Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học

71 735 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 07:54

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ GV ra đề: Phạm Thị Thanh Nguyệt ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN 1 NĂM 2014 Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề) Họ, tên thí sinh: Lớp: ……………… Số báo danh: Mã đề: 12.2014 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Cho cá thể mắt đỏ thuần chủng lai với cá thể mắt trắng được F 1 đều mắt đỏ. Cho con cái F 1 lai phân tích với đực mắt trắng được tỉ lệ 3 mắt trắng : 1 mắt đỏ, trong đó mắt đỏ đều là con đực. Kết luận nào sau đây là đúng: A. Màu mắt di truyền theo trội hoàn toàn. P: ♀X A X A x ♂ X a Y. B. Màu mắt di truyền theo tương tác bổ sung. P: ♂AAX B X B x ♀ aaX b Y. C. Màu mắt di truyền theo tương tác bổ sung. P: ♀ AAX B X B x ♂ aaX b Y. D. Màu mắt di truyền theo trội hoàn toàn. P: ♂ X A X A x ♀ X a Y. Câu 2: Bằng chứng tiến hóa nào được xem là bằng chứng có sức thuyết phục nhất? A. Bằng chứng phôi sinh học so sánh. B. Bằng chứng giải phẫu học so sánh. C. Bằng chứng địa lí. D. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử. Câu 3: Cho phép lai P : AaBbDdFf × aaBbDdff. Theo lí thuyết, tỉ lệ cây dị hợp ở F 1 là A. 16 9 . B. 16 15 . C. 9 7 . D 9 8 . Câu 4: Cơ quan tương đồng là những cơ quan: A. có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự. B. cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau. C. cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau. D. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau. Câu 5: Ruồi giấm X N X N , X N Y : Chết X n X n , X n Y : Cánh bình thường (hoang dại) X N X n: Cánh có mấu (đột biến) P: ♂ hoang dại x ♀ đột biến → Tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình giữa những ruồi sống sót ở F 1 là A. Kiểu gen : ¼ X N X n : ¼ X n X n : ¼ X n Y Kiểu hình : ¼ cái đột biến : ¼ cái hoang dại : ¼ đực hoang dại : ¼ chết B. Kiểu gen : 1/3 X N X n : 1/3X n X n : 1/3X n Y Kiểu hình : 1/3 cái đột biến : 1/3 cái hoang dại : 1/3 đực hoang dại C. Kiểu gen : 1/3 X N X n : 1/3X n X n : 1/3X n Y Kiểu hình : ¼ cái đột biến : ¼ cái hoang dại : ¼ đực hoang dại : ¼ chết D. Kiểu gen : ¼ X N X n : ¼ X n X n : ¼ X N Y : ¼ X n Y Kiểu hình : ¼ cái đột biến: ¼ cái hoang dại : ¼ đực hoang dại : ¼ chết Câu 6: Theo ĐacUyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của chọn giống và tiến hoá là A. những biến đổi đồng loạt của sinh vật theo một hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh. B. biến dị xuất hiện trong quá trình sinh sản của từng cá thể riêng lẻ, theo những hướng không xác định và được di truyền. C. biến dị không di truyền. D. biến dị đột biến. Câu 7: Tính trạng bạch tạng ở người là tính trạng lặn (do alen a qui định ). Nếu bố và mẹ đều dị hợp tử, họ sinh ra được 4 người con thì khả năng họ có 2 người con bình thường, 2 người con bị bạch tạng vói xác suất là : A. 0,74. B. 0,0352. C. 0,0074. D. 0,00034. Câu 8 : Để tạo dòng thuần nhanh nhất người ta dùng công nghệ tế bào nào? A. Tạo giống bằng công nghệ nuôi cấy tế bào. B. Tạo giống bằng nuôi cấy hạt phấn. C. Dung hợp tế bào trần. D. Tạo giống bằng tế bào xoma có biến dị. Câu 9: Trong các phát biểu sau, phát biểu không đúng về tiến hoá nhỏ là A. tiến hoá nhỏ là hệ quả của tiến hoá lớn. B. quá trình tiến hoá nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp. 1 C. quá trình tiến hoá nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắn. D. tiến hoá nhỏ có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm. Câu 10: Một cơ thể dị hợp 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng, khi giảm phân tạo giao tử A BD = 15%, kiểu gen của cơ thể và tần số hoán vị gen là A. Aa bD Bd ; f = 30%. B. Aa bD Bd ; f = 40%. C. Aa bd BD ; f = 40%. D. Aa bd BD ; f = 30%. Câu 11: Điều không đúng về nhiệm vụ của di truyền y học tư vấn là A. góp phần chế tạo ra một số loại thuốc chữa bệnh di truyền. B. cung cấp thông tin về khả năng mắc các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia đình đã có bệnh này. C. cho lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ. D. cho lời khuyên trong việc đề phòng và hạn chế hậu quả xấu của ô nhiễm môi trường. Câu 12: Cho một cây tự thụ phấn, đời F1 thu được 43,75% quả đỏ, 56,25% quả vàng. Trong số những cây quả đỏ ở F1, tỉ lệ cây thuần chủng là bao nhiêu? A. 16 3 B. 7 3 C. 16 1 D. 4 1 Câu 13: Điều nào sau đây không thuộc quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến? A. chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn. B. tạo dòng thuần chủng của thể đột biến. C. xử lí mâu vật bằng tác nhân gây đột biến. D. lai thể đột biến với dạng mẫu ban đầu. Câu 14: Ở một loài thực vật: gen A qui định tính trạng quả tròn, gen a qui định tính trạng quả bầu dục, gen B qui định tính trạng quả ngọt, gen b qui định tính trạng quả chua (2 gen nằm trên cùng một NST). F 1 lai phân tích được tỉ lệ ở con lai 15 cây quả tròn, ngọt : 15 cây quả bầu dục, chua : 5 cây quả tròn, chua : 5 cây quả bầu dục, ngọt. Kiểu gen của F 1 và tần số hoán vị là: A. Ab aB với tần số hoán vị gen 25%. B. AB ab với tần số hoán vị gen 25% . C. Ab aB với tần số hoán vị gen 37,5% . D. AB ab với tần số hoán vị gen 37,5% . Câu 15: Liệu pháp gen là A. chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen bị đột biến B. phục hồi chức năng bình thường của tế bào hay mô, phục hồi sai hỏng di truyền. C. nghiên cứu các giải pháp để sửa chữa hoặc cắt bỏ các gen gây bệnh ở người. D. chuyển gen mong muốn từ loài này sang loài khác để tạo giống mới. Câu 16: Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D qui định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủng được F 1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F 1 giao phấn với nhau thu được F 2 , trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 4%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Tính tỉ lệ cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F 2 và tần số hoán vị: A. 49,5% và f = 20% B. 54,0% và f = 20% C. 49,5% và f = 40% D. 66,0% và f = 40% Câu 17: Gánh nặng của di truyền là A. bộ gen người ngày càng có sự biến đổi theo hướng thái hóa. B. tồn tại trong hệ gen người nhiều trạng thái đồng hợp tử. C. trong vốn gen quần thể người tồn tại các gen đột biến gây chết hoặc nửa gây chết. D. do sự phân li đa dạng về hệ gen người gồm những gen xấu. Câu 18 : Một cơ thể các cặp NST tương đồng gồm 2 NST có cấu trúc khác nhau . Trong 1 tế bào sinh dưỡng người ta thấy có 3 NST ở một cặp. Ví dụ nào sau đây minh họa đúng hiện tượng trên? A. Hội chứng 3 nhiễm XXX, XXY, XO. B. Hội chứng Đao, XXX, XXY, ung thư máu. C. Hội chứng Patau, Etuôt, Đao, XXY, XXX. D. Hội chứng mèo kêu. Câu 19: Xét 2 cặp gen: cặp gen Aa nằm trên cặp NST số 2 và Bb nằm trên cặp NST số 5. Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBb khi giảm phân, cặp NST số 2 không phân li ở kì sau I trong giảm phân thì tế bào này có thể sinh ra những loại giao tử nào? A. AaBb, O. B. AaB, b. C. AaB, Aab, B, b. D. AaB, Aab, O. Câu 20: Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn hạt trắng. Cho cây dị hợp 4n tự thụ phấn, F 1 đồng tính cây hạt đỏ. Kiểu gen của cây bố mẹ là 2 A. AAaa x AAAa B. AAAa x AAAa C. AAaa x AAAA D. AAAA x AAAa Câu 21: Vốn gen của quần thể: A. Là tập hợp của tất cả các alen của tất cả các gen trong quần thể tại một thời điểm xác định. B. Là tập hợp của tất cả các gen trong quần thể tại một thời điểm xác định. C. Là tập hợp của tất cả các kiểu gen trong quần thể tại một thời điểm xác định. D. Là tập hợp của tất cả các kiểu hình trong quần thể tại một thời điểm xác định. Câu 22: Khi xử lí các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác nhân cônsixin, có thể tạo ra được các dạng tứ bội nào sau đây? 1. AAAA ; 2. AAAa ; 3. AAaa ; 4. Aaaa ; 5. aaaa A. 2, 4, 5. B. 1, 2, 3. C. 1, 3, 5. D. 1, 2, 4. Câu 23: Điều không đúng về đặc điểm cấu trúc di truyền của quần thể tự phối là A. sự tự phối làm cho quần thể phân chia thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau. B. qua nhiều thế hệ tự phối các gen ở trạng thái dị hợp chuyển dần sang trạng thái đồng hợp. C. làm giảm thể đồng hợp trội, tăng tỉ lệ thể đồng hợp lặn, triệt tiêu ưu thế lai, sức sống giảm. D. tỉ lệ đồng hợp tăng, dị hợp giảm. Câu 24: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả màu đỏ, gen b quy định quả màu vàng; gen D quy định quả tròn, alen d quy định quả dài. Biết rằng các gen trội là trội hoàn toàn. Cho giao phấn cây thân cao, quả đỏ, tròn với cây thân thấp, quả vàng, dài thu được F1 gồm 1602 cây thân cao, quả màu đỏ, dài : 1601 cây thân cao, quả màu vàng, dài : 1600 cây thân thấp, quả màu đỏ, tròn : 1599 cây thân thấp, quả màu vàng, tròn. Trong trường hợp không xảy ra hoán vị gen , sơ đồ lai nào dưới đây cho kết quả phù hợp với phép lai trên? A. Dd ab AB x dd ab ab B. Aa bd BD x aa bd bd C. Bb aD Ad x ad ad bb D. bb ad ad Bb ad AD × Câu 25: Điều không thuộc công nghệ tế bào thực vật là A. đã tạo ra các cây trồng đồng nhất về kiểu gen nhanh từ một cây có kiểu gen quý hiếm. B. lai các giống cây khác loài bằng kĩ thuật dung hợp tế bào trần. C. nuôi cấy hạt phấn rồi gây lưỡng bội tạo ra các cây lưỡng bội hoàn chỉnh và đồng nhất về kiểu gen. D. tạo ra cây trồng chuyển gen cho năng suất rất cao. Câu 26: Trong kĩ thuật di truyền, không thể đưa trực tiếp một gen từ tế bào cho sang tế bào nhận mà phải dùng thể truyền vì A. thể truyền có thể xâm nhập dễ dàng vào tế bào nhận. B. một gen đơn lẻ trong tế bào không có khả năng nhân đôi. C. một gen đơn lẻ trong tế bào vẫn có khả năng nhân đôi. D. thể truyền có khả năng nhân đôi hoặc xen cài vào hệ gen của tế bào nhận. Câu 27: Ở cà chua 2n = 24. Khi quan sát tiêu bản của 1 tế bào sinh dưỡng ở loài này người ta đếm được 22 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào này có kí hiệu là A. 2n – 2 B. 2n – 1 – 1 C. 2n – 2 + 4 D. A, B đúng. Câu 28: Dạng song nhị bội hữu thụ được tạo ra bằng cách A. gây đột biến nhân tạo bằng chất 5-brôm uraxin. B. lai xa kèm đa bội hóa hoặc dung hợp tế bào trần. C. gây đột biến nhân tạo bằng tia phóng xạ. D. gây đột biến nhân tạo bằng cônsixin. Câu 29: Ở một loài, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. Giả thiết hạt phấn (n+1) không có khả năng thụ tinh, noãn (n+1) vẫn thụ tinh bình thường. Cho phép lai P: ♂ AAa x ♀ Aaa. Tỉ lệ kiểu hình ở F 1 là A. 11 thân cao: 1 thân thấp. B. 3 thân cao: 1 thân thấp. C. 35 thân cao: 1 thân thấp. D. 5 thân cao : 1 thân thấp. Câu 30: Giả sử một quần thể động vật ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền về một gen có hai alen (A trội hoàn toàn so với a). Sau đó, con người đã săn bắt phần lớn các cá thể có kiểu hình trội về gen này. Cấu trúc di truyền của quần thể sẽ thay đổi theo hướng A. tần số alen A và alen a đều giảm đi. B. tần số alen A và alen a đều không thay đổi. C. tần số alen A giảm đi, tần số alen a tăng lên. D. tần số alen A tăng lên, tần số alen a giảm đi. Câu 31: Một gen có 500 ađênin, 1000 guanin. Sau đột biến, gen có 4001 liên kết hiđrô nhưng chiều dài không thay đổi. Đây là loại đột biến A. mất 1 cặp nuclêôtit. B. thay thế cặp G-X bằng cặp A-T. C. thêm 1 cặp nuclêôtit. D. thay thế cặp A-T bằng cặp G-X. 3 Câu 32: Khi nào các gen trong Operon-Lac ngừng tổng hợp các loại protein? A. Protein ức chế ở trạng thái bất hoạt B. Thừa lactozo trong môi trường C. Protein ức chế ở trạng thái hoạt động D. Protein ức chế không gắn với chất cảm ứng Câu 33: Giá trị thích nghi của một đột biến có thể thay đổi tuỳ thuộc vào A. đột biến đó là trội hay lặn. B. tổ hợp gen mang đột biến đó và môi trường sống. C. cá thể mang đột biến đó là đực hay cái. D. thời điểm phát sinh đột biến. Câu 34: Xét 2 gen ở một loài: gen 1 có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể X không có đoạn tương ứng trên Y, trên nhiễm sắc thể thường tồn tại gen 2 có 3 alen. Số kiểu giao phối tối đa xuất hiện trong quần thể về 2 gen trên là A. 216. B. 126. C. 30. D. 18. Câu 35: Điều nào sau đây không thuộc vai trò của quá trình giao phối đối với tiến hoá? A. làm cho đột biến được phát tán trong quần thể. B. tạo ra vô số biến dị tổ hợp, là nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hoá. C. làm tăng tần số xuất hiện của đột biến tự nhiên. D. trung hoà tính có hại của đột biến, góp phần tạo ra những tổ hợp gen thích nghi. Câu 36: Quần thể giao phối được xem là đơn vị tổ chức, đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên vì: A. Trong quần thể giao phối, các cá thể giao phối tự do với nhau và được cách li ở mức độ nhất định với các nhóm cá thể lân cận cũng thuộc loài đó. B. Trong quần thể giao phối có thành phần kiểu gen đặc trưng và ổn định. C. Quần thể giao phối đa dạng thành phần kiểu gen hơn so với quần thể tự phối. D. Quần thể giao phối đa dạng về kiểu hình hơn so với quần thể tự phối. Câu 37: Cho biết D-: hoa đỏ, dd: hoa trắng Cho một quần thể ở thế hệ xuất phát như sau: P: 300DD: 400Dd : 300dd. Sau 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ các kiểu hình của quần thể là: A. 52,5% hoa đỏ: 47,5% hoa trắng B. 47,5% hoa đỏ: 52,5% hoa trắng C. 55% hoa đỏ: 45% hoa trắng D. 45% hoa đỏ: 55% hoa trắng Câu 38: Đột biến gen là có hại nhưng lại được xem là nguyên liệu chủ yếu của tiến hoá vì: A. Phần lớn gen đột biến là gen lặn, giá trị thích nghi của đột biến có thể thay đổi tuỳ môi trường và tổ hợp gen. B. Độí với mỗi gen tần số đột biến thấp, nhưng số lượng gen trong mỗi tế bào lại không nhỏ, do đó số giao tử có mang gen đột biến không phải là ít. C. Đột biến gen phổ biến hơn và ít ảnh hưởng đến sức sống hơn đột biến NST . D. Tất cả các lí do trên. Câu 39: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên, biết A(cây cao) trội hoàn toàn so với a( cây thấp), B( lá vàng) trội hoàn toàn so với b (lá xanh); hai gen này nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Một quần thể cân bằng di truyền có A=0,6; B=0,4. Tỉ lệ kiểu hình cây cao, lá xanh trong quần thể là A. 0,0144. B. 0,1536. C. 0,1344. D. 0,3024. Câu 40: Quan sát sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền của một bệnh qua ba thế hệ. Hãy xác định đặc điểm di truyền của bệnh trên. Nữ không mắc bệnh Nam không mắc bệnh. Nữ mắc bệnh Nam mắc bệnh? 4 A. Đột biến gen lặn trên NST thường B. Đột biến gen trội trên NST thưòng C. Đột biến gen lặn trên NST giới tính X D. Đột biến gen trội trên NST giới tính X II. PHẦN RIÊNG (10 CÂU) A. DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (Gồm có 10 câu từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn hạt màu trắng. Trong một phép lai, nếu ở thế hệ F 1 có tỉ lệ 35 cây hạt đỏ: 1 cây hạt trắng thì kiểu gen của các cây bố mẹ là: A. AAa x AAa. B. AAa x AAaa. C. AAaa x AAaa. D. A, B, C đúng. Câu 42: Trong tiến hoá các cơ quan tương tự có ý nghĩa phản ánh A. sự tiến hoá phân li. B. sự tiến hoá đồng quy. C. sự tiến hoá song hành. D. nguồn gốc chung. Câu 43: Để tăng sinh sản động vật quý hiếm hoặc các giống động vật nuôi sinh sản chậm và ít, người ta thực hiện A. làm biến đổi các thành phần trong tế bào của phôi trước khi phát triển. B. phối hợp 2 hay nhiều phôi thành 1 thể khảm. C. cắt phôi thành 2 hay nhiều phần, mỗi phần sau đó phát triển thành một phôi riêng biệt. D. làm biến đổi các thành phần trong tế bào của phôi khi phôi mới phát triển. Câu 44: Đa số đột biến là có hại vì A. thường làm mất đi khả năng sinh sản của cơ thể. B. phá vỡ các mối quan hệ hài hoà trong kiểu gen, giữa kiểu gen với môi trường. C. làm mất đi nhiều gen. D. biểu hiện ngẫu nhiên, không định hướng. Câu 45: Tiến hoá nhỏ là quá trình A. hình thành các nhóm phân loại trên loài. B. biến đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. C. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. D. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình. Câu 46: Điều không đúng về ý nghĩa của định luật Hacđi- Van béc là A. Các quần thể trong tự nhiên luôn đạt trạng thái cân bằng. B. Giải thích vì sao trong tự nhiên có nhiều quần thể đã duy trì ổn định qua thời gian dài. C. Từ tỉ lệ các loại kiểu hình trong quần thể có thể suy ra tỉ lệ các loại kiểu gen và tần số tương đối của các alen. D. Từ tần số tương đối của các alen có thể dự đoán tỉ lệ các loại kiểu gen và kiểu hình. Câu 47: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, vai trò của chọn lọc tự nhiên A. tạo ra các kiểu gen thích nghi từ đó tạo ra các cá thể có kiểu gen qui định kiểu hình thích nghi. B. vừa sàng lọc giữ lại những cá thể có kiểu gen qui định kiểu hình thích nghi vừa tạo ra kiểu gen thích nghi. C. tạo ra kiểu gen thích nghi mà không đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen qui định kiểu hình thích nghi. D. sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen qui định kiểu hình thích nghi với môi trường sống. Câu 48: Vai trò chủ yếu của enzim ADN - polymeraza trong quá trình tự sao của ADN là A. mở xoắn NST và ADN. B. liên kết Nu của môi trường với Nu của mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung. C. tổng hợp đoạn mồi trên mạch có chiều 5’ đến 3’. D. phá vỡ liên kết H 2 để ADN thực hiện tự sao. Câu 49: Hiện tượng kiểu hình của một cơ thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là A. mức phản ứng. B. sự mềm dẻo kiểu hình. C. sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường. D. đột biến. Câu 50: Một trong những đặc điểm của các gen ngoài nhân ở sinh vật nhân thực là A. không được phân phối đều cho các tế bào con. B. không bị đột biến dưới tác động của các tác nhân gây đột biến. C. luôn tồn tại thành từng cặp alen. D. chỉ mã hóa cho các prôtêin tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể. B. DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (Gồm có 10 câu từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Một phân tử mARN dài 2040Å được tách ra từ vi khuẩn E. coli có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U và X lần lượt là 20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp một đoạn ADN trên là: 5 A. G = X = 320, A = T = 280. B. G = X = 280, A = T = 320. C. G = X = 240, A = T = 360. D. G = X = 360, A = T = 240. Câu 52: Kết quả quan trọng nhất thu được từ phương pháp phân tích di truyền tế bào là xác định được A. số lượng NST đặc trưng ở người B. số lượng gen trong tế bào. C. thời gian của các đợt nhân đôi NST. D. nhiều dị tật và bệnh di truyền liên quan đến đột biến cấu trúc và số lượng NST. Câu 53: Cặp bố, mẹ sinh một đứa con đầu lòng mắc hội chứng Đao. Ở lần sinh thứ hai, con của họ xuất hiện hội chứng này hay không? Vì sao? A. Chắc chắn xuất hiện, vì đây là bệnh di truyền. B. Có thể xuất hiện nhưng với xác suất rất thấp, vì tần số đột biến rất nhỏ. C. Không bao giờ xuất hiện, vì chỉ có một giao tử mang đột biến. D. Không bao giờ xuất hiện, vì đứa con đầu lòng đã mắc hội chứng này. Câu 54: Theo ĐacUyn, nội dung của chọn lọc nhân tạo là A. chọn và giữ lại những cá thể mang những đặc đặc điểm phù hợp với lợi ích con người. B. loại bỏ những cá thể mang những đặc điểm không phù hợp với lợi ích con người. C. gồm 2 mặt song song: vừa đào thải những biến dị bất lợi, vừa tích luỹ những biến dị có lợi phù hợp với mục tiêu sản xuất của con người. D. con người chủ động đào thải những biến dị bất lợi, vừa tích luỹ những biến dị có lợi cho bản thân sinh vật. Câu 55: Theo quan niệm của Đacuyn, chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính di truyền và biến dị là nhân tố chính trong quá trình hình thành A. các giống vật nuôi và cây trồng năng suất cao. B. các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật và sự hình thành loài mới. C. nhiều giống, thứ mới trong phạm vi một loài. D. những biến dị cá thể. Câu 56 : 3 tế bào sinh giao tử đực của ruồi giấm giảm phân thực tế cho nhiều nhất bao nhiêu loại tinh trùng, biết rằng cấu trúc các cặp NST của các tế bào sinh giao tử đực khác nhau và không có gì thay đổi trong quá trình giảm phân? A. 8 B.12 C. 6 D. 2 Câu 57: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm di truyền của gen lặn nằm trên NST giới tính X? A. Lai thuận và lai nghịch cho kết quả khác nhau. B. Tính trạng lặn do gen nằm trên NST X thường biểu hiện ở giới nữ. C. Tính trạng biểu hiện không đồng đều giữa giống đực và cái trong loài. D. Có hiện tượng di truyền chéo. Câu 58: Đột biến gen làm mất đi 1 axít amin thứ tư trong chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh tương ứng là do đột biến làm A. mất 3 cặp nuclêôtit kế tiếp trong gen. B. mất 3 cặp nuclêôtit thứ 10, 11, 12 trong gen. C. mất 3 cặp nuclêôtit bất kỳ trong gen. D. mất 3 cặp nuclêôtit thứ 13, 14, 15 trong gen. Câu 59: Nguyên nhân thường biến do A. rối loạn quá trình sinh lí - sinh hoá của tế bào. B. tác động của tia phóng xạ, tia tử ngoại, sốc nhiệt. C. tác động trực tiếp của môi trường sống. D. tác động của các loại hoá chất. Câu 60: Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi A. chứa thông tin mã hoá các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc. B. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. C. prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. D. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế. ………………………………………………………HẾT…………………………………………………… 6 TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN SINH HỌC – KHỐI B. ( Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh………………………………………………… Số báo danh……………………………………………………… I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Quan sát sơ đồ phả hệ và cho biết quy luật di truyền nào chi phối sự di truyền tính trạng bệnh? Nam bình thường Nam bệnh Nữ bình thường Nữ bệnh A. Do gen trội nằm trên NST giới tính X. B. Do gen lặn nằm trên NST giới tính X. C. Do gen lặn nằm trên NST thường. D. Di truyền theo dòng mẹ. Câu 2: Đặc điểm nào không đúng với mã di truyền? A. Mã di truyền trong một gen được đọc từ một điểm xác định và đọc theo từng bộ ba. B. Một mã bộ ba chỉ mã hoá cho một axit amin hoặc nhiều mã bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một loại axit amin. C. Mã di truyền là mã bộ ba. D. Mỗi loài có một bộ mã di truyền. Câu 3: Biến dị tổ hợp được hình thành do A. sự tổ hợp lại các gen có sẵn ở bố mẹ. B. tác nhân đột biến làm biến đổi cấu trúc của gen → tạo alen mới. C. tác động trực tiếp của ngoại cảnh. D. rối loạn các quá trình sinh lí – hóa sinh trong tế bào. Câu 4: Biến đổi nào sau đây trong gen làm cho quá trình dịch mã không thực hiện được? A. Thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba mở đầu. B. Thay thế một cặp nuclêôtit ở mã kết thúc. C. Thêm một cặp nuclêôtit ở bộ ba gần mã kết thúc. D. Mất một cặp nuclêôtit ở bộ ba nằm giữa gen. Câu 5: Thể dị đa bội được hình thành do A. lai giữa hai cá thể bố mẹ cùng loài kết hợp với đa bội hoá. B. lai giữa hai cá thể bố mẹ khác loài. C. lai giữa hai cá thể bố mẹ cùng loài. D. lai giữa hai cá thể bố mẹ khác loài kết hợp với đa bội hoá. Câu 6: Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất A. AB Ab DD dd ab ab × B. AB AB Dd Dd ab ab × C. X A X A Bb × X a YBb D. AaBb × AaBb Câu 7: Cơ chế chính dẫn đến đột biến lệch bội là do A. rối loạn phân li của vài cặp nhiễm sắc thể trong giảm phân. B. rối loạn phân li của một cặp nhiễm sắc thể trong nguyên phân. C. rối loạn phân li của tất cả các cặp nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào. D. rối loạn phân li của một hay vài cặp nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào. Câu 8: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, trường hợp môi trường không có lactôzơ, các gen cấu trúc không hoạt động do A. prôtêin ức chế không liên kết được vào vùng vận hành của operon Lac → không cản trở hoạt động của enzim ARN pôlymêraza. B. prôtêin ức chế liên kết vào vùng vận hành của operon Lac → cản trở hoạt động của enzim ARN pôlymêraza. 7 C. enzim ARN pôlymêraza bám vào vùng khởi động của operon Lac. D. prôtêin ức chế không liên kết được vào vùng vận hành của operon Lac → cản trở hoạt động của enzim ARN pôlymêraza. Câu 9: Trong kĩ thuật di truyền, không thể đưa trực tiếp một gen từ tế bào cho sang tế bào nhận mà phải dùng thể truyền vì A. thể truyền có thể xâm nhập dễ dàng vào tế bào nhận. B. một gen đơn lẻ trong tế bào không có khả năng tự nhân đôi. C. một gen đơn lẻ trong tế bào nhận dễ bị tiêu huỷ. D. thể truyền có khả năng tự nhân đôi hoặc xen cài vào hệ gen của tế bào nhận. Câu 10: Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa các dòng thuần chủng có mục đích A. phát hiện các đặc điểm được tạo ra từ hiện tượng hoán vị gen để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất. B. xác định được vai trò của các gen di truyền liên kết với giới tính. C. đánh giá vai trò của tế bào chất lên sự biểu hiện tính trạng, để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất. D. phát hiện được các đặc điểm di truyền tốt của dòng mẹ. Câu 11:Tự thụ phấn ở thực vật hay giao phối cận huyết ở động vật dẫn đến thoái hoá giống vì qua các thế hệ A. tỉ lệ đồng hợp tăng dần, trong đó các gen lặn có hại được biểu hiện. B. tỉ lệ dị hợp giảm nên ưu thế lai giảm. C. dẫn đến sự phân tính. D. xuất hiện các biến dị tổ hợp. Câu 12: Ở đậu thơm, sự có mặt của 2 gen trội A, B trong cùng kiểu gen qui định màu hoa đỏ, các tổ hợp gen khác chỉ có 1 trong 2 loại gen trội trên, cũng như kiểu gen đồng hợp lặn sẽ cho kiểu hình hoa màu trắng. Cho biết các gen phân li độc lập trong quá trình di truyền. lai 2 giống đậu hoa trắng thuần chủng, F 1 thu được toàn hoa màu đỏ. Cho F 1 giao phấn với hoa trắng thu được F 2 phân tính theo tỉ lệ 37.5% đỏ: 62,5% trắng. Kiểu gen hoa trắng đem lai với F 1 là: A. aaBb hoặc AABb B. AaBB hoặc AABb C. Aabb hoặc aaBb D. Aabb hoặc AaBB Câu 13: Gen thứ I có 3 alen,gen thứ II có 4 alen.Quần thể ngẫu phối có bao nhiêu kiểu gen dị hợp về cả 2 gen trên? A. 12 B. 15 C.18 D. 24 Câu 14: Trong nghiên cứu di truyền người, phương pháp có thể xác định gen qui định tính trạng là trội hay lặn, nằm trên nhiễm sắc thể thường hay nhiễm sắc thể giới giới tính, di truyền theo những qui luật nào là phương pháp A. nghiên cứu phả hệ. B. nghiên cứu di truyền quần thể. C. di truyền học phân tử. D. nghiên cứu trẻ đồng sinh. Câu 15: Để xác định tần số các kiểu hình từ đó suy ra tần số các gen trong quần thể liên quan đến các bệnh di truyền người ta sử dụng phương pháp nghiên cứu A. phả hệ. B. di truyền quần thể. C. di truyền học phân tử. D. trẻ đồng sinh. Câu 16: Vai trò chủ yếu của chon lọc tự nhiên trong tiến hóa nhỏ là: A. Phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể B. Phân hóa khả năng sống sót của các cá thể thích nghi nhất . C. Làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi biến đổi theo chiều hướng xác định D. Quy định chiều hướng và nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, đinh hướng quá trình tiến hóa. Câu 17: Gen đột biến kháng thuốc ở vi khuẩn nhanh chóng lan rộng trong quần thể bằng phương thức nào? A. Bằng quá trình sinh sản và tải nạp B. Bằng quá trình sinh sản, biến nạp và tải nạp C. Bằng biến nạp và tải nạp D. Bằng quá trình sinh sảnvà biến nạp Câu 18: Một loài trong quá trình tiến hóa lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan. Nguyên nhân nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng này ? A. Do môi trường sống thay đổi đã tạo ra những đột biến mới. B. Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn. C. Có xu hướng tiến hóa quay về dạng tổ tiên. D. Tất cả các nguyên nhân trên đều đúng. Câu 19: Một gen ở nhân sơ có chiều dài 4080A 0 và có 3075 liên kết hiđrô.Một đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng làm giảm đi 1 liênkết hiđrô.Khi gen đột biến này tự nhân đôi thì số nu mỗi loại môi trường nội bào phải cung cấp là A. A = T = 524 ; G = X = 676 B. A = T = 526 ; G = X = 674 C. A = T = 676 ; G = X = 524 D. A = T = 674; G = X = 526 8 Câu 20: Theo quan niệm của Đacuyn, chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính di truyền và biến dị là nhân tố chính trong quá trình hình thành A. các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật và sự hình thành loài mới. B. các giống vật nuôi và cây trồng năng suát cao. C. nhiều giống, thứ mới trong phạm vi một loài. D. những biến dị cá thể. Câu 21: Sự thích nghi của một các thể theo học thuyết Đác Uyn được đo bằng A. số lượng con cháu của cá thể đó sống sót để sinh sản. B. số lượng bạn tình được cá thể đó hấp dẫn. C. sức khoẻ của cá thể đó. D. mức độ sống lâu của cá thể đó. Câu 22: Đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá vì A.các đột biến gen thường ở trạng thái lặn. B. so với đột biến nhiễm sắc thể chúng phổ biến hơn, ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sinh sản của cơ thể. C. tần số xuất hiện lớn. D. là những đột biến lớn, dễ tạo ra các loài mới. Câu 23: Người ta sử dụng một chuỗi pôlinuclêôtit có T X A G + + = 0,333 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một chuỗi pôlinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các loại nuclêôtit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là: A. A + G = 25%; T + X = 75% B. A + G = 80%; T + X = 20% C. A + G = 75%; T + X = 25% D. A + G = 20%; T + X = 80% Câu 24: Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá nhỏ là A. phân hoá khả năng sống sót của các cá thể có giá trị thích nghi khác nhau. B. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể. C. quy định chiều hướng biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể. D. quy định nhịp điệu biến đổi vốn gen của quần thể. Câu 25: Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩn có ý nghĩa hàng đầu để phân biệt hai loài thân thuộc là A. tiêu chuẩn hoá sinh. B. tiêu chuẩn sinh lí. C. tiêu chuẩn sinh thái. D. tiêu chuẩn di truyền. Câu 26: Ở cà chua, gen A quy định thân cao, a thân thấp, B quả tròn, b quả bầu dục. Giả sử hai cặp gen này nằm trên một cặp NST. Khi cho lai hai cây cà chua F 1 thân cao quả tròn với nhau thì F 2 thu được 65% số cây thân cao,quả tròn, 15% thân thấp, quả bầu dục, 10% thân cao, quả bầu dục, 10% thân thấp, quả tròn. Kiểu gen của hai cây cà chua F 1 và tần số hoán vị gen của chúng là: A. ab AB (f = 30%) x ab AB (liên kết gen hoàn toàn) B. ab AB (f = 40%) x ab AB (liên kết gen hoàn toàn) C. aB Ab (f = 20%) x ab AB (liên kết gen hoàn toàn) D. aB Ab (f = 30%) x aB Ab (f = 40%)) Câu 27: Nguyên nhân chính làm cho đa số các cơ thể lai xa chỉ có thể sinh sản sinh dưỡng là A. không có sự tương hợp về cấu tạo cơ quan sinh sản với các cá thể cùng loài. B. bộ nhiễm sắc thể của bố và mẹ trong các con lai khác nhau về số lượng, hình dạng, kích thước, cấu trúc. C. có sự cách ly hình thái với các cá thể cùng loài. D. cơ quan sinh sản thường bị thoái hoá. Câu 28: Ngày nay vẫn tồn tại song song nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao vì A. nhịp điệu tiến hoá không đều giữa các nhóm. B. tổ chức cơ thể có thể đơn giản hay phức tạp nếu thích nghi với hoàn cảnh sống đều được tồn tại. C. cường độ chọn lọc tự nhiên là không giống nhau trong hoàn cảnh sống của mỗi nhóm. D. nguồn thức ăn cho các nhóm có tổ chức thấp rất phong phú. 9 Câu 29: Ở một loài thực vật, gen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt dài. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền gồm 6000 cây, trong đó có 960 cây hạt dài. Tỉ lệ cây hạt tròn có kiểu gen dị hợp trong tổng số cây hạt tròn của quần thể này là A. 25,5%. B. 57,1%. C. 42,0%. D. 48,0%. Câu 30: Trong các nhận xét sau, nhận xét không đúng về sự giống nhau giữa người và thú là A. có lông mao, tuyến sữa, bộ răng phân hoá, có một số cơ quan lại tổ giống thú như có nhiều đôi vú, có đuôi B. đẻ con, có nhau thai, nuôi con bằng sữa. C. giai đoạn phôi sớm ở người cũng có lông mao bao phủ toàn thân, có đuôi, có vài ba đôi vú. D. có các cơ quan thoái hoá giống nhau. Câu 31: Trong các dấu hiệu của sự sống dấu hiệu độc đáo chỉ có ở cơ thể sống là A. trao đổi chất với môi trường. B. sinh trưởng cảm ứng và vận động. C. trao đổi chất, sinh trưởng và vận động. D. trao đổi chất theo phương thức đồng hóa, dị hoá và sinh sản. Câu 32: Cho 2 cây hoa thuần chủng cùng loài giao phấn với nhau được F 1 . Cho F 1 tự thụ được F 2 có tỷ lệ cây hoa hồng nhiều hơn hoa trắng là 31,25%, số còn lại là hoa đỏ. Màu hoa được di truyền theo quy luật A. trội không hoàn toàn. B. tương tác bổ sung. C. tương tác cộng gộp. D. tương tác át chế. Câu 33: Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen và kiểu giao phối khác nhau? A. 3 kiểu gen, 6 kiểu giao phối B. 3 kiểu gen, 3 kiểu giao phối C. 6 kiểu gen, 4 kiểu giao phối D. 5 kiểu gen, 6 kiểu giao phối Câu 34 : Những yếu tố khi tác động đến sinh vật, ảnh hưởng của chúng thường phụ thuộc vào mật độ của quần thể là A. yếu tố hữu sinh. B. yếu tố vô sinh. C. các bệnh truyền nhiễm. D. nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng. Câu 35: Khi cho một cây P tự thụ phấn, người ta thu được F 1 có 225 cây quả dẹt, 150 cây quả tròn và 25 cây quả dài. Nếu cây P nói trên lai với cây mang kiểu gen Aabb thì tỉ lệ kiểu hình thu được ở con lai bằng: A. 2 quả dẹt : 1 quả tròn : 1quả dài B. 6 quả dẹt : 1 quả tròn : 1 quả dài C. 3 quả dẹt : 4 quả tròn : 1 quả dài D. 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài Câu 36 : Khoảng thuận lợi là khoảng các nhân tố sinh thái A. ở đó sinh vật sinh sản tốt nhất. B. ở mức phù hợp nhất để sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất. C. giúp sinh vật chống chịu tốt nhất với môi trường. D. ở đó sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất. Câu 37: Bố mẹ đều có kiểu gen AaBbDD thì con lai AABBDD chiếm tỉ lệ : A. 1 2 B. 1 4 C. 1 8 D 1 16 Câu 38: Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều yếu tố sinh thái chúng có vùng phân bố A. hạn chế. B. rộng. C. vừa phải. D. hẹp. Câu 39: Ở cây giao phấn, nếu đời đầu (I 0 ) có tỉ lệ thể dị hợp 100% và cho tự thụ phấn bắt buộc qua các thế hệ. Khi ở đời con có tỉ lệ thể đồng hợp là 93,75% thì quá trình thụ phấn xảy ra đến thế hệ thứ mấy? A. I 3 B. I 4 C. I 5 D. I n Câu 40: Một loài có bộ NST 2n = 14, một hợp tử của loài đã nguyên phân ba đợt cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 91 NST đơn. Bộ NST của hợp tử là A. 2n -1 = 13 B. 3n = 21. C. 2n + 1 = 15 D. 2n = 14. II. PHẦN RIÊNG (10) Thí sinh được làm một trong hai phần ( phần A hoặc B) A. Theo chương trình chuẩn ( 10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Xét gen ban đầu có cấu trúc mạch gốc là: 10 [...]... phát tán các alen đột biến và tạo ra nhiều biến dị tổ hợp D Vì nó nhân rộng và phát tán các alen đột biến - Hết 29 SỞ GD-ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2011 Môn: Sinh học Khối B Thời gian làm bài 90 phút Họ tên học sinh: SBD: Mã đề: 202 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1 Những sinh vật... có số lượng NST đơn là: A 48 B 46 C 25 D 50 23 SỞ GD-ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2011 Môn: Sinh học Khối B Thời gian làm bài 90 phút Họ tên học sinh: SBD: Mã đề: 131 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1 Các nhân tố tiến hoá không làm phong phú vốn gen của quần thể là A Giao phối không ngẫu nhiên,... quần thể duy trì nòi giống - Hết 35 SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC Trường THPT Phước Bình (Đề gồm 6 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II Năm học 2010 - 2011 Môn: Sinh học Thời gian làm bài 90 phút ( Không kể thời gian phát đề) Họ và tên…………………………………… Số báo danh………… Mã đề 101 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40 ) Câu 1: Ở lợn, tính trạng màu lông do một gen có 2 alen nằm... mức tối thi u Điều nào sau đây là không đúng? A Quần thể dể rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong B Sự hổ trợ giữa các cá thể trong quần thể giảm C Khả năng sinh sản sẽ tăng lên do mật độ cá thể thấp,ít cạnh tranh D Giao phối gần xảy ra làm giảm sức sống của quần thể 12 SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ GV ra đề: Phạm Thị Thanh Nguyệt ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: Sinh học Thời... ở những lần nguyên phân sau các cặp NST phân li bình thường Số NST trong tế bào sinh dưỡng của cơ thể này là A Có 12 NST, các tế bào còn lại có 16 NST B Có 12 NST, các tế bào còn lại có 14 NST C Tất cả các tế bào đều có 16 NST D Tất cả các tế bào đều có 14 NST Câu 5 Đóng góp lớn nhất của học thuyết Đacuyn là A Giải thích sự hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật B Đưa ra được khái... 12/ Nhiệt độ không khí tăng lên đến khoảng 45- 500C sẽ làm tăng các quá trình trao đổi chất ở động vật biến nhiệt, nhưng lại kìm hãm sự di chuyển của con vật điều đó thể hiện quy luật sinh thái 19 A giới hạn sinh thái C.tác động qua lại giữa sinh vật với môi trường B không đồng đều của các nhân tố sinh thái D tổng hợp của các nhân tố sinh thái 13/ Ở lúa A: thân cao trội hoàn toàn so với a: thân thấp... hạt phấn (n), còn các loại tế bào noãn đều có khả năng thụ tinh Phép lai nào dưới đây cho quả vàng chiếm tỉ lệ 1/3 A Mẹ Aaa x Bố Aa B Mẹ AAa x Bố Aa C Mẹ Aa x Bố AAa D Mẹ Aa x Bố Aaa 48/ Ở động vật thuộc lớp thú, phương thức chủ yếu để hình thành loài mới không phải là con đường A cách li sinh thái B cách li địa lí C tự đa bội D cách li tập tính 49/ Ở sinh vật nhân thực, sự điều hòa sinh hoạt động gen... Theo chương trình nâng cao ( 10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Một quần thể với cấu trúc 3 nhóm tuổi: trước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản, quần thể sẽ bị diệt vong khi mất đi nhóm tuổi A trước sinh sản B đang sinh sản C trước sinh sản và đang sinh sản D đang sinh sản và sau sinh sản Câu 52: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của bệnh di truyền do gen lặn liên kết với NST giới... đầu tiên của một hợp tử lưỡng bội, có 2 NST kép không phân li, ở những lần nguyên phân sau các cặp NST phân li bình thường Số NST trong tế bào sinh dưỡng của cơ thể này là A Có 12 NST, các tế bào còn lại có 14 NST B Có 12 NST, các tế bào còn lại có 16 NST C Tất cả các tế bào đều có 16 NST D Tất cả các tế bào đều có 14 NST Câu 4 Cho phép lai P : AaBbDdNn × AabbDdnn Theo lí thuyết, tỉ lệ số kiểu gen... đầu tiên của một hợp tử lưỡng bội, có 2 NST kép không phân li, ở những lần nguyên phân sau các cặp NST phân li bình thường Số NST trong tế bào sinh dưỡng của cơ thể này là A Có 12 NST, các tế bào còn lại có 14 NST B Có 12 NST, các tế bào còn lại có 16 NST C Tất cả các tế bào đều có 16 NST D Tất cả các tế bào đều có 14 NST 36/ Cho phép lai P : AaBbDdNn × AabbDdnn Theo lí thuyết, tỉ lệ số kiểu gen dị . THỨ GV ra đề: Phạm Thị Thanh Nguyệt ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN 1 NĂM 2014 Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề) Họ, tên thí sinh: Lớp: ……………… Số báo danh: Mã đề: . NAM TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ GV ra đề: Phạm Thị Thanh Nguyệt. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề) Họ, tên thí sinh: Lớp: ……………… Số báo danh:. ………………………………………………………HẾT…………………………………………………… 6 TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN SINH HỌC – KHỐI B. ( Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh ……………………………………………… Số báo danh……………………………………………………… I.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Từ gen ban đầu xảy ra đột biến tạo thành gen có mạch đối (không phải mạch gốc) có cấu trúc là:

    • (Đề gồm 6 trang) Môn: Sinh học

Tài liệu liên quan