0

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – VINAMILK

78 7,347 186

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2013, 09:38

Khái quát chung về kế hoạch bán hàng và hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch bán hàng tại một công ty cụ thể HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK Giáo viên hướng dẫn : Trịnh Thị Nhuần Nhóm sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thanh - 46D1 Hoàng Phương Thảo 46D2 Nguyễn Thị Thắm 46D2 MỤC LỤC 1.1.Một số khái niệm bản liên quan đến công tác xây dựng KHBH của DN .8 1.1.1.Khái niệm về BH và quản trị BH 8 1.1.2.Khái niệm về KHBHvà xây dựng KHBH .9 1.2.1. KHBH của DN 10 1.2.2. Dự báo BH của DN .13 1.2.3. Xây dựng mục tiêu BH của DN .16 1.2.4. Xây dựng các hoạt động và chương trình BH 17 1.2.5. Xây dựng ngân sách BH 19 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng KHBH trong DN thương mại 20 1.3.1. Các nhân tố bên ngoài DN .20 1.3.2. Các nhân tố bên trong DN 23 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK .25 2.1. Khái quát về công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk 25 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 25 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty .28 2.1.3. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh 28 2.1.4. cấu tổ chức công ty 29 1 2.1.5. Môi trường hoạt động kinh doanh của công ty 30 2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong ba năm 2009-2011 36 Bảng 1. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh ba năm 2009 - 2010 2011 36 2.2.Phân tích và đánh giá thực trạng công tác xây dựng KHBH của công ty sữa Vinamilk .38 2.2.1.Thực trạng về KHBH của công ty 38 2.2.2.Thực trạng về công tác dự báo BH của công ty 40 2.2.3.Thực trạng về công tác xây dựng mục tiêu BH của công ty 47 2.2.4.Thực trạng về công tác xác định hoạt động và chương trình BH của công ty 50 2.2.5.Thực trạng về công tác xây dựng ngân sách BH của công ty .54 2.3.Các kết luận về thực trạng công tác xây dựng KHBHtại công ty sữa Vinamilk 55 2.3.1.Những ưu điểm và nguyên nhân 55 CHƯƠNG 3. Đề XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BH CỦA CÔNG TY SỮA VINAMILK 61 3.1. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 61 3.2. Quan điểm hoàn thiện công tác xây dựng KHBHtrong công ty 62 3.3.Các đề xuất, giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác xây dựng KHBH của công ty sữa Vinamilk 63 3.3.1.Hoàn thiện các căn cứ xây dựng KHBH của công ty .63 3.3.2.Hoàn thiện công tác dự báo BH của công ty 66 3.3.3. Hoàn thiện công tác xây dựng mục tiêu BH của công ty .69 3.3.4. Hoàn thiện công tác xác định hoạt động và chương trình BH công ty 70 3.3.5.Hoàn thiện công tác xây dựng ngân sách BH của công ty 71 3.3.6.Các giải pháp khác .72 3.3.7.Các kiến nghị với nhà nước .73 KẾT LUẬN 75 1. Bối cảnh của vấn đề nghiên cứu 2 Trong thời gian qua, đã nhiều công trình nghiên cứu về công tác xây dựng KHBH. Dưới đây là một số công trình tiêu biểu: a. Công trình thứ nhất: “Hoàn thiện công tác xây dựng KHBH(bán tour) tại công ty TNHH tư vấn và đầu tư thương mại và du lịch Sơn Việt” (Tác giả: Nguyễn Thị Loan, Luận văn năm 2011) Đề tài đã hệ thống hóa nhưng vấn đề lý luận bản và đưa ra được những nhóm giải pháp để hoàn thiện công tác xây dựng KHBH của công ty Sơn Việt. Tuy nhiên phần thực trạng mà đề tài đưa ra còn chung chung, chưa cụ thể, xác thực. b. Công trình thứ hai: “Hoàn thiện công tác xây dựng KHBH của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Dũng Linh” ( Tác giả: Nguyễn Hoàng Hà, Luận văn năm 2011) Đề tài đã trình bày và hệ thống những vấn đề lý luận đầy đủ và khoa học, việc nghiên cứu thực trạng tại công ty TNHH Dũng Linh khá rõ ràng, đưa ra được các giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện công tác xây dựng KHBH. Bên cạnh đó vẫn những tồn tại như chưa đánh giá cụ thể những ưu nhược điểm về công tác xây dựng KHBH, hay những giải pháp vẫn dừng lại ở mức độ khái quát, thiếu tính thực tế. c. Công trình thứ ba: “Hoàn thiện công tác xây dựng KHBHcủa công ty TNHH thương mại và sản xuất NK” (Tác giả: Nguyễn Thị Biên, Luận văn năm 2011) Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận bản và đưa ra được hai nhóm giải pháp để hoàn thiện công tác xây dựng KHBH tại công ty… Nhóm giải pháp chung: xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh phù hợp. Nhóm giải pháp cụ thể: tăng cường công tác dự báo BH, mục tiêu BH, xây dựng phù hợp, linh hoạt hơn nữa các hoạt động, chương trình BH và xây dựng ngân sách BH. Cuối cùng là một số kiến nghị với Nhà nước d. Công trình thứ tư: “Hoàn thiện công tác xây dựng KHBH tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại G.C.T” (Tác giả: Bùi Thị Phượng, Luận văn năm 2011) Trên sở tìm hiểu những vấn đề lý luận bản phân tích, đánh giá thực trạng về công tác hoạch định BH, đi sâu vào việc đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định BH cho công ty…Thứ nhất là hoàn thiện các căn cứ xây 3 dựng KHBH, các căn cứ chủ yếu công ty thể sử dụng là: nhu cầu thị trường, môi trường khoa học, công nghệ quốc tế, nguồn lực của công ty, đối thủ cạnh tranh. Thứ hai là hoàn thiện nội dung và phương pháp xây dựng KHBH, trong đó tập trung chủ yếu vào hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường và dự báo BH. e. Công trình thứ năm: “Hoàn thiện công tác xây dựng KHBH của công ty trác nhiệm hữu hạn dược phẩm 3A” (Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt, Luận văn năm 2010) Từ lý luận và thực tiễn, người viết đã rút ra được những thành công cũng như những tồn tại trong công tác xây dựng KHBH tại công ty…., từ đó là sở cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện về nội dung KHBH và kiến nghị với Nhà nước, Sở kế hoạch đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng KHBH. Song những giải pháp này còn chưa cụ thể, chưa sát thực tế. Hiện tại chưa đề tài nào về xây dựng KHBH được thực hiện tại công ty cổ phần sữa Việt Nam –Vinamilk, do đó đây là đề tài hoàn toàn mới, nhóm chúng tôi mong muốn thực hiện đề tài này sẽ khắc phục được những hạn chế của đề tài trước, nghiên cứu thực trạng tại công ty một cách rõ ràng, từ đó những giải pháp mang tính thực thi cao. 2. Mục tiêu nghiên cứu − Hệ thống hóa một số lý thuyết bản về xây dựng KHBH trong DN làm sở khoa học cho việc phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng KHBH. − Phân tích và đánh giá thực trạng công tác xây dựng KHBH tại công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk. − Đề xuất các giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện công tác xây dựng KHBH tại công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk trong thời gian từ năm 2013 - 2015 3. Phạm vi nghiên cứu − Về mặt không gian: Đề tài nghiên cứu công tác xây dựng KHBH tại tất cả các bộ phận liên quan thuộc công ty Vinamilk đối với các nhóm mặt hàng sữa trên thị trường nội địa. − Về mặt thời gian: Đề tài tập trung thu thập số liệu, dữ liệu để nghiên cứu, phân tích và đánh giá về thực trạng công tác xây dựng KHBH của công ty sữa 4 Vinamilk trong ba năm từ 2009 đến 2011, định hướng giải pháp cho công ty đến năm 2015 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp  Phương pháp phỏng vấn trực tiếp − Thời gian tiến hành điều tra: tháng 10/2012 12/2012 − Mục đích của phỏng vấn trực tiếp: thu thập thêm những thông tin còn thiếu, đồng thời giúp khai thác tối đa những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng KHBH mà phiếu điều tra chưa phản ánh hết. − Lập bảng câu hỏi phỏng vấn: xây dựng bảng câu hỏi gồm 9 câu hỏi liên quan đến đặc điểm mạng lưới BH của công ty, đặc điểm của lực lượng báncông tác xây dựng KHBHcủa công ty. Hầu hết các câu hỏi đều là câu hỏi mở nhằm khai thác tối đa thông tin. Số bản phỏng vấn: 03. Đối tượng phỏng vấn: giám đốc BH khu vực Hà Nội ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc khu vực quận Cầu Giấy bà Tạ Hạnh Liên, giám sát BH bà Trần Thị Mai. − Cách tiến hành: Bước 1: Lập bảng câu hỏi phỏng vấn gồm 9 câu hỏi dựa vào những thông tin còn thiếu muốn thu thập về công tác xây dựng KHBH, đưa ra các câu hỏi sát với vấn đề nghiên cứu, mang đặc điểm là câu hỏi mở. Bước 2: Chuẩn bị phỏng vấn. Sau khi lập bảng câu hỏi phỏng vấn thì xin thời gian để phỏng vấn, chuẩn bị bảng câu hỏi cho các đối tượng đã nêu trên. Bước 3: Tiến hành phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn, nhóm chuẩn bị bản nháp để ghi chép thông tin về để tổng hợp và phân tích. Bước 4: Tổng hợp, phân tích câu trả lời phỏng vấn, và đưa ra các kết luận, nhận xét. 4.1.2. Phương pháp thu thập các dữ liệu thứ cấp Phương pháp này nhằm thu thập các số liệu liên quan về báo cáo tài chính hay báo cáo kết quả BH của công ty trong 3 năm từ 2009-2011, nguồn dữ liệu này được phòng kế toán do chị Phạm Thị Hiền đồng ý cung cấp. Ngoài ra còn thi thập thông tin từ các bài báo, tạp chí, trên các website về tình hình hoạt động của công ty trong 3 năm. Cách tiến hành phương pháp này là thu thập qua sự điều tra tại công ty, các 5 số liệu liên quan đến công tác xây dựng KHBH của công ty. Các số liệu này là sở để đánh giá cụ thể nhất cho tình hình hoạt động, kinh doanh của công ty trong thời gian qua và cũng là sở để đánh giá hiệu quả công tác xây dựng KHBH từ đó đề xuất ra các giải pháp để hoàn thiện công tác này tại công ty sữa Vinamilk. 4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu − Phương pháp thống kê: thống các kết quả điều tra được từ các bản điều tra, thống các ý kiến, mức điểm trung bình của các chỉ tiêu… Dùng chỉ tiêu về mức tăng trưởng bình quân và liên hoàn để phân tích, so sánh các chỉ tiêu và các yếu tố tác động đến công tác xây dựng KHBH của công ty. Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cũng như các kênh phân phối qua các quý, các năm trên thị trường − Phương pháp so sánh: trên sở so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu ta sẽ đánh giá được những hoạt động mà công ty đạt được, những thiếu sót, ưu điểm, hạn chế từ đó tìm ra các biện pháp hoàn thiện công tác xây dựng KHBH của công ty. So sánh doanh thu của từng nhóm sản phẩm, trình độ nhân lực của doanh nghiệp, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. − Các phương pháp khác: sử dụng phần mềm máy tính chuyên dụng như: Excel, Word, SPSS và một số phần mềm chuyên dụng trong văn phòng nhằm xử lý dữ liệu nhanh chóng và chính xác đưa lại kết quả xác thực cho quá trình nghiên cứu. 5. Kết cấu đề tài Chương 1: Một số vấn đề lý luận bản về công tác xây dựng KHBH của DN thương mại Chương 2: Phân tích và đánh giá thực trạng công tác xây dựng KHBH của công ty cổ phẩn sữa Việt Nam - Vinamilk Chương 3: Đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác xây dựng KHBH của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk. 6 7 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1. Một số khái niệm bản liên quan đến công tác xây dựng KHBH của DN 1.1.1. Khái niệm về BH và quản trị BH  Khái niệm về BH Thuật ngữ BH được sử dụng phổ biến trong kinh doanh tuy nhiên nó được tiếp cận theo những góc độ, quan điểm khác nhau: Theo tác giả Phạm Vũ Luận: “BH được coi là một phạm trù kinh tế: BH là hoạt động nhằm thực hiện giá trị của sản phẩm hàng hóa (thay đổi hình thái từ hàng sang tiền trong đó người bán trao hàng cho người mua, người mua trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền cho người bán) trên sở thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng về mặt giá trị sử dụng, nhờ đó người bán đạt được mục tiêu của mình.” Theo tác giả Ngô Minh Cách và Nguyễn Sơn Lam thì: “BH là một khâu bản của quá trình sản xuất kinh doanh: BH là hoạt động trung gian thực hiện chức năng cầu nối giữa cung cầu về hàng hóa, giữa sản xuất và tiêu dùng. Thông qua hoạt động BH, hàng hóa sẽ vận chuyển từ nhà sản xuất kinh doanh đến các đối tượng tiêu dùng hoàn thiện chu trình sản xuất kinh doanh và tái sản xuất xã hội.” Luật thương mại 2005 viết: “BH là hành vi thương mại của thương nhân: Mua BH hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyển sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.” Theo tác giả Lê Đăng Lăng: “Quan điểm về BH hiện nay và trước kia khác nhau. Trước đây, BH là bán sản phẩm còn ngày nay là bán lợi ích sản phẩm. Hoạt động BH hiện đại nhưng một hoạt động giao tiếp mà người bán khám phá nhu cầu của 8 đối tượng hoặc làm phát sinh nhu cầu của đối tượng, đồng thời khẳng định khả năng đáp ứng nhu cầu đó bằng lợi ích sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên.”  Khái niệm về quản trị BH Theo tác giả Hoàng Minh Đường và Nguyễn Thừa Lộc: “Quản trị BH là hoạt động quản trị của những người quản lý DN thông qua lập kế hoạch, tổ chức, và điều khiển hoạt động của lực lượng BH, nhằm thực hiện các mục tiêu BH đề ra. Đó là hoạt động của những người thuộc lực lượng BH, hoặc người hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng BH gồm: xác định mục tiêu, xây dựng KHBH , tổ chức thực hiện kế hoạch và quản trị lực lượng BH, đánh giá điều chỉnh hoạt động BH.” Theo tác giả Ngô Minh Cách và Nguyễn Sơn Lam: “Quản trị BH là việc tổ chức và lãnh đạo, kiểm soát, tuyển mộ, huấn luyện và động viên nỗ lực BH trong khuôn khổ chiến lược marketing đã được hoạch định của công ty.” 1.1.2. Khái niệm về KHBHvà xây dựng KHBH  Khái niệm về KHBH KHBH là sản phẩm của quá trình lập KHBH .KHBH gồm: mục tiêu BH, chương trình và hoạt động BH, ngân sách BH nhằm đạt mục tiêu kinh doanh của DN. KHBH được hiểu là văn bản tổng hợp, dự kiến các điều kiện thực hiện và kết quả BH của DN trong một khoảng thời gian nhất định. Thường là kế hoạch trong một năm, chia theo quý hoặc tháng.  Các khái niệm về công tác xây dựng KHBH trong DN Theo David Jobber và Geoff Lancaster: “Xây dựng KHBH là một quá trình bao gồm các hoạt động, đặt mục tiêu BH, xác định các việc cần thiết để đạt mục đích, sắp đặt, tổ chức hành động, thực thi, đo đạt kết quả so với tiêu chuẩn, đánh giá và kiểm tra.” 9 Dự báo BH: là quá trình xác định các chỉ tiêu BH trong tương lai và triển vọng đạt được các chỉ tiêu đó. Kết quả dự báo làm sở xác định hạn ngạch BH và dự trù ngân sách BH. Dựa trên kết quả dự báo, DN sẽ quyết định mục tiêu BH cần đạt được. Từ đó, nhà quản trị BH sẽ xác lập ngân sách, các hoạt động, chính sách cần thiết để đạt được mục tiêu BH. Mục tiêu BH: là kết quả BH đạt được trong một thời gian nhất định nào đó. Mục tiêu BH phải phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu kinh doanh của DN trong từng giai đoạn. Các hoạt động BH: được hiểu là các công việc phải làm nhằm đạt được mục tiêu BH. Gồm: hoạt động chuẩn bị bán; hoạt động tuyển dụng, huấn luyện và tạo đọng lực cho lực lượng BH; hoạt đọng kho bãi, bảo quản hàng hóa; hoạt động liên quan đến dịch vụ sau bán… Các chương trình BH: là tổng hợp các hoạt động được triển khai đồng bộ với nhau nhằm đạt được một mục tiêu BH cụ thể. Bao gồm: chương trình gián giá, khuyến mại, tặng quà, tư vấn, giới thiệu sản phẩm,… Ngân sách BH: là kế hoạch toàn diện và phối hợp, thể hiện các mối quan hệ tài chính cho các hoạt động và nguồn lực của DN trong một thời gian cụ thể trong tương lai nhằm đạt được mục tiêu BH đề ra. Ngân sách BH của DN gồm 2 loại chính: ngân sách CF BH, ngân sách KHBH. 1.2. Các nội dung của công tác xây dựng KHBH trong DN Nội dung xây dựng KHBH trong DN bao gồm năm nội dung chính: KHBH của DN, dự báo BH, xác định mục tiêu BH, xây dựng các hoạt động và chương trình BH, lập ngân sách BH. 1.2.1. KHBH của DN  Vai trò KHBH của DN 10 [...]... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK 2.1 Khái quát về công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam được thành lập trên sở quyết định số 155/2003QĐ-BCN ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển DN Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty số 4103001932... góp phần thuận lợi đưa sản phẩm Vinamilk phục vụ rộng khắp đến người tiêu dùng khu vực miền Trung Năm 2000, Công ty đã tiến hành xây dựng thêm: - Nhà máy sữa Cần Thơ - Xí nghiệp Kho vận; Tháng 12/2003, Công ty chuyển sang hình thức Công ty cổ phần, chính thức đổi tên là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Tháng 04/2004: Công ty sáp nhập nhà máy sữa Sài Gòn (SAIGONMILK), nâng tổng vốn điều lệ của Công ty lên... 206 www .vinamilk. com.vn vinamilk@ vinamilk.com.vn 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Năm 1976, lúc mới thành lập, Công ty Sữa Việt Nam (VINAMILK) tên là Công ty Sữa Cà Phê Miền Nam, trực thuộc Tổng Cục thực phẩm, bao gồm 4 nhà máy thuộc ngành chế biến thực phẩm: 25 - Nhà máy Sữa Thống Nhất; - Nhà máy Sữa Trường Thọ; - Nhà máy Sữa Dielac; - Nhà máy Cà Phê Biên Hoà Năm 1982, Công ty Sữa Cà phê... Cà phê Miền Nam được chuyển giao về Bộ Công nghiệp thực phẩm và đổi tên thành Xí nghiệp Liên hiệp Sữa - Cà phê Bánh kẹo I Năm 1989, Xí Nghiệp Liên Hiệp Sữa Cà phê Bánh kẹo I chỉ còn 3 nhà máy trực thuộc: - Nhà máy Sữa Thống Nhất - Nhà máy Sữa Trường Thọ - Nhà máy Sữa Dielac Tháng 3/1992, Xí Nghiệp Liên Hiệp Sữa Cà phê Bánh kẹo I chính thức đổi tên thành Công ty Sữa Việt Nam (VINAMILK) - trực... cấu tổ chức công ty Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Trụ sở: 36 - 38 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Văn phòng giao dịch: 18 4–1 8 6–1 88 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: - Fax: (08) 9300 358 (08) 9305 206 Sơ đồ 1: CẤU TỔ CHỨC THEO HỆ THỐNG (Nguồn: Văn phòng công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk) 29 2.1.5 Môi trường hoạt động kinh doanh của công ty  Môi trường... khách hàng đến các sản phẩm của công ty, từ đó làm tăng lượng doanh thu của công ty  Môi trường bên trong của DN − Môi trường cạnh tranh Ngành sữa của Việt Nam là ngành phân tán do nhiều nhà sản xuất, Vinamilk, Dutch Lady, các công ty sữa quy mô nhỏ như Hanoimilk, Ba Vì,…các công ty sữa nước ngoài như Abbott, Nestle…nhưng các công ty thị phần lớn như Vinamilk, Dutch Lady (gần 60% thị phần) ... 06/2005: Công ty mua lại phần vốn góp của đối tác trong Công ty Sữa Bình Định và sáp nhập vào Vinamilk Ngày 30/06/2005: Công ty khánh thành nhà máy sữa Nghệ An Ngày 19/01/2006: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM, trở thành thành viên thứ 34 niêm yết cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam Tháng 9/2007, mua cổ phần chi phối 55% của công. .. tế, phấn đấu xây dựng và phát triển thương hiệu sữa Vinamilk trở thành thương hiệu mạnh Thực hiện tốt việc tiếp nhận và phân phối sữa, nghiên cứu phát triển giúp đa dạng sản phẩm Xây dựng và phát huy văn hóa DN, coi đó là nền tảng để phát triển công ty vững mạnh và toàn diện 2.1.3 Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk bao gồm:... trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, chuyên sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Năm 1994, Công ty Sữa Việt Nam (VINAMILK) đã xây dựng thêm một nhà máy sữa ở Hà Nội để phát triển thị trường tại miền Bắc, nâng tổng số nhà máy trực thuộc lên 4 nhà máy: - Nhà máy Sữa Thống Nhất - Nhà máy Sữa Trường Thọ - Nhà máy Sữa Dielac - Nhà máy Sữa Hà Nội 26 Năm 1996, Xí nghiệp Liên doanh Sữa Bình Định tại Quy Nhơn... công ty Lam Sơn, trụ sở tại khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa, và đổi tên thành Công ty cổ phần sữa Lam Sơn Năm 2008, khánh thành và đưa nhà máy sữa Tiên Sơn tại Hà Nội đi vào hoạt động Năm 2010, nhận chuyển nhượng 100% vốn từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn F&N Việt Nam và đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên sữa Dielac Góp vốn đầu tư 12,5 triệu NZD, chiếm 19,3% vào công ty TNHH Miraka tại . ty c ph n s a Vi t Nam - Vinamilk Ch ng 3: Đề xu t và ki n nghị nhằm ho n thi n c ng t c x y d ng KHBH c a c ng ty c ph n s a Vi t Nam – Vinamilk. . HO N THI N C NG T C X Y D NG K HO CH BH T I C NG TY C PH N S A VI T NAM – VINAMILK Giáo vi n hư ng d n : Trịnh Thị Nhu n Nhóm sinh vi n th c hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – VINAMILK, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – VINAMILK, , Phương pháp thu thập dữ liệu, Khái niệm về BH và quản trị BH, Các nội dung của công tác xây dựng KHBH trong DN, Các nhân tố bên ngoài DN, Lịch sử hình thành và phát triển, Chức năng, nhiệm vụ của công ty Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Cơ cấu tổ chức công ty, Môi trường hoạt động kinh doanh của công ty, Thực trạng về KHBH của công ty, Thực trạng về công tác dự báo BH của công ty, Các kết luận về thực trạng công tác xây dựng KHBHtại công ty sữa Vinamilk, Hồn thiện cơng tác dự báo BH của cơng ty, Hồn thiện cơng tác xác định hoạt động và chương trình BH cơng ty

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh ba năm 2009- 2010 – 2011 - HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – VINAMILK

Bảng 1..

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh ba năm 2009- 2010 – 2011 Xem tại trang 36 của tài liệu.