Bộ đề và đáp án thi phỏng vấn tuyển giáo viên THCS [FULL]

169 10.9K 51
Bộ đề và đáp án thi phỏng vấn tuyển giáo viên THCS [FULL]

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PH NG V N S : 01 CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu h i 1: Anh (ho c ch ) cho bi t nh ng vi c viên ch c không c làm c quy nh t i Lu t Viên ch c ngày 15/11/2010 ? (40 i m) Câu h i 2: Anh (ho c ch ) trình bày nhi m v c a giáo viên b môn c quy nh t i Thông tư 12/2011/TT- BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thơng trư ng ph thơng có nhi u c p h c ? (30 i m) Câu h i 3: Anh (ho c ch ) cho bi t nh ng tiêu chí c a tiêu chu n c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông ? (30 i m) Lưu ý: Thí sinh khơng c s d ng tài li u PH NG V N S : 02 CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu h i 1: Theo quy nh t i Lu t Viên ch c ngày 15/11/2010, anh (ho c ch ) trình bày n i dung ánh giá viên ch c ? (40 i m) Câu h i 2: Anh (ho c ch ) cho bi t hành vi giáo viên không c làm c quy nh t i Thông tư 12/2011/TT- BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thơng trư ng ph thơng có nhi u c p h c ? (30 i m) Câu h i 3: Anh (ho c ch ) cho bi t nh ng tiêu chí c a tiêu chu n c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông ? (30 i m) Lưu ý: Thí sinh khơng c s d ng tài li u PH NG V N S : 03 CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu h i 1: Anh (ho c ch ) cho bi t trư ng h p viên ch c b x lý k lu t có hành vi vi ph m pháp lu t c quy nh t i Ngh nh s 27/2012/ N -CP ngày 06/4/2012 c a Chính ph quy nh v x lý k lu t viên ch c trách nhi m b i thư ng, hoàn tr c a viên ch c? (40 i m) Câu h i 2: Anh (ho c ch ) trình bày nhi m v c a h c sinh c quy nh t i Thông tư 12/2011/TT- BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thơng trư ng ph thơng có nhi u c p h c ? (30 i m) Câu h i 3: Anh (ho c ch ) trình bày phương pháp ánh giá, x p lo i giáo viên c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông ? (30 i m) Lưu ý: Thí sinh khơng c s d ng tài li u PH NG V N S : 04 CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu h i 1: Anh (ho c ch ) cho bi t i u ki n ăng ký d n viên ch c c quy nh t i Lu t Viên ch c ngày 15/11/2010 ? (40 i m) Câu h i 2: Anh (ho c ch ) trình bày nhi m v quy n h n c a trư ng trung h c c quy nh t i Thông tư 12/2011/TT- BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thơng trư ng ph thơng có nhi u c p h c ? (30 i m) Câu h i 3: Anh (ho c ch ) trình bày tiêu chí c a tiêu chu n c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông ? (30 i m) Lưu ý: Thí sinh khơng c s d ng tài li u PH NG V N S : 05 CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu h i 1: Anh (ho c ch ) cho bi t quy nh giao ti p hành c ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2007/Q -BNV ngày 26/02/2007 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành Quy t c ng x c a cán b , công ch c, viên ch c làm vi c b máy quy n a phương ? (40 i m) Câu h i 2: Anh (ho c ch ) trình bày quy n c a h c sinh c quy nh t i Thông tư 12/2011/TT- BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thơng trư ng ph thơng có nhi u c p h c ? (30 i m) Câu h i 3: Anh (ho c ch ) trình bày m c ích ban hành quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TTBGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông ? (30 i m) Lưu ý: Thí sinh khơng c s d ng tài li u PH NG V N S : 06 CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu h i 1: Anh (ho c ch ) cho bi t hình th c k lu t n trách áp d ng i v i viên ch c có hành vi vi ph m pháp lu t c quy nh t i Ngh nh s 27/2012/N -CP ngày 06/4/2012 c a Chính ph quy nh v x lý k lu t viên ch c trách nhi m b i thư ng, hoàn tr c a viên ch c ? (40 i m) Câu h i 2: Anh (ho c ch ) trình bày hành vi h c sinh không c làm c quy nh t i Thông tư 12/2011/TT- BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thơng trư ng ph thơng có nhi u c p h c ? (30 i m) Câu h i 3: Anh (ho c ch ) trình bày tiêu chí c a tiêu chu n 5, tiêu chu n c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông ? (30 i m) Lưu ý: Thí sinh khơng c s d ng tài li u PH NG V N S : 07 CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu h i 1: Anh (ho c ch ) cho bi t nghĩa v c a viên ch c ho t ng ngh nghi p c quy nh t i Lu t Viên ch c ngày 15/11/2010 ? (40 i m) Câu h i 2: Anh (ho c ch ) nêu nhi m v quy n h n c a trư ng trung h c c quy nh t i Thông tư s 12/2011/TT-BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u lê trư ng trung ho c s , trư ng trung ho c ph thông trư ng ph thơng có nhi u c p ho c ? ( 30 i m) Câu h i 3: Anh (ho c ch ) cho bi t ph m ch t tr , o c, l i s ng c a giáo viên trung h c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT - BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông ? ( 30 i m) Lưu ý: Thí sinh khơng c s d ng tài li u PH NG V N S : 08 CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu h i 1: Anh (ho c ch ) cho bi t Lu t Viên ch c ngày 15/11/2010 quy nh ngư i có i u ki n th m i c ăng ký d n viên ch c ? (40 i m) Câu h i 2: Anh (ho c ch ) cho bi t T chun mơn trư ng trung h c có nh ng nhi m v theo quy nh t i Thông tư s 12/2011/TT-BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thông trư ng ph thơng có nhi u c p h c ? (30 i m) Câu h i 3: Anh (ho c ch ) cho bi t giáo viên trung h c có m y tiêu chu n ngh nghi p theo quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông ? (30 i m) Lưu ý: Thí sinh khơng c s d ng tài li u PH NG V N S : CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu h i 1: Anh (hoă c chi) cho bi t nguyên t c x lý k lu t c quy nh t i Ngh nh s 27/2012/N -CP ngày 06/4/2012 c a Chính ph quy nh v x lý k lu t viên ch c trách nhi m b i thư ng, hoàn tr c a viên ch c ? (40 i m) Câu h i 2: Theo Thông tư s 12/2011/TT-BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thơng trư ng ph thơng có nhi u c p h c quy inh ho c sinh có nh ng nhiê m v ? (30 i m) Câu h i 3: Theo Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông Anh (hoă c chi) cho bi t Chu n ngh nhiê p c a giáo viên trung ho c có tiêu chu n ? tiêu chí ? Nêu tên tiêu chu n ? (30 i m) Lưu ý: Thí sinh khơng c s d ng tài li u ÁP ÁN, BI U I M CH M PH NG V N S : 52 Ch c danh: Giáo viên Trung h c s Câu 1: Theo quy nh t i Lu t Viên ch c ngày 15/11/2010, phương th c nguyên t c th c hi n n d ng viên ch c c quy nh sau: - i u 23 Phương th c n d ng Vi c n d ng viên ch c c th c hi n thông qua thi n ho c xét n (10 i m) - i u 21 Nguyên t c n d ng B o m công khai, minh b ch, công b ng, khách quan úng pháp lu t (06 i m) B o m tính c nh tranh (06 i m) Tuy n ch n úng ngư i áp ng yêu c u c a v trí vi c làm (06 i m) cao trách nhi m c a ngư i ng u ơn v s nghi p công l p (06 i m) Ưu tiên ngư i có tài năng, ngư i có cơng v i cách m ng, ngư i dân t c thi u s (06 i m) Câu 2: Theo quy nh t i Thông tư s 12/2011/TT- BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thông trư ng ph thơng có nhi u c p h c, giáo viên có nh ng quy n sau: a) c nhà trư ng t o i u ki n th c hi n nhi m v gi ng d y giáo d c h c sinh (04 i m) b) c hư ng m i quy n l i v v t ch t, tinh th n c chăm sóc, b o v s c kho theo ch , sách quy nh i v i nhà giáo (04 i m) c) c tr c ti p ho c thông qua t ch c tham gia qu n lý nhà trư ng (3,5 i m) d) c hư ng lương ph c p (n u có) c c i h c nâng cao trình chun mơn, nghi p v theo quy nh hi n hành (04 i m) ) c c tham gia l p b i dư ng, h i ngh chun nâng cao trình chun mơn, nghi p v (3,5 i m) e) c h p ng th nh gi ng nghiên c u khoa h c t i trư ng s giáo d c khác n u th c hi n y nh ng nhi m v quy nh t i i u 30 c a i u l c s ng ý c a Hi u trư ng (04 i m) g) c b o v nhân ph m, danh d , an toàn thân th (3,5 i m) h) c hư ng quy n khác theo quy nh c a pháp lu t (3,5 i m) Câu 3: Theo quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông, tiêu chu n l c giáo d c bao g m tiêu chí c th sau: Tiêu chí 16: Xây d ng k ho ch ho t ng giáo d c: K ho ch ho t ng giáo d c c xây d ng th hi n rõ m c tiêu, n i dung, phương pháp giáo d c b o m tính kh thi, phù h p v i c i m h c sinh, phù h p v i hoàn c nh i u ki n th c t , th hi n kh h p tác, c ng tác v i l c lư ng giáo d c nhà trư ng (05 i m) Tiêu chí 17: Giáo d c qua môn h c: Th c hi n nhi m v giáo d c tư tư ng, tình c m, thái thông qua vi c gi ng d y mơn h c tích h p n i dung giáo d c khác ho t ng khố ngo i khố theo k ho ch ã xây d ng (05 i m) Tiêu chí 18: Giáo d c qua ho t ng giáo d c: Th c hi n nhi m v giáo d c qua ho t ng giáo d c theo k ho ch ã xây d ng (05 i m) Tiêu chí 19: Giáo d c qua ho t ng c ng ng: Th c hi n nhi m v giáo d c qua ho t ng c ng ng như: lao ng công ích, ho t ng xã h i theo k ho ch ã xây d ng (05 i m) Tiêu chí 20: V n d ng nguyên t c, phương pháp, hình th c t ch c giáo d c: V n d ng nguyên t c, phương pháp, hình th c t ch c giáo d c h c sinh vào tình hu ng sư ph m c th , phù h p i tư ng môi trư ng giáo d c, áp ng m c tiêu giáo d c (05 i m) Tiêu chí 21: ánh giá k t qu rèn luy n o c c a h c sinh: ánh giá k t qu rèn luy n o d c c a h c sinh m t cách xác, khách quan, cơng b ng có tác d ng thúc y s ph n u vươn lên c a h c sinh (05 i m) ÁP ÁN, BI U I M CH M PH NG V N S : 53 CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu 1: Theo quy nh t i Lu t Viên ch c ngày 15/11/2010, trách nhi m ánh giá viên ch c c quy nh sau: Ngư i ng u ơn v s nghi p công l p có trách nhi m t ch c vi c ánh giá viên ch c thu c th m quy n qu n lý (10 i m) Căn c vào i u ki n c th , ngư i ng u ơn v s nghi p công l p th c hi n vi c ánh giá ho c phân công, phân c p vi c ánh giá viên ch c thu c th m quy n qu n lý Ngư i c giao th m quy n ánh giá viên ch c ph i ch u trách nhi m trư c ngư i ng u ơn v s nghi p công l p v k t qu ánh giá (10 i m) Ngư i có th m quy n b nhi m ch u trách nhi m ánh giá viên ch c qu n lý ơn v s nghi p công l p (10 i m) Chính ph quy nh chi ti t trình t , th t c ánh giá viên ch c quy nh t i i u (10 i m) Câu 2: Theo Thông tư s 12/2011/TT- BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thơng trư ng ph thơng có nhi u c p h c, quy n c a h c sinh c quy nh sau: c bình ng vi c hư ng th giáo d c toàn di n, c b o m nh ng i u ki n v th i gian, s v t ch t, v sinh, an toàn h c t p l p t h c nhà, c cung c p thông tin v vi c h c t p c a mình, c s d ng trang thi t b , phương ti n ph c v ho t ng h c t p, văn hoá, th thao c a nhà trư ng theo quy nh (07 i m) c tôn tr ng b o v , c i x bình ng, dân ch , c quy n u n i v i nhà trư ng c p qu n lý giáo d c v nh ng quy t nh i v i b n thân mình; c quy n h c chuy n trư ng có lý theo quy nh hi n hành; c h c trư c tu i, h c vư t l p, h c tu i cao tu i quy nh theo i u 37 c a i u l (07 i m) c tham gia ho t ng nh m phát tri n u v môn h c, th thao, ngh thu t nhà trư ng t ch c n u có i u ki n; c giáo d c k s ng (05 i m) c nh n h c b ng ho c tr c p khác theo quy nh i v i nh ng h c sinh c hư ng sách xã h i, nh ng h c sinh có khó khăn v i s ng nh ng h c sinh có l c c bi t (06 i m) c hư ng quy n khác theo quy nh c a pháp lu t (05 i m) Câu 3: Theo Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông, tiêu chu n l c d y h c c a giáo viên bao g m nh ng tiêu chí sau: Tiêu chí 8: Xây d ng k ho ch d y h c (04 i m) Tiêu chí 9: m b o ki n th c mơn h c (04 i m) Tiêu chí 10: m b o chương trình mơn h c (04 i m) Tiêu chí 11: V n d ng phương pháp d y h c (04 i m) Tiêu chí 12: S d ng phương ti n d y h c (04 i m) Tiêu chí 13: Xây d ng môi trư ng h c t p (04 i m) Tiêu chí 14: Qu n lý h sơ d y h c (03 i m) Tiêu chí 15: Ki m tra, ánh giá k t qu h c t p c a h c sinh (03 i m) ÁP ÁN, BI U I M CH M PH NG V N S : 54 CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu 1: Theo quy nh t i i u 11 c a Quy t c ng x c a cán b , công ch c, viên ch c làm vi c b máy quy n a phương ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2007/Q -BNV ngày 26/02/2007 c a B trư ng B N i v , nh ng vi c cán b , công ch c, viên ch c không c làm gi i quy t yêu c u c a quan, ơn v , t ch c c a công dân c quy nh sau: Cán b , công ch c, viên ch c c giao gi i quy t yêu c u c a quan, ơn v , t ch c c a công dân không c t ch i yêu c u úng pháp lu t c a ngư i c n c gi i quy t phù h p v i ch c trách, nhi m v c giao (10 i m ) Cán b , công ch c, viên ch c không c làm m t, hư h ng ho c làm sai l nh h sơ, tài li u liên quan n yêu c u c a quan, ơn v , t ch c công dân c giao nhi m v gi i quy t (15 i m ) Cán b , công ch c, viên ch c khơng c làm l bí m t Nhà nư c, bí m t cơng tác bí m t n i dung ơn thư u n i, t cáo c a quan, ơn v , t ch c công dân theo quy nh c a pháp lu t (15 i m ) Câu 2: Theo quy nh t i i u 9, chương II, Thông tư s 12/2011/TT- BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thông trư ng ph thơng có nhi u c p h c, nh ng i u ki n c cho phép ho t ng giáo d c c quy nh sau: Có quy t nh thành l p ho c quy t nh cho phép thành l p trư ng (04 i m) Có t ai, trư ng s , s v t ch t, trang thi t b áp ng yêu c u ho t ng giáo d c (04 i m) a i m c a trư ng b o m môi trư ng giáo d c, an toàn cho h c sinh, giáo viên, cán b nhân viên (04 i m) Có chương trình giáo d c tài li u gi ng d y, h c t p theo quy nh phù h p v i m i c p h c (04 i m) Có i ngũ nhà giáo cán b qu n lý t tiêu chu n v ph m ch t t trình chu n c t o theo quy nh c a Lu t Giáo d c i v i c p h c; v s lư ng theo c u v lo i hình giáo viên m b o th c hi n chương trình giáo d c t ch c ho t ng giáo d c (06 i m) Có ngu n l c tài theo quy nh m b o trì phát tri n ho t ng giáo d c (04 i m) Có quy ch t ch c ho t ng c a nhà trư ng (04 i m) Câu 3: Theo Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông, tiêu chu n v ph m ch t tr , o c, l i s ng c a giáo viên c quy nh sau: Tiêu chí Ph m ch t tr Yêu nư c, yêu ch nghĩa xã h i; ch p hành ng l i, ch trương c a ng, sách, pháp lu t c a Nhà nư c; tham gia ho t ng tr - xã h i; th c hi n nghĩa v cơng dân (06 i m) Tiêu chí o c ngh nghi p Yêu ngh , g n bó v i ngh d y h c; ch p hành Lu t Giáo d c, i u l , quy ch , quy nh c a ngành; có ý th c t ch c k lu t tinh th n trách nhi m; gi gìn ph m ch t, danh d , uy tín c a nhà giáo; s ng trung th c, lành m nh, t m gương t t cho h c sinh (06 i m) Tiêu chí ng x v i h c sinh Thương yêu, tôn tr ng, i x công b ng v i h c sinh, giúp h c sinh kh c ph c khó khăn h c t p rèn luy n t t (06 i m) Tiêu chí ng x v i ng nghi p oàn k t, h p tác, c ng tác v i ng nghi p; có ý th c xây d ng t p th t t th c hi n m c tiêu giáo d c (06 i m) Tiêu chí L i s ng, tác phong Có l i s ng lành m nh, văn minh, phù h p v i b n s c dân t c môi trư ng giáo d c; có tác phong m u m c, làm vi c khoa h c (06 i m) ÁP ÁN, BI U I M CH M PH NG V N S : 55 CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu 1: Theo Lu t Viên ch c ngày 15/11/2010, ch t p s c quy nh sau: Ngư i trúng n viên ch c ph i th c hi n ch t p s , tr trư ng h p ã có th i gian t 12 tháng tr lên th c hi n chuyên môn, nghi p v phù h p v i yêu c u c a v trí vi c làm c n d ng (20 i m) Th i gian t p s t 03 tháng n 12 tháng ph i c quy nh h p ng làm vi c (10 i m ) Chính ph quy nh chi ti t ch t p s (10 i m) Câu 2: Theo quy nh t i Thông tư s 12/2011/TT-BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thơng trư ng ph thơng có nhi u c p h c, giáo viên b mơn có nh ng nhi m v sau ây: a) D y h c giáo d c theo chương trình, k ho ch giáo d c, k ho ch d y h c c a nhà trư ng theo ch làm vi c c a giáo viên B trư ng B Giáo d c t o quy nh; qu n lý h c sinh ho t ng giáo d c nhà trư ng t ch c; tham gia ho t ng c a t chuyên môn; ch u trách nhi m v ch t lư ng, hi u qu giáo d c; tham gia nghiên c u khoa h c sư ph m ng d ng; (05 i m) b) Tham gia công tác ph c p giáo d c a phương; (03 i m ) c) Rèn luy n o c, h c t p văn hố, b i dư ng chun mơn, nghi p v nâng cao ch t lư ng, hi u qu gi ng d y giáo d c; v n d ng phương pháp d y h c theo hư ng phát huy tính tích c c, ch ng sáng t o, rèn luy n phương pháp t h c c a h c sinh; (05 i m) d) Th c hi n i u l nhà trư ng; th c hi n quy t nh c a Hi u trư ng, ch u s ki m tra, ánh giá c a Hi u trư ng c p qu n lý giáo d c; (05 i m) ) Gi gìn ph m ch t, danh d , uy tín c a nhà giáo, gương m u trư c h c sinh; thương yêu, tôn tr ng h c sinh, i x công b ng v i h c sinh, b o v quy n l i ích c a h c sinh; oàn k t, giúp ng nghi p; t o d ng môi trư ng h c t p làm vi c dân ch , thân thi n, h p tác, an toàn lành m nh; ( 05 i m) e) Ph i h p v i giáo viên ch nhi m, giáo viên khác, gia ình h c sinh, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, i Thi u niên Ti n phong H Chí Minh d y h c giáo d c h c sinh; (05 i m) g) Th c hi n nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t (02 i m ) Câu 3: Theo Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông, chu n ngh nghi p c a giáo viên trung h c c quy nh g m có tiêu chu n, 25 tiêu chí (06 i m) - Tiêu chu n 1: Ph m ch t tr , o c, l i s ng ( 04 i m) - Tiêu chu i m) - Tiêu chu - Tiêu chu - Tiêu chu - Tiêu chu n 2: Năng l c tìm hi u n 3: Năng l n 4: Năng l n 5: Năng l n 6: Năng l i tư ng môi trư ng giáo d c ( 04 c d y h c ( 04 i m) c giáo d c ( 04 i m) c ho t ng tr , xã h i ( 04 i m) c phát tri n ngh nghi p ( 04 i m) ÁP ÁN, BI U I M CH M PH NG V N S : 56 CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu 1: Theo Lu t Viên ch c ngày 15/11/2010, quy n c a viên ch c v ti n lương ch liên quan n ti n lương c quy nh sau: c tr lương tương x ng v i v trí vi c làm, ch c danh ngh nghi p, ch c v qu n lý k t qu th c hi n công vi c ho c nhi m v c giao; c hư ng ph c p sách ưu ãi trư ng h p làm vi c mi n núi, biên gi i, h i o, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c thi u s , vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ho c làm vi c ngành ngh có mơi trư ng c h i, nguy hi m, lĩnh v c s nghi p c thù (20 i m) c hư ng ti n làm thêm gi , ti n làm êm, công tác phí ch khác theo quy nh c a pháp lu t quy ch c a ơn v s nghi p công l p (10 i m) c hư ng ti n thư ng, c xét nâng lương theo quy nh c a pháp lu t quy ch c a ơn v s nghi p công l p (10 i m) Câu 2: Theo Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông, chu n ngh nghi p c a giáo viên trung h c c quy nh g m có tiêu chu n, 25 tiêu chí ( 06 i m) - Tiêu chu n 1: Ph m ch t tr , o c, l i s ng ( 04 i m) - Tiêu chu n 2: Năng l c tìm hi u i tư ng mơi trư ng giáo d c ( 04 i m) - Tiêu chu n 3: Năng l c d y h c ( 04 i m) - Tiêu chu n 4: Năng l c giáo d c ( 04 i m) - Tiêu chu n 5: Năng l c ho t ng tr , xã h i ( 04 i m) - Tiêu chu n 6: Năng l c phát tri n ngh nghi p ( 04 i m) Câu 3: Theo quy nh t i Thông tư s 12/2011/TT-BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thơng trư ng ph thơng có nhi u c p h c Giáo viên ch nhi m nhi m v quy nh t i kho n 1, i u 31 cịn có nh ng nhi m v sau ây: a) Xây d ng k ho ch ho t ng giáo d c th hi n rõ m c tiêu, n i dung, phương pháp giáo d c b o m tính kh thi, phù h p v i c i m h c sinh, v i hoàn c nh i u ki n th c t nh m thúc y s ti n b c a c l p c a t ng h c sinh; (06 i m) b) Th c hi n ho t ng giáo d c theo k ho ch ã xây d ng; (06 i m) c) Ph i h p ch t ch v i gia ình h c sinh, v i giáo viên b môn, oàn niên C ng s n H Chí Minh, i Thi u niên Ti n phong H Chí Minh, t ch c xã h i có liên quan vi c h tr , giám sát vi c h c t p, rèn luy n, hư ng nghi p c a h c sinh l p ch nhi m góp ph n huy ng ngu n l c c ng ng phát tri n nhà trư ng; (06 i m) d) Nh n xét, ánh giá x p lo i h c sinh cu i kỳ cu i năm h c; ngh khen thư ng k lu t h c sinh; ngh danh sách h c sinh c lên l p th ng, ph i ki m tra l i, ph i rèn luy n thêm v h nh ki m kỳ ngh hè, ph i l i l p; hoàn ch nh vi c ghi s i m h c b h c sinh; (06 i m) ) Báo cáo thư ng kỳ ho c t xu t v tình hình c a l p v i Hi u trư ng (06 i m) ÁP ÁN, BI U I M CH M PH NG V N S : 57 CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu 1: Theo Lu t Viên ch c ngày 15/11/2010, nghĩa v chung c a viên ch c c quy nh sau: Ch p hành ng l i, ch trương, sách c a ng C ng s n Vi t Nam pháp lu t c a Nhà nư c (08 i m) Có n p s ng lành m nh, trung th c, c n, ki m, liêm, chính, chí cơng vơ tư (08 i m) Có ý th c t ch c k lu t trách nhi m ho t ng ngh nghi p; th c hi n úng quy nh, n i quy, quy ch làm vi c c a ơn v s nghi p công l p (08 i m ) B o v bí m t nhà nư c; gi gìn b o v c a công, s d ng hi u qu ti t ki m tài s n c giao (08 i m ) Tu dư ng, rèn luy n o c ngh nghi p, th c hi n quy t c ng x c a viên ch c (08 i m ) Câu 2: Theo quy nh t i Thông tư s 12/2011/TT-BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thông trư ng ph thơng có nhi u c p h c, quy n c a giáo viên c quy nh sau: a) c nhà trư ng t o i u ki n th c hi n nhi m v gi ng d y giáo d c h c sinh; ( 04 i m) b) c hư ng m i quy n l i v v t ch t, tinh th n c chăm sóc, b o v s c kho theo ch , sách quy nh i v i nhà giáo; (04 i m) c) c tr c ti p ho c thông qua t ch c tham gia qu n lý nhà trư ng; (04 i m) d) c hư ng lương ph c p (n u có) c c i h c nâng cao trình chun mơn, nghi p v theo quy nh hi n hành; (04 i m) ) c c tham gia l p b i dư ng, h i ngh chun nâng cao trình chun mơn, nghi p v ; (04 i m) e) c h p ng th nh gi ng nghiên c u khoa h c t i trư ng s giáo d c khác n u th c hi n y nh ng nhi m v quy nh t i i u 30 c a i u l c s ng ý c a Hi u trư ng ; (04 i m) g) c b o v nhân ph m, danh d , an toàn thân th ; (03 i m) h) c hư ng quy n khác theo quy nh c a pháp lu t (03 i m) Câu 3: Theo Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông, chu n ngh nghi p c a giáo viên trung h c c quy nh g m có tiêu chu n, 25 tiêu chí (06 i m) - Tiêu chu n 1: Ph m ch t tr , o c, l i s ng (04 i m) - Tiêu chu n 2: Năng l c tìm hi u i tư ng môi trư ng giáo d c (04 i m) - Tiêu chu n 3: Năng l c d y h c (04 i m) - Tiêu chu n 4: Năng l c giáo d c (04 i m) - Tiêu chu n 5: Năng l c ho t ng tr , xã h i (04 i m) - Tiêu chu n 6: Năng l c phát tri n ngh nghi p (04 i m) ÁP ÁN, BI U I M CH M PH NG V N S : 58 CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu 1: Theo Lu t Viên ch c ngày 15/11/2010, nghĩa v c a viên ch c ho t ng ngh nghi p c quy nh sau: Th c hi n công vi c ho c nhi m v c giao b o m yêu c u v th i gian ch t lư ng (06 i m) Ph i h p t t v i ng nghi p th c hi n công vi c ho c nhi m v (06 i m) Ch p hành s phân công công tác c a ngư i có th m quy n (06 i m) Thư ng xuyên h c t p nâng cao trình , k chuyên môn, nghi p v (06 i m) Khi ph c v nhân dân, viên ch c ph i tuân th quy nh sau: có thái l ch s , tơn tr ng nhân dân; có tinh th n h p tác, tác phong khiêm t n; không hách d ch, c a quy n, gây khó khăn, phi n hà i v i nhân dân; ch p hành quy nh v o c ngh nghi p (06 i m) Ch u trách nhi m v vi c th c hi n ho t ng ngh nghi p (05 i m) Th c hi n nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t (05 i m) Câu 2: Theo Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông, chu n ngh nghi p c a giáo viên trung h c c quy nh g m có tiêu chu n, 25 tiêu chí (06 i m) - Tiêu chu n 1: Ph m ch t tr , o c, l i s ng (04 i m) - Tiêu chu n 2: Năng l c tìm hi u i tư ng mơi trư ng giáo d c (04 i m) - Tiêu chu n 3: Năng l c d y h c (04 i m) - Tiêu chu n 4: Năng l c giáo d c (04 i m) - Tiêu chu n 5: Năng l c ho t ng tr , xã h i (04 i m) - Tiêu chu n 6: Năng l c phát tri n ngh nghi p (04 i m) Câu 3: Theo quy nh t i Thông tư s 12/2011/TT-BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thông trư ng ph thơng có nhi u c p h c, giáo viên ch nhi m, quy n quy nh t i kho n 1, i u 32 cịn có nh ng quy n sau ây: a) c d gi h c, ho t ng giáo d c khác c a h c sinh l p mình; (06 i m) b) c d cu c h p c a H i ng khen thư ng H i ng k lu t gi i quy t nh ng v n có liên quan n h c sinh c a l p mình; (06 i m) c) c d l p b i dư ng, h i ngh chuyên v công tác ch nhi m; (06 i m) d) c quy n cho phép cá nhân h c sinh ngh h c không ngày liên t c; (06 i m) ) c gi m gi lên l p hàng tu n theo quy nh làm ch nhi m l p (06 i m) ÁP ÁN, BI U I M CH M PH NG V N S : 59 CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu 1: Theo Lu t Viên ch c ngày 15/11/2010, nh ng vi c viên ch c không c làm c quy nh sau: Tr n tránh trách nhi m, thối thác cơng vi c ho c nhi m v c giao; gây bè phái, m t oàn k t; t ý b vi c; tham gia ình cơng (06 i m) S d ng tài s n c a quan, t ch c, ơn v c a nhân dân trái v i quy nh c a pháp lu t (06 i m) Phân bi t i x dân t c, nam n , thành ph n xã h i, tín ngư ng, tơn giáo dư i m i hình th c (06 i m) L i d ng ho t ng ngh nghi p tuyên truy n ch ng l i ch trương ng l i, sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c ho c gây phương h i i v i thu n phong, m t c, i s ng văn hóa, tinh th n c a nhân dân xã h i (08 i m) Xúc ph m danh d , nhân ph m, uy tín c a ngư i khác th c hi n ho t ng ngh nghi p (06 i m) Nh ng vi c khác viên ch c không c làm theo quy nh c a Lu t phòng, ch ng tham nhũng, Lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí quy nh khác c a pháp lu t có liên quan (08 i m) Câu 2: Theo quy nh t i Thông tư s 12/2011/TT-BGD T ngày 28/3/2011 c a B GD& T ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thông trư ng ph thơng có nhi u c p h c, hành vi, ngôn ng ng x , trang ph c c a giáo viên c quy nh sau: Hành vi, ngôn ng ng x c a giáo viên ph i úng m c, có tác d ng giáo d c i v i h c sinh (15 i m ) Trang ph c c a giáo viên ph i ch nh t , phù h p v i ho t ng sư ph m, theo quy nh c a Chính ph v trang ph c c a viên ch c Nhà nư c (15 i m ) Câu 3: Theo Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông, chu n ngh nghi p c a giáo viên trung h c c quy nh g m có tiêu chu n, 25 tiêu chí (06 i m) - Tiêu chu n 1: Ph m ch t tr , o c, l i s ng (04 i m) - Tiêu chu n 2: Năng l c tìm hi u i tư ng môi trư ng giáo d c (04 i m) - Tiêu chu n 3: Năng l c d y h c (04 i m) - Tiêu chu n 4: Năng l c giáo d c (04 i m) - Tiêu chu n 5: Năng l c ho t ng tr , xã h i (04 i m) - Tiêu chu n 6: Năng l c phát tri n ngh nghi p (04 i m) ÁP ÁN, BI U I M CH M PH NG V N S : 60 CH C DANH: Giáo viên Trung h c s Câu 1: Theo Lu t Viên ch c ngày 15/11/2010, quy n c a viên ch c v ho t ng ngh nghi p c quy nh sau: c pháp lu t b o v ho t ng ngh nghi p (06 i m) c t o, b i dư ng nâng cao trình tr , chun mơn, nghi p v (06 i m) c b o m trang b , thi t b i u ki n làm vi c (06 i m) c cung c p thông tin liên quan n công vi c ho c nhi m v c giao (06 i m) c quy t nh v n mang tính chun mơn g n v i cơng vi c ho c nhi m v c giao (06 i m) c quy n t ch i th c hi n công vi c ho c nhi m v trái v i quy nh c a pháp lu t (05 i m) c hư ng quy n khác v ho t ng ngh nghi p theo quy nh c a pháp lu t (05 i m) Câu 2: Theo Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h c ph thông, chu n ngh nghi p c a giáo viên trung h c c quy nh g m có tiêu chu n, 25 tiêu chí (06 i m) - Tiêu chu n 1: Ph m ch t tr , o c, l i s ng (04 i m) - Tiêu chu n 2: Năng l c tìm hi u i tư ng môi trư ng giáo d c (04 i m) - Tiêu chu n 3: Năng l c d y h c (04 i m) - Tiêu chu n 4: Năng l c giáo d c (04 i m) - Tiêu chu n 5: Năng l c ho t ng tr , xã h i (04 i m) - Tiêu chu n 6: Năng l c phát tri n ngh nghi p (04 i m) Câu 3: Theo quy nh t i Thông tư s 12/2011/TT-BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c t o ban hành i u l trư ng trung h c s , trư ng trung h c ph thơng trư ng ph thơng có nhi u c p h c, hành vi sau ây giáo viên không c làm: Xúc ph m danh d , nhân ph m, xâm ph m thân th c a h c sinh ng nghi p (05 i m) Gian l n ki m tra, thi c , n sinh; gian l n ánh giá k t qu h c t p, rèn luy n c a h c sinh (05 i m) Xuyên t c n i dung giáo d c; d y sai n i dung ki n th c, không úng v i quan i m, ng l i giáo d c c a ng Nhà nư c Vi t Nam (05 i m) Ép bu c h c sinh h c thêm thu ti n (05 i m) Hút thu c lá, u ng rư u, bia s d ng ch t kích thích khác ang tham gia ho t ng giáo d c; s d ng i n tho i di ng ang d y h c l p (05 i m) B gi , b bu i d y, tùy ti n c t xén chương trình giáo d c (05 i m) ... t quy trình ánh giá, x p lo i giáo viên c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung h... môi trư ng giáo d c c a giáo viên trung h c c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c s , giáo viên trung... a vi c ánh giá, x p lo i giáo viên theo Chu n c a giáo viên trung h c c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung

Ngày đăng: 12/09/2015, 08:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan