0

giáo án ngữ văn lớp 6 học kỳ II

70 411 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 18:22

Ngày :13 /01 /2008 Tun 19 Ti t 73, 74 V n b n : B i h c ng i u tiờn ( Trớch D Mốn phiờu l u kớ - Tụ Ho i) A M c tiờu c n t : 1. Kiến thức: Hi u c n i dung, ý ngh a c a b i h c ng i u tiờn, i v i D Mốn trong b i v n, nh ng c s c trong ngh thu t miờu t , k truy n v s d ng t ng . 2. Kỹ năng : Rốn cỏc k n ng c truy n ng thoi, c l i i tho i, c l i i tho i phự h p v i tớnh cỏch cỏc nhõn v t, t v t. B- Chuẩn bị : Chân dung nhà văn Tô Hoài, Tác phẩm " Dế Mèn phiêu lu kí " ,tranh minh hoạ cho bài học, bảng phụ C-Tổ chức các hoạt động dạy học: 1.ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra v so n c a h c sinh 3. Giới thiệu bài mới: Cho h c sinh xem chõn dung Tụ Ho i ,cu n D Mốn phiờu l u kớ (1941) ó ang c h àng tri u ng i c m i l a tu i yờu thớch, n m c cỏc b n nh g i ụng l D Mốn. Nh ng D Mốn l ai? Chõn dung v tớnh n t nhõn v t c ỏo nh thế nào, "b i h c đờng i u tiờn" m anh ta n m tr i ra sao ? b i h c hụm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Ho t ng c a thầy và trò N i dung b i h c ? Em hãy nêu vị trí của đoạn trích GV h ng d n h c sinh cỏch c D Mốn t t chõn dung mỡnh : Gi ng h o h ng, kiờu hónh;chỳ ý gi ng i tho i : -Mốn : Tr nh th ng, khú ch u - Cho t : Y u t, rờn r ỉ - Ch C c : ỏo , t c gi n + D Mốn h i h n, sõu l ng Gv h/s nh n xột cỏch c ? Nh n xột v thỏi trờn c a Mốn I. Tìm hiểu chung: 1, Tỏc gi Tụ Ho i 2, Truy n D Mốn phiờu l u kớ + L tỏc ph m n i tiếng u tiờn c a Tụ Ho i + c sỏng tỏc n m 21 tu i 3, ọc, kể, tóm tắt - Đọc 5. Bố cục :2 phần - o n 1 : D Mốn t t chõn dung mỡnh - o n 2 : + Trờu ch C c + D Mốn h i h n II, Tìm hiểu chi tiết: 1, B c chõn dung t ho c a D Mốn : 2, V b i h c ng i u tiờn - i v i Cho t : cú thỏi coi th ng, t n nh n: tụi b o ch núi s ng mi ng, h ch r ng khinh kh nh, m ng, 1 i v i Cho t (l i l , cỏch x ng hụ, gi ng i u ) ? Nờu di n bi n tõm lý v thỏi c a Mốn trong vi c tr êu tr c ch Cốc d n n cỏi ch t c a Cho t? ? Em cú nh n xột gỡ v ngh thu t miờu t c s d ng o n truy n n y? ? B i h c u tiờn m Mốn ph i ch u h u qu l gỡ ? ? í ngh a của b i h c n y ? Cõu cu i cựng c a o n trớch cú gỡ c s c? (cõu v n v a thu t l i s vi c, v a g i tõm tr ng mang ý ngh a suy ng m sõu s c) khụng chỳt b n tõm . - Ngh ch ranh, ngh m u trêu ch C c - H h vỡ trũ ựa tai quỏi c a mỡnh + Chui t t v o hang, n m kh nh, b ng ngh thỳ v - S hói khi nghe ti ng ch C c m D Cho t : khi p n m im thin thớt - H t ho ng, lo s , b t ng vỡ cỏi ch t v l i khuyờn c a Cho t - n h n, sỏm h i chõn th nh, ng l ng 1 giờ lõu tr c m Cho t, ngh v b i h c ng i u tiờn ph i tr giỏ => Tõm lý c a Mốn c miờu t r t tinh t h p lý. III. T ng k t : 1, N i dung : 2, Ngh thu t : . IV. Luy n t p : D. Hớng dẫn học bài ở nhà - Cảm nhận của em về tâm trạng của Dế mèn khi đứng ttrớc nấm mộ Dế Choắt. - Chuẩn bị bài mới: Phó từ Ngày15/01/2008. Ngày16/01/2008 Ti t 76 .T p l m v n : Tỡm hi u chung v v n miờu t A. Mục tiêu c n t: 1.Kiến thức Giỳp h/s n m v ng nh ng hi u bi t chung nh t v v n miờu t . (Th n o l v n miờu t ? Trong tỡnh hu ng n o thỡ dung v n miờu t ) 3.Kĩ năng:Kĩ năng nhận biết trong những tình huống nào thì ngời ta thờng dùng văn miêu tả. B. Chuẩn bị : Đoạn văn mẫu , Bảng phụ C.Thi t k b i day h c : 1. ổn định tổ chức.2.Gi i thi u b i . ti u h c em ó h c v v n miờu t . Cỏc em ó vi t 1 b i v n miờu t : Ng i, v t, phong c nh thiờn nhiờn V y em n o cú th nh trỡnh b y th n o l v n miờu t . 2 H/s tr l i => Gv nh n xét.ả ờ ậ Ho t ng c a GV ạ độ ủ vµ h c sinhọ N i dung b i h cộ à ọ Hình th nh khái ni mv v nà ệ ề ă miêu tả. Gv treo b¶ng phô 3 tình hu ng trongố sgk lên b ng => H/s c.ả đọ ? tình hu ng n o c n th hi n v nỞ ố à ầ ể ệ ă miêu t ? vì sao? ả ? Em nh n xét gì v vi c s d ngậ ề ệ ử ụ v n miêu t trong cu c s ng.ă ả ộ ố H/s ch ra 2 o n v n t D Mèn, Dỉ đ ạ ă ả ế ế Cho t r t sinh ng.ắ ấ độ ? Hai o n v n có giúp em hìnhđ ạ ă dung c c i m đượ đặ để g× n i b t c a 2ổ ậ ủ chú D ? ế ? N i dung chi ti t v hình nh n oộ ế à ả à ã giúp em hình dung c i u ó?đ đượ đề đ ? Qua ó em hi u th n o l v nđ ể ế à à ă miêu t ? Tác d ng ? ả ụ ? Mu n l m m t b i miêu t cho t tố à ộ à ả ố ta ph i l m nh th n o?ả à ư ế à I . Th n o l v n miêu t ?ế à à ă ả 1, B i t pà ậ . * C 3 tình hu ng u c n s d ng v nả ố đề ầ ử ụ ă miêu t vì c n c v o ho n c nh v m cả ă ứ à à ả à ụ ích gián ti p.đ ế => Rõ rµng vi c s d ng v n miêu t âyệ ử ụ ă ảở đ l r t c n thi t à ấ ầ ế * o n v n t : Đ ạ ă ả - D Mèn : ế “B i tôiở …vu t râuố ” - D Cho t : ế ắ “Cái anh ch ngà …” => Hình dung c c i m c u 2 chú Dđượ đặ để ả ế r t d d ng : ấ ễ à + D Mèn : C ng, chânế à … r ng sâu, nh ngă ữ ng tác ra oai, khoe s c kho .độ ứ ẻ + D Cho t : Dáng ng i g y gò, lêuế ắ ườ ầ nghêu…=> So sánh; tính từ 2, Ghi nh : sgkớ *Rút kinh nghi m gi d y :ệ ờ ạ 3 Ngày20/01/2008 Tu n 20 :B i 19 Ti t 77,78 - V n b n Sụng n c C Mau o n Gi i A. Mục tiêu c n t : 1Kiến thức: C m nh n s phong phỳ v c ỏo c a thiờn nhiờn s ông n c vựng C Mau N m c ngh thu t t c nh s ông n c của tỏc gi 3.Kĩ năng:Rèn kĩ nănng đọc văn miêu tả,kĩ năng vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong văn miêu tả. B. Chuẩn bị : Đọc các tài liệu có liên quan, chân dung nhà văn ĐoànGiỏi, tác phẩm " Đất rừng phơng Nam" C. Tổ chức các hoạt động dạy học. 1.ổn định tổ chức. 2.Ki m tra b i c (hỡnh th c v n ỏp) 1, Vi c ch n ngụi k trong b i D Mốn phiờu l u kớ cú tỏc d ng gỡ trong vi c th hi n ch . 3 Gi i thi u b i : - Gi i thi u chõn dung nh v n o n Gi i v tỏc ph m t r ng Ph ng Nam Ho t ng c a t hầy và trò. N i dung b i h c H ng d n c v tỡm hiểu chung văn bản ? Em hãy nêu một vài nét về tác giả '' Đoàn Giỏi''? ? Em hãy nêu hiểu biết của em về ''đất rừng phơng Nam'' ? Em hãy nêu vị trí của đoạn trích '' Sông nớc Cà Mau'' ? - Gv n u yờu c u c, gv c m u - H/s c, nh n xột H/s c k chỳ thớch? nh n xột ngụi k , so sỏnh ngụi k c a b i tr c ,tỏc d ng c a ngôi kể n y. H/s nh n xột th lo i v b c c miờu t c a o n trớch ? Đoạn trích có bố cục mấy phần. Nêu nội dung của từng phần. ? Đoạn trích đề cập đến vấn đề gì I. Tìm hiểu chung 3. c - hi u t ng , b c c . a, c : b, Chỳ thớch : II. c tỡm hi u chi ti t : 1, C nh bao quỏt : - M t vựng sụng ngũi ch ng ch t nh m ng nh n so sỏnh sỏt h p - M u xanh c a tr i, c m t s c xanh khụng phong phỳ, vui m t. - m thanh rỡ r o c a c a r ng, song u u ru v tri n mi ên. => C m giỏc l ng l , bu n, n i u=> ấn t ng chung, n i b t. 2, C nh kờnh, r ch, sụng ngũi . - T a ph ng : Ch à l , cỏi keo, b y thỏp => c gi i thớch c n k , t m => r t Nam B => t nhi n hoang dó => con ng i õy r t g n v i thiờn nhiờn. - T c nh k t h p v i thuy t minh, gi i thi u c th , chi ti t c nh quan, t p quỏn, phong t c m t vựng t n c. 3, c t dũng s ô ng và rừng đ ớc *Dòng sông: Rộng lớn ngàn thớc. - Nớc ầm ầm đổ ra biển ngày đêm nh thác. 4 H ng d n đọc - hiểu văn bản - Tác giả đã miêu tả theo trình tự nào ( Tả khái quát -> tả cụ thể , tả chung - > tả riêng ) ? C nh C Mau c miờu t õy cú n t ng n i b t gỡ ? ? Qua nh ng giỏc quan n o . ? Nh ng t ng , hỡnh nh n o l m n i rừ m u s c riờng bi t c a vựng t y. ? Em có nhận xét gì về cảnh thiên nhiên ở đây - H/s phỏt hi n trao i C nh sụng ngũi, kờnh, r ch, c miờu t , gi i thi u thuy t minh chi ti t, c th . - H/s tỡm danh t riờng ? T i sao ng i mi n n y l i t tờn nh v y ? ? Hóy xỏc nh th lo i v n c s d ng o n n y ? H/s c l i o n v n . ? Tỡm nh ng chi ti t th hi n s rộng l n, hựng v c a dũng sông, r ng c.? - Trong câu'' thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn'' có những động tử nào chỉ cùng một hoạt động cuả con thuyền? ? Có thể thay đổi trật tự những động từ ấy trong câu thì có ảnh hờng gì đến nội dung diễn đạt không? ? Nnận xét về cách dùng từ của tác giả trong câu này? ? Những chi tiết hình ảnh nào miêu tả chợ Năm Căn thể hiện sự tấp nập đông vui và trù phú. ? Em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả, kể ở đoạn này - Cỏ b i t ng n * Cõy c cao ng t tr ng th nh. - M u xanh t non => gi k ti p nhau - Cỏc ng t : Chốo thoỏt, ra di n t ho t ng c a ng i trốo thuy n => Khụng th thay i tr t t c vỡ nú di n t quỏ trỡnh xuụi theo dũng ch y c a con thuy n. III. t ng k t 1, H/s c v i l n m c ghi nh (sgk tr.23) 2, Gv nh n m nh IV.Hớng dẫn luyện tập. Sau khi học xong văn bản em có suy nghĩ gì về Tổ quốc ta. 5 Ngày 21 tháng 01 năm2008 Ti t 78 : So sỏnh A - M c tiờu c n t : 1. Kiến thức: Giúp hc sinh : - N m c khỏi ni m v c u t o của so sỏnh - Bi t cỏch quan sỏt s gi ng nhau gi a cỏc s v t t o ra nh ng so sỏnh ỳng, ti n n t o nh ng so sỏnh hay. 2. K n ng : - Nh n bi t v phõn tớch hi u qu ngh thu t c a phộp so sỏnh trong v n b n. Sử dụng biện pháp linh hoạt so sánh trong khi nói viết. B. Chuẩn bị : Bảng phụ C Tổ chức các hoat động dạy học: 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Phó từ là gì? Có mấy loại phó từ.? 3. Bài mới: Ho t ng c a thầy và trò N i dung b i h c Hỡnh th nh khỏi ni m so sỏnh GV treo bảng phụ có ghi VD mục I. HS đọc VD và trả lời câu hỏi: ? Tỡm cỏc c m t ch a hỡnh nh so sỏnh ? T cỏc hỡnh nh so sỏnh ó tỡm c, yờu c u h/s xỏc nh cỏc s v t c so sỏnh v i nhau ? Vỡ sao cú th so sỏnh nh v y? ? Tỏc d ng của vi c s d ng so sỏnh ? ? Em hi u so sỏnh l gỡ ? - H/s c ghi nh và lấy ví dụ. Tỡm hi u c u t o c a so sỏnh -GV treo b ng c u t o c a phộp so sỏnh, h/s i n cỏc so sỏnh tỡm c ph n I v o b ng ? Cho h/s nh n xột v cỏc y u t c a phộp so sỏnh ? Yờu c u h/s tỡm thờm vớ d v so sỏnh m h/s ó g p v phõn tớch c u t o c a so sỏnh ? Yờu c u h/s tỡm thờm vớ d v so sánh m h/s ó g p v phõn tớch c u t o c a so sỏnh H/s L m b i t p 3 : Hs đọc to ghi nho Hớng dẫn luyện tập . II. C u t o c a phộp so sỏnh V A (S v t c so sỏnh) Phong Diện (So sánh) T (So sỏnh ) V B (S v t dựng so sỏnh) Tr em Nh Bỳp trờnc nh R ng c D ng lờn cao ng t Nh Hai dãy tr ng th nh vụ t n * Phộp so sỏnh cú c u t o y g m 4 y u t nh ng khi s d ng cú th l c b 1 y u t n o ú B i 3 : a, V ng m t t ng ch phõn di n so sỏnh, t so sỏnh b, T so sỏnh v v B c o lờn tr c v A * Ghi nh : sgk III. Luy n t p : B i 1: - Th y thu c nh m hi n - ng vụ x Ngh ho - Lũng ta vui nh h i Nh c bay, giú reo! - S nghi p c a chỳng ta gi ng nh r ng cõy ng lờn y nh a s ng v ng y c ng l n m nh nhanh chúng. B i 2 : H/s t l m B i 3 : H/s c l i 2 b i v n => tỡm nh ng 6 Nắm lại n i dung b i h c. H/s t cõu cú s d ng so sỏnh cõu v n s d ng so sỏnh => l m nh * Hớng dẫn luyện tập ở nhà - Nắm vứng khái niệm - Làm bài tập còn lại. - Chuẩn bị baì mới: Quan sát, tởng tợng, so sánh trong văn miêu tả *Rút kinh nghiệm giờ dạy : Ngày 22 tháng 01 năm 2008 Ti t 20: Cung cấp vốn từ trong văn miêu tả A - Mục tiêu c n t : 1. Kiến thức: - Giúp học sinh nắm đợc kiến thức cơ bản về văn miêu tả, muốn miêu tả đợc trớc hết phải quan sát từ đó nhận xét, liên tởng, tởng tợng, ví von, so sánh để làm nổi bật. 2. Kỹ năng: - Giúp các em biết quan sát tởng tợng, ví von, so sánh, để làm văn miêu tả theo một trình tự 3. Thái độ: - Giúp các em co tinh thần rung động trớc cảnh đẹp của thiên nhiên, sự vật, con ngời. B. Chuẩn bị : Bảng phụ C Tổ chức các hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức; 2. Kiểm tra bài cũ; - Thế nào là văn miêu tả. 3. Bài mới: cú 1 b i v n miờu t hay, ng i vi t c n cú 1 s n ng l c quan tr ng nh : quan sỏt, t ng t ng, so sỏnh, nh n xột. + Quan sỏt : Nhỡn, nghe, ng i, s , c m, b ng cỏc qiỏc quan tai, m t, m i, da + T ng t ng : Hỡnh dung ra cỏi (th gi i) ch a cú (khụng cú). + So sỏnh : Dựng cỏi ó bi t l m rừ, n i b t cỏi ch a bi t. + Nh n xột : ỏnh giỏ, khen, chờ. I. Vai trũ v tỏc d ng c a quan sỏt, t ng t ng, so sỏnh v nh n xột trong v n miờu t . Treo bảng phụ 3 on vn trong SGK - HS làm bài tập theo nhóm M i nhúm tỡm hiểu 1 o n (3 nhúm) 7 ? M i o n v n t cỏi gỡ ? ? Dựa vào những chi tiết nào để nói rằng , những con vật , cảnh vật ở đây nh đang hiện lên trớc mắt chúng ta ? ?Gạch dói những chi tiết ( từ ngữ ) mà em cho là thể hiện tập trung kết quả quan sát tinh tế và trí tởng tợng phong phú của nhà văn a, o n 1 : T ch ng D Cho t g y m, ỏng th ng. + T ng , hỡnh nh : G y gũ, lờu nghờu, bố bố, n ng n , ng n ng n ng ng . b, o n 2 : T c nh p th m ng, h ùng v c a sông n c C Mau. N m C n + T ng , hỡnh nh : Gi ng chi chít nh m ng nh n, tr i xanh, n c xanh, rỡ r o b t t n, mờnh mụng, m m nh thỏc. c, o n 3 : T c nh mựa xuõn p, vui, nỏo n c nh ng y h i. + T ng , hỡnh nh : Chim rớu rớt, cõy g o, thỏp ốn kh ng l , ng n hoa l a, ngàn búp nừn n n trong xanh. ? Vậy muốn miêu tả sinh động , ta cần rèn luyện các năng lực gì? . Muốn miêu tả sinh động và hấp dẫn, ta cần rèn luyện các n ng l c c n thi t : quan sỏt, t ng t ng, so sỏnh, nh n xột, một cách sõu s c, d i d o, tinh t . ? Tỡm cõu v n cú s liờn t ng, t ng t ng, so sỏnh trong cỏc o n trờn. ? Cỏc k n ng y õy cú gỡ c s c ? Nh gó nghi n thu c phi n, nh ng i c i tr n m c ỏo ri lê Nh m ng nh n, nh thỏc, nh ng i b i ch Nh thỏp ốn, nh ng n l a. c s c => th hi n ỳng c th h n v i t ng gõy b t ng lý thỳ cho ng i c * So sỏnh o n v n c a o n Gi i v i o n văn 3 c a V Tỳ Nam tỡm ra t ng b l c b . ? Vi c l m y cú nh h ng gỡ n giỏ tr o n v n T t c nh ng ch b b i u l ng t , tớnh t , so sỏnh, li ên t ng l m cho o n v n tr nờn chung chung, khụ khan. * V y tỏc d ng c a quan sỏt, t ng t ng, so sỏnh, nh n xột trong v n miờu t l gỡ * H/s rỳt ra ghi nh - đọc to ghi nhớ SGK II. H ng d n luy n t p B i t p 1 : H/s c o n v n : ? o n v n t c nh gỡ ? (c nh H G m) ? Vỡ sao bi t ? (Hỡnh nh, chi ti t tiờu bi u : C u son b c t b ra n, thỏp gi a h ) ? Tỡm 5 t ng thớch h p iền v o ch d u trong o n v n 1, G ng b u d c 2, U n, cong cong 3, C kớnh 4, Xỏm x t 5, Xanh um B i t p 2 : H/s nờu yờu c u c a b i t p 2 G i ý : + Rung rinh , bóng m + u to, n i t ng t ng, rất sớng * H ng d n l m b i t p nh Bài 3 : Nhân ngày sinh nhật của em , bố và mẹ đã đem đến cho căn phòng em ở một sự thay đổi bất ngờ và thú vị . Hãy quan sát và ghi chép lại những sự thay đổi đó để biểu lộ sự ngạc nhiên và vui sớng của em ( sự thay đổi nh : sắp xếp , trang trí lại góc phòng học tập , phòng chơi, nơi tổ chức đón sinh nhật đợc thu xếp lịch sự , trên bàn có hoa tơi, khăn trải bàn Đó là tình yêu của bố mẹ dành cho em.) Bài 4 : T dũng s ông quờ h ng em b ng 1 o n v n d i 8 12 cõu. Soạn bài " Bức tranh của em gái tôi " 8 Ngày 28 tháng 01 năm2008 Tu n 21 :B i 20 Ti t 81,82 : V n b n B c tranh c a em gỏi tụi T Duy Anh A. Mục tiêu c n t : 1.Ki H/s n m v ng n i dung, ý ngh a c a truy n, ngh thu t k truy n v miờu t tõm lý nhõn v t c a tỏc gi 2, Tớch h p v i phõn mụn ti ng vi t khỏi ni m so sỏnh, v i phõn mụn ti ng vi t v k n ng quan sỏt, t ng t ng, nh n xột, trong v n miờu t (T ng i, t c nh thiờn nhiờn). Cỏch k truy n ngụi k th nh t. 3, Rốn luy n k n ng so sỏnh, quan sỏt, t ng t ng trong phõn tớch tỡm hi u truy n. B. Chu n b : - Gv chia l p b ng 4 nhúm. H ng d n nhúm tr ng, nhúm phú cỏch t ch c h c, ghi biờn b n * D ki n ti n trỡnh d y h c : Ti t 1 : H c nhúm Ti t 2 : Th o lu n chung trờn l p B. Thi t k b i d y h c : I. ổn định tỏ chức; II. Kiểm tra bài cũ: III. Bài mới:Văn bản '' Sông nớc Cà Mau miêu tả cảnh gì? Trình tự miêu tả nh thế nào? IV. Các hoạt động dạy học; Ho t ng c a h c sinh (D i s h ng d n c u giỏo viờn) N i dung b i h c (K t qu cỏc ho t ng c a h/s ) Hoạt động1: Hớng dẫn HS tìm hiểu chung GV gọi HS đọc chú thích SGK ? Em hãy ttrình bày những hiểu biết của em về tác giả. GV gọi 3 HS đọc văn bản 1 HS tóm tắt văn bản ? Truyện đợc kể theo ngôi số mấy? Việc lựa chọn ngôi kể có tác dụng gì? ? Nhân vật chính trong truyện là ai. Hoạt động2: Hớng dẫn HS tìm hiểu chi tiết ? Thái độ của ngời anh đối với em thẻ I. Tìm hiểu chung; 1.Tỏc gi , * T Duy Anh (1959) Quờ H Tõy ; - Truy n ng n B c tranh c a em gỏi tụi t gi i nhỡ trong cu c thi vi t cho thi u nhi n m 89 2. Tác phẩm: a. Đọc : b.Túm t t truy n (10 cõu) - Truy n c kể theo ngụi th nh t. Ng i anh x ng tụi. Di n bi n tõm tr ng c ủa ng i anh c th hi n, phõn tớch, t nh n th c, phờ phỏn, t ho n thi n mỡnh. - Cỏc nhõn v t chớnh c a truy n : + Ng i anh ? + Em gỏi Mốo + C 2 anh em ? Nhõn v t ng i anh cú vai trũ quan tr ng nh t b i nú th hi n ch chớnh c a truy n II. Tìm hiểu chi tiết 1, Nhõn v t ng i anh a, Thỏi th ng ngày i v i 9 hiện nh thế nào. ? Khi tài năng hội hoạ cuả phát hiện thì ngời anh tỏ thái độ gì ? Em có nhận xét gì về tâm trạng này. ? Tai sao ngời anh lại lén xem tranh của em và trút tiếng thở dài. ? khi bất ngờ đứng trớc bức chân dung rất đẹp của mình do em gái vẽ thì tâm trạng của ngời anh diễn biến ra sao. ? Theo em vì sao ngời anh lại ngạc nhiên, hãnh diện và xấu hổ. ? Câu nói thầm của ngời anh chứng tỏ điều gì. ? Kiều Phơng đợc tác giả giới thiệu nh thế nào em gỏi: + t bi t hiệu cho em l Mốo: Mốo con + Chờ bai, coi th ng. b, Khi t i n ng c a Mốo c phỏt hi n: + C nh m ng vui kinh ng c + Ng i anh l i bu n r u mu n khúc (vỡ th y mỡnh b t t i, b c nh lóng quờn ) => hay g t g ng em gỏi. T t ỏi d n n t ti, k +H nh ng lộn lỳt xem tranh c a em: + Thái độ khó chịu hay gắt gỏng với em => Th hi n tõm tr ng mõu thu n, nh khụng mu n quan tõm c ủa em, l i v a khụng nộn n i s tũ mũ. + T coi kinh vi c l m ú nh ng v n l m + Sau khi xem tranh trỳt 1 ti ng th d i lộn lỳt => anh c m th y kộm c i, bộ m n tr c em gỏi => tớnh ộc oỏn gia tr ng khi n ng i anh cú h nh ng x u ch i nh v y c, Tõm tr ng ng i anh khi ng tr c tr c b c tranh do em gỏi em h t tõm h n, tỡnh c m, t i n ng v : + Ng c nhiờn ng ng ng n s ng ng i vỡ khụng th ng + Hónh di n, t h o, vỡ dỏng vẻ c a chớnh mỡnh + X u h vỡ thỏi v suy ngh , h nh ng t i t , nh nhen của mỡnh i v i em b y lõu nay => Anh t th y mỡnh khụng x ng ỏng c em tụn tr ng, cao nh th . + L i mu n khúc ( n n n, h i h n, t phờ phỏn sõu s c). Suy ngh của ngi anh : khụng nh n ú l chõn dung m l t m lũng nhõn h u v tõm h n tuy t v i trong sỏnh c a ng i em => s nh n th c chõn th nh nh t * Túm l i : Ngụi k th nh t => Nhõn v t ng i anh cú d p b c l sõu s c, tinh t , chõn th c di n bi n tõm tr ng c a mỡnh, t phờ phỏn Anh luụn t d n v t, day d t, m c c m, h th n, ng c nhiờn, vui s ng, hónh di n. 2, Nhõn v t cụ em gỏi : + Ho s t ng lai + T i n ng v tớnh cỏch c th hi n qua cỏi nhỡn v c m nh n suy ngh của 10 [...]... luyện tập ở nhà - Tìm những hình ảnh so sánh miêu tả dợng Hơng Th - Son bi Bui hc cui cựng Tit 86 : Ngày 12 tháng 2 năm2008 So sỏnh A Mục tiêu cần đạt : 1, Kiến thức: Nắm đợc các kiểu so sánh, tác dụng nghệ thuật của các phép so sánh, 2, Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích đợc các kiểu so sánh đã dùng trong văn bản và tác dung của các kiểu so sánh ấy Vận dụng so sánh trong nói viết B Chuẩn bị: Bảng phụ... Hoạt động4: Hớng dẫn luyện tập GV cho HS đoạn văn ngắn từ bài thơ trên Hoạt động5: Hớng dẫn học bài ở nhà: - HS chuẩn bị bài cho tiết sau Tit 101 Hoỏn d A Mục tiêu bài học: - Giúp HS nắm đợc khái niệm hoán dụ, các kiểu hoán dụ - Bớc đầu biết phân tích tác dụng của hoán dụ - Tích hợp với phần văn và phần tập làm văn B Chuẩn bị: Bảng phụ C Tiến trình lên lớp: 1 Kiểm tra bài cũ: Nhân hoá là gì ? Cho ví... bài dạy học: I Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc lòng bài thơ ''Đêm nay Bác không ngủ'' IIBài mới: III.Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy và trò Nội dumg bài học Hoạt động1: Hớng dẫn HS tìm hiểu I Tìm hiểu chi tiết: 1 Tác giả: chi tiết ? Em hày giới thiệu về tác giả Tố Hữu - Tố Hữu(1920-2002) Gv tổng kết - Quê: Thừa thiên Huế Là nhà cách mạng, nhà thơ lớn của thơ cs Việt Nam 2 Bài thơ: - Đợc sáng tắcnm... thơ, đặc biệt là phép nhân hoá B Chuẩn bị: Gv giao nhiệm vụ cho từng nhóm chuẩn bị bài ở nhà C Tiến trình lên lớp: 34 I Kiểm tra bài cũ: II Bài mới: III Các hoạt động dạy học: Hoạt động1: Tìm hiểu tác giả: Gv cho HS đọc chú thích và giới thiệu về tác giả Trần Đăng Khoa Hoạt động2; Đọc- hiểu văn bản Nhóm1: Xác định bố cục, thể thơ, phơng thức biểu đạt Nhóm2:Nêu các sự vật đợc nói đến trong bài thơ và... chiu lnh - Bui chiu nng tn, mỏt du - Bui tra x - Bin, tri i sc mu c, Kt bi : * Ngi vit t theo mch cm xỳc, hng theo con mt ca mỡnh III Hng dn lm bi tp nh : * Ra đề và hớng dẫn học sinh viết bài văn tả cảnh - Đề bài: Em hãy tả một buổi sớm mùa xuân ở làng quê em Ngày 19 tháng 02 năm 2008 Tun 23 :Bi 22 Tit 89,90 : Vn bn: Bu h cu cựng i c i An phụng x ụ ờ A Mục tiêu cn t : Qua 2 tit hc, giỳp h/s nm vng... cuối cùng là gì nớc III Tổng kết: Hoạt động3: Hớng dẫn tổng kết GV cho HS tìm các yếu tố nghệ thuật và nội dung của bài thơ Gọi HS đọc ghi nhơSGK Hoạt động4 Hớng dẫn luyện tập trên lớp - Nêu cảm nhận của em về hình ảnh khi Lợm hi sinh Hoạt động5 Hớng dẫn luyện tập ở nhà Từ bài thơ Lợm em hãy kể một câu chuyện về Lợm Tiết 100: Văn bản Ma Trần Đăng Khoa Hớng dẫn đọc thêm A Mục tiêu bài học: - giúp HS cảm... Chuẩn bị :Bảng phụ C Thit k bi dy hc : I ổn định tổ chức: II Kiểm tra bài cũ: ? Em đã đợc đọc những truyện nào nói về các con vật ,đồ vật , cây cối có những hành động nh con ngời ? III.Bài mới: GV gợi dẫn cho HS hiểu nghĩa từ " Nhân hoá " ( Nhân: ngời ; hoá: biến thành , trở thành ) Nhân hoá là một biện pháp đợc sử dụng rất nhiều trong tác phẩm văn học Cách diễn đạt ấy làm cho sự vật sống động , gần gũi... dạy học Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài học I Tỡm hiu khỏi nim nhõn hoỏ : GV treo bảng phụ * Ví dụ : - H/s c on trớch trong bi Ma + Các sự vật : trời ,cây mía ,kiếm ca Trn ng Khoa ? Hãy kể tên các sự vật đợc nhắc tới trong khổ thơ? ? Những sự vật ấy đợc gán cho những + Hành động : - Mặc áo giáp - Ra trận hành động nào ? - Múa gơm -Hành quân + Những từ ngữ này vốn dùng để miêu ? Những từ ngữ. .. Chuẩn bị: Bảng phụ C Thit k bi dy hc I ổn định tổ chức: II Kiểm tra bài cũ: Nêu các bớc về phơng pháp tả cảnh III.Bài mới: Bờn cnh cỏc bi t cnh thiờn nhiờn, loi vt, chỳng ta cũn gp trong sỏch, bỏo, trong thc t, khụng ớt on, bi vn t ngi IV.Các hoạt động dạy học Hoạt dộng của thầy và trò Nội dung bài học I Phng phỏp vit mt on vn, bi H/s c 3 on vn, suy ngh, tr li vn t ngi cỏc cõu hi trong bi tp 2 1, Bi tp... bài mới: Luyện nói văn miêu tả Ngày 01 tháng 03năm2008 Tp lm vn Tit 96 Luyn núi v vn miờu t A.Mục tiêu cần đạt 1.Kiến thức.HS nắm đợc cách trình bày miệng những điều đã quan sát và lựa chọn theo một thứ tự hợp lí 2.Kĩ năng:Luyện tập kĩ năng trình bày miệng những điều quan sát và lựa chọn 30 3.TháI độ:GD các em có tâm hồn trong trẻo biết cảm nhận cáI đẹp thực tế cuộc sống,biết dùng từ ngữ hay tình cảm . con thuy n. III. t ng k t 1, H/s c v i l n m c ghi nh (sgk tr.23) 2, Gv nh n m nh IV.Hớng dẫn luyện tập. Sau khi học xong văn bản em có suy nghĩ gì về Tổ quốc ta. 5 Ngày 21 tháng 01 năm2008 Ti. tởng tợng, so sánh trong văn miêu tả *Rút kinh nghiệm giờ dạy : Ngày 22 tháng 01 năm 2008 Ti t 20: Cung cấp vốn từ trong văn miêu tả A - Mục tiêu c n t : 1. Kiến thức: - Giúp học sinh nắm đợc. : I. ổn định tỏ chức; II. Kiểm tra bài cũ: III. Bài mới :Văn bản '' Sông nớc Cà Mau miêu tả cảnh gì? Trình tự miêu tả nh thế nào? IV. Các hoạt động dạy học; Ho t ng c a h c sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 6 học kỳ II, giáo án ngữ văn lớp 6 học kỳ II,