Tổng hợp các bài tập ôn thi đại học phần Hữu cơ có đáp án

122 656 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2015, 09:53

Câu hỏi trắc nghiệm – Hóa Hữu cơ tổng hợp Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Trang 1 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỐ HỮU CƠ LUYỆN THI ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG Câu 1 Tiến hành clo hóa 3-metylpentan tỉ lệ 1:1 thu được bao nhiêu dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau? A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 Câu 2 Hidrocacbon X có CTPT C 5 H 12 khi tác dụng với Clo tạo được 3 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. X là: A. iso-pentan B. n-pentan C. neo-pentan D. 2-metyl butan Câu 3. Ankan X có công thức phân tử C 5 H 12 , khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X la: ø A. pentan B. iso-pentan C. neo-pentan D.2,2- dimetylpropan Câu 4. Brom hoá ankan chỉ tạo một dẫn xuất monobrom Y duy nhất. d Y/ khơng khí = 5,207. Ankan X có tên là: A. n- pentan B. iso-butan C. iso-pentan D. neo-pentan Câu 5. Phân tích 3 g ankan cho 2,4g cacbon . CTPT của A là gì ? A. CH 4 B.C 2 H 6 C. C 3 H 8 D. kết quả khác Câu 6. Một ankan tạo được dẫn xuất monoclo, trong đó hàm lượng clo bằng 55,04%. Ankan có CTPT là: A. CH 4 B. C 2 H 6 C.C 3 H 8 D. C 4 H 10 Câu 7. Khi phân huỷ hoàn toàn hidrocacbon X trong điều kiêïn không có không khí, thu được sản phẩm có thể tích tăng gấp 3 lần thể tích hidrocacbon X ( ở cùng điều kiện ) . Công thức phân tử của X là : A. C 2 H 6 B. C 4 H 10 C. C 5 H 12 D. C 6 H 14 Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H 2 O. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH) 2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ? A.37,5g B. 52,5g C. 15g D.42,5g Câu 9. Có bao nhiêu ankan đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C 5 H 12 ? A. 3 đồng phân B. 4 đồng phân C. 5 đồng phân D. 6 đồng phân Câu 10. Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33% . Công thức phân tử của Y là A. C 2 H 6 B. C 3 H 8 C. C 4 H 10 D. C 5 H 12 Câu 11: Trong các hợp chất sau, chất nào không phải là hợp chất hữu cơ? A.(NH 4 ) 2 CO 3 B.CH 3 COONa C. CH 3 Cl D. C 6 H 5 NH 2 Câu 12: Cho các cht: CaC 2 , CO 2 , HCHO, Al 4 C 3 , CH 3 COOH, C 2 H 5 OH, NaCN, C 2 H 2 O 4 , CaCO 3 . S cht hu c A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 13: Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? A. CO 2 , CaCO 3 B. CH 3 Cl, C 6 H 5 Br C. NaHCO 3 , NaCN D. CO, CaC 2 . Câu 14: Trong c¸c c«ng thøc sau c«ng thøc nµo lµ c«ng thøc ®¬n gi¶n: Câu hỏi trắc nghiệm – Hóa Hữu cơ tổng hợp Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Trang 2 A. C 2 H 5 ; C 3 H 6 ; CH 4 O. B. CH 4 O; C 2 H 4 O; C 2 H 6 O. C. C 2 H 5 ; C 3 H 6 ; CH 4 O; C 2 H 4 O; C 2 H 6 O; C 3 H 8 O 3 D. CH 4 O; C 2 H 4 O; C 3 H 6 Câu 15: Trong c¸c c«ng thøc cho d-íi ®©y, c«ng thøc nµo lµ c«ng thøc ph©n tư? A. C 5 H 10 ; C 4 H 8 O 2 . B. C 2 H 6 O; C 4 H 8 O 2 ; C 5 H 10. C. CH 4 O; C 2 H 6 O. D. CH 4 O; C 5 H 10 ; C 2 H 6 O; C 4 H 8 O 2 ; C 5 H 10 O. Câu 16: Mn biÕt chÊt h÷u c¬ X lµ chÊt g× ph¶i dùa vµo lo¹i c«ng thøc nµo sau ®©y: A. C«ng thøc ®¬n gi¶n B. C«ng thøc ph©n tư C. C«ng thøc cÊu t¹o D. C«ng thøc tỉng qu¸t. Câu 17: Cho các chất: (1) CH 4 , (2) C 2 H 2 , (3) C 5 H 12 , (4) C 4 H 10 , (5) C 3 H 6 , (6) C 7 H 12 , (7) C 6 H 14 . Chất nào là đồng đẳng của nhau? A.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 B. 1, 3, 4, 7 C. 2, 5, 7, 6, 7 D. 1, 3, 5, 7 Câu 18: Những chất nào sau đây là đồng phân cấu tạo của nhau? (1) CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 (2) CH 3 CH 2 CH 2 CH(CH 3 ) 2 (3) CH 3 CH 2 CH(CH 3 )CH 2 CH 3 (4) CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 . A. 1, 2, 3 B. 1, 2 C. 1, 4 D. 1, 2, 3, 4 Câu 19: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng thế? (1) C 2 H 6 + Cl 2  as C 2 H 5 Cl + HCl (2) C 6 H 6 + 3Cl 2  as C 6 H 6 Cl 6 (3) C 6 H 6 + Cl 2   xtpt o ,, C 6 H 5 Cl + HCl (4) C 2 H 5 OH   0 42 ,tdặcSOH C 2 H 4 + H 2 O A. 4 B. 2, 4 C. 2 D. 1, 2, 4 Câu 20: Dãy chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng có công thức chung là C n H 2n+2 . A.CH 4 , C 2 H 2 , C 3 H 8 , C 4 H 10 , C 6 H 12 B. CH 4 , C 3 H 8 , C 4 H 10 , C 5 H 12 C.C 4 H 10 , C 5 H 12 , C 6 H 12 . D. C 2 H 6 , C 3 H 6 , C 4 H 8 , C 5 H 12 . Câu 21: Trong các cặp chất sau,cặp chất nào là đồng đẳng của nhau? A.C 2 H 6 , CH 4 , C 4 H 10 B. C 2 H 5 OH, CH 3 CH 2 CH 2 OH C.CH 3 OCH 3 , CH 3 CHO D. Cặp A và cặp B. Câu 22: ng vi cơng thc phân t C 4 H 8 có tt c: ng phân. ng phân. ng phân. ng phân. Câu 23:  4 H 10  Câu hỏi trắc nghiệm – Hóa Hữu cơ tổng hợp Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Trang 3 A- -  C-  D-  Câu 24 Phn c trng ca hidrocacbon no A. Phn ng tách B. Phn ng th C. Phn ng cng D. C A, B và C. Câu 25. Cho Tên gọi hợp chất X có công thức cấu tạo : CH 3 CH 3 -CH - CH 2 - C- CH 2 -CH 3 CH 2 CH 3 CH 2 CH 3 A. 2,4  đietyl-4-metylhexan B. 3- etyl-3,5-dimetylheptan C. 5-etyl-3,5-đimetylheptan D. 2,2,3- trietyl-pentan Câu 26. Khi cho butan tác dụng với brom thu được sản phẩm monobrom nào sau đây là sản phẩm chính? A. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 Br B. CH 3 CH 2 CHBrCH 3 C.CH 3 CH 2 CH 2 CHBr 2 D. CH 3 CH 2 CBr 2 CH 3 . Câu 27. Ankan Y td với Brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với H 2 bằng 61,5. Tên của Y là: A. butan B. propan C. isobutan D. 2- metylbutan Câu 28. Ankan Z có công thức phân tử là C 5 H 12 . Tiến hành p/ư dehidro hóa Z thu được một hỗn hợp gồm 3 anken là đồng phân của nhau trong đó có hai chất là đồng phân hình học. Công thức cấu tạo của Z là? A. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 B. CH 3 CH 2 CH(CH 3 ) 2 C. C(CH 3 ) 4 D. Không có cấu tạo nào phù hợp Câu 29. Khi nhiệt phân một ankan X trong điều kiện không có không khí thu được khí H 2 và muội than, thấy thể tích khí thu được gấp 5 lần thể tích ankan X( đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ áp suất ). CTPT của X là : A. CH 4 B. C 2 H 6 C. C 3 H 8 D. C 4 H 10 Câu 30. Đốt cháy ht 2,24 lít ankan X (đktc), dẫn tồn b sản phẩm cháy vào dd nước vôi trong dư thấy có 40g. CTPT X A. C 2 H 6 B. C 4 H 10 C. C 3 H 6 D. C 3 H 8 Câu 31 Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H 2 O. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH) 2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ? A.37,5g B. 52,5g C. 15g D.42,5g Câu 32: S¶n phÈm chÝnh cđa ph¶n øng brom ho¸ 2- metylbutan theo tû lƯ sè mol 1:1 lµ: Cõu hi trc nghim Húa Hu c tng hp Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Vn Tỳ Email: caotua5lg3@gmail.com Trang 4 A. 1- clo- 2- metylbutan B. 2- clo- 3- metylbutan C. 1- clo- 3- metylbutan D. 2- clo- 2- metylbutan Câu 33: Dãy nào sau đây gồm các chất là đồng đẳng của metan A. C 2 H 4 , C 3 H 7 Cl, C 2 H 6 O B. C 4 H 10 , C 5 H 12 , C 6 H 14 C. C 4 H 10 , C 5 H 12 , C 5 H 12 O D. C 2 H 2 , C 3 H 4 , C 4 H 6 Câu 34: Khi nhiệt phân CH 3 COONa với vôi tôi xút thi thu đ-ợc sản phẩm khí: A. N 2 , CH 4 B. CH 4 , H 2 C. CH 4 , CO 2 D. CH 4 Caõu 35: CTPT ng vi tờn gi 4-etyl-2,3,3-trimetylheptan l : A.C 12 H 26 B. C 10 H 22 C. C 11 H 24 D. C 12 H 24 Caõu 36. Khi cho 2-metylpentan tỏc dng vi brom thu c sn phm chớnh l dn xut monobrom n o sau õy? A.2-brom-2-metylpentan. B. 3-brom-metylpentan. C.1-brom-2-metylpentan D. 4-brom-2-metylpentan Caõu 37 3 H 5 Br? A. 2 B.4 C.5 D.6 Caõu 38.Cht hu c cú cụng thc cu to sau cú tờn gi l gỡ? CH 3 - CH(CH 3 )-CHBr-CH 2 -CCl(CH 3 )-CH 3 A. 2-clo-4-brom-2,5-imetylhexan B. 4-brom-2-clo-2,5-imetylhexan C. 3-brom-2-clo-2,5-imetylhexan D. 4 brom-2-clo-2,5-trimetylhexan Caõu 39. clo 3 A. CH CH 2 CH 3 CH 3 Cl B. CH 3 CH 2 CH CH 3 CH 2 Cl C. CH CH CH 3 CH 3 Cl CH 3 D. H 2 C C CH 2 CH 3 Cl CH 3 CH 3 Caõu 40: Khi crackinh h mt th ankan X thu c ba Y (cc ng t k Y so H 2 12. Cụng thc phõn t ca X l : A. C 6 H 14 . B. C 3 H 8 . C. C 4 H 10 . D. C 5 H 12 . Caõu 41: Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số l-ợng chất tạo đ-ợc một sản phẩm thế monoclo duy nhất là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Caõu 42: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH 4 , C 2 H 6 , C 3 H 8 (đktc) thu đ-ợc 16,8 lít khí CO 2 (đktc) và x gam H 2 O. Giá trị của x là A. 6,3. B. 13,5. C. 18,0. D. 19,8. Caõu 43: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp thu đ-ợc 7,84 lít khí CO 2 (đktc) và 9,0 gam H 2 O. Công thức phân tử của 2 ankan là A. CH 4 và C 2 H 6 . B. C 2 H 6 và C 3 H 8 . C. C 3 H 8 và C 4 H 10 . D. C 4 H 10 và C 5 H 12 . Caõu 44: khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C 6 H 14 , ng-ời ta chỉ thu đ-ợc 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là A. 2,2-đimetylbutan. B. 2-metylpentan. C. n-hexan.D. 2,3-đimetylbutan. Caõu 45: Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, ng-ời ta chỉ thu đ-ợc 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan đó là A. etan và propan. B. propan và iso-butan. C. iso-butan và n-pentan.D. neo-pentan và etan. Caõu 46: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng kế tiếp thu đ-ợc 96,8 gam CO 2 và 57,6 gam H 2 O. Công thức phân tử của A và B là A. CH 4 và C 2 H 6 . B. C 2 H 6 và C 3 H 8 . C. C 3 H 8 và C 4 H 10 . D. C 4 H 10 và C 5 H 12 . Cõu hi trc nghim Húa Hu c tng hp Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Vn Tỳ Email: caotua5lg3@gmail.com Trang 5 Caõu 47: Hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy X với 64 gam O 2 (d-) rồi dẫn sản phẩm thu đ-ợc qua bình đựng Ca(OH) 2 d- thu đ-ợc 100 gam kết tủa. Khí ra khỏi bình có thể tích 11,2 lít ở 0 O C và 0,4 atm. Công thức phân tử của A và B là A. CH 4 và C 2 H 6 . B. C 2 H 6 và C 3 H 8 . C. C 3 H 8 và C 4 H 10 . D. C 4 H 10 và C 5 H 12 . Dùng cho câu 20, 21: Nung m gam hỗn hợp X gồm 3 muối kali của 3 axit no đơn chức với NaOH d- thu đ-ợc chất rắn D và hỗn hợp Y gồm 3 ankan. Tỷ khối của Y so với H 2 là 11,5. Cho D tác dụng với H 2 SO 4 d- thu đ-ợc 17,92 lít CO 2 (đktc). Caõu 48: Giá trị của m làA. 42,0.B. 84,8. C. 42,4. D. 84,0. Caõu 49: Tên gọi của 1 trong 3 ankan thu đ-ợc làA. metan. B. etan. C. propan. D. butan. Caõu 50: Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH 4 , C 2 H 6 và C 3 H 8 thu đ-ợc 6,72 lít khí CO 2 (đktc) và 7,2 gam H 2 O. Giá trị của V làA. 5,60. B. 3,36. C. 4,48. D. 2,24. Caõu 51 (A-2007): Khi brom hoá một ankan chỉ thu đ-ợc một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỷ khối hơi so với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là A. 3,3-đimetylhexan. B. isopentan. C. 2,2,3-trimetylpentan. D. 2,2-đimetylpropan. Caõu 52: Đốt cháy hết 0,224 lít (đktc) một hiđrocacbon no mạch hở, sản phẩm sau khi đốt cháy cho qua 1 lít n-ớc vôi 0,143% (D = 1 g/l) thu đ-ợc 0,1g kết tủa.Công thức phân tử hiđrocacbon là: A. C 4 H 10 B. C 3 H 8 C. C 5 H 12 D. C 2 H 6 E. Kết quả khác. ANKEN Caõu 53 d.penten Caõu 54 4 ;C 4 H 10 ;C 2 H 4 2 2 O. a.0,02 v 0,18 b.0,16 v 0,04 c.0,18 v 0,02 d.0,04 v 0,16 Caõu 55 Caõu 56 120 g dd Br 2 20% trong CCl 4 2 :a.C 3 H 8 3 H 6 b.C 3 H 8 3 H 6 c. C 2 H 6 2 H 4 d. C 4 H 10 4 H 8 Caõu57 m C 3 H 6 ; C 2 H 4 2 H 2 2 2 a. 22,4 b.22400 c.44,80 d.33600 Caõu 58 2 2 SO 4 ;180 o 2 a.2,7 g b.7,2 g c.1,8 g d.5,4 g Caõu 59 2 H 4 CH 2 Cl CH 2 Cl C 2 H 3 Cl PVC. 2 H 4 Câu hỏi trắc nghiệm – Hóa Hữu cơ tổng hợp Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Trang 6 a.28kg b.1792kg c.2800kg d.179,2kg Câu 60. Anken CH 3 CH=CHCH 2 CH 3 có tên là A. metylbut-2-en B. pent-3-en C. pent-2-en D. but-2-en Câu 61. Có bao nhiêu đồøng phân công thức cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C 4 H 8 ? ( không kể đp hình học)A. 6 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 62. Ứng với công thức phân tử C 4 H 8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo đều tác dụng được với hidro? A. 2 B. 3 C. 5 D. 6 Câu 63. Ứng với công thức phân tử C 4 H 8 có bao nhiêu đồng phân của ôlêfin? A. 4 B. 3 C. 5 D. 6 Câu 64. Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C 4 H 8 tác dụng với Brom ( dung dòch)? A. 5 chất B. 6 chất C. 4 chất D. 3 chất Câu 65. Trong Phòng thí nghiệm có thể điều chế một lượng nhỏ khí etilen theo cách nào sau đây? A. Đề hidro hoá etan B. Đun sôi hỗn hợp gồm etanol với axit H 2 SO 4 , 170 O C. C. Crackinh butan. D. Cho axetilen tác dụng với hidro có xúc tác là Pd/PbCO 3 . Câu 66. Để tách riêng metan khỏi hỗn hợp với etilen và khí SO 2 có thể dẫn hỗn hợp vào: A. dd Natrihidroxit B. dd axit H 2 SO 4 C. dd nước brom D. dd HCl Câu 67. Cho bit tên ca hp cht sau theo IUPAC : CH 2 C CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 CH 2 Cl A. 1-Clo-4-Etylpent-4-en B. 1-clo-4-metylenhexan C. 2-etyl-5-Clopent-1-en D. 5- Clo-2-etylpent-1-en Câu 68. Trong số các anken C 5 H 10 đồng phân cấu tạo của nhau, bao nhiêu chất có cấu tạo hình học ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 69. Có bao nhiêu anken đồng phân cấu tạo của nhau khi cộng hidro đều tạo thành 2- metylbutan? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 70. Cho bit sn phm chính ca phn ng sau: CH 2 = CHCH 2 CH 3 + HCl  ?. A. CH 3 CHClCH 2 CH 3 . B. CH 2 = CHCH 2 CH 2 Cl. C. CH 2 ClCH 2 CH 2 CH 3 . D. CH 2 = CHCHClCH 3 . Câu hỏi trắc nghiệm – Hóa Hữu cơ tổng hợp Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Trang 7 Câu 71. Hidrocacbon A và B thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Biết M A = 2M B . A và B thuộc dãy đồng đẳng nào? A. Anken hoặc xicloankan B. Aren C. Có thể thuộc bất kỳ dãy nào. D. Anken Câu 72. Cho 2,24 lít anken X (đktc) tác dụng với dd brom thu được sản phẩm có khối lượng lớn hơn khối lượng anken là A. 0,8 g B. 10,0g C. 12,0 g D. 16,0g Câu 73. Anken X tác dụng với nước (xúc tác axit) to ra hỗn hợp 2 ancol đồng phân của nhau. d /N 2 = 2,00. Tên ca X là A. iso-penten B. but-1-en C. but-2-en D. pent-1en Câu 74. Anken Y tác dụng với dd brom tạo thành dẫn suất đibrom trong đó % khối lượng C bằng 17,82 %. CTPT Y là A. C 3 H 6 B.C 4 H 8 C. C 4 H 10 D. C 5 H 10 Câu 75. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít một anken X (đktc) thu được 5,60 lít khí CO 2 (đktc). CTPT X là: A. C 3 H 6 B.C 4 H 8 C. C 4 H 10 D. C 5 H 10 Câu 75. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hỗn hợp gồm anken X và hidrocacbon Y thu được 5,56 lít khí CO 2 ( đktc) và 5,40 g nước. Y thuộc loại hiđrocacbon có công thức phân tử dạng. A.C n H 2n B.C n H 2n-2 C. C n H 2n+2 D. C n H 2n-4 C©u76: Hỵp chÊt : CH 2 CH CH 3 CH 3 CHCH : A. 3-metylbut-1-en B. 2-metylbut-1-en C. 2-metylbut-3-en D. 3-metylpent-1- en C©u 77. §èt ch¸y hoµn toµn (m) gam hh X gåm metan , propen vµ butan thu ®-ỵc 4,4 gam CO 2 vµ 2,52 gam H 2 O . Gi¸ trÞ cđa m lµ : A . 1,48 g B . 2,48 g C . 14,8 gam D . 24,7 gam Câu 78-metylbutan-2- A. 3-Metylbut-1-en B. 2-Metylbut-1en C. 3-Metylbut-2-en D. 2-Metylbut-2-en Câu 79. Anken ancol  3 CH 2 ) 3 C- A. 3-etylpent-2-en B. 3-etylpent-3-en C. 3-etylpent-1-en D. 3,3- -1-en Câu 80:-trans) CH 3 CH = CH 2 (I) ; CH 3 CH = CHCl (II) ; CH 3 CH = C(CH 3 ) 2 (III) CH 3 C C CH 3 C 2 H 5 C 2 H 5 CH 3 C C Cl H C 2 H 5 (IV) (V) A. (I), (IV), (V) B. (II), (IV), (V) C. (III), (IV) D. (II), III, (IV), (V) Câu 81 4  : A. MnO 2 , C 2 H 4 (OH) 2 , KOH B. K 2 CO 3 , H 2 O, MnO 2 C. C 2 H 5 OH, MnO 2 , KOH D. MnO 2 , C 2 H 4 (OH) 2 , K 2 CO 3 Câu hỏi trắc nghiệm – Hóa Hữu cơ tổng hợp Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Trang 8 Caâu 82  2  A. C 2 H 4  3 H 6 B. C 2 H 4  4 H 8 C. C 3 H 6  4 H 8  Caâu 83- metylbut - 2-  sau : A. 2-brom-2-metylbutan B. 2-metylbutan -2- ol C. 3-metylbutan-2-          Caâu 84: h tu).  A. 2-m-1-en (ho buten-1). B. propen -2-n-2). C. -2-en (hoc buten-2). D. -1-en (hoc buten-1). Caâu 85. (KB     2   4  2 H 4 B. CH 4  3 H 4 C. CH 4  3 H 6 D. C 2 H 6  3 H 6 Caâu 86:   2 O 5  : A. 0,06 B. 0,09 C. 0,03 D. 0,045 Caâu 87 4 , C 4 H 10  2 H 4 0,14 mol CO 2 0,23 mol H 2 : 0,08 Caâu 88: 20% Br 2  4  0,6 mol CO 2  : A. C 2 H 6 , C 2 H 4 B. C 3 H 8 , C 3 H 6 C. C 4 H 10 , C 4 H 8 D. C 5 H 12 , C 5 H 10 Caâu 89 2  64g Br 2 : A. C 2 H 4 , C 3 H 6 B. C 3 H 8 , C 4 H 10 C. C 4 H 10 , C 5 H 12 D. C 5 H 10 , C 6 H 12 : A. 1:2 B. 2:1 C. 2:3 D. 1:1 Caâu 90 4         : 1.A. C 2 H 4 , C 3 H 6 B. C 3 H 6 , C 4 H 10 C. C 4 H 8 , C 5 H 10 D. C 5 H 10 , C 6 H 12 A. 15%, 35% B. 20%, 30% C. 25%, 25% D. 40%. 10% Caâu 91 2   A. C 2 H 4 B. C 3 H 6 C. C 4 H 8 D. C 5 H 10 . Caâu 92  2  Câu hỏi trắc nghiệm – Hóa Hữu cơ tổng hợp Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Trang 9 A. C 2 H 4  3 H 6 B. C 3 H 6  4 H 8 C. C 4 H 8  5 H 10 D. C 5 H 10  6 H 12 . Caâu 93. (KB-08)- Ba n X, Y, Z lg g k , khi lg n t a Z g 2 n i lng n t ca X. c cht X, Y, Z thuc y g  A. ankan. B.  C. anken. D. ankin. Caâu 94. (CĐ-07)- Cho   hai anken     nhau  d  nc  H 2 SO 4    c   Z gm hai ru (ancol) X  Y.     1,06 gam h  Z sau         2  dung dch NaOH 0,1M thu c dung dch T trong  ng   NaOH b 0,05M.  th  t thu   X  Y  (Cho: H = 1; C = 12; O = 16;   A. C 2 H 5  3 H 7 OH. B. C 3 H 7  4 H 9 OH. C. C 2 H 5  4 H 9 OH. D. C 4 H 9  5 H 11 OH. Caâu 95   2   4  2 H 4 B. C 2 H 6  2 H 4 C. C 2 H 6  3 H 6 D. CH 4  3 H 6 CĐ-08)- 28: t    20,0 ml h  X gm C 3 H 6 , CH 4 , CO   CO g hai   CH 4 ), thu c 24,0 ml CO 2  th      i k nhi    sut).   ca X A. 12,9. B. 25,8. C. 22,2. D. 11,1. Caâu 96   n H 2n .một liên kết đôi,mạch hở.  Caâu 97:  a.CH 2 = CH b.CH 2 = CH 2 c.CH 2 = CH- d.CH 2 = CH-CH 2 - Caâu 98 a.CH 2 = CHCH 2 b.CH 3 CH 2 = CH 2 c.CH 2 = CH-CH 2 . d.CH 2 = CH-CH 2 - Caâu 99   5 H 10  a.05 b.06 c.09 d.10. Câu 100   c.cis-trans. d.nhóm chức. Câu 101: but-1--2-  b.vị trí liên kết đôi. c.cis-trans.  Câu 102  a.olefin b.parafin   Câu 103    4 d.cả a,b,c. Câu 104 2 SO 4  a.etilen b.but-2-en c.isobutilen d.propen. Câu 105  a.CH 2 = CH-CH 2 -CH 3 b.CH 3 -CH=CH-CH 3 c.CH=CH- CH 3 d.CH 2 = C- CH 3 | CH 3 Câu hỏi trắc nghiệm – Hóa Hữu cơ tổng hợp Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Trang 10 CH 3 Câu 106: but-1- a.1-clobuten b.1-clobuten c.1-clobutan d.2-clobutan Câu 107-cop-nhi-    c.cacbon mang nối đôi ,bậc thấp hơn d.cacbon  Câu 108 a.poli(etilen) b.polietilen c.poliepilen d.polipropilen Câu 109 a [CH 2 -CH(CH 3 )] n - b n(CH 2 -CH(CH 3 ))- c (CH 2 -CH(CH 3 )) n - d n[CH 2 -CH(CH 3 )]- Câu 110: Kh  2   2   2  d.số mol CO 2 = số mol nước Câu 111 2  a  c.monoxicloankan d.anken hoặc monoxicloankan Câu 112 a.HOCH 2 -CH 2 OH. b.KOOCH 2 - COOK. c.HOCH 2 -CHO. d.HOOCH 2 - COOH. Câu 113:  a.propan-1,1- b.propan-1,2-điol c.propan-1,3- d.propan-1,3- Câu 114 n H 2n   a.15 b.16 c.17 d.18 Câu 115 n H 2n  4  : a.2 b.3 c.4 d.5 Câu 116: HOCH 2 -CH 2  a.etanol b.glixerol  d.etilenglicol. Câu 117: 2 =CH  CH 2  4  a.2 b.3 c.4 d.5 Câu 118:  b.Brom/CCl 4  d.a,b,c đều đúng. Câu 119    d.a,b,c đều đúng. Câu 120    d.a,b đều đúng. Câu 121 a.etilenglicol b.etilenoxit  d.cả a,b,c Câu 122: [...]... tạp chất trong đất đèn là: Câu 435 Cho các hợp chất có cơng thức phân tử là C2H2On Với n nhận các giá trị nào thì các hợp chất đó là hợp chất no đa chức? A 2 và 3 B 1 và 2 C 2 và 4 D 1 và 3 Câu 436 Khi tách nước từ một chất X có cơng thức phân tử C5H10O thu được isopren là sản phẩm duy nhất Hãy cho biết X có bao nhiêu cơng thức cấu tạo? A 2 B 4 C 1 D 3 Câu 437 Dãy các chất tác dụng với fomanđehit là:... b.(C2H3)n c.(C3H4)n d.(C4H7)n Câu 359 C7H8 có số đồng phân thơm là: a.1 b.2 c.3 d.4 Câu 360 A là đồng đẳng của benzen có cơng thức ngun là: (C3H4)n Cơng thức phân tử của A là: a.C3H4 b.C6H8 c.C9H12 d.C12H16 Câu 361 Ứng với cơng thức C9H12 có bao nhiêu đồng phân có cấu tạo chứa vòng benzen? a.6 b.7 c.8 d.9 Câu 362 Một ankylbenzen A có cơng thức C9H12, cấu tạo có tính đối xứng cao Vậy A là: a.1, 2, 3 –... xảy ra trong điều kiện: a có bột Fe xúc tác b .có ánh sánh khuyếch tán c .có dung mơi nước d .có dung mơi CCl4 Câu 397 Phản ứng nào khơng điều chế được Toluen? AlCl ;t a.C6H6 + CH3Cl  b khử H2,đóng vòng benzen c.khử H2 metylxiclohexan d.tam hợp propin Câu 398 Gốc C6H5-CH2- có tên gọi là: a.Phenyl b.Vinyl c.anlyl d.benzyl Câu 399 Cho benzen vào 1 lọ đựng Cl2 dư rồi đưa ra asáng Sau khi phản ứng xảy...Câu hỏi trắc nghiệm – Hóa Hữu cơ tổng hợp Blog: www.caotu28.blogspot.com a.C4H8 ,C3H6 ,C2H4 b.C2H4,C3H6 ,C4H8 c.C2H4,C3H8 ,C4H8 d.C2H4,C3H6 ,C4H6, Câu 123:C4H7Cl mạch hở ,có số đồng phân là: a.8 b.9 c.10 d.11 Câu 124:C4H7Cl mạch hở ,có số đồng phân cấu tạo là: a.8 b.9 c.10 d.11 Câu 125:Hổn hợp gồm propen và B(C4H8) tác dụng với nước có axit làm xúc tác,đun nóng tạo ra hổn hợp có chứa ancol bậc 3.B là... CO2(cùng điều kiện)Xcó thể làm mất màu dung dịch KMnO4 Vậy X là: a.propan b.propen c.propin d.propa-đien Câu 136:Một hỗn hợp ankenA và H2 có d= 0,68 cho qua niken ,đun nóng để A bị hiđro hóa hồn tồn thì tỉ khối hỗn hợp mới là 1,034.Cơng thức phân tử A là: a.C3H6 b.C5H10 c.C4H8 d.C6H12 Câu 137:Phân tích 0,5gam chất hữu cơ Achứa C,F ta được 0,78gam Floruacanxi 1.Cơng thức ngun của hợp chất A là: a.(CF2)n... d.metanal Câu 189: Số đồng phân mạch hở ứng với cơng thức C4H6 có là: a.3 b.4 c5 d.6 Câu 190: Đien C4H6 có số đồng phân cấu tạo cùng chức là: a.3 b.4 c5 d.6 Câu 191: Ứng với cơng thức C5H8 có số đồng phân mạch hở là: a.4 b.6 c.8 d.9 Câu 192: Ứng với cơng thức đien C5H8 có số đồng phân mạch hở là: a.5 b.6 c.7 d.8 Câu 193:Ứng với cơng thức đien ,mạch thẳng C5H8 có số đồng phân mạch hở là: a.4 b.6 c.7 d.8... 324 Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện: có một nối ba, cơng thức phân tử là C 6H10, mạch dài nhất có chứa ot61i đa 5 cacbon là: a.2 b.3 c.4 d.5 Câu 325 Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện: có một nối ba, cơng thức phân tử là C 6H10, mạch dài nhất có chứa 4 cacbon là: a.1 b.2 c.3 d.4 Câu 326 Dãy các chất đều có phản ứng với axetilen (ở điều kiện thích hợp) là: a.H2O, AgNO3/NH3, Br2, C2H2, H2 b.H2O,... (xt Cu,t0) thu được chất hữu cơ Z Z có phân tử khối gấp 1,2857 lần phân tử khối của X Hãy cho biết có bao nhiêu anken có thể là X? A 1 B 3 C 2 D 4 Câu 441 Một este có cơng thức phân tử là C4H6O2, khi thu phân trong mơi trư ng axit thu được axetanđehit Cơng thức cấu tạo thu gọn của este đó là: A CH3COO-CH=CH2 B HCOO-C(CH3)=CH2 C CH2=CH-COO-CH3 D HCOOCH=CH-CH3 Câu 442 Dãy gồm các chất tác dụng với rượu... c.β-butilen d.i-butilen Câu 126:Hổn hợp gồm propen và B(C4H8) tác dụng với HBr,đun nóng tạo ra hổn hợp có 3 sản phẩm Vậy B là : a.but-1-en b.but-2-en c.α-butilen d.i-butilen Câu 127: Để làm sạch metan có lẫn etilen ta cho hổn hợp qua : a.khí hiđrocó Ni ,t0 c.dung dịchAgNO3/NH3 b.dung dịch Brom d.khí hiđroclo rua Câu 128: Để làm sạch etilen có lẫn metan ta cho hổn hợp tác dụng lần lượt với: a.Zn ,Brom... 7,6gam TN2: Đốt 0,1mol hỗn hợp gồm bmol A và amol B thu được khối lượng CO2 lớn hơn khối lượng của nước là 6,2gam.Cơng thức phân tử của A,B lần lượt là: a.C2H4,C4H8 b.C2H4,C3H6 c.C2H4 ,C5H10 d.C3H6,C4H8 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Trang 12 Câu hỏi trắc nghiệm – Hóa Hữu cơ tổng hợp Blog: www.caotu28.blogspot.com Câu 152: Một hỗn hợp X gồm 2 olefin đồng đẳng kế tiếp có thể tích 1,7 2lít . hỏi trắc nghiệm – Hóa Hữu cơ tổng hợp Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Trang 1 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỐ HỮU CƠ LUYỆN THI ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG Câu. Câu 61. Có bao nhiêu đồøng phân công thức cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C 4 H 8 ? ( không kể đp hình học) A. 6 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 62. Ứng với công thức phân tử C 4 H 8 có bao. ankan Y bằng 83,33% . Công thức phân tử của Y là A. C 2 H 6 B. C 3 H 8 C. C 4 H 10 D. C 5 H 12 Câu 11: Trong các hợp chất sau, chất nào không phải là hợp chất hữu cơ? A.(NH 4 ) 2 CO 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp các bài tập ôn thi đại học phần Hữu cơ có đáp án, Tổng hợp các bài tập ôn thi đại học phần Hữu cơ có đáp án, Tổng hợp các bài tập ôn thi đại học phần Hữu cơ có đáp án

Từ khóa liên quan