154 Câu hỏi ôn tập thi tuyển ngành Kỹ sư kinh tế xây dựng (có đáp án)

54 4.4K 32

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2015, 15:09

154 Câu hỏi ôn tập thi tuyển ngành Kỹ sư kinh tế xây dựng Câu hỏi 154: Chất lượng công trình là một yêu cầu rất quan trọng đối với một công trình xây dựng, vậy tại sao Luật Xây dựng không có chương nào quy định về vấn đề này? Tuy trong Luật Xây dựng không có chương riêng quy định về chất lượng xây dựng nhưng quy định cụ thể trình tự, thủ tục, quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong việc lập quy hoạch xây dựng, lập án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu, bàn giao, lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án Các công việc này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Nếu thực hiện đúng các quy định này thì công trình đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, để hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng lần đầu tiên Chính phủ đã ban hành Nghị định 209/2005/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng, trong đó quy định trình tự, thủ tục giám sát, nghiệm thu, bàn giao, công việc, hạng mục công trình, công trình xây dựng và trách nhiệm của từng chủ thể trong từng giai đoạn của dự án đối với chất lượng công trình xây dựng. Câu hỏi 153: Tôi là giám đốc bệnh viện được giao làm chủ đầu tư xây dựng công trình, tôi phải làm gì khi công trình xảy ra sự cố? Theo quy định tại điều 35 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP: - Chủ đầu tư phải lập báo cáo sự cố xẩy ra tại công trình xây dựng đang thi công xây dựng và gửi báo cáo sự cố công trình xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp công trình xây dựng từ cấp I trở lên có sự cố hoặc sự cố ở các công trình xây dựng thuộc mọi cấp có thiệt hại về người thì chủ đầu tư còn phải báo cáo người quyết định đầu tư và Bộ Xây dựng. - Tổ chức thu dọn hiện trường; khắc phục sự cố. Giúp chủ đầu tư trong trường hợp này là Ban quản lý dự án xây dựng đủ năng lực hoặc nhà thầu quản lý dự án. Trong một số trường hợp Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức, cá nhân có chuyên môn để xác định nguyên nhân sự cố công trình. Câu hỏi 152: Tại sao phải quy định bảo trì? Ai lập quy trình bảo trì? 1. Tại điều 31 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP quy định công trình sau khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng phải được bảo trì để vận hành, khai thác lâu dài. Việc quy định phải bảo trì công trình để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng không bị xuống cấp, nhằm duy trì công năng và nhu cầu sử dụng trong suốt tuổi thọ công trình. 2. Theo quy định tại điều 33 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP, đối với công trình xây dựng mới, nhà thầu thiết kế, nhà sản xuất thiết bị công trình lập quy trình bảo trì công trình xây dựng phù hợp với loại và cấp công trình xây dựng; đối với các công trình xây dựng đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì thì chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng phải thuê tổ chức tư vấn kiểm định lại chất lượng công trình xây dựng và lập quy trình bảo trì công trình xây dựng. Câu hỏi 151: Tại sao phải bảo hành công trình? Ai bảo hành công trình? 1. Bảo hành công trình xây dựng là công việc của nhà thầu thi công xây dựng để khắc phục, sửa chữa, thay thế đối với những hư hỏng, khiếm khuyết của công trình sau khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thời gian bảo hành do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng giao nhận thầu và không ít hơn thời gian quy định tại điều 29 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP. Tại điều 30 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP quy định trách nhiệm của các bên về bảo hành công trình xây dựng, như sau: - Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm kiểm tra tình trạng công trình xây dựng, phát hiện hư hỏng để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình sửa chữa, thay thế. Trường hợp các nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Kinh phí thuê được lấy từ tiền bảo hành công trình xây dựng. - Nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình có trách nhiệm tổ chức khắc phục ngay sau khi có yêu cầu của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình và phải chịu mọi phí tổn khắc phục. 2. Theo quy định tại điều 32 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP, công trình phải được bảo trì từ ngày nghiệm thu đưa công trình xây dựng vào sử dụng cho đến khi hết niên hạn sử dụng theo quy định. Tại điều 34 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP quy đinh chủ sở hữu, người quản lý sử dụng công trình xây dựng phải tổ chức thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy trình bảo trì công trình xây dựng. Câu hỏi 150: Giám sát của nhân dân về chất lượng xây dựng công trình được thực hiện như thế nào ? Sự giám sát của nhân dân về chất lượng công trình xây dựng là rất quan trọng. Chính vì vậy quy định tại các điều 8 của Luật Xây dựng và điều 3 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý để nhân dân giám sát việc thực hiện pháp luật xây dựng nói chung và về chất lượng công trình xây dựng nói riêng. Việc giám sát của nhân dân về chất lượng xây dựng công trình không mang tính kỹ thuật mà là giám sát hành vi của chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng. Để thuận lợi cho nhân dân có điều kiện thực hiện việc giám sát chủ đầu tư phải công bố công khai trên biển báo được treo ở vị trí dễ nhìn, dễ đọc theo quy định tại điều 74 của Luật Xây dựng. Những công trình xây dựng theo tuyến thì biển báo phải được treo ở nhiều nơi, đặc biệt ở các khu dân cư. Thông qua việc giám sát, nhân dân phát hiện những nội dung sai khác với nội dung biển báo và các hành vi khác làm ảnh hưởng tới chất lượng công trình xây dựng. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi sai khác với thông báo và có dấu hiệu ảnh hưởng tới chất lượng công trình xây dựng thì phải phản ánh kịp thời với chủ đầu tư, UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xây dựng để xử lý theo quy định của pháp luật. Câu hỏi 149: Đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa tiếp tục thi công ngay thì trước khi thi công xây dựng tiếp phải làm gì ? Theo quy định tại điều 23 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thì trước khi thi công tiếp tư vấn giám sát của chủ đầu tư phải kiểm tra lại và so với kết quả đã được nghiệm thu có thay đổi không. Trường hợp không có thay đổi thì cho phép thi công tiếp. Trường hợp có sai khác phải yêu cầu các nhà thầu khắc phục và phải được nghiệm thu lại mới được thi công tiếp. Đối với công việc, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thi công tiếp thì phải được nhà thầu đó tham gia nghiệm thu. Câu hỏi 148: Đối với nhà ở riêng lẻ hoặc các công trình xây dựng không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thì có cần thực hiện chế độ giám sát thi công xây dựng công trình không ? Theo quy định tại điều 87 của Luật Xây dựng thì mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công phải được thực hiện chế độ giám sát; khuyến khích việc thực hiện chế độ giám sát đối với nhà ở riêng lẻ. Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải được thực hiện để theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình. Chế độ giám sát không chỉ mang lại lợi ích cho chủ đầu tư mà còn vì lợi ích của cộng đồng. Câu hỏi 147: Ai phải ký biên bản nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình? Về nguyên tắc, khi tiến hành nghiệm thu trong quá trình thi công trình xây dựng công trình phải có sự tham gia của chủ đầu tư (hoặc đại diện của chủ đầu tư) và nhà thầu thi công xây dựng. Tuy nhiên, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có trách nhiệm tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Tại điều 24, 25, 26 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP quy định những người sau đây phải tham dự và ký biên bản nghiệm thu trong quá trình công xây dựng: 1. Đối với nghiệm thu công việc xây dựng: - Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu; - Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình. 2. Đối với nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng: - Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện; - Người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình. 3. Đối với nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng: a) Phía chủ đầu tư: - Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư; - Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình. b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình: - Người đại diện theo pháp luật; - Người phụ trách thi công trực tiếp. c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình: - Người đại diện theo pháp luật; - Chủ nhiệm thiết kế. Câu hỏi 146: Nhà thầu thiết kế có phải tham gia nghiệm thu công trình xây dựng trong quá trình thi công không ? Theo quy định tại các Điều 24, 25, 26 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP, nhà thầu thiết kế không bắt buộc phải tham gia nghiệm thu công trình xây dựng trong quá trình thi công xây dựng. Tuy nhiên, theo quy định tại điều 22 và điều 26 Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có trách nhiệm tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Việc tham gia nghiệm thu này cần được thể hiện trong hợp đồng kinh tế. Câu hỏi 145: Công trình chưa có bản vẽ hoàn công thì có được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng không ? Theo quy định tại điều 80 của Luật Xây dựng thì chỉ được nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và đủ hồ sơ theo quy định. Cũng theo quy định tại điều 23 của Nghị định 209/2004/NĐ- CP thì hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được chủ đầu tư nghiệm thu. Theo quy định tại điều 26 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì bản vẽ hoàn công công trình là một căn cứ để nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Việc lập bản vẽ hoàn công phải được thực hiện ngay từ khi nghiệm thu các bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng theo quy định tại điều 25 của Nghị định 209/2004/NĐ- CP. Vì vậy, không thể tiến hành nghiệm thu hoàn thành mà chưa có bản vẽ hoàn công. Câu hỏi 144: Bản vẽ hoàn công là gì? Ai có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công? Ai phải ký tên trong bản vẽ hoàn công? 1. Theo quy định tại điều 27 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP: Bản vẽ hoàn công là bản vẽ thể hiện kích thước và các thông số thực tế đã thi công tại công trường so với kích thước và thông số của bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt. Những thay đổi so với bản vẽ thi công được thể hiện trực tiếp trên bản vẽ thiết kế thi công hoặc lập bản vẽ mới tùy theo mức độ thay đổi. Trong trường hợp các kích thước, thông số thực tế thi công không thay đổi so với các kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công thì bản vẽ thiết kế đó là bản vẽ hoàn công. 2. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công thi công xây dựng công trình. 3. Trong trường hợp bản vẽ hoàn công phải lập mới thì cần ghi rõ họ tên, chữ ký của đại diện nhà thầu và có xác nhận của người giám sát thi công xây dựng. Trong trường hợp sử dụng thiết kế bản vẽ thi công làm bản vẽ hoàn công thì phải có chữ ký của người đại diện tư vấn giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư và người đại diện hợp pháp của nhà thầu tại công trường và đóng dấu bản vẽ hoàn công theo quy định. Câu hỏi 143: Trong quá trình thi công nếu có thay đổi thiết kế thì khối lượng phát sinh được xử lý thế nào ? Theo quy định tại điều 32 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP, khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế được duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý. Riêng đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư để xem xét, quyết định. Khối lượng phát sinh được chủ đầu tư, người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt là cơ sở để thanh toán, quyết toán công trình. Theo quy định tại khoản 3 mục II của Thông tư 02/2005/TT-BXD thì khối lượng thực hiện được bổ sung, điều chỉnh so với hợp đồng được xử lý như sau: - Nếu khối lượng công việc phát sinh đã có đơn giá trong hợp đồng thì giá trị phần khối lượng phát sinh được tính theo đơn giá đó; - Nếu khối lượng công việc phát sinh không có đơn giá ghi trong hợp đồng thì giá trị phát sinh được tính theo đơn giá địa phương nơi xây dựng công trình tại thời điểm phát sinh, nếu không có đơn giá tại địa phương hai bên thống nhất xây dựng mức giá mới và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng; - Nếu khối lượng công việc thay đổi ( tăng hoặc giảm ) hơn 20% so với khối lượng công việc đã ghi trong hợp đồng thì hai bên có thể thoả thuận xác định đơn giá mới. Câu hỏi 142: Tại sao nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư không được ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng thực hiện kiểm định chất lượng đối với công trình do mình giám sát ? Theo quy định tại điều 48 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP thì nhà thầu giám sát thi công của chủ đầu tư không được ký hợp đồng kiểm định chất lượng cho nhà thầu thi công xây dựng tại công trình do mình giám sát, là vì để đảm bảo khách quan trong việc xem xét, đánh giá chất lượng công trình, không để nhà thầu giám sát thi công xây dựng thông đồng với nhà thầu thi công xây dựng làm sai lệch kết quả giám sát, không làm tròn nghĩa vụ của mình theo quy định tại điều 90 của Luật Xây dựng. Khi cần thiết, nhà thầu giám sát thi công xây dựng cần chỉ định phòng thí nghiệm khác thực hiện phúc tra nhằm đảm bảo độ tin cậy. Câu hỏi 141: Công ty tư vấn thiết kế chúng tôi thiết kế một công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhưng chủ đầu tư từ chối không ký hợp đồng giám sát thi công xây dựng với chúng tôi thì có đúng không? Vì sao? 1. Theo quy định tại khoản 6 điều 48 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP, các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình không được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế. Do vậy, nếu công trình mà Công ty của bạn đã thiết kế được đầu tư bởi một trong các nguồn vốn trên thì chủ đầu tư không ký hợp đồng giám sát thi công xây dựng với Công ty của bạn là hoàn toàn đúng, bởi vì: - Nếu có một tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng thì không những chỉ giúp chủ đầu tư giám sát nhà thầu thi công thực hiện đúng thiết kế được duyệt mà còn có thể phát hiện được những bất hợp lý (nếu có) của thiết kế; - Tránh khép kín để ngăn ngừa việc tự thay đổi thiết kế và những hành vi có thể dẫn tới thất thoát; Đảm bảo khách quan trong việc xem xét, đánh giá chất lượng công trình. Câu hỏi 140: Kỹ sư thủy lợi có được giám sát thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc cầu đường không ? Theo quy định, người giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Nội dung, phạm vi và đối tượng công trình được giám sát do cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề quyết định, căn cứ vào chuyên môn được đào tạo, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng và kinh nghiệm thực tế. Mặc dù bạn là kỹ sư thủy lợi nhưng đã có kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp hoặc công trình cầu đường lâu năm thì vẫn được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công các loại công trình này. Câu hỏi 139: Tôi là kỹ sư xây dựng đã nghỉ hưu, nhưng còn sức khỏe muốn được hành nghề giám sát thi công xây dựng thì cần phải có những điều kiện gì ? Theo quy định tại điều 48, 52 và 65 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP thì đối với kỹ sư xây dựng đã nghỉ hưu muốn được hành nghề giám sát thi công xây dựng thì cần phải có những điều kiện sau đây: 1. Trường hợp hành nghề độc lập: - Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng; - Có đăng ký kinh doanh hoạt động hành nghề giám sát thi công xây dựng; - Phạm vi hoạt động: Được hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cấp IV cùng loại và nhà ở riêng lẻ. 2. Trường hợp làm thuê cho các tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng: - Phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng; Có hợp đồng lao động theo quy định với tổ chức tư vấn theo quy định của pháp luật về lao động. Câu hỏi 138: Tại sao người giám sát thi công xây dựng không được đồng thời giám sát nhiều công trình trong cùng một thời gian? Theo quy định tại điều 88 của Luật Xây dựng và điều 48 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP thì việc giám sát thi công xây dựng công trình phải bảo đảm yêu cầu thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng và cá nhân đảm nhận chức danh giám sát thi công xây dựng không được đồng thời đảm nhận quá một công việc theo chức danh trong cùng một thời gian nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng công việc do người giám sát đảm nhận, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hợp những vi phạm về chất lượng. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu trên một người không thể thực hiện giám sát nhiều công trình trong cùng một thời gian. Câu hỏi 137: Ai được thực hiện giám sát thi công xây dựng? Người có trình độ trung cấp, cao đẳng có được hành nghề giám sát thi công xây dựng không? 1. Theo quy định tại điều 48 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP thì những người muốn thực hiện giám sát thi công xây dựng thì phải có đủ các điều kiện sau: a) Phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp; b) Phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng theo quy định tại điều 52 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP; 2. Theo quy định tại điều 52 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP thì đối với vùng sâu, vùng xa, những người có trình độ cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp; đã trực tiếp tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất 5 năm; đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng thì đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình. Do vậy người có trình độ trung cấp, cao đẳng đã được cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình được hành nghề giám sát thi công xây dựng trong phạm vi vùng sâu, vùng xa. Câu hỏi 136: Doanh nghiệp chúng tôi là một doanh nghiệp xây dựng thì chúng tôi có được tự giám sát công trình xây dựng trụ sở của mình không ? Nếu Doanh nghiệp xây dựng của bạn có đủ điều kiện về năng lực giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình theo quy định thì được tự thực hiện giám sát thi công xây dựng trụ sở doanh nghiệp trên cơ sở hợp đồng. Trường hợp doanh nghiệp của bạn không đủ điều kiện năng lực thì phải thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng. Câu hỏi 135: Người giám sát thi công xây dựng có phải ký xác nhận khối lượng thi công xây dựng trong biên bản nghiệm thu không? Về nguyên tắc, chủ đầu tư chỉ thanh toán cho nhà thầu khối lượng công việc, bộ phận công trình, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng đã được tư vấn giám sát của chủ đầu tư nghiệm thu đạt chất lượng. Trong từng biên bản nghiệm thu chỉ ghi chất lượng của đối tượng đã được nghiệm thu phù hợp với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng, mà không đề cập đến khối lượng của đối tượng được nghiệm thu. Vì vậy nhà thầu giám sát không phải xác nhận khối lượng thi công xây dựng trong biên bản nghiệm thu. Câu hỏi 134: Người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư phải làm gì khi phát hiện ra những vi phạm về an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng thực hiện? Theo quy định tại điều 33 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP thì nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng dừng ngay việc thi công để khắc phục. Nhà thầu thi công xây dựng chỉ được tiếp tục thi công khi các vi phạm về an toàn lao động đã được khắc phục. Nếu để xẩy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi giám sát của mình thì nhà thầu giám sát thi công xây dựng cũng phải chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật. Câu hỏi 133: Người giám sát thi công xây dựng phải xử lý như thế nào khi phát hiện ra những sai phạm kỹ thuật do nhà thầu thi công xây dựng thực hiện? Theo quy định tại điều 90 của Luật Xây dựng và mục II của Thông tư 12/2005/TT-BXD, khi phát hiện ra những sai phạm kỹ thuật của nhà thầu thi công xây dựng thì người giám sát thi công xây dựng phải yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng khắc phục hậu quả các sai phạm và ghi vào nhật ký thi công. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không khắc phục hoặc chậm khắc phục thì người giám sát yêu cầu nhà thầu thi công tạm dừng thi công và báo cáo với chủ đầu tư xây dựng công trình hoặc người có thẩm quyền xử lý. Câu hỏi 132: Người giám sát thi công xây dựng phải chịu trách nhiệm như thế nào khi để xảy ra việc nhà thầu thi công xây dựng bớt xén vật tư, vật liệu so với thiết kế được phê duyệt? Theo quy định tại Điều 88 của Luật Xây dựng người giám sát thi công phải có mặt thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng. Khi phát hiện việc nhà thầu công xây dựng bớt xén vật tư, vật liệu so với thiết kế được phê duyệt thì phải yêu cầu nhà thầu dừng thi công và báo cáo ngay với chủ đầu tư xây dựng công trình hoặc người có thẩm quyền xử lý thường xuyên. Nếu không thực hiện theo đúng quy định này thì người giám sát thi công phải bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả giám sát đối với khối lượng thi công không đúng thiết kế, không tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng theo quy định tại điều khi phát hiện 90 của Luật Xây dựng. Trường hợp nhà thầu giám sát thông đồng với nhà thầu thi công để bớt xén vật tư, vật liệu so với thiết kế được phê duyệt thì còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Câu hỏi 131: Ban quản lý dự án có được quyền sửa đổi thiết kế bản vẽ thi công trong quá trình thi công hay không? Theo quy định tại điều 17 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP, thiết kế bản vẽ thi công đã phê duyệt chỉ được phép thay đổi nếu trong quá trình thi công xây dựng công trình phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý nếu không thay đổi thiết kế sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tiến độ thi công xây dựng, biện pháp thi công và hiệu quả đầu tư của dự án. Trường hợp thay đổi thiết kế bản vẽ thi công mà không làm thay đổi thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở được duyệt thì chủ đầu tư hoặc nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư được sửa đổi thiết kế. Những người sửa đổi thiết kế phải ký tên, chịu trách nhiệm về việc sửa đổi của mình. Theo quy định tại điều 36 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP, tuỳ theo đặc điểm cụ thể của dự án, chủ đầu tư có thể uỷ quyền cho Ban quản lý dự án thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Bởi vậy, nếu được chủ đầu tư ủy quyền thì Ban quản lý dự án mới được phép sửa đổi thiết kế bản vẽ thi công theo quy đúng định. Câu hỏi 130: Khi thực hiện hình thức tổng thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư có phải giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình không? Khi thực hiện hình thức tổng thầu thi công xây dựng thì chủ đầu tư phải thực hiện giám sát chất lượng thi công xây dựng theo quy định tại điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau: - Thực hiện các công việc quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này đối với tổng thầu và với các nhà thầu phụ; - Thực hiện kiểm tra và giám sát theo điểm d khoản 1 Điều này đối với tổng thầu xây dựng; Tham gia cùng tổng thầu kiểm tra và giám sát thi công xây dựng của các nhà thầu phụ. Câu hỏi 129: Chủ đầu tư phải làm gì khi có nghi ngờ về chất lượng của bộ phận công trình, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng hoàn thành? Theo quy định tại điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP, khi có nghi ngờ về chất lượng của bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng hoàn thành, chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng hoàn thành. Việc kiểm định này phải được thực hiện bởi tổ chức kiểm định độc lập với nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng. Nếu kết quả kiểm định cho thấy bộ phận công trình, hạng mục công trình hoặc công trình hoàn thành không đạt chất lượng thì nhà thầu thi công xây dựng phải sửa chữa, khắc phục và phải chịu toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa, khắc phục và kiểm định lại của chủ đầu tư. Câu hỏi 128: Chủ đầu tư phải làm gì khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị trước khi lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng thực hiện? Theo quy định tại điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP, khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng. Nếu kết quả kiểm tra khẳng định vật liệu, thiết bị không đảm bảo chất lượng thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng không được phép sử dụng vật liệu, thiết bị đó vào công trình và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm lại của chủ đầu tư. Câu hỏi 127: Chủ đầu tư có phải kiểm tra năng lực của nhà thầu phụ không? Chủ đầu tư xử lý như thế nào khi phát hiện nhà thầu phụ không có đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng công trình? 1. Theo quy định tại Điều 95 của Luật Xây dựng thì thầu phụ phải có đủ năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng tương ứng và được chủ đầu tư xây dựng công trình chấp nhận. Do đó, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra năng lực của nhà thầu phụ thi công xây dựng công trình phù hợp với yêu cầu phần công việc do họ đảm nhận trong quá trình đấu thầu và thi công xây dựng. 2. Xử lý của chủ đầu tư khi phát hiện nhà thầu phụ không có đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng: a) Trong quá trình đấu thầu: Căn cứ vào các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu được quy định tại khoản 6 điều 28 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP, chủ đầu tư kiểm tra điều kiện năng lực của các nhà thầu phụ được tổng thầu lựa chọn trong hồ sơ dự thầu, nếu phát hiện bất cứ nhà thầu phụ nào không có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng phù hợp với loại và cấp công trình thì có thể loại hồ sơ dự thầu của tổng thầu này hoặc yêu cầu tổng thầu thay đổi nhà thầu phụ có đủ điều kiện năng lực, theo quy định của hồ sơ mời thầu. b) Trong quá trình thi công xây dựng: Theo quy định tại điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP, chủ đầu tư phải kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và cam kết trong hợp đồng xây dựng. Nếu chủ đầu tư phát hiện nhà thầu phụ thi công xây dựng không đảm bảo điều kiện năng lực, thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chính hoặc tổng thầu thực hiện đúng các cam kết về việc sử dụng nhà thầu phụ của họ. Câu hỏi 126: Khi Ban quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực trực tiếp thực hiện giám sát thi công xây dựng thì có được hưởng chi phí giám sát thi công xây dựng không ? Khi Ban quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực trực tiếp thực hiện giám sát thi công xây dựng thì được hưởng chi phí giám sát thi công xây dựng được xác định theo định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (ban hành kèm theo Quyết định 10/2005/QĐ-BXD). Câu hỏi 125: Các nhà thầu liên danh có chịu trách nhiệm khi công trình xẩy ra sự cố do lỗi của một trong những nhà thầu trong liên danh gây ra không? Theo quy định tại điều 46 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP thì các nhà thầu trong liên danh phải chịu trách nhiệm chung và riêng trước chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng công trình theo hợp đồng xây dựng đã ký kết. Nội dung trách nhiệm chung và riêng này phải được nêu cụ thể trong hợp đồng liên danh và hợp đồng ký với chủ đầu tư để có cơ sở xem xét khi công trình xẩy ra sự cố. Về nguyên tắc, khi công trình xẩy ra sự cố do lỗi của một trong những nhà thầu trong liên danh gây ra thì trước hết trách nhiệm này thuộc về nhà thầu gây ra sự cố. Các nhà thầu liên danh còn lại chịu trách nhiệm theo sự thỏa thuận trong hợp đồng. Câu hỏi 124: Khi công trình xẩy ra sự cố do lỗi của nhà thầu phụ gây ra thì Tổng thầu hoặc nhà thầu chính thi công chịu trách nhiệm gì? Theo quy định tại điều 20 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm trước nhà thầu chính và tổng thầu về chất lượng phần công việc do mình đảm nhận. Do đó khi công trình xẩy ra sự cố, trách nhiệm đầu tiên thuộc về nhà thầu phụ. Tổng thầu hoặc nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc khắc phục những thiệt hại và những ảnh hưởng khác do sự cố công trình gây ra. Tuy nhiên, khi nghiệm thu công việc nếu có sự tham gia của nhà thầu chính và tổng thầu thì nhà thầu chính và tổng thầu phải chịu trách nhiệm liên đới. Câu hỏi 123: Ai phải chịu trách nhiệm khi xẩy ra sự cố công trình? Để xác định ai phải chịu trách nhiệm về sự cố công trình thì việc đầu tiên là cần phải xác định được nguyên nhân gây ra sự cố. Người nào gây ra sự cố thì người đó phải chịu trách nhiệm. Chủ đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm nếu không thực hịên đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định để gây ra sự cố. Trường hợp phát hiện có hành vi thông đồng, móc ngoặc để xẩy ra sự cố thì các chủ thể có liên quan phải chịu trách nhiệm hình sự. Câu hỏi 122: Tại sao nhà thầu thi công xây dựng phải nghiệm thu nội bộ trước khi mời chủ đầu tư nghiệm thu? Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu nhưng chủ đầu tư đã không thực hiện thì nhà thầu thi công xây dựng có được tiến hành các công việc tiếp theo không? Trả lời: Nhà thầu thi công xây dựng là người trực tiếp làm ra sản phẩm xây dựng phải tự đánh giá chất lượng, khẳng định chất lượng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng được phép áp dụng thông qua việc tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình trong đó có cả việc nghiệm thu vật liệu, thiết bị. Vì vây, theo quy định tại Điểm e khoản 1 điều 19 và khoản 1 điều 23 của Nghị định 209/2004/NĐ- CP thì nhà thầu thi công xây dựng phải nghiệm thu nội bộ, lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành trước khi yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu. Theo quy định tại điều 24 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì công việc xây dựng phải được người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư và người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình nghiệm thu. Nếu thiếu một trong hai người này là không được. Nếu chưa nghiệm thu công việc trước thì không thể triển khai công việc tiếp theo. Để hạn chế những tổn thất do việc chủ đầu tư không tổ chức nghiệm thu kịp thời thì trong hợp đồng thi công xây dựng phải nêu rõ về thời gian gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu, cam kết đền bù vật chất do lỗi của chủ đầu tư gây ra do không tổ chức nghiệm thu kịp thời. Câu hỏi 121: Đề nghị cho biết cách lập và sử dụng nhật ký thi công của nhà thầu thi công xây dựng và nhật ký giám sát của chủ đầu tư? Nhật ký thi công xây dựng công trình là tài liệu gốc về thi công công trình (hay hạng mục công trình) nhằm trao đổi thông tin nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng; trao đổi thông tin giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình với nhau. Sổ nhật ký thi công xây dựng công trình được đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng, bao gồm hai phần: Phần của nhà thầu thi công xây dựng và phần của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, giám sát tác giả thiết kế. Phần của nhà thầu thi công xây dựng nêu những thông tin của chỉ huy trưởng, cán bộ quản lý về yêu cầu thực hiện cho các đội, tổ khi chưa kịp ban hành các văn bản. Nội dung của hai phần nhật ký này được quy định tại điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP. Những người ghi vào nhật ký là những người có thẩm quyền của nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư và giám sát tác giả thiết kế. Câu hỏi 120: Do thi công công trình theo tuyến nên Công ty chúng tôi phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, tại các phòng thí nghiệm hiện trường nhưng lại mang mã hiệu LAS-XD đã được công nhận đặt tại Hà Nội. Vậy kết quả thí nghiệm đó có hợp chuẩn ? Theo quy định của Tiêu chuẩn TCXDVN 297:2003 - Tiêu chuẩn Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, thì phòng thí nghiệm chỉ được công nhận khả năng thực hiện các phép thử khi có đủ các điều kiện sau: a) Tư cách pháp nhân: Quyết định thành lập phòng thí nghiệm; Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng. b) Thiết bị: Số thiết bị hiện có cho các chỉ tiêu đăng ký; Tình trạng thiết bị: Tính hiện đại, độ chính xác, hồ sơ kiểm định thiết bị. [...]... cáo đầu tư xây dựng công trình để xin phép đầu tư (dự án nhóm A); lập dự án đầu tư xây dựng; thẩm định, phê duyệt thi t kế kỹ thuật, thi t kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán đối với những công trình xây dựng phải lập dự án; lựa chọn nhà thầu trong thi công xây dựng; quản lý thi công xây dựng công trình Đối với việc đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ thì chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng và thực... coi là khảo sát xây dựng Câu hỏi 55: Trước khi thực hiện thi tuyển thi t kế kiến trúc công trình xây dựng có phải thực hiện khảo sát xây dựng không? Theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 26 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP, hồ sơ mời thi tuyển thi t kế kiến trúc công trình phải nêu rõ yêu cầu của việc thi tuyển, địa điểm xây dựng công trình; Nhiệm vụ thi t kế Để hồ sơ tham gia thi tuyển đáp ứng được các... khảo sát xây dựng là căn cứ để lập các loại đồ án quy hoạch xây dựng và thi t kế xây dựng công trình Công tác khảo sát xây dựng nhằm thu thập các số liệu về điều kiện địa hình, địa mạo, địa chất, khí tượng - thuỷ văn, nguồn nguyên liệu, địa điểm; các số phục vụ cho công tác lập đồ án quy hoạch xây dựng; lập thi t kế xây dựng công trình; lập giải pháp kỹ thuật thi công xây dựng công trình Câu hỏi 52:... hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn theo quy định để làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng cho các công trình và nhà ở tại các điểm dân cư nông thôn Xuất phát từ những lý do nêu trên Luật Xây dựng quy định quản lý xây dựng và cấp giấy phép xây dựng ở nông thôn Như vậy, nếu bạn ở nông thôn, khi xây dựng nhà ở, phải thực hiện các quy định về giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng. .. bản vẽ thi công; Các công trình cấp II còn lại và các công trình cấp III, IV được thi t kế hai bước là thi t kế cơ sở và thi t kế bản vẽ thi công; Các công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật được thi t kế một bước là thi t kế bản vẽ thi công Câu hỏi 73: Tôi được giao làm chủ nhiệm thi t kế hệ thống thủy nông sức tưới 40.000 ha, đây là công trình cấp II, xin hỏi công trình này được thi t... kiện thực tế Trong trường hợp này, nhà thầu thi công xây dựng phải ngừng thi công, báo với chủ đầu tư và nhà thầu thi t kế Chỉ sau khi có thi t kế bổ sung được phê duyệt, nhà thầu thi công mới tiếp tục được thực hiện thi công Câu hỏi 60: Trong hoạt động xây dựng, công tác khảo sát xây dựng được thực hiện phù hợp với từng loại công việc và từng bước thi t kế được hiểu như thế nào? Hoạt động xây dựng bao... công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng trong quá trình thi công xây dựng: - Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng - Thanh tra chuyên ngành xây dựng thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước theo phân cấp ở địa phương Nội dung kiểm tra: Kiểm tra sự tuân thủ các nội dung ghi trong giấy phép xây dựng đã được cấp Câu hỏi 101: Chúng tôi là nhóm thợ xây dựng ở nông thôn có nhận thầu xây dựng nhà ở cho... ràng các công trình thuộc dự án khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu nhà ở đã có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được duyệt hoặc các công trình đã có thi t kế cơ sở được duyệt không phải xin giấy phép xây dựng Câu hỏi 88: Tại sao phải xin cấp giấy phép xây dựng công trình ? Công trình nào không phải xin giấy phép xây dựng ? 1 Quy định việc cấp giấy phép xây dựng là để quản lý việc xây dựng công trình... Luật Xây dựng Câu hỏi 89: Tại sao quy định các công trình trong khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu nhà ở đã có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được duyệt và công trình đã có thi t kế cơ sở được thẩm định thì không phải xin phép xây dựng ? Theo quy định tại điều 65 của Luật Xây dựng, điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng là hồ sơ thi t kế xây dựng công trình phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây. .. có thi t kế được phê duyệt thì có được khởi công xây dựng công trình không? Một đặc thù của công trình xây dựng là gồm nhiều hạng mục công trình Khi chưa có thi t kế của tất cả các hạng mục, nhưng muốn khởi công xây dựng thì phải có thi t kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình đã được phê duyệt Tuy nhiên, phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác theo quy định tại khoản 3 điều 72 của Luật Xây dựng Câu . 154 Câu hỏi ôn tập thi tuyển ngành Kỹ sư kinh tế xây dựng Câu hỏi 154: Chất lượng công trình là một yêu cầu rất quan trọng đối với một công trình xây dựng, vậy tại sao Luật Xây dựng không. thông tin nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng; trao đổi thông tin giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thi t kế xây dựng công trình với nhau. Sổ nhật ký thi công xây dựng công. công trình. Câu hỏi 140: Kỹ sư thủy lợi có được giám sát thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc cầu đường không ? Theo quy định, người giám sát thi công xây dựng

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 154 Câu hỏi ôn tập thi tuyển ngành Kỹ sư kinh tế xây dựng

 • Câu hỏi 154: Chất lượng công trình là một yêu cầu rất quan trọng đối với một công trình xây dựng, vậy tại sao Luật Xây dựng không có chương nào quy định về vấn đề này?

 • Câu hỏi 153: Tôi là giám đốc bệnh viện được giao làm chủ đầu tư xây dựng công trình, tôi phải làm gì khi công trình xảy ra sự cố?

 • Câu hỏi 152: Tại sao phải quy định bảo trì? Ai lập quy trình bảo trì?

 • Câu hỏi 151: Tại sao phải bảo hành công trình? Ai bảo hành công trình?

 • Câu hỏi 150: Giám sát của nhân dân về chất lượng xây dựng công trình được thực hiện như thế nào ?

 • Câu hỏi 149: Đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa tiếp tục thi công ngay thì trước khi thi công xây dựng tiếp phải làm gì ?

 • Câu hỏi 148: Đối với nhà ở riêng lẻ hoặc các công trình xây dựng không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thì có cần thực hiện chế độ giám sát thi công xây dựng công trình không ?

 • Câu hỏi 147: Ai phải ký biên bản nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình?

 • Câu hỏi 146: Nhà thầu thiết kế có phải tham gia nghiệm thu công trình xây dựng trong quá trình thi công không ?

 • Câu hỏi 145: Công trình chưa có bản vẽ hoàn công thì có được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng không ?

 • Câu hỏi 144: Bản vẽ hoàn công là gì? Ai có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công? Ai phải ký tên trong bản vẽ hoàn công?

 • Câu hỏi 143: Trong quá trình thi công nếu có thay đổi thiết kế thì khối lượng phát sinh được xử lý thế nào ?

 • Câu hỏi 142: Tại sao nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư không được ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng thực hiện kiểm định chất lượng đối với công trình do mình giám sát ?

 • Câu hỏi 141: Công ty tư vấn thiết kế chúng tôi thiết kế một công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhưng chủ đầu tư từ chối không ký hợp đồng giám sát thi công xây dựng với chúng tôi thì có đúng không? Vì sao?

 • Câu hỏi 140: Kỹ sư thủy lợi có được giám sát thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc cầu đường không ?

 • Câu hỏi 139: Tôi là kỹ sư xây dựng đã nghỉ hưu, nhưng còn sức khỏe muốn được hành nghề giám sát thi công xây dựng thì cần phải có những điều kiện gì ?

 • Câu hỏi 138: Tại sao người giám sát thi công xây dựng không được đồng thời giám sát nhiều công trình trong cùng một thời gian?

 • Câu hỏi 137: Ai được thực hiện giám sát thi công xây dựng? Người có trình độ trung cấp, cao đẳng có được hành nghề giám sát thi công xây dựng không?

 • Câu hỏi 136: Doanh nghiệp chúng tôi là một doanh nghiệp xây dựng thì chúng tôi có được tự giám sát công trình xây dựng trụ sở của mình không ?

 • Câu hỏi 135: Người giám sát thi công xây dựng có phải ký xác nhận khối lượng thi công xây dựng trong biên bản nghiệm thu không?

 • Câu hỏi 134: Người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư phải làm gì khi phát hiện ra những vi phạm về an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng thực hiện?

 • Câu hỏi 133: Người giám sát thi công xây dựng phải xử lý như thế nào khi phát hiện ra những sai phạm kỹ thuật do nhà thầu thi công xây dựng thực hiện?

 • Câu hỏi 132: Người giám sát thi công xây dựng phải chịu trách nhiệm như thế nào khi để xảy ra việc nhà thầu thi công xây dựng bớt xén vật tư, vật liệu so với thiết kế được phê duyệt?

 • Câu hỏi 131: Ban quản lý dự án có được quyền sửa đổi thiết kế bản vẽ thi công trong quá trình thi công hay không?

 • Câu hỏi 130: Khi thực hiện hình thức tổng thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư có phải giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình không?

 • Câu hỏi 129: Chủ đầu tư phải làm gì khi có nghi ngờ về chất lượng của bộ phận công trình, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng hoàn thành?

 • Câu hỏi 128: Chủ đầu tư phải làm gì khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị trước khi lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng thực hiện?

 • Câu hỏi 127: Chủ đầu tư có phải kiểm tra năng lực của nhà thầu phụ không? Chủ đầu tư xử lý như thế nào khi phát hiện nhà thầu phụ không có đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng công trình?

 • Câu hỏi 126: Khi Ban quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực trực tiếp thực hiện giám sát thi công xây dựng thì có được hưởng chi phí giám sát thi công xây dựng không ?

 • Câu hỏi 125: Các nhà thầu liên danh có chịu trách nhiệm khi công trình xẩy ra sự cố do lỗi của một trong những nhà thầu trong liên danh gây ra không?

 • Câu hỏi 124: Khi công trình xẩy ra sự cố do lỗi của nhà thầu phụ gây ra thì Tổng thầu hoặc nhà thầu chính thi công chịu trách nhiệm gì?

 • Câu hỏi 123: Ai phải chịu trách nhiệm khi xẩy ra sự cố công trình?

 • Câu hỏi 122: Tại sao nhà thầu thi công xây dựng phải nghiệm thu nội bộ trước khi mời chủ đầu tư nghiệm thu?

 • Câu hỏi 121: Đề nghị cho biết cách lập và sử dụng nhật ký thi công của nhà thầu thi công xây dựng và nhật ký giám sát của chủ đầu tư?

 • Câu hỏi 120: Do thi công công trình theo tuyến nên Công ty chúng tôi phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, tại các phòng thí nghiệm hiện trường nhưng lại mang mã hiệu LAS-XD đã được công nhận đặt tại Hà Nội. Vậy kết quả thí nghiệm đó có hợp chuẩn ?

 • Câu hỏi 119: Tại sao nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện trước khi đưa vào công trình xây dựng?

 • Câu hỏi 118: Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng được lập như thế nào?

 • Câu hỏi 117: Tại sao nhà thầu thi công xây dựng phải lập hệ thống quản lý chất lượng?

 • Câu hỏi 116: Hiện nay các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đều quy định phân cấp công trình. Vậy cấp công trình trong các tiêu chuẩn này có khác biệt gì so với cấp công trình quy định trong luật Xây dựng?

 • Câu hỏi 115: Tôi là người dân xây dựng nhà để ở thì có phải là chủ đầu tư và chịu sự điều chỉnh của Luật Xây dựng không?

 • Câu hỏi 114: Trường hợp một dự án nhóm B, C gồm nhiều công trình liên quan đến nhiều chuyên ngành, thì Sở nào thẩm định thiết kế cơ sở ?

 • Câu hỏi 113: UBND cấp tỉnh có được giao cho Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư không?

 • Câu hỏi 112: Trong quá trình thi công xây dựng có phát sinh khối lượng thì xử lý như thế nào ?

 • Câu hỏi 111: Nhà thầu thi công có nghĩa vụ gì trong việc quản lý an toàn lao động khi thi công xây dựng ?

 • Câu hỏi 110: Tôi được giao làm chủ đầu tư nhưng không có đủ điều kiện năng lực theo quy định để trực tiếp quản lý dự án thì phải làm thế nào?

 • Câu hỏi 109: Tại sao phải quy định điều kiện năng lực trong hoạt động thi công xây dựng? Ở vùng sâu, vùng xa thiếu người có đủ năng lực hoạt động xây dựng thì giải quyết thế nào?

 • Câu hỏi 107: Dự án đầu tư xây dựng của Công ty tôi đã được phê duyệt, để khởi công công trình cần phải có điều kiện gì? Tại sao?

 • Câu hỏi 106: Nhà tôi ở đô thị sau khi giải toả làm đường, diện tích còn lại theo chiều rộng mặt tiền là 10 m và sâu 3 m, vậy tôi có được xây dựng nhà trên khu đất đó không ?

 • Câu hỏi 105: Tôi đang làm hồ sơ xin giấy phép xây dựng, xin cho biết tôi có phải xin xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường không?

 • Câu hỏi 104: Tôi sống ở nông thôn khi xây dựng nhà ở có phải xin phép xây dựng không? Ai sẽ cấp cho chúng tôi?

 • Câu hỏi 103: Tháng 01/2004 gia đình tôi được cấp giấy phép để xây dựng nhà ở, nhưng do chưa đủ điều kiện để xây dựng, nay đã là tháng 3/2005 gia đình tôi có được xây dựng theo giấy phép cũ đã được cấp hay không ?

 • Câu hỏi 102: Trong quá trình thi công xây dựng, cơ quan nào được kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng?

 • Câu hỏi 101: Chúng tôi là nhóm thợ xây dựng ở nông thôn có nhận thầu xây dựng nhà ở cho một gia đình ở thành phố, nhưng gia đình này chưa có giấy phép xây dựng, vậy chúng tôi có phải chịu trách nhiệm gì không?

 • Câu hỏi 100: Khi khởi công xây dựng công trình mà tôi không thông báo ngày khởi công bằng văn bản cho UBND cấp xã thì tôi có vi phạm gì không?

 • Câu hỏi 99: Tôi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, nhưng trong quá trình thi công tôi có thay đổi thiết kế, tôi phải làm gì?

 • Câu hỏi 98: Xin cho biết người cấp giấy phép xây dựng sai hoặc cấp giấy phép xây dựng chậm phải chịu trách nhiệm gì?

 • Câu hỏi 97: Khi đến nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng, cơ quan cấp giấy phép xây dựng đưa ra yêu cầu thiết kế phải được tổ chức tư vấn thiết kế do họ chỉ định thực hiện thì hồ sơ mới được xem xét cấp giấy phép xây dựng, như vậy có đúng không?

 • Câu hỏi 96: Sắp tới Công ty chúng tôi sẽ xây dựng trụ sở làm việc, để biết những thông tin về cấp giấy phép xây dựng thì hỏi ở đâu ?

 • Câu hỏi 95: Những công trình nào yêu cầu phải có thiết kế tầng hầm? Tại sao lại có quy định này?

 • Câu hỏi 94: Tại sao trong hồ sơ xin giấy phép xây dựng lại có nội dung về phương án phá dỡ, di dời (nếu có)?

 • Câu hỏi 93: Khi xây dựng nhà ở riêng lẻ dọc tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, có phải xin giấy phép xây dựng không ?

 • Câu hỏi 92: Giấy phép xây dựng tạm là gì? Tại sao phải cấp giấy phép xây dựng tạm?

 • Câu hỏi 91: Khi cải tạo thay cửa gỗ bằng cửa cuốn, cấy thêm ban công, lắp thiết bị trên tường, cải tạo nâng tầng có phải xin giấy phép xây dựng không?

 • Câu hỏi 90: Gia đình tôi ở nông thôn dự định xây dựng ngôi nhà 2 tầng thì có phải xin giấy phép xây dựng không ?

 • Câu hỏi 89: Tại sao quy định các công trình trong khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu nhà ở đã có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được duyệt và công trình đã có thiết kế cơ sở được thẩm định thì không phải xin phép xây dựng ?

 • Câu hỏi 88: Tại sao phải xin cấp giấy phép xây dựng công trình ? Công trình nào không phải xin giấy phép xây dựng ?

 • Câu hỏi 87: Tôi đang làm Báo cáo đầu tư cho việc xây dựng công trình văn phòng 19 tầng, tổng mức đầu tư trên 200 tỷ. Vậy có phải tổ chức thi tuyển kiến trúc không?

 • Câu hỏi 86: Tôi định thành lập Công ty tư vấn thiết kế, Công ty tôi sẽ được thiết kế công trình quy mô nào và điều kiện nào để trở thành Công ty được xếp hạng?

 • Câu hỏi 85: Nghiên cứu Nghị định 16/2005/NĐ-CP tôi thấy hình như quy định cấp chứng chỉ hành nghề chủ yếu dựa vào thâm niên có đúng không ?

 • Câu hỏi 84: Tôi đã tham gia thiết kế trên 10 công trình, người cùng phòng tôi ra trường sau và chỉ mới tham gia thiết kế 5 công trình. Giám đốc Công ty lại chọn người đó làm chủ trì thiết kế, vậy có đúng không ?

 • Câu hỏi 83: Tôi là kỹ sư xây dựng đã thiết kế lâu năm, nay tôi có phải xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư về thiết kế không ? Trường hợp nào buộc phải có chứng chỉ?

 • Câu hỏi 82: Tại sao phải giám sát tác giả? Giám sát tác giả thiết kế khác với giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư như thế nào? Nhà thầu thiết kế có thể thuê tổ chức, cá nhân khác giám sát tác giả được không?

 • Câu hỏi 81: Trong quá trình thi công nếu phát hiện thiết kế có các yếu tố bất hợp lý thì xử lý như thế nào?

 • Câu hỏi 80: Khi thực hiện bước thiết kế sau phát hiện yếu tố bất hợp lý của thiết kế bước trước thì xử lý như thế nào? Thủ tục thay đổi như thế nào?

 • Câu hỏi 79: Thế nào là đánh giá mức độ an toàn công trình trong nội dung thẩm định thiết kế của chủ đầu tư?

 • Câu hỏi 78: Nội dung thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư­ như thế nào? Tổ chức thực hiện thẩm định ra sao?

 • Câu hỏi 77: Vì sao từng bước thiết kế đều phải thẩm định trước khi phê duyệt? Sự khác biệt giữa thẩm định thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước với thẩm định thiết kế của chủ đầu tư là thế nào?

 • Câu hỏi 76: Thiết kế nhà ở riêng lẻ được quy định như thế nào?

 • Câu hỏi 75: Tôi là giám đốc bệnh viện, được giao là chủ đầu tư xây dựng công trình, trong quá trình xây dựng xẩy ra sự cố do lỗi của thiết kế, tôi có phải chịu trách nhiệm gì không? Người thẩm tra, nhà thầu thiết kế chịu trách nhiệm như thế nào?

 • Câu hỏi 74: Trong một dự án có nhiều công trình thì số bước thiết kế của các công trình có giống nhau không? Vì sao?

 • Câu hỏi 73: Tôi được giao làm chủ nhiệm thiết kế hệ thống thủy nông sức tưới 40.000 ha, đây là công trình cấp II, xin hỏi công trình này được thiết kế theo mấy bước?

 • Câu hỏi 72: Vì sao thiết kế xây dựng công trình phải chia làm nhiều bước thiết kế? Nội dung thiết kế xây dựng phải phù hợp yêu cầu từng bước như thế nào?

 • Câu hỏi 71: Từ trước đến nay tôi chỉ sử dụng tiêu chuẩn xây dựng để thiết kế mà không sử dụng quy chuẩn xây dựng, vậy có sai không?

 • Câu hỏi 70: Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng khác nhau thế nào? Ban hành quy chuẩn xây dựng để làm gì?

 • Câu hỏi 69: Tại sao phải quy định bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng trong khu vực khảo sát?

 • Câu hỏi 68: Tại sao phải quy định điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng và chủ nhiệm khảo sát xây dựng?

 • Câu hỏi 67: Xin cho biết trách nhiệm của nhà thầu khảo sát xây dựng trong công tác khảo sát xây dựng ?

 • Câu hỏi 66: Tôi là nhà thầu thiết kế, tôi có trách nhiệm gì trong việc khảo sát xây dựng công trình do mình thiết kế ?

 • Câu hỏi 65: Trách nhiệm của chủ đầu tư đối với công tác xây dựng là gì? Tôi là chủ đầu tư nhưng không có chuyên môn về khảo sát xây dựng thì trách nhiệm của tôi đối với công tác này như thế nào ?

 • Câu hỏi 64: Tại sao phải nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng? Trường hợp chủ đầu tư không có chuyên môn về khảo sát xây dựng, thì thực hiện việc nghiệm thu kết quả khảo sát như thế nào?

 • Câu hỏi 63: Trước khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, tôi có phải thực hiện công tác khảo sát xây dựng không ?

 • Câu hỏi 62: Tại sao phải khảo sát xây dựng bổ sung? Khi thực hiện khảo sát bổ sung, có phải lập nhiệm vụ và điều chỉnh phương án khảo sát đã được phê duyệt không? Trình tự thực hiện như thế nào?

 • Câu hỏi 61: Khi đang thi công xây dựng công trình, nếu nhà thầu thi công xây dựng phát hiện điều kiện địa chất thực tế khác với báo cáo kết quả khảo sát sử dụng để thiết kế thì phải xử lý thế nào?

 • Câu hỏi 60: Trong hoạt động xây dựng, công tác khảo sát xây dựng được thực hiện phù hợp với từng loại công việc và từng bước thiết kế được hiểu như thế nào?

 • Câu hỏi 59: Tại sao khi lập đồ án quy hoạch xây dựng phải thực hiện khảo sát xây dựng?

 • Câu hỏi 58: Vì sao phải lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát? Nội dung của phương án kỹ thuật khảo sát là gì?

 • Câu hỏi 57: Tại sao phải lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát? Tôi là chủ đầu tư có được tự lập nhiệm vụ khảo sát không?

 • Câu hỏi 56: Công việc khảo sát khác là gì? Việc quan trắc biến dạng công trình, kiểm định chất lượng công trình xây dựng có phải là khảo sát xây dựng không?

 • Câu hỏi 55: Trước khi thực hiện thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng có phải thực hiện khảo sát xây dựng không?

 • Câu hỏi 54: Khi lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình có phải thực hiện khảo sát xây dựng không? Mức độ khảo sát đến đâu?

 • Câu hỏi 53: Tại sao phải thực hiện khảo sát xây dựng?

 • Câu hỏi 52: Khi thanh toán chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công trong dự toán cho nhà thầu, có cần phải căn cứ vào thiết kế và dự toán được duyệt hay không?

 • Câu hỏi 51: Khi lập dự toán xây dựng công trình, có được ghi rõ xuất xứ, thương hiệu của loại vật tư, vật liệu sử dụng không?

 • Câu hỏi 50: Việc quản lý chi phí đối với Dự án ĐTXDCT sử dụng vốn NSNN có gì khác so với các dự án sử dụng nguồn vốn khác?

 • Câu hỏi 49: Khi thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án thì chủ đầu tư có trách nhiệm gì trong quá trình thực hiện dự án?

 • Câu hỏi 48: Trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư có được phép thành lập Ban quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án không? Nếu thuê tư vấn thì nhiệm vụ cụ thể của tư vấn là gì?

 • Câu hỏi 47: Đơn vị chúng tôi đầu tư Dự án xây dựng cải tạo trụ sở làm việc hiện có. Để triển khai thực hiện dự án này, chúng tôi có cần phải thành lập ban quản lý dự án hay không?

 • Câu hỏi 46: Tôi là giám đốc bệnh viện, sắp tới bệnh viện được đầu tư cải tạo nâng cấp bệnh viện. Vậy tôi có được làm giám đốc quản lý dự án này không?

 • Câu hỏi 45: Trong quá trình thực hiện có được điều chỉnh dự án ĐTXDCT không? Trường hợp nào được điều chỉnh?

 • Câu hỏi 44: Xin cho biết nguyên tắc uỷ quyền hoặc phân cấp quyết định đầu tư?

 • Câu hỏi 43: Ai có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với dự án ĐTXDCT? Người quyết định đầu tư có trách nhiệm gì khi đầu tư dự án không có hiệu quả, gây thất thoát lãng phí vốn?

 • Câu hỏi 42: Tại sao thiết kế cơ sở trong dự án ĐTXDCT phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng tổ chức thẩm định?

 • Câu hỏi 41: Việc thẩm định dự án ĐTXDCT gồm những nội dung gì?

 • Câu hỏi 40: Vì sao phải thẩm định dự án ĐTXDCT trước khi quyết định đầu tư? Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định dự án ĐTXDCT?

 • Câu hỏi 39: Tôi được giao chủ đầu tư một dự án nhưng không có chuyên môn, có thể thuê một tổ chức tư vấn lập thuyết minh dự án ĐTXDCT và một tổ chức tư vấn khác lập phần thiết kế cơ sở được không?

 • Câu hỏi 38: Tại sao chỉ có các dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A mới phải lập Báo cáo ĐTXDCT?

 • Câu hỏi 37: Đơn vị chúng tôi là một doanh nghiệp xây dựng khi đầu tư xây dựng nhà máy mới sản xuất gạch ốp lát thì đơn vị chúng tôi có được tự lập dự án ĐTXDCT hay không?

 • Câu hỏi 36: Ai là chủ ĐTXDCT? Trách nhiệm của chủ đầu tư khi lập dự án ĐTXDCT được quy định như thế nào?

 • Câu hỏi 35: Tại sao phải phân loại dự án ĐTXDCT? Việc phân loại dự án ĐTXDCT được quy định dựa trên những tiêu chí nào?

 • Câu hỏi 34: Năm nay xã tôi có kế hoạch xây dựng hai dãy nhà lớp học cho học sinh trong xã tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đồng, chúng tôi có cần phải lập dự án ĐTXDCT hay không?

 • Câu hỏi 33: Dự án ĐTXDCT là gì? Tại sao phải lập dự án ĐTXDCT? Tôi xây dựng nhà ở thì có cần phải lập dự án hay không?

 • Câu hỏi 32: Quy hoạch không gian các trục đường như đường Láng - Hoà Lạc thuộc loại quy hoạch nào? Vận dụng thế nào để tính chi phí lập quy hoạch?

 • Câu hỏi 31: Việc cắm mốc và bảo vệ mốc giới quy hoạch xây dựng đ­ược quy định như­ thế nào?

 • Câu hỏi 30: Việc cắm mốc giới quy hoạch được thực hiện như thế nào đối với khu vực mở rộng đô thị, mốc giới xác định phạm vi ranh giới đô thị có được đư­a ra thực địa không?

 • Câu hỏi 29: Chứng chỉ quy hoạch xây dựng là gì? Tại sao phải cung cấp chứng chỉ quy hoạch? Khi xin giấy phép xây dựng có bắt buộc phải xin chứng chỉ quy hoạch như­ là một thủ tục không?

 • Câu hỏi 28: Việc cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đư­ợc thực hiện như­ thế nào?

 • Câu hỏi 27: Việc công bố, công khai quy hoạch xây dựng đư­ợc thực hiện thông qua những hình thức nào?

 • Câu hỏi 26: Việc công bố quy hoạch xây dựng đ­ược thực hiện nh­ư thế nào?

 • Câu hỏi 25: Nội dung quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trong quy hoạch xây dựng điểm dân cư­ nông thôn?

 • Câu hỏi 24: Đối với những xã chư­a có bản đồ địa hình thì việc tiến hành quy hoạch xây dựng ra sao?

 • Câu hỏi 23: Tại sao phải quy hoạch điểm dân c­ư nông thôn? Khi một xã có nhiều điểm dân cư thì trình tự thực hiện quy hoạch thế nào?

 • Câu hỏi 22: Trách nhiệm của HĐND các cấp trong công tác quy hoạch xây dựng?

 • Câu hỏi 21: Tại sao khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng phải lấy ý kiến của nhân dân? Việc lấy ý kiến được thực hiện thế nào?

 • Câu hỏi 20: Xin cho biết điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư­, kỹ sư nh­ư thế nào?

 • Câu hỏi 19: Tôi hành nghề độc lập vậy tôi có đ­ược thiết kế quy hoạch xây dựng không?

 • Câu hỏi 18: Những ng­ười ch­ưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư thì đ­ược thực hiện những công việc gì trong đồ án quy hoạch?

 • Câu hỏi 17: Tại sao phải quy định điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng? Điều kiện năng lực đ­ược quy định như­ thế nào?

 • Câu hỏi 16: Tôi là kiến trúc sư đã tốt nghiệp được 5 năm vậy tôi có được làm chủ nhiệm thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng không?

 • Câu hỏi 15: Nội dung của thiết kế đô thị đư­ợc quy định như­ thế nào?

 • Câu hỏi 14: Tại sao phải có nội dung quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, các nội dung đó là gì?

 • Câu hỏi 13: Bản đồ chỉ giới đ­ường đỏ về cắm mốc xây dựng bao gồm những nội dung gì?

 • Câu hỏi 12: Tại sao phải xác định chỉ giới xây dựng trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng?

 • Câu hỏi 11. Xin cho biết chỉ giới đ­ường đỏ và chỉ giới xây dựng trong quy hoạch xây dựng là gì ?

 • Câu hỏi 10: Đối với các khu vực ch­ưa có quy hoạch chung xây dựng có thể lập ngay quy hoạch chi tiết xây dựng đ­ược không?

 • Câu hỏi 9: Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị gồm bao nhiêu loại? Tạo sao phải phân loại quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị ?

 • Câu hỏi 8: Tại sao trong quy hoạch chung xây dựng đô thị phải có nội dung định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật?

 • Câu hỏi 7: Đối với các quận, huyện có phải lập quy hoạch chung xây dựng không?

 • Câu hỏi 6: Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị đ­ược quy định nh­ư thế nào?

 • Câu hỏi 5: Xin cho biết việc lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng đư­ợc quy định nh­ư thế nào?

 • Câu hỏi 4: Là một tỉnh nằm trong khu vực quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, xin cho biết trách nhiệm của chính quyền tỉnh đối với công tác quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh như thế nào?

 • Câu hỏi 3: Xin cho biết quy hoạch xây dựng gồm bao nhiêu loại? Nội dung chủ yếu của từng loại quy hoạch xây dựng?

 • Câu hỏi 2: Với cương vị Chủ tịch tỉnh, tôi muốn biết trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp đối với công tác quy hoạch xây dựng là gì?

 • Câu hỏi 1: Tại sao quy hoạch xây dựng phải đi trư­ớc một bước?

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan