0

Giáo án Tiếng Anh lớp 6 cả năm

153 1,595 29

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 16:20

Date of planning: Date of teaching: Period: 1 Week: 1 LÀM QUEN VỚI MÔN HỌC VÀ CÁCH HỌC I. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 1. Cơ sở: - Do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo qui định. - Tạo điều kiện hoà nhập với cộng đồng Quốc Tế và khu vực. 2. Mục tiêu chung: - Hình thành và phát triển ở học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về Tiếng Anh và những phẩm chất trí tuệ cần thiết để tiếp tục học hoặc đi vào cuộc sống lao động. 3. Mục tiêu cụ thể: - Học xong THCs, học sinh đạt được những yêu cầu chủ yếu sau: + Nắm được kiến thức cơ bản, tối thiểu và tương đối hệ thống về Tiếng Anh, thực hành hiện đại, phù hợp lứa tuổi. + Có sự hiểu biết khái quát về văn hoá của các nước sử dụng Tiếng Anh. + Giao tiếp đơn giản dưới dạng: nghe – nói - đọc - viết. II. NỘI DUNG MÔN HỌC: Xoay quanh 6 chủ điểm lớn: - Các vấn đề thuộc về cá nhân (You and me) - Các vấn đề về học tập và giáo dục (Education) - Cộng đồng (Community) - Sức khoẻ (Health) - Vui chơi giải trí (Recreation) - Thế giới quanh ta (The world around us) III. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH: Gồm: 105 tiết dạy trong 35 tuần. HKI: 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết học HKII: 3 tiết x 17 tuấn = 51 tiết học Có 16 đơn vị bài học trong cả năm HKI: 8 bài (từ bài 1 -> bài 8) HKII: 8 bài (từ bài 9 -> bài 16) Page 1 Date of planning: Date of teaching: Period: 2 Week: 1 Unit 1: GREETINGS Section A: -Hello (1, 2, 3, 4) I- Objectives: - Teach students how to greet , to introduce their own names. - Teach students how to greet one another. - Developing: four skills. II- Language content: - Vocabulary: Hello, Hi, I, am, is, name, my - Structures: + Hello / Hi + My name is … + I am … III- Teaching aids: - Pictures - Text book (English for Vietnam grade) - Cassette tapes IV- Procedures: 1. Warm up: Teacher’s work Students’ work Content - Ask students some questions in Vietnamese about saying when they meet a new person Individually 2. Presentation: - Ask students how to introduce themselves when they meet a new person 1- Introduce the situation - Ask students to listen the words Hello , Hi - Ask students to listen again then repeat - Correct their pronunciation 2- Ask students to practice greeting one another in turns of two. - Go around the class and correct their pronunciation In chorus Pair work Group work New words: - Hello - Hi - I - my - name - am - is - are Eg: . I am Lan. . My name is Lan. 3. Practice: - Ask students to listen again then repeat. - Ask students to read in pairs. - Tell students the ways to introduce Pair work - Hi - Hello - I am (I’m) … - My name is (my name’s) … Page 2 their names. - Ask students to listen part 3 on page 11. - Ask some students to read before class - Correct their pronunciation. - Ask students to practice with a group of four. - Ask students to introduce their names one by one. - Correct their pronunciation. Group work Group work Individually Eg: A: Hello, I am … (My name is …) B: Hi, I am … (My name is …) 4. Consolidation: - T. asks S s to introduce their name to the class. - T. calls on one or two of the S s to role play in front of the class. 5. Homework: - Learn the new words by heart. - Prepare “Unit 1. (cont.) A. Hello (5, 6, 7, 8) ” for the next time. Date of planning: Date of teaching: Period: 3 Week: 1 Unit 1: GREETINGS Section A: -Hello (5, 6, 7, 8) I- Objectives: - Teach students how to greet one another. - Developing: four skills. II- Language content: Grammar: - Vocabulary: fine, thanks, how, are, you - Structures: + My name’s Lan or I’m Lan. + How are you? -> I’m fine, thanks. III- Teaching aids - Pictures, text book, cassette tapes. IV- Procedure 1. Warm up: Teacher’s work Students’ work Content - Ask some students to introduce their names - Ask some students play “Jumble words” Individually Play - WOH = how - MANE = name - YM = my 2. Presentation: Page 3 - Sticks the picture A 5 (page 12) - Introduce the dialogue. - Plays the tape for the S s . - Read the dialogue then ask students to repeat in chorus - Introduce the structure - Ask students to listen the dialogue again In chorus In pair New word: - fine (adj) - thanks Structures: + How are you? + I’m fine, thanks. And you? 3. Practice: - Ask students to practice reading the dialogue in pairs. - Ask some pairs to read before the class. - Ask students to practice with a partner. - Ask students to look at the pictures hanging on the board. - Ask students to make the similar dialogues in pairs. - Explain the words: Mr, Mrs, Miss. - Call on some pairs to practice before the class. - Correct their pronunciation. Group work In pair In pair In pair Eg: A: Hello, Miss Hoa. B: Hi, Mr. Hưng. How are you? A: I’m fine, thanks. And you? B: Fine, thanks. * Write: Nam: Hello, …. How are you? Lan: Hi, I’m …. 4. Consolidation: - T. calls on one or two of the S s to role _ play in front of the class. 5. Homework: - Ask students to look at the dialogue in part 7 on page 13 then complete it. - Ask students to compare with their partners. - Ask students to write in their exercises book. - Prepare “Unit 1. (cont.) B. Good morning” for the next time. Date of planning: Date of teaching: Page 4 Period: 4 Week : 2 Unit 1: GREETINGS Section B: Good morning I- Objectives: - Teach students how to greet in different time of the day. - Teach students how to say good bye. - Developing: four skills. II- Language content: Grammar: - Vocabulary: good, morning, afternoon, evening, night, children, mom, bye III- Teaching aids - Pictures, text book, cassette tapes. IV- Procedure 1. Warm up: Teacher’s work Students’ work Content - Ask students to repeat the ways of greeting. - Stick a picture on the board and ask students to guess when of the day it is. Individually 2. Presentation: - Introduce the ways of greeting of the day. - Ask students to listen twice or three times - Ask students to repeat - Ask students to read before the class Individually 1. Listen and repeat: New words: - Children (n): trẻ - Mom (n): mẹ, má - Good morning: 6 a.m 12 a.m - Good afternoon: 12p.m  6p.m - Good evening: 6p.m  12 p.m - Good bye/ bye - Good night 3. Practice: - Ask students to practice with their partners. - Ask students to practice in pairs - Give them different situations and ask them to practice - Ask students to listen to the dialogue in B3 twice - Ask students to repeat in chorus - Ask students to tell the time of the dialogue - Ask students to practice in pairs - Ask some pairs to practice before the class In pair In chorus In pair 2. Practice with a partner: Good morning afternoon evening night 4. Write: Page 5 - Ask students to practice part (b) as part (a) - Ask students to complete the open dialogue - Ask students to compare with their partners - Ask some students to practice before the class - Ask students to listen then repeat part 5 - Ask some students to read aloud - Ask students to learn vocabulary and structures by heart. Complete the dialogue In pair 4. Consolidation: - T. calls the S s to recall the new words. 5. Homework: - T. asks the S s to do B 4 at home. - Prepare “Unit 1. (cont.) C. How old are you? (1, 2) ” for the next time. Date of planning: Date of teaching: Period: 5 Week : 2 Unit 1: GREETINGS Section C: How old are you ? (1, 2) I- Objectives: - Teach students how to count from 1 to 20. - Developing: four skills. II- Language content: Grammar: - Vocabulary: one, two, three … twenty III- Teaching aids - Text book, cassette tapes. IV- Procedure 1. Warm up: Teacher’s work Students’ work Content - Ask students to play the game “Jumble words”. FENI = fine LOHEL = hello IH = hi AFNOONTER = afternoon 2. Presentation: - Give five rulers and count “one” Individually 1. Listen and repeat: Page 6 “two” “three” “four” “five”. - Introduce the lesson. - Play the tape three times for the S S . - Read from 1 to 20 and ask students to repeat. Listen Read New Words: Cardinal number: - One - Two - Three - Four … - Twenty 3. Practice: - Ask some students to read aloud. - Ask students to play the game “Rub out and Remember”. - Ask a group of three to go to the board. + The first student says in Vietnamese. +The second says in English. + The third write them on the board. - Ask students to practice counting from one to twenty. - Let them count from 1 -> 20, then from 2, 4, 6 … -> 20, then from 1, 3, 5 … -> 20. - One S S counts 1, the other counts the teens 1 - 10, 2 - 12, 3 - 13 (or) they can count back from 20 ->1. - Correct their pronunciation. Read Play group Practice - Count from one to twenty with a partner. 4. Consolidation: - Ask students to play the game “Lucky numbers”. 1 2 3 4 5 6 7 8 Các số may mắn là 2 và 7). 1. Hãy đếm ngược từ 20 đến 1. 2. Số may mắn 3. Hãy đếm số học sinh trong tổ. 4. Hãy đếm các số chẵn trong khoảng từ 1 đến 20. 5. Trả lời câu hỏi sau “How old are you?” 6. Hãy đếm các số lẻ trong khoảng từ 1 đến 20. 7. Số may mắn 8. Hãy xếp các chữ sau thành một số “ETEVSNEEN” (đáp án: seventeen) 5. Homework: - Ask students learn the numbers by heart. - Prepare “Unit 1. (cont.) C. How old are you? (3, 4) ” for the next time. Date of planning: Date of teaching: Period: 6 Page 7 Week : 2 Unit 1: GREETINGS Section C: How old are you? (3, 4) I- Objectives: - Teach students how to introduce the others and oneself. - Teach students to ask about their ages. - Developing: four skills. II- Language content: Grammar: - Vocabulary: This, old, year - Structures: + This is… + How old are you? -> I’m ten. III- Teaching aids - Text book, cassette tapes. IV- Procedure 1. Warm up: Teacher’s work Students’ work Content - Ask students to play the game “Bingo” (numbers 1 -> 20) 7 20 19 10 11 10 6 4 17 2. Presentation: - Introduce the lesson. - Read the sentences in part 5 twice. - Write the structure on the board. - Teach students how to introduce the others. - Give some examples. - Ask students to repeat. - Ask some students to read the sentences before the class. Listen Repeat 3. Listen and repeat: New words: - This - That - Old - Year Structures: - This is + name Eg: + This is Dung + This is Hoa - How old are you? -> I am + old 3. Practice: - Ask students to use the structure “How old are you?” to ask and answer in pairs. - Ask some pairs to ask and answer before the class. - Ask students to practice in groups. - Ask some students to ask and answer before the class. In pair In group In pair Eg: P 1 : Hello, Trang P 2 : Hi, Ngoc. This is Dung. P 1 : Hi, Dung. P 2 : Hi, Ngoc. Page 8 4. Consolidation: - T. lets them copy down the dialogue and do the exercises in the exercise book from page 5 -> 9. 5. Homework: - Prepare “Unit 2. At school. A. Come in (1, 2, 3) ” for the next time. Date of planning: Date of teaching: Period: 7 Page 9 Week : 3 Unit 2: AT SCHOOL Section A: Come in I- Objectives: - S S learn how to use simple commands in class. - Developing: four skills. II- Language content: Grammar: - Vocabulary: come in, open, close, book, sit, down, stand, up - Structures: + Commands: Come in Sit down Stand up Open your book Close your book III- Teaching aids - Text book, cassette tapes and pictures. IV- Procedure: 1. Warm up: Teacher’s work Students’ work Content - Ask students to play the game “Missing words” Play game 1. _________ is Lan. 2. How _____ are you? 3. I ______ Nam. 4. _______ morning. 5. ________ am eleven. 2. Presentation: - Set the scene, introduce the commands, using pictures to express. - Play the tape for the S S . - Explain new words. - Ask S S play game “slap the board: “đi vào, mở sách ra, đứng lên, ngồi xuống, đóng sách lại” Listen to the teacher without opening the books. Listen and repeat. Play game. 1. Listen and repeat: New words: - imperative (commands) - come in (n): đi, mời vào - sit down (v): ngồi xuống - stand up (v): đứng lên - open (v): mở - close (v): đóng - book (n): sách Structures commands: - Come in - Sit down - Stand up - Open your book - Close your book 3. Practice: - Explain how to from a command. - Let them practice the commands Match up the commands with 2. Match and write: a. open your book Page 10 [...]... 2 - class (n): lớp - to have (v): have/has Structures: -Which grade/class are you in? -> I’m in grade 6/ class 6C -Which floor is your classroom on? -> It’s on the second floor -How many floor does Phong’s school have? -> Two * Practice the dialogue about Thu and Phong: 2 Complete this table: Name grade Class Classroom floor Thu 7 7C 2nd Phong 6 6A 1st + Where’s Thu’s classroom? You 6 6A1 1st 4 Consolidation:... eleven 11, fifteen 15, twenty-five 25, sixty 60 , seventy-five 75, eighty 80 8 Greetings Thanh : Hello Chi: Hello Thanh : How are you? Chi :I’m fine, thank you How are you? Thanh: Fine, thanks 9 This and that Ba: What is this? Is it a desk? Thu: Yes, it is Ba: What is this? Is it a desk? Thu: No, it isn’t It’s a table 10.A picture quiz 1 classroom 5 door 2 book 6 o’clock 3 eraser 7 board 4 ruler 8 window... game Play game 1 Đếm các số lẻ trong “Lucky numbers” khoảng từ 1 ->20 2 Hãy trả lời câu hỏi sau: How old are you? 3 Lucky number 4 Hãy đếm số học sinh trong tổ 5 Where do you live? 6 Lucky number 7 Hãy đánh vần bằng Tiếng Anh chữ “Chăm chỉ” 2 Presentation: - Ask SS to look at the pictures and determine the situation - Introduce the new words - Play the tape for the SS - Introduce new structures This... Our Your They Their 5 Homework: - Ask them to do exercises in the workbook at home (from page 22 to 25) - Prepare “Grammar practice (1, 2, 3, 4, 5, 6) ” for the next time Date of planning: Date of teaching: Period: 17 Week : 6 GRAMMAR PRACTICE (1, 2, 3, 4, 5, 6) I- Objectives: - SS should be taught to describe the family The teacher can test her SS knowledge and at the same time remind them of the language... and that - Say the sentences and let SS repeat Look at the pictures 1 Listen and repeat: New words: Listen to the teacher - student (n): học sinh Listen - school (n): trường học - class (n): lớp - teacher (n): giáo viên - classroom (n): phòng học Repeat after the teacher - desk (n): bàn as requested - this / that: đây / đó Structures: Try to discover the - What is this? differences of “this” -> This... isn’t d Are they twelve? No, they aren’t 4 Imperative (commands) a Come in b Sit down c Open your book d Close your book e Stand up 5 How many…? a There is a desk b There are 6 books c There are 2 students d There is a teacher 6 Question words a What is your name? My name is Nam b What do you live? I am in HaNoi c What is that? That is my brother d What does he do? He is a student 7 Numbers a Write... families with the partner Copy the notes and memorize 3 Listen and repeat: New words: - family (n): gia đình - sister (n): chị or em gái - brother (n): anh or em trai - people (n): người - my (adj): của tôi - your (adj): của bạn - her (n): của cô ấy - his (n): của anh ấy - father (n): cha - mother (n): mẹ - nurse (n): y tá - engineer (n): kỹ sư - who: ai? Structures: How old is …? How many people are there... prepare pen to do the test - Prepare pen to do the in 45 minutes test 2 Presentation: - Give paper sheets to SS and asks SS to do the test Content - Do the test 3 Contents: Bảng thống kê điểm: Điểm 6A1 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Homework: Prepare “Unit 4 Big or small Section A: Where is your school? (1, 2)” for the next time Date of planning: Date of teaching: Period: 19 Week: 7 SỬA BÀI KIỂM TRA Date of planning:... Your Their 5 Homework: Ask them to do exercises in the workbook at home (from page 22 to 25) Prepare “Unit 3 (Cont.) C Families (2)” for the next time Date of planning: Date of teaching: Period : 16 Week : 6 Unit 3: AT HOME Section C: Families (2) I- Objectives: - SS can tell about their families members of their families and their occupations They can ask their friends to get some information - Developing:... after “I”, and “He” 1 Listen and repeat: New Words: - get up (v): thức dậy - get dressed (v): mặc quần áo - brush your teeth (v): đánh răng của bạn - tooth (n): răng (số ít) - teeth (n): răng (số nhiều) - wash your face (v): rửa mặt của bạn - have breakfast (v): có bữa sáng . bản, tối thiểu và tương đối hệ thống về Tiếng Anh, thực hành hiện đại, phù hợp lứa tuổi. + Có sự hiểu biết khái quát về văn hoá của các nước sử dụng Tiếng Anh. + Giao tiếp đơn giản dưới dạng: nghe. you? 3. Lucky number 4. Hãy đếm số học sinh trong tổ. 5. Where do you live? 6. Lucky number 7. Hãy đánh vần bằng Tiếng Anh chữ “Chăm chỉ”. 2. Presentation: - Ask S S to look at the pictures and. nghe – nói - đọc - viết. II. NỘI DUNG MÔN HỌC: Xoay quanh 6 chủ điểm lớn: - Các vấn đề thuộc về cá nhân (You and me) - Các vấn đề về học tập và giáo dục (Education) - Cộng đồng (Community) - Sức
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Anh lớp 6 cả năm, Giáo án Tiếng Anh lớp 6 cả năm,