Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 11 – 12 môn sinh học

100 1.7K 2
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 11 – 12 môn sinh học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 11 – 12 MÔN SINH HỌC Khái niệm sinh trưởng phát triển TV - Mỗi cá thể thực vật từ sinh ra, trải qua trình ST PT kết thúc chết tự nhiên Ở TV có hoa, q trình ST PT hạt nảy mầm hàng loạt trình phát sinh hình thái, sinh lý, sinh hố (gọi ST PT) Hợp tử g phơi hạt g nảy mầm g g trưởng thành g già g chết - Thời gian tồn lồi TV dài hay ngắn khác gọi tuổi thọ 1.1.Định nghĩa sinh trưởng Theo Libbert 1979: Sinh trưởng tạo yếu tố cấu trúc cách không thuận nghịch tế bào, mơ tồn cây, kết dẫn đến tăng số lượng, kích thước, thể tích, sinh khối chúng ( thay đổi mặt hình thái) *Ví dụ: Cây lúa lúc nẩy mầm cao vài mm, nặng vài mg Sau tháng cao tới 1m, nặng vài kg Mộtchiếc hình thành cso diện tích vài mm 2, sau vài ngày đạt tới hàng chục cm2 … * Có thể hiểu sinh trưởng qua biểu sau: a) mức độ tế bào: + tăng thể tích tế bào (TB lớn lên) + Tăng lượng chất nguyên sinh hình thành bào quan + Tăng số lượng TB ( Do phân chia) b) mức độ thể: + tăng kích thước quan, thể (chiều cao, điện tích, thể tích) + tăng số quan ( rễ mới, cành mới, hoa quả) + tăng lượng chất kho thể 1.2.Khái niệm phát triển (Libbert 1979 ) Là trình biến đổi chất bên tế bào mô tồn để dẫn đến thay đổi hình thái chức chúng Khái niệm phát triển bao hàm khái niệm phân hóa biến đổi tuổi + Phân hóa xuất sai khác chất TB, mô, quan dẫn đến chức khác + Biến đổi tuổi biến đổi xảy ra theo tiến trình sống cá thể (theo thời gian) *Ví dụ phát triển: Hiện tượng nảy mầm hạt Từ hạt thành có hình thái chức khác hạt Hiện tượng hoa, kết làm chuyển từ chức sinh trưởng sang sinh sản 1.3 Sự tương tác hai trình sinh trưởng phát triển Hai trình liên quan khăng khít thường diễn đồng thời VD: nảy mầm biểu đặc trưng cho phát triển, nhiên nảy mầm làm xuất TB mới, quan làm tăng kích thước khối lượng thể, sinh trưởng Hiện tượng hoa, tương tự Tuy nhiên trình lại khác chất tồn trạng thái tương tác sau đây: + Sinh trưởng nhanh,phát triển chậm: Khi bón nhiều đạm, sống điều kiện chu kỳ quang không thuận lợi + Sinh trưởng chậm, phát triển nhanh: Thiếu phân, nước, còi cọc, hoa sớm + Sinh trưởng phát triển cân đối: trạng thái lý tưởng đạt suất cao phẩm chất tốt Những đặc trưng sinh trưởng TV -Sự định cư q trình sinh trưởng: có nhóm TB có chức sinh trưởng, định cư MPS thể, nhờ mà có khả sinh trưởng chiều cao bề ngang -Sinh trưởng gắn liền với quang hợp: thực sở trình QH nhờ QH mà thể tích lũy sở vật chất cho trình sinh trưởng -Thực vật khác ĐV hầu hết phận có khả ST liên tục suốt chu trình sống -Mỗi TB TV có tiềm di truyền giống Trong điều kiện thuận lợi chúng có khả tái sinh tạo thành mơ, phận hay tồn thể (tính tồn năng) -ST liên tục giúp cho TV đảm bảo điều kiện sống (dinh dưỡng) để ST PT suốt đời Động học sinh trưởng - Đường cong ST: biểu diễn tốc độ ST tế bào, quan thể TV theo thời gian sống - Đánh giá nhịp điệu ST thường theo: chiều cao, đường kính, diện tích (lá), thể tích (rễ) khối lượng tươi, khô - Động học ST phức tạp, phụ thuộc vào nhân tố bên bên Tuy nhiên điều kiện ổn định ta thu đường cong ST thích hợp để biểu diễn trình ST - Tồn nhiều đường cong ST: (1) (2) (3) (4) đường cong hình S đặc trưng CHƯƠNG CÁC CHẤT ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT Các hệ thống điều tiết liên kết chức thể TV - Cơ thể TV có cấu trúc phức tạp với số phận chun hố địi hỏi phải có hệ thống điều tiết đảm bảo thể tồn thành thể thống Sự liên kết chức phận: rễ, thân, lá, hoa, quả, chặt chẽ cường độ trình sinh lý, sinh hố, ST, PT phần đảm bảo mối quan hệ dinh dưỡng điều tiết hoocmon - Sự liên kết chức thấy rõ mối quan hệ cung cấp dinh dưỡng từ rễ - thân, lá, gây thay đổi quang hợp, hô hấp, TĐ nước, tạo nên tăng trưởng, phát sinh hình thái, hoa tạo ngược lại sản phẩm tổng hợp từ chuyển tới phận, tới rễ tạo điều kiện cho chúng ST tăng cường nhiệm vụ chức Những phận ST mạnh thường tập trung dinh dưỡng, phận già số chất khống di chuyển tới vị trí khác cần thiết - Tuy nhiên nói đến điều tiết TV, người ta thường nói đến hệ thống điều tiết có vai trị lớn: điều tiết hoá học - phytohoocmon chất sinh cây, với hàm lượng nhỏ thể gây thay đổi lớn trình sinh lý, ST, phát sinh hình thái, mắt xích liên kết trình TĐ vật chất, lượng phát sinh hình thái Cơ chế tác động điều tiết phytohoocmon liên quan chặt chẽ với tạo protein - enzim (và điều tiết mức độ gen) - Hệ thống điều tiết hoá học TV khác với ĐV chỗ hợp chất tác động vị trí sinh Hơn TV điều tiết trình sinh lý phát sinh hình thái thường có tham gia lúc số phytohocmon với tỷ lệ khác Phytohoocmon vai trò trồng trọt 2.1 Phytohoocmon phát từ thí nhiệm hướng sáng - Hiện tượng uốn cong phía ánh sáng trồng cạnh cửa sổ hay chiếu sáng từ phía - Năm 1880 Charles, Darwin trai Francis tìm hiểu nguyên nhân hướng sáng sử dụng mầm yến mạch, thấy ST đỉnh mầm phía nguồn sáng kết ảnh hưởng từ đỉnh A1 A2 A3 A4 C3 C4 TN Darwin 1913 (trong tối) A5 B1 B2 TNcủa Boisen - Jenxen 1913 C1 C2 TN Fritz+went A1: uốn cong, C1- Cắt đỉnh cho thấm A2 - cắt B1- Khối gelatin ngăn đỉnhvào aga C2- Cắt ST yếu A3 che mũvà thân suốt B2 - Tấm mica ngăn đượcC3- Cho aga ST tốt dù cắt A4 che mũhoá chất cản AS C4- Để aga lệch, ST lệch A5 che gốc dải băng đục (1980) Darwin, phát bao mầm họ Lúa nhạy cảm với ánh sáng Ơng cho rằng, có tín hiệu từ đỉnh bao mầm nơi tiếp nhận ánh sáng (1919) Pall, kết luận ánh sáng chiều gây nên vận chuyển phân bố chất sinh trưởng phía bao mầm Boisen - Jenxen (1913) kết luận: có chất hố học đỉnh (1928)Went, kết luận: ánh sáng phía gây uốn cong hố chất chuyển tới phía tối để kích thích ST Ơng đặt tên auxin (tiếng Hylạp auxein tăng trưởng) - Nhiều cơng trình sau cho thấy tối hay sáng tiết lượng auxin 2.2 Các chất kích thích sinh trưởng: 2.2.1 Nhóm Auxin - 1934 người ta biết axit b- indolaxetic (IAA) tồn phổ biến TV gây sinh trưởng tế bào TV Nhiều auxin tự nhiên hợp chất IAA * Vai trị sinh lý Auxin: - Kích thích pha dãn TB đặc biệt theo chiều ngang, kích thích sư phân chia TB, tăng phát sinh bên g phát triển bề ngang - Gây nên tượng ưu ngọn: Auxin sinh từ đỉnh chồi non di chuyển hướng xuống gốc theo mạch rây tốc độ 10 - 15mm/giờ nhờ khuếch tán Một auxin tổng hợp rễ, tăng cường tổng hợp IAA bón nitơ tưới nước bóng tối IAA bị phân huỷ ngồi ánh sáng, ánh sáng cực tím (280nm) Trong Cytokinin từ rễ lên làm yếu ưu - Kích thích sụ rễ đặc biệt rễ bất định cành giâm, cành chiết, nuôi cấy TB mơ - Kích thích hình thành sinh trưởng quả, tạo không hạt: TV sau hình thành, hợp tử phân chia tạo thành phơi Auxin kích thích vào bầu, kích thích bầu lớn lên thành quả, khơng thụ tinh hoa rụng - Ảnh hưởng đến vận động cảu chất nguyên sinh, tăng trao đổi chất, kích thích tổng hợp polimer, ức chế phân hủy - Auxin nồng độ thích hợp có vai trị kích thích sinh trưởng, ngược lại nồng độ cao lại ức chế sinh trưởng Đối với thân nồng độ auxin thích hợp 10 -7 – 10-6M/l Còn rễ với nồng độ 10-10 – 10-11 M/l - Auxin gây phản ứng hướng quang làm tiếp nhận nhiều ánh sáng *Cơ chế tác động: Auxin tác động tới ST tế bào Tuy nhiên tuỳ phận mà phản ứng với nồng độ auxin khác Khi nồng độ cao mong muốn ngược lại auxin lại kìm hãm ST Sự tăng trưởng KT tế bào auxin giải thích bằng: làm mềm vách TB tập trung chất dinh dưỡng nhờ auxin *Sự làm mềm vách tế bào: 1973 có nhóm nghiên cứu độc lập cho biết auxin kích thích tiết proton từ tế bào chất vào thành tế bào làm cho độ pH giảm với enzim hoạt hoá phá vỡ liên kết polysacarit (liên kết hiđro bó sợi xenlulơza Cũng có thơng tin cho auxin làm thay đổi hoạt tính gen sinh tổng hợp enzim protein có liên quan tới ST Trước Masuda cho auxin làm tăng hàm lượng ARN chất dễ liên kết với Ca, tách Ca khỏi liên kết với protein (một số chất tương tự: a.oxalic, số chất tạo selat liên kết với Ca làm mềm vách tế bào) Sự tập trung chất dinh dưỡng auxin chứng minh thực tế, tác động auxin vào hoa cà chua: dòng chất dinh dưỡng vào bầu nhuỵ tăng lên nhiều, bầu ST mạnh, dịng chất vào chồi bên giảm tổng lượng chất lên cành không đổi, auxin gây phân phối lại chất dinh dưỡng (nguyên nhân tượng này, từ 1933 cho thấy auxin tăng, hệ thống hậu ATP dẫn đến tăng tốc độ phản ứng enzim tăng cường vận chuyển dinh dưỡng nước) Khi nồng độ cao ngưỡng, auxin ức chế ST Nguyên nhân ức chế liên quan đến tăng cường mạnh tổng hợp xenlulôza, pectin làm thành tế bào cứng lại, tăng tổng hợp etylen làm hocmon có tác động ngược với auxin * Sử dụng auxin: + Auxin có tác dụng thiếu chúng (nảy mầm, hoa, mô tổn thương ) tế bào phải trạng thái tiếp nhận (tuỳ fa ST, nồng độ thích hợp + Các hướng ứng dụng: Tạo rễ cành giâm, chiết (50mg/lit) kích thích tạo tạo đơn tính khơng hạt cà chua, dưa chuột 50mg/l 3-4-5-T ® ý khơng bị nhiễm bẩn SX: 2,3,7, tetraclo diberzoparadioxin, giữ không rụng sớm 10ng/l a-NAA tuần trước thu hoạch ăn quả, KT nảy mầm (hạt bé) dùng làm chất diệt cỏ 2.2.2 Nhóm giberelin - 1926 Eiichi Kurosawa nhóm nhà khoa học trường đại học TOKYO nghiên cứu bệnh lúa von nấm Giberella fujikuroi (còn gọi fusarium moniliforme) Năm 1935 Yabuta tách kết tinh chất KT ST kéo dài gọi giberelin Năm 1954 Anh thu axit giberelinic có hoạt tính mạnh tương tự chất nhà khoa học Nhật Bản Những năm 50 kỷ 20 thấy chất khơng có nấm mà TV, nhiên cơng thức hố học xác định rõ vào 1959 Hiện biết 70 loại, 50 loại có nguồn gốc tự nhiên - Giberelin có cấu tạo diterpenoit, có tính axit, tạo phần ST cây, nhiều chất non, chồi, hạt, đầu rễ Trong có hai dạng: tự do, liên kết Di chuyển không phân cực, theo mạch gỗ hay libe - Vị trí tổng hợp : Phôi sinh trưởng,lá non, rễ non, non, Sự vận chuyển không phân cực, theo hướng, tốc độ – 20mm/12h Lục lạp quan tổng hợp GA mạnh GA bền vững bị phân hủy auxin a) Vai trò sinh lý giberelin + KT ST kéo dài tế bào Hiện tượng hiệu cao kết hợp với auxin Cơ chế cịn chưa thật rõ Có ý kiến cho giberelin trung hoà chất ức chế gây lùn - Giberelin KT phá vỡ ngủ, nghỉ hạt, chồi VĐ liên quan đến khả chúng KT tổng hợp protein enzim a- aminlazaa tăng cường phân giải chất dự trữ, KT nảy mầm - Sử dụng GA: KT ST chiều dài thân, chữa lùn cho Phá vỡ ngủ nghỉ hạt, chồi, GA kích thích tổng hợp amilase, protease tăng hoạt tính chúng, tăng q trình thủy phân polime thành monome tạo điều kiện nguyên liệu lượngcho nảy mầm b) Cơ chế tác dụng: - GA tác nhân cảm ứng mở gen cho chương trình sinh trưởng – phát triển thực - Khử tác dụng IAA – oxydase làm tăng hoạt tính auxin Là hooc mơn có tác dụng đến tổng hợp enzyme cách trực tiếp,là chất gây cảm ứng mở gen chịu trách nhiệm tổng hợp enzyme thủy phân trình nẩy mầm - Nồng độ thích hợp GA thường 10-6M/l Nồng độ cao không gây ức chế c) Ứng dụng: - Thúc mầm đại mạch để làm nha sản xuất bia - Tăng sinh trưởng, tăng suất lấy lá: chè, đay, lanh, gai, thuốc - Tạo không hạt hạn chế rụng - KT hoa ngày dài điều kiện ngày ngắn Tạo khơng hạt , làm tăng kích thước NS (nho) 2.2.3 Nhóm xitokinin Những năm 40 kỷ 20 phát nước dứa có chất tăng cường phân chia TB 1954 - 1956 SKoog (Mỹ) Iablonxkin phát vậy, thấy nước dừa KT phân chia TB nhu mô thuốc (trước ngừng phân chia) 1955 Carlos Miller cộng tách chất kích thích sinh trưởng TB từ ADN nấm men gọi - furfurinaminopurin gọi kinetin Skoog đưa tên gọi chất ĐK phân chia TB kinon (sau gọi xitokinin) Chất xitokinin tự nhiên xác định 1963 từ hạt ngô xanh biến cấu trúc gọi zeatin Zeatin Kinetin dẫn xuất adenin Xitokinin sinh từ rễ lên theo mạch gỗ - chúng cịn có nội nhũ * Nơi tổng hợp: rễ cây, chồi, non, non, tầng phát sinh quan tổng hợp Xitokinin vận chuyển theo hướng *Bản chất hóa học: dẫn xuất bazơ purin A có dạng phổ biến là: kinetin, zeatin - bezyl aminopurin * Vai trò sinh lý: - Kích thích phân chia TB mạnh thơng qua hoạt hóa tổng hợp axit nucleic protein - Thúc đẩy phân hóa chồi cành, hạn chế ưu thê lại ức chế hình thành rễ (ngược với auxin) * Cơ chế tác dụng: xitokinin KT phân chia TB (tuy nhiên điều kiện thiếu auxin, thường cần giberelin Một thú vị xitokinin làm chậm tốc độ hố già (thí nghiệm thấy có phân phối lại chất dinh dưỡng đưa xitokinin vào lá, hạn chế phân huỷ diệp lục, protit Là nhân tố chống già (antisenescence factor) - Sự giống xitokinin với adenin cấu trúc ADN, ARN gợi cho ta điều chúng có vai trị quan trọng trao đổi a.nucleic Ngồi cịn tăng cường tạo protochorophyl (tăng tổng hợp grana tylacoit) *Sử dụng xitokinin: kích thích phân chia TB (phối hợp với auxin ni cấy mơ) Tác dụng kìm hãm hố già dùng kéo dài thời gian bảo quản rau có (bắp cải, rau diếp, xà lách, rau cải hoa cắt rời) - Cũng sử dụng để phá ngủ nghỉ, kích thích nảy mầm - Xử lý chồi bên để làm tác dụng kìm hãm ST đỉnh 2.3 Các chất kích thích sinh trưởng: 2.3.1 Axit abxixic (ABA) Năm 1961 F.Addicott cộng tách từ già khô chất KT rụng Năm 1963 từ non vậy, ông gọi absixin (từ tiếng latinh abscidere - tách ra, rơi rụng) Cũng 1963 Waring tách từ bạch dương chất gây ngủ chồi Năm 1964 tách chất tương tự từ ngơ đồng tinh thể hố gọi dormin (dormancy = ngủ - tiếng Anh) Năm 1967 gọi chất a.absisic (ABA) - ABA có cấu tạo tecpenoit thấy tất phận (rễ, lá, hoa, hạt, củ) có nhiều lá, đầu rễ, quan già ngủ nghỉ, quan rụng, gặp stress (hạn, úng, thiếu dinh dưỡng, tổn thương, bệnh) - Điều chỉnh đóng mở lỗ khí - Vận chuyển khơng phân cực, chủ yếu qua mạch rây *Cơ chế tác dụng: nhiều điều chưa rõ Có ý kiến cho ABA cho làm giảm tính thấm màng dẫn đến giảm TĐC, biến đổi điện tích hố qua màng ® điều tiết tiết K+ qua màng gắn với thụ quan TB lỗ khí Ngồi ABA ức chế tổng hợp ARN (kích thích enzim ribonucleaza) ® giảm tổng hợp protein ® giảm ST *Vai trị sử dụng ABA: gây rụng đồng loạt để thu hoạch (kích thích hình thành tầng tách rời cuống lá) Gây ngủ nghỉ (hiện tượng ABA quan ngủ cao gấp 10 lần) điều quan trọng hạt số không nảy mầm trước thu hoạch Điều chỉnh đóng khí khổng thiếu nước Là hoocmon stress: hình thành nhanh gặp stress để thích ứng điều kiện MT (khi thiếu nước ABA tăng ® khí khổng đóng nhanh) Gặp mặn, lạnh, sâu bệnh ABA tăng lá: phản ứng thích nghi) Là hoocmon hố già: có nhiều hình thành quan sinh sản, dự trữ 2.3.2 Etylen - Phát từ 1917 chất khí gây chín 1935 Crocker (Mỹ) đề nghị coi etylen hoocmon chín - Là sản phẩm trao đổi chất có nhiều Tổng hợp từ metionin ® etylen + a.formic + CO2 + NH3 - Vai trò sinh lý ứng dụng hoocmon gây chín (song chín hình thành nhiều etylen (có thể etylen thay đổi tính thấm màng giải phóng enzim hơ hấp) Là chất gây rụng quan (lá, - KT tổng hợp enzim phân huỷ xenlulo tế bào tầng tách rời cuống (quả xồi) ® đối kháng auxin Etylen KT hoa dứa, xoài - Ngoài ABA etylen, chất ức chế ST thường có cấu tạo vịng thơm thuộc nhóm phenol (cumarin, a.xinamic, a.cafeic, a.galic, scơpoletin) * Tác động: + Giảm hoạt tính hay phân huỷ chất KTsT: tăng auxinooxidasa auxin (cumarin, ferulic a.cumaric) Giảm hoạt tính auxin (HAM) cạnh tranh vị trí hoạt động với auxin (Trans - xinamic), a.triiodbenzoic (ATIB), hoạt động đối kháng auxin Giảm hoạt tính Gib: HAM, CCC, BCB a.absisic hoạt động đối kháng giber Đối kháng kinin: carbamat + Kìm hãm trao đổi chất lượng: tách rời HH PPOX: dinitrophenol, TiBA, xinamic phá vỡ PPOX PPQH: cumarin - Sử dụng HAM: cắt xén hoá học cỏ, bảo quản củ khoai tây mùa đông CCC, BCB: giảm ST dóng thân chống lốp đổ Rụng lá: xinamit canxi; đinitrooctocresol cho Diệt cỏ: mầm: 2,4D nồng độ cao (tạo Skôplamin mầm IPC (iropropilphenylcarbomat) a.benzoic, TIBA, diệt cỏ Ximazin (sulfometyldiazin) diệt cỏ chọn lọc ruộng ngô Hiện tượng hỗ trợ đối kháng TV - Nghiên cứu phytohoocmon thấy chúng thường tác động tới trình sinh lý, ST, phát sinh hình thái mối quan hệ với Sự xuất quan hay hướng nhịp sinh trưởng xác định tương quan hoocmon - Tồn hai dạng điều tiết: hỗ trợ đối kháng Chúng hỗ trợ điều tiết hai hay nhiều phytohoocmon bổ sung cho tác động lúc hiệu tác động phối hợp thường mạnh so với hiệu riêng cộng lại Chúng đối kháng chất điều tiết tác động ngược tới trình: chất thứ kích thích, chất thứ hai kìm hãm Kết đối kháng phụ thuộc vào tương quan tác động ngược chiều Chúng ta xem xét số trình + Sự sinh trưởng cành: GA tác động tới sinh trưởng chiều dài cây, cuống lá, phụ thuộc vào auxin + Sự phân chia phân hoá TB: xitokinin KT phân chia TB có mặt auxin Những năm 50 kỷ 20 - SKoog nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ kiretin, auxin tới ST TB mô sẹo thuốc Khi ưu auxin/xito tạo rễ, ưu xitokinin/autin - tạo chồi, tương quan mức trung gian nồng độ ST khối lượng tế bào chưa phân hoá + Sự trội đỉnh: Thường xảy thân rễ, nên trồng trọt có kỹ thuật bấm tăng sinh trưởng chồi bên Thường hàm lượng auxin đỉnh cao, thu hút chất dinh dưỡng tới Thú vị hàm lượng auxin chồi bên thường khơng cao đến mức ức chế ST TN cho thấy cắt Ké tạo ĐK giảm hoạt tính ABA chồi bên Bổ sung Kinetin cho chồi bên nhiều trường hợp phá vỡ ngủ nghỉ chúng Hàm lượng Kinetin + auxin hoàn toàn phá vỡ ngủ chồi + Sự rụng quan: (lá, quả, hoa không đậu) lúc nảy xảy hoà tan chất gian bào gắn kết TB sống để tạo thành lớp tách rời ABA đối kháng với auxin: hạt non tổng hợp nhiều auxin, hạt già lượng auxin giảm hàm lượng ABA tăng lên Việc ABA gây rụng chưa thật rõ ABA tăng cường tổng hợp etylen etylen (tập trung già, chín) phun tăng cường làm rụng quan hoàn thành ST ABA tăng cường tổng hợp rụng đến mùa đông để chuẩn bị cho chồi ngủ + Sự hình thành phát triển quả, tạo không hạt: hạt phấn giàu auxin tác động hình thành ống phấn bầu Sau thụ tinh, tạo hạt tiếp tục hình thành auxin, chất tăng cường ST Ở không hạt tự nhiên (chuối, cam, dứa, nho bầu chứa nhiều auxin) Có thể làm nhân tạo: tạo khơng hạt (dưa chuột, cà chua, bí) ngồi ra, cà chua cịn tạo khơng hạt nhờ giberelin, bên cạnh số khơng phản ứng với auxin dùng gib (anh đào, mơ, đào ) Trong hạt phát triển chứa nhiều khơng auxin mà cịn gib - xitokinin, chất liên quan tới tạo phơi, tập trung chất dinh dưỡng (sự chín liên quan etylen chất đối kháng auxin) + Sự ngủ nghỉ liên quan đến ABA giberelin Trong trồng trọt việc nghiên cứu SD ABA để bảo quản giống, gib để KT nảy mầm quan trọng Phytocrom ảnh hưởng ánh sáng tới phát triển TV Ánh sáng nhân tố quan trọng sinh trưởng phát triển TV Ánh sáng mạnh thúc đẩy trình phát triển song kìm hãm sinh trưởng kéo dài, ngược lại ánh sáng yếu lại thúc đẩy sinh trưởng dóng thân dài nhanh Trường hợp tương tự thấy để tối úa vàng chồi đất sau nảy mầm (người ta cho nảy mầm đất thiếu ánh sáng: chất ức chế giảm, auxin tổng hợp nhanh - sinh trưởng mạnh để lên nhanh mặt đất có ánh sáng Đây khả thích nghi hình thành tiến hố) Độ dài ánh sáng ngày đêm ảnh hưởng đến chuyển sang trạng thái hoa loạt trình phát sinh hình thái: hình thành củ, hành loạt trình sinh lý khác ... Chương 4: SINH LÝ SINH SẢN Ở THỰC VẬT CÓ HOA Sinh sản trình sinh lý tái sản xuất thể Các hình thức sinh sản ỏ thực vật có hoa: + Sinh sản sinh dưỡng + Sinh sản hữu tính: có quan đặc biệt hoa Sinh. .. tiết chất phát sinh hình thái đặc biệt, nguồn cung cấp chất trước hết mô phân sinh 4.5 Sinh lý sinh trưởng quan sinh dưỡng - Thực tế có quan sinh trưởng giới hạn: lá, hoa, - Có quan sinh trưởng... hiệu chuyển giai đoạn sinh trưởng - phát triển từ sinh trưởng phát triển sinh dưỡng sang giai đoạn sinh trưởng phát triển sinh thực Theo qian điểm đại, có chế chuyển giai đoạn sinh trưởng- phát triển:

Ngày đăng: 14/10/2015, 01:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan