0

BÀI TẬP LỚN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

24 2,060 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2013, 13:51

Đề tài: Anh (chị) hãy tìm hiểu về tư tưởng “thân dân” của Hồ Chí Minh so với các bậc tiền bối. Vấn đề này được Đảng và Nhà nước ta hiện nay giải quyết như thế nào? Hãy liên hệ với bản thân để đưa ra phương pháp giải quyết. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BÀI TẬP LỚN MÔN ỞNG HỒ CHÍ MINH Đề tài: Anh (chị) hãy tìm hiểu về tưởng “thân dân” của Hồ Chí Minh so với các bậc tiền bối. Vấn đề này được Đảng và Nhà nước ta hiện nay giải quyết như thế nào? Hãy liên hệ với bản thân để đưa ra phương pháp giải quyết. Giáo viên hướng dẫn : Thạc sĩ Lê Thị Hoa Sinh viên thực hiện : Lê Thị Thu Hoài Số thứ tự : 33 Mã SV : CQ513673 Lớp tín chỉ : tưởng Hồ Chí Minh_33 Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I.Lời nói đầu: Có thể nói rằng không ai là người Việt Nam lại không biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ thanh, thiếu niên, nhi đồng lại càng được giáo dục kỹ lưỡng về Người. Những bài hát như trên là xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi, dù Bác đã đi xa hơn 30 năm nay. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong sách giáo khoa các cấp cũng luôn nói tới Hồ Chí Minh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Tất cả đều nhằm mục đích làm cho mọi người hiểu rằng: không bao giờ được quên công lao to lớn của Người đối với dân tộc và kêu gọi hãy ‘‘Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.’’. ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hiện tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng cho nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ…’’ tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam,từ cách mạng dân chủ nhâm dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạovà phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta , đông thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. tưởng Hồ Chí Mính đã soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta dành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Trong hệ thống tưởng của Người, tưởng thân dân là một tưởng chủ đạo, xuyên suốt là kết tinh những giá trị nhân nghĩa của dân tộc ta trong suốt quá trình đấu tranh dựnh nước và giữ nước.Mỗi một chủ trương, mỗi một lời tuyên bố với quốc dân của Hồ Chủ tịch biểu lộ quan điểm ấy rất rõ rệt I. Nội dung: A. tưởng thân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sinh trưởng trong một gia dình nhà nho nghèo ở huyện nam đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh bất khuất chống giặc ngoại xâm, một miền quê giàu truyền thống nhân ái, Nguyễn Sinh Cung sớm nhận được sự giáo dục tốt đẹp của gia đình, quê hương, đặc biệt chịu ảnh hưởng sâu sắc của người cha Nguyễn Sinh Sắc. Bài học khai tâm “ái quốc” mà cậu bé Cung thuở nhỏ tiếp thu được từ cha mình: “Quốc dĩ lập dân. Dân dĩ quốc tồn. Vô dân tắc quốc hà do thành. Vô quốc tắc dân hà sở tị?” (Nước do dân lập nên. Dân còn thì nước còn. Không có dân sao thành được nước. Không có nước thì dân lấy đâu ra sự che chở). Bắt nguồn từ những giá trị nhân nghĩa đó, hồ Chí Minh sớm chọn được cho mình con đường cứu nước mới, nó hoàn toàn khác với con đường cứu nước của các nhà cách mạng tiền bối. Hồ Chí Minh Dã sớm nhận thức được vai trò to lớn của nhân dân. Không chỉ dừng lại ở đó, người còn luôn tôn trọng, tin tưởng và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Chính vì vậy, khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 và sự nghiệp của Hồ Chí Minh là dành độc lập cho dân tộc, đem lại tự do và hạnh phúc cho nhân dân “ Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Về thực chất đây chính là tưởng thân dân. Lấy dân làm gốc là thân dân. Thương yêu con người, sống có tình có nghĩa là thân dân. Người cán bộ giữ được cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, là người có ý thức phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc, của Đảng lên trên hết, là thân dân. Tìm mọi cách xoá bỏ căn bệnh quan liêu, tham nhũng cũng là thân dân… Xét cho cùng, dù nói gì hay làm gì Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nghĩ đến nhân dân trước tiên, nâng niu tất cả chỉ quên mình. Vậy thì tại sao lại phải thân dân? Sinh thời, Bác Hồ đã nói:” Nước lấy dân làm gốc; gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Người rất tâm đắc với câu nói dân gian: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.Dân là gốc của nước.Dân là người đã không tiếc máu xương để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nước không có dân thì không thành nước. Nước do dân xây dựng nên, do dân đem xương máu ra bảo vệ, do vậy dân là chủ của nước. Nhân dân đã cung cấp cho Đảng những người con ưu nhất. Lực lượng của Đảng có lớn mạnh được hay không là do dân. Nhân dân là người xây dựng, đồng thời cũng là người bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ của Đảng. Dân như nước, cán bộ như cá. Cá không thể sinh tồn và phát triển được nếu như không có nước. Nhân dân là lực lượng biến chủ trương, đường lối của Đảng thành hiện thực. Do vậy, nếu không có dân, sự tồn tại của Đảng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đối với Chính phủ và các tổ chức quần chúng cũng vậy.Quan điểm nầy còn được Chủ tịch Hồ chí minh phát triển thành lý tưởng dân chủ “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân.Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương đều do dân cử ra. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Đoàn thể trung ương đén xã đều do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Với cách lãnh tụ Đảng và người đứng đầu nhà nước Người chỉ rõ:” Nhiệm vụ của chính quyền và đoàn thể ta là phụng sự nhân dân và chịu trách nhiệm trước dân”. Mọi công tác của Đảng luôn luôn phải đứng về phía quần chúng. Quần chúng sẽ là người kiểm soát những chỉ thị đó; phải yêu dân, kính dân, tin dân, gần gũi với dân. Người khẳng định: "Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng thì thành vô địch". "Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được . Việc gì có quần chúng tham gia bàn bạc, khó mấy cũng trở nên dễ dàng và làm được tốt". Sức mạnh đoàn kết của nhân dân là vô cùng to lớn, nó có thể chiến thắng được mọi kẻ thù, dẹp tan mọi thế lực, và thực tế lịch sử nước ta đã chứng minh 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 được điều đó. Sau khi giành được độc lập dân tộc, tại nhiều hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi” Theo Bác Hồ, Đảng phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng nhân dân và hướng dẫn nhân dân, tổ chức thành lực lượng, thành phong trào hành động cách mạng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Còn các tầng lớp của nhân dân phải tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị tưởng và tổ chức. Nhân dân là nguồn bổ sung vô tận cho Đảng và luôn luôn tràn trề sức xuân. Trọng dân là thương dân, vì nhân dân mà phục vụ và biết coi trọng sức mạnh vĩ đại của nhân dân. Biết bao những phần tử ưu trong giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động khác, đã trở thành đảng viên của Đảng. Quần chúng còn tham gia góp ý, phê bình sự lãnh đạo của Đảng với mong muốn Đảng luôn luôn trong sạch và vững mạnh để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đến đích cuối cùng. Bên cạnh đó phải tin ở dân, gần gũi dân và biết dựa vào dân. Phải ý thức rõ “dân chúng rất khôn khéo,rất hăng hái, rất anh hùng”. Muốn hoàn thanh nhiệm vụ, muốn biến đường lối, chủ trương của Đảng thành phong trào quần chúng,thành sức mạnh cách mạng thì Đảng phải có đường lối đúng đắn; cán bộ đảng viên phải liên lạc mật thiết với dân chúng,xa rời dân chúng là cô độc. Cô độc thì nhất định thất bại”. Cán bộ đảng viên còn phải học hỏi dân, nếu không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Trong tưởng của Hồ Chí Minh, thân dân là một tương quan trọng, bởi vì nhân dân là đối tượng phục vụ của con người ở bất kì cương vị xã hội nào,do đó cần phải toàn tâm toan ý phục vụ nhân dân. Đồng thời, mọi chủ trương chính sách đều do nhân dân thực hiện, vì vậy đòi hỏi phải hết sức dân chủ với nhân dân Thân dân là như thế nào? Thân dân thì phải hiểu dân, nghe được dân nói, nói được cho dân nghe, làm được cho dân tin, là nhận biết được những nhu cầu của họ, biết được họ đang suy nghĩ gì, trăn trở cái gì? Họ mong muốn những gì? Và họ đang mong đợi gì ở người khác, nhất là ở người lãnh đạo, quản lý; phải biết phát hiện và đáp ứng kịp thời những nhu cầu và lợi ích thiết thực của dân; là nhìn thấy cả cái thực tại và vạch ra được viễn cảnh (tương lai) đúng đắn cho dân phát triển; là biết chia sẻ, đồng cảm và gần gũi với cuộc sống của dân, mọi suy nghĩ và hành động đều xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của dân, phản ánh đúng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của dân. Tháng 10-1945, trong thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “ .Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì . Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Theo Người thì cần phải thường xuyên chăm lo đời sống cho dân, chăm lo lợi ích chính đáng của dân. Người thường nhắc tới những câu của người xưa:”có thực mới vực được đạo” ‘ dân dĩ thực vi thiên”, nhắc nhở cán bộ đảng viên “Đối với nhân dân không thể lý luận suông”. Chính sách của Đảng và Chính phủ phải hết sức chăm lo cho đời sống của dân “ Nếu dân đói, Đảng và chính phủ có lỗi. Nếu dân rét . Nếu dân dốt, là Đảng và Chính phủ có lỗi. Nếu dân ốm, là Đảng và Chính phủ có lỗi.” Cán bộ, đảng viên phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.Người dạy: Việc gì lợi cho dân, thì phải làm cho kỳ được. Việc gì hại cho dân thì phải hết sức tránh. Mục đích hoạt động của các cấp, các ngành, của mọi cán bộ, đảng viên là nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, cả đời sống vật chất và cả đời sống tinh thần. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân là tiêu chí số một đánh giá năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người, trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Gần gũi với nhân dân là phải quan tâm, chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân, tìm cách thoả mãn các nhu cầu, lợi ích của nhân dân, trước hết là những nhu cầu thiết yếu nhất theo tinh thần: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Phải: “Làm cho dân có ăn. Làm cho dân có mặc. Làm cho dân có chỗ ở. Làm cho dân có học hành”. Phải biết kết hợp các loại lợi ích khác nhau: Lợi ích gần và lợi ích xa, trước mắt và lâu dài; lợi ích của Trung ương và lợi ích của địa phương; lợi ích của các giai cấp, tầng lớp xã hội, làm cho ai cũng cảm nhận được rằng họ đang là đối tượng được phục vụ. Không những thế, cần phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc.Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Nếu ai nói chúng ta không dân chủ, thì chúng ta khó chịu. Nhưng nếu chúng ta tự xét cho kỹ, thì thật có như thế”. Tôn trọng dân, trước hết là tôn trọng quyền làm chủ của dân, tôn trọng ý kiến của dân. Không được tự cao, tự đại, khinh rẻ dân, chê bai dân. Bởi vì, so với nhân dân thì số đảng viên chỉ là số ít. Cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng đắn rằng Đảng và Chính phủ cũng chỉ mưu giải phóng cho nhân dân, đem lại hạnh phúc, tự do cho dân. Vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên cũng phải xác định vừa phụ trách trước Đảng và Chính phủ vừa phụ trách trước nhân dân, “Mà phụ trách trước nhân dân nhiều hơn phụ trách trước Đảng và Chính phủ”. Cán bộ không phụ trách trước nhân dân, tức là không phụ trách trước Đảng và Chính phủ, vì Đảng và Chính phủ cũng chỉ là công bộc của dân. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thân dân nghiã là còn phải hướng dẫn nhân dân tự chăm lo cho đời sống của mình.Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: Sự hướng dẫn này được thực hiện bằng nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tập trung vào những nội dung cơ bản: Hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh tăng gia sản xuất; hướng dẫn nhân dân biết cách thực hành tiết kiệm; hướng dẫn nhân dân phân phối cho công bằng những phúc lợi xã hội theo phương châm “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”. Phải đề ra được các chủ trương, chính sách đúng đắn, vì lợi ích của nhân dân.Chủ trương, chính sách phải xuất phát từ các điều kiện thực tế và quan tâm tới nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, ngay cả cấp cơ sở. Người dạy: “Vì vậy, cách tổ chức và cách làm việc nào không hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại. Cách nào hợp với quần chúng, quần chúng cần, thì dù chưa có sẵn, ta phải đề nghị lên cấp trên mà đặt ra. Nếu cần làm thì cứ đặt ra, rồi báo cáo sau, miễn là được việc”. Về cách làm việc,Hồ Chí Minh nhắc nhở phải nhận thức sâu sắc phương pháp “Từ trong quần chúng ra. Về sâu trong quần chúng”. Việc to, việc nhỏ đều phải phù hợp với lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực của quần chúng, thì mới có thể phục vụ được quần chúng. “Đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết. Chúng ta có khuyết điểm, thì thật thà thừa nhận trước mặt dân chúng. Nghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”. Không những thế mã còn phải luôn luôn quán triệt cán bộ là công bộc, là đày tớ của dân.Hồ Chí Minh dạy: “Làm cán bộ tức là suốt đời làm đày tớ trung thành của nhân dân. Mấy chữ a, b, c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời mới thuộc được”. Làm đày tớ thì phải học dân, hỏi dân, hiểu dân. “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”.Đày tớ là phục vụ dân; có cái gì lo thì lo trước dân, có cái gì vui thì vui sau dân. Tự phê bình trước dân và nếu có khuyết điểm thì nhận; đồng thời hoan nghênh nhân dân phê bình mình. ý thức phục vụ nhân dân không phải nằm ở nghị quyết, chỉ thị, kêu gọi, hào, nói suông. Người yêu cầu “các vị bộ trưởng nên luyện cho mình có đôi chân hay đi, đôi mắt hay nhìn, cái óc hay nghĩ, không nên chỉ ngồi ở bàn giấy”; hoặc “hội mà không nghị, nghị mà không quyết, quyết mà không làm”. Hồ Chí Minh cũng đã nhiều lần phê phán cách làm thiếu dân chủ, tác phong độc đoán, chuyên quyền trong cán bộ, đảng viên. Người chỉ rõ quan liêu, độc đoán, chuyên quyền là mặt đối lập của dân chủ, là kẻ thù của dân chủ, nhưng lại là căn bệnh dễ mắc phải của lãnh đạo. Cán bộ xa dân, thiếu niềm tin ở quần chúng, đồng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thời những cán bộ đó cũng chưa đủ phẩm chất, năng lực làm việc, thực hiện dân chủ, không sẵn sàng chịu sự kiểm tra, giám sát, phê bình trực tiếp của dân, không lắng nghe ý kiến của dân. Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở bệnh quan liêu, mệnh lệnh chỉ đưa đến kết quả là hỏng việc và thực hành dân chủ rộng rãi cũng là cách chống quan liêu tích cực. Để chống quan liêu, xây dựng tác phong dân chủ, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi người phải quán triệt và thực hiện theo đúng đường lối nhân dân với 6 điều là: “Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ. Có khuyết điểm thì phải thật thà tự phê bình trước nhân dân và hoan nghênh nhân dân phê bình mình. Sẵn sàng học hỏi nhân dân. Tự mình phải làm gương mẫu cần kiệm liêm chính để nhân dân noi theo”. Người luôn tin vào lực lượng, trí tuệ và cách làm đầy sáng tạo của quần chúng. Người khẳng định: “Có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có thì việc gì làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra” .Hồ Chí Minh đòi hỏi người cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo phải thường xuyên giữ mối liên hệ với quần chúng. Hồ Chí Minh cho rằng, người lãnh đạo, cán bộ dù tài giỏi đến mấy cũng không thể thấy được tất cả mọi mặt. Họ nhìn vấn đề từ trên xuống. Còn dân chúng, rất thông minh, sáng tạo nhưng lại nhìn vấn đề từ dưới lên. Vì vậy, muốn giải quyết vấn đề một cách đúng đắn, chính xác phải phối hợp sự xem xét đánh giá của cả hai bên từ trên xuống và từ dưới lên. Người cảnh báo không học hỏi dân chúng, không thèm bàn bạc với dân chúng, đó là sự sai lầm nguy hiểm, sẽ luôn luôn thất bại. Như vậy điểm nổi bật của cách lãnh đạo dân chủ trong tưởng Hồ Chí Minh là việc gì cũng phải học hỏi và bàn bạc với dân chúng, giải thích cho dân chúng, tin vào dân chúng và tuyệt đối không theo đuôi quần chúng, nhưng việc gì cũng phải từ trong quần chúng mà ra Cán bộ là gốc của mọi công việc như Hồ Chí Minh đã khẳng định, thì sự nêu gương về đạo đức của người lãnh đạo là nhân tố rất quan trọng, có ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ đến niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Người lãnh đạo có đức thì cán bộ, nhân viên mới có đức, và toàn xã hội sẽ có đức. Như Hồ Chí Minh đã nói: Nếu bản thân mình không chính mà đòi người khác phải chính là vô lý. Người luôn luôn nhắc nhở nói phải đi đôi với làm. Việc gì dù là nhỏ đã hứa với dân phải làm cho bằng được. Người dân đã tin và sẽ tin hơn khi những điều cán bộ nói được chứng thực trong thực tiễn. Nói nhiều làm ít, nói mà không làm, nói một đằng làm một nẻo thì chỉ đem lại hậu quả là mất lòng tin của dân. Dân vận khéo là phương pháp thực hành dân chủ của Hồ Chí Minh. Người chỉ rõ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và dân chủ là việc của cả dân chúng chứ không phải việc của một, hai người. Người lưu ý mọi cán bộ, đảng viên rằng: “Dân chúng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên” . Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, cần phải xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phương tram “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan liêu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng được thể hiện rất cụ thể ở đạo đức, thái độ, tác phong trong quan hệ với dân ở từng cán bộ đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Cán bộ đảng viên phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải kính yêu nhân dân. Phải tôn trọng thật sự quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được lên mặt "quan cách mạng", ra lệnh, ra oai . phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo. Khi chọn cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải lựa chọn "những người liên lạc mật thiết với dân chúng, hiểu biết dân chúng. Luôn chú ý đến lợi ích của dân chúng. Như thế, thì dân chúng mới tin cậy cán bộ và nhận cán bộ là người lãnh đạo của họ". Chủ tịch Hồ Chí Minh lên án gay gắt chủ nghĩa cá nhân. Người nói: "Hiện nay chủ nghĩa cá nhân đang ám ảnh một số đồng chí. Họ tự cho mình là cái gì cũng giỏi, họ xa rời quần chúng, không muốn học hỏi quần chúng, mà chỉ muốn làm thầy quần chúng. Họ ngại làm việc tổ chức, tuyên truyền giáo dục quần chúng. Họ mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Kết quả là quần chúng không tin, không phục, càng không yêu họ. Chung quy là họ không làm nên trò trống gì" Khi Quốc hội tín nhiệm bầu Người làm Chủ tịch nước - Người trả lời các nhà báo: "Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh, phú quý chút nào. Bây giờ gánh vác chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng làm, cũng như một người lính vâng lệnh quốc dân ra trước mặt trận" . Người căm ghét thói cậy quyền, cậy thế, chia rẽ, kiêu ngạo, tham ô, lãng phí, quan liêu, móc ngoặc, tham nhũng . vì nó "là kẻ thù của nhân dân, của dân tộc, của Chính phủ. Nó là kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm, mang súng, nó nằm trong tổ chức của ta, nó là giặc nội xâm để làm hỏng công việc của ta. Người dạy: "Cơm của chúng ta ăn, áo của chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền ơn xứng đáng cho nhân dân. Chớ vác mặt làm quan cách mạng để dân ghét, dân khinh, dân không ủng hộ". Trước lúc đi xa Bác Hồ đã căn dặn toàn Đảng cũng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 như mỗi cán bộ, đảng viên rằng: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Đảng coi việc "làm đầy tớ" của nhân dân, phục vụ nhân dân, chăm lo cuộc sống vật chất, tinh thần của nhân dân là trách nhiệm, là vinh dự và niềm hạnh phúc. B.Tư tưởng thân dân của các bậc tiền bối trước Hồ Chí Minh: tưởng thân dân không phải là một tưởng mới xuất hiện ở thời đại Hồ Chí Minh mà đó là tưởng truyền thống của người phương Đông, nó cũng được các vị vua của nước ta trong thời kỳ phong kiến vận dụng để lãnh đạo đất nước, được đề cập đến trong tưởng của các nhà hiền triết xưa và cũng dễ dàng được nhận thấy trong tưởng của các nhà cách mạng trước Hồ Chí Minh. Song rõ ràng, “thân dân” trong tưởng của Bác co nét tiến bộ vượt bậc so với những tưởng cũ. Đầu tiên, cần phải bàn đến khái niệm “Dân” Các nhà tưởng phong kiến phương Đông dùng khái niệm “Dân” là để chỉ những người thuộc đẳng cấp thấp kém nhất trong xã hội, để phân biệt với vua quan và giới quý tộc. “Dân” là những người bị trị. Vua là con trời và các “quan phụ mẫu” là cha mẹ dân có trách nhiệm thay trời “nuôi dân”, “chăn dân”.Sự sướng khổ hay vui buồn của người dân đều dựa vào lòng tốt, sự ban phát của “người trên” - thiên tử và các quan, đối với “kẻ dưới” - muôn dân bách tính. Quan niệm của các nhà tưởng sản phương Tây về “Dân” đã có bước tiến hơn khi cho rằng dân uỷ quyền cho chính phủ để phục vụ lợi ích của dân và dân có quyền thay đổi chính phủ nếu chính phủ không làm tròn nhiệm vụ. Tuy vậy, trên thực tế vị thế “Dân” này chỉ thuộc về những người có của, những nhà sản - số ít người trong xã hội; còn số đông vẫn là những kẻ bị trị, có địa vị thấp kém. Với Hồ Chí Minh thì nhân dân có vị trí quý nhất trong bầu trời và là lực lượng mạnh nhất trong thế giới.Hơn nữa,Người còn cho rằng, chẳng những “Dân” không phải là những người bị trị mà còn là những người có vị thế là chủ và làm chủ. Những người làm việc trong bộ máy nhà nước, từ một nhân viên bình thường cho đến Chủ tịch nước cũng chỉ là và phải là “công bộc”, là “đày tớ” của dân, có trách nhiệm tận tình phục vụ dân, chứ không phải là những kẻ đè đầu cưỡi cổ dân, ban phát ân huệ cho dân như trong xã hội cũ. Người chỉ rõ: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ. Mặt khác,với quan niệm cũ thì “Dân” chỉ là một bộ phận người trong dân tộc (những người bị trị). Tuy nhiên, đối với Hồ Chí Minh, “Dân” là toàn bộ con dân nước Việt, con Lạc cháu Hồng, không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo, miễn là những người có tinh thần yêu nước. “Nhân dân là bốn giai cấp công, nông, tiểu sản, sản dân tộc và những phần tử khác yêu nước”. Quan niệm rộng rãi về nội hàm của khái niệm “Dân” như vậy đã tạo cơ sở phương pháp luận quan trọng để 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thành lập mặt trận dân tộc thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ đến mức cao nhất những lực lượng, những giai tầng còn có ít nhiều tinh thần yêu nước đứng vào hàng ngũ cách mạng, phân hoá, cô lập cao độ những thế lực phản động, thù địch. Trong quan niệm của các nhà tưởng phong kiến, “Dân” là một tập hợp người thụ động, với những mối liên hệ không bền chặt. Nhưng với Hồ Chí Minh, đó lại là một tập hợp người được tổ chức chặt chẽ, có định hướng rõ ràng và đoàn kết mật thiết với nhau trên nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và sau này bổ sung thêm là tầng lớp trí thức. Vận dụng quan điểm quần chúng của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh khẳng định, nhân dân là những người sáng tạo ra lịch sử, họ có thể và cần phải nỗ lực chủ động quyết định vận mệnh của dân tộc, cuộc sống của chính mình theo tinh thần “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Với chủ trương “dân là gốc” và “lấy dân làm gốc”, thực ra các nhà tưởng phong kiến đã không hề quan tâm đến lợi ích của dân chúng mà họ chỉ đưa ra nhằm mục đích bảo vệ vương triều phong kiến, quan điểm này nhằm mục đích cuối cùng là phục vụ vương quyền, chứ không phải để phục vụ nhân dân.Ở phương Tây cũng như vậy,các nhà tưởng sản cũng đã khéo léo giấu diếm, che đậy một sự thật mà họ không muốn bị bóc trần bằng một lớp tưởng “hào nhoáng”, và phía sau đó thì người dân ở các nước này vẫn phải chịu cảnh áp bức bóc lột nặng nề, bị tước đoạt mọi của cải, vật chất,đất đai, bị tước đoạt mọi quyền công dân. Trong lịch sử cũng đã có nhiều cuộc cách mạng sản nhằm lật đổ giai cấp càm quyền song đó là những cuộc cách mạng chưa triệt để, không thật sự giành chính quyền về tay nhân dân mà chỉ thay thế chính quyền bóc lột này bằng chính quyền bóc lột khác. Với Hồ Chí Minh, dựa vào dân,lấy dân làm gốc hoàn toàn không phải là một khẩu hiệu, một “nghệ thuật” chính trị, mà đó là một chiến lược cách mạng xuyên suốt trong các thời kỳ, các giai đoạn lịch sử. Người cũng không coi dân là phương tiện, công cụ để phục vụ riêng lợi ích của Đảng và Nhà nước, mà xem đây chính là động lực vĩ đại và vĩ đại nhất của cách mạng, là mục đích cao nhất của Đảng và Nhà nước. “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân” Nhận thấy, so với quan niệm về “Dân” của các nhà tưởng phong kiến ở phương Đông và sản ở phương Tây, quan niệm của Hồ Chí Minh đã vượt lên hơn cả về nội hàm khái niệm và vị thế thực tại. Từ quan niệm “dân là gốc” và “lấy dân làm gốc” một cách chật hẹp và mang nặng tính hình thức của các nhà tưởng phong kiến và sản, Hồ Chí Minh đã phát triển thành một quan niệm rộng mở về dân và nhất là đã trả lại vị thế thực sự của dân, từ thụ động tiêu cực trở thành chủ động tích cực; từ là công cụ, phương tiện duy trì quyền lực của giới thống trị trở thành thực sự là gốc và làm gốc và tiến cao hơn nữa để là chủ và làm chủ đất nước. Đây là một tưởng lớn vừa mang tính nhân văn cao cả, vừa có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, là một trong những đóng góp xuất sắc của Hồ Chí Minh vào kho tàng tưởng nhân văn của nhân loại. 10 [...]... trên vũ đài chính trị và tưởng thời Lý - Trần, nhân dân đã được nhìn nhận như một lực lượng xã hội cần phải quan tâm đến khi tiến hành Gần với thế hệ chúng ta hơn nữa thì có thể kể đến Nguyễn Trãi, có thể xem ông như là nhà tưởng tiến bộ nhất thời phong kiến ở nước ta, với tưởng nhân nghĩa nổi bật, chứa đựng những nội dung về quan hệ giữa dân và nước Điểm nổi bật trong tưởng nhân chính của... động tập thể Đặc biệt mỗi sinh viên nói riêng, mỗi thanh niên và người dân nói chung phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức, luôn nêu cao tinh thần phê và tự phê II Kết luận: "Tư tưởng Hồ Chí Minh" không khép kín, tự đủ, không nhất thành bất biến mà luôn luôn phát triển với dân tộc và thế giới Phải biết làm cho tường Hồ Chí Minh sống trong cuộc sống của mọi người Việt Nam, tiếp tục cho nghị lực và tâm hồn... dụng tưởng “thân dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả, linh hoạt vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay thì Đảng và Nhà nước cần có nhiều biện pháp hơn nữa nhằm: Giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về Đảng .Hồ Chí Minh chỉ rõ: Đảng ta là đạo đức, là văn minh Văn minh là trí tuệ, là bản lĩnh, là tính nhân văn của một Đảng cách mạng chân chính... được đặt lên tầm lớn lao, sâu sắc nhưng hết sức cụ thể, thiết thực như ở Hồ Chí Minh Đặt hạnh phúc của dân lên trên hết chính là tính nhân văn cao cả trong tưởng của Người C .Tư tưởng thân dân ở nước ta trong thời đại hiện nay: 1 Thực tiễn của đất nước ta: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ CNXH đã ghi: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân Chính người dân là... dựng cuộc sống của mình, gia đình mình và góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước Có thể làm được điều đó vì tưởng Hồ Chí Minh gần gũi với mọi tấm lòng Việt Nam, gần gũi như khí trời, như cơm ăn nước uống trong mạch sống Việt Nam từ túp lều tranh cho đến ngôi biệt thự tưởng Hồ Chí Minh gần gũi với người nông dân còn bao gian khó, đổ mồ hôi, sôi nước mắtt trên cánh đồng chưa có mấy trợ lực của... động trong quan niệm của Phan Bội Châu về dân quyền Đồng thời, ở đây cũng cho chúng ta thấy rõ sự chuyển biến tích cực trong tưởng của Phan Bội Châu, ông đã vượt qua hệ tưởng phong kiến để tiếp nhận những giá trị tiến bộ trong các trào lưu tưởng phương Tây nhằm phát huy và tập hợp sức mạnh của mọi người dân hướng vào sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc và canh tân đất nước Hướng đến mục đích... nước, tiến đến xem dân là con của đất nước và tiến hơn nữa coi việc dân được hưởng hạnh phúc tự do là tiêu chí quan trọng nhất của một nước độc lập, đó là các cung bậc trong tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa dân và nước, thể hiện bước phát triển mới của Người về vấn đề này Người kế thừa tưởng kiệt xuất cuả các anh hùng, hào kiệt của dân tộc như: Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo…về sức mạnh của nhân... tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò quyết định của cán bộ, có cán bộ tốt, việc gì cũng xong Trong điều kiện Đảng cầm quyền, mỗi cán bộ, đảng viên càng phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân Thực hiện nghiêm minh đường lối, chủ trương, chính... gũi với nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đồng thời đặt vấn đề và giải quyết một cách triệt để mối quan hệ giữa dân và nước Trong quan niệm của các nhà tưởng thời phong kiến, xã tắc cùng với muôn dân là thuộc về nhà vua - con trời Vua được trời trao cho trọng trách thay mặt trời cai quản, chăm lo cho sự vững bền của đất nước và sự ấm no của muôn dân Vua chính là biểu ng tiêu biểu nhất của... sức mạnh của nhân dân “Khoan thư sức dân để làm kế bền gốc, sâu rễ ”, “đẩy thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân” Người cũng kế thừa tưởng nhân văn “lấy dân làm gốc” và chủ nghĩa nhân đạo hiện thực của học thuyết Mác để hình thành một tưởng mới, tin ng mãnh liệt vào sức mạnh, tính chủ động, sáng tạo của quần chúng nhân dân và lòng tôn trọng, kính trọng nhân dân lao động Trong công cuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP LỚN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, BÀI TẬP LỚN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, , Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta:, Liên hệ bản thân :

Từ khóa liên quan