Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 12

158 1.5K 0
Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

[...]... -Ht - Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình Đề thi chính thức Kỳ thi chọn học sinh giỏi CấP tỉnh Giải toán trên máy tính CầM TAY MÔN TOáN cấP THPT Năm học 2010-2011 Thi gian lm bi: 150 phỳt, không kể thời gian giao đề Ngy thi: 25/01/2011 (Chú ý: Đề thi có 05 trang) Quy định chung: 1 Thí sinh được dùng một trong các loại máy tính sau: Casio fx-500A; fx-570MS; fx-500ES;... đồng ghi): Sở Giáo dục và Đào tạo Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Giải toán trên máy tính Casio cấp tỉnh MÔN TOáN THPT - Năm học 2010-2011 Thi gian lm bi: 150 phỳt Ngy thi: 25/01/2011 Chỳ ý: Thớ sinh lm bi trc tip vo bn thi ny Hòa Bình Đề thi chính thức im ca ton bi thi Bng s Bng ch Cỏc giỏm kho (H, tờn v ch ký) Giỏm kho 1: S phỏch (Do Ch tch Hi ng chm thi ghi) Giỏm kho 2: Bài 1: (5 điểm):1/ Tớnh... 51 viên gạch men đen trên mỗi đường chéo Do đó có 51 viên gạch men trên mỗi cạnh, cho ta 512 2601 viên gạch men tất cả 2,5 2,5 Có 2601 viên gạch men 2,5 -HT - MTBT12 7 S GIO DC V O TO LONG AN THI CHNH THC K THI CHN HC SINH GII CP TNH LP 12 THPT NM 2 012 (VềNG 1) Mụn: TON, BNG A Ngy thi: 23/10/2 012 Thi gian: 180 phỳt (khụng k giao ) Cõu 1: ( 5,0 im ) a Gii phng trỡnh sau trờn tp s thc:... 9/9 UBND HUYN LC SN PHềNG GIO DC V O TO THI HC SINH GII CP HUYN GII TON TRấN MY TNH CM TAY Cp THCS , nm hc 2 012 2013 Thi gian lm bi 120 phỳt Cỏc giỏm kho (h, tờn v ch ký) im ca ton bi thi Bng s S phỏch (Do TB chm thi ghi) Bng ch Quy nh: 1-Hc sinh c s dng cỏc loi mỏy tớnh casio fx 500MS, 570 MS , 500ES, 570 ES , 570 ES PLUS hoc mỏy Viacal lm bi trc tip vo thi 2,Bi lm cn ghi ỏp s vo phn ghi kt qu... có mầu đen, các viên còn lại có mầu trắng Có tất cả 101 viên gạch men đen,Tính số viên gạch men dùng để lát nền nhà? Cỏch gii Kt qu HT MTBT12 5 Sở Giáo dục và Đào tạo P N Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Giải toán trên máy tính Casio THPT Năm học 2010-2011 Hòa Bình S LC CCH GII V HNG DN CHM Bài 1: (5 điểm):1/ Tớnh v in vo bng sau: (in ỳng mi ý c 0,5 ) 3 3 2 log 5 23 C20 A35 sin 35015 'cos15035... VINACAL Vn-500MS; Vn-570MS 2 Nếu có yêu cầu trình bày cách giải, thí sinh chỉ cần nêu vắn tắt, công thức áp dụng, kết quả tính vào ô quy định 3 Đối với các kết quả kt qu tớnh gn ỳng, nu khụng cú ch nh c th, c ngm nh chớnh xỏc ti 4 ch s phn thp phõn sau du phy I Phần phách 1 Phần ghi của thí sinh - Họ và tên SBD - Ngày sinh Lớp Trường 2 Phần ghi của giám thị - Họ và tên GT1 ... phn thp phõn 4- thi cú 10 bi gm 5 trang bi v túm tt li gii a, Cõu 1: (5 im) a, Tớnh B 3 200 126 3 2 54 1 3 2 3 18 1 3 2 63 2 b) Vit tớnh D v vit di dng phõn s ti gin B = b, D = 4 D=5+ Ghi kt qu 4 6+ 4 7+ 4 8+ 9+ 4 10 1, a, CLN(a,b,c) = Cõu 2: (5 im) 1, Cho a = 11994; b = 153923; c = 129 935 a,Tỡm CLN(a , b, c) b,Tỡm BCNN( a, b, c) 2, Tỡm 3 ch s cui cựng bờn phi ca 7 2 012 ... (1 2 x)14 (1 2 x )12 (1 2 x)10 16 8 16 1 6 3 6 9 6 T ú cú a6 26 C14 26 C12 26 C10 41748 16 8 16 a6 41748 Gán: 1 SHIFT STO A, 4 SHIFT STO B, 2 SHIFT STO X Ghi vào màn hình X=X+1: C=2B-3A:A=B:B=C: X=X+1: C=B+4A:A=B:B=C===== Cách 1: Gọi phương trình đường tròn có dạng x 2 y 2 2ax 2by c 0 u9 747; 2 2 2,5 2,5 u22 66493791; 2,5 u23 84773709 2,5 S htron 76, 2181 MTBT12 6 T i qua A,B,C ta... Cõu 5: (5 im) 1, Cho sinx = 2 2 3 o 0 x 90o Tớnh A = 2 cos x 52sin 2 x 3 tan x 5 5 tan x 6 cot x 2, Tỡm phõn s ti gin sinh ra s thp phõn vụ hn tun hon: 621 ,12( 2 012) 1, A = 2, Phõn s cn tỡm l: Cõu 6: (5 im) Mt ngi tit kim tin mua mt chic xe mỏy bng hng l 0.8%/thỏng, hng thỏng khụng rỳt lói ra a, Cụng thc tng s tin cú c sau n thỏng a,... trình bm phím liên tc tính u9 , u22 , u23 Cỏch gii Kt qu MTBT12 3 Bi 7 ( 5 im) Cho tam giỏc ABC cú cỏc nh A(2;3) , B 1; 2 v C 5; 7 Hãy tính gần đúng diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác ABC Cỏch gii Kt qu Bi 8 ( 5 im) x y z 100 Tìm cặp số nguyên dương x; y , z thỏa mãn hệ phương trình: z 5x 3 y 3 100 Cỏch gii Kt qu MTBT12 4 Bi 9 (5 im ) Cho hình chóp S ABC có AB 5, BC 6, CA 7 . (Đề thi chính thức) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 – 2 012 Khóa ngày: 17 / 11 / 2011 Môn thi: TOÁN Cấp: THPT Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ: (Đề thi. KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TÓAN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2008 – 2009 Khóa ngày 10 tháng 2 năm 2009 MÔN: TOÁN LỚP 12 THPT thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) . PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY Cấp THCS , năm học 2 012 – 2013 Thời gian làm bài 120 phút Điểm của toàn bài thi Các giám khảo (họ,

Ngày đăng: 25/08/2015, 12:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan