Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_HK1

69 1.4K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:17

 Trường THPT Nguyễn Hữu Quang  Giáo án giáo dục công dân 11 Ngày soạn: 23/08/2008 Tuần 01 Ngày dạy: 25/08/2008 PHẦN MỘT CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ Tiết 01 Bài 1 CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ (Tiết 1) I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Nêu được thế nào là sản xuất vật chất và vai trò của s/x của cải v/c đối với đời sống xã hội. -Nêu được các yếu tố cơ bản của quá trình sx và mối quan hệ giữa chúng. 2.Kỹ năng: -Tham gia xây dựng kt gia đình phù hợp với khả năng của bản thân. 3.Thái độ: -Tích cực tham gia xây dựng k/t gia đình và đòa phương. -Tích cực học tập để nâng cao chất lượng lao động của bản thân góp phần xây dựng k/t đất nước. II.CHUẨN BỊ: 1.Chuẩn bò của giáo viên: -SGK, SGV GDCD 11. -Sơ đồ, giấy khổ lớn ,bút dạ. -Mẫu chuyện, ca dao, tục ngữ… 2.Chuẩn bò của học sinh: -Chuẩn bò bài trước khi lên lớp. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn đònh tổ chức : (1’) 2.Kiểm tra bài cũ: GV giới thiệu chương tình GDCD 11. 3.Giảng bài mới : -Giới thiệu bài : (1’) Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “ Khơng có việc gì khó Chỉ sợ lòng khơng bền Đào nui và lấp biển Quyết chí ắt làm nên” Trong cơng cuộc đổi mới hơm nay, học sinh thanh niên- sức trẻ của dân tộc có vai trò quan trọng như thế nào và phải làm gì để góp phần thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế của đất nước, theo lời dạy trên dạy của Bác Hồ? -Tiến trình tiết dạy: Giáo viên: Kiều Đình Đào Năm học: 2008-2009  Trường THPT Nguyễn Hữu Quang  Giáo án giáo dục công dân 11 NỘI DUNG TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 7’ 8’ 7’ Họat động 1: Thuyết trình, đàm thoại. GV: Giới thiệu phần mở đầu H: Thế nào là s/x của cải v/chất ? - GV nhận xét bổ sung kết luận - Thảo luận nhóm: Vai trò quyết đònh của SX của cải vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của XH loài người - GV khái quát lại -Lòch sử x/h loài người là một q/trình phát triển và hoàn thiện liên tục của các PTSX của cải v/c, là quá trình thay thế PTSX cũ đã lạc hậu bằng PTSX tiến bộ hơn - SX của cải v/chất là cơ sở tồn tại và phát triển của XH loài người là quan điểm duy vật lòch sử. Hoạt động 2: Vấn đáp, thuyết trình. H: Để thực hiện quá trình s/x cần phải có những yếu tố cơ bản nào ? -GV trình bày sơ đồ về mối quan hệ giữa các yếu tố về quá trình SX - Sức LĐ  Tư liệu LĐ  Đối tượng LĐ  Sản phẩm - GV gọi một HS đọc câu nói của Mác - GV khái quát lại Hoạt động 1: Cá nhân - HS suy nghó trả lời S/x của cải v/c là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. - HS thảo luận nhóm theo sự hướng dẫn của GV - Cử đại diện nhóm trả lời + Để duy trì sự tồn tại của con người và x/h loài người -Thông qua lao động s/x, con người được cải tạo, phát triển và hoàn thiện cả về thể chất và tinh thần. -Hoạt động s/x là trung tâm, là tiền đề thúc đẩy các hoạt động khác của x/h phát triển. Hoạt động 2: Cá nhân và cả lớp. - HS suy nghó trả lời -Sức LĐ là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình s/x. 1.Sản xuất của cải vật chất: a.Thế nào là s/x của cải v/c. - S/x của cải v/c là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. b.Vai trò của s/x của cải v/c. -S/x ra của cải v/c để duy trì sự tồn tại của con người và x/h loài người -Thông qua LĐSX, con người được cải tạo,  và hoàn thiện cả về thể chất và tinh thần. -Hoạt động s/x là trung tâm, là tiền đề thúc đẩy các hoạt động khác của x/h . -Lòch sử x/h loài người là một quá trình  và hoàn thiện liên tục của các PTSX của cải v/c. 2.Các yếu tố cơ bản của quá trình s/x. a.Sức lao động. -Sức LĐ là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình s/x. -L/đ là hoạt động có m/đích có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của t/nhiên cho phù hợp với nhu Giáo viên: Kiều Đình Đào Năm học: 2008-2009  Trường THPT Nguyễn Hữu Quang  Giáo án giáo dục công dân 11 7’ 7’ - H : Đối tượng lao động bao gồm những yếu tố nào ? - GV nhận xét bổ sung chốt ý - Đối tượng lao động chia làm mấy loại ? - GV nhận xét bổ sung chốt ý - H : Tư liệu lao động là gì ? - GV nhận xét bổ sung chốt ý - H : Tư liệu LĐ được chia làm mấy loại ? - GV nhận xét bổ sung chốt ý - HS suy nghó trả lời - ĐTLĐ là những yếu tố của t/nhiên mà l/đ của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với m/đích của con người. - HS suy nghó trả lời + Loại có sẵn trong TN + Loại đã trải qua tác động của LĐ - HS suy nghó trả lời -TLLĐ là 1 vật hay hệ thống những vật làm nh/vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên ĐTLĐ, nhằm biến đổi ĐTLĐ thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người. - HS suy nghó trả lời +Công cụ l/đ hay c/cụ s/x. +Hệ thống bình chứa +Kết cấu hạ tầng của s/x. cầu của con người. b.Đối tượng lao động. -ĐTLĐ là những yếu tố của t/nhiên mà l/đ của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người. - ĐTLĐ gồm 2 loại: + Loại có sẵn trong tự nhiên + Loại đã trải qua tác động của LĐ c.Tư liệu lao động: Là một vật hay hệ thống nhưng vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thõa mãn nhu cầu của con người. Bao gồm: Cơng cụ sản xuất, hệ thống bình chứa, kết cấu hạ tầng. -Trong các yếu tố của q trình lao động thì SLĐ là quan trọng nhất. Bởi vì: Sức lao động của con người tác động đến TLLĐ tạo ra sản phẩm cho XH. * Bài học: -Học tập và rèn luyện để sức lao động phát triển. -Bảo vệ tài ngun- Mơi trường. 4. Củng cố, dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết sau: (7’) +Củng cố: Bài tập: Các yếu tố cơ bản của q trình sản xuất bao gồm những gì ? a. Sức lao động, KCHT của sản xuất, phẩm chất của con người. b. Sức lao động, KCHT của sản xuất, đối tượng lao động. Giáo viên: Kiều Đình Đào Năm học: 2008-2009  Trường THPT Nguyễn Hữu Quang  Giáo án giáo dục công dân 11 c. Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động. d. Sức lao động, đối tượng lao động, cơng cụ lao động . Đáp án : c. Hướng dẫn các bài tập còn lại SGK- trang 12, giáo viên hướng dẫn, gợi ý cho học sinh. +Dặn dò: -Học bài cũ và đọc phần 3 còn lại của bài 1 . -Hướng dẫn chuẩn bị bài mới (mục 1,2). IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Giáo viên: Kiều Đình Đào Năm học: 2008-2009  Trường THPT Nguyễn Hữu Quang  Giáo án giáo dục công dân 11 Ngày soạn: 29/08/2008 Tuần 02 Ngày dạy: 01/09/2008 Tiết 02 Bài 1 CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ (Tiết 2) I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Nêu được thế nào là phát triển kinh tế (k/t) và ý nghóa của sự phát triển kt đối với (đ/v) cá nhân, gia đình và xã hội (x/h) 2.Kỹ năng: -Tham gia xây dựng k,t gia đình phù hợp với khả năng của bản thân. 3.Thái độ: -Tích cực tham gia xây dựng k/t gia đình và đòa phương. -Tích cực học tập để nâng cao chất lượng LĐ của bản thân góp phần xây dựng k/t đất nước. II.CHUẨN BỊ: 1.Chuẩn bò của giáo viên: -SGK, SGV GDCD 11. -Sơ đồ, giấy khổ lớn ,bút dạ. -Mẫu chuyện, ca dao, tục ngữ… 2.Chuẩn bò của học sinh: -Chuẩn bò bài trước khi lên lớp. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn đònh tổ chức : (1’) GV kiểm tra só số, vệ sinh và tác phong học sinh. 2.Kiểm tra bài cũ: (4’) Câu hỏi kiểm tra bài cũ: Các yếu tố của quá trình sản xuất? Yếu tố nào là quan trọng nhất? Vì sao? Dự kiến câu trả lời: -Quá trình sản xuất gồm 3 yếu tố: +Sức lao động +Đối tượng lao động +Tư liệu lao động -Yếu tố sức lao động là quan trọng nhất. Bởi vì : QTSX đ]ợc quyết đònh bởi sức lao động, yếu tố con người là quan trọng nhất trong QTSX. 3.Giảng bài mới : -Giới thiệu bài : (1’) Ngày nay dân tộc ta đang đứng trước thách thức của cuộc đấu tranh chống đói nghèo, lạc hậu, khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy mỗi chúng ta phải làm gì để góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh? -Tiến trình tiết dạy: NỘI DUNG Giáo viên: Kiều Đình Đào Năm học: 2008-2009  Trường THPT Nguyễn Hữu Quang  Giáo án giáo dục công dân 11 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 10’ 20’ Mục tiêu: Hiểu được phát triển k/tế và ý nghóa của nó. - H : Thế nào gọi là phát triển kinh tế ? - GV nhận xét bổ sung chốt ý - H : Phát triển k/tế gồm những nội dung cơ bản nào ? - GV nhận xét bổ sung chốt ý * Hoạt động nhóm - Nhóm 1: Ý nghóa của phát triển k/t đối với cá nhân - Nhóm 2: Ý nghóa của phát triển k/t đối với gia đình - Nhóm 3: Ý nghóa của phát triển k/t đối với XH - GV nhận xét bổ sung chốt ý - GV nhận xét bổ sung chốt ý - HS suy nghó trả lời -Phát triển k/tế là sự tăng trưởng k/tế gắn liền với cơ cấu k/tế hợp lí, tiến bộ và công bằng x/h. - HS suy nghó trả lời +Tăng trưởng k/tế +Cơ cấu k/t hợp lí, tiến bộ để đ/bảo tăng trưởng k/t bền vững +Tăng trưởng k/t phải đi đôi với c/bằng x/h - HS các nhóm thảo luận cử đại diện nhóm trả lời - Đ/với cá nhân: P/triển k/t tạo đ/kiện cho mỗi người có việc làm và thu nhập ổn đònh, c/sống ấm no, được chăm sóc và  về mọi mặt -Đ/với gia đình: P/triển k/t là cơ sở, tiền đề để t/hiện tốt các c/năng của gia đình trở thành tế bào của x/h 3.Phát triển k/tế và ý nghóa của phát triển k/tế đối với cá nhân, gia đình và x/h. a.Phát triển kinh tế: -Phát triển k/tế là sự tăng trưởng k/tế gắn liền với cơ cấu k/tế hợp lí, tiến bộ và công bằng x/h. -Phát triển k/tế gồm 3 nội dung : +Tăng trưởng k/tế :Tăng trưởng k/t là sự tăng lên về số lượng và chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình s/x ra nó. +Cơ cấu k/t hợp lí, tiến bộ để đ/bảo tăng trưởng k/t bền vững. +Cơ cấu k/t là tổng thể các mối quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy đònh lẫn nhau cả về quy mô và trình độ giữa các ngành k/t, các thành phần k/t, các vùng k/t. +Tăng trưởng k/t phải đi đôi với c/bằng x/h. b.Ý nghóa của phát triển k/tế đối với cá nhân, gia đình và x/h. * Đối với cá nhân. Phát triển k/t tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm và thu nhập ổn đònh, cuộc sống ấm no, được chăm sóc và  về mọi mặt * Đối với gia đình. Phát triển k/t là cơ sở, tiền đề để t/hiện tốt các c/năng của gia đình trở thành tế bào Giáo viên: Kiều Đình Đào Năm học: 2008-2009  Trường THPT Nguyễn Hữu Quang  Giáo án giáo dục công dân 11 2’ -GV kết luận : Tham gia  k/tế vừa là q/lợi, vừa là ng/vụ của c/dân, góp phần thực hiện dân giàu, nước mạnh, x/h công bằng DC, VM. -Đối với xã hội: +Tăng thu nhập q/dân và phúc lợi x/h, cải thiện đ/sống nd mọi tầng lớp, giảm tình trạng đói nghèo. +Giải quyết việc làm, giảm thất nghiệp, giảm tệ nạn x/h. +Tiền đề  v/hóa, GD, y tế… Đảm bảo ổn đònh k/t, ch/trò, x/h. +Tạo đ/kiện v/c củng cố ANQP, giữ vững c/độ c/trò, tăng hiệu lực q/lí của N 2 , củng cố niềm tin của ND vào sự lãnh đạo của Đảng. +Đ/kiện tiên quyết để khắc phục sự tụt hậu xa hơn về k/t so với các nước tiên tiến trên TG, xây dựng đ/lập tự chủ, mở rộng q/hệ q/tế, đònh hướng XHCN. của x/h * Đối với xã hội: Phát triển k/t làm: +Tăng thu nhập q/dân và phúc lợi x/h, cải thiện đ/sống nd mọi tầng lớp, giảm tình trạng đói nghèo. +Giải quyết việc làm, giảm thất nghiệp, giảm tệ nạn x/h. +Tiền đề  v/hóa, GD, y tế… Đảm bảo ổn đònh k/t, ch/trò, x/h. +Tạo đ/kiện v/c củng cố ANQP, giữ vững c/độ c/trò, tăng hiệu lực q/lí của N 2 , củng cố niềm tin của ND vào sự lãnh đạo của Đảng. +Đ/kiện tiên quyết để khắc phục sự tụt hậu xa hơn về k/t so với các nước tiên tiến trên TG, xây dựng đ/lập tự chủ, mở rộng q/hệ q/tế, đònh hướng XHCN. * GD: Tham gia  k/tế vừa là q/lợi, vừa là ng/vụ của c/dân, góp phần thực hiện dân giàu, nước mạnh, x/h công bằng DC, VM. 4. Củng cố, dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết sau: (7’) +Củng cố: - SX CCVC là gì ? Vai trò của SXCCVC ? - Các yếu tố cơ bản của q trình SX ? - Nội dung phát triển kinh tế là gì? Ý nghĩa của PTKT với cá nhân ,gia đình và xã hội ? Giáo viên: Kiều Đình Đào Năm học: 2008-2009  Trường THPT Nguyễn Hữu Quang  Giáo án giáo dục công dân 11 +Dặn dò: - Làm bài tập còn lại trong SGK. - Chuẩn bị bài số 2: ”HÀNG HĨA –TIỀN TỆ –THỊ TRƯỜNG” IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Giáo viên: Kiều Đình Đào Năm học: 2008-2009  Trường THPT Nguyễn Hữu Quang  Giáo án giáo dục công dân 11 Ngày soạn: 06/08/2008 Tuần 03 Ngày dạy: 08/09/2008 Tiết 3 Bài 2 HÀNG HOÁ – TIỀN TỆ – THỊ TRƯỜNG (Tiết 1) I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Hiểu được khái niệm hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa. 2.Kỹ năng: -Biết phân biệt giá trò với giá cả hàng hoá. -Biết nhận xét tình hình s/x và tiêu thụ một số sản phẩm hàng hoá ở đòa phương. 3.Thái độ: -Thấy được tầm quan trọng của sản xuất kinh tế hàng hóa, thị trường đối với cá nhân, gia đình và xã hội hiện nay. II.CHUẨN BỊ: 1.Chuẩn bò của giáo viên: -Giáo án, SGV GDCD 11 -Một số tài liệu tham khảoliên quan khác 2.Chuẩn bò của học sinh: -SGK GDCD lớp 11 -Đọc trước nội dung bài mới. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn đònh tổ chức : (1’) 2.Kiểm tra bài cũ: (4’) Câu hỏi kiểm tra bài cũ: Phát triển kinh tế là gì ? Những nội dung cơ bản của phát triển k/t và biểu hiện của nó ở nước ta hiện nay? Đáp án: -Phát triển k/t là sự tăng trưởng k/t gắn liền với cơ cấu k/t hợp lí, tiến bộ và công bằng x/h. -Phát triển k/t bao gồm 3 nội dung +Tăng trưởng k/t. Tăng trưởng k/t là sự tăng lên về số lượng và chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình s/x ra nó. +Cơ cấu k/t hợp lí. Tiến bộ để đảm bảo tăng trưởng k/t bền vững. Cơ cấu k/t là tổng thể các mối quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy đònh lẫn nhau cả về quy mô và trình độ giữa các ngành k/t, các thành phần k/t, các vùng k/t. +Tăng trưởng k/t phải đi đôi với công bằng x/h, tạo điều kiện và cơ hội trong đóng góp và hưởng thụ các thành quả của tăng trưởng k/t. 3.Giảng bài mới : -Giới thiệu bài : (1’) Nước ta đã và đang chuyển từ nền kinh tế mang nặng tính tự cung tự cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phát triển theo định hướng XHCN dưới sự quản lý của Nhà nước. Nền kinh tế hàng hóa hàm chứa trong đó nhiều nhân tố và mơi trường hoạt động. Hàng hóa, tiền tệ và thị trường là những nhân tố Giáo viên: Kiều Đình Đào Năm học: 2008-2009  Trường THPT Nguyễn Hữu Quang  Giáo án giáo dục công dân 11 và mơi trường có tầm quan trọng chủ yếu mang tính phổ biến. Trong chương trình học của chúng ta, chúng ta sẽ được tìm hiểu về các nội dung này . -Tiến trình tiết dạy: NỘI DUNG TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 10’ Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm. Phương pháp: Vấn đáp. GV đặt vấn đề: Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã từng tồn tại hai hình thức tổ chức kinh tế rõ rệt: Kinh tế tự nhiên: là kiểu sản xuất mang tính chất tự cấp tự túc, sản phẩm làm ra chỉ để thoả mãn nhu cầu của chính người sản xuất trong nội bộ một đơn vị KT nhất định ; Kinh tế hàng hóa: Là hình thức sản xuất ra sản phẩm dung để bán nhằm thoả mãn nhu cầu của chính người mua, người tiêu dùng. Sản phẩm chỉ trở thành hang hóa khi nó có đủ 3 điều kiện: -Sản phẩm do lao động tạo ra. -Có cơng dụng nhất định. -Thơng qua trao đổi mua bán. GV hỏi: Vậy em nào có thể nêu một vài ví dụ về những sản phẩm được gọi là hàng hóa? GV Nhận xét và đưa ra kết luận Ví dụ : Quần áo, sách vở, xe đạp… Vì những sản phẩm trên nó có đủ 3 đk. GV hỏi: Vậy hàng hóa là gì? GV Nhận xét bổ sung và rút ra khái niệm cho HS ghi: GV Chỉ ra hàng hóa tồn tại dưới hai dạng: GV Chuyển ý, trong mỗi hình thái kinh tế xã hội, sản xuất Hoạt động 1: Cá nhân và cả lớp HS nghe HS trả lời cá nhân. HS lấy ví dụ: VD: Người nơng dân trồng lúa quanh năm chun để ăn. Kinh tế hàng hóa:Là hình thức sản xuất ra sản phẩm dung để bán nhằm thõa mãn nhu cầu của chính người mua ,người tiêu dùng. HS trả lời cá nhân. HS trả lời cá nhân. 1.Hàng hoá. a.Hàng hoá là gì: Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thõa mãn một nhu cầu nào đó của con người thơng qua trao đổi mua bán. Các dạng hàng hóa: -Vật thể: LTTP,giày dép ,quần áo…. Giáo viên: Kiều Đình Đào Năm học: 2008-2009 [...]... tin và trách nhiệm của cơng dân trong việc vận dụng quy luật giá trị để hình thành và phát triển nền KTTT định hướng XHCN.ở nước ta II.CHUẨN BỊ: 1 .Chuẩn bò của giáo viên: -Giáo án -SGK, SGV GDCD 11 -Tư liệu tham khảo 2 .Chuẩn bò của học sinh: -Chuẩn bò bài trước khi lên lớp III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn đònh tổ chức : (1’) GV kiểm tra só số, vệ sinh và tác phong học sinh 2.Kiểm tra bài cũ: (4’) Câu hỏi... tin và trách nhiệm của cơng dân trong việc vận dụng quy luật giá trị để hình thành và phát triển nền KTTT định hướng XHCN.ở nước ta II.CHUẨN BỊ: 1 .Chuẩn bò của giáo viên: -Giáo án -SGK, SGV GDCD 11 -Tư liệu tham khảo 2 .Chuẩn bò của học sinh: -Chuẩn bò bài trước khi lên lớp III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn đònh tổ chức : (1’) GV kiểm tra só số, vệ sinh và tác phong học sinh 2.Kiểm tra bài cũ: (4’) Câu hỏi... quan hệ cung – cầu trong s/x và lưu thông h/h II.CHUẨN BỊ: 1 .Chuẩn bò của giáo viên: -SGK, SGV, GDCD lớp 11 -Một số tài liệu liên quan khác -Sơ đồ1 : Cầu -Sơ đồ 2: Cung -Sơ đồ 3: Quan hệ cung – cầu -Bảng 1: Nội dung và vai trò của quan hệ cung cầu -Bảng 2: Sự vận dụng quan hệ cung – cầu -Bảng 3: Cơ chế thò trường 2 .Chuẩn bò của học sinh: -SGK GDCDlớp 11 -Đọc trước nội dung bài mới III.HOẠT ĐỘNG DẠY... giấy Giáo án giáo dục công dân 11 - Phương tiện thanh tốn 4 Củng cố, dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết sau: (5’) +Củng cố: +Dặn dò: IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Giáo viên: Kiều Đình Đào Năm học: 2008-2009  Trường THPT Nguyễn Hữu Quang Ngày soạn: 20/08/2008 Tuần 5 Ngày dạy: 22/09/2008 Tiết 5 Bài 2 Giáo án giáo. .. trọng quy luật cuảc thị trường và khả năng thích ứng với cơ thị trường II.CHUẨN BỊ: 1 .Chuẩn bò của giáo viên: SGK, SGV, GDCD lớp 11 và một số tài liệu liên quan khác 2 .Chuẩn bò của học sinh: Đọc trước nội dung bài mới III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn đònh tổ chức : (1’) 2.Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Tiền tệ là gì ? Bản chất của tiền tệ ? Đáp án: Tiền tệ (t/tệ) xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu... thắc mắc Giáo viên: Kiều Đình Đào án giáo dục công dân 11 -Vận dụng quy luật điều tiết của quy luật giá trò thông qua biến động của giá cả -Điều chỉnh, chuyển đổi cơ cấu sản xuất các mặt hàng và ngành hàng sao cho phù hợp với người tiêu dùng -Áp dụng cải tiến kó thuật-công nghệ, hợp lí hoá sản xuất Năm học: 2008-2009  Trường THPT Nguyễn Hữu Quang GV kết luận HS ghi bài Giáo án giáo dục công dân 11 4... hóa, nhưng khơng sùng bái hàng hóa, khơng sùng bái tiền tệ II.CHUẨN BỊ: 1 .Chuẩn bò của giáo viên: SGK, SGV, GDCD lớp 11 và một số tài liệu liên quan khác 2 .Chuẩn bò của học sinh: Đọc trước nội dung bài mới III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn đònh tổ chức : (1’) 2.Kiểm tra bài cũ: H : Nêu hai thuộc tính của hàng hoá và mối quan hệ của chúng ? Đáp án: -Giá trò sử dụng của hàng hoá Giá trò sử dụng của hàng hoá... tình với Nhà nước khi xử lý những trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, cạnh tranh trái với pháp luật II.CHUẨN BỊ: 1 .Chuẩn bò của giáo viên: -SGK, SGV, GDCD lớp 11 -Một số tài liệu liên quan khác +Bảng 1: Mục đích của cạnh tranh +Bảng 2: Các loại cạnh tranh +Bảng 3: Tính hai mặt của cạnh tranh 2 .Chuẩn bò của học sinh: Đọc trước nội dung bài mới III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn đònh tổ chức : (1’) Gv kiểm... Hữu Quang Giáo án giáo dục công dân 11 tranh là gì rồi, vậy theo em sự hàng cạnh tranh thể hiện ở những HS cùng thảo luận và lên bảng +Giành ưu thế về chất lượng, mặt nào ghi vắn tắt các mặt cạnh tranh giá cả h/h, kể cả lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, phương thức Sau đó GV cho mỗi tổ trình thanh toán bày ý nghóa của các mặt cạnh b.Các loại cạnh tranh -Cạnh/tr giữa người bán với tranh nhằm làm sáng tỏ hơn... giáo dục và bằng k.t quốc tế PL sẽ điều chỉnh lại.) b.Mặt hạn chế của cạnh Qua phần này em nào có thể tranh tóm lại đầy đủ về sự cạnh -Làm cho môi trường, môi tranh sinh mất cân bằng nghiêm trọng -Sử dụng những thủ đoạn phi pháp bất lương -Gây rối loạn thò trường 6’ Giáo viên: Kiều Đình Đào Năm học: 2008-2009  Trường THPT Nguyễn Hữu Quang Giáo án giáo dục công dân 11 4 Củng cố, dặn dò học sinh chuẩn . đình và xã hội hiện nay. II.CHUẨN BỊ: 1 .Chuẩn bò của giáo viên: -Giáo án, SGV GDCD 11 -Một số tài liệu tham khảoliên quan khác 2 .Chuẩn bò của học sinh: -SGK GDCD lớp 11 -Đọc trước nội dung bài. đất nước. II.CHUẨN BỊ: 1 .Chuẩn bò của giáo viên: -SGK, SGV GDCD 11. -Sơ đồ, giấy khổ lớn ,bút dạ. -Mẫu chuyện, ca dao, tục ngữ… 2 .Chuẩn bò của học sinh: -Chuẩn bò bài trước khi lên lớp. III.HOẠT. đất nước. II.CHUẨN BỊ: 1 .Chuẩn bò của giáo viên: -SGK, SGV GDCD 11. -Sơ đồ, giấy khổ lớn ,bút dạ. -Mẫu chuyện, ca dao, tục ngữ… 2 .Chuẩn bò của học sinh: -Chuẩn bò bài trước khi lên lớp. III.HOẠT

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm

  • Tiết 16

  • Tiết 17

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan