0

SKKN Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. MẪU GIÁO BÌNH LONG

23 332 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2015, 14:32

ĐTNCKH “Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường” MỤC LỤC TT PHẦN MỤC – NỘI DUNG Trang 1 TÊN ĐỀ TÀI 2 2 I – TÓM TẮC ĐỀ TÀI 3 - 4 3 II – GIỚI THIỆU 5 4 III – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Khách thể nghiên cứu 2. Thiết kế nghiên cứu 3. Qui trình nghiên cứu 4. Đo lường và thu thập dữ liệu 6 - 14 5 IV – PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 1. Thoáng keâ và xếp loại chuyên môn 2. Thống kê và xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non 15- 16 6 V – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Đánh giá chung 2. Những vấn đề còn tồn tại của đề tài 3. Bài học kinh nghiệm 4. Kiến nghị 17-19 7 VI – TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 8 VII – PHỤ LỤC 21-22 Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - Trần Thị Thúy Nguyên 1 ĐTNCKH “Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường” ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: “BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG” I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - Trần Thị Thúy Nguyên 2 ĐTNCKH “Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường” Hiện nay, toàn ngành đang tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, vấn đề nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên ngày càng trở nên cấp bách. Có thực hiện tốt điều này thì chất lượng giáo dục mới được nâng cao. Sản phẩm của nhà trường, kết quả giáo dục của nhà trường thể hiện ở chất lượng dạy và học. Chính vì vậy mà người giáo viên phải có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới, phải nhận thức được đầy đủ đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng trong đó có đổi mới giáo dục mầm non. Bản thân giáo viên phải tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, đồng thời cũng nhận được sự chăm lo và bồi dưỡng chuyên môn cho tập thể nhà trường, dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non. Là cơ sở để xây dựng, đổi mới mục tiêu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non ở các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non. Giúp giáo viên Mầm non tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Xác định rõ vai trò của Người quản lý phụ trách chuyên môn ở nhà trường, nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Giải pháp của tôi là điều tra xác định thực trạng tình hình chuyên môn của giáo viên nhà trường trong ba năm học từ 2012-2013, 2013-2014, và học kỳ I năm học 2014-2015. Tìm hiểu các nguyên nhân. Từ thực trạng và nguyên nhân, tìm ra các biện pháp tối ưu để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Công việc tôi thường xuyên thực hiện tại đơn vị Trường Mẫu giáo Bình Long mà đặc biệt chú trọng hơn từ năm học 2012-2013, 2013-2014 đến nay là: - Ngay từ đầu mỗi năm học tôi cùng với Lãnh đạo nhà trường tìm hiểu các công văn chỉ đạo của ngành cấp trên như: Chỉ thị năm học của Bộ giáo dục và đào tạo, Qui định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư Ban hành chương trình giáo dục mầm non. Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - Trần Thị Thúy Nguyên 3 ĐTNCKH “Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường” - Khảo sát về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn và hoàn cảnh kinh tế gia đình của giáo viên - Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên - Bồi dưỡng tại cơ sở với nhiều hình thức: + Bồi dưỡng về hồ sơ giáo án + Cải tiến về việc bồi dưỡng qua tiết dạy + Sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên + Thực hiện chương trình dạy học + Thăm lớp dự giờ- Lên tiết dạy mẫu + Làm đồ dùng, đồ chơi + Bồi dường qua các hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp và qua các chuyên đề + Cải tiến biện pháp bồi dưỡng qua kiểm tra đánh giá nội bộ trường học - Xây dựng tổ chuyên môn và tổ chức, hoạt động của tổ chức chuyên môn - Bồi dưỡng qua kiểm tra đánh giá - Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên - Qua hơn một học kỳ thử nghiệm cho thấy: chất lượng chuyên môn ở Trường Mẫu giáo Bình Long đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những thành quả khả quan. + Tỷ lệ giáo viên có trình độ chuyên môn tốt tăng hơn so với năm học trước. + Tỷ lệ giáo viên xếp loại chuyên môn trung bình giảm so với năm học trước. + Các năng lực về chuyên môn của giáo viên đã được uốn nắn kịp thời, có giáo viên đã tiến bộ rất nhiều tạo thành tấm gương cho đồng nghiệp trong nhà trường. + Qua quá trình bồi dưỡng chuyên môn, giáo viên đã có nhận thức đúng đắn về chuẩn mực đạo đức, thực hiện tốt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. II. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - Trần Thị Thúy Nguyên 4 ĐTNCKH “Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường” Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trong chiến lược, quyết định chất lượng giáo dục trong nhà trường. Vì vậy, đòi hỏi người quản lý phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao cả về trình độ lý luận chính trị cũng như trình độ nghiệp vụ cho giáo viên. Hiện nay, toàn ngành đang tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, vấn đề nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên ngày càng trở nên cấp bách. Có thực hiện tốt điều này thì chất lượng giáo dục mới được nâng cao. Sản phẩm của nhà trường, kết quả giáo dục của nhà trường thể hiện ở chất lượng dạy và học. Chính vì vậy mà người giáo viên phải có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới, phải nhận thức được đầy đủ đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng trong đó có đổi mới giáo dục mầm non. Bản thân giáo viên phải tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, đồng thời cũng nhận được sự chăm lo và bồi dưỡng chuyên môn cho tập thể nhà trường, dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng. Thực tiễn, trong thời gian qua, chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hóa đất nước. Trước yêu cầu đổi mới chương trình, đội ngũ giáo viên cần phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm vững vàng hơn. Là một Phó hiệu trưởng phụ tránh về chuyên môn, tôi luôn cố gắng làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, sẽ tạo sự chuyển biến cao về chất lượng dạy và học cũng như chất lượng giáo dục. Để giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục cũng cố và hoàn thiện các tiêu chí của nhà trường, tôi thấy cần nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường. Chính lý do trên mà tôi chọn đề tài “ Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường” Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - Trần Thị Thúy Nguyên 5 ĐTNCKH “Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường” III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Khách thể nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề: “Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường” Nghiên cứu vấn đề này qua các khách thể sau: + Giáo viên + Học sinh 2. Thiết kế nghiên cứu: - Nghiên cứu tại Trường Mẫu giáo Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. - Thời gian nghiên cứu: Điều tra tình hình chuyên môn tại trường ba năm học 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. - Theo giỏi xếp loại chuyên môn của giáo viên trong ba năm học: 2012-2013, 2013-2014, và học kỳ I năm học 2014-2015 - Điều tra nắm bắt tình hình năng lực chuyên môn của giáo viên, tìm hiểu nguyên nhân - Đề xuất các biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. 3. Quy trình nghiên cứu Trong quá trình công tác người quản lý thường xuyên cập nhật thông tin chính xác về chất lượng giảng dạy của giáo viên để có các biểu mẫu thống kê chính xác về: kết quả xếp loại chuyên môn của giáo viên. Thống kê các số liệu đánh giá xếp loại chuyên môn của giáo viên cụ thể qua các năm học trong nhà trường. Đối chiếu các biểu mẫu thống kê và đưa ra các giải pháp cụ thể có hiệu quả trong nhà trường thiết thực trong việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 4. Đo lường và thu thập dữ liệu: *Thực trạng công tác đội ngũ: - Thuận lợi: Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - Trần Thị Thúy Nguyên 6 ĐTNCKH “Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường” + 80% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. + Giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề mến trẻ + Giáo viên có tinh thần đoàn kết cao, giúp đỡ đồng nghiệp cùng nhau tiến bộ, mỗi giáo viên không ngừng học tập, trao dồi đạo đức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn - Khó khăn: + Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thiên tai bão lũ mùa màng thất thu kinh tế không đảm bảo, nên việc học tập của con em nhiều khi còn trở ngại. + Công tác xã hội hoá giáo dục còn nhiều hạn chế, cha mẹ chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em, thiếu sự quản lý còn khoán trắng cho nhà trường và cô giáo. + Giáo viên còn hạn chế việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc soạn giảng, nên việc nghiên cứu chưa được chú trọng. + Chất lượng giáo dục học sinh của các năm trước chưa cao, tỷ lệ bé ngoan xuất sắc còn thấp. + Năng lực của giáo viên còn rất hạn chế thể hiện việc tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường, giáo viên vẫn còn ôm đồm đưa nhiều nội dung vào trong một hoạt động, chưa chú ý đến đặc điểm lứa tuổi của trẻ. Phương pháp giáo dục chưa phù hợp ( trực quan, sử dụng hành động nhiều chứ không phải dùng lời là chủ yếu) + Hình thức tổ chức các hoạt động còn mang tính rập khuôn, chưa linh hoạt, giáo viên thường thực hiện giáo dục đồng loạt, không có sự khác biệt, phân hoá đối với tất cả trẻ (trong lớp ở những lớp ghép có 2 -3 độ tuổi ).việc tổ chức môi trường của nhóm lớp còn nghèo nàn chưa tạo hứng thú cho trẻ. + Việc thực hiện đổi mới giáo dục mầm non, áp dụng các phương pháp các hình thức tổ chức dạy theo hướng đổi mới của giáo viên còn lúng túng. Mặc dù còn khó khăn, song sự nổ lực của ban chỉ đạo và nhà trường luôn khắc phục, tìm mọi giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu đề ra. Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - Trần Thị Thúy Nguyên 7 ĐTNCKH “Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường” *. Khảo sát thực tế: *NĂM HỌC 2012 - 2013 Tổng số Giáo KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN Tốt Tỷ lệ Khá Tỷ lệ Trung Bình Tỷ lệ Hồ sơ 05 03 60% 02 40% 0 Tiết dạy 05 03 60% 01 20% 01 20% Chuyên đề 05 03 60% 02 40% KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHUẨN Tổng số giáo viên 05 03 60% 01 20% 01 20% *NĂM HỌC 2013 - 2014 Tổng số Giáo KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN Tốt Tỷ lệ Khá Tỷ lệ Trung Bình Tỷ lệ Hồ sơ 05 04 80% 01 20% Tiết dạy 05 03 06% 02 40% Chuyên đề 05 04 80% 01 20% KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHUẨN Tổng số giáo viên 05 04 80% 01 20% *SƠ KẾT HỌC KỲ I 2014 - 2015 Tổng số Giáo KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - Trần Thị Thúy Nguyên 8 ĐTNCKH “Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường” Tốt Tỷ lệ Khá Tỷ lệ Trung Bình Tỷ lệ Hồ sơ 05 05 100 Tiết dạy 05 04 80% 01 20% Chuyên đề 05 05 100% KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHUẨN Tổng số GV 05 05 100% Trước những khó khăn và thực trạng trên, tôi nhận thấy cần phải đặc biệt quan tâm đến bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên xem đó là việc làm cấp bách cần được giải quyết và bằng mọi biện pháp để giúp giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn của mình. *Giải pháp thay thế: 1/Khảo sát về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn và hoàn cảnh kinh tế gia đình của giáo viên - Lãnh đạo nhà trường phải nắm rõ trình độ chuyên môn của giáo viên để phân công đứng lớp một cách hợp lý, phù hợp với từng năng lực của giáo viên. - Đầu năm nhà trường lên kế hoạch tổ chức hội giảng, mỗi giáo viên lên 2 tiết dạy, qua hai tiết dạy nhà trường góp ý cho giáo viên và nắm được năng lực của từng giáo viên. - Nhà trường và công đoàn luôn tâm đến đời sống giáo viên, lắng nghe họ tâm sự chia sẻ tâm tư tình cảm, thường xuyên thăm hỏi và động viên kịp thời với những giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn, để họ vươn lên trong cuộc sống. 2/ Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên - Giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi cho họ được tiếp xúc với thông tin đại chúng, kịp thời phổ biến những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và qui định của địa phương. Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - Trần Thị Thúy Nguyên 9 ĐTNCKH “Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường” - Đội ngũ nhà giáo phải vững vàng về chính trị, có trình độ hiểu biết văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật mới có thể làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục 3/Bồi dưỡng tại cơ sở với nhiều hình thức: a.Bồi dưỡng về hồ sơ giáo án: Trường kiểm tra hồ sơ giáo viên 3 lần/năm, nhằm tuyên dương những bộ hồ sơ đạt chất lượng tốt, góp ý, hướng dẫn cho những bộ hồ sơ chưa đạt yêu cầu, hoặc cho giáo viên tham khảo một số bộ hồ sơ tốt, một số giáo án mẫu. Ngoài ra trường còn lên kế hoạch kiểm tra đột suất về hồ sơ sổ sách, để đánh giá xếp loại giáo viên hàng tháng. b.Cải tiến về việc bồi dưỡng qua tiết dạy: Giáo viên lên lớp phải có giáo án, đồ dùng dạy học trực quan phải đẹp, hấp dẫn thu hút trẻ, giáo viên không được ôm đồm đưa nhiều nội dung vào trong một hoạt động không chú ý đến đặc điểm phát triển của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm trong mọi hoạt động. Trường lên kế hoạch đầu tư xây dựng những tiết dạy mẫu có chất lượng để giáo viên học hỏi rút kinh nghiệm, tổ chức dự giờ chéo các lớp. c. Sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên: Để làm tốt điều này, trước hết lãnh đạo nhà trường phải nắm rõ trình độ chuyên môn của giáo viên để phân công đứng lớp một cách hợp lý, phù hợp với từng năng lực của giáo viên. Vào đầu năm học nhà trường tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, năng lực của từng giáo viên để lựa chọn sắp xếp, bố trí giáo viên có trình độ, có kinh nghiệm có năng lực chuyên môn giảng dạy phù hợp với từng khối lớp. d. Thực hiện chương trình dạy học: Chương trình dạy học là qui định rất quan trọng do bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Người quản lý chỉ đạo hoạt động dạy và học theo những yêu cầu và nội dung của chương trình giáo dục mầm non do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Lãnh đạo nhà trường triển khai thực hiện chương trình, giáo viên đứng lớp lập kế hoach cho phù hợp với điều kiện của lớp mình phụ trách. e. Thăm lớp dự giờ- Lên tiết dạy mẫu Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - Trần Thị Thúy Nguyên 10 [...]... trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - 13 Trần Thị Thúy Nguyên ĐTNCKH Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường” - Công tác nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên hết sức được quan tâm Hằng năm nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp học hệ đại học, hệ cao đẳng, luôn động viên tinh thần để giáo viên yên... trước *Kết quả trên cho thấy các biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường Mẫu giáo Bình Long của Phó hiệu trưởng chuyên môn đã có tác dụng rất lớn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục của Nhà trường V KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ: 1 Đánh giá chung: Đề tài Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường của Phó hiệu trưởng ở Trường Mẫu giáo Bình Long đã được thử... tổ chức chuyên môn - Bồi dưỡng qua kiểm tra đánh giá - Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên - Qua hơn một học kỳ thử nghiệm cho thấy: chất lượng chuyên môn ở Trường Mẫu giáo Bình Long đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những thành quả khả quan + Tỷ lệ giáo viên có trình độ chuyên môn tốt tăng hơn so với năm học trước + Tỷ lệ giáo viên xếp loại chuyên môn trung bình giảm... ta thấy về chuyên môn của giáo viên nói chung là tốt (không có giáo viên xếp loại chuyên môn đạt yếu) tuy nhiên vẫn còn có giáo viên xếp loại trung bình Số giáo viên có chuyên môn tốt của năm học sau tăng hơn năm học trước Số giáo viên có chuyên môn trung bình của năm sau giảm hơn năm trước 2.Thống kê về xếp loại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: Năm học Tổng số Tốt Trường Mẫu giáo Bình Long – Kết... của nhà trường phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - 12 Trần Thị Thúy Nguyên ĐTNCKH Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường” - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên - Tổ chuyên môn. .. nghiệp giáo viên mầm non ;Thông tư Ban hành chương trình giáo dục mầm non - Khảo sát về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn và hoàn cảnh kinh tế gia đình của giáo viên - Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên - Bồi dưỡng tại cơ sở với nhiều hình thức: Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - 20 Trần Thị Thúy Nguyên ĐTNCKH Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà. .. lượng chăm sóc giáo dục trẻ Thống kê sau đây sẽ cho biết về thực trạng của vấn đề chuyên môn ở trường sở tại Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - 14 Trần Thị Thúy Nguyên ĐTNCKH Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường” 1.Thống kê về xếp loại chuyên môn: *Năm học 2012-2013 Tổng số giáo viên Tốt SL % Xếp loại chuyên môn Khá TB SL % SL % 05 Hồ sơ 03 60 Tiết dạy 03 60 Chuyên đề... bồi dưỡng cho giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng thì trong quá trình chỉ đạo, là một phó hiệu trưởng phải có kế hoạch cụ thể khoa học, tự mình rèn luyện tốt, là tấm gương cho đội ngũ giáo viên học tập noi theo Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - 17 Trần Thị Thúy Nguyên ĐTNCKH Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường”... Nguyên ĐTNCKH Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường” Các chuyên đề được thực hiện trong năm: Gíao dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, và giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả: - Hướng dẫn cho giáo viên lựa chọn nội dung giáo dục an toàn giao thông phù hợp với thực tế của địa phương, rèn kỹ năng thực hiện an toàn giao thông cho trẻ, tăng cường cho trẻ thực... lực về chuyên môn của giáo viên đã được uốn nắn kịp thời, có giáo viên đã tiến bộ rất nhiều tạo thành tấm gương cho đồng nghiệp trong nhà trường + Qua quá trình bồi dưỡng chuyên môn, giáo viên đã có nhận thức đúng đắn về chuẩn mực đạo đức , thực hiện tốt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 2 Bảng thống kê danh sách giáo viên qua các năm học: Năm học TT 2012-2013 1 2 3 4 Họ và tên Trình độ chuyên môn NguyễnThị . CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG” I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - Trần Thị Thúy Nguyên 2 ĐTNCKH Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong. Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Khách thể nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề: Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường . cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Trường Mẫu giáo Bình Long – Phó hiệu trưởng - Trần Thị Thúy Nguyên 13 ĐTNCKH Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường -
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. MẪU GIÁO BÌNH LONG, SKKN Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. MẪU GIÁO BÌNH LONG,