Kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý đất đai ở phường, thị trấn_Tài liệu ôn thi công chức ngành địa chính cấp xã

83 2.3K 9
Kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý đất đai ở phường, thị trấn_Tài liệu ôn thi công chức ngành địa chính cấp xã

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

347 Chuyên đề 9: KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở PHƯỜNG, THỊ TRẤN 1. Kỹ năng quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư. 1.1. Xây dựng báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND phường, thị trấn 1.1.1. Trách nhiệm báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường, thị trấn - UBND phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoch, k hoch s dng đất trên địa bàn phường, thị trấn trong phương án quy hoch, k hoch s dng đất cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyt định xét duyệt (Khoản 1, Điều 49 - Luật Đất đai 2013). - UBND phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý đất chưa s dng (Điều 58 - Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ). + Đất chưa s dng gồm đất bằng chưa s dng, đất đồi núi chưa s dng, núi đá không có rừng cây. + Hàng năm, UBND phường, thị trấn có trách nhiệm báo cáo UBND cấp huyện về tình hình quản lý, khai thác quỹ đất chưa s dng ti địa phương. - UBND phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi việc thực hiện quy hoch, k hoch s dng đất của phường, thị trấn; phát hiện, ngăn chặn các hành vi s dng đất trái với quy hoch, k hoch s dng đất đã được công bố ti phường, thị trấn. - UBND phường, thị trấn có trách nhiệm báo cáo hàng năm về kt quả thực hiện quy hoch, k hoch s dng đất trên địa bàn phường, thị trấn được quy định ti (Điểm a, Khoản 1, Điều 50 - Luật Đất đai 2013). 1.1.2. Viết báo cáo về việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm (mẫu 08 phần phụ lục) Báo cáo về việc thực hiện k hoch s dng đất hàng năm của phường, thị trấn có thể được lập theo mẫu quy định ti Ph lc số 08 - Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT) . UBND phường, thị trấn phải có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, chi tit về tình hình thực hiện k hoch s dng đất hàng năm trên địa bàn phường, thị trấn quản lý tính đn ngày 31 tháng 12 năm và tập trung chủ yu vào các nội dung quy định ti các mc 2, mc 3 và mc 4 của Ph lc số 08 - Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT. Ủy ban nhân dân phường, thị trấn phải báo cáo đầy đủ, chi tit về tình hình 348 thực hiện k hoch s dng đất hàng năm tính đn ngày 31 tháng 12 năm ti các mc 2, mc 3 và mc 4. Mục 2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất (theo các chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt đối với chỉ tiêu đất trồng lúa, đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ): 2.1. Kt quả thực hiện các chỉ tiêu s dng đất (bảng 1 - phần ph lc). Từ Bảng diện tích hiện trng s dng đất năm trước của phường, thị trấn. UBND phường, thị trấn tổng hợp và báo cáo kt quả thực hiện các chỉ tiêu s dng đất theo k hoch s dng đất hàng năm được giao ti địa bàn. Cần phân tích, đánh giá, làm rõ một số nội dung: - Những chỉ tiêu s dng đất nào đã thực hiện tốt. - Những chỉ tiêu nào thực hiện còn chậm, nguyên nhân. - Những chỉ tiêu nào chưa hoặc không thực hiện được, chỉ ra nguyên nhân. 2.2. Kt quả thực hiện k hoch chuyển mc đích s dng đất (bảng 2 - phần ph lc) Ủy ban nhân dân phường, thị trấn có trách nhiệm báo cáo c thể kt quả k hoch chuyển mc đích s dng đất (Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp và Chuyển đổi cơ cấu s dng đất trong nội bộ đất nông nghiệp) trên địa bàn phường, thị trấn c thể theo bảng 2 – phần ph lc. Cần phân tích, đánh giá, làm rõ một số nội dung: - Những chỉ tiêu s dng đất nào đã thực hiện tốt. - Những chỉ tiêu nào thực hiện còn chậm, nguyên nhân. - Những chỉ tiêu nào chưa hoặc không thực hiện được, chỉ ra nguyên nhân, hướng đề xuất giải quyt. 2.3. Kt quả thực hiện k hoch đưa đất chưa s dng vào s dng (bảng 3 - phần ph lc) UBND phường, thị trấn có trách nhiệm báo cáo c thể kt quả k hoch cải to đưa đất chưa s dng vào s dng trong k hoch s dng hàng năm cho mc đích nông nghiệp và phi nông nghiệp năm trên địa bàn phường, thị trấn c thể theo bảng bảng 3 - phần ph lc Cần phân tích, đánh giá, làm rõ một số nội dung: - Những chỉ tiêu s dng đất nào đã thực hiện tốt. - Những chỉ tiêu nào thực hiện còn chậm, nguyên nhân. - Những chỉ tiêu nào chưa hoặc không thực hiện được, chỉ ra nguyên nhân, hướng đề xuất giải quyt. 2.4. Kt quả thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mc đích s dng đất để thực hiện các công trình, dự án (có danh mc công trình, dự án kèm theo bảng 4 349 và bảng 5 - phần ph lc) UBND phường, thị trấn báo cáo kt quả thu hồi đất giao đất, cho thuê đất, chuyển mc đích s dng đất để thực hiện các công trình, dự án năm trên địa bàn phường, thị trấn theo bảng 4 và bảng 5 phần ph lc. - Kt quả thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn phường, thị trấn: + Nhóm đất nông nghiệp. + Nhóm đất phi nông nghiệp. - Kt quả giao đất đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn phường, thị trấn: + Nhóm đất nông nghiệp. + Nhóm đất phi nông nghiệp. - Kt quả cho thuê đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn phường, thị trấn: + Nhóm đất nông nghiệp. + Nhóm đất phi nông nghiệp. - Kt quả cho phép chuyển mc đích s dng đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn phường, thị trấn: + Nhóm đất nông nghiệp. + Nhóm đất phi nông nghiệp. Cần phân tích, đánh giá, làm rõ một số nội dung: - Những chỉ tiêu s dng đất nào đã thực hiện tốt. - Những chỉ tiêu nào thực hiện còn chậm, nguyên nhân. - Những chỉ tiêu nào chưa hoặc không thực hiện được, chỉ ra nguyên nhân, hướng đề xuất giải quyt. Mục 3. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. - Những kt quả đt được. - Những tồn ti. - Nguyên nhân. Mục 4. Kết luận, kiến nghị - Kt luận. - Kin nghị. 1.2. Một số kỹ năng nghiệp vụ trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại phường, thị trấn 350 1.2.1. Trong công tác giao đất, cho thuê đất * Lập Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Ti Điều 4 - Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT) quy định: “ 1. Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ các giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm d Khoản 1 Điều 3 của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT; 2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện) quyết định giao đất, cho thuê đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập gồm: a. Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 4 - Thông tư 30/2014/TT- BTNMT; b. Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP); c. Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định giao đất (Mẫu số 02) hoặc dự thảo quyết định cho thuê đất (Mẫu số 03) ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT- BTNMT”. - Công chức địa chính hướng dẫn người s dng đất vit đầy đủ và chính xác các thông tin trong đơn xin giao đất hoặc đơn xin thuê đất theo đúng mẫu số 01 và chuẩn bị các tài liệu có liên quan đn trích lc bản đồ địa chính tha đất hoặc trích đo địa chính tha đất. Hướng dẫn cho người s dng đất có nhu cầu xin giao đất, thuê đất lập bộ Hồ sơ xin giao đất, xin thuê đất đúng theo mẫu quy định ti Điểm a và Điểm d Khoản 1 Điều 3 của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, bao gồm: + Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT; + Trích lc bản đồ địa chính tha đất hoặc trích đo địa chính tha đất. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lc bản đồ địa chính tha đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính tha đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất. - Hướng dẫn người xin giao đất, cho thuê đất nộp hồ sơ ti cơ quan tài nguyên và môi trường. - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ ti Ủy ban nhân dân phường, thị trấn thì Ủy ban nhân dân phường, thị trấn nơi có đất tip nhận hồ sơ và trả kt quả. - Kt quả giải quyt thủ tc hành chính phải trả cho hộ gia đình, cá nhân và 351 cộng đồng dân cư trong thời hn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kt quả gải quyt, trừ trường hợp quy định ti Điểm b, Khoản 5 - Điều 60, Nghị định 43/2014/NĐ-CP. - Trường hợp hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư không đủ điều kiện giải quyt thì Ủy ban nhân dân phương, thị trấn có trách nhiệm trả li hồ sơ và thông báo rõ lý do không đủ điều kiện giải quyt cho của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư theo quy định ti Điểm c, Khoản 5 - Điều 60, Nghị định 43/2014/NĐ-CP. - Thông báo về thời gian thực hiện thủ tc hành chính về giao đất, cho thuê đất, chuyển mc đích s dng đất cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư theo quy định ti Điều 61, Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Thời gian thực hiện thủ tc giao đất, thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian giải phóng mặt bằng. - Ủy ban nhân dân phường, thị trấn thực hiện việc lập hồ sơ cho thuê đất theo mẫu số 03 và 04 (Theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT) - Cùng tham gia bàn giao đất và giấy chứng nhận trên thực địa. - Hồ sơ giao đất trên thực địa gồm: + Biên bản giao đất trên thực địa theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 30; + Biên bản giao giấy chứng nhận quyền s dng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nu có). * Mẫu biểu đi kèm (mc 2 - phần ph lc). 1.2.3. Trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất * Lập Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 6 - TT 30/2014/TT- BTNMT Ti Điều 6 - Thông tư 30/2014/BTNMT quy định Hồ sơ xin chuyển mc đích s dng đất: - Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm: + Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. - Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm: + Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này; + Biên bản xác minh thực địa; + Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận 352 đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; + Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải bổ sung văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai 2013; đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này” - Tương tự người s dng đất lập và nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mc đích s dng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm: + Đơn xin chuyển mc đích s dng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này; + Giấy chứng nhận quyền s dng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền s dng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền s dng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. - Hướng dẫn người xin chuyển mc đích s dng đất nộp hồ sơ ti cơ quan tài nguyên và môi trường. - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ ti Ủy ban nhân dân phường, thị trấn thì Ủy ban nhân dân phường, thị trấn nơi có đất tip nhận hồ sơ và trả kt quả. - Kt quả giải quyt thủ tc hành chính phải trả cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong thời hn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kt quả gải quyt, trừ trường hợp quy định ti Điểm b, Khoản 5 - Điều 60, Nghị định 43/2014/NĐ-CP. - Trường hợp hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư không đủ điều kiện giải quyt thì Ủy ban nhân dân phương, thị trấn có trách nhiệm trả li hồ sơ và thông báo rõ lý do không đủ điều kiện giải quyt cho của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư theo quy định ti Điểm c, Khoản 5 - Điều 60, Nghị định 43/2014/NĐ-CP. 353 - Thông báo về thời gian thực hiện thủ tc hành chính về chuyển mc đích s dng đất cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư theo quy định ti Điều 61, Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Thời gian thực hiện thủ tc chuyển mc đích s dng đất là không quá 15 ngày. - Ủy ban nhân dân phường, thị trấn thực hiện việc lập hồ sơ xin chuyển mc đích s dng đất theo mấu số 01 và 05 (Theo Thông tư 30/2014/TT- BTNMT). * Mẫu đi kèm - mục 3. phần phụ lục. 1.3. Một số kỹ năng nghiệp vụ trong công tác thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 1.3.1. Trong công tác thu hồi đất 1.3.1.1. Hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất gồm: - Tờ trình kèm theo dự thảo thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án theo Mẫu số 07 (mc 4 - phần ph lc). - Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi để thực hiện dự án (đã có trong k hoch s dng đất hang năm của cấp huyện). - Trích lc bản đồ địa chính tha đất hoặc trích đo địa chính tha đất đối với các tha đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án. 1.3.1.2. Hồ sơ trình ban hành quyết định kiểm đến bắt buộc, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đến bắt buộc - Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành kiểm đn bắt buộc do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập: + Thông báo thu hồi đất + Văn bản đề nghị kiểm đn bắt buộc của Tổ chức làm nhiệm v bồi thường, giải phóng mặt bằng + Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi về quá trình vận động, thuyt phc người s dng đất theo quy định để thực hiện điều tra, khảo sát, kiểm đn + Trích lc bản đồ địa chính tha đất hoặc trích đo địa chính tha đất (đã có khi lập hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất) + Tờ trình kèm theo dự thảo quyt định kiểm đn bắt buộc theo Mẫu số 08 (mc 4 - phần ph lc) - Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyt định cưỡng ch thực hiện quyt định kiểm đn bắt buộc do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập: + Quyt định kiểm đn bắt buộc 354 + Văn bản đề nghị cưỡng ch kiểm đn bắt buộc của Tổ chức làm nhiệm v bồi thường, giải phóng mặt bằng + Tờ trình kèm theo dự thảo quyt định cưỡng ch thực hiện quyt định kiểm đn bắt buộc theo Mẫu số 09 (mc 4 - phần ph lc). 1.3.1.3. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất - Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyt định thu hồi đất gồm: + Thông báo thu hồi đất + Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được thẩm định và bản tổng hợp ý kin đóng góp của người có đất bị thu hồi + Giấy chứng nhận quyền s dng đất hoặc Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và quyền s dng đất ở + Trích lc bản đồ địa chính tha đất hoặc trích đo địa chính tha đất (đã có khi lập hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất) + Tờ trình kèm theo dự thảo quyt định thu hồi đất Mẫu số 10 (mc 4 - phần ph lc). - Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyt định cưỡng ch thu hồi đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập gồm: + Quyt định thu hồi đất + Văn bản đề nghị cưỡng ch thu hồi đất của Tổ chức làm nhiệm v bồi thường, giải phóng mặt bằng + Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã nới có đất thu hồi về quá trình vận động, thuyt phc người có đất thu hồi theo quyt định nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm v bồi thường, giải phóng mặt bằng + Tờ trình kèm theo dự thảo quyt định cưỡng ch thu hồi đất theo mẫu số 11 (mc 4 - phần ph lc). 1.3.2. Trong công tác bồi thường và hỗ trợ, tái định cư - Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện xác nhận đất đai, tài sản của người bị thu hồi; - Xác nhận vào biên bản niêm yt công khai giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng (theo mẫu trong mc 5 - phần ph lc) - Xác nhận vào biên bản kt thúc công khai giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. 2. Kỹ năng về đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất; Thống kê, kiểm kê đất đai 2.1. Đăng ký đất đai lần đầu, tài sản gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính 355 2.1.1. Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu và tài sản gắn liền với đất 2.1.1.1. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai lần đầu và tài sản gắn liền với đất Thủ tc đăng ký đất đai lần đầu và tài sản gắn liền với đất được thực hiện thông qua các bước sau: Bước 1: Người s dng đất làm hồ sơ đăng ký Bước 2: Người s dng đất nộp hồ sơ - UBND phường, thị trấn - Văn phòng đăng ký đất đai + Trường hợp địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì hồ sơ ti nộp Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai + Trường hợp địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì hồ sơ được nộp ti Văn phòng đăng ký quyền s dng đất cấp tỉnh hoặc cấp huyện Bước 3: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền - Trách nhiệm của UBND phường, thị trấn (trình bày c thể ở mc 1.2.2.1 phần chuyên để đăng ký, thống kê đất đai, cở sở dữ liệu đất đai ) - Trách nhiệm của Văn phòng đăng ký đất đai - Trách nhiệm của cơ quan tài nguyên môi trường - Trách nhiệm của UBND cấp huyện, tỉnh 2.1.1.2. Các loại giấy tờ được lập trong quá trình đăng ký đất đai lần đầu và tài sản gắn liền với đất. Mẫu số 04a/ĐK Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền s dng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mẫu số 04b/ĐK Danh sách người s dng chung tha đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất Mẫu số 04c/ĐK Danh sách các tha đất nông nghiệp của cùng một người s dng, người được giao quản lý đất Mẫu số 04d/ĐK Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một tha đất Mẫu số 05/ĐK Phiu lấy ý kin của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm s dng đất Mẫu số 06/ĐK Danh sách công khai kt quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền s dng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mẫu số 07/ĐK Phiu lấy ý kin về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Mẫu số 08a/ĐK Báo cáo kt quả rà soát hiện trng s dng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo Mẫu số 08b/ĐK Thống kê các tha đất (kèm theo Báo cáo rà soát hiện trng quản lý, s dng đất) 356 Chú ý: Các loi giấy tờ trên được thể hiện phần ph biểu 2.1.2. Lập hồ sơ địa chính 2.1.2.1. Lập sổ mục kê đất đai * Khái niệm, mc đích lập sổ. - Khái niệm: Sổ mc kê đất đai là sổ ghi các tha đất và các đối tượng chim đất nhưng không có ranh giới khép kín trên bản đồ. - Mc đích lập sổ: Lập sổ mc kê đất để quản lý tha đất, tra cứu thông tin tha đất, thống kê và kiểm kê đất đai. * Nguyên tắc lập sổ - Lập chung cho các tờ bản đồ địa chính thuộc từng phường, thị trấn. - Thứ tự vào sổ theo thứ tự số hiệu của tờ bản đồ đã đo vẽ. - Mỗi tờ bản đồ vào theo thứ tự số hiệu tha đất; ghi ht các tha đất thì để cách số trang =1/3 số trang đã ghi cho tờ đó, tip theo ghi các đối tượng theo tuyn; sau đó mới vào sổ cho tờ bản đồ địa chính tip theo. * Cách ghi sổ mc kê đất đai * Cách ghi trang nội dung sổ mc kê đất đai - Dòng Số thứ tự tờ bản đồ: ghi số thứ tự của tờ bản đồ địa chính trong phm vi mỗi phường, thị trấn theo quy định ti Quy phm thành lập bản đồ địa chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. - Cột 1: Số thứ tự tha đất: ghi số thứ tự tha đất từ số 01 đn số cuối cùng trên mỗi tờ bản đồ địa chính. - Cột 2: Tên người s dng, quản lý: ghi "Ông (hoặc Bà)", sau đó ghi họ và tên người đối với cá nhân (trong nước) s dng đất, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền s dng đất ở; ghi “Hộ ông (hoặc Hộ bà)”, sau đó ghi họ và tên người đi diện đối với hộ gia đình s dng đất (chủ hộ) ; ghi tên tổ chức (trong nước) theo quyt định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh đối với tổ chức s dng đất; ghi tên của tổ chức thực hiện dự án đầu tư theo giấy phép đầu tư được cấp đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài là nhà đầu tư; ghi tên tổ chức được giao đất để quản lý và ghi “Giao QL” vào cột Ghi chú; ghi tên tổ chức có chức năng ngoi giao theo điều ước quốc t hoặc thoả thuận ngoi giao đối với trường hợp tổ chức có chức năng ngoi giao s dng đất; ghi tên thường gọi của cơ sở tôn giáo s dng đất; ghi tên thường gọi của cộng đồng dân cư s dng đất hoặc được giao đất rừng để quản lý, trường hợp được giao đất rừng để quản lý thì ghi “Giao QL” vào cột Ghi chú; ghi "UBND phường, thị trấn" đối với đất giao cho Uỷ ban nhân dân để s dng hoặc để quản lý, đối với đất nông nghiệp s dng vào mc đích công ích thì ghi "Đất NN công ích" vào cột Ghi chú, đối với đất đã xác định mc đích s dng nhưng chưa giao, chưa cho thuê thì ghi "Chưa G- CT" vào cột Ghi chú, đối với đất s dng vào mc đích công cộng giao cho Uỷ ban nhân dân quản lý thì ghi "Giao QL" vào cột Ghi chú. Trường hợp tha đất [...]... - Chỉnh lý sổ mục kê đất đai và sổ địa chính dạng giấy - Vào sổ theo dõi biến động đất đai 2.3 Thống kê, kiểm kê đất đai 2.3.1 Phương pháp thực hiện thống kê đất đai Phương pháp thực hiện thống kê đất đai ở phường, thị trấn như sau: 376 - Việc thống kê đất đai ở phường, thị trấnđược thực hiện trên cơ sở tổng hợp các trường hợp biến động đất đai trong kỳ thống kê để làm căn cứ chỉnh lý số liệu thống... dẫn này 2.1.2.3.2 Sổ địa chính dạng giấy * Khái niệm, mục lập sổ - Khái niệm: Sổ địa chính là sổ ghi về người sử dụng đất và thông tin về thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người đó - Mục đích lập sổ: Lập sổ địa chính để cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai * Cách ghi sổ địa chính Sổ địa chính dạng giấy được lập theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT... phân hệ quản lý biến động đất đai và phân hệ quản lý điểm nóng môi trường (HPM) Điểm nổi bật của hệ thống ELIS là không chỉ quản lý các thông tin, dữ liệu đã qua xử lý mà quản lý toàn bộ thông tin trong suốt quá trình xử lý các hồ sơ Với các quy trình được định nghĩa mềm dẻo trong hệ thống, các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố dễ dàng quản lý tất cả các nghiệp vụ thông qua hệ thống... thống kê, kiểm kê đất đai của năm trước Kết quả tổng hợp các trường hợp biến động đất đai phải được cập nhật vào Bảng liệt kê danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai của từng phường, thị trấn - Đối với các phường, thị trấn đã lập hồ sơ địa chính hoặc cơ sở dữ liệu đất đai và đã được cập nhật đầy đủ, thường xuyên đối với các trường hợp được giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục... thủ tục hành chính về đất đai theo quy định; c) Đối với các phường, thị trấn đã có hồ sơ địa chính hoặc cơ sở dữ liệu đất đai nhưng chưa được cập nhật, chỉnh lý đầy đủ, thường xuyên đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đăng ký biến động chuyển quyền sử dụng đất trong kỳ thống kê thì việc tổng hợp các trường hợp biến động đất đai được thực... UBND phường, thị trấn + Trách nhiệm của văn phòng đăng ký đất đai + Trách nhiệm của UBND cấp huyện và tỉnh 2.2.2 Chỉnh lý hồ sơ địa chính 2.2.2.1 Chỉnh lý sổ mục kê đất đai - Trường hợp thửa đất có thay đổi diện tích mà không tạo thửa đất mới, thay đổi số thứ tự thửa đất, thay đổi tên người sử dụng, quản lý, thay đổi loại đối tượng sử dụng, quản lý, thay đổi mục đích sử dụng (ghi trong. .. thuê lại quyền sử dụng đất thì ghi "Cho ông (hoặc bà, hộ gia đình, tổ chức kinh tế) … (ghi tên người thuê hoặc thuê lại đất) thuê (hoặc thuê lại ) thửa đất số … có diện tích … m2 (ghi số thứ tự và diện tích thửa đất) trong khu công nghiệp" - Trường hợp tách thửa đất thành nhiều thửa đất (tách thửa) thì ghi "thửa đất tách ra thành … thửa (ghi số lượng thửa đất tách ra), trong đó thửa 1 có số... dân cấp xã; "TKT" đối với tổ chức kinh tế trong nước; “TCN” đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vọi sự nghiệp của Nhà nước; "TKH" đối với tổ chức khác trong nước (bao gồm cả cơ sở tôn giáo); "TLD" đối với doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài; "TVN" đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; "TNG" đối với tổ chức nước ngoài có chức. .. hỗ trợ việc xử lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác và theo dõi tất cả các bước trong việc xử lý thông tin Hệ thống cung cấp thông tin cho lãnh đạo để quản lý, điều hành, cung cấp thông tin cho người dân về tiến trình xử lý hồ sơ, cung cấp các công cụ cho các cán bộ xử lý hồ sơ qua hệ thống mạng máy tính nội bộ và Internet 3.1.2 Một số thao tác cơ bản với phần mềm ELIS 3.1.2.1 Khởi động chương trình... cơ sở dữ liệu * Tạo mới dữ liệu Để làm việc cho một đơn vị hành chính xã, thị trấn và phường thì bước đầu tiên phải thực hiện đó là: tạo cho đơn vị hành chính cần làm việc một file dữ liệu trống vừa thuận lợi cho việc nhập dữ liệu và việc lưu dữ liệu, quản lý và khai thác dữ liệu cho đơn vị hành chính đó - Mục đích: Muốn làm việc với một đơn vị hành chính cấp xã thì cần phải tạo ra một dữ liệu . 9: KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở PHƯỜNG, THỊ TRẤN 1. Kỹ năng quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Thu hồi đất. kỹ năng nghiệp vụ trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại phường, thị trấn 350 1.2.1. Trong công tác giao đất, cho thuê đất * Lập Hồ sơ giao đất, cho thuê đất. đất phi nông nghiệp. - Kt quả giao đất đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn phường, thị trấn: + Nhóm đất nông nghiệp. + Nhóm đất phi nông nghiệp. - Kt quả cho thuê đất để

Ngày đăng: 04/06/2015, 16:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan