ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA môn hóa kèm đáp án

273 756 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2015, 18:30

    !"#     !" $%&'&()*+,-+&./01$234 (50 câu trắc nghiệm) #$%&'( ) 5637)3$89&)$.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;-<=>()$.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H = 1; He =4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108; Ba = 137, Li=7. *+$=9?@A. B  C  D EFG NaOH + → " = D H 6I3 H( (6(63 D J K   → → → :FLM*+. , N  D  N -, N  D  D  , D  O E N G D ., D  D  N *+3PQ)'3$<&L?-R)3&ST1$U))+=9(T@UVLM3$SLM9;W*WL3P=)*X1)'=+&LY)')$&ZT$?)C[ ,=)>\?)' -,&=)>\?)'6&=)U,]+)'TV7)3^ ,'TV7)3^ .,=)U, *+)=)=,W3Q=P(1=*&,W_` D aE N Gba D a D aE N G D aE N Gca*+ , D bE N Gab D ]+ D ba N -, D bE N Gab D ]+ D bE N GaE N Gb D , D bE N Gab D ., D bE N GaE N Gb D *+F+1$d)'$M($=+)3=+)eB6C'(,$f)$g1W3V*h=,(3]+,W3V*(IW3(3E3i*j,=*e.eG3P=)'>T)'>kL$l *mV>\:(T1$R)n)'3$T@\gL,'(,,T;&o$():8(3Pk,-p)' ,eO6NO'(, -,eC6D0'(, ,eB6/J'(, .,D06DN'(, *+&j)3\g)')+=>\X&@UV@q@\gL,r3R/'0$10. ,$2)'3$()$9s3E>\G]+=>T)'>kL$' N 3$mV3$()$9s3>t)LM,+T3Ps)'-QL]+>T)'>kL$ITm3$&j),+T ]+)')UT: -,$2)'3$()$9s3E>\G]+=>T)'>kL$TE N G D 3$mV3$()$9s3L$TVS)uT(,+T@v]+>T)'>kL$)$Q3,+T I()$: ,$2)'3$()$@A)'E>\G]+=>T)'>kL$wW* N 3$mV,+T]+)')UTLx(>T)'>kL$)$Q3>t)]+3$(V3$y-p)'  ,+TI()$: .,$2)'3$()$9s3E>\G]+=>T)'>kL$wWE N G N 3$mV,+T]+)')UTLx(>T)'>kL$)$Q3>t)@y),+TI()$)$Q3: *+2qVL$m39(T@UV@ZT3<L>z)']X&( N , N 6(EG D 6' B -,*6l6(* D ,*6(EG D 6 N  .,*6(* D 6(EG D *+3&j)3\g)')+=9(T@UV*+$10[ ,$=(]+=>T)'>kL$ B *LM$f)$g1o$89&)$P(6>{)$f)$g1o$8]+=>T)'>kL$wW D E B G N >\3$mVLM oy33x(,+T)UT@vITm3$&j)]+Ld)e*\g)'o$83$=<3P(: -,M33|3|>T)'>kL$(]+>T)'>kL$T B 3$T@\gLoy33x(,+TI()$6*mVoy33x()T)'3P=)'o$r)'o$8 3$T@\gLL$m3Ps),+T@v: ,$=-}39s3]+=>T)'>kL$wW* N 3$~>T)'>kL$3|,+T3Ps)'I()$L$TVS)9()',+T)UT@v: .,$=(]+=>T)'>kL$'* D 3(3$mVLMo$8o$r)',+T9&)$P(6LMoy33x(,+T3Ps)'3Q=3$+)$]+)yTL$= >\>T)'>kL$(]+=3$~oy33x(3()>t)P(: *+4$=L<L$g1L$m39(T. EeG D  D : EDG D  D  D : ENG N aa D  N : EBG D aEGa D : EOG N  D : EJG N aEGa D : E•Ga D a ECG E/G*a D a €)'9;L$m3@ZT3<L>z)'@\gL]X&(]+TEG D *+ ,•: -,O: ,J: .,C *+5S@&ZTL$yDJ6•No'IW)*T*=•?3P&)&3P(3E$&jT9Tm3J0‚GLt)>Y)'83)$m3*83(I&3)&3P&L/B6O‚Ebe6O 'ƒ,*G1$R)n)']X&IW)*T*=•?>\:&<3PkLx(*+  ,D0 -,eC ,N0 .,eD *+l$&3$xV1$U)$=+)3=+),}31W13&3,QL$$„FEbNBJG3$T@\gL$f)$g1N(,&)=(I&3*+'*VI&)6(*()&) ]+(I&3'*T3(,&L:$=BN6DO'(,1W13&3F3<L>z)']X&J00,*>T)'>kL$*e3$T@TgL>T)'>kL$":S3<L >z)'$y3]X&L<LL$m33P=)'">Y)']|(@x>T)'>kL$L$n((3$T@\gL>T)'>kL$K:rLQ)>T)'>kL$K3$T @\gL6'(,,T;&:&<3PkLx(6 *+ ,eeC6BO0'(,: -,eeC6O•O'(,: ,•06J•O'(,: .,ee/60•O'(,: *+P})DO0,*>T)'>kL$*060C]+ D  B 060e]X&DO0,*>T)'>kL$((EG6@\gLO00,* >T)'>kL$LM1beD:&<3PkLx((*+ ,060DDO -,060D: ,06DO: .,06eD *+$=o$8>\uT($f)$g1'A,T6'6* D  N )T)')M)':(T1$R)n)'IRVP($=+)3=+)3$T@\gL L$m3Ps)'A,. ,T6'6* -,T6* D  N 6' ,T6* D  N 6' .,T6*6' *+)$=L<L*=Q&]…3*&jT1=*&,W9(T.3?)&*=)aJ6J43?(IW3(343?]&9L=43?=*=)43?*(19()43?3p,4-r)'4)$†( )=]=*(L4oW=TPWah=,()@W$&3:€)'9;*=Q&]…3*&jT1=*&,WLML$n(3P=)'3$+)$1$t)1$U)3^*+ ,B -,J ,N .,O *+f)$g1F'A,,'(,*]+,'(,L<L=I&3Lx(9s3:T)')M)'$f)$g1F9(Te3$%&'&()3$T@\gL$f) $g1":$=$f)$g1"3<L>z)']X&>T)'>kL$*>\3$T@\gLeC600/J*83 D E@o3LG]+>T)'>kL$K:rLQ)>T)' >kL$K3$T@\gLe0N6DJNO'(,,T;&o$():$=$f)$g1F3<L>z)']X&>T)'>kL$ N  *=q)'>\3$T@\gL eN6D•O•*83E@o3L69R)1$‡,o$^>TV)$m3G:&<3PkLx(,*+ ,eJ6ND/J -,eB6••BB ,ee:JJB0 .,eO6OOD0 *+}31W)3(1W13&3o$&3$xV1$U)$=+)3=+)3$T@\gLN*=Q&ˆa(,&)=(I&3o$<L)$(T:‰3o$<L3P=)',}3 1$R)n)'3$xV1$U)o$r)'$=+)3=+)1W)3(1W13&3@M)'\%&3(3$T@\gL,}33P&1W13&3LMN';Lˆa(,&)=(I&3'&;)' )$(T:;Lr)'3$nLLM3$SLMLx(*+[ ,eC: -,C: ,eD .,J: *+2$=$f)$g1,'(,F'A,3VP=9&)E J  B  D E D GGG]+(*()&):&y)$+)$$(&3$8)'$&j, 9(T. a$8)'$&j,e.$=,'(,F3<L>z)']|(@x]X&>T)'>kL$*3$T@\gL>T)'>kL$"6LrLQ)>T)' >kL$"3$~3$T@\gL,H/6COO'(,,T;&o$() a$8)'$&j,D.$=,'()F3<L>z)']X&BC•6O,*>T)'>kL$(e3$~*\g)'(>Y)'>\DO‚ 9=]X&*\g)'Lt)1$R)n)': &<3PkLx(,*+ ,BB6BO'(, -,N•6CN'(, ,NO6//'(, .,NO60•'(, *+3$=>T)'>kL$L$m3F]+=>T)'>kL$L$m3K@y)>\3$mVLMoy33x(oW=3Ps)'69(T@M3():$=>T)'>kL$ L$m3"]+=>T)'>kL$L$m3K@y)>\3$mV3Q=3$+)$oy33x(oW=3Ps)'o$r)'3():$=>T)'>kL$L$m3F]+=>T)' >kL$L$m3"o$r)'LM1$R)n)'IRVP(:<LL$m3F6"6K*t)*\g3*+. ,** N 6(* D 6(: -,*6** N 6(* D : ,( D  N 6(* D 6** N : .,(* D 6** N 6*: *+4I&$M(eD6C'(, N ELMI2L3<LG3$T@\gL$f)$g19R)1$‡,F'A,()@W$&36(I&3]+  ()L=*>\:$&($f)$g1F3$+)$$(&1$t)-p)')$(T: a$t)eL$=3<L>z)']X&>T)'>kL$' N ƒ N >\3$T@\gLJB6C'(,-QL: a$t)D1$R)n)']|(@x]X&N0,*>T)'>kL$lD: &jT9Tm3uT<3P~)$=I&$M( N *+ ,N•6O‚ -,O0‚ ,•O‚ .,/0‚ *+5$=L<LLU)-p)'. EeG B EoGH D EoG → ¬  EoGHN D EoG EDG D EoGH D EoG → ¬  EoGH D EoG ENGD D EoGH D EoG → ¬  D N EoG EBGDEoG → ¬   D EoGH D EoG EOG D  B EoG → ¬  D D EoG EJG* O EoG → ¬  * N EoGH* D EoG E•GwW D  N EPGHNEoG → ¬  DwWEPGHN D EoG ECGEPGH D EoG → ¬  EoGH D EoG l$&3$(V@€&<19Tm3Lx($j3€)'9;LU)-p)'/'0-kL$TVS)>kL$*+ ,D -,O ,B .,N *+d(3(),'(,o&,*=Q&F3P=)'D00,*>T)'>kL$*06O3$T@\gL>T)'>kL$"L$n(D•6O '(,L$m33()]+N6NJ*83o$8 D E@o3LG:l&,*=Q&F*+ ,(: -,l: ,(: .,(: *+93WF,QL$$„LMLr)'3$nL1$U)3^ O  C  D 6@\gL3Q=-„&,}3(I&3"]+,}3()L=*K:…V"/'03$S *+ , N  O  -, N  , ., D  O  *+$=1$R)n)'9(T.  J  O a D a D a N Hl) B H D  B  →  J  O H N Hl D  B H) B H D : F<L@k)$3€)'$j9;L<LL$m33P=)'1$\?)'3P~)$1$R)n)':&y3Pp)'L$2)'*+L<L9;)'TV7)3;&'&R)]X&)$(T: ,eC -,eB ,eO .,D0 *+);3L$<V$=+)3=+),}3W93W)=$(&L$nL,QL$$„F:zL3=+)-}9R)1$‡,L$<V]+=>T)'>kL$(EG D >\69(T1$R)n)'3$T@\gLDO'(,oy33x(]+o$;&*\g)'>T)'>kL$'&R,e06B'(,:&y3o$&I+1$d)'$=<FL$i3$T @\gL,T;&Lx((I&3L(L-=IV*&L]+()L=*:;@A)'1$U)Lx(F*+ ,N: -,B: ,O: .,J: *+$=L<L1$<3-&ST9(T. E(G},Q)$(I&3.(I&3(LPV*&LŠ(I&3h=,&LŠ(I&3(IW3&L  E-Gl$r)'3$S1$U)-&j393&PW)]+()&*&)-p)')\XL-P=,: ELGIW3=)3()]r$Q)3P=)')\XL E>GP&1W13&3]+3W3P(1W13&3@ZTL$=1$R)n)',+T-&TPW: EWG(LL(P=•?6,()3=•?]+hPTL3=•?@ZT3$(,'&(1$R)n)'3P<)''\?)': EhGR)$$\„)'Lx()$M,a@y)';L J  O a3P=)'1$U)3^1$W)=*3$S$&j)uT(1$R)n)''&‹(1$W)=*]X&>T)' >kL$P D : E'Gl$&@T))M)'1P=1V*L*=PT(]X&lƒ D  O 3$~9R)1$‡,$‹TL?L$8)$3$T@\gL*+()L=*1P=1V*&L E$G$W)V*(IW3(3*+9R)1$‡,Lx(1$R)n)''&‹(*+(I&3(IW3&L]+1$W)=*: ;1$<3-&ST@2)'*+ ,J: -,O: ,N: .,B: *+f)$g1F'A,(]+*:$=,'(,$f)$g1F3<L>z)']X&)\XL>\3$T@\gL*83 D E@o3LG]+Ld) 06eCD,'(,L$m3Ps)o$r)'3():$=06N0•O,=*$f)$g1F3<L>z)']X&>T)'>kL$(>\3$T@\gL06/CD*83  D E@o3LG:&<3PkLx(,*+ ,ee6NJ -,ee6DB ,e06N/ .,e06JB *+2$=(,=**3()$=+)3=+)]+=>T)'>kL$L$n(-,=**3$T@\gL>T)'>kL$"L$n(DL$m33()LMLY)' )A)'@},=*:$7,3|3|>T)'>kL$(]+=>T)'>kL$"3(LM@A3$k9(T. $=(,=**3<L>z)']X&>T)'>kL$$f)$g1L$n(06eO-,=*wW* N ]+06D-,=*T* D :(To$&1$R)n)'oy3 3$2L3$T@\gLI'(,L$m3Ps):&<3PkLx(I*+ ,e06C•B -,ee6••J ,eD6C/J .,/6CJB *+3P=)'L<L$g1L$m39(T. B 4* N 4 D  • 44 N (4 eD  DD  ee 4* B  N 4 O  N 4 C  N  D 4  D  N :;L$m3$‹TL?$‹TL?*+ ,•: -,O: ,J: .,C: *+4=+3()$=+)3=+)C6/B'(,$f)$g1'A,(6l]+(]+=)\XL63$T@\gL>T)'>kL$F]+D6JCC*83o$8  D E@o3LG:T)'>kL$"'A,*]+ D  B 63i*j,=*3\?)'n)'*+B.e:PT)'$=+>T)'>kL$F-„&>T)'>kL$"6 3€)'o$;&*\g)'L<L,T;&3$T@\gL9(T1$R)n)'3PT)'$=+*+ ,eB6JD'(,: -,eC6BJ'(,: ,eD6•C'(,: .,eN6•0'(,: *+5f)$g1F'A,e$&@P=L(L-=)„3$So$8]+ D LM3io$;&9=]X& B -p)'06J:$=F@&uT(&)T)')M)' @y)o$&1$R)n)'IRVP($=+)3=+)3$T@\gL$f)"LM3io$;&9=]X& D  -p)'06O:r)'3$nL1$U)3^Lx( $&@P=L(L-=)3P=)'$f)$g1F*+[  , D  B -, N  B , D  D ., N  J *+)r)'3$nLLx(3P&=*W&)*+ ,E N ` D c • b` D c O G N  N  O : -,E N ` D c eB G N  N  O : ,E N ` D c eJ G N  N  O : .,E N ` D c • b` D c • G N  N  O : *+)m13$z$=+)3=+)B6BC*83o$8 D E„@o3LG]+=O00,*>T)'>kL$$f)$g1'A,(06e]+(EG D 06D69&)$P(,'(,oy33x(:&<3PkLx(,*+ ,/6CO: -,e•6•N: ,e/6•0: .,ee6CD: *+)f)$g1F'A,06D,=*(IW3&*W)606e,=*-T3aea&)606eO,=*W3&*W)606e,=*W3()]+06CO,=* D :T)' )M)'$f)$g1FEI2L3<L&G,}33$%&'&()63$T@\gL$f)$g1"LM3Œo$;&9=]X& D -p)'6:$="3<L>z)']X& ' N >\3P=)' N 3$T@\gLoy33x(]+e/60B*83$f)$g1o$8KE@o3LG:zLo$8KuT(>T)'>kL$P=,>\3$mVLM C60'(,-P=,1$R)n)':&<3PkLx(07'8&Lx(6*+ ,/60 -,e060 ,e06O .,ee60 *+))$i>Y)'>T)'>kL$l@S1$U)-&j3@\gLL<LL$m3P&7)'-&j33P=)')$M,)+=9(T@UV[ ,K)6* D  N 6*: -,'6* D  N 6*: ,wW6* D  N 6': .,'6l6(: *+)S3<L$$f)$g1*v)'-W)•W)W61$W)=*]+()&*&)3(>Y)'$M(L$m3E>z)'Lz]+3$&y3-kL=&)$\LM@xG ,*]+( -,*]+( D  N ,*]+TEG D .,>>P D ]+* *+)$=>T)'>kL$wW* N >\*t)*\g3]+=L<LL$m39(TT6'6( D  N 6' N 6 D 6* D 6( D 6wW6 N 6 (:M3€)'9;-(=)$&7T1$R)n)'9&)$oy33x([ ,O -,J ,B .,• *+)2T)'>kL$L$n(N'(,'*TLr•?]+N6BD'(,9(LL(P=•?o$&3<L>z)']X&*\g)'>\>T)'>kL$' N ƒ N 9•@\gL-(=)$&7T'(,-QL[ ,D6eJ' -,O6•J' ,B6ND' .,N6J' *+)3P=)'L<L$g1L$m3Lx(9s39(T@UV.wW6wW D 6wW D  N 6wW6L$m3)+=LM$+,*\g)'9s3*X) )$m3[ ,wW D -,wW ,wW D  N .,wW *+)4$=L<LL$m3.(,=)&(LEeG4()&*&)EDG41a)&3P=()&*&)ENG41a,W3V*()&*&)EBG4,W3V*(,&)EOG4 @&,W3V*(,&)EJG:†9s1Iy1L<LL$m33P7)3$W=3$n3†*†L-(•?3Ž)'>t)*+. ,ENG•EDG•EBG•EeG•EOG•EJG -,EDG•ENG•EBG•EeG•EOG•EJG ,ENG•EeG•EBG•EDG•EOG•EJG .,EDGŠENGŠEBGŠEeGŠEOGŠEJG *+)5&y)$+)$L<L3$8)'$&j,9(T. E(G$=']+=>T)'>kL$wW D E B G N >\: E-G{)o$8 D E>\GuT(-}3')T)')M)': ELG$=>T)'>kL$' N 3<L>z)']X&>T)'>kL$wWE N G D >\: E>G$=(]+=>T)'>kL$' B :  EWG$&j31$U)'E N G D : E'G;3' D 3P=)'o$r)'o$8: E$G:&j)1$U)>T)'>kL$TE N G D ]X&L<L@&j)L†L3P?: ;3$8)'$&j,/'03Q=3$+)$o&,*=Q&*+ ,B: -,N ,O: .,D: *+f)$g1F'A,*6'6wW6wW N  B 3P=)'@M=I&L$&y,D06DD‚o$;&*\g)'$f)$g1:$=DO6ND'(,$f) $g1F3<L>z)']X&>T)'>kL$ N >\3$T@\gLN6OCB*83$f)$g1o$8]+ D E@o3LGLM3io$;&9=]X&$&@P=*+ eO6C•O]+>T)'>kL$":rLQ)>T)'>kL$"3$T@\gL,'(,,T;&o$():T)',T;&o$())tV3P=)'o$r)'o$8@y) o$;&*\g)'o$r)'@€&N06/D'(,L$m3Ps)o$():&<3Pk07'8&Lx(,*+ ,e0J -,e0N ,e0O .,e0• *+$xV1$U)BB'(,$f)$g1DW93WLY)'Lr)'3$nL1$U)3^ B  C  D -p)'>T)'>kL$l>\:$\)'Lm3 >T)'>kL$9(T1$R)n)'3$T@\gL$f)$g1()L=*"]+L$m3Ps)o$()K:T))M)'"]X& D  B @‰L„eB0 0 63$T @\gLeB6N'(,$f)$g1L<LW3W:&y3L<L1$R)n)'IRVP($=+)3=+):l$;&*\g)',T;&3P=)'K*+ ,O060'(, -,NB6D'(, ,ON6D'(, .,BD6D'(, *+$=$g1L$m3$‹TL?FLMLr)'3$nL1$U)3^ O  C  D 3<L>z)']X&(69(T1$R)n)'3$T@\gL,}3 ,T;&Lx((I&3$‹TL?]+,}3$g1L$m3$‹TL?o$r)'3<L>z)']X&(:;Lr)'3$nLLmT3Q=Lx(F3$=R,q) @&ZTo&j)3P7)*+ ,e0: -,C: ,•: .,J: *+)$†L$&j)3$8)'$&j, l$&)$v>T)'>kL$"]+=>T)'>kL$F3$mV]|(LMo$83$=<3P(]|(LMoy33x(3Q=3$+)$:‰1>T)'>kL$F6")+= >\X&@UV3$=R,q)@&ZTo&j)3P7)[ EeG>>E B G D  N 6>>(EG D EDG>>(6>>wW* N ENG>>l B 6>>( D  N EBG>> B  N 6>>(EG D EOG>>(E N G D 6>>(EG D EJG>>( D  D  N 6>> D  B ,EeG6EBG6EJG -,EDG6EBG6EJG ,EDG6EOG6EJG .,EeG6EOG6EJG *+$&(D,'(,$f)$g1F'A,'6*]+T3$+)$$(&1$t)-p)')$(T:$t),}33<L>z)']X&* D >\6@T) )M)'3$T@\gLE,H•6eG'(,$f)$g1,T;&:I&$M(1$t)$(&Lt)]|(@2)'*83$f)$g1o$8E@o3LG'A, D ]+  N :&y33io$;&$?&Lx(@;&]X& D *+D0:<L1$R)n)'IRVP($=+)3=+):&<3PkLx(*+ ,e6eD0 -,06J•D: ,06C/J: .,06BBC:  *+$=$f)$g1F'A,T]+(LM3i*j9;,=*e.e3<L>z)']|(@x]X&>T)'>kL$$f)$g1*e]+  D  B 06O3$T@\gL>T)'>kL$"L$iL$n(,'(,$f)$g1,T;&3PT)'$=+:&j)1$U)>T)'>kL$"]X&@&j)L†L 3P?,+)')'Ž)I;1L\%)'@}bD6JC@y)o$&o$;&*\g)'>T)'>kL$'&R,D06DDO'(,,m33'&UV3$~ >|)'*Q&3$T@\gL>T)'>kL$K:$=,'(,wW]+=>T)'>kL$K9(To$&1$R)n)'oy33$2L3$T@\gL06/J•O,'(, $f)$g1Do&,*=Q&:&<3PkLx(3*+ ,eeODN -,e0JCB ,eDeDB .,eB0DB *+2&j)1$U))M)'L$RV$=+)3=+)eN6N'(,,T;&L*=PT(Lx(,}3o&,*=Q&o&Z,3$€63$T@\gLN6eNJ*83o$8 E@o3LG3$=<3P(„()=3:d(3()$=+)3=+)*\g)'o&,*=Q&9&)$P(]+=>T)'>kL$ N D6o$TmV@ZT@y)o$&1$R) n)'IRVP($=+)3=+)3$T@\gL06BBC*83o$8E@o3LG]+>T)'>kL$FL$n(De6OD'(,,T;&:&y33P=)'uT< 3P~)$)+V N @q>Y)'>\D0‚9=]X&*\g)'Lt)3$&y3:$S38L$>T)'>kL$ N D@q>Y)'*+ ,e•0,*: -,eD0,*: ,eBB,*: .,D0B,*: *+3$=9?@A1$R)n)'9(T.*→F→"→** N :F6"LM3$S*t)*\g3*+L‰1L$m3)+=9(T@UV[ ,*EG N 6*E N G N -,* D E B G N 6* D  N ,*EG N 6* D  N .,* D E B G N 6*EG N *+4T))M)'*83$?&()@W$&3F]X&N*83o$8 D EI2L3<L&G@y)o$&1$R)n)'IRVP($=+)3=+)L$i3$T @\gL,}3$f)$g1o$8"LM3$S38L$*83EL<L3$S38L$o$8@=„LY)'@&ZTo&j))$&j3@}6<19Tm3G:'\)'3z"3$T @\gLL$m3K4L$=K3<L>z)']X&(9&)$P( D LM9;,=*-p)'9;,=*K@q1$R)n)':$m3F*+()@W$&3 ,o$r)')=EL$n(,}3);&@r&bG6$(&L$nL: -,)=6$(&L$nL: ,)=6@?)L$nL: .,o$r)')=EL$n(,}3);&@r&bG6@?)L$nL: *+5l$•)'@k)$)+=9(T@UV*+$10[ ,&j)1$U)>T)'>kL$T B ]X&D@&j)L†L-p)'@A)'3$~„()=3LMo$8 D 3$=<3P(: -,T)'>kL$' N 3<L>z)'@\gL]X&>T)'>kL$wWE N G D ]+LMoy33x(9&)$P(: ,f)$g1F'A,T]+wW D  N LMLY)'o$;&*\g)'LM3$S$=+3()$y33P=)'>T)'>kL$*>\: .,l$&@&j)1$U)L<L>T)'>kL$.l*6T* D 6(*6wW* D ]X&@&j)L†L3P?6,+)')'Ž)I;13$~9(To$&&=)* _  -k=I&$=<$y3@ZT3$T@\gL>T)'>kL$LM1Š•: *+f)$g1F'A,,}3(I&3L(L-=IV*&L)=6@?)L$nL6,QL$$„]+,}3()L=*@?)L$nL6,QL$$„:;3L$<V $=+)3=+)De6•'(,F63$T@\gLD06eJ*83o$8 D E@o3LG]+eC6/'(, D :$†L$&j)1$R)n)'W93W$M(F]X&$&jT 9Tm3J0‚63$T@\gL,'(,W93W:&<3PkLx(,*+ ,eO6N0: -,e06C0: ,/6eC: .,eD6DB: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  99:) 1 D 11 D 21 D 31 A 41 C 2 A 12 C 22 C 32 B 42 C 3 A 13 A 23 C 33 B 43 A 4 B 14 D 24 D 34 A 44 C 5 A 15 A 25 C 35 B 45 A 6 C 16 D 26 B 36 D 46 D 7 A 17 B 27 B 37 B 47 D 8 C 18 D 28 B 38 A 48 A 9 A 19 D 29 B 39 B 49 B 10 A 20 C 30 D 40 C 50 C  _‘ ;<=>? @AB C Thời gian làm bài: 90phút; (50 câu trắc nghiệm)  #$%&'() !D&E&'FG(',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HIJ KL',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 'J(M&wWbOJ6beJ6beB6TbJB6be6'be0C6'bDB6(bDN6*bNO6O6bNe6bND6(b eN•6*bD•6’&b•6lbN/6-bCO69beNN: *+$=L<L)$…)I“39(T. e:P=)'Lr)')'$&j1)\XL”(]W)@\gL@&ZTL$y-p)'L<L$9zL* D ]+=>T)'>kL$(: D:zL N ]+=>T)'>kL$lELM)$v,}3]+&'&53$A3&)$-}3G3$mV>T)'>kL$L$TVS)9()',+TI()$: N:m3LR1$R)n)'$M($5L,+=I&3$(,'&(*+1$R)n)'=I&$M(o$^63P=)'@M=I&*+L$m3=I&$M(: B:P=)'3$†L3y)'\%&3(3$\%)'9^>z)'*\T$T•)$@S3$T'=,3$xV)'U)P?&]q&: O:|w–*–P–LR38)$(I&3]+38)$o$^@ZT3Ž)'>t): J:|*–* D –* N –* B 38)$(I&33Ž)'>t)Ld)38)$=I&$M('&R,>t): ;)$…)I“3$10*+. ,N: -,J: ,O: .,B: *+M-(=)$&7T)'TV7)3;,+)'TV7)3^Lx()MLM1$U)*X1W*WL3P=)*X1)'=+&LY)'*+B9 e : ,e: -,D: ,N: .,B: *+)zLee6D*83 D „E@o3LG]+=*83>T)'>kL$$f)$g1(e]+le6@y)1$R)n)'$=+)3=+)3$T @\gL>T)'>kL$F:rLQ)F3$T@\gLDO6J'(,L$m3Ps)o$():&<3PkLx(07'&<3Pk)+=)$m39(T@UV. ,06O: -,06e: ,06DO: .,06B: *+g1L$m3$‹TL?FLM •  J  N 6FL$n()$U)3$?,6F3<L>z)']X&(3i*je.N:;@A)'1$U)Lx( F3$v(,q)*+. ,N: -,e: ,D: .,B: *+P=)'L<L1$R)n)'9(T61$R)n)')+=o$r)'1$R&*+1$R)n)'=I&$M(o$^. ,wW N  B HC*–wW* D HDwW* N HB D  -, D HD D –NH D  ,* D H(EG D –(* D H D  .,* D HD(–(*H(*H D  *+2$<3-&ST)+=9(T@UV*+GL(. [...]... B Al3+,PO43−,Cl−, Ba2+ C Na+ ,K+,OH−,HCO3− D Ca2+,Cl−,Na+,CO32− - - HẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA TRƯỜNG THPT Chuyên Thăng Long (Đề thi có 6 trang) ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết :H=1; Li =7; C =12 ; N =14 ; O =16; Na =23; Mg =24; Al =27 ; S=32; Cl =35,5 ; K =39 ; Ca =40 ;... ĐÁP ÁN Mà ĐỀ 132 1 C 11 B 21 B 31 A 41 C 2 C 12 A 22 C 32 C 42 A 3 C 13 A 23 B 33 A 43 D 4 A 14 D 24 D 34 B 44 C 5 A 15 B 25 D 35 D 45 C 6 A 16 D 26 B 36 D 46 D 7 B 17 C 27 B 37 A 47 B 8 C 18 B 28 D 38 A 48 C 9 A 19 D 29 A 39 B 49 C 10 B 20 C 30 D 40 A 50 A ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA TRƯỜNG HÀ NỘI - AMSTERDAM ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 2015 TỔ: LÍ - HÓA ( Đề thi gồm 50 câu, 06 trang ) Môn: ... A B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C B A B A D B D A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C B D B C C D A D ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU Môn thi: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Biết nguyên tử khối các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O... đốt cháy sản phẩm này cho số mol H 2O lớn hơn số ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA mol CO2 là: A 5 B 3 C 4 D 6 Câu 40: Để nhận biết gly-gly và gly-gly-gly trong hai lọ riêng biệt, thuốc thử cần dùng là: A Cu(OH)2 B NaOH C HCl D NaCl Câu 41: Cho các nhận xét sau: 1 Tất cả các kim loại kiềm đều tác dụng mãnh liệt với nước 2 Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường 3 Các kim... có tính oxi hóa vừa có tính khử * Phenol không tham gia phản ứng thế * Nitro benzen phản ứng với HNO3 bốc khói (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành m-đinitrobenzen * Dung dịch lòng trắng trứng tác dụng được với Cu(OH) 2 cho dung dịch phức có màu xanh tím * Trong công nghiệp, axeton và phenol được sản xuất từ cumen ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA * Metylamin, đimetylamin, trimetylamin, etylamin đều là các... gam được chia thành hai phần bằng nhau (đựng trong hai cốc).Cho phần 1 tác dụng với 100ml dung dịch HCl a(M),khuấy đều sau khi phản ứng kết ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA thúc,làm bay hơi một cách cẩn thận thu được 8,1 gam chất rắn khan.Cho phần 2 tác dụng với 200 ml HCl a(M),khuấy đều,sau khi kết thúc phản ứng lại làm bay hơi thu được 9,2 gam chất rắn khan.Giá trị của a là : A 1 B 0,75 C 0,5 D... So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ 1 Cả 4 chất đều dễ tan trong nước và đều có các nhóm -OH 2 Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc 3 Cả 4 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit 4 Khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên đều thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau 5 Cả 4 chất đều là các chất rắn, màu trắng Trong các so sánh... sánh trên, số so sánh không đúng là A 2 B 4 C 5 D 3 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA Câu 28: Hỗn hợp khí X gồm SO2 và không khí có tỉ lệ thể tích tương ứng là 1:5 Đun nóng hỗn hợp X với xúc tác V2O5 trong một bình kín có dung tích không đổi thu được hỗn hợp khí Y Tỉ khối hơi của X so với Y là 0,93 Không khí có 20% thể tích là O 2 và 80% thể tích là N2 Hiệu suất của phản ứng oxi hóa SO 2 là A 84%... đa để phản ứng hết với 0,3 mol chất béo X ? A 2,40 lít B 1,60 lít C 0,36 lít D 1,20 lit Câu 18: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol anđehit metacrylic và 0,3 mol khí hiđro Nung nóng hỗn hợp X một ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA thời gian, có mặt chất xúc tác Ni thu được hỗn hợp hơi Y có tỉ khối hơi so với He bằng 95/12 Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư thì thấy hết a mol Br2 Giá trị của a là A 0,08 B 0,04... sau khi phản ứng kết thúc thu được kết tủa là: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA A 2 B 1 C 4 D 3 Câu 49: Phản ứng nào sau đây sau khi kết thúc phản ứng có kết tủa A Sục Cl2 vào dung dịch FeCl2 B Sục CO2 dư vào dung dịch nước vôi trong C Cho đạm ure vào dung dịch nước vôi trong D Cho NaOH dư vào dung dịch AlCl3 Câu 50: Chất nào sau đây không có phản ứng tráng gương? A Saccarozơ B Fructozơ C Axit fomic . .,)@W$&3(IW3&L: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 99:) e  ee  De  Ne  Be  D  eD  DD  ND  BD  N  eN  DN  NN  BN  B  eB  DB  NB  BB  O  eO  DO  NO  BO  J  eJ  DJ  NJ  BJ  •  e•  D•  N•  B•  C  eC  DC  NC  BC  /  e/  D/  N/  B/  e0  D0  N0  B0  O0   ;<PQHR. @SC T Đề thi gồm 50 câu, 06 trang ) @A C Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề #$%&'() $=-&y3)'TV7)3^o$;&E3$W=@]GLx(L<L)'TV7)3;. be4WbB4’&b•4Wb/4beD4beB4beJ4(bDN4'bDB4*bD•4bND4*bNO6O4 lbN/4(bB04PbOD4)bOO4wWbOJ4TbJB4K)bJO4PbC04-bCO4PbCC4'be0C4 )bee/49beNN4(beN•4-bD0•4beD•: *+T)J'(,(I&3(IW3&L]X&J6/'(,W3()=*ELM D  B @‰L*+,I2L3<LG@y)o$&1$R)n)'@Q33X&3PQ)'3$<&LU)-p)'6 3$T@gL,'(,W93WE-&y3$&jT9Tm3Lx(1$R)n)'W93W$=<*+•O‚G:&<3PkLx(,'(,*+E$=be4beD4beJG., J6J:. C  _‘ ;<=>? @AB C Thời gian làm bài: 90phút; (50 câu trắc nghiệm)  #$%&'() !D&E&'FG(',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HIJ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA môn hóa kèm đáp án, ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA môn hóa kèm đáp án