0

Đề cương Hóa học 10 nâng cao

50 4,195 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2015, 19:12

Đề cương hóa học 1O nâng cao GV: Th.S §ç ThÞ HuyÒn Th−¬ng – THPT T©n Yªn 2 1 CHỦ ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ A. Lý thuyết cơ bản - Nguyên tử: + Hạt nhân: proton (p, điện tích +) m p = m n = 1,67.10 -27 kg = 1u Notron (n, không mang điện) + Lớp vỏ: electron (e, điện tích -) m e = 9,1.10 -31 kg - Điều kiện bền của nguyên tử: (Z ≤ 82) => 1 ≤ N P ≤ 1,5 ( trừ H) - Đồng vị: là những loại nguyên tử của cùng 1 nguyên tố , có cùng số proton nhưng khác nhau về số notron nên số khối khác nhau. - Khối lượng nguyên tử trung bình: i i A i A .a % M a % = ∑ ∑ (A i : Số khối của các đồng vị, a i %: phần trăm tương ứng của các đồng vị) - Lớp electron: Gồm các e có mức năng lượng gần bằng nhau 1 2 3 4 5 6 7 Lớp … K L M N O P Q Trật tự năng lượng tăng dần + Số el tối đa ở lớp thứ n là 2n 2 e + Lớp thứ n có n phân lớp + Số el tối đa ở phân lớp là: s (2), p(6), d(10) , f(14) - Cơ sở điền electron vào nguyên tử: Các electron được sắp xếp trong nguyên tử theo nguyên lí vững bền, nguyên lí Pauli và quy tắc Hund + Nguyên lí vững bền:Các electron phân bố vào các AO có mức năng lượng từ thấp đến cao + Nguyên lí Pauli: Trên 1 AO chỉ có thể có nhiều nhất 2 electron và 2 el này phải có chiều tự quay khác nhau + Quy tắc Hund: Các electron sẽ được phân bố trên các AO sao cho số electron độc thân là tối đa và các electron này phải có chiều tự quay giống nhau → Trong một phân lớp, nếu số e ≤ số AO thì các e đều phải là độc thân để có số e đoocj thân là tối đa * Các phân lớp có đủ số e tối đa (s 2 , p 6 , d 10 , f 14 ): Phân lớp bão hòa * Các phân lớp chưa đủ số e tối đa : Phân lớp chưa bão hòa * Các phân lớp có số e độc thân = số AO (d 5 , f 7 ): Phân lớp bán bão hòa - Cấu hình electrron nguyên tử: là sự phân bố các e theo lớp, phân lớp và AO. Các e thuộc lớp ngoài cùng quyết định tính chất của chất: + Các khí hiếm, trừ Heli, nguyên tử có 8 e ngoài cùng đều rất bền vững → khó tham gia phản ứng hóa học + Các kim loại, nguyên tử có ít (1, 2, 3) e ngoài cùng → dễ cho e để tạo thành ion dương có cấu hình e giống khí hiếm + Các phi kim, nguyên tử có nhiều (5, 6, 7) e ngoài cùng → dễ nhận thêm e để tạo thành ion âm có cấu hình e giống khí hiếm + Các nguyên tử còn có thể dùng chung e ngoài cùng tạo ra các hợp chất trong đó cấu hình e của các nguyên tử cũng giống các khí hiếm nhân cng húa hc 1O nõng cao GV: Th.S Đỗ Thị Huyền Thơng THPT Tân Yên 2 2 - Bỏn kớnh nguyờn t: V = 4 3 R 3 => R = 3 3V 4 Th tớch 1 mol nguyờn t = 4 3 R 3 .N ( N = 6,02.10 23 ) 1 mol nng A gam => d = 3 A A 4 V R N 3 = (g/cm 3 ) => R = 3 3A 4 Nd (cm) AD CT trờn khi coi nguyờn t l nhng hỡnh cu chim 100% th tớch nguyờn t. Thc t, nguyờn t rng, phn tinh th ch chim a%. Nờn cỏc bc tớnh nh sau: + V mol nguyờn t cú khe rng: V mol (cú khe rng) = A d = V o . + V mol nguyờn t c khớt: V mol (cú c khớt) = V o . a% = A d .a% + V 1 nguyờn t: V (nguyờn t) = dac V A.a% N d.N = + Bỏn kớnh nguyờn t: R = 3 3V 4 = 3 3A.a% 4 Nd (cm) B. Bi tp I. Mt s dng bi tp thng gp 1) Hy cho biết sự giống và khác nhau trong cấu tạo vỏ ngtử của các ngtố có điện tích hạt nhân ; a) Z = 3 ; 11 ; 19. b) Z = 9 ; 17 ; 35 2) Một nguyên tử R có tổng số hạt (p,n,e) là 115. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Tìm số proton, số khối và tên R. 3) Tổng số hạt (p,n,e) của một nguyên tố là 34. Xác định KLNT và cấu hình electron của nguyên tố đó. 4) Bo có hai đồng vị B 10 5 (18,89%) và B 11 5 (81,11%). Tìm KLNT trung bình của B. 5) KLNTTB của Br là 79,91. Brom có 2 đồng vị, biết Br 79 35 chiếm 54,5%. Tìm số khối của đồng vị thứ hai. 6) Phân tử MX 3 có tổng số hạt bằng 196, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là là 60. Khối lợng nguyên tử X lớn hơn M là 8. Ion X - nhhiều hạt hơn ion M 3+ là 16. Xác định M, X, MX 3 , viết cấu hình electron, obitan của M. 7) Hợp chất A có công thức MX 2 , trong đó M chiếm 46,67% về khối lợng. Hạt nhân của M có n - p = 4, còn hạt nhân của X có n = p > Biết tổng số hạt proton trong MX 2 là 58. a. Xác định số khối của M và X b. Cho biết CTHH của MX 2 8) Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức RO 3 , với hiđro nó tạo thành hợp chất khí chứa 94,12% R về khối lợng. Tìm KLPT và tên nguyên tố. 9) a. Tính bán kính gần đúng của Fe ở 20 o C, biết ở nhhiệt độ này d = 7,87 g/cm 3 . Cho Fe=55,85 b. Thực tế Fe chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Tính bán kính ngtử Fe 10) Một ngtử X có bán kính là 1,44 A o , khối lợng riêng thực tính thể là 19,36g/cm 3 . Ngtử chiếm 74% thể tích tinh thể. Hy: a. Xác định khối lợng riêng trung bình toàn ngtử, khối lợng mol ngtử b. Biết X có 118 nơtron. Tính số proton cng húa hc 1O nõng cao GV: Th.S Đỗ Thị Huyền Thơng THPT Tân Yên 2 3 II. Bi tp t luyn 1) Hy cho biết sự giống và khác nhau trong cấu tạo vỏ ngtử của các ngtố có điện tích hạt nhân ; a) Z = 4 ; 12 ; 20. b) Z = 7 ; 15 ; 33 2) KLNT của Cu là 63,54. Đồng có 2 đồng vị là Cu 63 29 và Cu 65 29 , tìm % số nguyên tử của mỗi đồng vị. 3) Biết Mg có KLTB là 24,2. Trong tự nhiên có 2 đồng vị Mg 24 12 và Mg A 12 với tỉ lệ số nguyên tử là 1:4. Tính số khối của đồng vị thứ 2 4) Trong tự nhiên Oxi có 3 đồng vị 16 O, 17 O, 18 O với % tơng ứng là a, b, c. Biết a=15b,a-b=21c a. Trong 1000 ngtử O có bao nhiêu 16 O, 17 O, 18 O ? b. Tính nguyên tử khối trung bình của Oxi 5) Hoà tan 6,082g kim loại M(II) bằng dung dịch HCl thu 5,6 lít H 2 (đktc) a. Tìm nguyên tử khối trung bình của M, gọi tên b. M có 3 đồng vị với tổng số khối là 75. Biết số khối 3 đồng vị lập thành 1 cấp số cộng. Đồng vị 3 chiếm 11,4%, số notron lớn hơn proton là 2, đồng vị 1 có p=n. - Tìm số khối và notron mỗi đồng vị - Tìm % đồng vị còn lại 6) Một nguyên tố A tạo thành hai loại oxit AO x và AO y lần lợt chứa 50% và 60% oxi về khối lợng. Xác định A và công thức của 2 oxit. 7) Biết tổng số hạt proton, nơtron và electron trong một nguyên tử là 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Tìm số proton, nơtron và số khối của nguyên tử. 8) Tổng số hạt mang điện trong ion (AB 3 ) 2- bằng 82. Số hạt mang điện trong hạt nhân A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân B là 8. Xác định số hiệu ngtử A, B. Viết cấu hình e và định vị 2 ngtố trong BTH. 9) Tổng số hạt (p,n,e) trong hai nguyên tử kim loại A, B là 142 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42 hạt. Số hạt mang điện của nguyên tử A nhiều hơn nguyên tử B là 12 hạt. Xác định A, B và vị trí của chúng trong bảng HTTH. 10) Tổng số hạt (p,n,e) trong một nguyên tử A là 16, trong nguyên tử B là 58. Tìm số Z và số khối của A, B; giả sử sự chênh lệch giữa số khối với KLNT trung bình không quá 1 đơn vị. 11) Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p,n,e) là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Xác định số hiệu nguyên tử, số khối và tên nguyên tố. Viết cấu hình electron của X và các ion tạo ra từ X. 12) Hợp chất Z đợc tạo bởi hai nguyên tố M, R có công thức M a R b , trong đó R chiếm 6,67% khối lợng. Trong hạt nhân nguyên tử M có n = p + 4, còn trong hạt nhân R có n = p; trong đó n, p, n, p là số nơtron và proton tơng ứng của M và R. Biết rằng tổng số hạt proton trong phân tử Z bằng 84 và a + b = 4. Tìm CTPT của Z. (ĐS : p=26, p = 6; Fe 3 C). 13) Kim loại M tác dụng vùă đủ vói 4,032 lít Clo thu 16,02g MCl 3 . a) Xác định KLNT của M b) Tính KLR của M. Tính tỉ lệ % của Vthực với V tinh thể. Biết m có R=1,43A o ; d thực = 2,7g/cm 3 . cng húa hc 1O nõng cao GV: Th.S Đỗ Thị Huyền Thơng THPT Tân Yên 2 4 CH 2: BNG TUN HON V NH LUT TUN HON A. Lí THUYT C BN 1. Bng tun hon - ễ: STT ụ = p = e = z - Chu kỡ: STT chu kỡ = s lp electron : + Chu kỡ nh: 1, 2, 3 + Chu kỡ ln: 4, 5, 6, 7 (cha hon thin) - Nhúm: STT nhúm = e húa tr ( Cỏc nguyờn t thuc cựng mt nhúm cú tớnh cht húa hc tng t nhau) + Nhúm A: gm cỏc nguyờn t s, p; STT nhúm = e ngoi cựng = e húa tr + Nhúm B: e húa tr = e ngoi cựng + e phõn lp d sỏt lp ngoi cựng Cu hỡnh dng (n 1)d a ns 2 e húa tr = 2 + a * e húa tr < 8: STT nhúm = e húa tr * 8 e húa tr 10: STT nhúm = VIII B * e húa tr > 10: STT nhúm = e húa tr - 10 Xỏc nh v trớ ca nguyờn t gm ụ, chu kỡ, nhúm. Chỳ ý: i vi cỏc nguyờn t d hoc f theo trt t nng lng thỡ cu hỡnh bn l cu hỡnh ng vi cỏc phõn lp d hoc f l bóo hũa hoc bỏn bóo hũa. Do vy, i vi nhng nguyờn t ny cu hỡnh ca nguyờn t hoc ion cú xu hng t cu hỡnh bóo hũa hoc bỏn bóo hũa t trng thỏi bn Cú 2 trng hp c bit ca d: a + 2 = 6: (n-1)d 4 ns 2 (n-1)d 5 ns 1 : Bỏn bóo hũa. VD: Cr (Z = 24) a + 2 = 11: (n-1)d 9 ns 2 (n-1)d 10 ns 1 : Bóo hũa VD: Cu (Z = 29) 2. nh lut tun hon C s bin i tun hon cỏc tớnh cht l s bin i tun hon s e ngoi cựng - Bỏn kớnh nguyờn t: * Quy lut: Theo chiu tng THN, trong 1 CK, R nguyờn t gim dn; trong 1 nhúm A, R nguyờn t tng dn * Gii thớch: Trong cựng 1 CK, theo chiu tng THN s e lp ngoi cựng tng lc hỳt gia ht nhõn vi e ngoi cựng tng R gim dn Trong 1 nhúm, theo chiu tng THN, s lp e tng R tng dn - õm in: i lng c trng cho kh nng hỳt e * Quy lut: Theo chiu tng THN, trong 1 CK, tng; trong 1 nhúm A, gim * Gii thớch: Trong 1 CK, theo chiu tng THN R kh nng hỳt e Trong 1 nhúm, theo chiu tng THN R kh nng hỳt e cng húa hc 1O nõng cao GV: Th.S Đỗ Thị Huyền Thơng THPT Tân Yên 2 5 - Tớnh kim loi, phi kim: + Trong 1 chu kỡ: Kim loi gim, phi kim tng + Trong 1 nhúm A: Kim loai tng, phi kim gim - Nng lng ion húa th nht I 1 (nng lng cn thit tỏch 1e ra khi nguyờn t trung hũa) * Quy lut: Theo chiu tng THN, trong 1 CK, I 1 tng; trong 1 nhúm A, I 1 gim * Gii thớch: Trong 1 CK, theo chiu tng THN, R , kh nng gi e I Trong 1 nhúm, theo chiu tng THN, R , kh nng gi e I - Tớnh axit baz ca oxit v hiroxit: + Trong 1 chu kỡ: Axit tng, baz gim + Trong mt nhúm A: Axit gim, baz tng - Húa tr cao nht vi oxi tng t 1 7(a), húa tr ca phi kim vi hiro gim t 4 1 (b). Mi liờn h l a + b = 8 B. BI TPVN DNG I. Mt s dng bi tp thng gp 1) Cho cỏc ngt cú Z = 11, 24, 27, 35 a. Vit s mc nng lng ca e b. Vit cu hỡnh e v nh v trong BTH ( ụ, CK, N) 2) Bit rng lu hunh chu kỡ 3, nhúm VIA. Hóy lp lun vit c hỡnh e ca S? 3) Da vo v trớ trong BTH, d oỏn cu to ca cỏc ngt sau: 20 Ca, 16 S, 18 Ar, 30 Zn. 4) Da vo v trớ trong BTH, d oỏn tớnh cht hoỏ hc c bn ca: 19 K, 6 C, 30 Zn. 5) Hóy so sỏnh tớnh cht hoỏ hc ca: a) Mg ( Z =12) vi Na ( Z=11) v Al (Z=13) b) Ca (Z = 20) vi Mg ( Z=12) v K (Z = 19) c) Cl ( Z = 17) vi F ( Z = 9) v S ( Z = 16) 6) Cation R 2+ cú cu hỡnh e phõn lp ngoi cựng l 2p 6 a. Vit cu hỡnh e ca R b. Nguyờn t R thuc CK? Nhúm? ễ? c. Anion X - cú cu hỡnh e ging R 2+ , X l ngt gỡ? Vit cu hỡnh e ca nú 7) Oxit cao nht ca mt ngt ng vi cụng thc RO 3 , vi hiro nú to thnh mt hp cht khớ cha 94,12%R. Tỡm khi lng ngt v tờn ngt? 8) Ho tan hon ton 0,3gam hn hp 2 kim loi X v Y 2 chu kỡ liờn tip ca nhúm IA vo nc thu c 0,224 lit khớ (ktc). Tỡm X, Y 9) Ngi ta dựng 14,6gam HCl thỡ va ho tan 11,6gam hiroxit ca kim loi A(II) a) nh tờn A b) Bit A cú p = n. Cho bit s lp e, s e mi lp? 10) Ho tan hon ton 2,73gam mt kim loi kkim vo nc thu c 1 dung dch cú khi lng ln hn sú vi khi lng nc ó dựng l 2,66gam. Xỏc nh tờn kim loi cng húa hc 1O nõng cao GV: Th.S Đỗ Thị Huyền Thơng THPT Tân Yên 2 6 11) T l khi lng phõn t gia hp cht khớ vi hidro ca ngt R so vi oxit cao nht ca ns l 17:40. Hóy bin lun xỏc nh R 12) A, B l 2 ngt cựng nhúm v thuc 2 chu kỡ liờn tip trong BTH. Tng s proton trong ht nhõn ca chỳng l 32. Khụng s dng BTH, cho bit v trớ ca mi ngt. 13) Ho tan 28,4 gam mt hn hp hai mui cacbonat ca 2 kim loi hoỏ tr II bng dung dch HCl d thu 6,72 lit khớ v 1 dung dch A. a) Tớnh tng s gam 2 mui clorua cú trong dung dch A b) Xỏc nh tờn 2 kim loi bit chỳng thuc 2 CK liờn tip nhúm IIA c) Tớnh % khi lng mi mui d) Cho ton b CO 2 vo 1,25lit Ba(OH) 2 thu 39,4 gam kt ta tớnh nng Ba(OH) 2 . II. Bi tp t luyn 1) Nguyên tố M thuộc phân nhóm chính, M tạo ra đợc ion M 3+ có tổng số hạt = 37. Xác định M và vị trí của M trong bảng HTTH. 2) Cho nguyên tố A có Z = 16. Xác định vị trí của A trong bảng HTTH. A là kim loại hay phi kim, giải thích. 3) Một kim loại M có số khối bằng 54, tổng số hạt (p,n,e) trong ion M 2+ là 78. Hy xác định số thứ tự của M trong bảng HTTH và cho biết M là nguyên tố nào trong các nguyên tố sau đây : Cr 54 24 , Mn 54 25 , 54 26 Fe , Co 54 27 . 4) Cho biết cấu hình electron của A : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 , của B : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 . Xác định vị trí của A, B trong bảng HTTH; A, B là các nguyên tố gì ? 5) Nguyên tố X, cation Y 2+ , anion Z - đều có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 . a, X, Y, Z là kim loại, phi kim hay khí hiếm ? Tại sao. b, Viết phân tử phản ứng minh hoạ tính chất hoá học quan trọng nhất của X và Y. 6) X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm và ở hai chu kì liên tiếp trong bảng HTTH. Tổng số các hạt mang điện tích trong nguyên tử X và Y là 52. Xác định vị trí của X, Y trong bảng HTTH. 7) Một nguyên tử X của nguyên tố R có tổng số hạt bằng 54 và có số khối nhỏ hơn 38. Xác định số Z, số khối và vị trí của X trong bảng HTTH. 8) Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức R 2 O 5 , hợp chất của nó với hiđro có %H = 17,6% về khối lợng. Xác định nguyên tố đó. 9) Oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm VII có %O = 61,2%. Xác định R. 10) Khi cho 5,4g một kim loại tác dụng với oxi không khí ta thu đợc 10,2g oxit cao nhất có công thức M 2 O 3 . Xác định kim loại và thể tích không khí cần dùng trong phản ứng trên (đktc), biết không khí có 20%O 2 . 11) Hai nguyên tố A, B tạo ra các ion A 3+ , B + tơng ứng có số electron bằng nhau. Tổng số các hạt trong 2 ion bằng 76. Xác định A, B và vị trí của chúng trong bảng HTTH, viết cấu hình electron, obitan của A, B. 12) Hỗn hợp X gồm 2 muối clorua của hai kim loại kiềm A, B (M A <M B ) ở hai chu kì liên tiếp. Cho 19,15g hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 300g dung dịch AgNO 3 , sau phản ứng thu đợc 43,05g kết tủa và dung dịch D. a, Xác định C% dung dịch AgNO 3 . b, Cô cạn dung dịch D ta thu đợc bao nhiêu gam muối khan. c, Xác định A, B. 13) Hợp chất M đợc tạo ra từ cation X + và anion Y 2 Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của hai nguyên tố tạo nên. Tổng số proton trong X + là 11, còn tổng số electron trong Y - là 50. Hy xác định CTPT cvà gọi tên M. Biết rằng 2 nguên tố trong Y - thuộc cùng phân nhóm và ở hai chu kì liên tiếp. cng húa hc 1O nõng cao GV: Th.S Đỗ Thị Huyền Thơng THPT Tân Yên 2 7 III. Bi tp trc nghim ch 1,2 Cõu 1: Cõu no biu th ỳng kớch thc ca nguyờn t v ion: A. Ca 2+ > Ca ; Cl - > Cl B. Ca 2+ < Ca ; Cl - > Cl C. Ca 2+ < Ca ; Cl - < Cl D. Ca 2+ > Ca ; Cl - < Cl Cõu 2: Hp cht M c to bi t cation X + v anion Y 2- .Mi ion u do 5 nguyờn t ca 2 nguyờn t to nờn.Tng s proton trong X + l 11 cũn tng s e trong Y 2- l 50 .Bit rng 2 nguyờn t trong Y 2- thuc cựng mt phõn nhúm v thuc 2 chu kỡ k tip trong bng tun hon. M cú cụng thc phõn t l : A. (NH ) SO B. NH IO C. NH ClO D. (NH ) PO 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 Cõu 3: Cu hỡnh e ca lp v ngoi cựng ca mt ion l 2s 2 2p 6 . Ion ú l : A. Na + hoc Mg 2+ B. Na + hoc Cl - C. Mg 2+ hoc Cl - D. Cl - Cõu 4: T kớ hiu 7 3 Li ta cú th suy ra: A. Ht nhõn nguyờn t Li cú 3 proton v 7 notron B. Nguyờn t Li cú 2 lp electron, lp trong cú 3 v lp ngoi cú 7 electron C. Nguyờn t Li cú 3 electron, ht nhõn cú 3 proton v 4 notron D. Li cú s khi l 3, s hiu nguyờn t l 7 Cõu 5: Cụng thc phõn t ca hp cht khớ to bi nguyờn t R v hiro l RH 3 . Trong oxit m R cú hoỏ tr cao nht thỡ oxi chim 74,07% v khi lng. Nguyờn t R l A. N. B. S. C. P. D. As. Cõu 6: Trong t nhiờn Cu tn ti hai loi ng v l 63 Cu v 65 Cu.Nguyờn t khi trung bỡnh ca cu bng 63,546.S nguyờn t 63 Cu cú trong 32 gam Cu l ( bit s Avogaro = 6,022.10 23 ) A. 12,046.10 23 B. 1,503.10 23 C. 2,205.10 23 D. 3,0115.10 23 Cõu 7: Tng s ( p, n, e) ca nguyờn t nguyờn t X l 21. Tng s obitan ca nguyờn t nguyờn t ú l: A. 5 B. 2 C. 4 D. 6 Cõu 8: 3 nguyờn t X, Y, Z cú tng s in tớch ht nhõn l 16, hiu in tớch ht nhõn X v Y l 1. Tng s e trong ion ( X 3 Y) - l 32 .X, Y, Z ln lt l : A. O, N, H B. O, S, H C. C, H, F D. N, C, H Cõu 9: Ion no sau õy cú cu hỡnh e ca khớ him Ne? A. Cl - B. Be 2+ C. Ca 2+ D. Mg 2+ Cõu 10: Dóy cỏc nguyờn t sp xp theo chiu tng dn tớnh phi kim t trỏi sang phi l: A. P, N, O, F. B. N, P, F, O. C. N, P, O, F. D. P, N, F, O Cõu 11: Tng s ht proton, notron, electron trong hai nguyờn t kim loi A, B l 142. Trong ú s ht mang in nhiu hn s ht khụng mang in l 42. S ht mang in ca nguyờn t B nhiu hn ca A l 12. Hai kim loi A, B ln lt l: A. Na v K B. Mg v Fe C. Ca v Fe D. K v Ca Cõu 12: Hiro cú 3 ng v 1 H, 2 H, 3 H. Be cú 1 ng v 9 Be. Cú bao nhiờu loi phõn t BeH cu to t cỏc ng v trờn? A. 18 B. 12 C. 6 D. 1 Cõu 13: Nguyờn t Bo cú 2 ng v t nhiờn l: 11 B v 10 B ng v 1 chim 80% ng v 2 chim 20%. Nguyờn t khi ca nguyờn t Bo l: A. 10,2 B. 10,6 C. 10,8 D. 10,4 Cõu 14: Nguyờn t nguyờn t Y cú tng cỏc ht c bn l 52, trong ú s ht khụng mang in trong ht nhõn ln gp 1,059 ln s ht mang in dng. Kt lun no sau õy l khụng ỳng vi Y? A. Y l nguyờn t phi kim B. Trng thỏi c bn ca Y cú 3 e c thõn C. Y cú s khi l 35 D. in tớch ht nhõn ca Y l 17+ Cõu 15: Hp cht vi nguyờn t H cú dng RH 4 ,Trong oxit cao nht vi oxi, R chim 27,27% v khi lng .R l nguyờn t no sau õy? A. Sn B. Si C. C. D. Pb Cõu 16: Nguyờn t R thuc nhúm VIA trong bng tun hon.Trong hp cht R vi hiro( khụng cú cng húa hc 1O nõng cao GV: Th.S Đỗ Thị Huyền Thơng THPT Tân Yên 2 8 thờm nguyờn t khỏc) cú 5,882 % H v khi lng.R l nguyờn t no sau õy? A. Se B. O C. Cr D. S Cõu 17: Oxit B cú cụng thc l X O.Tng s ht c bn ( p, n, e ) trong B l 92 trong ú s ht mang 2 in nhiu hn s ht khụng l 28.B l cht no di õy? A. N O B. Na O C. K O D. Cl O 2 2 2 2 Cõu 18: Nguyờn t ca nguyờn t no cú s e c thõn ln nht: A. Cl ( Z= 17) B. P ( Z= 15) C. S ( Z= 16) D. Mg ( Z= 12) Cõu 19: Cỏc ng v cú tớnh cht no sau õy? A. Tt c cỏc tớnh cht a ra B. Cú cựng sụ proton trong ht nhõn C. Cú cựng s e lp ngoi cựng ca nguyờn t D. Cú cựng tớnh cht hoỏ hc Cõu 20: X. Y l hai nguyờn t thuc thuc cựng mt phõn nhúm v 2 chu kỡ liờn tip trong bng tun hon. Bit Z + Z = 32.S proton trong nguyờn t nguyờn t, Y ln lt l : X Y A. 8 v 14 B. 7 v 25 C. 12 v 20 D. 15 v 17 Cõu 21: Nguyờn t ca nguyờn t X to ion X - .Tng s ht ( p, n, e ) trong X - bng 116. X l nguyờn t ca nguyờn t no sau õy? A. 34 Se B . 17 Cl C. 35 Br D. 33 As Cõu 22: Nguyờn t nguyờn t Y c cu to bi 36 ht trong ú s ht mang in gp ụi s ht khụng mang in.Cu hỡnh ca Y l : A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 3p 1 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3d 2 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 D. 1s 2 2s 2 2p 6 Cõu 23: M cú cỏc ng v sau: 55 M, 56 M, 58 M, 57 M. ng v phự hp vi t l s proton: s 26 26 26 26 notron = 13:15 l A. 5726 M B. 5626 M C. 5526 M D. 5826 M Cõu 24: Cỏc ion v nguyờn t Ne, Na + , F - cú: A. S electron bng nhau B. S notron bng nhau C. S proton bng nhau D. S khi bng nhau Cõu 25: Nguyờn t khi trung bỡnh ca nguyờn t R l 79,91. Bit R cú hai ng v trong ú 79z R chim 54,5% s nguyờn t. Nguyờn t khi ca ng v cũn li cú giỏ tr bao nhiờu? A. 81 B. 80 C. 82 D. 85 Cõu 26: Trong cỏc phỏt biu sau õy phỏt biu no ỳng? A. ng v l nhng nguyờn t cú cựng s ht notron B. ng v l cỏc nguyờn t cú cựng s proton nhng khỏc nhau v s notron C. ng v l cỏc nguyờn t cú cựng in tớch ht nhõn nhng khỏc nhau v s notron D. ng v l nhng nguyờn t cú cựng v trớ trong bNg tun hon Cõu 27: Tng s e hoỏ tr ca nguyờn t Nit ( N) l: A. 1 B. 3 C. 5 D. 7 Cõu 28: Ion Mn 2+ cú cu hỡnh electron l: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 4 4s 1 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 4s 2 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 2 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 0 Cõu 29: Cho 4 nguyờn t cú kớ hiu nh sau 26 23 27 63 12 11 13 29 X, Y, Z, T . Hai nguyờn t no cú cựng s ntron? A. X v Z B. Y v Z C. X v Y D. Z v T Cõu 30: Mt nguyờn t cú cu hỡnh e l: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 s: A. Tng kớch thc khi to ra ion dng B. Tng kớch thc khi to ra ion õm C. Gim kớch thc khi to ra ion dng D. Gim kớch thc khi to ra ion õm Cõu 31: Nhng tớnh cht no sau õy bin i tun hon? cng húa hc 1O nõng cao GV: Th.S Đỗ Thị Huyền Thơng THPT Tân Yên 2 9 A. S lp e B. S e lp ngoi cựng C. in tớch ht nhõn D. khi lng nguyờn t Cõu 32: Ion X - cú 10 e . Ht nhõn nguyờn t nguyờn t X cú 10 notron. Nguyờn t khi ca nguyờn t X l: A. 19u B. 20u C. 21u D. Kt qu khỏc Cõu 33: Cu hỡnh no sau õy l ca ion Fe 3+ ? A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 4s 2 Cõu 34: Hai nguyờn t X, Y nm k tip nhau trong mt chu kỡ cú tng s proton trong hai ht nhõn nguyờn t l 25. X, Y thuc chu kỡ v nhúm no trong HTTH? A. Chu kỡ 2 nhúm IIA B. Chu kỡ 3 nhúm IA v nhúm IIA C. Chu kỡ 2 v cỏc nhúm IIA v IVA D. Chu kỡ 3 nhúm IIA v nhúm IIIA Cõu 35: Bỏn kớnh nguyờn t ca cỏc nguyờn t: 3Li, 8Oá9F, 11Na c xp theo th t tng dn t trỏi sang phi l A. F, O, Li, Na. B. Li, Na, O, F. C. F, Li, O, Na. D. F, Na, O, Li. Cõu 36: Cu hỡnh e nguyờn t ca 3 nguyờn t X, Y, Z ln lt l: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 , 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 , 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 . Nu sp xp theo chiu tng dn tớnh kim loi thỡ cỏch sp xp no sau õy l ỳng? A. Z < X < Y B. Z < Y < X C. X < Y < Z D. Y < Z < X Cõu 37: Ion no cú cu hỡnh e ging cu hỡnh e ca nguyờn t Ar ? A. O 2- B. Mg 2+ C. K + D. Na + Cõu 38: Cation X + cú cu hỡnh e lp v ngoi cựng l 2s 2 2p 6 .Cu hỡnh e phõn lp ngoi cựng ca nguyờn t X l: A. 3s 2 B. 3p 1 C. 2p 5 D. 3s 1 Cõu 39: Cho cu hỡnh e nguyờn t ca cỏc nguyờn t sau: 1) 1s 2 2s 2 2p 1 2) 1s 2 2s 2 2p 5 3) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 4)1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 5) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 Cu hỡnh ca cỏc nguyờn t phi kim l? A. 3,4 B. 1,2 C. 2,3 D. 1,2,5 Cõu 40: Cu hỡnh e no sau õy ca nguyờn t nguyờn t X ( Z = 24)? A. [Ar]4s 2 4p 6 B. [Ar]4s 1 4p 5 C. [Ar]3d 5 4s 1 D. [Ar]3d 4 4s 2 Cõu 41: Hiro cú 3 ng v 11 H, 21 H, 31 H v oxi cú 3 ng v 16 8 O, 17 8 O, 18 8 O. Khi lng nh nht cú th cú ca phõn t nc l: A. 19u B. 17u C. 20u D. 18u Cõu 42: Tng s ht ( p, n, e) trong phõn t MX 3 l 196, trong ú s ht mang in nhiu hn s ht khụng mang in l 60.Khi lng nguyờn t ca X ln hn M l 8.Tng ( p, n, e) trong X - nhiu hn trong M 3+ l 16.M v X ln lt l : A. Al v Br B. Al v Cl C. Cr v Br D. Cr v Cl Cõu 43: Cu hỡnh e no di õy khụng ỳng? A. Cr( Z = 24) : [Ar] 3d 5 4s 1 B. Fe ( Z= 26): [Ar]3d 6 4s 2 C. C. ( Z = 6): [He] 2s 2 2p 2 D. O 2- ( Z = 8) : [He]2s 2 2p 4 Cõu 44: Hp cht Y cú cụng thc l M 4 X 3 bit: -Bit tng s ht trong phõn t Y l 214 ht -Ion M 3+ cú tng s electron bng s electron ca X 4- -Tng s ht ( p, n, e) trong nguyờn t nguyờn t M nhiu hn s ht trong nguyờn t nguyờn X trong Y l 106. Y l cht no di õy? A. Fe Si B. Al C C. Fe C D. Al Si 4 3 4 3 4 3 4 3 Cõu 45: Cu hỡnh e no di õy vit khụng ỳng? A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 B. 1s 2 2s 2 2p 5 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Cõu 46: Nguyờn t Cacbon trng thỏi c bn cú bao nhiờu electron lp ngoi cựng: Đề cương hóa học 1O nâng cao GV: Th.S §ç ThÞ HuyÒn Th−¬ng – THPT T©n Yªn 2 10 A. 6 electron B. 3 electron C. 4 electron D. 2 electron Câu 47: Ion ( O 2- ) được tạo thành từ nguyên tử O .Ion oxi này có: A. 10 proton, 8 notron, 8 electron B. 8 proton, 10 notron, 8 electron C. 8 proton, 10 notron, 10 electron D. 8 proton, 8 notron, 10 electron Câu 48: Tổng số ( p, n, e) trong nguyên tử của nguyên tố X là 58. Sốp gần bằng số notron. X có số khối bằng: A. 40 B. 38 C. 39 D. Kết quả khác Câu 49: Những cặp chất nào có cấu hình e giống nhau: A. Na và Al 3+ B. F và O 2- C. Se 2- và Kr D. Na + và Cl - Câu 50: Anion Y - có cấu hình e là : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 Trong bảng tuần hoàn Y thuộc: A. Chu kì 3 nhóm VIIA B. Chu kì 3 nhóm VIA C. Chu kì 4 nhóm IA D. Chu kì 3 nhóm VIIIA Câu 51: Cation M + có cấu hình e là: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . Trong bảng tuần hoàn M thuộc: A. Chu kì 3 nhóm VIIA B. Chu kì 3 nhóm VIA C. Chu kì 3 nhóm VIIIA D. Chu kì 4 nhóm IA Câu 52: Nguyên tử nguyên tố trong nhóm VA có bán kính nguyên tử lớn nhất là: A. ( Z = 7) B. P ( Z = 15) C. As ( Z = 33) D. Bi ( Z = 83) Câu 53: Những nguyên tử 40 39 41 20 19 21 Ca, K, Sc có cùng: A. Số khối B. Số hiệu nguyên tử C. Số electron D. Số notron Câu 54: Câu nào biểu thị đúng kích thước của nguyên tử và ion: A. Na > Na + ; F < F - B. Na < Na + ; F < F - C. Na > Na + ; F > F - D. Na < Na + ; F > F - Câu 55: Nguyên tử trung bình của nguyên tố cu là 63,5.Nguyên tố Cu có 2 đồng vị là 63 Cu và 65 Cu trong tự nhiên.Tỉ lệ phần trăm đồng vị 63 Cu là: A. 50% B. 75% C. 25% D. 90% Câu 56: Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt.Kí hiệu và vị trí của R trong bảng tuần hoàn: A. Mg, chu kì 3 nhóm IIA B. F, chu kì 2 nhóm VIIA C. Ne, chu kì 2, nhóm VIIIA D. Na, chu kì 3, nhóm IA Câu 57: Nguyên tử X, ion Y + và ion Z - đều có cấu hình e là:1s 2 2s 2 2p 6 X, Y, Z là những ngtố nào sau đây? A. Cu, Ag, Au B. Ne, Na, F C. Na, Mg, Al D. Na,K, Cl Câu 58: Nguyên tử nào dưới đây có cấu hình e là : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 A. Na B. K C. Ba D. Ca Câu 59: Ion nào dưới đây không có cấu hình e của khí hiếm? A. Na + B. Al 3+ C. Cl - D. Fe 2+ Câu 60: Hiđro có 3 đồng vị 11 H, 21 H, 31 H và oxi có 3 đồng vị 16 8 O, 17 8 O, 18 8 O.Số phân tử nước khác nhau có thể được tạo thành là: A. 16 B. 19 C. 18 D. 17 Câu 61: Anion X 2- có cấu hình e là 1s 2 2s 2 2p 6 .Cấu hình e của X là : A. 1s 2 2s 2 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 D. 1s 2 2s 2 2p 4 Câu 62: Nguyên tử nguyên tố X có Z= 12 ; cấu hình e của ion X 2+ là : A. 1s 2 2s 2 2p 6 B. 1s 2 2s 2 2p 3 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 [...]... y b t CaCO3 ra B Tng ỏp su t C Gi m nhi t D Tng nhi t GV: Th.S Đỗ Thị Huyền Thơng THPT Tân Yên 2 33 cng húa h c 1O nõng cao Trờng THPT tân yên 2 Năm học 2007- 2008 Họ và tên: Lớp: Đề thi tháng lần 4 Môn : Hoá học 10 Thời gian l m b i 90 phút không kể thời gian giao đề A.Phần Trắc nghiêm khách quan ( 3 điểm) Câu 1: Khi cho khí Cl2 tác dụng với dung dịch KOH ở điều kiện thờng thu đợc các... t r ng c tng lờn nhi t thờm 10 C thỡ ph n ng tng 2 l n Cõu 8 : Xột ph n ng : m A + n B p C + q D TN1 : [A] = 0,5M , [B] = 0,5 M , v1 = 62,5 10- 4 mol/l.S TN2 : [A] = 0,5M , [B] = 0,8 M , v2 = 16 10- 3 mol/l.S TN3 : [A] = 0,8M , [B] = 0,8 M , v3 = 2,56 10- 2 mol/l.S a.D a vo cỏc giỏ tr trờn hóy xỏc nh m , n GV: Th.S Đỗ Thị Huyền Thơng THPT Tân Yên 2 31 cng húa h c 1O nõng cao b.Tớnh h ng s t c ph n ng... t tan trong n c vi t d ng ion t n t i th c c a chỳng trong dung d ch d ng - p d ng: GV: Th.S Đỗ Thị Huyền Thơng THPT Tân Yên 2 15 VD1: cng húa h c 1O nõng cao 10 Al + 36 HNO3 10 Al(NO3)3 + 3N2 + 18 H2O Al 3e Al3+ 10 x 3x VD2: 2N O3 + 12 H+ + 10e N2 + 6H2O (Th a 6O thờm 12H+) 3 Fe3O4 + 28 HNO3 9 Fe(NO3)3 + NO + 14 H2O 3x 1x VD3: Fe3O4 + 8H+ N O 3 + 4 H+ 1e 3Fe3+ + 4H2O (Th a 4O thờm 8H+)... THPT Tân Yên 2 30 5 Khi tng lờn 10oC, t c nhiờu l n? 6 Khi tng nhi t cng húa h c 1O nõng cao tng 3 l n Khi tng nhi t t 20oC lờn 80oC T c ph n ng tng bao ph n ng x y ra theo chi u no? 7 Khi gi m ỏp su t ph n ng x y ra theo chi u no? 8 N u cho HCl vo h ph n ng, cõn b ng chuy n d ch theo chi u no? 9 TTCB, [ NH 3 ] = 0,3; [ N 2 ] = 0, 05; [ H 2 ] = 0,1; Tớnh h ng s cõn b ng 10 N u n ng ban u c a H2 v N2... trong n c vi t d ng ion t n t i th c c a chỳng trong dung d ch d ng - p d ng: VD1: 3 Cl2 + 6 KOH 5 KCl + KClO3 + 3 H2O 5x +2e 2Cl- 1x VD2: Cl2 Cl2 + 12 OH- - 10e 2ClO3- + 6H2O (Thi u 6O ) (Khụng th a, khụng thi u) 10 Al + 3 NaNO3 + 7 NaOH + 4H2O 10 NaAlO2 + 3 NH3 + 3 H2 3 Mụi tr ng trung tớnh - D u hi u nh n bi t mụi tr ng: VT c a PTP khụng cú m t c a axit m nh cng nh baz m nh nhng cú H2O tham gia -... trong bỡnh kớn T c c a ph n ng s thay i nh th no khi ỏp su t tng lờn 6 l n Biờt r ng cỏc ch t u thờ khớ: A 64 l n B 126 l n C 216 l n D 621 l n 10) ) T c c a ph n ng H2 + I2 2HI tng lờn bao nhiờu l n khi tng nhi t t 1100 C n 1700C , bi t r ng khi tng nhi t lờn 100 C thỡ t c ph n ng tng lờn3 l n A 72 l n B 29 l n C 972 l n D 729 l n 11) Trong h ph n ng tr ng thỏi cõn b ng: 2SO2(k) + O2(k) 2SO3(k) + nhi... cú bao nhiờu % HI b phõn hu ? A 10% B 15% C 20% D 25% 21) Cho ph n ng sau: A(k) + B(k) C(k) + D(k) Tr n 4 ch t A, B, C, D m i ch t 1 mol vo bỡnh kớn cú th tớch V khụng i Khi cõn b ng c thi t l p, l ng ch t C cú trong bỡnh l 1,5 mol H ng s cõn b ng c a ph n ng ú l: A 3 B 5 C 8 D 9 22) Cho ph n ng sau: CaCO3(r) CaO( r) + CO2(k) ; H > 0 Y u t no sau õy t o nờn s tng l ng CaO lỳc cõn b ng: A L y b t CaCO3... Soh th p +6 c: * S úng vai trũ ch t oxi húa nờn khụng gi i phúng H2 Kim lo i t Soh cao * Sau ph n ng t o SO2, S, H2S Kim lo i cng m nh, S cú Soh cng th p * Kim lo i sau H, ch t o ra SO2 GV: Th.S Đỗ Thị Huyền Thơng THPT Tân Yên 2 25 cng húa h c 1O nõng cao B BI T P V N D NG 1 Bi t p tr c nghi m Cõu 1: Oxi cú s oxi húa dng cao nh t trong h p ch t: A K2O B H2O2 C OF2 D (NH4)2SO4 Cõu 2: Oxi khụng ph n ng... HCl, BaCl2, Ba(OH)2, H2SO4, NaOH Câu 4: (3đ) Chia 33 gam hỗn hợp X gồm bột Sắt v một kim loại M có hóa trị không đổi th nh 3 phần bằng nhau Phần 1: Cho tác dụng với HCl d thì thu đợc 8,96 lít khí Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu đợc 10, 08 lít một khí duy nhất có mùi xốc(các khí đều đo ở đktc) Phần 3: Trộn với bột Fe2O3 rồi nung nóng trong bình kín, sau đó l m nguội hỗn hợp rắn... kim lo i nhi t cao ho c c n xỳc tỏc 2 Na + X2 2 NaX V i H2 Ph n ng n m nh ngay Ph n ng n khi Ph n -252oC, trong búng t i chi u sỏng ho c un nhi t núng (t l 1:1) n ng x y ra Ph n ng ch x y ra cao, khụng nhi t cao, thu n ngh ch H2 + X2 2HX V i H2O Hi n c núng chỏy c trong flo H2 + I2 X2 + H2O 2F2 + NaOH (dd20%) V i dd ki m HX + HXO Ph n ng khú d n t Cl2 2F2+2H2O 4HF+O2 KClO + H2O p 70 C 3Cl2+6KOH . CaCO 3 . Đề cương hóa học 1O nâng cao GV: Th.S §ç ThÞ HuyÒn Th−¬ng – THPT T©n Yªn 2 14 CHỦ ĐỀ 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN I. Hóa trị và số oxi hóa. 1. Hợp chất ion: hóa trị. cú tớnh oxi húa mnh) Đề cương hóa học 1O nâng cao GV: Th.S §ç ThÞ HuyÒn Th−¬ng – THPT T©n Yªn 2 20 CHỦ ĐỀ 5. NHÓM HALOGEN A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN 1. Tính chất hóa học của đơn chất Các phản. ngược lại Đề cương hóa học 1O nâng cao GV: Th.S §ç ThÞ HuyÒn Th−¬ng – THPT T©n Yªn 2 15 6. Cách cân bằng phản ứng oxi hóa – khử. + Bước 1: xác định Soh. → xác định chất oxi hóa, chất khử.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương Hóa học 10 nâng cao, Đề cương Hóa học 10 nâng cao,