PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍNDỤNG NGẮNHẠNTẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÂU THÀNH -TỈNH TIỀN GIANG

109 475 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2013, 22:42

Tíndụng làmột giaodịch giữa hai bên theo đó Ngân hàng giao cho khách hàngsửdụngmột khoản tiền đểsửdụng vàom TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH Luận văn tốt nghiệp PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH TIỀN GIANG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS. LÊ KHƯƠNG NINH NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG MSSV: 4031278 Lớp: Tài chính 02 - k29 Cần Thơ, 07 / 2007 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh i SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương LỜI CẢM TẠ Qua thời gian học tập tại trường Đại học Cần Thơ thời gian thực tập tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn ( NHNo&PTNT) huyện Châu Thành - Tiền Giang, em đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô trong Khoa Kinh Tế & Quản trị kinh doanh cùng với sự giúp đỡ của Ban giám đốc, phòng tín dụng NHNo&PTNT Châu Thành. Đến nay, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình, với sự trân trọng em xin chân thành cảm ơn đến: - Thầy Lê Khương Ninh, người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt thời gian em làm luận văn cùng với các thầy cô trong khoa đã tận tình truyền đạt cho em những kiến thức quý báo trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu thực hiện luận văn tốt nghiệp của mình. - Ban giám đốc, phòng Tín dụng NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang đã cung cấp tài liệu cho em hoàn thành luận văn này. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn kính chúc quý thầy cô được nhiều sức khỏe, chúc NHNo&PTNT huyện Châu Thành đạt được nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh của mình Cần Thơ, ngày 20 tháng 07 năm 2007 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Hoài Phương Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh ii SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương LỜI CAM ĐOAN Em cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện. Các số liệu thu thập kết quả phân tích trong đề tài là trung thực. Đề tài không trùng với bất kì đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần thơ, ngày 20 tháng 07 năm 2007 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Hoài Phương Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh iii SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP . . . . . . . . . . . . . . . . . Châu Thành, ngày… tháng… năm 2007 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh iv SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cần Thơ, ngày……tháng……năm 2007 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh v SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cần Thơ, ngày……tháng……năm 2007 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh vi SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương MỤC LỤC & Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu . 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 2 1.2.1 Mục tiêu chung . 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 3 1.3.1 Không gian . 3 1.3.2 Thời gian . 3 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 3 1.4 Lược khảo tài liệu . 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4 2.1 Phương pháp luận 4 2.1.1 Một số khái niệm 4 2.1.2 Rủi ro tín dụng 4 2.1.3 Một số quy định về cho vay của NHNo&PTNT Việt Nam 5 2.1.4 Một số chỉ tiêu phân tích . 10 2.1.5 Phân tích cơ hội, thách thức; điểm mạnh, điểm yếu tại Ngân hàng . 11 2.2 Phương pháp nghiên cứu 12 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 12 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu . 12 Chương 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo&PTNT CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG 13 3.1 Khái quát về NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang . 13 3.1.1 Khái quát về huyện Châu Thành . 13 3.1.2 Khái quát về NHNo&PTNT huyện Châu Thành . 13 3.1.2.1 Lịch sử hình thành . 13 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh vii SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương 3.1.2.2 Vị trí . 14 3.1.2.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 14 3.1.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2004 - 2006) 16 3.2 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang ……………………………………………………………………………………… 22 3.2.1 Khái quát hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Châu Thành 22 3.2.1.1 Tình hình nguồn vốn trong 3 năm 2004 – 2006 …………………… 22 3.2.1.2 Tình hình hoạt động tín dụng trong 3 năm 2004 – 2004 ………… 27 3.2.2 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo Châu Thành 30 3.2.2.1 Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn qua 3 năm 2004-2006 30 3.2.2.2 Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn qua 3 năm 2004-2006 44 3.2.2.3 Phân tích dư nợ ngắn hạn qua 3 năm 2004-2006 55 3.2.2.4 Phân tích dư nợ quá hạn ngắn hạn qua 3 năm 2004-2006 . 65 3.2.3 Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Châu Thành trong 3 năm 2004 –2006 75 Chương 4: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo&PTNT HUYỆN CHÂU THÀNH TRONG 3 NĂM 2004 – 2006 ………………………………………………………………………… . . 80 4.1 Nhân tố khách quan …………………………………………………… 80 4.2 Nhân tố chủ quan ……………………………………………………… …. 81 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo&PTNT CHÂU THÀNH TRONG THỜI GIAN TỚI …………… …. …. . 83 5.1 Phân tích cơ hội, thách thức; điểm mạnh, điểm yếu tại NHNo&PTNT Châu Thành …… 83 5.1.1 Những cơ hội thách thức của NHNo&PTNT huyện Châu Thành trong thời gian tới 83 5.1.2 Điểm mạnh điểm yếu của NHNo&PTNT Châu Thành 84 5.2 Một số giải pháp góp phần nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Châu Thành trong thời gian tới . 85 5.2.1 Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát vay vốn . 85 5.2.2 Biện pháp huy động vốn . 87 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh viii SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương 5.2.3 Biện pháp nâng cao hiệu quả cho vay 88 5.2.4 Chính sách nhân sự . 89 5.2.5 Chính sách khách hàng 90 Chương 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ . 91 6.1 Kết luận . 91 6.2 Kiến nghị . 92 6.2.1 Đối với NHNo&PTNT huyện Châu Thành . 92 6.2.2 Đối với khách hàng . 93 6.2.3 Đối với Ban quản lý tổ liên doanh tiết kiệm vay vốn 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành GVHD: TS Lê Khương Ninh ix SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Lãi suất cho vay tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành .6 Bảng 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2004 –2006 tại NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang ……………………. . ……………… 18 Bảng 3: Tình hình nguồn vốn qua 3 năm 2004 – 2006 tại NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang ……………………………………………………………………… 23 Bảng 4: Khái quát hoạt động tín dụng qua 3 năm 2004 – 2006 tại NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang ……………………………………………………………… 27 Bảng 5: Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế qua 3 năm 2004 – 2006 ……………………………………………………………………………………. 31 Bảng 6: Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề qua 3 năm 2004 – 2006…. 35 Bảng 7: Doanh số cho vay ngắn hạn theo hình thức vay vốn qua 3 năm 2004 – 2006……………………………………………………………………………… 41 Bảng 8: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế qua 3 năm 2004 – 2006 ………………………………………………………………………………… 45 Bảng 9: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành nghề qua 3 năm 2004 – 2006 …. 49 Bảng 10: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo hình thức vay vốn qua 3 năm 2004 – 2006 …………………….…. …………………………………………………………. 53 Bảng 11: Dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế qua 3 năm 2004 – 2006 . 56 Bảng 12: Dư nợ ngắn hạn theo ngành nghề qua 3 năm 2004 – 2006 …………… 59 Bảng 13: Dư nợ ngắn hạn theo hình thức vay vốn qua 3 năm 2004 – 2006 …… 63 Bảng 14: Dư nợ quá hạn ngắn hạn theo thành phần kinh tế qua 3 năm 2004 – 2006 ……………………………………………………………………………………. 67 Bảng 15: Dư nợ quá hạn ngắn hạn theo ngành nghề qua 3 năm 2004 – 2006 … . 70 Bảng 16: Dư nợ quá hạn ngắn hạn theo hình thức vay vốn qua 3 năm 2004 – 2006 ……………………………………………………………………………………. 73 Bảng 17: Bảng tính chỉ số huy động vốn tại chỗ / tổng nguồn vốn qua 3 năm 2004 – 2006 tại NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang ………….………………… 76 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu [...]... dung sau: v Phân tích khái quát về NHNo&PTNT huyện Châu Thành - Tiền Giang - Khái quát về huyện Châu Thành – TG - Khái quát về NHNo&PTNT huyện Châu Thành – TG + Vị trí + Cơ cấu tổ chức quản lý của Ngân hàng Châu Thành tính đến tháng 07/2007 + Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2004 – 2006) tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành - Tiền Giang dựa vào bảng “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh... giúp cho Ngân hàng thu hồi vốn nhanh có hiệu quả v Trong thời gian qua, NHNo&PTNT huyện Châu Thành - Tiền Giang đã có đóng góp tích cực vào việc đầu tư phát triển nền kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện nhà Hoạt động của Ngân hàng ngày càng mang lại những hiệu quả thiết thực tạo niềm tin trong nhân dân nâng cao uy tín với khách hàng Trong các hoạt động của NHNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang, tín... yếu dựa vào số liệu thực tế của Ngân hàng dùng các chỉ số tuyệt đối, tương đối để so sánh GVHD: TS Lê Khương Ninh 12 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo ChâuThành - Tiền Giang CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo&PTNT CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG 3.1 KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG: 3.1.1Khái quát về huyện Châu Thành: Châu Thành. .. Tiền Giang, tín dụng ngắn hạn là hoạt động quan trọng được quan tâm nhiều nhất Chính vì những lí do trên mà em chọn đề tài: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Châu Thành - tỉnh Tiền Giang để làm luận văn tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1 Mục tiêu chung: Trong luận văn, em tiến hành phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Trung... quả hoạt động tín dụng, phòng ngừa được rủi ro tín dụng nói chung tín dụng ngắn hạn nói riêng để hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Châu Thành ngày GVHD: TS Lê Khương Ninh 2 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo ChâuThành - Tiền Giang càng có hiệu quả hơn, đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành nói riêng toàn tỉnh Tiền. .. trong 4 huyện nằm ở phía Tây tỉnh Tiền Giang Phía Đông huyện Châu Thành giáp huyện Chợ Gạo Thành phố Mỹ Tho, Tây giáp huyện Cai Lậy, Nam giáp tỉnh Bến Tre, Bắc giáp huyện Tân Phước tỉnh Long An Với vị trí địa lí tiếp giáp với nhiều huyện, tỉnh thành làm cho Ngân hàng có nhiều đối thủ cạnh tranh như: NHNo&PTNT huyện Tân Phước, Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu long, các Ngân hàng ở tỉnh... doanh qua 3 năm 2004 – 2006 tại NHNo&PTNT Châu Thành do phòng Tín dụng Ngân hàng Châu Thành cung cấp v Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành - Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu TG trong 3 năm 2004 – 2006 - Khái quát hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành trong 3 năm 2004 – 2006: + Phân tích tình hình nguồn vốn trong 3 năm 2004... hoạt động kinh doanh của Ngân hàng như thiếu tiền chi trả cho khách hàng phần lớn nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng là nguồn vốn huy động đi vay Ngân hàng cấp trên, các tổ chức tín dụng khác Khi Ngân hàng không thu hồi được gốc lãi trong cho vay thì khả năng thanh toán của Ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn, lâm vào tình trạng thiếu hụt vốn, làm mất cân đối trong thanh toán dẫn đến Ngân hàng. .. Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Ø TG Tiền Giang Ø TNHH Trách nhiệm hữu hạn Ø TN – TMDV Thương nghiệp – thương mại dịch vụ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu GVHD: TS Lê Khương Ninh xii SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Châu Thành TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Trong đề tài, em tiến hành phân tích một số nội dung sau: v Phân. .. thua lỗ có nguy cơ bị phá sản K Đối với nền kinh tế: Hoạt động của Ngân hàng có liên quan đến hoạt động của toàn bộ nền kinh tế, đến tất cả các doanh nghiệp lớn, vừa nhỏ, GVHD: TS Lê Khương Ninh 4 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo ChâuThành - Tiền Giang đến toàn bộ các tầng lớp dân cư Vì vậy, rủi ro tín dụng xảy ra có thể làm phá sản một vài Ngân hàng,
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍNDỤNG NGẮNHẠNTẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÂU THÀNH -TỈNH TIỀN GIANG, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍNDỤNG NGẮNHẠNTẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÂU THÀNH -TỈNH TIỀN GIANG, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍNDỤNG NGẮNHẠNTẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÂU THÀNH -TỈNH TIỀN GIANG, ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:, LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU:, Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra: Điều kiện cho vay:, Thời hạn cho vay: Lãi suất cho vay: Mức cho vay:, Quy trình xét duyệt cho vay: Mơ hình tổ liên doanh vay vốn tổ LDTKVV: a Khái niệm:, Đảm bảo tín dụng: a Khái niệm:, Một số chỉ tiêu phân tích:, Phương pháp phân tích số liệu:, 4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN, KẾT LUẬN:

Từ khóa liên quan