TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC (CÓ ĐÁP ÁN)

80 494 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2015, 09:56

Tuyển tập đề thi thử Đại học của các trường THPT năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page 1 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG NĂM 2014 ĐỀ 01  TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC – LẦN 1 MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút – 50 câu trắc nghiệm Mã đề thi 135 Họ và tênLớp Câu 1:  mol CO 2  2  A. 3 B. 5 C. 6 D. 4 Câu 2:  2  2  2  2 O 5   3  A. 50% B. 80% C. 66,7% D. 75% Câu 3:  8 H 10 O 2   A. 10 B. 3 C. 13 D. 15 Câu 4:  3 ) 3  3 ) 2   A. NaNO 3 , Cu(NO 3 ) 2  3 . B. NaNO 3  C. NaNO 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Cu(NO 3 ) 2  3 . D. NaNO 3  Câu 5:  A. Cho 50 ml dd H 2 SO 4  2 0,5M B. Cho 50 ml dd KHSO 4  3 1M C. Cho 50 ml dd KHSO 4 2 D. Cho 50 ml dd H 2 SO 4  2 CO 3 1M Câu 6:: FeCl 2 , FeSO 4 , Na 2 SO 3 , MgSO 4  2 SO 4  - A. 4 B. 5 C. 6 D. 3 Câu 7:  3 ) 2  2 , Ca(NO 3 ) 2 , NaOH, Na 2 CO 3 , KHSO 4 , Na 2 SO 4 , Ca(OH) 2 , H 2 SO 4  A. 5. B. 2. C. 6. D. 3. Câu 8: a-Gly-Val--Gly-   A. 17,025. B. 68,1. C. 19,455. D. 78,4 Câu 9:  5 H 8 O 2     A. 6. B. 8. C. 10 D. 7. Câu 10:     A. 2. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 11:  2 SO 4 20% thu  2  Tuyển tập đề thi thử Đại học của các trường THPT năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page 2 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com A. 101,68 gam. B. 104,96 gam. C. 88,20 gam. D. 97,80 gam. Câu 12:  +  +   6  +  A. 19. B. 38 C. 37. D. 18. Câu 13: Cho 2-metylpropan-1,2-   A. C 4 H 8 O 2 B. C 4 H 8 O 3 C. C 4 H 6 O 3 D. C 4 H 6 O 2 Câu 14:  AgNO 3   A. 16,20 gam B. 22,68 gam C. 19,44 gam D. 25,92 gam Câu 15:  6 H 12 N 2 O 3  A. 5. B. 7. C. 6. D. 4. Câu 16:  x H y   3   A. 6. B. 5. C. 3. D. 4. Câu 17:  1) Fe 2 O 3 (r) + 3CO(k) 2Fe(r) + 3CO 2 (k) 2) CaO(r) + CO 2 (k) CaCO 3 (r) 3) N 2 O 4 (k) 2NO 2 (k) 4)H 2 (k) + I 2 (k) 2HI(k) 5) 2SO 2 (k) + O 2 (k) 2SO 3 (k)  A. 1, 2, 4, 5. B. 1, 4. C. 1, 2, 4. D. 2, 3, 5. Câu 18:  5 H 8 O 2   3 trong NH 3  A. 2. B. 1. C. 3 D. 4. Câu 19: O 3 , Cl 2 , H 2 S, FeCl 3 , KClO 4  A.  B.  C.  D.  Câu 20:    4 + , Na + , Ba 2+   A. NO 3 - B. CH 3 COO - C. SO 4 2- D. CO 3 2- Câu 21:  5 H 8  2   A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. Câu 22:  H 2 SO 4  o  A. 14 B. 10 C. 11 D. 15 Câu 23: axit  -  -  2   A. 4:5 B. 3:5 C. 4:3 D. 2:1 Câu 24:  4 H 8  2  0 ) thu - A. 3 B. 5 C. 4 D. 6 Câu 25:   2    A. 1 M B. 0,5 M C. 1,25 M D. 2,5 M Câu 26:  1 gam Fe(NO 3 ) 2  2 gam Al(NO 3 ) 3  Tuyển tập đề thi thử Đại học của các trường THPT năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page 3 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com  2   2 O (k 1  2  A.  B.  C.  D.  Câu 27: Cho 0,1 mol -    A. Glyxin. B. Valin. C. Axit glutamic. D. Alanin. Câu 28:  3 , Cu(NO 3 ) 2 , MgCO 3 , Ba(HCO 3 ) 2 , NH 4 HCO 3 , NH 4 NO 3  3 ) 2 .    A. 6 B. 5 C. 3 D. 4 Câu 29:  A.  2  B.  3 trong NH 3  C.  D.  2  Câu 30:  2 CO 3 ; Ba(HCO 3 ) 2 ; NaBr; BaBr 2 ; MgCl 2 ; CH 3 COOK.  2 SO 4  A. 3 B. 6. C. 2 D. 4 Câu 31:  2  3    A. 78(2z - x - 2y) B. 78(4z - x - y) C. 78(4z - x - 2y) D. 78(2z - x - y) Câu 32: andehit acrylic, axit fomic, phenol, poli etilen, stiren, toludin, vinyl axetilen.   A. 6 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 33: - 2   A.  2 B.  C.  D.  Câu 34:   A. 20 B. 14 C. 16 D. 18 Câu 35:  3    A. 26,15% B. 17,67% C. 28,66% D. 75,12% Câu 36:  -  2  -   A. 2,8 B. 5,04 C. 5,6 D. 2,52 Câu 37:   2  2  A. 15,54 B. 16,98 C. 21,78 D. 31,08 Câu 38: cbon thu  2  2  2  A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 39:  o  0 o  80 o  A. 187,5 s. B. 37,5 s. C. 30 s. D. 44,6 s. Câu 40: sai ? Tuyển tập đề thi thử Đại học của các trường THPT năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page 4 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com A.  2 (SO 4 ) 3  B.  (thêm nước)  C.  D.  2 Câu 41:   Ca(OH) 2   A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. Câu 42:    A. 6. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 43:  2 SO 4  3   2 SO 4   : A. 11,2 B. 9,6 g. C. 16,8 D. 16,24 Câu 44: Cho 4,8 (g) Br 2  2   3  A. 39,98(g) B. 55,58(g) C. 44,3(g) D. 28,5 (g) Câu 45:  3   2  A. 0,45 B. 0,55 C. 0,575 D. 0,61 Câu 46:  -  -  -  2 SO 4  2 SO 4   A. Al; Na; Cu; Fe B. Na; Fe; Al; Cu C. Na; Al; Fe; Cu D. Al; Na; Fe; Cu Câu 47:  (1). S 2- < Cl - < Ar < K +    1 . ( 2     ( 2 O 7 .  A. 5 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 48: -6,6, -  A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. Câu 49:  2 CO 3  3 0,6   2   A. 9,85 B. 11,82 C. 23,64 D. 7,88 Câu 50: toluen, ancol benzylic, isopren, axit metacrylic, vinyl axetat, phenyl amin A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.  Tuyển tập đề thi thử Đại học của các trường THPT năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page 5 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; Be =9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr=52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; I=127; Ba = 137. Tuyển tập đề thi thử Đại học của các trường THPT năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page 6 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com ĐỀ 02  TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút; ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút;  SBD: Mã đề thi 150  ut H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; P = 31; Li = 7; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108. Câu 1:  -  - 2  A. NaHCO 3 B. Na 2 SO 3 C. Na 2 CO 3 D. Na 2 S Câu 2:  3 H 6 O 2  A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. Câu 3:  7 H 8   A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 4:  (1) NH 3 dd AlCl 3  (2) NaHCO 3 + ddBaCl 2  (3) NH 3  4  (4) H 2 S + ddZnCl 2  (5) Zn 3 P 2   (6) K 3 PO 4 + dd CaCl 2 → kết tủa  A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 5:  (1) 2NaHCO 3 (r)  Na 2 CO 3(r) + H 2 O (k) + CO 2(k) (3) CO 2(k) + CaO (r)  CaCO 3(r) (2) C (r) + CO 2(k)  2CO (k) (4) CO (k) + H 2 O (k)  CO 2(k) + H 2 (k)  2  A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 6:  C(1 NH 2 ; 1  2    A. 44,5% B. 54,5% C. 56,7% D. 50%. Câu 7: Cho 2,721 gam cao su buna- 4   A. 1 : 2. B. 2 : 1. C. 1 : 1. D. 3 : 2. Câu 8:  A. CO 2 . B. MgCl 2 . C. HNO 3 . D. NH 4 Cl. Câu 9:    A. 2,7 B. 5,4 C. 10,8 D. 8,1 Câu 10:  : Tuyển tập đề thi thử Đại học của các trường THPT năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page 7 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com  3 ; (2) NaHSO 4  2 (3) Na 2 CO 3   2 ; (5) BaCl 2  (6) CaCl 2  3  A. 2, 4,5, B. 2, 4,5, C. 5,6 D. 2,5,6 Câu 11:  A. 56 B. 52 C. 54 D. 58 Câu 12:   3 .  A. metyl axetat. B. axit acrylic. C. phenol. D. anilin. Câu 13:  (1) cumen (2) benzyl amin  (4) ancol anlylic (5) phenol (6) Vinyl axetat  (8) axit stearic (9) axit fomic A. 7. B. 4. C. 6. D. 5. Câu 14:   A. H 2 N C 2 H 4 COOH B. (H 2 N)CHCOOH C. H 2 N C 5 H 10 COOH D. (H 2 N)C 4 H 7 COOH Câu 15:  A. Zn, Fe, Ni, Na. B. Cu, Zn, Mg, Ag. C. Pb, Sn, Al, Ag. D. Cu, Fe, Ag, Sn. Câu 16: A. NaCl B. Na 2 SO 4 C. NaHSO 3 D. NaHCO 3 Câu 17: Cho   Al, ZnO, Al 2 (SO 4 ) 3 , Al(OH) 3 , NaHSO 4 , CH 3 COONH 4 , axit glutamic, KHCO 3; CH 3 NH 3 Cl; Alanin . S    A. 5. B. 6. C. 4. D. 7. Câu 18:  A. (NH 4 ) 2 HPO 4  2 PO 4 ) 2 . B. NH 4 H 2 PO 4  4 ) 2 HPO 4 . C. NH 4 H 2 PO 4  2 PO 4 ) 2 . D. Ca(H 2 PO 4 ) 2 . Câu 19: Cho (CH 3 ) 2 C=CH- CH 3  A. 1,1--2-ol. B. 2-metylbutan-2-ol. C. 3-metylbutan-2-ol. D. 1,1--1-ol. Câu 20:  3   x O y  A. N 2 O B. NO 2 C. N 2 D. NO Câu 21:   2   3  A. 0,896. B. 1,120. C. 0,726. D. 0,747. Câu 22: Cation X 2+  5 4  A. m VIIIB. B.  C.  D.  Câu 23:  2 ; CuSO 4  2 (SO 4 ) 3   A. Cu, Fe, Zn. B. Fe, Zn, Cu. C. Cu, Zn, Fe. D. Fe, Cu, Zn. Câu 24:  4 H 10  A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. Câu 25:  3 /NH 3   A. C 2 H 3 CHO B. HCHO C. CH 3 CHO D. C 2 H 5 CHO Câu 26:  3 O 4 + H 2 SO 4  + SO 2 + Tuyển tập đề thi thử Đại học của các trường THPT năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page 8 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com  A. 14. B. 21. C. 26. D. 12. Câu 27:  A. 21% B. 23,335% C. 42% D. 46,67% Câu 28:  2 (k)  N 2 O 4 (k).   A.  B.  C.  D.  Câu 29:  2 .   A. Axit metacrylic B. Axit oleic C. Axit oxalic D. Axit acrylic Câu 30:  4 H 11  2  A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. Câu 31:   X + Z Y  A.  B.  C.  D.  Câu 32:  2 SO 4  2   A. 13,26 B. 15,8 C. A. 4,46 D. 8,58 Câu 33:  -  2 (SO 4 ) 3 . -  3  2 . - Cho Fe 3 O 4  2 SO 4  -  2 S uCl 2 . -  2 S FeCl 3 . - Cho Fe 2 O 3   A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. Câu 34:  (1)  3 . (2)  (3)  4 . (4)  (5)  2 SO 4 2M.  3  A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 Câu 35:  2  (1) Stiren (2) propoilen  (4) Vinyl axetilen  (6) metyl acrylat (7) etyl xiclopropan (8) xiclohexan (9) axit fomic A. 6. B. 8. C. 7. D. 5. Câu 36:   A. 27,6. B. 20,48. C. 18,24. D. 24,96. Câu 37: c; 0,04 mol axit   3 /NH 3   2 0,5M.  Tuyển tập đề thi thử Đại học của các trường THPT năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page 9 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com A. 16 B.  C.  D.  Câu 38: i   m  100 ml dung dch     CuCl 2 0,5M  NaCl 2,5M i  tr hi  i  100%)  cng    7,5A trong 3860   gam  l A. 6,5. B. 13. C. 3,25. D. 9,75. Câu 39:  2 SO 4 c sn phm ha S). T khi ca X so v c A. C 3 H 6 O B. C 3 H 8 O C. C 4 H 8 O D. C 4 H 10 O Câu 40: c 100 ml ancol 46 0 . Kha ancol p th   2  c a gam mun ng x c A. 106 gam. B. 84,8 gam. C. 169,6 gam. D. 212 gam. Câu 41:  A. Ca, Zn, Mg, Ag. B. Mg, Be, Sn, K. C. Pb, Sn, Al, Zn. D. Zn, Fe, Ba, Na. Câu 42: E      A. CH 3 -CH 2 -OOC-CH 2 COOCH 3 B. HCOOCH 3  3 COOC 2 H 5 C. C 2 H 5 -COO-C 2 H 5 D. CH 3 CH 2 CH 2 -OOC-CH 2 CH 2 COOCH 3 Câu 43:    A. P. B. S. C. N. D. Cl. Câu 44:  2  2    A. 8,12 B. 32,58 C. 10,8 D. 21,6 Câu 45: -Gly-Val-   A. 11,717 B. 10,745 C. 10,971 D. 11,825 Câu 46:  -Gly-0,33M   A. 11,802 B. 11,514 C. 11,37 D. 11,3286 Câu 47:  C 2 H 3 OOCC 6 H 3 (OH)OOCCH 3   A. 17,2 B. 15,76 C. 16,08 D. 14,64 Câu 48:  2  2 ZnO 2   A. 14,85 B. 4,95 C. 7,8 D. 9,9 Câu 49:  3 CH(C 2 H 5 )CH(OH)CH 3  A. 3-etyl hexan-5-ol. B. 4-etyl pentan-2-ol. C. 3-metyl pentan-2-ol. D. 2-etyl butan-3-ol. Câu 50:  3   3  A. 0,35M B. 0,3 M C. 0,2 M D. 0,4M  Tuyển tập đề thi thử Đại học của các trường THPT năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page 10 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com ĐỀ 03 Trường THPT Hùng Vương ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN I Tx Phú Thọ - Phú Thọ Môn: HÓA HỌC.khối A,B Thời gian 90 phút    Ca = 40, O= 16, H = 1, C = 12, N = 14, Fe =56 , Cl = 35,5 , F = 19 , Ag = 108, Mg = 24 , Na = 23 , Al = 27, K = 39 , Cu = 64 , S = 32 , Zn = 65. Câu 1.  + , x mol HCO 3 - , 0,1 mol NH 4 +  3 -   2   2  A. 8,2 g B. 21,7g C. 6,5g D.15,2g Câu 2.  c  A. 10,3425 B. 10,3435 C. 10,3445 D. 10,3455 Câu 3.  3 COOH + CH 3 COOC 2 H 5 + HCOOCH 3   A. 5,0g B. 4,5g C. 4,0g D. 5,8g Câu 4.    A. C 2 H 7  3 H 9 N B. CH 5  2 H 7 N C. C 3 H 9  4 H 11 N D. C 3 H 7  4 H 9 N Câu 5.    2  A. B. C.  D.  Câu 6.  4 NO 2 , NH 4 HCO 3 , MgCO 3 , KMnO 4 , NaNO 3   A. 4. B. 2. C. 5. D. 3 Câu 7.  2 + 3N 2  3  2   A. B.  C. D.  Câu 8.  2   3   A. 82,8 gam B. 57,4 gam C. 79 gam D. 104,5 gam Câu 9.   3  4  A. B.  C.  D.  Câu 10.  3   3+ , Fe 2+ , NO  3   A. y/4 < x < 3y/8 B. 3y/8 < x < y/4 C. y/8 < x < y/4 D . x > 3y/8 Câu 11. c ca mt s phn ng 1) Fe 2 O 3 (r) + 3CO(k)  2Fe(r) + 3CO 2 (k) 2) CaO(r) + CO 2 (k)  CaCO 3 (r) 3) N 2 O 4 (k)  2NO 2 (k) 4)H 2 (k) + I 2 (k)  2HI(k) 5) 2SO 2 (k) + O 2 (k)  2SO 3 (k)  A. 1, 2, 4, 5. B. 2, 3, 5. C. 1, 4. D. 1, 2, 4. Câu 12 :  2  2   2  Mã đề 213 [...]... - - HT ST&BS: Cao Vn Tỳ Page 23 Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyn tp thi th i hc ca cỏc trng THPT nm 2014 Blog: www.caotu28.blogspot.com 06 Tr-ờng thpt l-ơng đắc bằng Mó thi 113 thi gm cú 6 trang ) KHO ST CHT LNG LP 12 LN 1 NM 2014 Mụn thi : HểA HC Thi gian lm bi :90 phỳt (khụng k thi gian phỏt Cho bit khi lng nguyờn t (theo u) ca cỏc nguyờn t: H = 1; Li = 7; C = 12; N =... 51A,52B,53B,54A,55A,56A,57A,58C,59B,60D ST&BS: Cao Vn Tỳ o Page 35 Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyn tp thi th i hc ca cỏc trng THPT nm 2014 S GD-T TP NNG Tr THPT PHAN CHU TRINH Blog: www.caotu28.blogspot.com 08 THI TH I HC, CAO NG NM - LN 2 Mụn: HểA HC_ Khi A, B Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt thi ny gm cú 05 trang M S : 132 Cõu 1: Trn C2H6 v mt ankin X ( th khớ) theo t l mol 1:1, ri thờm... Ht-(Hc sinh c s dng bng tun hon cỏc nguyờn t húa hc) ST&BS: Cao Vn Tỳ Page 13 Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyn tp thi th i hc ca cỏc trng THPT nm 2014 Blog: www.caotu28.blogspot.com 04 S GD T NGH AN TRNG THPT NG THC HA THI TH I HC LN 2 MễN HểA HC Thi gian lm bi: 90phỳt; (60 cõu trc nghim) Mó thi 134 H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: Cho bit khi lng nguyờn t (theo vC) ca cỏc nguyờn t: H = 1; C = 14;... m l A 40,60 B 34,30 C 22,60 D 34,51 ST&BS: Cao Vn Tỳ Page 29 Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyn tp thi th i hc ca cỏc trng THPT nm 2014 Blog: www.caotu28.blogspot.com 07 TRNG THPT CHUYấN NGUYN HU THI TH I HC LN TH II NM 2014 MễN : HểA HC - KHI A, B Thi gian lm bi: 90 phỳt; H, tờn thớ sinh: Mó thi 132 S bỏo danh: I Phn chung cho tt c cỏc thớ sinh: 40 cõu Cõu 1: Hp cht A cú cụng thc... B Toluen v p-crezol D Cumen v natri phenolat Page 19 Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyn tp thi th i hc ca cỏc trng THPT nm 2014 05 S GIO DC & O TO NGH AN TRNG THPT DIN CHU 3 Blog: www.caotu28.blogspot.com THI TH I HC-CAO NG LN 2 MễN HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt; (50 cõu trc nghim) Mó thi 357 Cõu 1: Cho 3,625 gam hp kim ca Fe, Cr, Al tỏc dng vi dung dch NaOH d thoỏt ra 2,25l... l (b qua s in ly ca nc) A 4,657 B 9,243 C 5,55 D 4,456 Cõu 54: Cho mt s nhn nh v nguyờn nhõn gõy ụ nhim mụi tr ng khụng khớ nh sau: 1 Do hot ng ca nỳi l a 2 Do khớ thi cụng nghip, sinh hot 3 Do khớ thi t cỏc phng tin giao thụng 4 Do khớ thi t quỏ trỡnh quang hp ca cõy xanh 5 Do nng cao ca cỏc ion kim loi: Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ trong cỏc ngun nc Nhn nh ỳng l: A 2, 3, 5 B 2, 3, 4 C 1, 2, 3 D 1, 2,... Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyn tp thi th i hc ca cỏc trng THPT nm 2014 Blog: www.caotu28.blogspot.com (3) Xenluloz cú cu trỳc mch phõn nhỏnh (4) Saccaroz lm mt mu nc brom (5) Fructoz cú phn ng trỏng bc (6) Glucoz tỏc dng c vi dung dch thuc tớm (7) Trong dung dch, glucoz tn ti ch yu dng mch vũng v mt ph n nh dng mch h S phỏt biu ỳng l: A 6 B 4 C 5 D 3 Cõu 33: Gi thit trong tinh th cỏc nguyờn t st... cht lng sau: Stiren, ST&BS: Cao Vn Tỳ Page 20 Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyn tp thi th i hc ca cỏc trng THPT nm 2014 Blog: www.caotu28.blogspot.com benzen, toluen l A Dung dch AgNO3/NH3 B Dung dch Brom C Dung dch KMnO4 D Cu(OH)2 Cõu 12: Hp kim Cu-Zn (45% Zn) cú tớnh cng, bn hn Cu dựng ch to cỏc chi tit mỏy, ch to thit b dựng trong úng tu bin gi l A Vng 9 cara B ng thau C ng bch D ng thanh Cõu 13:... axetic v anehit acrylic C Anehit fomic v anehit acrylic D Anehit fomic v anehit metacrylic Cõu 38: Trong cỏc phỏt biu sau, phỏt biu no ỳng: ST&BS: Cao Vn Tỳ Page 17 Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyn tp thi th i hc ca cỏc trng THPT nm 2014 Blog: www.caotu28.blogspot.com A Khi cho qu tớm vo dung dch mui natri ca glyxin s xut hin mu xanh B Cú 3 -amino axit cú th to ti a 6 tripeptit C Mi peptit u cú phn... loóng cú nh mt vi git dung dch CuSO4 S tr ng hp xy ra n mũn in hoỏ l: A 4 B 2 C 3 D 1 Cõu 48: Ng i ta ó sn xut khớ metan thay th mt ph n cho ngun nguyờn liu hoỏ thch bng cỏch no sau õy: A Lờn men cỏc cht thi hu c nh phõn gia sỳc trong h m Biogaz B Thu khớ metan t khớ bựn ao C Lờn men ng cc D Cho hi nc i qua than núng trong lũ Cõu 49: Cho cỏc dung dch sau: NaHCO3, NH4Cl, C6H5ONa, lysin, alanin, axit glutamic, . Tuyển tập đề thi thử Đại học của các trường THPT năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page 1 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC CỦA.  TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút; ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013 -2014 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút;. Tuyển tập đề thi thử Đại học của các trường THPT năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page 6 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com ĐỀ 02  TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC (CÓ ĐÁP ÁN), TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC (CÓ ĐÁP ÁN), TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC (CÓ ĐÁP ÁN)

Từ khóa liên quan