Giáo án hình học 10 nâng cao_2

84 2K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 09:30

TRƯỜNG THPT 3 CẨM THỦY TỔ TOÁN - TIN Ngày 22 tháng 08 năm 2012 CHƯƠNG I: VECTƠ BÀI 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA Số tiết: 02. Tiết theo PPCT: 01-02 I. Mục tiêu. 1. Về kiến thức: Học sinh hiểu được khái niệm vectơ, vectơ không, hai vectơ cùng phương, hai vectơ bằng nhau. Nắm được các tính chất của vectơ không. 2. Về kỹ năng: Biết chứng minh hai vectơ cùng phương, hai vectơ bằng nhau. Biết cách xác định vectơ bằng vectơ cho trước và có điểm mút cho trước. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh. 1. Giáo viên: Các hình vẽ minh họa cho bài học, tranh vẽ minh họa thực tế. Thước kẻ. 2. Học sinh: Tìm hiểu trước nội dung bài học. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp gợi mở kết hợp với trực quan và phân bậc hoạt động theo các nội dung ghi bảng. IV. Tiến trình bài học. Tiết : 1 A) đặt vấn đề GV: Chúng ta đã biết cách xác định đoạn thẳng và biết được rằng AB = BA. Trong chương đầu tiên của chương trình hình học lớp 10 chúng ta sẽ được tìm hiểu về các đoạn thẳng đã được định hướng. B) Bài mới. Hoạt động 1 1. Khái niệm vectơ. GV: Đoạn thẳng AB, nếu chọn A là điểm đầu, B làm điểm cuối thì đoạn thẳng AB có hướng từ A đến B. Khi đó đoạn thẳng AB gọi là đoạn thẳng có hướng. *Định nghĩa: Vectơ là một đoạn thẳng có hướng. *kí hiệu Vectơ có điểm đầu là A điểm cuối là B kí hiệu là: AB uuur • Có thể kí hiệu các vectơ: a, b, x, y r r r r , khi không cần chỉ rõ điểm đầu, điểm cuối HS: Xem hình vẽ và phân biệt các vectơ với các đoạn thẳng. GA Hình Học 10 NC 1 GV Bùi Văn Trí A B D N C M A B D N C M TRƯỜNG THPT 3 CẨM THỦY TỔ TOÁN - TIN Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên • Gợi ý trả lời H1: Có 2 véctơ là AB BA vµ uuur uuur . • Gợi ý trả lời H3: Có 6 vectơ là: AB,AC,BC,BA,CA,CB uuur uuur uuur uuur uuur uuur H1: Hãy chỉ ra các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A, B. H2: Phân biệt AB BA vµ uuur uuur ? H3. Cho tam giác ABC hãy xác định các vectơ có điểm đầu và điểm cuối phân biệt là các đỉnh của tam giác đó. *Vectơ-không. Ví dụ . Cho 2 điểm A và B xác định được bao nhiêu vectơ? Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên • Gợi ý trả lời H1: AB,AA uuur uuur •Gợi ý trả lời H2: ,BBBA uuur uuur •Gợi ý trả lời H3: Chúng có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. H1: Các vectơ có điểm đầu là A? H2: Các vectơ có điểm đầu là B? H3: Nhận xét về điểm đầu và điểm cuối của các vectơ AA,BB uuur uuur ? GV: Các vectơ như vậy gọi là vectơ- không. • Vectơ-không là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. Kí hiệu là 0 r • Với mọi điểm A ta có: AA 0 = uuur r • 0 r cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ • 0 0 = r Hoạt động 2 2. Hai Vectơ cùng phương, cùng hướng. * Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá của vectơ đó. HS quan sát hình vẽ 1.3 SGK. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên • Gợi ý trả lời H1: Giá của vectơ AB uuur là đường thẳng AB. Giá của vectơ CD uuur là đường thẳng CD. • Gợi ý trả lời H2: Giá của AB vµ CD uuur uuur trùng nhau. Giá của PQ vµ RS uuur uuur song song với nhau Giá của EF vµ PQ uur uuur cắt nhau. •Gợi ý trả lời H3: AB vµ CD uuur uuur có hướng GA Hình Học 10 NC 2 GV Bùi Văn Trí TRƯỜNG THPT 3 CẨM THỦY TỔ TOÁN - TIN từ điểm đầu đến điểm cuối trùng nhau; PQ vµ RS uuur uuur có hướng từ điểm đầu đến điểm cuối ngược nhau. • Hai vectơ cùng phương à hai vectơ có giá song song hoặc trùng nhau. • Hai vectơ cùng phương thì chúng cùng hướng hoặc ngược hướng. Ví dụ: Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của AC và BD. 1) Tìm trên hình vẽ các vectơ cùng phương với: a) AC ; b) AD 2) Tìm trên hình vẽ các vectơ cùng hướng với AC ? Hoạt động 3 3. Hai vectơ bằng nhau. a) Độ dài vectơ Mỗi vectơ có một độ dài, đó là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó. Độ dài của vectơ AB uuur được kí hiệu là: AB uuur . Như vậy ta có: AB uuur = AB. Vectơ có độ dài bằng 1 gọi là vectơ đơn vị. Ví dụ 1. Cho hình bình hành ABCD, hãy nhận xét về phương, hướng, độ dài của các cặp vectơ: a) ABvµ DC uuur uuur ; b) AD vµ BC uuur uuur Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên • Gợi ý trả lời H1: Đây là 2 vectơ cùng phương. • Gợi ý trả lời H2: ABvµ DC uuur uuur cùng hướng. • Gợi ý trả lời H3: Chúng có cùng độ dài H1: Phương của các vectơ ABvµ DC uuur uuur ? H2: Hướng của các vectơ ABvµ DC uuur uuur ? H3. Độ dài của hai vectơ ABvµ DC uuur uuur ? GV: Ta nói ABvµ DC uuur uuur là 2 vectơ bằng nhau. b) Hai vectơ bằng nhau. • Hai vectơ gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài, kí hiệu a b = r r Vậy: a, b a b b cïng híng a   = ⇔  =   r r r r r r Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên • Gợi ý trả lời H1: AB BA= uuur uuur • Gợi ý trả lời H2: Không. Vì chưa xác định hướng. H1: So sánh độ dài của các vectơ AB BA vµ uuur uuur H2: Cho 2 vectơ đơn vị a vµ b r r , kết luận chúng bằng nhau được không? GA Hình Học 10 NC 3 GV Bùi Văn Trí A B C D O TRƯỜNG THPT 3 CẨM THỦY TỔ TOÁN - TIN • Gợi ý trả lời H3: A và B trùng nhau. H3. Nếu OA OB = uuur uuur hãy xét vị trí tương đối của A và B. GV: Cho a r , với điểm O bất kì, khi đó tồn tại duy nhất điểm A sao cho. OA a = uuur r • Chú ý: Cho vectơ a r và điểm O. Khi đó tồn tại duy nhất điểm A sao cho OA a = uuur r Củng cố bài Ví dụ 1. Xác định tính đúng sai của mỗi phát biểu sau: Cho 2 điểm A và B. Nếu AB BA = uuur uuur thì: a) AB uuur không cùng hướng với BA uuur b) AB 0 = uuur r c) AB 0> uuur d) A không trùng B Ví dụ 2. Xác định tính đúng sai của các phát biểu sau: Trong tứ giác ABCD có DCAB = uuur uuur . Tứ giác ABCD là: a) Hình bành hành b) Hình chữ nhật c) Hình thoi d) Hình vuông. Hướng dẫn học bài ở nhà: – Nắm vững khái niệm vectơ, giá của vectơ, hai vectơ cùng phương, cùng hướng. – Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng, 2 đường thẳng song song. Bài tập về nhà: Làm các bài tập 3, 4 - SGK. Tiết: 2 A) Bài cũ. - Nêu khái niệm hai vectơ cùng phương, hai vectơ cùng hướng, độ dài vectơ? - Định nghĩa hai vectơ bằng nhau? B) Bài mới. Hoạt động1 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức. Câu 1. Cho ngũ giác ABCDE, số các vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối là các điỉnh của ngũ giác bằng: a) 25 b) 20; c) 16; d)10. Đáp án đúng: b) 20. Câu 2. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số các vectơ cùng phương với vectơ OC uuur có điểm đều và điểm cuối là các đỉnh lục giác bằng: a) 10; b) 11; c) 12; d) 14 Đáp án đúng: c) 12 Câu 3. Cho hình thoi ABCD có · 0 BAC 60 = , cạnh AB =1. Độ dài của vectơ AC uuur là: GA Hình Học 10 NC 4 GV Bùi Văn Trí TRƯỜNG THPT 3 CẨM THỦY TỔ TOÁN - TIN a) 1; b) 3 ; c) 1 2 ; d) 3 2 Đáp án đúng: Hoạt động 2 Bài tập tự luận. Bài số 1. Cho vectơ AB và một điểm C. Hãy dựng điểm D sao cho CDAB = Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên • Gợi ý trả lời H1: ABDC là hình bình hành. • Gợi ý trả lời H2: Dựng hình bình hành ABDC. Thì đỉnh D của hình bình hành đó là điểm D cần dựng. Giả sử tồn tại điểm D’?D sao cho 'CDAB = . Thế thì ta có: 'CDCD = ⇒ D≡ D’.  H1: Giả sử đã dựng được điểm D thỏa mãn yêu cầu bài toán. Tứ giác ABDC là hình gì? H2: Từ đó nêu cách dựng điểm D? H.1 Bài số 2. Bài tập 4 - SGK. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên • Gợi ý trả lời H1:Xem hình H.2 • Gợi ý trả lời H2: Là 2 vectơ có giá song song hoặc trùng nhau • Gợi ý trả lời H3: DA,AD,BC,CB,AO,OD,DO,EF,FE uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uur uur • Gợi ý trả lời H4: Là 2 vectơ cùng hướng và cùng độ dài. • Gợi ý trả lời H5: OC,ED,FO uuur uuur uuur H1: Vẽ hình biểu diễn? H2: Khái niệm 2vectơ cùng phương? H3: Liệt kê các vectơ cùng phương với OA uuur ? H4: Định nghĩa 2 vectơ bằng nhau? H5: Liệt kê các vectơ bằng AB uuur ? H.2 H3. GA Hình Học 10 NC 5 GV Bùi Văn Trí A B D C A I B C D E F TRƯỜNG THPT 3 CẨM THỦY TỔ TOÁN - TIN Bài số 3. Cho ∆ABC. H là trực tâm, B’ là điểm đối xứng với B qua tâm O của đường tròn ngoại tiếp ∆ABC. So sánh: CB' vµ AH , HC vµ 'AB Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên • Gợi ý trả lời H1:Xem hình H.3 • Gợi ý trả lời H2: Là hình bình hành • Gợi ý trả lời H3: Vì: ∠BCB’ = 90 0 (Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) ⇒ B’C⊥BC mà AH ⊥BC ⇒ AH//B’C (1) Tương tự, ta có CH//AB’ (2) Từ (1) và (2), ta có: AB’CH là hình bình hành. • Gợi ý trả lời H4: CB' = AH , HC = 'AB H1: Vẽ hình biểu diễn? H2: Tứ giác AB’CH là hình gì? H3: Tại sao? H4: Kết luận về các cặp vectơ CB' vµ AH ; HC vµ 'AB ? Bài số 4. Cho ∆ABC. I, J, K lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. H 1 , H 2 , H 3 lần lượt là các điểm đối xứng với trọng tâm H của ∆ABC qua các điểm I, J, K. Tìm trên hình vẽ các vectơ bằng AH,AC;AB ? H.4 Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên • Gợi ý trả lời H1:Xem hình H.4 • Gợi ý trả lời H2: 2 3 H H uuuuuur • Gợi ý trả lời H3: Ta có H 2 và H 3 tương ứng là điểm đối xứng với B và A qua H. Do tính đối xứng ta suy ra được 2 3 AB H H = uuur uuuuuur AB uuur = 2 3 H H uuuuuur H1: Vẽ hình biểu diễn? H2: Tìm các vectơ cùng hướng với AB uuur ? H3: Độ dài của AB uuur và 2 3 H H uuuuuur có bằng nhau không? Tại sao GA Hình Học 10 NC 6 GV Bùi Văn Trí TRƯỜNG THPT 3 CẨM THỦY TỔ TOÁN - TIN • Gợi ý trả lời H5: 1 3 H H AC= uuuuuur uuur ; 1 2 3 H B H C HH AH= = = uuuur uuuuur uuuuur uuur H4: Kết luận. H5: Tương tự cho AC, AH uuur uuur Bài tập ra thêm: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Bằng hình thức vectơ, chứng minh rằng MNPQ là hình bình hành. Củng cố - hướng dẫn công việc ở nhà: Xem lại lời giải các bài tập đã trình bày, từ đó rút ra những kinh nghiệm giải toán. Tìm và giải các bài toán tương tự. Bài tập về nhà: Giải các bài tập còn lại và các bài ở phần ôn tập chương. V. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày 29 tháng 08 năm 2012 BÀI 2: TỔNG CỦA HAI VÉC TƠ. BÀI TẬP Số tiết:01. Tiết theo PPCT: 03 - 04 I. Mục tiêu. 1. Về kiến thức: Học sinh hiểu cách xác định tổng hai vectơ, quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành và các tính chất của phép cộng vectơ: Giao hoán, kết hợp, tính chất của vectơ -không. Biết được a b a b+ ≤ + r r r r 2. Về kỹ năng: Vận dụng được quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành khi lấy tổng hai vectơ cho trước. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh. 1. Giáo viên: Các hình vẽ minh họa cho bài học, tranh vẽ minh họa thực tế. Thước kẻ. 2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức cơ bản về vectơ. Tìm hiểu trước nội dung bài học. III. Phương pháp dạy học: GA Hình Học 10 NC 7 GV Bùi Văn Trí TRƯỜNG THPT 3 CẨM THỦY TỔ TOÁN - TIN Vấn đáp gợi mở kết hợp với trực quan và phân bậc hoạt động theo các nội dung ghi bảng. IV. Tiến trình bài học. Tiết: 3 A) Bài cũ. H1: Định nghĩa hai vectơ bằng nhau? H2: Cho ∆ABC, dựng điểm M sao cho: a) AM BC; b) AM CB = = uuuur uuur uuuur uuur B) Bài mới. Hoạt động 1 1. Tổng của hai vectơ. • Quan sát hình - SGK. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên • Gợi ý trả lời H1: Hợp lực của 1 F 2 vµ F ur uur . H1: Những lực nào làm cho thuyền chuyển động? Định nghĩa. Cho 2 vectơ a vµ b r r . Lấy điểm A tùy ý, vẽ AB a= uuur r và BC b = uuur r . Vectơ AC uuur được gọi là tổng của hai vectơ a vµ b r r . Kí hiệu là: a b + r r . Vậy AC uuur = a b + r r hay AC AB BC = + uuur uuur uuur . (Quan sát hình vẽ ) Phép toán tìm tổng của hai vectơ được gọi là phép cộng vectơ. Quy tắc dựng vectơ tổng a b + r r như trên gọi là quy tắc ba điểm. Chú ý: Điểm cuối vectơ AB uuur trùng với điểm đầu của vectơ BC uuur . Ví dụ 1. Tính các tổng: a) AB BC CD DE. + + + uuur uuur uuur uuur b) AB BA + uuur uuur Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên • Gợi ý trả lời H1: AC uuur • Gợi ý trả lời H2: AD uuur • Gợi ý trả lời H3: AE uuur • Gợi ý trả lời H4: AB BA AA 0 + = = uuur uuur uuur r H1: AB BC ? + = uuur uuur H2: AC CD + uuur uuur =? H3: Tương tự ta có tổng AB BC CD DE + + + uuur uuur uuur uuur H4: Vậy AB BA + uuur uuur =? GV: Một cách tổng quát ta có: 1 2 2 3 n 1 n 1 n A A A A A A A A − + + + = uuuuuur uuuuuur uuuuuuuur uuuuuur Hoạt động 2 GA Hình Học 10 NC 8 GV Bùi Văn Trí H.1 A B C a r b r a b + r r TRƯỜNG THPT 3 CẨM THỦY TỔ TOÁN - TIN 2. Tính chất của phép cộng các vectơ. a b cVíi , , bÊt kú, ta cã: r r r • a b b a + = + r r r r (Tính chất giao hoán) • ( ) ( ) a b c a b c + + = + + r r r r r r (Tính chất kết hợp) • a 0 0 a a + = + = r r r r r (Tính chất của vectơ-không) H.3 H.4 Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên • Gợi ý trả lời H1: Dựng a, AE bAB = = uuur r uuur r Dựng hình bình hành ABCE. Ta có: a b AB BC AC + = + = r r uuur uuur uuur b a AE EC AC + = + = r r uuur uuur uuur ⇒ đpcm. • Gợi ý trả lời H2: Dựng AB a,BC b,CD c = = = uuur r uuur r uuur r .Ta có: ( ) ( ) a b c AB BC CD AC CD AD + + = + + = + = r r r uuur uuur uuur uuur uuur uuur ( ) ( ) a b c AB BC CD AB BD AD + + = + + = + = r r r uuur uuur uuur uuur uuur uuur Vậy ( ) ( ) a b c a b c + + = + + r r r r r r H1: Chứng minh rằng a b b a + = + r r r r ∀ a ,b r r H2: ( ) ( ) a b c a b c + + = + + r r r r r r a , ,cb∀ r r r H3. Chứng minh tính chất còn lại. Hoạt động3.Các qui tắc cần nhớ Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên * Ghi nhận hai qui tắc * Thực hiện ?2 a) Vì OC AB = uuur uuur nên OA OC OA AB OB + = + = uuur uuur uuur uuur uuur (qui tắc 3 điểm) b) Tính chất của tam giác * Qui tắc 3 điểm ( QT tổng hai vectơ liên tiếp) - Vẽ hình, chỉ rõ qui tắc 3 điểm * Qui tắc hình bình hành ( QT tổng hai vectơ chung gốc) - Vẽ hình, chỉ rõ qui tắc HBH - Hỏi: AB AO ? + = uuur uuur * Bài toán 1: Gv giải thích rõ ta đã sử dụng qui tắc nào * GV nêu bài toán 2 GA Hình Học 10 NC 9 GV Bùi Văn Trí A B C D B C E A TRƯỜNG THPT 3 CẨM THỦY TỔ TOÁN - TIN * Học sinh ghi nhớ: +) M trung điểm AB ⇔ MA MB 0 + = uuuur uuur r +) G là trọng tâm tam giác ABC ⇔ GA GB GC 0 + + = uuur uuur uuur r Chú ý cho HS: AB AC AB AC+ ≠ + uuur uuur uuur uuur AB AC AB AC+ ≤ + uuur uuur uuur uuur * GV nêu bài toán 3(bài toán cơ bản) Hoạt động4 Câu hỏi trắc nghiệm củng cố kiến thức. Câu 1. Trong hình bình hành ABCD ta có: a)AB AC DB DC; b) AB BC DB BC c)AB CB CD DA; d)AC BD 0 + = + + = + + = + + = uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur r Đ/s: b) đúng Câu 2. Cho 5 điểm A, B, C, D, E. Tổng AB BC CD DE + + + uuur uuur uuur uuur bằng: a)0; b) EA; c) AE; d)BE r uuur uuur uuur Đ/s: c) đúng. Hướng dẫn học bài ở nhà. Nắm vững cách xác định vectơ tổng, quy tắc ba điểm và quy tắc hình bình hành, các tính chất của tổng các vectơ. Bài tập về nhà: Làm các bài tập 2, 4 - SGK. Tiết 4 Hoạt động 1 Bài số 1. Cho đoạn thẳng AB và điểm M nằm giữa A và B sao cho MA>MB. Vẽ các vectơ MA MB + uuuur uuuur và MA MB − uuuur uuuur . Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên • Gợi ý trả lời H1: Dùng quy tắc 3 điểm hoặc quy tắc hình bình hành. • Gợi ý trả lời H2: Trên đoạn thẳng MA lấy điểm N nằm giữa A và M sao cho AN = MB ta có: AN MB = uuur uuuur . • Gợi ý trả lời H3: Đó là vectơ MN uuuur A N M B H1: Các quy tắc tính tổng 2 vectơ? H2: Hãy dựng AN MB = uuur uuuur ? H3: Hãy vẽ vectơ MA MB + uuuur uuuur GA Hình Học 10 NC 10 GV Bùi Văn Trí [...]... quen - Cẩn thận chính xác trong tính toán, lập luận II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh - Chuẩn bị của học sinh: + Đồ dùng học tập : Thước kẻ, compa… + Bài cũ: Nắm vững vectơ và phép cộng vectơ - Chuẩn bị của giáo viên: GA Hình Học 10 NC 16 GV Bùi Văn Trí TRƯỜNG THPT 3 CẨM THỦY TỔ TOÁN - TIN + Các bảng phụ, đồ dùng dạy học + Phiếu học tập III Phương pháp dạy học Phương pháp mở vấn đáp thông qua các... quen - Cẩn thận chính xác trong tính toán, lập luận II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh GA Hình Học 10 NC 18 GV Bùi Văn Trí TRƯỜNG THPT 3 CẨM THỦY TỔ TOÁN - TIN - Chuẩn bị của học sinh: + Đồ dùng học tập : Thớc kẻ, compa… + Bài cũ: Nắm vững vectơ và phép cộng vectơ - Chuẩn bị của giáo viên: + Các bảng phụ, đồ dùng dạy học + Phiếu học tập III Phương pháp dạy học + Phương pháp mở vấn đáp thông qua... thức: Học sinh khắc sâu toàn bộ các kiến thức đã học về vectơ, các tính chất và các phép toán, củng cố các kiến thức về tọa độ của vectơ và của điểm, chuyển đổi giữa hình học tổng hợp − tọa độ − vectơ * Về kỹ năng: Thành thạo kỹ năng vận dụng các công thức, các tính chất của véctơ để giải một số loại toán hình học Biết giải một số bài toán hình học bằng phương pháp vectơ và tọa độ II chuẩn bị của giáo. .. toán hình học - Biểu thị được một vectơ theo hai véctơ không cùng phương 3 Tư duy: - Rèn luyên tư duy lô gíc,trí tưởng tượng không gian - Quy lạ về quen, từ đơn giản đến phức tạp 4 Thái độ: - Tích cực thảo luận theo nhóm, tập trung chú ý nhận công việc II CHUẨN BỊ : HS: - Đồ dùng học tập, - Bài cũ GA Hình Học 10 NC 20 GV Bùi Văn Trí TRƯỜNG THPT 3 CẨM THỦY TỔ TOÁN - TIN GV: - Giáo án, đồ dùng dạy học, ... của học sinh - Nghe hiểu nội dung - Tìm phơng án thắng - Trình bày kết quả - Thông báo kết quả với giáo viên - Ghi nhận kiến thức Hoạt động của giáo viên - Chia nhóm học sinh - Phát phiếu học tập (chép đề) - Hướng dẫn học sinh tìm câu trả lời - Cho học sinh nhận xét câu trả lời - Đưa lời giải chính xác - Cho học sinh ghi nhận kiến thức * Củng cố - Hệ thống lạ kiến thức toàn bài - Đưa bài tập cho học. .. 32 trang 31 SGK 3 Củng cố: Qua bài học các em cần nắm được toạ độ của vectơ trong mặt phẳng Oxy, biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ 4 Hướng dẫn học tập: Xem trước phần hệ toạ độ của một điểm đối với hệ toạ độ, toạ độ trung điểm của đoạn thẳng, toạ độ trọng tâm của tam giác Ngày 17 tháng 10 năm 2012 GA Hình Học 10 NC 29 GV Bùi Văn Trí TRƯỜNG THPT 3 CẨM THỦY TỔ TOÁN - TIN LUYỆN TẬP TRỤC TOẠ ĐỘ VÀ... của giáo viên và học sinh GV: Các hình vẽ minh họa cho bài học và hệ thống bài toán thích hợp giúp học sinh ôn tập kiến thức HS: Các kiến thức cơ bản về các phép toán vectơ và tọa độ, tìm tòi lời giải các bài toán phần ôn tập chương I - SGK III Dự kiến phương pháp dạy học: − Vấn đáp gợi mở − Thảo luận chung trước lớp − Phân bậc hoạt động theo các nội dung ghi bảng IV tiến trình bài học Hoạt động 1 A)... - Ghi nhận kiến thức Hoạt động của giáo viên - Chia nhóm học sinh - Phát phiếu học tập (chép đề) - Hướng dẫn học sinh tìm câu trả lời - Cho học sinh nhận xét câu trả lời - Đưa lời giảI chính xác - Cho học sinh ghi nhận kiến thức Củng cố - Hệ thống lạ kiến thức toàn bài - Đưa bài tập cho học sinh vận dụng các tính chất Bài tập: Làm các bài tập trong SGK Ngày 12 tháng 09 năm 2012 Tiết 7 I Mục tiêu 1... độ: - Tích cực thảo luận theo nhóm, tập trung chú ý II CHUẨN BỊ : HS: - Đồ dùng học tập, - Bài cũ GV: - Giáo án, đồ dùng dạy học, - Phiếu học tập, máy chiếu (nếu có) III PHƯƠNG PHÁP: - Gợi mở, vấn đáp, phát hiện giải quyết vấn đề và đan xen các hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên HĐ1.Giải bài 23 (SGK) Bài 23 Gọi M , N lần lượt là trung điểm các đoạn... bài 26 (SGK) • Gọi đại diện học sinh một nhóm lên trình bày PPG và lời giải ? • GV giúp đỡ khi cần thiết • Mời đại diện các nhóm khác nhận xét lời giải • GV chính xác hóa lời giải • Nêu cách giải khác ? HĐ4 Cũng cố : Học sinh cần nắm: Qui tắc 3 điểm,tính chất về trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác Bài tập về nhà :21, 27 , 28 Ngày 10 tháng 10 năm 2012 GA Hình Học 10 NC 25 GV Bùi Văn Trí TRƯỜNG . TỔ TOÁN - TIN - Cho học sinh ghi nhận kiến thức. - Hoạt động 4: Vận dụng - Làm bài tập 22 , 23 , 24 , 25 SGK Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Nghe hiểu nội dung. - Tìm phơng án. tắc tính tổng 2 vectơ? H2: Hãy dựng AN MB = uuur uuuur ? H3: Hãy vẽ vectơ MA MB + uuuur uuuur GA Hình Học 10 NC 10 GV Bùi Văn Trí TRƯỜNG THPT 3 CẨM THỦY TỔ TOÁN - TIN Bài số 2. Cho hình bình hành. nghiệm: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… GA Hình Học 10 NC 12 GV Bùi Văn Trí TRƯỜNG THPT 3 CẨM THỦY TỔ TOÁN - TIN Ngày 08 tháng 09 năm 20 12 BÀI 3 HIỆU CỦA HAI VEC TƠ Số tiết: 01. Tiết theo PPCT: 05 I Mục tiêu + Về kiến thức: - Cho học

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan