Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_HK1

120 587 0
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_HK1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi Ga 10 thqcôi C h C h ơ ng trình giáo dục cô n g d ân 1 0 ơ ng trì n h g i á o dục cô n g d ân 1 0 ___________________________________________________________ Phần một: công dân với việc hình thành Thế giới quan và phơng pháp luận ___________________________ Tiết 1+2 Bài 1: thế giới quan duy vật và Phơng pháp luận biện chứng GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi I/ mục tiêu bài học: Học xong bài này, H/S cần nám đợc một số vấn đề sau: 1/ Kiến thức: - Nhận biết đợc chức năng TGQ, PP luận của tiết học. - Nhận biết đợc nội dung cơ bản của CND vật và CND tâm, PP luận biện chứng và PP luận siêu hình. - Nêu đợc CNDV biện chứng là sự TN hữu cơ giữa TGQ D vật và PP luận biện chứng. 2/ Kĩ năng: - H/S nhận xét, đánh giá một số biểu hiện của QĐ D vật hoặc duy tâm, biện chứng hoặc siêu hình trong cuộc sống hàng ngày. GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi 3/ Về thái độ: - Giáo D ý thức trau dồi TGQD vật và PP luận biện chứng. Ii/ nội dung: - Trong bài này GV cầcchú ý một số nội dung cơ bản sau: + Vai trò, chức năng của TGQ và PP luận của triết học. + Triết học của Mác là sự TN hữu cơ giữa TGQ duy vật và PP luận biện C. Iii/ ph ơng pháp: Giáo viên có thể sử dụng PP sau: - Giảng giải, vấn đáp. - Đặt vấn đề và GQ vấn đề. - Chia lớp, thảo luận nhóm. - Giải Q các bài tập, liên hệ theo nhóm. GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi Iv/ tài liệu và ph ơng tiện: - Sách giáo khoa, SGV lớp 10. - Tài liệu bồi dỡng GV, thiết kế bài giảng GDC dân 10. - Sơ đồ, giấy khổ lớn, bút dạ. - Các câu truện, tục ngữ, ca dao liên quan đến kiến thức tiết học. v/ tiến trình dạy học: (1) Kiểm tra bài cũ. (2) Giới thiệu bài mới. - Trong ĐS con ngời muốn nhận thức và cải tạo ĐS TG phải có TGQKH và PP luận KH, hớng dẫn tiết học là một môn KH cung cấp cho ta những tri thức đó. (3) Dạy bài mới. Hoạt động của GV và HS Nội dung của bài học GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi ? Gọi HS đọc SGK Để nhận thức trong TG đó. = GV cho HS lấy VD đối tợng Ncứu của các môn KH? KHTN bao gồm? KHXH bao gồm những môn KH nào? + HS trả lời. + GV bổ sung, nhận xét. Các môn khoa học cụ thể chỉ N cứu 1 lĩnh vực cụ thể trong ĐS. TH đợc khái quát từ các môn KH cụ thể nhng bao quát hơn những vấn đề chung, phổ biến của TG. ? Cho HS nhắc KNT học. 1/ Thế giới quan và PP luận: a/ Vai trò của TGQ và PP luận của T.học: -VD một số môn KHTN. + Hoá học: nghiên cứu cấu tạo sự biến đổi của các chất. + Vật lý: nghiên cứu sự vận động của các phân tử - VD một số môn KHXH. + Lịch sử: nghiên cứu lịch sử một dân tộc hoặc một quốc gia của XH loài ngời. GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi - GV giải thích TG gồm(). ? Vai trò của T/học,? ? Đối tợng Ncứu của T/học các môn KH cụ thể NTN?, cho VD. (HS GT GVK luận). ? Gọi HS đọc theo cách hiểuTGQ T/học. ? Thế nào là TGQ. ? H/S đọc câu chuyện Thần trụ trời SGK ? cách giải thích của C/N đời xa về TG. (H/S trả lời-G/V G/T KL). ? Vậy TG quanh ta là gì? Có bắt đầu và kết thúc không? Câu hỏi đó liên quan đến mối + Địa lí: DKTN, MT,vv T.học là hệ thống các quan điểm lý luận chung nhất về TG và vị trí của con ngời trong TG đó. - T.hoc có vai trò là TGQ và PP luận cho hoạt động TT và hoạt động nhận thức của con ngời. b/ TGQD vật và TGQD tâm: - TGQ là những quan niệm của con ngời về TG. - TGQ của ngời nguyên thuỷ thể hiện GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi quan hệ giữa vật chất và ý thức giữa t duy và tồn tại? H/S đọc vấn đề cơ bảnTG hay không? ? Vấn đề cơ bản của T.học?(H/S trả lời GV kết luận) - Trong lịch sử T.học tuỳ theo cách giải quyết các vấn đế cơ bản của T.học khác nhau mà hệ thống TGQ đó chia thành các trờng phái khác nhau; TGQ DV và TDQGT? TDQ Dvật GT? ? Dtâm GT? ? Cho H/S lập bảng so sánh T.học khác các TGQ là toàn bộ NQĐ là niềm tim, định hớng hoạt động của con ngời trong cuộc sống. Vấn đề cơ bản của T.học là giải quyết các vấn đề giữa V/C và ý thức giũa t duy và tồn tại nội dung bao gồm hai mặt: (1) V/C và ý thức cái nào có trớc cái nào có sau, cái nào QĐ cái nào? (2) Con ngời có thể nhận thức và cải GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi môn KH cụ thể- VD? TGQDvật TGQDT- VD? ? Gọi H/S đọc SGK Thuật ngữP 2 luận T/học. ?KNP 2 ? P 2 luận? ? P 2 luận T/học: (H/S trả lời) - G/V GT K/luận. ? GT câu nói của nhà T/học cổ đại HêracLit tạo TGKQ không? TGKQD vật cho rằng: VC có tr- ớc, vật chất là cái Qđịnh ý thức, C/ngời có khả năng nhận thức và cải tạo đợc TG. + TGQDT cho rằng : YT có trớc VC có sau YT là cái quyết định c/ P 2 luận biện chứng và P 2 luận siêu GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi Không ai tắm 2 lần 1 dòng sông. ? H/S đọc truyện Thầy bói xem voi Nhận xét cách đánh giá của các ông thầy bói trong câu truyện đó NTTN? ? P 2 luận BCGT? P 2 luận siêu hình GT ? cho VD liên hệ. (H/S trả lời) - GVGT KL. hình: - P 2 là cách thức đạt tới mục đích đặt ra. - P 2 luận là KH về P 2 là những P 2 N/cứu. - P 2 luận T/học là P 2 luận chung nhất bao quát các lĩnh vực TN,XH và t duy. - Trong L/sử T/học có 2 P 2 luận cơ bản đối lập nhau: + PP luận BC (GT cho VD) + PP luận siêu hình (GT cho VD) GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi ? Gọi HS đọc SGK Trớc khi T/học Mác của CNDtâm ? Nhận xét gì về hệ thống T/học trớc Mác? ? Cho HS đọc VD SGK t9. GV kết luận. + Những mặt hạn chế của các nhà T/H trớc Mác. T/học Mác ra đời đă khắc phục đợc những mặt hạn chế trên NTN? ? Cho HS lập bảng S 2 : - Các nhà T/học trớc Mác. - PP luận BC xem xét SV HT trong mối quan hệ tác động lẫn nhau trong sự vận động phát triển không ngừng. - PP luận siêu hình X/xét SVHT một cách cô lập tách rời không thấy đợc sự vận động phát triển của nó. 2/ CNDVBC sự thống nhất hữu cơ giữa TGQDV và PP luận BC. -Các nhà T/học trớc Mác còn thiếu tính triệt để vì hệ thống T/học ấy cha đạt đợc sự thống nhất BC giữa TGQDV và PP luận BC [...]... - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi - Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề - Thảo luận nhóm - Giải các BTTH- Liên hệ thực tiễn IV/ Tài liệu phơng tiện - SGK GDCD 10, sách GV GDCD 10 - Tài liệu GDCD 10 - Tài liệu bồi dỡng GV, thiết kế bài giảng GDCD 10 - Máy chiếu, đầu viô (nếu có ) - Sơ đồ, biểu đồ V/ Tiến trình dạy học (1) Kiểm tra bài cũ 2 H/S câu hỏi trong SGK + BTTH (tr 18 ) GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD. .. đến bài học - GD ý thức TT cho H/S GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi - Yêu cầu chuẩn bị bài sau 6/ Kiểm tra đánh giá: - Cho H/S làm BT 3, SGK tr.18 - Câu hỏi 1- 2 3 7/ T liệu tham khảo: - SGK công dân 10 - đọc phần t liệu liệu liên quan đến bài học - BTTH ( GV đa ra) _ GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi Tiết 5 Bài 3 sự vận động và phát triển... bài 2 6/ Kiểm tra đanh giá - Câu hỏi 1: cho H/S làm BT 2 SGK t 11 - Câu hỏi 2: H/S trả lời câu hỏi 4-5 SGK 7/ T liệu tham khảo - Đọc phần t liệu SGK 10 - Các câu truyên liên quan đến T/học - SGK GDCD 10 _ GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi Tiết 3+4 Bài 2: thế giới vật chất tồn tại Khách quan i/ mục tiêu bài học: - Về kiến thức + Nêu đợc giới TN tồn tại K/ quan + Biết... khả năng nhận thức, cải tạo giới tự nhiên của con ngời III/ phơng pháp: Giáo viên có thể sử dụng phơng pháp: - Giảng giải, đàm thoại GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi - Nêu vấn đề thảo luận, liên hệ thực tiễn, kích thích t duy - Có thể tổ chức theo phân nhóm IV/ tài liệu và phơng tiện: - SGK, sách GV GDC/D lớp 10 - Máy chiếu, băng hình (nếu có) - BTTH , những câu tục ngữ, ca dao, truyện... K/ luận chung cho toàn bộ tiết học, bài học - Nếu còn thời gian có thể phân chia lớp trả lời các câu hỏi của phần BTTH- GV kết luận 5/ Hoạt động nối tiếp - Cho H/S su tầm những câu truyện, những câu ca dao, tục ngữ liên quan tới T/học GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi - GDYT t tởng cho H/S - Yêu cầu H/S chuẩn bị trớc bài 2 6/ Kiểm tra đanh giá - Câu hỏi 1: cho H/S làm BT 2 SGK t 11... Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi + L Phoi ơ Băc + Hê ghen GQ 2 LUAN CHOVD - T/học Mác: TGQ và P2 luận 4/ Củng cố,luyện tập VD + L Phoiơbắc + Hê ghen - Đến T/học Mác ra đời là đỉnh cao của sự phát triển của T/học vì nó đã khắc phục đợc những hạn chế về TGQDT và PP luận siêu hình, đồng thời kế thừa, cải tạo, phát triển các yếu tố DV- BC của hệ thống T/học trớc đó GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD -... của SVHT trong TGKQ 2/ Kỹ năng - Phân loại đợc 5 hình thức V/Đ cơ bản của thế giới v/c GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi - So sánh sự giống khác nhau giữa v/đ và phát triển của SVHT 3/ Về thái độ - Xem xét sự vật hiện tợng tromg sự vận động phát triển không ngừng của chúng , tránh thái độ cứng nhắc, thành kiến bảo thủ trong cuộc sống II/ Nội dung Phần kiến thức trọng tâm : Quan điểm của... đều có nguồn gốc từ giới tự nhiên GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi + Dẫn chứng đợc con ngời có thể nhận thức, cải tạogiới tự nhiên và đì sống xã hội - Về thái độ: Tin tởng vào khả năng nhận thức và cải tạo thế giới của con ngời, phê phán những quan niệm duy tâm, thần bí về nguồn gốc của con ngời II/ Nội dung: - Trong bài này giáo viên chú trọng những KTCB: + TGVC là giới tự nhiên, con... cái tiến bộ, tránh mọi thái độ thành kiến bảo thủ trong cuộc sống GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi trên? HS trả lời GV giải thích 4/ Củng cố - Khái quát những KTCB đã học, tìm những câu tục ngữ ca dao nói về sự vận động phát triển - Cho H/S làm BTTH 5/ Hoạt động nối tiếp - Cho H/S nêu những VD về sự vận động trong tự nhiên , XH, t duy - GD ýthức t tởng cho H/S - Yêu cầu chuẩn bị bài... phú nh hiện nay - Xa nay có nhiều quan niệm nhau về ? Hăy nêu N/quan niệm khác nhau về s ra giới tự nhiên đời và tồn tại của giới tự nhiên? + QĐ DT, tôn giáo: giới tự nhiên do thần (Học sinh trả lời) linh thợng đế tạo ra GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi GV bổ sung kết luận ? Hãy chứng minh giới tự nhiên là tự có.Cho ví dụ? - H/S trả lời - GV nhận xét KL Vậy giới tự nhiên bao gồm . tham khảo - Đọc phần t liệu SGK 10 - Các câu truyên liên quan đến T/học - SGK GDCD 10. ___________________________________________ GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi Tiết 3+4. nhận xét, đánh giá một số biểu hiện của QĐ D vật hoặc duy tâm, biện chứng hoặc siêu hình trong cuộc sống hàng ngày. GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD - THPT Quỳnh Côi 3/ Về thái độ: - Giáo D ý. pháp: Giáo viên có thể sử dụng PP sau: - Giảng giải, vấn đáp. - Đặt vấn đề và GQ vấn đề. - Chia lớp, thảo luận nhóm. - Giải Q các bài tập, liên hệ theo nhóm. GV: Nguyễn Thị Niêm - GA 10 GDCD

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan