms for people of this age. Adults preffer to watch thenews, reports, movies and contestes. Old people like watching731/……………………2/……………………3/……………………4/……………………5/……………………6/……………………7/……………………8/…………………… Created by Nguyen Ba ManhSecondary SchoolTu Yen Juniorand listening to classical music most. They also watch mouvies,the news and other programs that suits them.…………………..9/……………………10/VIII. Em hãy chọn một đáp án đúng cho mỗi chỗ trống để hoàn thành bài hội thoạisau.Viet : 1. Are there any good………………on televison tonight?A. showingsB. screensC. programsD. performancesNga : 2. Yes, there’s a very interesting………………about life in the Arctic.A. newsB. documentary C. serviceD. entertainmentViet : 3. That’s a …………………, isn’t it? I think I saw it about two weeks ago.A. secondB. repeatC. copyD. returnNga : 4. That’s right. It’s part of a ………………….on living in strange places.A. setB. collectionC. seriesD. groupViet : 5. Do you watch a lot of…………….film?A. travelB. journeyC. tourD. sightseeingNga : 6. Not really. I prefer televison……………….. .A. stagesB. screensC. actsD. dramsViet : 7. What about…………………programs?A. playingB. gamingC. sportsD. matchNga : 8. I like to see “Match the Day” on Saturdays. That’s my …………….A. popularB. favoriteC. preferableD. likeableViet : 9. Is Quang Huy still the……………..?A. presenterB. talkerC. actorD. readerNga : 10. Yes, he is. He usually discusses the matches with two or three soccer players inthe…………………..A. stageB. theaterC. studioD. floor74 Created by Nguyen Ba ManhTu Yen Junior Secondary School75 [...]... these, those” 1 Đại từ chỉ định :this, that This is + danh từ số ít để chỉ người hay vật ở gần Ex: This is new our classmate Her name’s Mai That is + danh từ số ít để chỉ người hay vật ở xa Ex: That is our form teacher 2 Tính từ chỉ định “this/ these”, “ That/ those” *This + danh từ số ít và these + danh từ số nhiều dùng chỉ một vật, một người hay những vật, những người ở gần người nói hoặc người viết... của người hay vật ở một vị trí nào đó Câu khẳng định: There is + danh từ số ít + cụm từ chỉ nơi chốn There is + danh từ không đếm được + cụm từ chỉ nơi chốn There are + danh từ số nhiều + cụm từ chỉ nơi chốn Ex: There is a book on the table There is water in the bottle There are four people in this room Câu phủ định: There isn’t + danh từ số ít + cụm từ chỉ nơi chốn 12 Created by Nguyen Ba Manh Secondary... yellowest Clever -> cleverer -> the cleverest - Hình thức so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ bất quy tắc Eg: good -> better -> the best Bad -> worse -> the worst Far -> farther / further -> the farthest/ furthest 17 Created by Nguyen Ba Manh Secondary School Tu Yen Junior B EXERCISE I Hoàn tất các câu sau, sử dụng hình thức so sánh hơn của các tính từ trong ngoặc 1 A new house is …… an old... Prepositions of time: in, on, at, after before, between - Dưới đây là một số giới từ chỉ thời gian * in + tháng/ năm/ tháng năm Ví dụ: in January In 1980 In May 2009 He was in May 19 87 * in + the morning/ afternoon/ evening/ Ví dụ: She often takes a walk early in the evening * on + ngày/ tháng/ ngày tháng năm Ví dụ: on Sunday On September 4th On December 30th, 1990 He was born on May 19th, 1954 * at+ một... Teaching date: LESSON 7 A LÝ THUYẾT I Adverb of frequency * Các trạng từ chỉ tần suất dung để mô tả mức độ dày, đều đặn hay thưa thớt của các hành động Các trạng từ này dung để trả lời cho câu hỏi “ How often……….?” * Với mức độ đều đặn lớn nhất ta dung “always”: luôn luôn, rồi tần suất thưa dần theo thứ tự “ usually”: thường thường, “often”: thường hay, “sometimes”: đôi khi, thỉnh thoảng,... Football is …………… outdoor game 5 Mr Thanh is……………… same age as my uncle 6 Trung is …………… He is in ……………… grade 10 He goes to school six days week VII Em hãy sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa Có thực hiện một số thay đổi 33 Created by Nguyen Ba Manh Secondary School Tu Yen Junior Ví dụ : 0 class / he / Ba / school / in /very much/be / enjoy / and / 7A Ba is in class 7A and he enjoys school very much... School Tu Yen Junior There isn’t + danh từ không đếm được + cụm từ chỉ nơi chốn There aren’t + danh từ số nhiều + cụm từ chỉ nơi chốn Ex: There isn’t a book on the table There isn’t water in the bottle There aren’t four people in this room Câu hỏi: Is there + danh từ số ít + cụm từ chỉ nơi chốn? Is there + danh từ không đếm được + cụm từ chỉ nơi chốn? Are there + danh từ số nhiều + cụm từ chỉ nơi chốn?... These houses are………….in the village (beautiful) 6 Winter is ……… season in the year (cold) 7 Airplane is ………….mean of transport (fast) 8 He is ……………person in the meeting (important) III Hoàn tất các câu sau, dung hình thức so sánh hơn hoặc so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc 1 Orange juice is …………….coffee (good) 2 Hanh is ………… student in the class (clever) 3 Cars are………….motorbike (expensive) 4 Mai... and / grow / lot / vegetables / his farm 7 It / difficult / find / a partment / Ho Chi Minh city ? 8 Brazil / most / successful / soccer team / world 9 Who / the / fat / person / your / group? 21 Created by Nguyen Ba Manh Secondary School Tu Yen Junior 10 Lesson / this year / long / and / more difficult / those / last year XIV.Em hãy dịch những câu sau sang tiếng anh 1 Một bãi biển mới đẹp lam sao ! Chúng... also a girl’s name in English 11 Created by Nguyen Ba Manh Secondary School Tu Yen Junior Teaching date: LESSON 3 A THEORY 1 Exclamation Để biểu lộ sự ngạc nhiên, sự đau đớn, sự tán thưởng, sự phàn nàn…về một người nào, một vật gì hoặc sự vật gì, ta dùng: What + a/ an + adj + N + (S + V) Ex: What a lovely girl! Note: Đối với các danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được thì ta không dùng mạo từ a/ an ... + danh từ số these + danh từ số nhiều dùng vật, người hay vật, người gần người nói người viết Ex: This book is very interesting These books are very interesting *That + danh từ số those + danh... there is there are để có mặt người hay vật vị trí Câu khẳng định: There is + danh từ số + cụm từ nơi chốn There is + danh từ không đếm + cụm từ nơi chốn There are + danh từ số nhiều + cụm từ nơi chốn... định: There isn’t + danh từ số + cụm từ nơi chốn 12 Created by Nguyen Ba Manh Secondary School Tu Yen Junior There isn’t + danh từ không đếm + cụm từ nơi chốn There aren’t + danh từ số nhiều + cụm
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án chuyên đề tiếng anh 7 hay, giáo án chuyên đề tiếng anh 7 hay,

Từ khóa liên quan