Tuyển tập 22 đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 (có đáp án)

79 9.4K 54
Tuyển tập 22 đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 (có đáp án)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

S GIO DC V O TO KIấN GIANG K THI CHN HC SINH GII VềNG TNH LP THCS NM HC 2012-2013 P N CHNH THC MễN THI: TIN HC Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 01/3/2013 (ỏp ỏn gm 02 trang) Bi 1: (5.0 im) 18=3+4+5+6 Test 1: N=18 18=5+6+7 6=1+2+3 Khong ton tai day so 21=1+2+3+4+5+6 21=6+7+8 21=10+11 Test 2: N=6 Test 3: N=16 Test 4: N=21 Trỡnh by rừ rng, cu trỳc d nhỡn; gii thut tt, ngn gn 1.5 im 1.0 im 1.0 im 1.0 im 0.5 im Bi 2: (5.0 im) Test 1: N=15 N=30 Test 2: N=222 Test 3: N=12345 15=13+2 30=21+8+1 222=144+55+21+2 12345=10946+987+377+34+1 999999999=701408733+267914296+24157817+5 Test 4: N=999999999 702887+514229+196418+75025+28657+1597+2 33+89+13+5 Trỡnh by rừ rng, cu trỳc d nhỡn; gii thut tt, ngn gn 1.5 im 1.0 im 1.0 im 1.0 im 0.5 im Bi 3: (5.0 im) Test 1: N=10 A1=4 A2=5 A3=12 A4=5 A5=4 Test 2: N=20 A1=2 A2=5 A3=12 A4=5 A5=2 A6=11 A7=8 A8=14 A9=9 A10=2 Test 3: N=6 A1=11 A2=22 A3=33 A6=11 A7=8 A8=14 A9=9 A10=4 A11=17 A12=5 A13=16 A14=35 A15=74 A16=5 A17=2 A18=17 A19=41 A20=2 A4=44 A5=55 A6=33 Cac so xuat hien mang la: 4, 5, 12, 11, 8, 14, So xuat hien nhieu nhat mang la: 1.5 im Cac so xuat hien mang la: 2, 5, 12, 11, 8, 14, 9, 17, 16, 35, 74, 41 So xuat hien nhieu nhat mang la: 1.0 im Cac so xuat hien mang la: 11, 22, 33, 44, 55 So xuat hien nhieu nhat mang la: 33 1.0 im Test 4: N=20 A1=2 A2=2 A3=3 A4=1 A5=4 A6=2 A7=3 A8=1 A9=2 A10=4 A11=1 A12=2 A13=3 A14=2 A15=4 A16=5 A17=1 A18=3 A19=2 A20=4 Cac so xuat hien mang la: 2, 3, 1, 4,5 So xuat hien nhieu nhat mang la: Trỡnh by rừ rng, cu trỳc d nhỡn; gii thut tt, ngn gn 1.0 im 0.5 im Bi 4: (5.0 im) Test 1: - Nhap vao tien gui ban dau: 500000 - So thang muon gui: Test 2: - Nhap vao tien gui ban dau: 123456789 - So thang muon gui: Test 3: - Nhap vao tien gui ban dau: 250000000 - So thang muon gui: Test 4: - Nhap vao tien gui ban dau: 2000000000 - So thang muon gui: 34 - So tien duoc sau sau thang la: 521240.92 1.5 im - So tien duoc sau sau thang la: 123580245.79 1.0 im - So tien duoc sau sau thang la: 255000000.00 1.0 im - So tien duoc sau sau 34 thang la: 2489235365.41 1.0 im Trỡnh by rừ rng, cu trỳc d nhỡn; gii thut tt, ngn gn --------------------------HT-------------------------- 0.5 im S GIO DC & O TO LM NG Kè THI CHN HC SINH GII CP TNH NM HC 2010 - 2011 THI CHNH THC ( thi cú 02 trang, gm bi) Mụn : TIN HC - THCS Thi gian : 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi : 18/2/2011 Cu trỳc thi: STT Tờn bi PHN T YấN NGA TNG CC S FIBONACI CHN PHN THNG Tờn file bi lm PTYN.PAS Tờn file INPUT PTYN.INP Tờn file OUTPUT PTYN.OUT FIBO.PAS FIBO.INP FIBO.OUT PTHUONG.PAS PTHUONG.INP PTHUONG.OUT Bi 1: (6 im) PHN T YấN NGA Cho mng chiu A cú kớch thc MxN s nguyờn. Phn t A[i,j] c gi l phn t yờn nga nu nú l phn t nh nht hng i ng thi l phn t ln nht ct j. Em hóy lp chng trỡnh tỡm phn t yờn nga ca mng A. D liu vo: cho file PTYN.INP gm: - Dũng u tiờn gm s M, N (0 M,N 100) - M dũng tip theo, mi dũng gm cú N s nguyờn ca mng A (cỏc giỏ tr cỏch ớt nht khong cỏch). D liu ra: ghi file PTYN.OUT v trớ ca cỏc phn t yờn nga (nu cú) hoc dũng thụng bỏo Khụng cú phn t yờn nga. Vớ d: PTYN.INP PTYN.OUT 33 (2,2) 15 55 76 Hoc : PTYN.INP PTYN.OUT 33 Khong co phan tu yen ngua 15 10 55 76 Bi 2: (7 im) TNG CC S FIBONACI Dóy Fibonaci l dóy gm cỏc s: 1, 1, 2, 3, 5, 8, c xỏc nh bi cụng thc sau: F1=1, F2=1, Fi=Fi-1+Fi-2 vi i>2. Em hóy biu din mt s t nhiờn N thnh tng ca ớt nht cỏc s Fibonaci khỏc nhau. D liu vo: cho file FIBO.INP cha s N (N 2000000000) D liu ra: ghi file FIBO.OUT biu din s N thnh tng ca ớt nht cỏc s Fibonaci khỏc nhau. Trang 1/5 Sở Gd&Đt Quảng bình Đề thi thức Số Báo Danh: kỳ thi CHọN học sinh giỏi lớp tHCS năm học 2012- 2013 Môn thi: tin học (Khóa thi ngày 27 tháng năm 2013) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ( thi gm cú 02 trang) RA S dng ngụn ng lp trỡnh Turbo Pascal lp trỡnh gii cỏc bi toỏn sau: Cõu 1: (3,0 im) Phn thng PT.PAS Trong cuc thi gii toỏn qua mng internet mi hc sinh u cú s im tớch ly riờng ca mỡnh. S im tớch ly ca mi hc sinh l mt s nguyờn dng K (0 < K 2ì109). i tuyn ca trng THCS Ti Nng cú N hc sinh tham gia d thi (2 N 100). Ti bui gp mt trc k thi cp tnh, thy hiu trng quyt nh thng cho cỏc hc sinh i tuyn Q triu ng, bit rng im tớch ly ca mi hc sinh u chia ht cho Q. Yờu cu: Hóy tỡm s nguyờn dng Q ln nht. D liu vo: Cho file bn PT.INP cú cu trỳc nh sau: - Dũng 1: Ghi s nguyờn dng N l s lng hc sinh. - Dũng 2: Ghi N s nguyờn dng ln lt l im tớch ly ca N hc sinh, cỏc s c ghi cỏch ớt nht mt du cỏch. D liu ra: Ghi file bn PT.OUT theo cu trỳc nh sau: - Dũng 1: Ghi s nguyờn dng Q tỡm c. Vớ d: PT.INP PT.OUT 15 24 45 36 27 Thi gian thc hin chng trỡnh khụng quỏ giõy cho mi b d liu vo. Cõu 2: (3,5 im) Mt khu MK.PAS Cu Tớ thng xuyờn tham gia thi lp trỡnh trờn mng. Vỡ t c thnh tớch cao nờn Tớ c gi tng mt phn mm dit virus. Nh sn xut phn mm cung cp cho Tớ mt mó s l mt s nguyờn dng N cú khụng quỏ 255 ch s. ci t c phn mm, Tớ phi nhp vo mt khu ca phn mm. Mt khu l mt s nguyờn dng M c to bng cỏch tớnh tng giỏ tr cỏc ch s ca N. Yờu cu: Hóy tỡm s nguyờn dng M. D liu vo: Cho file bn MK.INP cú cu trỳc nh sau: - Dũng 1: Ghi s nguyờn dng N. D liu ra: Ghi file bn MK.OUT theo cu trỳc nh sau: - Dũng 1: Ghi s nguyờn dng M tỡm c. Vớ d: MK.INP MK.OUT 84915388247 59 1/2 Cõu 3: (3,5 im) Tn sut TS.PAS Cho hp S cú N phn t nguyờn dng {s1, s2,, sN}. (1 N 32000; < si 32000; i N) Yờu cu: Hóy lit kờ cỏc phn t S cú s ln xut hin ln hn mt ln. D liu vo: Cho file bn TS.INP cú cu trỳc nh sau: - Dũng 1: Ghi s nguyờn dng N. - Dũng 2: Ghi N s nguyờn dng l giỏ tr cỏc phn t ca hp S, cỏc s c ghi cỏch ớt nht mt du cỏch. D liu ra: Ghi file bn TS.OUT trờn nhiu dũng, dũng th i ghi s si di, hai s cỏch mt du cỏch. Trong ú si l phn t xut hin S ln hn mt ln v di tng ng l s ln si xut hin. Vớ d: TS.INP TS.OUT 2 5 ==HT== 2/2 Sở Gd&Đt Quảng bình kỳ thi CHọN học sinh giỏi lớp THCS năm học 2012 - 2013 môn: tin học hớng dẫn chấm I- Phng phỏp: - Giỏm kho to b d liu vo, tớnh toỏn kt qu. Thc hin chng trỡnh ca hc sinh v so sỏnh kt qu. - Giỏm kho cú th s dng chng trỡnh gi ý di õy tớnh toỏn kt qu ca d liu vo. - Chng trỡnh hc sinh ỳng mt b test, giỏm kho cho 0.5 im. Nh vy, nu mt cõu cú im thỡ giỏm kho phi to b test. - i vi cõu 1: Giỏm kho phi to c 01 b test cú N = 100, 01 b test cú cỏc giỏ tr K > 65535 v 01 b test chm c thi gian thc hin chng trỡnh ca hc sinh vi N=100 v K > 65000ì103. - i vi cõu 2: Giỏm kho phi to c 01 b test cú K > 200. - i vi cõu 3: Giỏm kho phi to c 01 b test cú N = 32000. II- Chng trỡnh gi ý: Cõu 1: (3,0 im) Phn thng Program Phan_thuong; Const fi='PT.INP'; fo='PT.OUT'; Type mmc=Array[0 101] of Longint; Var N:Longint; A:mmc; Function UCLN(x,y:Longint):Longint; Var sodu:Word; Begin sodu:=x mod y; While sodu0 Begin x:=y; y:=sodu; sodu:=x mod y; End; UCLN:=y; End; Procedure Read_Data; Var f:text; i:Longint; Begin Assign(f,fi); Reset(f); Readln(f,N); For i:=1 to N Read(f,A[i]); Close(f); End; Function USC:Longint; Var f:text; i,mUSC:longint; Begin mUSC:=UCLN(A[1],A[2]); for i:= to N mUSC:=UCLN(mUSC,A[i]); USC:=mUSC; End; Procedure Write_Data; Var f:Text; Begin Assign(f,fo); Rewrite(f); Write(f,USC); Close(f); 3/2 End; BEGIN Read_Data; Write_Data; End. Cõu 2: (3,5 im) Mt khu Program Mat_khau; Const fi='MK.INP'; fo='MK.OUT'; A:Array['0' '9'] of Byte = (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9); Var N:byte; St:String; Procedure Read_Data; Var f:text; Begin Assign(f,fi); Reset(f); Readln(f,St); Close(f); End; Function Tong:Longint; Var f:text; i,T:Longint; Begin T:=0; For i:=1 to Length(St) T:=T+A[St[i]]; Tong:=T; End; Procedure Write_Data; Var f:Text; Begin Assign(f,fo); Rewrite(f); Write(f,Tong); Close(f); End; BEGIN Read_Data; Write_Data; End. Cõu 3: (3,5 im) Tn sut {$R+} const fi='TS.INP'; fo='TS.INP'; type mmc=array[0 32000] of word; var a:mmc; f:text; n,d:word; i,x:word; Time:Longint;Times:Longint absolute 0:$46C; Begin Time:=Times; Fillchar(A,sizeof(A),0); assign(f,fi); reset(f); readln(f,n); For i:=1 to n Begin read(f,x); a[x]:=a[x]+1; End; close(f); assign(f,fo); rewrite(f); For i:=0 to 32000 if a[i]>1 then writeln(f,i,' ',a[i]); close(f); Writeln((Times-Time)/18.2:0:0); Readln; End. 4/2 5/2 S GIO DC V O TO TNH K NễNG CHNH THC K THI CHN HC SINH GII CP TNH LP THCS NM HC 2010-2011 Khúa thi ngy: 10/3/2011 Mụn thi: TIN HC Thi gian: 150 phỳt ( khụng k thi gian giao ) Hc sinh cú th chn mt ngụn ng lp trỡnh quen thuc (Pascal, C++, .) lp trỡnh cỏc bi sau: Bi 1: (4 im) t tờn: Bai1.* Vit chng trỡnh nhp nm dng lch in nm õm lch tng ng, bit rng chia nm dng lch cho 10 v 12 ta cú CAN CHI tng ng vi s d l: S d 10 11 Can Canh Tõn Nhõm Quý Giỏp t Bớnh inh Mu K Chi Thõn Du Tut Hi Tớ Su Dn Móo Thỡn T Ng Mựi Vớ d: Nm 2011 l nm Tõn Móo Nm 2012 l nm Nhõm Thỡn Bi 2: (4 im) t tờn: Bai2.* Vit chng trỡnh in mn hỡnh cỏc s cú ch s, cho tng cỏc ly tha ca ch s thỡ bng chớnh nú. Bi 3: (4 im) t tờn: Bai3.* Vit chng trỡnh nhp vo mt s nguyờn dng N, Vi 2[...]... 2 2 89 89 = 89 3 1 29 1 29 = 89 + 34 + 5 + 1 4 1000 1000 = 98 7 + 13 5 11 594 11 594 = 1 094 6 + 610 + 34 + 3 + 1 6 1 493 0352 1 493 0352 = 1 493 0352 7 246854244 246854244 = 165580141 + 6324 598 6 + 1 493 0352 + 21783 09 + 832040 + 75025 + 1 094 6 + 98 7 + 377 + 55 + 21 +5 Bi 3: (7 i m) Cú 7 b TEST, ch y ỳng m i b cho 1 i m Trang 3/5 STT 1 2 3 4 5 6 7 TEST.INP 5 6 9 1 3 5 7 6 9 1 3 5 10 4 5 2 2 2 2 2 100 1 2 3 4 99 100... 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 37 39 40 42 43 45 46 48 49 51 52 54 55 57 58 60 61 63 64 66 67 69 70 72 73 75 76 78 79 81 82 84 85 87 88 90 91 93 94 96 97 99 100 5 23 8 135 241 1 2 4 6 7 9 10 Trang 4/5 87 100 -H T - Trang 5/5 S GD& T NINH BèNH THI CH N H C SINH GI I L P 9 THCS Nm h c 2012 2013 MễN :TIN H C (Th i gian lm bi 150 phỳt, khụng k th i gian giao ) thi g m... Quảng bình Đề thi chính thức Số Báo Danh: kỳ thi CHọN học sinh giỏi lớp 9 tHCS năm học 2012- 2013 Môn thi: tin học (Khóa thi ng y 27 tháng 3 năm 2013) Thời gian l m b i: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ( RA S d ng ngụn ng l p trỡnh Turbo Pascal thi g m cú 02 trang) l p trỡnh gi i cỏc bi toỏn sau: Cõu 1: (3,0 i m) Ph n th ng PT.PAS Trong cu c thi gi i toỏn qua m ng internet m i h c sinh u cú... : TS.INP TS.OUT 7 3 2 2 5 5 3 5 3 9 5 3 ==H T== 2/2 Sở Gd&Đt Quảng bình kỳ thi CHọN học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2012 - 2013 môn: tin học hớng dẫn chấm I- Phng phỏp: - Giỏm kh o t o b d li u vo, tớnh toỏn k t qu Th c hi n chng trỡnh c a h c sinh v so sỏnh k t qu - Giỏm kh o cú th s d ng chng trỡnh g i ý d i õy tớnh toỏn k t qu c a d li u vo - Chng trỡnh h c sinh ỳng m t b test, giỏm kh o cho... writeln(f,i,' ',a[i]); close(f); Writeln((Times-Time)/18.2:0:0); Readln; End 4/2 5/2 S GIO D C V O T O LONG AN THI CHNH TH C K THI CH N H C SINH GI I L P 9 C P T NH MễN: TIN H C NGY THI: 11/4/2012 TH I GIAN: 150 PHT (Khụng k th i gian phỏt ) Lu ý: Thớ sinh t o th m c l SBD c a mỡnh, lm bi v lu v i tờn t p tin l bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vo th m c SBD v a t o Cõu 1: (7 i m) S nguyờn dng n g i l song t khi... tng d n Vớ d : PTHUONG.INP 5 6 9 1 3 5 PTHUONG.OUT 23 1245 PTHUONG.INP 7 6 9 1 3 5 10 4 PTHUONG.OUT 32 12467 Ho c H T H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Giỏm th 1: Ký tờn: Giỏm th 2: Ký tờn: Trang 2/5 S GIO D C & O T O LM Kè THI CH N H C SINH GI I C P T NH NM H C 2010 2011 NG H NG D N CH M Mụn : CHNH TH C TIN H C - THCS Ngy thi : 18/2/2011 Bi 1: (6 i m)... i h c sinh u cú s i m tớch ly riờng c a mỡnh S i m tớch ly c a m i h c sinh l m t s nguyờn dng K (0 < K 2ì1 09) i tuy n c a tr ng THCS Ti Nng cú N h c sinh tham gia d thi (2 N 100) T i bu i g p m t tr c k thi c p t nh, th y hi u tr ng quy t nh th ng cho cỏc h c sinh trong i tuy n Q tri u ng, bi t r ng i m tớch ly c a m i h c sinh u chia h t cho Q Yờu c u: Hóy tỡm s nguyờn dng Q l n nh t D li u vo:... t p tin Robot.inp g m m t s k l di ng h m c n o - D li u ra trong t p tin Robot.out g m hai dũng: + Dũng u l s nng l ng ớt nh t ó tiờu t n cho Robot o h m + Dũng ti p theo ch a cỏc l nh C1 ho c N2, m i l nh cỏch nhau 1 kho ng tr ng Vớ d : Robot.inp 10 Robot.out 12 C1 N2 C1 N2 (Giỏm th coi thi khụng gi i thớch gỡ thờm) - H t - S GIO D C V O T O LONG AN THI CHNH TH C K THI CH N H C SINH GI I L P 9 C... MễN: TIN H C NGY THI: 11/4/2012 TH I GIAN: 150 PHT (Khụng k th i gian phỏt ) H NG D N CH M Bi 1 : (7 i m) K t qu Cõu a Cõu b So n la so song to 2357 So n khong la so song to 2 3 5 7 11 So n la so song to 2 3 5 7 11 23 So n khong la so song to 2 3 5 7 11 23 29 Nh p n=7 n=20 n=23 n=31 i m Cõu c (3,5); (5,7) (3,5); (5,7); (11,13); (17, 19) (3,5); (5,7); (11,13); (17, 19) (3,5); (5,7); (11,13); (17, 19) ; ( 29, 31)... N2 N2 N2 C1 N2 C1 N2 C1 N2 N2 C1 -H t - i m 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S GIO D C V O T O LONG AN THI CHNH TH C K THI CH N H C SINH GI I L P 9 C P T NH MễN: TIN H C NGY THI: 11/4/2012 TH I GIAN: 150 PHT (Khụng k th i gian phỏt ) Lu ý: Thớ sinh t o th m c l SBD c a mỡnh, lm bi v lu v i tờn t p tin l bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vo th m c SBD v a t o Cõu 1: (7 i m) S nguyờn dng n g i l song t khi n l s nguyờn . N =222 222 =144+55+21+2 1.0 điểm Test 3: N=12345 12345=1 094 6 +98 7+377+34+1 1.0 điểm Test 4: N =99 999 999 9 99 999 999 9=701408733+26 791 4 296 +24157817+5 702887+51 42 29 + 196 418+75025+28657+1 597 +2 33+ 89+ 13+5. 89 89 = 89 3 1 29 1 29 = 89 + 34 + 5 + 1 4 1000 1000 = 98 7 + 13 5 11 594 11 594 = 1 094 6 + 610 + 34 + 3 + 1 6 1 493 0352 1 493 0352 = 1 493 0352 7 246854244 246854244 = 165580141 + 6324 598 6 + 1 493 0352. KIÊN GIANG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012-2013 ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN THI: TIN HỌC Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đáp án gồm 02

Ngày đăng: 27/09/2015, 21:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan