Sử dụng và chỉnh lý bản đồ địa chính_Tài liệu ôn thi công chức ngành địa chính cấp xã

20 2.3K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2015, 16:12

327 Chuyên đề 8: SỬ DỤNG VÀ CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 1. Sử dụng bản đồ địa chính 1.1. Đọc bản đồ và định hướng tờ bản đồ. 1.1.1. Đọc bản đồ Đọc bản đồ là quá trình chuyển những nội dung biểu thị trên bản đồ thành các yếu tố cụ thể tương ứng ngoài thực địa thông qua ký hiệu qui ước và các ghi chú trên bản đồ. Ví dụ : Trên bản đồ địa chính của phường, ngôi sao vàng là trụ sở của UBND phường; dấu (+) là trung tâm y tế , còn trong các thửa đất có ghi loại ruộng đất, số thửa và diện tích của thửa đó. Căn cứ vào ký hiệu biết được thửa đất đó sử dụng làm gì, thứ tự số thửa là bao nhiêu và có diện tích là bao nhiêu. Hình 1 Ví dụ như hình 1, ở thửa đất có thứ tự 86 ta có : ONT: Đất ở nông thôn. 86: Số thứ tự của thửa đất. 3846.3: Diện tích của thửa đất tính theo đơn vị (m 2 ). Kỹ năng đọc bản đồ địa chính là một trong những kỹ cơ bản cần thiết đối với cán bộ địa chính. 328 Việc đọc bản đồ cơ bản dựa trên hệ thống kí hiệu và chỉ dẫn đã có của hệ thống kí hiệu bản đồ địa chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 05/2014. Ví dụ kí hiệu về điểm đo thiên văn, điểm tọa độ nhà nước, điểm tọa độ địa chính Phương pháp ký hiệu tuyến: Phương pháp này dùng để thể hiện cho các đối tượng phân bố theo tuyến rõ rệt trong không gian, như: ranh giới hành chính, đường bờ nước, sông ngòi, đường giao thông, ranh giới rừng, đất trồng, đất ở Phương pháp ghi chú, ghi số thửa, diện tích thửa đất, loại đất: Phương pháp này dùng để thể hiện loại đất, thứ tự thửa đất, diện tích đất sử dụng của 329 đơn vị cá nhân hay tập thể nào đó trong đơn vị hành chính. 1.1.2. Sử dụng bản đồ 1.1.1.1. Xác định chiều dài một đoạn thẳng trên bản đồ Khi có thước tỷ lệ thẳng, nếu biết khoảng cách giữa 2 điểm trên bản đồ thì tìm được khoảng cách tương ứng nằm ngang ở ngoài thực địa ngay ở trên thước tỷ lệ thẳng đó. Ví dụ 1: Có thước tỷ lệ thẳng 1: 1000 (như hình 2); trên bản đồ tỷ lệ 1:1000 có 2 điểm a và b đo được 1,25cm, cần tìm khoảng cách nằm ngang tương ứng của 2 điểm đó ở ngoài thực địa. Ta tiến hành như sau: Dùng Compa đo, mở khẩu độ compa đúng bằng khoảng cách giứa 2 điểm a và b trên bản đồ, giữ nguyên khẩu độ compa đặt mũi compa bên phải rơi đúng vào một trong những vạch khắc ở bên phải vạch 0 của thước tỷ lệ thẳng (vào vạch 10, 20, 30…), còn mũi compa bên trái phải nằm trong đơn vị cơ bản đầu tiên, vì đơn vị cơ bản đầu tiên có tác dụng để xác định những giá trị nhỏ hơn đơn vị cơ bản một cách chính xác (đọc số chính xác đến 1/10 đơn vị chia nhỏ nhất trên thước). Theo ví dụ trên ta có mũi compa bên phải trùng với vạch ghi số 10 (bên phải vạch 0 đơn vị cơ bản) mũi compa bên trái cách vạch 0 của đơn vị cơ bản đầu tiên 2 phân khoảng và cắt giữa phân khoảng thứ 3 của đơn vị cơ bản đầu tiên. Hình 2 330 Như vậy khoảng cách nằm ngang giữa 2 điểm A và B ở thực địa là 10m+2 phân khoảng x 1m + 0,5 phân khoảng x 1m =12,5m. Tóm lại khoảng cách nằm ngang ngoài thực địa bằng tổng giá trị đọc được trên thước tỷ lệ thẳng tại 2 mũi compa bên phải và bên trái. Ví dụ 2: Có thước tỷ lệ thẳng 1: 1000; khoảng cách nằm ngang ngoài thực địa giữa 2 điểm bằng 26m, cần đưa khoảng cách này lên bản đồ có tỷ lệ 1: 1000 Gọi L là khoảng cách nằm ngang giữa 2 điểm = 26m. L = 26m = 20m + 6m (20m là bội số của hai đơn vị cơ bản: 6m có giá trị nhỏ hơn 10m ứng với 1 đơn vị cơ bản). Để chuyển giá trị này lên bản đồ, dùng compa bên đặt mũi compa bên phải trùng vạch 20 trên thước tỷ lệ thẳng, mũi compa bên trái đúng vạch thứ 6 của đơn vị cơ bản đầu tiên (vì vạch thứ 6 = 6mm ứng với 6m ngoài thực địa khi tỷ lệ 1: 1000). Giữ nguyên khẩu độ compa và đặt lên bản đồ theo vị trí và hướng của 2 điểm cần xác định 1.1.1.2. Xác định diện tích một thửa đất trên bản đồ Tính diện tích thửa trên bản đồ thường áp dụng khi đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, khi tính diện tích thửa có thể áp dụng các phương pháp khác nhau để tính, tuỳ thuộc vào yêu cầu độ chính xác và điều kiện kỹ thuật có. Khi tính diện tích thửa trên bản đồ địa chính giấy thường áp dụng 3 phương pháp sau: - Phương pháp phân chia thửa đất ra các hình tam giác. - Phương pháp đếm ô. - Phương pháp toạ độ. * Một số quy định trong tính toán diện tích Để đảm bảo chính xác diện tích phải tính trên bản vẽ gốc, trường hợp không có bản gốc mới tính trên bản đồ. Mỗi thửa tính diện tích phải tính hai lần riêng biệt (hai người tính), kết quả hai lần tính phải có chênh lệch nằm trong hạn sai cho phép, thì lấy kết quả trung bình của hai lần tính làm kết quả chính thức. Nếu hai lần tính có số chênh lớn hơn hạn sai cho phép thì phải tính thêm lần 3, lấy lần 3 so sánh với lần 1 hoặc lần 2, lần nào có số chênh nhỏ hơn hạn sai cho phép thì lấy trung bình của chúng làm kết quả. Nếu lần 3 so với lần 1 và 2 có sai số lớn hơn hạn sai cho phép thì tính lại hai lần mới. Sai số cho phép tính diện tích giữa hai lần được tính theo công thức: )( 1000 4,0 2 mSMS CP  (*) 331 Trong đó: S CP : Là sai số cho phép giữa hai lần tính diện tích. M: Là mẫu số tỷ lệ bản đồ. S: Là diện tích trung bình của hai lần tính (đơn vị m 2 ). Ví dụ : Trên bản đồ tỷ lệ 1:2000 có thửa đất dù ng phim tính đếm được : - Lần 1 : 5 ô lớn 16,5 ô nhỏ - Lần 2 : 5 ô lớn 15,0 ô nhỏ Tính diện tích thửa đất trên. Gọi S 1 là diện tích lần 1 S 1 = 5 ô lớn x 400 m 2 + 16,5 ô nhỏ x 16 m 2 S 1 = 2264 m 2 Gọi S 2 là diện tích lần 2 S 2 = 5 ô lớn x 400 m 2 + 15 ô nhỏ x 16 m 2 S 2 = 2240 m 2 Sai số giữa 2 lần tính được là : S tính = 2264 m 2 - 2240 m 2 = 24 m 2 Tính sai số diện tích cho phép theo công thức (*) ta có : S cp = 2 2252 1000 2000.04,0 m m S cp = 0,8 m m2252 2 = 38 m 2 So sánh :  tính < S cp Vậy thửa đất trên có diện tích là 2252 m 2 1.1.3. Định hướng tờ bản đồ Khi mang bản đồ địa chính ra thực địa cần phải định hướng tờ bản đồ. Định hướng bản đồ là đặt bản đồ nằm ngang trên mặt đất sao cho phương hướng trên bản đồ trùng với phương hướng tương ứng trên thực địa. Để định hướng bản đồ có thể dùng: + Định hướng bằng địa bàn: Đặt bản đồ tại khu vực tương ứng, đặt mép hộp địa bàn trùng với đường khung tây hoặc khung đông tờ bản đồ. Xoay tờ bản đồ đến khi kim địa bàn chỉ song song với mép hộp địa bàn hoặc kim chỉ trùng vạch 0 - 0 của địa bàn thì dừng lại và đã định hướng bản đồ xong. (hình 3). + Định hướng theo địa vật đã biết: 332 Đặt bản đồ nằm ngang, điều chỉnh cho điểm trên bản đồ trùng với điểm tương ứng của nó trên thực địa, xoay bản đồ. Cho điểm địa vật lấy hướng có trên bản đồ trùng hướng với địa vật tương ứng ở ngoài thực địa. Hình 3 Địa vật thường dùng để định hướng như tháp chuông, cột ống khói nhà máy, cấy độc lập (hình 4). Hình 4 1.2. Sử dụng bản đồ địa chính để xác định địa giới hành chính 1.2.1. Khái niệm về địa giới hành chính Địa giới hành chính của một địa phương là một đường bao khép kín xác định phạm vi mà trong đó sẽ thực thi các hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và kinh tế của địa phương. 1.2.2. Các loại đường địa giới hành chính 333 Địa giới hành chính các cấp được thể hiện trên bản đồ địa giới hành chính theo thông tư 25 Bộ Tài nguyên và Môi trường 05/2014 như sau: Đơn vị ghi trong bản vẽ là mm. 1.2.3. Sử dụng bản đồ để xác định địa giới hành chính + Thu thập các tài liệu, văn bản pháp lý của nhà nước về đơn vị hành chính và đường địa giới hành chính, cùng các tài liệu liên quan. + Lựa chọn bản đồ địa hình làm bản đồ nền theo tỷ lệ qui định. Bản đồ nền phải được làm mới hoặc hiệu chỉnh phù hợp với thực địa. + Yếu tố địa giới hành chính là yếu tố cơ bản nhất của bản đồ địa giới hành chính. Trên bản đồ cần thể hiện rõ: Đường địa giới, mốc địa giới, các điểm đặc trưng trên đường địa giới như các điểm ngoặt, đỉnh đoạn cong, điểm giao nhau với các địa vật quan trọng. Các yếu tố có liên quan chặt chẽ với đường địa giới hành chính là các đối tượng địa hình, địa vật hai bên đường địa giới. 334 + Trên bản đồ ghi đầy đủ địa danh đơn vị hành chính, tên các cụm dân cư, tên sông, suối, núi, đèo…Đặc biệt chú ý tới trung tâm hành chính các cấp. + Trình bày bản đồ địa giới: Một đơn vị hành chính sẽ lập một bộ bản đồ địa giới. Bộ bản đồ này có thể do một hay nhiều tờ bản đồ ghép lại. Cần lập sơ đồ ghép biên, các tờ bản đồ được đánh số thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Đường địa giới là đường màu đen theo ký hiệu cấp hành chính tương ứng như tỉnh, huyện và xã. Tô màu đỏ nhạt (màu cánh sen) viền ngoài lãnh thổ hành chính có bộ bản đồ đó. Dải viền màu rộng 15mm đối với đường địa giới cấp tỉnh, 10mm đối với đường địa giới cấp huyện và 5mm đối với đường địa giới cấp xã. Đường địa giới cấp dưới trong nội bộ được tô màu 2 phía, mỗi phía 4mm đối với đường địa giới cấp huyện trong tỉnh và 2mm đối với đường địa giới cấp xã trong huyện (xem hình 5). Hình 5 1.3. Sử dụng bản đồ để lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất 1.3.1. Khái niệm về hồ sơ kỹ thuật thửa đất Hồ sơ kỹ thuật thửa đất là tài liệu cơ sở phục vụ công việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở trong khu vực đô thị. Mỗi thửa đất được lập một hồ sơ riêng. Hồ sơ này do người làm công tác đo vẽ bản đồ địa chính và người làm công tác quản lý địa chính cùng thực hiện. Hồ sơ kỹ thuật thửa đất bắt đầu được tập hợp trong quá trình thành lập bản đồ địa chính gốc từ khâu đo vẽ ngoại nghiệp, biên vẽ bản đồ gốc và bản đồ địa chính được in chính thức để đưa vào lưu trữ. Hồ sơ kỹ thuật thửa đất được trình bày trên khổ giấy A 4 , in theo hướng nằm ngang. 1.3.2. Sử dụng bản đồ để lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất 1. Số hiệu thửa đất Thuộc tờ bản đồ địa chính số: 335 Thuộc tờ bản đồ gốc số: Số hiệu này lấy trên bản đồ. 2. Số nhà Đường phố: Phường (thị trấn): Quận (huyện): Thành phố (tỉnh): Đây là số liệu điều tra thực địa, do đơn vị hành chính quản lý, cung cấp. 3. Mục đích sử dụng Đây là thông tin về tình trạng sử dụng đất trước đây và kết quả quy hoạch đã được duyệt. 4. Sơ đồ thửa đất Tùy theo độ lớn của thửa đất mà chọn tỷ lệ vẽ sơ đồ thửa đất phù hợp. Ví dụ 1: 100, 1: 200, 1: 500,….Sơ đồ vẽ theo hướng bắc, có mũi tên chỉ hướng bắc. Kích thước cạnh thửa đất ghi đến cm. Kích thước này đo trực tiếp ở thực địa hoặc tính từ tọa độ góc thửa. Kích thước phải được kiểm tra, nghiệm thu và chỉnh sửa. 1.3.3. Ví dụ về lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất 1. Số hiệu thửa đất Thuộc tờ bản đồ địa chính số: 336523-4-(6) 336 Thuộc tờ bản đồ gốc số: 29 2. Số nhà Đường phố: Đào Duy Từ Phường (thị trấn): Ba Đình Quận (huyện): Bỉm Sơn Thành phố (tỉnh): Thanh Hóa 3. Mục đích sử dụng Đây là đất trồng rừng sản xuất 4. Sơ đồ thửa đất Tỷ lệ vẽ sơ đồ 1: 1000. Sơ đồ vẽ theo hướng bắc, có mũi tên chỉ hướng bắc. Kích thước cạnh thửa đất ghi đến cm. Kích thước này tính từ tọa độ góc thửa. Kích thước đã được kiểm tra, nghiệm thu và chỉnh sửa. 2. Chỉnh lý bản đồ địa chính 2.1. Mục đích, yêu cầu của chỉnh lý bản đồ địa chính. 2.1.1. Mục đích Trong thực tế do nhiều nguyên nhân khác nhau mà ranh giới, hình thể thửa đất có sự thay đổi. Chỉnh lý bản đồ địa chính là đảm bảo cho hình thể có trên bản đồ luôn phù hợp với hình thể có ngoài thực địa, vì thế phải theo dõi và chỉnh lý kịp thời, thường xuyên. 2.1.2. Các trường hợp cần thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính a) Xuất hiện thửa đất và các đối tượng chiếm đất mới (trừ các đối tượng là công trình xây dựng và tài sản trên đất); b) Thay đổi ranh giới thửa đất và các đối tượng chiếm đất (trừ các đối tượng là công trình xây dựng và tài sản trên đất); c) Thay đổi diện tích thửa đất; d) Thay đổi mục đích sử dụng đất; đ) Thay đổi thông tin về tình trạng pháp lý của thửa đất; e) Thay đổi về mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp; g) Thay đổi về điểm tọa độ địa chính và điểm tọa độ Quốc gia; h) Thay đổi về mốc giới và hành lang an toàn công trình; i) Thay đổi về địa danh và các ghi chú trên bản đồ. 2.1.3. Một số yêu cầu khi chỉnh lý bản đồ địa chính + Yêu cầu của chỉnh lý bản đồ địa chính là phải chỉnh lý kịp thời và thường xuyên. [...]... 1:500; c) 15 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000; d) 30 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000; đ) 150 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5000; e) 300 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10000 2.2 Các phương pháp chỉnh lý bản đồ địa chính 2.2.1 Phương pháp truyền thống 2.2.1.1 Chỉnh lý hình thể + Phương pháp đo đạc khi chỉnh lý bản đồ địa chính Khi đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính được phép thực... trên bản đồ và thay đổi lại kí hiệu của thửa đất như Hình 11 2.2.2 Phương pháp sử dụng công nghệ số 2.2.2.1 Chỉnh lý hình thể + Các công cụ thường sử dụng trong Microstation để chỉnh lý hình thể: 340 Công cụ chính: Thanh Main Công cụ vẽ đường: Place SmartLine Công cụ vẽ đường tròn: Place Circle Công cụ chỉnh sửa đường, điểm: Modify 2.2.2.2 Trình tự chỉnh lý hình thể + Sử dụng số liệu đo đạc thực địa. .. được chỉnh lý + Các dụng cụ dùng để đo và chỉnh lý gồm thước dây, Êke, thước đo độ, thước tỷ lệ, tẩy chì, bút mực đỏ + Đường ranh giới mới của thửa đất được thể hiện trên bản đồ địa chính bằng màu đỏ; đường ranh giới cũ được chuyển thành lớp riêng trên bản đồ địa chính dạng số, được gạch bỏ bằng mực đỏ đối với nơi sử dụng bản đồ địa chính dạng giấy + Việc chỉnh lý bản đồ địa chính phải thực hiện đồng... đồng bộ với việc chỉnh lý thông tin trong sổ mục kê đất đai và các tài liệu liên quan khác 2.1.4 Yêu cầu về độ chính xác chỉnh lý bản đồ địa chính + Sai số vị trí của điểm bất kỳ trên ranh giới thửa đất biểu thị trên bản đồ địa chính dạng số so với vị trí của các điểm khống chế đo vẽ gần nhất không được vượt quá: a) 5 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200; b) 7 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500;... Chỉnh lý kí hiệu + Công cụ thường sử dụng trong Microstation để chỉnh lý kí hiệu: Công cụ viết chữ, kí hiệu: + Để sửa kí hiệu thửa đất, trên bản đồ số chúng ta dùng các công cụ đã biết để chỉnh sửa kí hiệu loại đất của thửa đất đã thay đổi theo kí hiệu mới + Ví dụ về chỉnh lý kí hiệu của thửa đất ABCD sau khi được chuyển đổi mục đích sử dụng: Hình 15 Hình 15 3 Một số tình huống trong chỉnh lý bản đồ. ..+ Tài liệu phục vụ cho chỉnh lý bao gồm: bản đồ gốc, bản đồ liên quan, các loại sổ mục kê, sổ địa chính, biểu thống kê đất đai + Đối với các bản đồ đo vẽ từ lâu, công tác chỉnh lý không thường xuyên thì trước khi chỉnh lý phải kiểm tra đánh giá chất lượng tài liệu Qua kiểm tra nếu thay đổi hình thể nhỏ hơn 30%, các điểm chi tiết không lệch quá 0,5mm trên bản đồ gốc hoặc không quá 1mm trên bản can... thực hiện: Trên bản đồ 1: 1000, dùng các công cụ chỉnh lý lại hình thể thửa đất Dùng các công cụ tính diện tích để tính lại diện tích mới của thửa đất Hình 19 3.2 Chuyển các thi t kế từ bản đồ ra thực địa + Mục đích 344 Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt của chính quyền các cấp Chúng ta tiến hành kiểm tra, đo đạc, thi t kế chia đất trên bản đồ Sau khi vẽ thi t kế trên bản đồ chúng ta xác... vẽ từ bản đồ quy hoạch… và sử dụng các điểm khởi tính gồm: các điểm toạ độ từ lưới khống chế đo vẽ, lưới điểm trạm đo cũ trở lên; các điểm góc thửa đất, góc công trình xây dựng chính có trên bản đồ và hiện còn tồn tại ở thực địa; độ chính xác chỉnh lý thực hiện theo quy định về độ chính xác của bản đồ địa chính + Xác định điểm chi tiết 337 Điểm chi tiết của các địa vật là những điểm đặc trưng cơ bản. .. trong chỉnh lý bản đồ địa chính 3.1 Chỉnh lý các biến động từ thực địa lên bản đồ + Mục đích Làm cho bản đồ phù hợp với thực tế sử dụng đất Căn cứ vào các biến động kích thước, hình thể ở ngoài thực địa đã được chính quyền phê duyệt, chúng ta sẽ chuyển các biến động này từ thực địa lên bản đồ Xác định lại kích thước, diện tích, loại đất trên bản đồ cho phù hợp với thực tế sử dụng đất + Ví dụ: Tháng... giao thông nên có thay đổi vị trí sang A/ và B/ Tiến hành đo lại thửa đất ngoài thực địa Dùng các dụng cụ Microstation để giao cung dựng hình lại thửa đất trên bản đồ căn cứ vào 2 điểm cố định C và D như hình vẽ 13 2.2.2.3 Chỉnh lý diện tích + Các công cụ thường sử dụng trong Microstation để chỉnh lý diện tích: Công cụ Measure + Để tính diện tích thửa đất trên bản đồ số, chúng ta tiến hành nhập số liệu, . SỬ DỤNG VÀ CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 1. Sử dụng bản đồ địa chính 1.1. Đọc bản đồ và định hướng tờ bản đồ. 1.1.1. Đọc bản đồ Đọc bản đồ là quá trình chuyển những nội dung biểu thị trên bản. trên bản đồ. 2.1.3. Một số yêu cầu khi chỉnh lý bản đồ địa chính + Yêu cầu của chỉnh lý bản đồ địa chính là phải chỉnh lý kịp thời và thường xuyên. 337 + Tài liệu phục vụ cho chỉnh lý bao. riêng trên bản đồ địa chính dạng số, được gạch bỏ bằng mực đỏ đối với nơi sử dụng bản đồ địa chính dạng giấy. + Việc chỉnh lý bản đồ địa chính phải thực hiện đồng bộ với việc chỉnh lý thông tin

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan