tổng hợp kiến thức vật lý 12

73 1.1K 1
tổng hợp kiến thức vật lý 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

T   - Trang 1/73 - MC LC I  3 II : SÓNG  26  :    35  :      49  : SÓNG ÁNH SÁNG 54   61   67  71 TaiLieuOnThiDaiHoc.com T   - Trang 2/73 - TaiLieuOnThiDaiHoc.com    - Trang 3/73 - CHNG 1 : DAO NG C   1. : 2π ω = 2πf = T ; T = t n  2. : vị trí c}n bằng.    li độ của vật l{ một h{m cosin (hay sin) theo thời gian. 3.  x = Acos(t + ) cm hoặc m + A = x max  (không đổi) +  +     (không đổi) +(t +  (rad) + x max = A, |x| min = 0 4. : v =  - Asin(t + ) + v (vtheo chiều dương thì v > 0, theo chiều âm thì v < 0)  v luôn  pha π 2 so  x.   v + |v| max = A khi vật ở vị trí cân bằng (x = 0). + |v| min = 0 khi vật ở vị trí biên (x= A ). 5. : a =  -  2 Acos(t + ) = -  2 x + a có độ lớn tỉ lệ với li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.  a luôn  pha π 2 so  v ; a và x luôn  pha. + Vật ở VTCB: x = 0; v max = A; a min = 0 + Vật ở biên: x = ±A; v min = 0; a max = A 2 6.  F = ma = - m 2 ωx =- kx  F có độ lớn tỉ lệ với li độ và luôn hướng về vị trí c}n bằng.    F hpmax = kA = m 2 ωA : tại vị trí biên  F hpmin = 0: tại vị trí c}n bằng  a)             22 xv + =1 AAω     2 22 v A = x + ω a) (v, x) là đường elip. v x a TaiLieuOnThiDaiHoc.com    - Trang 4/73 - b) a = -  2 x c)             22 2 av + =1 Aω Aω  22 2 42 av A = + ωω d) F = -kx e) 22 Fv + =1 kA Aω             2  22 2 42 Fv A = + m ωω (a, x) là đoạn thẳng  (a, v) là đường elip. (F, x) là đoạn thẳng  (F, v) là đường elip. * Chú ý: Với hai thời điểm t 1 , t 2 vật có các cặp giá trị x 1 , v 1 và x 2 , v 2 A & T  2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 22 21 v - v x - x ω = T = 2π x - x v - v x v x v x -x v - v + = + = AAω A Aω A A ω v x .v - x .v A = x + = ω v - v                               Sự đổi chiều c|c đại lượng:   a , F đổi chiều khi qua VTCB.   v đổi chiều khi qua vị trí biên.  Khi đi từ vị trí c}n bằng O ra vị trí biên:   av  .   động năng giảm, thế năng tăng  độ lớn gia tốc, lực kéo về tăng.  Khi đi từ vị trí biên về vị trí c}n bằng O:   av  nhanh d.   động năng tăng, thế năng giảm  độ lớn gia tốc, lực kéo về giảm.  Ở đ}y không thể nói là vật dao động nhanh dần “đều” hay chậm dần “đều” vì dao động là loại chuyển động có gia tốc a biến thiên điều hòa chứ không phải gia tốc a là hằng số. 8.  : a)       v A =R; ω= R   :   :    0  theo chiều }m   0  theo chiều dương   : điểm tới góc quét  thời gian v{ qu~ng đường   và : t+)      TaiLieuOnThiDaiHoc.com    - Trang 5/73 - (t+ (t+ v max = A  v = R  a max = A 2   a ht = R 2   F phmax = mA 2     F ht = mA 2     9. : a) x = a ± Acos(t + )       b) x = a ± Acos 2 (t + )  Biên  A 2 ; ;  2 10. DĐĐH: x = Acos(2ft + )  Mỗi giây đổi chiều 2f lần  Nếu vật ở vị trí biên lúc t = 0 thì chỉ giây đầu tiên đổi chiều 2f-1 lần. 11.   T/12 T/24 T/24 T/12 - Nếu vật đi từ A/2 đến A thì lấy thời gian vật đi từ O đến A trừ thời gian vật đi từ O đến A/2. Tương tự các trường hợp kia cũng vậy. - Tương tự như trường hợp vật đi về bên trục dương thì vật đi bên trục âm cũng vậy    = A = a ± A W đmax =W W t min = 0 W đ = 3W t W đ = W t W t = 3W đ W tmax =W W đ min = 0 v= v max v= 3 2 v max v= 2 2 v max v= max 2 v v=0 TaiLieuOnThiDaiHoc.com    - Trang 6/73 -   a)  1  2 : * Cách 1: Dùng mối liên hệ DĐĐH v{ CĐTĐ 0 T 360 t?           t =   = 0 360  T * Cách 2: Dùng công thức tính & m|y tính cầm tay  Nếu đi từ VTCB đến li độ x hoặc ngược lại: x 1 t = arcsin ωA   1     x 1 t = sin ωA  Nếu đi từ VT biên đến li độ x hoặc ngược lại: os x 1 t = arcc ωA   1     x 1 t = cos ωA b) :   t nT t  t l  tT ).   S n.4A s  s  t   :  s = 2A + (A - x 1 ) + (A- 2 x )  Neáu thì 4 Neáu thì 2 2 t T s A T t s A        ; suy ra Neáu thì 4 Neáu thì 4 2 2 t nT s n A T t nT s n A A           Tính  1. : tb S v= Δt  là q t.  Tốc độ trung bình trong 1 hoặc n chu kì là : max tb 2v 4A v = = T π TaiLieuOnThiDaiHoc.com    - Trang 7/73 - 2. : 21 x -x Δx v = = Δt Δt  t.    Vận tốc trung bình trong 1 hoặc n chu kì bằng 0.   t. -Tìm li độ x = x 0 tại thời điểm t 0 . -Thế t = t 0 +  t vào pt xác định t    Nếu t   =k2  (hay  t = n.T) thì x = x 0 và v = v 0  Nếu t   = (2k +1)  (hay  t = (2n+1).T/2) thì x= -x 0 và v= - v 0  Nếu t   = 2  + k  (hay  t = (2n+1).T/4) thì 22 0 x A x   và v 2 =  2 (A 2 -x 2 ) -  , ta dùng          ứng với x đang giảm: vật chuyển động theo chiều âm ; ứng với x đang tăng: vật chuyển động theo chiều dương.    = t t,   t  t. |x|, |v|, |a|  Dùng công thức tính & m|y tính cầm tay). a) Thời gian trong một chu kỳ vật c|ch VTCB một khoảng nhỏ hơn 1 x là 1 1 4  x t = 4t = arcsin ωA  1 1 1 4      x t = 4t = sin ωA lớn hơn 1 x là 1 2  x 4 t = 4t = arccos ωA  1 1 1 4      x t = 4t = cos ωA b) Thời gian trong một chu kỳ tốc độ  nhỏ hơn 1 v là 1 1 4  v t = 4t = arcsin ω Aω  1 1 1 4 v      t = 4t = sin ωA  lớn hơn 1 v là 1 2 4  v t = 4t = arccos ω Aω  1 1 1 4 v      t = 4t = cos ωA (Hoặc sử dụng công thức độc lập từ v 1 ta tính được x 1 rồi tính như trường hợp a) c) Tính tương tự với b{i to|n cho độ lớn gia tốc nhỏ hơn hoặc lớn hơn a 1 !! V 1 Aω - Aω V 1 v TaiLieuOnThiDaiHoc.com    - Trang 8/73 - T  t , W    1  2 . Trong mỗi chu kỳ, vật qua mỗi vị trí biên 1 lần còn c|c vị trí kh|c 2 lần (chưa xét chiều chuyển động) nên:  :  1  1  2  2    1 M 2  o là k. + t < T thì k t > T  t = n.T + t  o là 2n + k. + Đặc biệt:  1  o là 2n + k + 1. * Cách khác: - Xác định vị trí x 1 , x 2 và dấu của v 1 , v 2 tương ứng với t 1 và t 2 . 1 1 2 2 1 1 2 2 cos( ) cos( ) và sin( ) sin( ) x A t x A t v A t v A t                        Xét tỉ số: 21 tt n T   (n nguyên) 21 t t nT t     ' ( 0n N t T   , )  số lần vật đi qua x = x 0 từ thời điểm t 1  t 2 : m = 2n + k với k = {0,1,2}  Để xác định k ta chỉ cần vẽ hình mô tả. VD: -A x 0 x 2 O x 1 A Đi qua 0 lần: k = 0 -A x 2 O x 0 x 1 A -A x 2 O x 1 x 0 A Đi qua 1 lần: k = 1 Đi qua 2 lần: k = 2   t , W    * Có xét chiều CĐ: t = (n  1) T + t 1 (với t 1 là thời điểm vật qua x lần thứ 1 theo chiều CĐ) * Không xét chiều:  : 1 1 () 2 n t T t     (với t 1 là thời điểm vật qua x lần )   : 2 2 () 2 n t T t     (với t 2 là thời điểm vật qua x lần ) Chú ý: xác định t 1 và t 2 bằng hình vẽ. TaiLieuOnThiDaiHoc.com    - Trang 9/73 -   Trước tiên ta so sánh khoảng thời gian  t đề bài cho với nửa chu kì T/2  * Trong trường hợp  t < T/2 : * Cách 1: Dùng mối liên hệ DĐĐH v{ CĐTĐ                  2                     Vẽ đường tròn, chia góc quay  = t thành 2 góc bằng nhau, đối xứng qua trục sin thẳng đứng (S max l{ đoạn P 1 P 2 ) và đối xứng qua trục cos nằm ngang (S min l{ 2 lần đoạn PA). * Cách 2: Dùng công thức tính & m|y tính cầm tay  = t  Qu~ng đường lớn nhất :  Δφ Δt S =2Asin 2Asin max 22  Qu~ng đường nhỏ nhất : Δφ Δt S =2A(1-cos )=2A(1-cos ) min 22 * Trong trường hợp  t > T/2 : tách T t n t ' 2      * T n N ; t' 2     Trong  gian T n 2 quãng  luôn là 2nA.  trong 2 cách trên. + : max tbmax S v t   và min tbmin S v t   S max , S min  * : thời gian d{i nhất v{ ngắn nhất:  : min .t S=2Asin 2  (t min S max ) ; max .t S=2A(1-cos ) 2  (t max S min )  : tách S n.2A S'  T t n t' 2  ; tìm  max  min  *  tính S max và S min  t 1  2 : Ta có: - Độ lệch cực đại: max min SS S 0,4A 2  = - Quãng đường vật đi sau một chu kì luôn là 4A nên quãng đường đi được ‘‘trung bình’’ là: 21 tt T  .S= 4A  q  S S S hay S S S S S hay S 0,4A S S 0,4A             TaiLieuOnThiDaiHoc.com    - Trang 10/73 -  Bài toán 1: . * Cách : -  - Khi x 1 = x 2    nhau. * Cách 2: Dùng mối liên hệ DĐĐH v{ CĐTĐ (có 2 trường hợp) - T 1: Sgp nhau c hai vng cùng , khác   Ha ang  oà   biê  có  trí cân bng trùng nha tf 1  f 2 (  2 > f 1 ). Ti t = 0, chim t nhx 1 và chuyng theo chig, chim tai có li x 2 chuyng ng cng. Hỏi sau bao lâu thì chúng gặp nhau lần đầu tiên? xy ra hai kh nng sau: + Khi gặp nhau hai chất điểm chuyển động cùng chiều nhau. Ti t = 0, trng thái chuy ng ca các ch i  ng nác bán kính c  hình v. Góc ai bán kính là  D           Trên  có: 21 ε = α - α  + Khi gặp nhau, chất điểm chuyển động ngược chiều nhau: Trê ' 1 α = a + a ; ' 2 α = b + b Vl ý: a' + b' = 180 0 . Ta có: 0 12 α +α = a + b +180 Trona, b là các góc quét của các bán kính từ t = 0 cho đến thời điểm đầu tiên các vật tương ứng của chúng đi qua vị trí cân bằng.  :   0 D      1 , suy ra  nhau :  < 0 (Hình 1): 12 M OA M OA 12 φ -ω t = ω t - φ 12 2 φ t= ω + ω   > 0 (Hình 2) 12 (π-φ)- ω t =ω t -(π-φ) 12 2(π - φ) t= ω + ω  - T 2: Sgp nhau c hai vng cùng  khác    Có hai vật dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song, sát nhau, với cùng một chu kì. Vị trí cân bằng của chúng sát nhau. Biên độ dao động tương ứng của chúng là A 1 và A 2 (giả sử A 1 > A 2 ). Tại thời điểm t = 0, chất điểm thứ nhất có li độ x 1 chuyển động theo chiều dương, chất điểm thứ hai có li độ x 2 chuyển động theo chiều dương. 1. Hỏi sau bao lâu thì hai chất điểm gặp nhau? Chúng gặp nhau tại li độ nào? TaiLieuOnThiDaiHoc.com [...]... tròn khi biết li độ v{ chiều chuyển động của vật ở t = t0: Ví dụ: Tại t = 0 + Vật ở biên dương:  = 0 + Vật qua VTCB theo chiều dương:  =  / 2 + Vật qua VTCB theo chiều }m:  =  / 2 - Trang 16/73 - TaiLieuOnThiDaiHoc.com DAO ĐỘNG CƠ  Tổng hợp kiến thức Vật lý 12 + Vật qua A/2 theo chiều dương:  = -  / 3 + Vật qua vị trí –A/2 theo chiều }m:  = 2  / 3 + Vật qua vị trí -A 2 /2 theo chiều dương: ... a.T’ trong đó: T a = ph}n số tối giản = T' b Chú ý: Cần ph}n biệt được sự kh|c nhau giữa b{i to|n hai vật gặp nhau v{ b{i to|n trùng phùng! - Trang 11/73 - TaiLieuOnThiDaiHoc.com DAO ĐỘNG CƠ  Tổng hợp kiến thức Vật lý 12 DẠNG 9: Tổng hợp dao động 1 Cơng thức tính biên độ v{ pha ban đầu của dao động tổng hợp: ; tan   A1 sin 1  A 2 sin  2 2 A 2  A1  A 2  2A1A 2 cos( 2  1 ) 2 A1 cos 1  A 2 cos... TaiLieuOnThiDaiHoc.com DAO ĐỘNG CƠ  Tổng hợp kiến thức Vật lý 12 DẠNG 4: Viết phương trình dao động điều ho{ x = Acos(t + φ) (cm) * Cách 1: Ta cần tìm A,  và φ rồi thay v{o phương trình 1 C|ch x|c định : Xem lại tất cả cơng thức đ~ học ở phần lý thuyết Ví dụ: v a k g g a 2 v =  = = 2πf = = = max = max hoặc ω = (CLLX) ; ω = (CLĐ) A x A T m Δl l A2  x 2 2 Cách xác định A: Ngo{i c|c cơng thức đ~ biết như: A =... tan(φ2 - φ1 ) 8 Nếu cho A2, thay đổi A1 để Amin: Amin = A2 sin(φ2 - φ1 ) = A1 tan(φ2 - φ1 ) Các dạng to|n kh|c ta vẽ giản đồ vectơ kết hợp định lý h{m số sin hoặc h{m số cosin (xem phần phụ lục) - Trang 12/ 73 - TaiLieuOnThiDaiHoc.com DAO ĐỘNG CƠ  Tổng hợp kiến thức Vật lý 12 CHỦ ĐỀ 2: CON LẮC LỊ XO DẠNG 1: Đại cương về con lắc lò xo 1 Phương trình dao động: x = Acos(t + ) 2 Chu kì, tần số, tần số góc... vật dính v{o nhau chuyển động cùng vận tốc): m v0 Từ m.v0 =( m+M).v '  v ' = m+M Trường hợp: nếu vật m rơi tự do từ độ cao h so với vật M đến chạm v{o M rồi cùng dao động điều ho{ thì |p dụng thêm: v 2gh với v l{ vận tốc của m ngay trước va chạm Chú ý: v2 – v02 = 2as; v = v0 + at; s = vot + 1 2 at ; Wđ2 – Wđ1 = A = F.s 2 - Trang 17/73 - TaiLieuOnThiDaiHoc.com DAO ĐỘNG CƠ  Tổng hợp kiến thức Vật lý. .. d}y Vận tốc vật lúc đứt d}y: v0  2g (cos  cos 0 ) - Trang 22/73 - TaiLieuOnThiDaiHoc.com DAO ĐỘNG CƠ  Tổng hợp kiến thức Vật lý 12  theo Ox : x  (v0 cos  ).t  Phương trình:  1 2  theo Oy : y  (v 0 sin  ).t  2 gt  Khi đó phương trình quỹ đạo : 1 g y  (tan  ).x  x2 2 (v0 cos )2 1 g Hay: y  (tan  ).x  (1  tan 2  )x 2 2 2 v0 1 Chú ý: Khi vật đứt d}y ở vị trí biên thì vật sẽ rơi tự... riêng của vật - Trang 23/73 - TaiLieuOnThiDaiHoc.com DAO ĐỘNG CƠ  Tổng hợp kiến thức Vật lý 12 Khác nhau: Dao động cưỡng bức - Ngoại lực l{ bất kỳ, độc lập với vật Dao động duy trì - Lực được điều khiển bởi chính dao động ấy qua một cơ cấu n{o đó - Do ngoại lực thực hiện thường xun, bù đắp - Cung cấp một lần năng lượng, sau đó hệ tự năng lượng từ từ trong từng chu kì bù đắp năng lượng cho vật dao động... l{ : n = m + 1; - Nếu p ≤ 5 số nửa chu kì l{ : n = m - Trang 24/73 - TaiLieuOnThiDaiHoc.com DAO ĐỘNG CƠ  Tổng hợp kiến thức Vật lý 12 Chú ý: Nếu A = m ngun, thì khi dừng lại vật sẽ ở VTCB Khi đó năng lượng của vật bị ΔA1 2 triệt tiêu bởi cơng của lực ma s|t: 1 2 kA = μmgS 2 S= kA 2 (chỉ đúng khi vật dừng ở VTCB ) 2μmg 4 C|c đại lượng trong dao động tắt dần của con lắc đơn: a) Giải quyết tương tự như... TaiLieuOnThiDaiHoc.com ĐIỆN XOAY CHIỀU  DỊNG Tổng hợp kiến thức Vật lý 12 CHƢƠNG 3 : D NG ĐI N O CHI U CHỦ ĐỀ 1: C\C LOẠI ĐOẠN MẠCH DẠNG 1: Viết biểu thức cường độ dòng điện v{ điện áp 1 Biểu thức điện áp xoay chiều: u(t) = U0cos(ωt + φu) u(t): điện áp tức thời (V) U0: điện áp cực đại (V) φu: pha ban đầu của điện áp 3 C|c gi| trị hiệu dụng: U  U0 2 2 Biểu thức cường độ dòng điện: i(t) = I0cos(ωt + φi... trở) k k1 k2  cùng treo một vật khối lượng như nhau thì: T2 = T12 + T22  Song song: k = k1 + k2 + … (ngược với điện trở)  cùng treo một vật khối lượng như nhau thì: 12 = 12 + 12 + T T1 T2 (chỉ cần nhớ k tỉ lệ nghịch với bình phương của T là ta có ngay cơng thức này) DẠNG 2: Lực hồi phục, lực đ{n hồi & chiều d{i lò xo khi vật dao động 1 Lực hồi phục: l{ ngun nh}n l{m cho vật dao động, ln hướng về vị . đến A thì lấy thời gian vật đi từ O đến A trừ thời gian vật đi từ O đến A/2. Tương tự các trường hợp kia cũng vậy. - Tương tự như trường hợp vật đi về bên trục dương thì vật đi bên trục âm cũng.  nhau :  < 0 (Hình 1): 12 M OA M OA 12 φ -ω t = ω t - φ 12 2 φ t= ω + ω   > 0 (Hình 2) 12 (π-φ)- ω t =ω t -(π-φ) 12 2(π - φ) t= ω + ω  - T.  22 12 12 xx + = 1 AA             -  22 1 1 1 v=ω A - x , suy ra : 21  12 12 21 AA v= ωx ; v = ωx AA * Đặc biệt: Khi 21 A = A = A (hai vật có cùng

Ngày đăng: 18/07/2015, 21:05

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan