0

Tổng hợp kiến thức đại số THCS

28 2,756 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2015, 12:40

TæNG HîP KIÕN THøC—²™M«n : §¹i Sè - THCSI - C¸c lo¹i ph¬ng tr×nh1. Ph¬ng tr×nh bËc nhÊt- Ph¬ng tr×nh bËc nhÊt lµ ph¬ng tr×nh cã d¹ng ax + b = 0 (a ≠ 0 )- Ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt x = − ba- Chó ý: NÕu ph¬ng tr×nh chøa tham sè ta chuyÓn vÒ d¹ng Ax = B vµ xÐt c¸ctrêng hîp sau:B NÕu A ≠ 0 ph¬ng tr×nh cã nghiÖm x = −A NÕu A = 0 , B ≠ 0 ph¬ng tr×nh trë thµnh 0.x = B=> ph¬ng tr×nh v« nghiÖm NÕu A = 0, B = 0 => ph¬ng tr×nh v« sè nghiÖm2. Ph¬ng tr×nh tÝch- Ph¬ng tr×nh tÝch cã d¹ng A(x).B(x) = 0- C¸ch gi¶i: A(x).B(x) = 0 A(x) = 0 hoÆc B(x) = 0 A( x ) = 0- Tr×nh bµy gän : A(x).B(x) = 0  B( x ) = 0 A( x ) = 0- Më réng: A(x).B(x).C(x) = 0  B( x ) = 0 C( x ) = 03. Ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu- Gi¶i ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu ta thùc hiÖn theo 4 bíc: Bíc 1: T×m §KX§ cña ph¬ng tr×nh Bíc 2: Quy ®ång mÉu hai vÕ cña ph¬ng tr×nh råi khö mÉu Bíc 3: Gi¶i ph¬ng tr×nh võa nhËn ®îc Bíc 4: (kÕt luËn)Trong c¸c gi¸ trÞ cña Èn t×m ®îc ë bíc 3, c¸c gi¸ trÞ tháa m·n §KX§chÝnh lµ nghiÖm cña ph¬ng tr×nh ®· cho, gi¸ trÞ cña x kh«ng thuéc §KX§lµ nghiÖm ngo¹i lai (lo¹i ®i)4. Ph¬ng tr×nh chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi A nÕu A ≥ 0− A nÕu A < 0- §Þnh nghÜa: A = - C¸c d¹ng ph¬ng tr×nh f ( x ) = 0 f ( x ) = 0 f ( x ) = k( k > 0) f ( x ) = ± k f ( x ) = g( x ) f ( x ) = g( x )  f ( x ) = − g( x )Hay f ( x ) = g( x ) [ f ( x )] 2 = [ g( x )] 2 , ®a vÒ ph¬ng tr×nh tÝch  f(x) ≥ 0f ( x ) = g( x ) f ( x ) = g( x )   f ( x ) ≤ 0 hoÆc  f ( x ) = − g( x )  g( x ) ≥ 0 f ( x ) = g( x )  g( x ) ≥ 0 f ( x ) = − g( x )  g( x ) ≥ 0f ( x ) = g( x ) hoÆc f ( x ) = − g( x )HoÆc  g( x ) ≥ 022[ f ( x )] = [ g( x )]HoÆc - Chó ý: A 2 = A 2 ; A ≥ ± A vµ A − B ≤ A ± B ≤ A + B5. Ph¬ng tr×nh v« tØ2f ( x ) = A( A ≥ 0) f ( x ) = A (víi f(x) lµ mét ®a thøc) f(x) ≥ 0f ( x ) = g( x )  g( x ) ≥ 0f ( x ) = [ g( x )] 2 f(x) ≥ 0f ( x ) = g( x )  g( x ) ≥ 0f ( x ) = g( x )*)Lu ý: HÇu hÕt khi gi¶i ph¬ng tr×nh chøa Èn trong c¨n, ta cÇn x¸c ®Þnh®iÒu kiÖn cã nghÜa cña ph¬ng tr×nh vµ c¸c ®iÒu kiÖn t¬ng®¬ng. NÕu kh«ng cã thÓ thö l¹i trùc tiÕp.6. Ph¬ng tr×nh trïng ph¬ngPh¬ng tr×nhtrïng ph¬ng lµ ph¬ng tr×nh cã d¹ng:42ax + bx + c = 0 (a ≠ 0) §Æt x2 = t ( t ≥ 0 ), ph¬ng tr×nh trïng ph¬ng trë thµnh ph¬ng tr×nh bËc haiÈn t : at2 + bt + c = 0 (*) Gi¶i ph¬ng tr×nh (*), lÊy nh÷ng gi¸ trÞ thÝch hîp tháa m·n t ≥ 0 Thay vµo ®Æt x2 = t vµ t×m x = ?7. Ph¬ng tr×nh bËc caoa) Ph¬ng tr×nh bËc ba d¹ng: ax3 + bx2 + cx + d = 0Híng dÉn: NhÈm nghiÖm (nÕu cã nghiÖm nguyªn th× nghiÖm ®ã lµ íc cñah¹ng tö tù do d) hoÆc dïng s¬ ®å Hooc- ne hoÆc dïng m¸y tÝnh ®Ó t×mnhanh nghiÖm nguyªn cña ph¬ng tr×nh, khi ®· biÕt mét nghiÖm th× dÔ dµngph©n tÝch VT díi d¹ng tÝch vµ gi¶i ph¬ng tr×nh tÝch (hoÆc chia ®a thøc)b) Ph¬ng tr×nh bËc bèn d¹ng: ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0Híng dÉn: Ph¬ng ph¸p t¬ng tù nh ph¬ng tr×nh bËc ba trªnc) Ph¬ng tr×nh bËc bèn d¹ng:2x4 + ax3 + bx2 + cx + d = 0 (víi d =  c ÷ ).aPh¬ng ph¸p:Víi x = 0, thay vµo ph¬ng tr×nh vµ kiÓm tra xem x = 0 cã lµ nghiÖm haykh«ng ?Víi x ≠ 0. Chia c¶ hai vÕ cho x2, sau ®ã ta ®Æt t = x + caxd) Ph¬ng tr×nh bËc 4 d¹ng:(x + a)(x + b)(x + c)(x + d) = k (víi a + b = c + d = m)Ph¬ng ph¸p: §Æt t = x2 + mx + ab + cd2e) Ph¬ng tr×nh bËc bèn d¹ng:(x + a)(x + b)(x + c)(x + d) = kx2 (víi ab = cd = k)Ph¬ng ph¸p:Chia c¶ hai vÕ cho x2. §Æt t = x + kII- BÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Ènx 1) §Þnh nghÜa:Mét bÊt ph¬ng tr×nh d¹ng ax + b > 0 (hoÆc ax + b < 0) víi a ≠ 0®îc gäi lµ mét bÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn2) C¸ch gi¶i: ax + b > 0 ax > - bNÕu a > 0 th× x > − baNÕu a < 0 th× x < − ba3) KiÕn thøc cã liªn quan: Hai bÊt ph¬ng tr×nh ®îc gäi lµ t¬ng ®¬ng nÕu chóng cã cïng tËp nghiÖm vµdïng kÝ hiÖu ®Ó chØ sù t¬ng ®¬ng ®ã Quy t¾c chuyÓn vÕ: Khi chuyÓn mét h¹ng tö (lµ sè hoÆc ®a thøc) tõ vÕ nµysang vÕ kia cña bÊt ph¬ng tr×nh ta ph¶i ®æi dÊu h¹ng tö ®ã => ta cã thÓxãa hai h¹ng tö gièng nhau ë hai vÕ Quy t¾c nh©n: Khi nh©n hai vÕ cña mét bÊt ph¬ng tr×nh víi cïng mét sèkh¸c 0, ta ph¶i: Gi÷ nguyªn chiÒu BPT nÕu sè ®ã d¬ng; ®æi chiÒu BPT nÕusè ®ã ©m.4) TÝnh chÊt c¬ b¶n cña bÊt ®¼ng thøc- Víi mäi sè thùc a, b, c ta cã : a > b a + c > b + c- Víi mäi sè thùc a, b, c, d ta cã :a > b, b > c => a > c (t/c b¾c cÇu)a > b, c > d => a + c > b + da > b > 0, c > d > 0 => ac > b- Víi mäi sè thùc a, b, c,+ NÕu c > 0 th× a > b ac > bc+ NÕu c < 0 th× a > b ac < bc- Víi a, b lµ hai sè thùc : a > b a3 > b3 vµ a > b a3 > b3- NÕu a ≥ 0, b ≥ 0 th× a > b a > b vµ a > b a2 > b2- Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét biÓu thøc A A, nÕu A ≥ 0A =− A, nÕu A < 0.Ta cã: A2 ≥ 0, |A| ≥ 0, A 2 = A- BÊt ®¼ng thøc C« - si: Cho a, b lµ hai sè thùc kh«ng ©m, ta cã:a + b ≥ abDÊu “=” x¶y ra a = b2III – C¸c d¹ng bµi tËp cã liªn quan ®Õn biÓu thøc h÷u tØ, c¨n bËc hai, c¨n bËcba.1. D¹ng 1 : Rót gän vµ tÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc h÷u tØ- Khi thùc hiÖn rót gän mét biÓu thøc h÷u tØ ta ph¶i tu©n theo thø tù thùchiÖn c¸c phÐp to¸n : Nh©n chia tríc, céng trõ sau. Cßn nÕu biÓu thøc cã c¸c dÊungoÆc th× thùc hiÖn theo thø tù ngoÆc trßn, ngoÆc vu«ng, ngoÆc nhän.- Víi nh÷ng bµi to¸n t×m gi¸ trÞ cña ph©n thøc th× ph¶i t×m ®iÒu kiÖn cñabiÕn ®Ó ph©n thøc ®îc x¸c ®Þnh (mÉu thøc ph¶i kh¸c 0)2. D¹ng 2 : T×m ®iÒu kiÖn ®Ó biÓu thøc cã nghÜa- BiÓu thøc cã d¹ng A x¸c ®Þnh (cã nghÜa) khi B ≠ 0B- BiÓu thøc cã d¹ng- BiÓu thøc cã d¹ng- BiÓu thøc cã d¹ngA x¸c ®Þnh (cã nghÜa) khi A ≥ 0Ax¸c ®Þnh (cã nghÜa) khi B > 0BA + B x¸c ®Þnh (cã nghÜa) khiCA ≥ 0C > 0 A + B x¸c ®Þnh (cã nghÜa) khiC- BiÓu thøc cã d¹ngA ≥ 0C ≠ 03. D¹ng 3 : Rót gän c¸c biÓu thøc chøa c¨n bËc hai, c¨n bËc baLÝ thuyÕt chung:a) C¸c c«ng thøc biÕn ®æi c¨n thøc1) A 2 = A2)AB =AB3)4)B ( víi A ≥ 0 vµ B ≥ 0)AA (víi A ≥ 0 vµ B > 0)B=2A B = A5) A B =2A B (víi A ≥ 0 vµ B ≥ 0)B =−A6)AB7)ABAB (víi AB ≥ 0 vµ B ≠ 0)= A BBCA ±9)2A B (víi A < 0 vµ B ≥ 0)= 1BC=A ±B8)B (víi B ≥ 0)BC(víi B > 0)(A mBA −B=C()2(víi A ≥ 0 vµ A ≠ B )2A m BA −B)(víi A ≥ 0 , B ≥ 0 vµ A ≠ B)*) Lu ý:§Ó rót gän biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai ta lµm nh sau :- Quy ®ång mÉu sè chung (nÕu cã)- §a bít thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n (nÕu cã)- Trôc c¨n thøc ë mÉu (nÕu cã)- Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh lòy thõa, khai c¨n, nh©n, chia , … theo thøtù ®· biÕt ®Ó lµm xuÊt hiÖn c¸c c¨n thøc ®ång d¹ng- Céng, trõ c¸c biÓu thøc ®ång d¹ng (c¸c c¨n thøc ®ång d¹ng)b) C¸c h»ng ®¼ng thøc quan träng, ®¸ng nhí:1) (a + b)2 = a2 + 2ab + b2( a + b)2 = a + 2 a.b + b(a,b ≥ 0)( a − b)2 = a − 2 a.b + b(a,b ≥ 0)2) (a - b) = a - 2ab + b2223) a - b = (a + b).(a - b)22a − b = ( a + b).( a − b)(a,b ≥ 0)4) (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b35) (a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b36) a3 + b3 = (a + b)(a2 − ab + b2 )a a + b b = a3 + b 3 =( a) + ( b)33= ( a + b)(a − ab + b) (a,b ≥ 0)7) a3 − b3 = (a − b)(a2 + ab + b2 )a a − b b = a3 − b 3 =( a) − ( b)33= ( a − b)(a + ab + b) (a,b ≥ 0) 8) (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc9) ( a + b + c)2 = a + b + c + 2 ab + 2 ac + 2 bc1)a2 = a(a,b,c ≥ 0)IV – C¸c d¹ng to¸n vÒ hµm sèLÝ thuyÕt chung1) Kh¸i niÖm vÒ hµm sè (kh¸i niÖm chung).NÕu ®¹i lîng y phô thuéc vµo ®¹i lîng thay ®æi x sao cho víi mçi gi¸ trÞ cñax ta lu«n x¸c ®Þnh ®îc chØ mét gi¸ trÞ t¬ng øng cña y th× y ®îc gäi lµ hµm sècña x vµ x ®îc gäi lµ biÕn sè.*) VÝ dô: y = 2x; y = - 3x + 5; y = 2x + 3 ; ...*) Chó ý:Khi ®¹i lîng x thay ®æi mµ y lu«n nhËn mét gi¸ trÞ kh«ng ®æi th× y®îc gäi lµ hµm h»ng.*) VÝ dô: C¸c hµm h»ng y = 2; y = - 4; y = 7; ...2) C¸c c¸ch thêng dïng cho mét hµm sèa) Hµm sè cho bëi b¶ng.b) Hµm sè cho bëi c«ng thøc.- Hµm h»ng: lµ hµm cã c«ng thøc y = m (trong ®ã x lµ biÕn, m ∈ ¡ )- Hµm sè bËc nhÊt: Lµ hµm sè cã d¹ng c«ng thøc y = ax + bTrong ®ã: x lµ biÕn, a,b ∈ ¡ , a ≠ 0 .a lµ hª sè gãc, b lµ tung ®é gèc.Chóý:NÕub=0th×hµmbËccã d¹ng y = ax ( a ≠ 0 )- Hµm sè bËc hai: Lµ hµm sè cã nhÊtc«ng thøc y = ax2 + bx + c(trong ®ã x lµ biÕn, a,b,c ∈ ¡ , a ≠ 0 ).Chó ý: NÕu c = 0 th× hµm bËc hai cã d¹ng y = ax2 + bx ( a ≠ 0 )NÕu b = 0 vµ c = 0 th× hµm bËc hai cã d¹ng y = ax2 ( a ≠ 0 )3) Kh¸i niÖm hµm ®ång biÕn vµ hµm nghÞch biÕn.Cho hµm sè y = f(x) x¸c ®Þnh víi mäi x ∈ ¡ . Víi x1, x2 bÊt k× thuéc Ra) NÕu gi¸ trÞ cña biÕn x t¨ng lªn mµ gi¸ trÞ t¬ng øng f(x) còng t¨ng lªn th× hµmsè y = f(x) ®îc gäi lµ hµm ®ång biÕn.NÕu x1 < x 2 mµ f(x1 ) < f(x 2 ) th× hµm sè y = f(x) ®ång biÕn trªn Rb) NÕu gi¸ trÞ cña biÕn x t¨ng lªn mµ gi¸ trÞ t¬ng øng f(x) gi¶m ®i th× hµm sè y= f(x) ®îc gäi lµ hµm nghÞch biÕn.NÕu x1 < x2 mµ f(x1 ) > f(x 2 ) th× hµm sè y = f(x) nghÞch biÕn /R4) DÊu hiÖu nhËn biÕt hµm ®ång biÕn vµ hµm nghÞch biÕn.a) Hµm sè bËc nhÊt y = ax + b ( a ≠ 0 ).- NÕu a > 0 th× hµm sè y = ax + b lu«n ®ång biÕn trªn ¡ .- NÕu a < 0 th× hµm sè y = ax + b lu«n nghÞch biÕn trªn ¡ .b) Hµm bËc hai mét Èn sè y = ax2 ( a ≠ 0 ) cã thÓ nhËn biÕt ®ång biÕn vµ nghÞchbiÕn theo dÊu hiÖu sau:- NÕu a > 0 th× hµm ®ång biÕn khi x > 0, nghÞch biÕn khi x < 0.- NÕu a < 0 th× hµm ®ång biÕn khi x < 0, nghÞch biÕn khi x > 0.5) Kh¸i niÖm vÒ ®å thÞ hµm sè.§å thÞ cña hµm sè y = f(x) lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c ®iÓm biÓu diÔn c¸c cÆp gi¸trÞ t¬ng øng (x; f(x)) trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é.Chó ý: D¹ng ®å thÞ:a) Hµm h»ng.§å thÞ cña hµm h»ng y = m (trong §å thÞ cña hµm h»ng x = m (trong ®ã®ã x lµ biÕn, m ∈ ¡ ) lµ mét ®êng y lµ biÕn, m ∈ ¡ ) lµ métth¼ng lu«n song song víi trôc Ox.®êng th¼ng lu«n song songvíi trôc Oy. b) §å thÞ hµm sè y = ax ( a ≠ 0 ) lµ mét ®êng th¼ng (h×nh ¶nh tËp hîp c¸c®iÓm) lu«n ®i qua gèc to¹ ®é.*) C¸ch vÏ: LÊy mét ®iÓm thuéc ®å thÞ kh¸c O(0 ; 0), ch¼ng h¹n ®iÓm A(1 ;a). Sau ®ã vÏ ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm O(0 ; 0) vµ A(1 ; a) ta ®îc ®å thÞhµm sè y = ax ( a ≠ 0 )c) §å thÞ hµm sè y = ax + b ( a,b ≠ 0 ) lµ mét ®êng th¼ng (h×nh ¶nh tËp hîpc¸c ®iÓm) c¾t trôc tung t¹i ®iÓm (0; b) vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm ( −b , 0).a*) C¸ch vÏ: Cã hai c¸ch vÏ c¬ b¶n+) C¸ch 1: X¸c ®Þnh hai ®iÓm bÊt k× nµo ®ã thuéc ®å thÞ, ch¼ng h¹n nh sau:Cho x = 1 => y = a + b, ta ®îc A(1 ; a + b)Cho x = -1 => y = - a + b, ta ®îc A(-1 ; - a + b)VÏ ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm A vµ B ta ®îc ®å thÞ hµm sèy = ax + b ( a,b ≠ 0 )+) C¸ch 2: T×m giao ®iÓm cña ®å thÞ víi c¸c trôc täa ®é, cô thÓ:Cho x = 0 => y = b, ta ®îc M(0 ; b) ∈ OyCho y = 0 => x = − b , ta ®îc N( − b ; 0) ∈ Oxad)aVÏ ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm M vµ N ta ®îc ®å thÞ hµm sèy = ax + b ( a,b ≠ 0 )§å thÞ hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 ) lµ mét ®êng cong yParabol cã ®Ønh O(0;0).NhËn trôc Oy lµm trôc ®èi xøngxO- §å thÞ ë phÝa trªn trôc hoµnh nÕu a > 0.- §å thÞ ë phÝa díi trôc hoµnh nÕu a < 0. a < 0 ya>06)*)++++*)+xVÞ trÝ t¬ngO ®èi cña hai ®êng th¼ngHai ®êng th¼ng y = ax + b ( a ≠ 0 ) vµ y = a’x + b’ ( a' ≠ 0 )Trïng nhau nÕu a = a’, b = b’.Song song víi nhau nÕu a = a’, b ≠ b’.C¾t nhau nÕu a ≠ a’.Vu«ng gãc nÕu a.a’ = -1 .Hai ®êng th¼ng ax + by = c vµ a’x + b’y = c’ (a, b, c, a’, b’, c’ ≠ 0)Trïng nhau nÕu a = b = ca'b'c'Song song víi nhau nÕu a = b ≠ ca'b'c'+C¾t nhau nÕu a ≠ ba'b'+7) Gãc t¹o bëi ®êng th¼ng y = ax + b ( a ≠ 0 ) vµ trôc OxGi¶ sö ®êng th¼ng y = ax + b ( a ≠ 0 ) c¾t trôc Ox t¹i ®iÓm A.Gãc t¹o bëi ®êng th¼ng y = ax + b ( a ≠ 0 ) lµ gãc t¹o bëi tia Ax vµ tia AT(víi T lµ mét ®iÓm thuéc ®êng th¼ng y = ax + b cã tung ®é d¬ng).- NÕu a > 0 th× gãc α t¹o bëi ®êng th¼ng y = ax + b víi trôc Ox ®îc tÝnhtheo c«ng thøc nh sau: tgα = a (cÇn chøng minh míi ®îc dïng).NÕu a < 0 th× gãc α t¹o bëi ®êng th¼ng y = ax + b víi trôc Ox ®îc tÝnh- theo c«ng thøc nh sau:α = 1800 − β víi tgβ = a (cÇn chøng minh míi ®îc dïng).yyTT(a < 0)(a > 0)AαβOxAOPh©n d¹ng bµi tËp chi tiÕtD¹ng 1: NhËn biÕt hµm sèD¹ng 2: TÝnh gi¸ trÞ cña hµm sè, biÕn sè.D¹ng 3: Hµm sè ®ång biÕn, hµm sè nghÞch biÕn.a) Hµm sè bËc nhÊt y = ax + b ( a ≠ 0 ).- NÕu a > 0 th× hµm sè y = ax + b lu«n ®ång biÕn trªn ¡ .- NÕu a < 0 th× hµm sè y = ax + b lu«n nghÞch biÕn trªn ¡ .αx b) Hµm bËc hai mét Èn sè y = ax 2 ( a ≠ 0 ) cã thÓ nhËn biÕt ®ång biÕn vµ nghÞchbiÕn theo dÊu hiÖu sau:- NÕu a > 0 th× hµm ®ång biÕn khi x > 0, nghÞch biÕn khi x < 0.- NÕu a < 0 th× hµm ®ång biÕn khi x < 0, nghÞch biÕn khi x > 0.D¹ng 4: VÏ ®å thÞ hµm sè§å thÞ cña hµm sè y = f(x) lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c ®iÓm biÓu diÔn c¸c cÆp gi¸trÞ t¬ng øng (x; f(x)) trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é.Chó ý: D¹ng ®å thÞ:a) Hµm h»ng.§å thÞ cña hµm h»ng y = m (trong §å thÞ cña hµm h»ng x = m (trong ®ã®ã x lµ biÕn, m ∈ ¡ ) lµ mét ®êng y lµ biÕn, m ∈ ¡ ) lµ métth¼ng lu«n song song víi trôc Ox.®êng th¼ng lu«n song songvíi trôc Oy.b) §å thÞ hµm sè y = ax ( a ≠ 0 ) lµ mét ®êng th¼ng (h×nh ¶nh tËp hîp c¸c®iÓm) lu«n ®i qua gèc to¹ ®é.*) C¸ch vÏ: LÊy mét ®iÓm thuéc ®å thÞ kh¸c O(0 ; 0), ch¼ng h¹n ®iÓm A(1 ;a). Sau ®ã vÏ ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm O(0 ; 0) vµ A(1 ; a) ta ®îc ®å thÞhµm sè y = ax ( a ≠ 0 )c) §å thÞ hµm sè y = ax + b ( a,b ≠ 0 ) lµ mét ®êng th¼ng (h×nh ¶nh tËp hîpc¸c ®iÓm) c¾t trôc tung t¹i ®iÓm (0; b) vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm ( −b , 0).a*) C¸ch vÏ: Cã hai c¸ch vÏ c¬ b¶n+) C¸ch 1: X¸c ®Þnh hai ®iÓm bÊt k× nµo ®ã thuéc ®å thÞ, ch¼ng h¹n nh sau: Cho x = 1 => y = a + b, ta ®îc A(1 ; a + b)Cho x = -1 => y = - a + b, ta ®îc A(-1 ; - a + b)VÏ ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm A vµ B ta ®îc ®å thÞ hµm sèy = ax + b ( a,b ≠ 0 )+) C¸ch 2: T×m giao ®iÓm cña ®å thÞ víi c¸c trôc täa ®é, cô thÓ:Cho x = 0 => y = b, ta ®îc M(0 ; b) ∈ OyCho y = 0 => x = − b , ta ®îc N( − b ; 0) ∈ Oxad)aVÏ ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm M vµ N ta ®îc ®å thÞ hµm sèy = ax + b ( a,b ≠ 0 )§å thÞ hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 ) lµ mét ®êng cong Parabol cã ®Ønh O(0;0).NhËn trôc Oy lµm trôc ®èi xøng- §å thÞ ë phÝa trªn trôc hoµnh nÕu a > 0.- §å thÞ ë phÝa díi trôc hoµnh nÕu a < 0.yyOa>0xa 0 hoÆc ac < 0)⇔ (d) c¾t (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt.8.4: T×m gi¸ trÞ cña mét tham sè khi biÕt giao ®iÓm cña hai ®êng th¼ng.8.5: T×m gi¸ trÞ cña 2 tham sè khi biÕt giao ®iÓm cña hai ®êng th¼ng.8.6: T×m gi¸ trÞ cña tham sè khi biÕt sè giao ®iÓm cña Parabol vµ ®êngth¼ng.Cho (d) : y = ax + b vµ (P): y = a’x2 (a’ ≠ 0)(a’, a, b cã chøa tham sè)XÐt ph¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm a’x2 = ax + b. (*)+ (d) vµ (P) kh«ng cã ®iÓm chung⇔ Ph¬ng tr×nh (*) v« nghiÖm ( ∆ < 0)+ (d) tiÕp xóc víi (P) ⇔ Ph¬ng tr×nh (*) cã nghiÖm kÐp ( ∆ = 0).NghiÖm kÐp lµ hoµnh ®é ®iÓm tiÕp xóc+ (d) c¾t (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt ⇔ Ph¬ng tr×nh (*) cã hainghiÖm ph©n biÖt ( ∆ > 0 hoÆc ac < 0). Hai nghiÖm ®ã lµ hoµnh ®écña hai giao ®iÓm8.7: T×m gi¸ trÞ cña tham sè khi biÕt to¹ ®é giao ®iÓm cña Parabol vµ ®êngth¼ng.Cho (d): y = ax + b vµ (P): y = a’x2 (a’ ≠ 0)(a’, a, b cã chøa tham sè)T×m gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó (d) vµ (P) c¾t nhau t¹i A(xA; yA).C¸ch lµm: Thay täa ®é cña A vµo hµm sè cña (d); (P) ®Ó t×m gi¸ trÞ cña thamsè.Dang 9: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm9.1: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓmA(xA; yA) vµ B(xB; yB) trong ®ã xA ≠ xB vµ yA ≠ yB.Ph¬ng ph¸p:Gäi ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng (d) cÇn lËp ®i qua A vµ B cã d¹ngy = ax + b (a ≠ 0).∈Do A (d) thay x = xA; y = yA vµo y = ax + b ta cã yA = axA + b (1)Do B∈(d) thay x = xB; y = yB vµo y = ax + b ta cã yB = axB + b (2) y A = ax A + b yB = axB + bTõ (1) vµ (2) ta cã hÖ ph¬ng tr×nh: Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh nµy t×m ®îc a, b vµ suy ra ph¬ng tr×nh®êng th¼ng (d) cÇn lËp9.2: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua M(x0 ; y0) vµ cã hÖ sè gãc lµ k. Bíc 1: Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng cã hÖ sè gãc k cã d¹ngy = kx + b Bíc 2: §êng th¼ng nµy ®i qua M(x0 ; y0) => y0 = kx0 + b=> b = y0 − kx0 Bíc 3: Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng cÇn t×m lµ y = kx + y0 − kx09.3: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓmA(m; yA) vµ B(m; yB) trong ®ã yA ≠ yB.Ph¬ng ph¸p:Do A(m; yA) ∈ (d): x = m;Do B(m; yB) ∈(d) : x = m;VËy ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng cÇn lËp lµ: (d): x = m9.4: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓmA(xA; n) vµ B(xB; n) trong ®ã xA ≠ xB.Ph¬ng ph¸p:Do A(xA; n) ∈(d): y = n;Do B(xB; n) ∈(d) : y = n;10 VËy ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng cÇn lËp lµ: (d): y = n9.5: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua ®iÓm A(xA ; yA) vµ tiÕp xóc víi ®êngcong y = ax2 (a ≠ 0) Bíc 1: Gi¶ sö ph¬ng tr×nh cÇn lËp lµ y = a’x + b’ Bíc 2: §êng th¼ng nµy tiÕp xóc víi ®êng cong y = ax2 (a ≠ 0 )khi vµ chØ khi ph¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm ax2 = a 'x + b' cã nghiÖmkÐp. Ta cho ∆ = 0 , t×m ra mét hÖ thøc gi÷a a’ vµ b’ (1) Bíc 3: §êng th¼ng ®i qua A(xA ; yA) => y A = a 'x A + b' (2) Bíc 4: Tõ (1) vµ (2) ta cã mét hÖ ph¬ng tr×nh hai Èn lµ a’ vµ b’. Gi¶i hÖ t×m®îc a’ vµ b’ => ph¬ng tr×nh cÇn lËp9.6: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng cã hÖ sè gãc lµ k vµ tiÕp xóc víi ®êng cong2y = ax (a ≠ 0 ) Bíc 1: Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng cÇn t×m gi¶ sö lµ y = ax + bV× ®êng th¼ng cã hÖ sè gãc lµ k nªn a = k => y = kx + b Bíc 2: §êng th¼ng y = kx + b tiÕp xóc víi ®êng cong y = ax2 (a ≠ 0 ) ph¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm22kx + b = ax ax − kx − b = 0 cã nghiÖm kÐpCho ∆ = 0( ∆ ' = 0) => b = ? Bíc 3: Tr¶ lêiD¹ng 10: Ba ®iÓm th¼ng hµng10.1: Chøng minh ba ®iÓm th¼ng hµng. Bíc 1: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm. Bíc 2: Chøng minh ®iÓm cßn l¹i thuéc ®êng th¼ng võa lËp.10.2: T×m gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó ba ®iÓm th¼ng hµng. Bíc 1: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm cã to¹ ®é ®¬n gi¶n nhÊt. Bíc 2: Thay to¹ ®é cña ®iÓm cßn l¹i vµo ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng võa lËp.Gi¶i ph¬ng tr×nh vµ t×m tham sè.D¹ng 11: Ba ®êng th¼ng ®ång qui11.1: Chøng minh ba ®êng th¼ng ®ång qui. Bíc 1: T×m giao ®iÓm cña hai ®êng th¼ng. Bíc 2: Chøng minh giao ®iÓm ®ã thuéc ®êng th¼ng cßn l¹i.11.2: T×m gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó ba ®êng th¼ng ®ång qui. Bíc 1: T×m giao ®iÓm cña hai ®êng th¼ng ®¬n gi¶n nhÊt. Bíc 2: Thay to¹ ®é giao ®iÓm trªn vµo ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng cßn l¹i. Gi¶iph¬ng tr×nh vµ t×m tham sè.D¹ng 12: VÞ trÝ t¬ng ®èi cña hai ®å thÞ cña hai hµm sè12.1: VÞ trÝ t¬ng ®èi cña hai ®å thÞ cña hai hµm sè bËc nhÊtCho hai ®êng th¼ng : (d1): y = a1x + b1 ; (d2): y = a2x + b2+) (d1) c¾t (d2) ⇔ a1 ≠ a2+) (d1) // (d2) ⇔ a1 = a2+) (d1) ≡ (d2) ⇔ a1 = a2 vµ b1 = b2+) (d1) ⊥ (d2) ⇔ a1.a2 = -1 (ph¶i chøng minh míi ®îc dïng)12.2: T×m ®iÒu kiÖn ®Ó hai ®êng th¼ng c¾t nhau t¹i mét ®iÓm trªn trôc tung.Cho (d1): y = a1x + b1 vµ (d2): y = a2x + b2a ≠ a(1)§Ó (d1) c¾t (d2) t¹i mét ®iÓm trªn trôc tung th×  1 2b1 = b2 (2)Gi¶i (1)Gi¶i (2) vµ chän nh÷ng gi¸ trÞ tho¶ m·n (1).12.3: T×m ®iÒu kiÖn ®Ó hai ®êng th¼ng c¾t nhau t¹i mét ®iÓm trªn trôc hoµnh.Cho (d1): y = a1x + b1 vµ (d2): y = a2x + b211  a1 ≠ a2 (1)§Ó (d1) c¾t (d2) t¹i mét ®iÓm trªn trôc hoµnh th×  −b1 −b2(2)a = a 12Lu ý: ChØ nªn ¸p dông khi hai ph¬ng tr×nh ®Òu chøa tham sè.D¹ng 13: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña tham sè m ®Ó ®êng th¼ngy = ax + b c¾t hai trôc täa ®é Ox, Oy t¹o thµnh mét tam gi¸c cã diÖn tÝchb»ng c Bíc 1: §Ó ®å thÞ hµm sè y = ax + b c¾t hai trôc täa ®é t¹o thµnh mét tamgi¸c th× ta cã ®iÒu kiÖn cÇn lµ: a ≠ 0, b ≠ 0 => ®iÒu kiÖn cña m Bíc 2: T×m giao ®iÓm cña ®å thÞ víi hai trôc täa ®é; gi¶ sö A vµ B lÇn lît lµgiao ®iÓm cña ®å thÞ víi trôc tung vµ trôc hoµnh A(0 ; b) vµ B(− b ;0)a Bíc 3: XÐt tam gi¸c vu«ng OAB cãSOAB = 1 OA.OB = 1 × b . − b = c22a=> m = ? (kiÓm tra víi ®iÒu kiÖn ë bíc 1)D¹ng 14: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña tham sè m ®Ó ®êng th¼ngy = ax + b c¾t hai trôc täa ®é Ox, Oy t¹o thµnh mét tam gi¸c c©nC¸ch 1: Bíc 1: §Ó ®å thÞ hµm sè y = ax + b c¾t hai trôc täa ®é t¹o thµnh mét tamgi¸c th× ta cã ®iÒu kiÖn cÇn lµ: a ≠ 0, b ≠ 0=> ®iÒu kiÖn cña m Bíc 2: T×m giao ®iÓm cña ®å thÞ víi hai trôc täa ®é; gi¶ sö A vµ B lÇn lît lµgiao ®iÓm cña ®å thÞ víi trôc tung vµ trôc hoµnh A(0 ; b) vµ B(− b ;0)a−b Bíc 3: Tam gi¸c OAB c©n OA = OB b =(*)aGi¶i ph¬ng tr×nh (*) ta t×m ®îc gi¸ trÞ cña m (kiÓm tra ®iÒu kiÖn ë bíc1)C¸ch 2: §å thÞ hµm sè c¾t hai trôc täa ®é t¹o thµnh mét tam gi¸c c©n khi vµ chØkhi ®êng th¼ng y = ax + b song song víi ®êng th¼ngy = x hoÆc song song víi ®êng th¼ng y = - xD¹ng 15: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó giao ®iÓm cña hai®êng th¼ng ax + by = c vµ a–x + b–y = c– n»m trong c¸c gãc phÇn t cña hÖtrôc täa ®é. Bíc 1: T×m täa ®é giao ®iÓm A(x ; y) cña hai ®êng th¼ng, chÝnh lµ nghiÖm ax + by = ca ' x + b' y = c'cña hÖ ph¬ng tr×nh:  Bíc 2:x > 0y > 0+) NÕu A n»m trong gãc phÇn t thø I th× ®iÒu kiÖn lµ: x < 0y > 0+) NÕu A n»m trong gãc phÇn t thø II th× ®iÒu kiÖn lµ: x < 0y < 0+) NÕu A n»m trong gãc phÇn t thø III th× ®iÒu kiÖn lµ: x > 0y < 0+) NÕu A n»m trong gãc phÇn t thø IV th× ®iÒu kiÖn lµ: 12 Bíc 3: T×m m = ?D¹ng 16:X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tham sè ®Ó ®a thøc f(x) = Ax + B b»ng ®a thøc 0 A = 0B = 0 Bíc 1: §a thøc f(x) = Ax + B b»ng ®a thøc 0  Bíc 2: Gi¶i hÖ nµy t×m ®îc gi¸ trÞ cña tham sèV - C¸c d¹ng to¸n vÒ hÖ ph¬ng tr×nhLÝ thuyÕt chung1. §Þnh nghÜa:HÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn cã d¹ng tæng qu¸t lµ:ax + by = c(I) (trong ®ã a, b, c, a’ , b’, c’ cã thÓ chøa tham sè)a' x + b ' y = c '2. §Þnh nghÜa nghiÖm, tËp nghiÖm- NghiÖm (x0 ; y0) cña hÖ (I) lµ nghiÖm chung cña hai ph¬ng tr×nh trong hÖ- NÕu hai ph¬ng tr×nh trong hÖ kh«ng cã nghiÖm chung th× hÖ ph¬ng tr×nh v«nghiÖm- Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh lµ t×m tÊt c¶ c¸c nghiÖm (t×m tËp nghiÖm) cña nã.*) §iÒu kiÖn ®Ó hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn cã nghiÖm duy nhÊt, cãv« sè nghiÖm, v« nghiÖm.ax + by = c(a, b, c, a’, b’, c’ kh¸c 0)a'x+b'y=c'a b c+ HÖ cã v« sè nghiÖm nÕu= =a' b ' c 'a bc+ HÖ v« nghiÖm nÕu= ≠a' b ' c 'a b+ HÖ cã mét nghiÖm duy nhÊt nÕu≠a' b'+ §iÒu kiÖn cÇn ®Ó hÖ v« nghiÖm hoÆc v« sè nghiÖm lµab’ – a’b = 03. C¸c ph¬ng ph¸p gi¶i hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn .ax + by = ca' x + b' y = c 'a) Ph¬ng ph¸p céng ®¹i sè.*) C¸ch gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh b»ng ph¬ng ph¸p céng ®¹i sè Bíc1: Nh©n hai vÕ cña mçi ph¬ng tr×nh víi mét sè thÝch hîp (nÕucÇn) sao cho c¸c hÖ sè cña mét Èn nµo ®ã trong hai ph¬ng tr×nh cñahÖ b»ng nhau hoÆc ®èi nhau. Bíc 2: ¸p dông quy t¾c céng ®¹i sè ®Ó ®îc hÖ ph¬ng tr×nh míi, trong®ã cã mét ph¬ng tr×nh mµ hÖ sè cña mét trong hai Èn b»ng 0 (tøc lµph¬ng tr×nh mét Èn) Bíc 3: Gi¶i ph¬ng tr×nh mét Èn võa thu ®îc, råi suy ra nghiÖm cña hÖ®· cho*) Tæng qu¸t: ax + by = c(b + b')y = c + c '+ NÕu cã ⇔ −ax + b ' y = c '−ax + b ' y = c 'ax + by = c(b − b ')y = c − c '+ NÕu cã ⇔ ax + b ' y = c 'ax + b ' y = c 'ax + by = ck.ax + kby = kc(kb − b')y = k.c − c '+ NÕu cã ⇔⇔k.ax + b' y = c 'k.ax + b' y = c 'ax + by = cb) Ph¬ng ph¸p thÕ.13 *) C¸ch gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh b»ng ph¬ng ph¸p thÕ Bíc 1: Dïng quy t¾c thÕ biÕn ®æi hÖ ph¬ng tr×nh ®· cho ®Ó ®îc mét hÖph¬ng tr×nh míi, trong ®ã cã mét ph¬ng tr×nh mét Èn Bíc 2: Gi¶i ph¬ng tr×nh mét Èn võa cã, råi suy ra nghiÖm cña hÖ ®·cho*) Tæng qu¸t:acy=−x+acax + by = cbby = − x +⇔⇔bba' x + b ' y = c 'a ' x + b '  − a x + c  = c 'a' x + b ' y = c ' bb÷c) Ph¬ng ph¸p ®å thÞ- VÏ hai ®êng th¼ng biÓu diÔn hai tËp nghiÖm cña hai ph¬ng tr×nh trong hÖ- Dùa vµo ®å thÞ, xÐt vÞ trÝ t¬ng ®èi cña hai ®êng th¼ng+) NÕu hai ®êng th¼ng c¾t nhau th× hÖ cã nghiÖm duy nhÊt, dùa vµo®å thÞ ®o¸n nhËn nghiÖm duy nhÊt ®ã, sau ®ã thö l¹i vµ kÕt luËnnghiÖm cña hÖ+) NÕu hai ®êng th¼ng song song th× hÖ v« nghiÖm+) NÕu hai ®êng th¼ng trïng nhau th× hÖ cã v« sè nghiÖmChó ý: Cã thÓ ®Æt Èn phô tríc khi ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i hÖ: (¸p dôngcho c¸c hÖ ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu, díi dÊu c¨n bËc hai.)Ph©n d¹ng bµi tËp chi tiÕtD¹ng 1: Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh kh«ng chøa tham sèD¹ng 2: Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh khi biÕt gi¸ trÞ cña tham sèPh¬ng ph¸p: Bíc 1: Thay gi¸ trÞ cña tham sè vµo hÖ ph¬ng tr×nh Bíc 2: Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh kh«ng chøa tham sè võa thu ®îc.D¹ng 3: Gi¶i vµ biÖn luËn hÖ ph¬ng tr×nh theo tham sè- Dïng ph¬ng ph¸p céng hoÆc thÕ ®Ó t×m x theo tham sè m (hoÆc y theo tham sèm), lµm xuÊt hiÖn ph¬ng tr×nh cã d¹ng :Ax = B (1) (hoÆc Ay = B) NÕu A = 0 th× ph¬ng tr×nh (1) cã d¹ng 0x = B.+) Khi B = 0 th× ph¬ng tr×nh (1) cã d¹ng 0x = 0⇒ ph¬ng tr×nh cã v« sè nghiÖm=> hÖ ph¬ng tr×nh cã v« sè nghiÖm+) Khi B ≠ 0 ph¬ng tr×nh (1) v« nghiÖm=> hÖ ph¬ng tr×nh v« nghiÖmNÕu A ≠ 0 th× ph¬ng tr×nh (1) cã mét nghiÖm duy nhÊtBA x= BA=> hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt y = y(m )D¹ng 4: T×m gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt, v«nghiÖm, v« sè nghiÖm.*) §iÒu kiÖn ®Ó hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn cã nghiÖm duy nhÊt, cã v« sènghiÖm, v« nghiÖm.ax + by = c(a, b, c, a’, b’, c’ kh¸c 0)a'x+b'y=c'+ HÖ cã v« sè nghiÖm nÕu14a b c= =a' b ' c ' + HÖ v« nghiÖm nÕua bc= ≠a' b' c '+ HÖ cã mét nghiÖm duy nhÊt nÕua b≠a' b'D¹ng 5: T×m gi¸ trÞ tham sè khi biÕt dÊu cña nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nhD¹ng 6: T×m gi¸ tham sè khi biÕt nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh6.1: T×m mét gi¸ trÞ tham sè khi biÕt nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh.(1)ax + by = cCho hÖ ph¬ng tr×nh : a′x + b′y = c′ (2)x = x0T×m gi¸ trÞ tham sè ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm y = y 0C¸ch 1:Thay x = x0; y = y0 lÇn lît vµo (1) vµ gi¶i.Thay x = x0; y = y0 lÇn lît vµo (2) vµ gi¶i.C¸ch 2:Thay x = x0; y = y0 vµo c¶ hai ph¬ng tr×nh vµ gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh chøa Èn lµtham sè6.2: T×m hai gi¸ trÞ tham sè khi biÕt nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh.ax + by = ca′x + b′y = c′Cho hÖ ph¬ng tr×nh: x = x0cã nghiÖm y = y 0 Bíc 1: Thay x = x0; y = y0 vµo c¶ hai ph¬ng tr×nh cña hÖ ph¬ng tr×nh ta ®îcax 0 + by 0 = ca′x 0 + b′y 0 = c′ Bíc 2: Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh chøa Èn lµ tham sè.D¹ng 7: T×m gi¸ trÞ tham sè khi biÕt hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x vµ y.(1)ax + by = c(I)a′x + b′y = c′ (2)Cho hÖ ph¬ng tr×nh : Cã nghiÖm (x; y) tho¶ m·n: px + qy = d (3) Bíc 1: Tríc hÕt cÇn t×m ®iÒu kiÖn cña tham sè ®Ó hÖ (I) cã nghiÖm duynhÊt Bíc 2: Do (x; y) lµ nghiÖm cña hÖ (I) vµ tho¶ m·n (3) ⇒ (x; y) lµ nghiÖmcña (1), (2), (3). KÕt hîp 2 ph¬ng tr×nh ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó ®îc mét hÖ ph¬ngtr×nh => Gi¶i hÖ t×m nghiÖm thay vµo ph¬ng tr×nh cßn l¹i Bíc 3: Gi¶i ph¬ng tr×nh chøa Èn lµ tham sèD¹ng 8: T×m gi¸ trÞ tham sè m ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt (x 0 ; y0)lµ nh÷ng sè nguyªn Bíc 1: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè m ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt Bíc 2: Ph©n tÝch x0 ; y0 díi d¹ngbvíi a, b ∈ ZA(m )dy0 = c +víi c, d ∈ ZB(m )bx ∈ Z ∈ Z A(m ) ∈¦ ( b) 0A(m )=> m = ?d ∈ Z B(m ) ∈¦ (d )y∈Z 0B(m )x0 = a +*) §Æc biÖt nÕu :15 bvíi a, b ∈ ZA(m )dy0 = c +víi c, d ∈ ZA(m )=> x0 ,y0 ∈ Z A(m ) ∈¦ C( b,d ) => m = ?x0 = a +D¹ng 9: T×m gi¸ trÞ tham sè ®Ó biÓu thøc liªn hÖ gi÷a x, y lµP(x,y) = ax2 + bx + c nhËn gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt.C¸ch 1: Bíc 1: Tríc hÕt t×m ®iÒu kiÖn cña tham sè ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖmduy nhÊt Bíc 2: BiÕn ®æi biÓu thøc liªn hÖ gi÷a x vµ y lµ:P(x,y) = kA2(x) + d (d lµ h»ng sè). k < 0 ⇒ kA2(x) ≤ 0 ⇒ kA2(x) + d ≤ d ⇒ P(x,y) ≤ dGi¸ trÞ lín nhÊt cña P(x,y) b»ng d ®¹t ®îc khi A(x) = 0. k > 0 ⇒ kA2(x) ≥ 0 ⇒ kA2(x) + d ≥ d ⇒ P(x,y) ≥ dGi¸ trÞ nhá nhÊt cña P(x,y) b»ng d ®¹t ®îc khi A(x) = 0.C¸ch 2:P(x,y) = ax2 + bx + c ⇔ ax2 + bx + c – P(x,y) = 0 Bíc 1: TÝnh ∆ hoÆc ∆ ' . Bíc 2: §Æt ®iÒu kiÖn ∆ ≥ 0 ( ∆ ' ≥ 0)⇒ Gi¶i bÊt ph¬ng tr×nh chøa Èn P(x,y). P(x,y) ≥ e ⇒ Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña P(x,y) b»ng e ®¹t ®îc khi∆ =∆' = 0 ⇔ x =−b −b '=.a2a P(x,y) ≤ e ⇒ Gi¸ trÞ lín nhÊt cña P(x,y) b»ng e ®¹t ®îc khi−b −b '=∆ =∆' = 0 ⇔ x =2aaD¹ng 10: T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x vµ y kh«ng phô thuéc vµo tham sè1. Ph¬ng ph¸p: ax + by = ctrong ®ã a, b, c, a’, b’, c’ chøa tham sèa ' x + b ' y = c 'Cho hÖ ph¬ng tr×nh: m. T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x vµ y kh«ng phô thuéc vµo tham sè m ?*) C¸ch 1: Bíc 1: Tõ mét ph¬ng tr×nh cña hÖ ta rót m theo x vµ y lµm = A(x,y) Bíc 2: Thay m = A(x,y) vµo ph¬ng tr×nh thø hai cña hÖ ta®îc hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x vµ y kh«ng phô thuéc vµo thamsè m*) C¸ch 2: Sö dông ®èi víi hÖ ph¬ng tr×nh cã tham sè m díi d¹ng bËc nhÊt ax + by = cm = A( x, y )=> a ' x + b' y = c ' m = B( x, y ) Bíc 1: Tõ hÖ ph¬ng tr×nh  Bíc 2: Cho A(x,y) = B(x,y). §©y lµ hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x vµ y kh«ngphô thuéc vµo tham sè mLu ý: Ta cÇn rót gän c¸c hÖ thøc sao cho ng¾n gän, ®¬n gi¶n nhÊtD¹ng 11: T×m gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó hai hÖ ph¬ng tr×nh t¬ng®¬ng- Hai hÖ ph¬ng tr×nh ®îc gäi lµ t¬ng ®¬ng nÕu chóng cã cïng mét tËpnghiÖm (tøc lµ mäi nghiÖm cña hÖ nµy ®Òu lµ nghiÖm cña hÖ kia vµ ngîc l¹i)16D¹ng 12: Gi¶i hÖ phư¬ng tr×nh theo ph¬ng ph¸p ®Æt Èn phô vµgi¶i mét sè hÖ ph¬ng tr×nh kh«ng ë d¹ng hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn(hÖ ®Æc biÖt) VI – Ph¬ng tr×nh bËc hai mét ÈnPhÇn I: Ph¬ng tr×nh kh«ng chøa tham sèI. §Þnh nghÜa: Ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn (nãi gän lµ ph¬ng tr×nh bËc hai) lµph¬ng tr×nh cã d¹ng ax2 + bx + c = 0 ( a ≠ 0)Trong ®ã: x lµ Èn; a, b, c lµ nh÷ng sè cho tríc gäi lµ c¸c hÖ sèII. Ph©n lo¹i.1. Ph¬ng tr×nh khuyÕt c: ax2 + bx = 0 (a ≠ 0)Ph¬ng ph¸p gi¶i:ax2 + bx = 0 (a, b ≠ 0)x = 0⇔ x(ax + b) = 0 ⇔  x = −ba−ba2. Ph¬ng tr×nh khuyÕt b: ax2 + c = 0 (a, c ≠ 0)Ph¬ng ph¸p gi¶i:ax2 + c = 0 (a ≠ 0)−c⇔ x2 =a+)−cNÕu< 0 ⇒ Ph¬ng tr×nh v« nghiÖm.a+)−cNÕu> 0 ⇒ Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt:aPh¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1 = 0; x2 =x1 =−c ;−cx2 = −aa3. Ph¬ng tr×nh bËc hai ®Çy ®ñ: ax2 + bx + c = 0 (a , b, c ≠ 0)*) C«ng thøc nghiÖm:∆ = b2 - 4ac+) ∆ < 0 ⇒ Ph¬ng tr×nh v« nghiÖm+) ∆ > 0 ⇒ ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt:x1 = −b + ∆ ; x2 = −b − ∆2a2a+) ∆ = 0 ⇒ Ph¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp: x1 = x2 =−b2a* ) C«ng thøc nghiÖm thu gänNÕu b = 2b’ (b’ = b )→ ta cã : ∆’ = b’2 - ac2+ NÕu ∆’ > 0 → ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt lµ :x1 =−b '+ ∆ '−b '− ∆ '; x2 =aa+ NÕu ∆’ = 0 → ph¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐpx1 = x2 =−b 'a+ NÕu ∆’ < 0 → ph¬ng tr×nh v« nghiÖmPhÇn II – C¸c d¹ng ph¬ng tr×nh chøa tham sèD¹ng 1: Gi¶i ph¬ng tr×nh khi biÕt gi¸ trÞ cña tham sè17 Thay gi¸ trÞ cña tham sè vµo ph¬ng tr×nh vµ gi¶i ph¬ng tr×nhD¹ng 2: Gi¶i vµ biÖn ph¬ng tr×nh theo tham sèTæng qu¸t: Víi a = 0: Ph¬ng tr×nh trë thµnh ph¬ng tr×nh bËc nhÊt bx + c = 0.+ NÕu b ≠ 0 th× ph¬ng tr×nh cã nghiÖm x = −cb+ NÕu b = 0 vµ c ≠ 0 th× ph¬ng tr×nh v« nghiÖm.+ NÕu b = 0 vµ c = 0 th× ph¬ng tr×nh cã v« sè nghiÖm. Víi a ≠ 0 ph¬ng tr×nh trë thµnh ph¬ng tr×nh bËc hai cã biÖt sè:∆ = b2 – 4ac ( hay ∆ ’ = b’2 – ac)+ NÕu ∆ < 0 ( ∆ ’ < 0) th× ph¬ng tr×nh v« nghiÖm.+ NÕu ∆ = 0 ( ∆ ’ = 0) th× ph¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp :x1 = x2 = - b = − b '2aa+ NÕu ∆ > 0 ( ∆ ’ > 0) th× ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt:x1 = −b + ∆ = −b '+ ∆ ' ; x2 = −b − ∆ = −b'− ∆ '2aa2aaD¹ng 3: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè ®Ó ph¬ng tr×nh cã nghiÖm- XÐt hai trêng hîp cña hÖ sè a: Trêng hîp 1: a = 0, ta t×m ®îc mét vµi gi¸ trÞ cña m, sau ®ã thay trùc tiÕpvµo ph¬ng tr×nh råi kÕt luËn víi nh÷ng gi¸ trÞ nµo cña m th× ph¬ng tr×nh cãnghiÖm Trêng hîp 2: a ≠ 0, ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn cã nghiÖm ∆ ≥ 0 ( ∆ ' ≥ 0)D¹ng 4: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖtPh¬ng tr×nh bËc hai mét Èn cã hai nghiÖm ph©n biÖt a≠0 ∆ > 0( ∆ ' > 0)D¹ng 5: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè ®Ó ph¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp a≠0Ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn cã nghiÖm kÐp ∆ = 0( ∆ ' = 0 )D¹ng 6: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè ®Ó ph¬ng tr×nh v« nghiÖm- XÐt hai trêng hîp cña hÖ sè a: Trêng hîp 1: a = 0, ta t×m ®îc mét vµi gi¸ trÞ cña m, sau ®ã thay trùc tiÕpvµo ph¬ng tr×nh råi kÕt luËn víi nh÷ng gi¸ trÞ nµo cña m th× ph¬ng tr×nh v«nghiÖm Trêng hîp 2: a ≠ 0, ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn v« nghiÖm ∆ < 0 ( ∆ ' < 0 )D¹ng 7: Chøng minh ph¬ng tr×nh lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt§Ó chøng minh ph¬ng tr×nh lu«n lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt:a≠0 C¸ch 1: Chøng minh:  ac < 0a ≠ 0 C¸ch 2: Chøng minh: ∆ > 0Chó ý: Cho tam thøc bËc hai ∆ = am2 + bm + c18  a > 02∆m = b − 4ac < 0§Ó chøng minh ∆ > 0, ∀m ta cÇn chøng minh D¹ng 8: T×m ®iÒu kiÖn cña m ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm cïng dÊu, tr¸idÊu, cã hai nghiÖm d¬ng, cã hai nghiÖm ©m, cã hai nghiÖm d¬ng ph©n biÖt, cãhai nghiÖm ©m ph©n biÖt, cã hai nghiÖm lµ hai sè ®èi nhau, cã hai nghiÖm lµhai sè nghÞch ®¶o cña nhauCho ph¬ng tr×nh ax2 + bx + c = 0 ; trong ®ã a, b, c chøa tham sèS = x + x = − b12aTheo ®Þnh lÝ Vi - Ðt, ta cã :  P = x1 x2 = caa ≠ 0a≠0a) Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm cïng dÊu  ∆ ≥ 0 hoÆc  ∆ ≥ 0P > 0 ac > 0a ≠ 0a≠0b) Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm tr¸i dÊu hoÆc P < 0 ac < 0a ≠ 0∆ ≥ 0c) Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm d¬ng P > 0S > 0a ≠ 0∆ ≥ 0d) Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ©m P > 0S < 0a ≠ 0∆ > 0e) Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm d¬ng ph©n biÖt P > 0S > 0a ≠ 0∆ > 0f) Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ©m ph©n biÖt P > 0S < 0g) Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm lµ hai sè ®èi nhau a≠0  ∆ ≥ 0b =0 S = x1 + x2 = −ah) Ph¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm lµ hai sè nghÞch ®¶o cña nhau19 a≠0  ∆ ≥ 0c =1 P = x1 x2 =aD¹ng 9: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc liªn hÖ gi÷a hai nghiÖm Bíc 1: T×m ®iÒu kiÖn ®Ó ph¬ng tr×nh cã nghiÖm. Bíc 2: TÝnh x1 + x1 =−bcvµ x1.x1 =aa Bíc 3: BiÓu thÞ ®îc c¸c biÓu thøc theo x1 + x1 vµ x1.x1 ; sau ®ã thay gi¸ trÞcña x1 + x1 vµ x1.x1 vµo ®Ó tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc.Chó ý:a2 + b2 = (a + b)2 − 2aba3 + b3 = (a + b)3 − 3ab(a + b)(a − b)2 = (a + b)2 − 4ab( a + b)2 = (a + b) + 2 a.ba4 + b 4 = (a2 + b2 )2 − 2a2b 2(a,b ≥ 0)a3 + b3 = a a + b b= ( a + b)(a − ab + b)(a,b ≥ 0)D¹ng 10: T×m ®iÒu kiÖn cña m ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1, x2 tháa m·nmét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau:1 + 1 =na) α x1 + β x2 = γb)c) x12 + x22 = kd) x13 + x23 = t ,x1x2.... ............... Bíc 1: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1, x2. Gi¶ia ≠ 0hÖ §K: => m = ?∆≥0S = x + x = − b12a Bíc 2: Theo hÖ thøc Vi – Ðt, ta cã:  P = x1 x2 = ca Bíc 3: BiÕn ®æi ®iÒu kiÖn cña ®Ò bµi (lµ mét ®¼ng thøc hoÆc bÊt ®¼ng thøc)®Ó cã tæng vµ tÝch hai nghiÖm, sau ®ã thay tæng vµ tÝch hai nghiÖm cã ®îc ëbíc 2 vµo ®iÒu kiÖn võa biÕn ®æi; tõ ®ã gi¶iph¬ng tr×nh hoÆc bÊt ph¬ng tr×nh víi biÕn lµ tham sè ®Ó t×m gi¸ trÞ cña thamsè. TiÕp theo kiÓm tra xem c¸c gi¸ trÞ tham sè t×m ®îc cã tháa m·n hÖ ®iÒu kiÖnë bíc 1 hay kh«ng ?HoÆc cã bµi to¸n ta kÕt hîp ®iÒu kiÖn cña ®Ò bµi víi mét hÖ thøc Vi - Ðt ®Ót×m hai nghiÖm x1, x2 (gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh víi hai Èn lµ x1, x2); sau ®ã ta thayx1, x2 vµo hÖ thøc Vi – Ðt cßn l¹i ®Ó t×m tham sè.D¹ng 11: T×m ®iÒu kiÖn ®Ó ph¬ng tr×nh cã mét nghiÖm x = x1. T×m nghiÖm cßnl¹i Bíc 1: Thay x = x1 vµo ph¬ng tr×nh, ta cã:ax12 + bx1 + c = 0 => m = ? Bíc 2: §Ó t×m nghiÖm cßn l¹i x2 ta thùc hiÖn theo hai c¸ch:20 C¸ch 1: Thay gi¸ trÞ cña m vµo ph¬ng tr×nh ban ®Çu. Tõ ®ã cã ph¬ng tr×nhbËc hai vµ gi¶i ph¬ng tr×nh nµy ta t×m ®îc x2C¸ch 2: TÝnh x2 nhê ®Þnh lÝ Vi - Ðt: x2 = S − x1 hoÆc x2 = P : x1D¹ng 12: T×m ph¬ng tr×nh bËc hai khi biÕt tríc hai nghiÖm sè Trêng hîp 1: Cho tõng nghiÖm x1, x2 . Ta cã ph¬ng tr×nh víi Èn x lµ :( x − x1 ) ( x − x2 ) = 0 x2 − ( x1 + x2 ) x + x1 x2 = 0 Trêng hîp 2: Kh«ng cã x1, x2 riªng Bíc 1: T×m S = x1 + x2 vµ P = x1 x2 Bíc 2: Ph¬ng tr×nh víi Èn x lµ x2 − Sx + P = 0 .Ph¬ng tr×nh cã nghiÖm S2 ≥ 4 PD¹ng 13: LËp ph¬ng tr×nh bËc hai khi biÕt mèi liªn hÖ gi÷a hai nghiÖm cñaph¬ng tr×nh cÇn lËp víi hai nghiÖm cña ph¬ng tr×nh cho tríc. Bíc 1: KiÓm tra §K cã nghiÖm cña ph¬ng tr×nh. Bíc 2: TÝnh tæng vµ tÝch hai nghiÖm cña ph¬ng tr×nh ®· chox1 + x 2 =−bc, x1.x 2 =aa Bíc 3: TÝnh tæng vµ tÝch hai nghiÖm cña ph¬ng tr×nh cÇn lËp x3 vµ x4 th«ngqua mèi liªn hÖ víi x1 , x2. Bíc 4: LËp ph¬ng tr×nh.D¹ng 14: T×m ®¼ng thøc liªn hÖ gi÷a hai nghiÖm kh«ng phô thuéc vµo thamsè C¸ch 1: Bíc 1: T×m ®iÒu kiÖn ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1, x2.a ≠ 0Gi¶i hÖ ®iÒu kiÖn ∆ ≥ 0−bS = x1 + x 2 = a Bíc 2: TÝnh hÖ thøc Vi - Ðt: P = x .x = c1 2a Bíc 3: Khö tham sè trong hÖ thøc Vi – Ðt, t×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a S vµP. §ã lµ hÖ thøc ®éc lËp víi tham sè gi÷a c¸c nghiÖm cña ph¬ng tr×nh. C¸ch 2: Bíc 1: T×m ®iÒu kiÖn ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1, x2.a ≠ 0Gi¶i hÖ ®iÒu kiÖn ∆ ≥ 0 Bíc 2: Gi¶i ph¬ng tr×nh t×m x1, x2. Bíc 3: T×m hÖ thøc (khö tham sè).D¹ng 15: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cña tam thøc bËc hai2y = ax + bx + c(a ≠ 0)C¸ch 1:BiÕn ®æi y = kA2(x) + m (m lµ h»ng sè). k < 0 ⇒ kA2(x) ≤ 0 ⇒ kA2(x) + m ≤ m ⇒ y ≤ mGi¸ trÞ lín nhÊt cña y b»ng m ®¹t ®îc khi A(x) = 0. k > 0 ⇒ kA2(x) ≥ 0 ⇒ kA2(x) + m ≥ m ⇒ y ≥ mGi¸ trÞ nhá nhÊt cña y b»ng m ®¹t ®îc khi A(x) = 0.21 C¸ch 2:y = ax2 + bx + c ⇔ ax2 + bx + c – y = 0+ Bíc 1: TÝnh ∆ hoÆc ∆ ' .+ Bíc 2: §Æt ®iÒu kiÖn ∆ ≥ 0 ( ∆ ' ≥ 0)⇒ Gi¶i bÊt ph¬ng tr×nh chøa Èn y. y ≥ m ⇒ Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña y b»ng m ®¹t ®îc khi∆ =∆' = 0 ⇔ x =−b −b '=.a2a y ≤ m ⇒ Gi¸ trÞ lín nhÊt cña y b»ng m ®¹t ®îc khi∆ =∆' = 0 ⇔ x =−b −b'=2aaD¹ng 16: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cña biÓu thøc liªn hÖ gi÷a hai nghiÖm Bíc 1: KiÓm tra sù cã nghiÖm cña ph¬ng tr×nh Bíc 2: TÝnh x1 + x 2 =−bc, x1.x 2 =aa Bíc 3: BiÕn ®æi biÓu thøc liªn hÖ gi÷a hai nghiÖm lµ A(x 1; x2) vÒ d¹ng cãchøa x1+ x2 vµ x1.x2 Bíc 4: Thay x1 + x2 vµ x1.x2 vµo biÓu thøc A. Khi ®ã A trë thµnh tam thøcbËc hai Èn lµ tham sè. Bíc 5: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña A. Chän gi¸ trÞ tham sè thÝchhîp.D¹ng 17: Chøng minh biÓu thøc liªn hÖ gi÷a hai nghiÖm kh«ng phô thuéc vµotham sè Bíc 1: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1 ,x2−b x1 + x 2 = a Bíc 2: TÝnh hÖ thøc Vi- Ðt:  x .x = c 1 2 a Bíc 3: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc theo x 1+ x2 vµ x1.x2 ; thÊy kÕt qu¶ lµ méth»ng sè => BiÓu thøc liªn hÖ gi÷u hai nghiÖm kh«ng phô thuéc vµo tham sèD¹ng 18: T×m gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó hai nghiÖm cña ph¬ng tr×nh tháa m·nbÊt ®¼ng thøc ®· cho.D¹ng 19: T×m hai sè khi biÕt tæng vµ tÝch cña chóngu + v = S 2(S ≥ 4P). Th× u vµ v lµ nghiÖm cñau.v = PNÕu hai sè u vµ v tho¶ m·n ph¬ng tr×nh x2 - Sx + P = 0(*)- NÕu ph¬ng tr×nh (*) cã hai nghiÖm ph©n biÖt x1 , x2 . Do x, y cã vai trß nh nhauu = x1u = x2hoÆc v = x2 v = x1- NÕu phư¬ng tr×nh (*) cã nghiÖp kÐp x1 = x2 = a => u = v = anªn cã hai cÆp sè tháa m·n lµ - NÕu phư¬ng tr×nh (*) v« nghiÖm => Kh«ng t×m ®ưîc cÆp gi¸ trÞ (u, v) nµo tháam·n yªu cÇu ®Ò bµiD¹ng 20: T×m gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó hai ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn cãnghiÖm chungCho hai ph¬ng tr×nh ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0 ) vµ a ' x 2 + b ' x + c ' = 0 (a ' ≠ 0)22 Trong ®ã a, b,c,a ', b',c ' chøa tham sè m*) C¸ch 1: Hai ph¬ng tr×nh trªn cã nghiÖm chung khi vµ chØ khi hÖ phư¬ng tr×nh: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0 )cã nghiÖm2a ' x + b ' x + c ' = 0 (a ' ≠ 0 ) Trõ vÕ víi vÕ cña hai phư¬ng tr×nh trong hÖ ta cã phư¬ng tr×nh d¹ng:A(m).x = B(m)+) NÕu A(m) = 0, tõ ®¼ng thøc nµy ta rót ra mét vµi gi¸ trÞ cña m, sau ®ãthay trùc tiÕp vµo hai phư¬ng tr×nh → gi¶i hai phư¬ng tr×nh kh«ng chøatham sè vµ xÐt xem øng víi gi¸ trÞ m ®ã hai phư¬ng tr×nh cã nghiÖmchung hay kh«ng ?+) NÕu A(m ) ≠ 0 => x =B(m )(chøa tham sè). Thay vµo mét trongA(m )haiphư¬ng tr×nh ta rót ra mét vµi gi¸ trÞ cña m, sau ®ã thay tõng gi¸ trÞ cñam vµo hai phư¬ng tr×nh → gi¶i hai phư¬ng tr×nh kh«ng chøa tham sè vµxÐt xem øng víi gi¸ trÞ m ®ã hai phư¬ng tr×nh cã nghiÖm chung haykh«ng ?+) NÕu A(m ) ≠ 0 => x =B(m )(kh«ng chøa tham sè), kÕt luËn ngayA(m )®©y lµ nghiÖm chung cña hai phư¬ng tr×nh. Thay nghiÖm chung ®ã vµomét trong haiphư¬ng tr×nh ta rót ra gi¸ trÞ cña m KÕt luËn: øng víi gi¸ trÞ m nµo th× hai phư¬ng tr×nh cã nghiÖm chung,nghiÖm chung lµ g× ?*) C¸ch 2: ChØ thùc hiÖn c¸ch gi¶i nµy ë mét sè bµi to¸n ®¬n gi¶nTõ hai phư¬ng tr×nh2ax + bx + c = 0 => m = A(x)2a ' x + b ' x + c ' = 0 => m = B(x)Ta cã: A(x) = B(x). Gi¶i phư¬ng tr×nh nµy ta ®îc nghiÖm chung cña haiphư¬ng tr×nh, sau ®ã thay nghiÖm chung ®ã vµo mét trong hai phư¬ng tr×nh ta t×m®îc gi¸ trÞ cña tham sè m, nÕu cÇn thiÕt thö l¹i ®Ó kiÓm traC¸ch 3: ChØ thùc hiÖn c¸ch gi¶i nµy ë mét sè bµi to¸n ®¬n gi¶nTõ mét trong hai ph¬ng tr×nh ta rót m theo x vµ thÕ vµo ph¬ng tr×nh kia, ®îcph¬ng tr×nh Èn x; tõ ph¬ng tr×nh nµy ta t×m ®îc nghiÖm chung, sau ®ã t×m m = ?D¹ng 21: Chøng minh trong hai ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn cã Ýt nhÊt métph¬ng tr×nh cã nghiÖmCho hai ph¬ng tr×nh ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0 ) vµ a ' x 2 + b ' x + c ' = 0 (a ' ≠ 0)Trong ®ã a, b,c,a ', b',c ' chøa tham sèChøng minh Ýt nhÊt mét trong hai ph¬ng tr×nh trªn cã nghiÖmPh¬ng ph¸p:C¸ch 1: Gäi ∆1 , ∆2 lÇn lît lµ biÖt thøc cña hai ph¬ng tr×nh. Ta cÇn chøng minh+) ∆1 + ∆2 ≥ 0 => ∆1 ≥ 0 hoÆc ∆ 2 ≥ 0 hoÆc ∆1 , ∆2 ≥ 0+) ∆1 . ∆2 ≤ 0 => ∆1 ≥ 0 hoÆc ∆ 2 ≥ 0VËy Ýt nhÊt mét trong hai ph¬ng tr×nh trªn cã nghiÖmC¸ch 2: Chøng minh b»ng ph¶n chøngGi¶ sö c¶ hai ph¬ng tr×nh ®Òu v« nghiÖm. Khi ®ã ∆1 < 0, ∆ 2 < 0Ta lËp luËn dÉn ®Õn ®iÒu v« lÝ => ph¶i cã Ýt nhÊt mét trong hai biÖt thøc kh«ng ©m.VËy cã Ýt nhÊt mét trong hai ph¬ng tr×nh trªn cã nghiÖm23 D¹ng 22: T×m gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó hai ph¬ng tr×nh t¬ng®¬ng- LÝ thuyÕt chung: Hai ph¬ng tr×nh ®îc gäi lµ t¬ng ®¬ng nÕu chóng cã cïng méttËp nghiÖm*) D¹ng 22.1: Hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊtT×m nghiÖm cña hai ph¬ng tr×nh theo tham sè vµ cho hai nghiÖm b»ng nhau,tõ ®ã t×m ®îc gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó hai ph¬ng tr×nh t¬ng ®¬ng*) D¹ng 22.2: Hai ph¬ng tr×nh bËc hai mét ÈnXÐt hai trêng hîp Trêng hîp1: Hai ph¬ng tr×nh cã nghiÖm chungTríc hÕt t×m gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó hai ph¬ng tr×nh cã nghiÖm chung sau®ã thay gi¸ trÞ cña tham sè vµo hai ph¬ng tr×nh vµ t×m tËp nghiÖm cñachóng. NÕu tËp nghiÖm b»ng nhau th× hai ph¬ng tr×nh t¬ng ®¬ng => gi¸trÞ cña tham sè ∆1 < 0∆2 < 0 Trêng hîp 2: Hai ph¬ng tr×nh cïng v« nghiÖm => Gi¸ trÞ cña tham sè§Æc biÖt: NÕu nhËn thÊy mét trong hai ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm( ∆1 ≥ 0 hoÆc ∆2 ≥ 0 )=> Hai ph¬ng tr×nh t¬ng ®¬ng khi hai nghiÖm cña ph¬ngtr×nh nµy còng lµ hai nghiÖm cña ph¬ng tr×nh kia, do ®ã tacãthÓ ¸p dông vi - Ðt cho c¶ hai ph¬ng tr×nh vµ t×m tham sè.Cô thÓ ta cã: x1 + x2 = − b = − b' ;x1 x2 = c = − c' => m = ?aa'aa'D¹ng 23: T×m gi¸ trÞ cña tham sè khi biÕt nghiÖm cña ph¬ng tr×nh23.1: T×m gi¸ trÞ cña tham sè khi biÕt mét nghiÖm cña ph¬ng tr×nh.Cho ph¬ng tr×nh ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) cã mét nghiÖm x = x1.C¸ch gi¶i: Bíc1: Thay x = x1 vµo ph¬ng tr×nh ax12 + bx1 + c = 0. Bíc 2: Gi¶i ph¬ng tr×nh cã Èn lµ tham sè.23.2: T×m gi¸ trÞ cña tham sè khi biÕt hai nghiÖm cña ph¬ng tr×nh.Cho ph¬ng tr×nh ax2 + bx + c = 0 (1) (a ≠ 0) cã hai nghiÖm x = x1; x = x2.C¸ch 1: Bíc 1: Thay x = x1; x = x2 vµo ph¬ng tr×nh (1) ta cã hÖ ph¬ng tr×nh:2ax1 + bx1 + c = 0 2ax 2 + bx 2 + c = 0 Bíc 2: Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh cã Èn lµ tham sè.C¸ch 2: Bíc 1: T×m ®iÒu kiÖn ®Ó ph¬ng tr×nh cã nghiÖm.−b x1 + x 2 = a Bíc 2: Theo Vi - Ðt  x .x = c 1 2 a Bíc 3: Thay x = x1; x = x2 vµo hÖ vµ gi¶i ta ®îc gi¸ trÞ cña tham sè.D¹ng 24: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tham sè ®Ó tam thøc bËc hai lu«n lu«n d¬ng hoÆclu«n lu«n ©m víi mäi xCho tam thøc bËc hai f(x) = ax2 + bx + c (a ≠ 0)(2f(x) = a( x + b x + c ) = a  x + ba24a2a)2(2− b − 4ac  = a  x + b22a4a)2−∆4a2 (2a )+) NÕu ∆ < 0 => x + b2∆−4ac¸c trêng hîp sau2> 0. Khi ®ã f(x) cïng dÊu víi hÖ sè a, ta cãa > 0 f(x) > 0, ∀x ∆ < 0a < 0 f(x) < 0, ∀x ∆ < 0a > 0 f(x) ≥ 0, ∀x ∆ ≤ 0a < 0 f(x) ≤ 0, ∀x ∆ ≤ 02+) NÕu ∆ = 0 => f ( x ) = a( x + b )2a=> f(x) cïng dÊu víi hÖ sè a, trõ trêng hîp x = − b2aKhi x = − b th× f(x) = 02aVII – Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh, lËp hÖ ph¬ng tr×nh.LÝ thuyÕt chung1. C¸c bíc gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nhBíc 1: LËp ph¬ng tr×nh.- Chän Èn sè vµ x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn thÝch hîp cho Èn sè;- BiÓu diÔn c¸c ®¹i lîng cha biÕt theo Èn vµ c¸c ®¹i lîng ®· biÕt;- LËp ph¬ng tr×nh biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¹i lîng.Bíc 2: Gi¶i ph¬ng tr×nh.Bíc 3: Tr¶ lêi: KiÓm tra xem trong c¸c nghiÖm cña ph¬ng tr×nh, nghiÖm nµo tho¶m·n ®iÒu kiÖn cña Èn, nghiÖm nµo kh«ng råi kÕt luËn.2. C¸c bíc gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hÖ ph¬ng tr×nhBíc 1: LËp hÖ ph¬ng tr×nh.- Chän hai Èn sè vµ x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn thÝch hîp cho chóng;- BiÓu diÔn c¸c ®¹i lîng cha biÕt theo c¸c Èn vµ c¸c ®¹i lîng ®· biÕt;- LËp hai ph¬ng tr×nh biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¹i lîng.Bíc 2: Gi¶i hÖ hai ph¬ng tr×nh nãi trªn .Bíc 3: Tr¶ lêi: KiÓm tra xem trong c¸c nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh, nghiÖm nµotho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña Èn, nghiÖm nµo kh«ng råi kÕt luËn.Ph©n d¹ng bµi tËp chi tiÕtD¹ng 1: To¸n chuyÓn ®éng- Ba ®¹i lîng: S, v, tSS- Quan hÖ: S = vt; t = ; v = (dïng c«ng thøc S = v.t tõ ®ã t×m mèi quan hÖvtgi÷a S , v vµ t)- Chó ý bµi to¸n can« :Vxu«i dßng = Vthùc + Vníc ; Vngîc dßng = Vthùc – Vníc*) To¸n ®i gÆp nhau cÇn chó ý ®Õn tæng qu·ng ®êng vµ thêi gian b¾t ®Çu khëi hµnh.25 *) To¸n ®uæi kÞp nhau chó ý ®Õn vËn tèc h¬n kÐm vµ qu·ng ®êng ®i ®îc cho ®Õnkhi ®uæi kÞp nhauD¹ng 2: To¸n vÒ quan hÖ gi÷a c¸c sèab = 10a + babc = 100a + 10b + c§iÒu kiÖn: 0 < a ≤ 9; 0 ≤ b, c ≤ 9 (a, b, c ∈ Z )D¹ng 3: To¸n lµm chung, lµm riªng, n¨ng suÊt*) Bµi to¸n lµm chung, lµm riªng:+ Qui íc: C¶ c«ng viÖc lµ 1 ®¬n vÞ.+ T×m trong 1 ®v thêi gian ®èi tîng tham gia bµi to¸n thùc hiÖn ®îc bao nhiªuphÇn c«ng viÖc.+ C«ng thøc: PhÇn c«ng viÖc =1Thêi gian+ Sè lîng c«ng viÖc = Thêi gian . N¨ng suÊt.*) Bµi to¸n n¨ng suÊt:+ Gåm ba ®¹i lîng: Tæng s¶n phÈm ; n¨ng suÊt; thêi gian+ Quan hÖ: Tæng s¶n phÈm = N¨ng suÊt . Thêi gian;Tæng s¶n phÈmTæng s¶n phÈm; N¨ng suÊt =.N¨ng suÊtThêi gian=> Thêi gian =D¹ng 4: To¸n diÖn tÝchD¹ng 5: To¸n cã quan hÖ h×nh häcD¹ng 6: To¸n cã néi dung lÝ, hãaD¹ng 7: To¸n d©n sè, to¸n phÇn tr¨mVIII – C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n töPh¬ng ph¸p 1: §Æt nh©n tö chunga) Ph¬ng ph¸p ®Æt nh©n tö chung ®îc dïng khi c¸c h¹ng tö cña ®a thøc cã nh©n töchung. Cô thÓ: AB + AC + AD = A(B + C + D)b) C¸c bíc tiÕn hµnh:Bíc 1: Ph¸t hiÖn nh©n tö chung vµ ®Æt nh©n tö chung ra ngoµi dÊu ngoÆc.Bíc 2: ViÕt c¸c h¹ng tö trong ngoÆc b»ng c¸ch chia tõng h¹ng tö cña ®a thøc chonh©n tö chung.Ph¬ng ph¸p 2: Dïng h»ng ®¼ng thøca) Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph¬ng ph¸p dïng h»ng ®¼ng thøc ®îcdïng khi c¸c h¹ng tö cña ®a thøc cã d¹ng h»ng ®¼ng thøc.b) C¸c h»ng ®¼ng thøc quan träng1) a2 + 2ab + b2 = (a + b)2a + 2 a.b + b = ( a + b)22) a - 2ab + b = (a - b)22(a,b ≥ 0)2a − 2 a.b + b = ( a − b)2(a,b ≥ 0)3) a – b = (a + b).(a – b)4) a − b = ( a + b).( a − b)(a,b ≥ 0)322335) a + 3a b + 3ab + b = (a + b)22a3 + 3a b + 3b a + b3 = ( a + b)3(a,b ≥ 0)a3 − 3a b + 3b a − b3 = ( a − b)3(a,b ≥ 0)6) a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 = (a - b)37) a + b = (a + b)(a − ab + b )3322a a + b b = a3 + b3 = ( a + b)(a − ab + b)(a,b ≥ 0)a + b =(a + b)(a - a b + ... - ab + b ) víi n lÎn26nn-1n-2n-2n-1 8) a3 − b3 = (a − b)(a2 + ab + b2 )a a − b b = a3 − b3 = ( a − b)(a + ab + b) (a,b ≥ 0)an - bn = (a - b)(an-1 + an-2b + ... + abn-2 + bn-1).9) a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc = (a + b + c)2a + b + c + 2 ab + 2 ac + 2 bc = ( a + b + c)2222(a,b ≥ 0)22a + b + c + d + 2ab + 2ac + 2ad + 2bc + 2bd + 2cd = (a + b + c + d )10) Lòy thõa bËc n cña mét nhÞ thøc (nhÞ thøc Niu t¬n) – §èi tîng HSG0(a + b)1(a + b)2(a + b)3(a + b)4(a + b)5(a + b)=1= 1a + 1b22= 1a + 2ab + 1b3223= 1a + 3a b + 3ab + 1b432 234= 1a + 4a b + 6a b + 4ab + 1b543 22 345= 1a + 5a b + 10a b + 10a b + 5ab + 1b≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ViÕt tam gi¸c Pa – xcan ®Ó khai triÓn (a + b)n nh sau:11112113311464115101051≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠..C¸ch viÕt:+ Mçi dßng ®Òu b¾t ®Çu b»ng 1 vµ kÕt thóc b»ng 1+ Mçi sè trªn mét dßng kÓ tõ dßng thø hai ®Òu b»ng sè liÒn trªncéngvíi sè bªn tr¸i cña sè liÒn trªn.Ph¬ng ph¸p 3: Nhãm c¸c h¹ng töPh¬ng ph¸p nµy thêng ®îc dïng cho nh÷ng ®a thøc cÇn ph©n tÝch thµnhnh©n tö cha cã nh©n tö chung hoÆc cha ¸p dông ngay ®îc h»ng ®¼ng thøc mµ saukhi nhãm c¸c h¹ng tö ®ã hoÆc biÕn ®æi s¬ bé råi nhãm l¹i th× xuÊt hiÖn h»ng ®¼ngthøc hoÆc cã nh©n tö chung, cô thÓ:Bíc 1: Ph¸t hiÖn nh©n tö chung hoÆc h»ng ®¼ng thøc ë tõng nhãm.Bíc 2: Nhãm ®Ó ¸p dông ph¬ng ph¸p h»ng ®¼ng thøc hoÆc ®Æt nh©n töchung.Bíc 3: §Æt nh©n tö chung cho toµn ®a thøc.Ph¬ng ph¸p 4: T¸ch mét h¹ng tö thµnh nhiÒu h¹ng tö; hoÆc thªm, bít cïngmét h¹ng tö*) LÝ thuyÕt chung: Ph¬ng ph¸p nµy nh»m biÕn ®æi ®a thøc ®Ó t¹o ra nh÷ng h¹ngtö thÝch hîp ®Ó nhãm hoÆc sö dông h»ng ®¼ng thøc:*) C¸c trêng hîp:a, Trêng hîp ®a thøc d¹ng ax2 + bx + c ( a, b, c ∈ Z; a, b, c ≠ 0)TÝnh : ∆ = b2 - 4ac:2- NÕu ∆ = b - 4ac < 0: §a thøc kh«ng ph©n tÝch ®îc.- NÕu ∆ = b2 - 4ac = 0: §a thøc chuyÓn vÒ d¹ng b×nh ph¬ng cña mét nhÞ thøc bËcnhÊt- NÕu ∆ = b2 - 4ac > 0+) ∆ = b2 - 4ac = k2 ( k ∈ Q) ®a thøc ph©n tÝch ®îc trong trêng Q.+) ∆ = b2 - 4ac ≠ k2 ®a thøc ph©n tÝch ®îc trong trêng sè thùc R.b, Trêng hîp ®a thøc tõ bËc 3 trë lªn:- NhÈm nghiÖm cña ®a thøc:+) NÕu tæng c¸c hÖ sè cña c¸c h¹ng tö b»ng 0 ⇒ ®a thøc cã nghiÖm b»ng 1.27 +) NÕu tæng c¸c hÖ sè cña c¸c h¹ng tö bËc ch½n b»ng tæng c¸c hÖ sè cñac¸c h¹ng tö bËc lÎ ⇒ ®a thøc cã nghiÖm b»ng - 1.- Lu ý ®Þnh lý: " NÕu ®a thøc cã nghiÖm nguyªn th× nghiÖm nguyªn ®ã ph¶i lµ íccña h¹ng tö tù do. NÕu ®a thøc cã nghiÖm h÷u tØ d¹ngpth× p lµ íc cña h¹ng töqtù do, q lµ íc d¬ng cña hÖ sè cña h¹ng tö cã bËc cao nhÊt".- Khi biÕt mét nghiÖm cña ®a thøc ta cã thÓ dïng phÐp chia ®a thøc, hoÆc dïng s¬®å Hooc – ne ®Ó h¹ bËc cña ®a thøc.Ph¬ng ph¸p 5: Dïng phÐp chia ®a thøc (nhÈm nghiÖm)- §a thøc f(x) chia hÕt cho ®a thøc g(x) khi vµ chØ khi: f(x)= g(x).q(x)(q(x) lµ th¬ng cña phÐp chia)*) §Æc biÖt : f(x) chia hÕt cho x - a f(a) = 0Ph¬ng ph¸p 6: Ph¬ng ph¸p ®Æt Èn phô (®æi biÕn)- Dùa vµo ®Æc ®iÓm cña ®a thøc ®· cho ta ®a vµo 1 hoÆc nhiÒu biÕn míi ®Ó®a thøc trë thµnh ®¬n gi¶n .Ph¬ng ph¸p nµy thêng ®îc sö dông ®Ó ®a mét ®a thøcbËc cao vÒ ®a thøc bËc 2 mµ ta cã thÓ ph©n tÝch ®îc dùa vµo t×m nghiÖm cña ®athøc bËc 2 .- CÇn ph¸t hiÖn sù gièng nhau cña c¸c biÓu thøc trong ®a thøc ®Ó chän vµ®Æt Èn phô cho thÝch hîpPh¬ng ph¸p 7: Ph¬ng ph¸p hÖ sè bÊt ®Þnh (®ång nhÊt hÖ sè)Trªn c¬ së bËc cña ®a thøc ph¶i ph©n tÝch, ta x¸c ®Þnh c¸c d¹ng kÕt qu¶,ph¸ ngoÆc råi ®ång nhÊt hÖ sè vµ gi¶i.Ph¬ng ph¸p 8: Ph¬ng ph¸p vËn dông ®Þnh lÝ vÒ nghiÖm cña tam thøc bËc hai- ¸p dông ®Þnh lý: NÕu ®a thøc P = ax2 + bx + c cã nghiÖm x1, x2 th× :P = a(x - x1)(x - x2)28 [...]... - 4ac < 0: Đa thức không phân tích đợc - Nếu = b2 - 4ac = 0: Đa thức chuyển về dạng bình phơng của một nhị thức bậc nhất - Nếu = b2 - 4ac > 0 +) = b2 - 4ac = k2 ( k Q) đa thức phân tích đợc trong trờng Q +) = b2 - 4ac k2 đa thức phân tích đợc trong trờng số thực R b, Trờng hợp đa thức từ bậc 3 trở lên: - Nhẩm nghiệm của đa thức: +) Nếu tổng các hệ số của các hạng tử bằng 0 đa thức có nghiệm... +) Nếu tổng các hệ số của các hạng tử bậc chẵn bằng tổng các hệ số của các hạng tử bậc lẻ đa thức có nghiệm bằng - 1 - Lu ý định lý: " Nếu đa thức có nghiệm nguyên thì nghiệm nguyên đó phải là ớc của hạng tử tự do Nếu đa thức có nghiệm hữu tỉ dạng p thì p là ớc của hạng tử q tự do, q là ớc dơng của hệ số của hạng tử có bậc cao nhất" - Khi biết một nghiệm của đa thức ta có thể dùng phép chia đa thức, ... đợc sử dụng để đa một đa thức bậc cao về đa thức bậc 2 mà ta có thể phân tích đợc dựa vào tìm nghiệm của đa thức bậc 2 - Cần phát hiện sự giống nhau của các biểu thức trong đa thức để chọn và đặt ẩn phụ cho thích hợp Phơng pháp 7: Phơng pháp hệ số bất định (đồng nhất hệ số) Trên cơ sở bậc của đa thức phải phân tích, ta xác định các dạng kết quả, phá ngoặc rồi đồng nhất hệ số và giải Phơng pháp 8:... Tính hệ thức Vi - ét: P = x x = c 1 2 a Bớc 3: Khử tham số trong hệ thức Vi ét, tìm hệ thức liên hệ giữa S và P Đó là hệ thức độc lập với tham số giữa các nghiệm của phơng trình Cách 2: Bớc 1: Tìm điều kiện để phơng trình có hai nghiệm x1, x2 a 0 Giải hệ điều kiện 0 Bớc 2: Giải phơng trình tìm x1, x2 Bớc 3: Tìm hệ thức (khử tham số) Dạng 15: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của tam thức bậc... Chứng minh biểu thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào tham số Bớc 1: Tìm điều kiện của tham số để phơng trình có hai nghiệm x1 ,x2 b x1 + x 2 = a Bớc 2: Tính hệ thức Vi- ét: x x = c 1 2 a Bớc 3: Tính giá trị của biểu thức theo x 1+ x2 và x1.x2 ; thấy kết quả là một hằng số => Biểu thức liên hệ giữu hai nghiệm không phụ thuộc vào tham số Dạng 18: Tìm giá trị của tham số để hai nghiệm... hoặc hằng đẳng thức ở từng nhóm Bớc 2: Nhóm để áp dụng phơng pháp hằng đẳng thức hoặc đặt nhân tử chung Bớc 3: Đặt nhân tử chung cho toàn đa thức Phơng pháp 4: Tách một hạng tử thành nhiều hạng tử; hoặc thêm, bớt cùng một hạng tử *) Lí thuyết chung: Phơng pháp này nhằm biến đổi đa thức để tạo ra những hạng tử thích hợp để nhóm hoặc sử dụng hằng đẳng thức: *) Các trờng hợp: a, Trờng hợp đa thức dạng ax2... Dạng 16: Xác định giá trị tham số để đa thức f(x) = Ax + B bằng đa thức 0 A = 0 B = 0 Bớc 1: Đa thức f(x) = Ax + B bằng đa thức 0 Bớc 2: Giải hệ này tìm đợc giá trị của tham số V - Các dạng toán về hệ phơng trình Lí thuyết chung 1 Định nghĩa: Hệ hai phơng trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là: ax + by = c (I) (trong đó a, b, c, a , b, c có thể chứa tham số) a' x + b ' y = c ' 2 Định nghĩa... Phơng pháp cộng đại số *) Cách giải hệ phơng trình bằng phơng pháp cộng đại số Bớc1: Nhân hai vế của mỗi phơng trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phơng trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau Bớc 2: áp dụng quy tắc cộng đại số để đợc hệ phơng trình mới, trong đó có một phơng trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phơng trình một ẩn) Bớc 3: Giải... và kết thúc bằng 1 + Mỗi số trên một dòng kể từ dòng thứ hai đều bằng số liền trên cộngvới số bên trái của số liền trên Phơng pháp 3: Nhóm các hạng tử Phơng pháp này thờng đợc dùng cho những đa thức cần phân tích thành nhân tử cha có nhân tử chung hoặc cha áp dụng ngay đợc hằng đẳng thức mà sau khi nhóm các hạng tử đó hoặc biến đổi sơ bộ rồi nhóm lại thì xuất hiện hằng đẳng thức hoặc có nhân tử chung,... của biểu thức liên hệ giữa hai nghiệm Bớc 1: Kiểm tra sự có nghiệm của phơng trình Bớc 2: Tính x1 + x 2 = b c , x1.x 2 = a a Bớc 3: Biến đổi biểu thức liên hệ giữa hai nghiệm là A(x 1; x2) về dạng có chứa x1+ x2 và x1.x2 Bớc 4: Thay x1 + x2 và x1.x2 vào biểu thức A Khi đó A trở thành tam thức bậc hai ẩn là tham số Bớc 5: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của A Chọn giá trị tham số thích hợp Dạng ... k Q) đa thức phân tích đợc trờng Q +) = b2 - 4ac k2 đa thức phân tích đợc trờng số thực R b, Trờng hợp đa thức từ bậc trở lên: - Nhẩm nghiệm đa thức: +) Nếu tổng hệ số hạng tử đa thức có nghiệm... biết hàm số Dạng 2: Tính giá trị hàm số, biến số Dạng 3: Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến a) Hàm số bậc y = ax + b ( a ) - Nếu a > hàm số y = ax + b đồng biến Ă - Nếu a < hàm số y = ax... cách thờng dùng cho hàm số a) Hàm số cho bảng b) Hàm số cho công thức - Hàm hằng: hàm có công thức y = m (trong x biến, m Ă ) - Hàm số bậc nhất: Là hàm số có dạng công thức y = ax + b Trong đó:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức đại số THCS, Tổng hợp kiến thức đại số THCS,

Từ khóa liên quan