0

Bộ câu hỏi vật lý THCS phát triển năng lực

288 4,172 13
  • Bộ câu hỏi vật lý THCS phát triển năng lực

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2015, 08:13

1 2 3 Lụứi noựi ủau t cõu hi l mt bin phỏp dy hc rt quan trng. i vi hc sinh, cỏc cõu hi giỳp hc sinh lnh hi tri thc mt cỏch cú h thng, trỏnh tỡnh trng ghi nh mỏy múc v to khụng khớ hc tp sụi ni. i vi giỏo viờn, t cõu hi nhm hng dn quỏ trỡnh nhn thc, t chc cho hc sinh hc tp, khớch l v kớch thớch hc sinh suy ngh, ng thi cng cung cp cho giỏo viờn nhng thụng tin phn hi bit c hc sinh cú hiu bi hay khụng. Nhm cung cp h thng cỏc cõu hi cú cht lng giỏo viờn Vt lớ Trung hc c s tham kho trong quỏ trỡnh t chc hot ng dy hc v xõy dng cỏc loi kim tra, ỏnh giỏ kt qu hc tp ca hc sinh theo chun kin thc, k nng, D ỏn Phỏt trin giỏo dc THCS II (B Giỏo dc v o to) t chc biờn son cun B cõu hi mụn Vt lớ cp Trung hc c s (kốm a CD) di s ti tr ca Ngõn hng Phỏt trin chõu (ADB). Ni dung cun sỏch gm h thng cõu hi chn lc ca chng trỡnh mụn Vt lớ lp 6, 7, 8, 9. Theo yờu cu ca D ỏn, trờn sỏch in ch th hin Túm tt b sỏch bng ting Anh, phn cõu hi ca chng trỡnh mụn Vt lớ lp 8 v hai chng in t hc, S bo ton v chuyn hoỏ nng lng ca chng trỡnh mụn Vt lớ lp 9 ; ton b phn cõu hi mụn Vt lớ cỏc lp 6, 7, 8, 9 s c a vo a CD ớnh kốm. Cun sỏch chc khụng trỏnh khi nhng thiu sút nht nh. Rt mong nhn c nhiu ý kin úng gúp sỏch c hon thin hn trong nhng ln tỏi bn sau. CC TC GI 4 SYNOPSIS Raising question is a necessary technique in teaching. For students, questions help them absorb knowledge and skills systematically, avoid mechanical memory and inspire active learning environment. For teachers, raising questions helps them instruct students to learn, encourage and stimulate their students’ thinking. Ultimately, it provides teachers with feedback so that they can know whether their students comprehend the lessons. In order to supply lower secondary teachers of Physics systematic questions for reference in teaching and developing tests, assessing students’s learning outcomes following standards of knowledge and skills, the Second Lower Secondary Education Development Project, executed by the Ministry of Education and Training with support from the Asian Development Bank, compiled the book Sets of Physics Questions at lower secondary education (includes CD – ROM). The contents include the system of questions selected in line with the Physics curriculum in Grade 6, 7, 8, 9. According to requirements by the Project, the printed books will show the questions of Physics at Grade 8 and two chapters of Grade 9 (Electromagnetism and The conservation and transformation of energy). The other questions at Grade 6, 7, 8 and 9 will be available on CD – ROM. This material will be distributed to 63 Departments of Education and Training nationwide. The content will be also available for access and download on the website at http://bandotuduy.violet.vn The Authors 5 C LễP 6 Phan moọt AU HOI CHNG I. C HC CU HI I.1 Thụng tin chung y Chun cn ỏnh giỏ: Nờu c mt s dng c o di, o th tớch vi gii hn o (GH) v chia nh nht (CNN) ca chỳng. y Trang s (trong chun): 186 * CU HI: Gii hn o v chia nh nht ca cõy thc (hỡnh di) ln lt l : Hỡnh I.1 A. 100 cm v 1 cm. B. 100 cm v 2 cm. C. 100 cm v 2,5 cm. D. 100 cm v 10 cm. * Xem chng trỡnh giỏo dc ph thụng cp Trung hc c s (Ban hnh kốm theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGD&T ngy 05 thỏng 5 nm 2006 ca B trng B Giỏo dc v o to) 6 CÂU HỎI I.2 Thông tin chung y Chuẩn cần đánh giá: Xác định được giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo độ dài, đo thể tích. y Trang số (trong chuẩn): 186 CÂU HỎI: Dùng một cái cốc đong một lượng nước gần đầy cốc thì người ta được kết quả 0,482 l. Hãy lựa chọn phương án phù hợp nhất về giá trị của GHĐ và ĐCNN của cốc. A. 0,5 l và 0,001 l. B. 0,4 l và 0,005 l. C. 0,8 l và 0,004 l. D. 0,5 l và 0,005 l.  CÂU HỎI I.3 Thông tin chung y Chuẩn cần đánh giá: Xác định được giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo độ dài, đo thể tích. y Trang số (trong chuẩn): 186 CÂU HỎI: Một thước dùng để đo chiều dài của một thanh sắt (có chiều dài gần bằng chiều dài thước) thì được kết quả 1,48 m. Nhận xét nào sau đây về giá trị của GHĐ và ĐCNN của thước là đúng (ghi Đ vào ô) hay sai (ghi S vào ô)? □ 1,5 m và 1 dm. CÂU HỎI I.4 Thông tin chung y Chuẩn cần đánh giá: Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường. y Trang số (trong chuẩn): 187 7 CÂU HỎI: Bạn muốn đo chính xác chiều dài của một gang tay của mình. Bạn nên chọn thước nào trong các thước sau? A. Thước 25 cm có ĐCNN tới 1 cm. B. Thước 10 cm có ĐCNN tới 1 cm. C. Thước 25 cm có ĐCNN tới 1 mm. D. Thước 10 cm có ĐCNN tới 1 mm. CÂU HỎI I.5 Thông tin chung y Chuẩn cần đánh giá: Đo được thể tích một lượng chất lỏng. Xác định được thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn. y Trang số (trong chuẩn): 187 CÂU HỎI: Để xác định thể tích của một hòn đá nhỏ, bạn Nam sử dụng bình chia độ có GHĐ 2000 ml. Bạn đổ nước vào bình đến vạch 1000 ml rồi thả hòn đá lọt và ngập trong nước thì thấy mức nước trong bình lên tới vạch 1200 ml. Thể tích của hòn đá là : A. 2200 ml. B. 1200 ml. C. 800 ml. D. 200 ml. CÂU HỎI I.6 Thông tin chung y Chuẩn cần đánh giá: Đo được thể tích một lượng chất lỏng. Xác định được thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn. y Trang số (trong chuẩn): 187 CÂU HỎI: Để xác định thể tích của quả chanh người ta buộc một vật nặng (không thấm nước) bằng một sợi chỉ vào quả chanh rồi bỏ vào bình tràn. Hứng 8 lấy phần nước tràn ra ngoài đổ vào bình chia độ, mực nước ở ngang vạch 221,5 cm 3 . Sau đó lại thả vật nặng (đã tháo khỏi quả chanh) vào bình chia độ thì thấy mực nước ở ngang vạch 250,5 cm 3 . Hãy cho biết thể tích của quả chanh. CÂU HỎI I.7 Thông tin chung y Chuẩn cần đánh giá: Đo được thể tích một lượng chất lỏng. Xác định được thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn. y Trang số (trong chuẩn): 187 CÂU HỎI: Dùng một ca, một bình chia độ, một khay, một hòn đá (không thể lọt bình chia độ nhưng có thể thả lọt vào ca). Hãy nêu cách xác định thể tích hòn đá. CÂU HỎI I.8 Thông tin chung y Chuẩn cần đánh giá: Đo được thể tích một lượng chất lỏng. Xác định được thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn. y Trang số (trong chuẩn): 187 CÂU HỎI: Hãy lập phương án xác định thể tích của một hòn đá với các dụng cụ sau đây: − Bình chia độ có kích thước nhỏ hơn hòn đá; − Bình tràn có kích thước lớn hơn hòn đá; − Chậu đựng nước; − Nước. 9 CÂU HỎI I.9 Thông tin chung y Chuẩn cần đánh giá: Nêu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nên vật. y Trang số (trong chuẩn): 187 CÂU HỎI: Điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Khối lượng của một vật chỉ tạo thành vật đó. CÂU HỎI I.10 Thông tin chung y Chuẩn cần đánh giá: Nêu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nên vật. y Trang số (trong chuẩn): 187 CÂU HỎI: Trên vỏ hộp bánh có ghi 700 g. Số này cho biết A. khối lượng bánh trong hộp. B. khối lượng hộp. C. số các thành phần của bánh trong hộp. D. số bánh trong hộp. CÂU HỎI I.11 Thông tin chung y Chuẩn cần đánh giá: Nêu được ví dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực. y Trang số (trong chuẩn): 187 CÂU HỎI: Hai người A và B đang cùng đưa thùng hàng lên cao (A ở vị trí thấp hơn còn B ở vị trí cao hơn thùng hàng). Nhận xét nào về lực tác dụng của A và B lên thùng hàng sau đây là đúng? 10 A. A đẩy B kéo. B. A kéo B đẩy. C. A và B cùng đẩy. D. A và B cùng kéo. CÂU HỎI I.12 Thông tin chung y Chuẩn cần đánh giá: Nêu được ví dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực. y Trang số (trong chuẩn): 187 CÂU HỎI: Nêu một ví dụ về lực đẩy tác dụng lên vật đang chuyển động làm vật dừng lại. CÂU HỎI I.13 Thông tin chung y Chuẩn cần đánh giá: Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng hoặc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng). y Trang số (trong chuẩn): 187 CÂU HỎI: Nối mỗi cụm từ ở cột bên trái với một cụm từ ở cột bên phải sao cho thích hợp: 1. Kéo dãn dây cao su. a. Lực làm vật chuyển động nhanh dần. 2. Hòn đá được thả từ cao đang rơi xuống. b. Lực làm vật chuyển động chậm dần. 3. Hòn bi (sau khi búng) lăn trên mặt bàn. được một đoạn rồi dừng lại. c. Lực làm vật biến dạng. d. Lực làm vật đổi hướng chuyển động. [...]... HỎI: Phát biểu nào sau đây về trọng lực là đúng? A Trọng lực tác dụng lên vật luôn làm cho vật đứng yên B Trọng lực là lực hút của Trái đất tác dụng lên vật C Trọng lực tác dụng lên vật luôn làm cho vật chuyển động nhanh dần D Trọng lực tác dụng lên vật luôn làm cho vật chuyển động chậm dần 15 CÂU HỎI I.26 Thông tin chung Chuẩn cần đánh giá: Nêu được trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. .. (trong chuẩn): 187 CÂU HỎI: Điền vào chỗ trống cho phù hợp Lực là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng CÂU HỎI I.20 Thông tin chung Chuẩn cần đánh giá: Nhận biết được lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng Trang số (trong chuẩn): 187 CÂU HỎI: Phát biểu nào sau đây về lực đàn hồi là không đúng? A Lực đàn hồi xuất hiện khi lò xo dãn B Lực đàn hồi xuất... một số lực Trang số (trong chuẩn): 187 CÂU HỎI: Một người đẩy một cái thùng hàng trượt trên sàn nhà Lực tác dụng lên thùng là: A lực đẩy của tay người B lực đỡ của sàn C lực hút của Trái Đất D cả 3 lực trên CÂU HỎI I.16 Thông tin chung Chuẩn cần đánh giá: Nêu được ví dụ về một số lực Trang số (trong chuẩn): 187 CÂU HỎI: Một vật treo bởi sợi dây Có những lực nào tác dụng lên vật? Cắt đứt sợi dây, vật rơi... (trong chuẩn): 188 19 CÂU HỎI: Vật có trọng lượng 10 N Khối lượng của vật là: A 100 kg B 10 kg C 1 kg D 0,1 kg CÂU HỎI I.36 Thông tin chung Chuẩn cần đánh giá: Đo được lực bằng lực kế Trang số (trong chuẩn): 188 CÂU HỎI: Khi đo một lực phải cầm lực kế sao cho lò xo ở tư thế A nằm ngang B thẳng đứng C nằm dọc theo phương của lực cần đo D nằm vuông góc với phương của lực cần đo CÂU HỎI I.37 Thông tin chung... đo lực là A N B N.m C N.m2 D N.m3 CÂU HỎI I.24 Thông tin chung Chuẩn cần đánh giá: Nêu được đơn vị đo lực Trang số (trong chuẩn): 187 CÂU HỎI: Niutơn (N) là đơn vị A đo khối lượng B đo lực C đo vận tốc D đo thời gian CÂU HỎI I.25 Thông tin chung Chuẩn cần đánh giá: Nêu được trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật và độ lớn của nó được gọi là trọng lượng Trang số (trong chuẩn): 187 CÂU HỎI:... dụng của máy cơ đơn giản là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế Trang số (trong chuẩn): 188 CÂU HỎI: Ròng rọc cố định giúp làm A thay đổi trọng lượng của vật B thay đổi hướng của trọng lực tác dụng lên vật C lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật D thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp 23 CÂU HỎI I.44 Thông tin chung Chuẩn cần... rơi xuống Lực nào đã làm cho vật rơi xuống? Hình I.2 11 CÂU HỎI I.17 Thông tin chung Chuẩn cần đánh giá: Nêu được ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh yếu của hai lực đó Trang số (trong chuẩn): 187 CÂU HỎI: Một vật được đặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang Vật này nằm yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng có đặc điểm nào sau đây? A Hai lực cùng... 187 CÂU HỎI: Phát biểu nào sau đây về lực đàn hồi của lò xo là không đúng? A Lò xo biến dạng nhiều hơn thì lực đàn hồi nhỏ hơn B Lò xo biến dạng ít hơn thì lực đàn hồi nhỏ hơn C Lò xo không biến dạng thì lực đàn hồi bằng không D Dù lò xo có biến dạng rất ít thì cũng đã xuất hiện lực đàn hồi CÂU HỎI I.23 Thông tin chung Chuẩn cần đánh giá: Nêu được đơn vị đo lực Trang số (trong chuẩn): 187 14 CÂU HỎI... 187 CÂU HỎI: Trường hợp nào sau đây không phải là ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của 2 lực cân bằng? A Vật đang nằm yên trên mặt bàn B Buộc đầu một sợi dây vào tường và cầm đầu dây kia kéo (dây không chuyển động) C Vật trượt trên dốc D Vật được treo bởi sợi dây và đứng yên 12 CÂU HỎI I.19 Thông tin chung Chuẩn cần đánh giá: Nhận biết được lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật. .. lượng riêng của vật giảm vì A thể tích của vật tăng, khối lượng của vật không thay đổi B khối lượng của vật tăng, thể tích của vật không thay đổi C thể tích của vật giảm, khối lượng của vật tăng D thể tích của vật tăng, khối lượng của vật giảm 26 CÂU HỎI II.4 Thông tin chung Chuẩn cần đánh giá: Nhận biết được các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau Trang số (trong chuẩn): 188 CÂU HỎI: Trong các kết . chuẩn): 187 CÂU HỎI: Phát biểu nào sau đây về trọng lực là đúng? A. Trọng lực tác dụng lên vật luôn làm cho vật đứng yên. B. Trọng lực là lực hút của Trái đất tác dụng lên vật. C. Trọng lực tác. trống cho phù hợp. Lực là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng. CÂU HỎI I.20 Thông tin chung y Chuẩn cần đánh giá: Nhận biết được lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng. dừng lại. c. Lực làm vật biến dạng. d. Lực làm vật đổi hướng chuyển động. 11 CÂU HỎI I.14 Thông tin chung y Chuẩn cần đánh giá: Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi vật lý THCS phát triển năng lực, Bộ câu hỏi vật lý THCS phát triển năng lực,