Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 10

74 886 0
Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 Năm học 2013 2014 CU TRC CHNG TRèNH MễN GDCD LP 11 - GM HAI PHN PHN I: CễNG DN VI KINH T - GM 7 BI Hc xong phn ny hc sinh cn nm c 1. V kin thc. - Hiu c mt s phm trự, quy lut kinh t c bn v phng hng phỏt trin kinh t trong thi kỡ cụng nghip hoỏ hin i hoỏ nc ta. - Hiu c trỏch nhim ca cụng dõn trong vic xõy dng v phỏt trin kinh t cỏ nhõn, gia ỡnh v xó hi. 2. V k nng. - Vn dng c nhng kin thc ó hc lớ gii mt s vn v phỏt trin kinh t trong i sng xó hi. - Cú k nng nhn xột, xut v tham gia gii quyt nhng hin tng kinh t phự hp vi la tui. - Cú k nng nh hng ngh nghip phự hp vi bn thõn v yờu cu phỏt trin ca xó hi. 3. V thỏi . - Tin tng ng li, chớnh sỏch phỏt trin kinh t ca ng v Nh nc. - Tin tng vo kh nng ca bn thõn trong vic xõy dng kinh gia ỡnh v gúp phn phỏt trin kinh t t nc. PHN I GM CC BI Bi 1 (2 tit): Cụng dõn vi s phỏt trin kinh t Bi 2 (3 tit): Hng húa Tin t Th trng Bi 3 (2 tit): Quy lut giỏ tr trong sn xut v lu thụng hng húa Bi 4 (1 tit): Cnh tranh trong sn xut v lu thụng hng húa Bi 5 (1 tit): Cung Cu trong sn xut v lu thụng hng húa Bi 6 (2 tit): Cụng nghip hoỏ hin i hoỏ t nc Bi 7 (2 tit): Thc hin nn kinh t nhiu thnh phn v tng cng vai trũ qun lớ kinh t ca nh nc. PHN II: CễNG DN VI CC VN CHNH TR - X HI - GM 8 BI Hc xong phn ny hc sinh cn nm c 1. V kin thc. - Hiu c tớnh tt yu v c im ca thi kỡ quỏ i lờn ch ngha xó hi nc ta. - Hiu c bn cht ca Nh nc v nn dõn ch xó hi ch ngha nc ta. - Nm c ni dung c bn v mt s chớnh sỏch ln ca ng v Nh nc ta hin nay. 2. V k nng. - Bit vn dng kin thc phõn bit s khỏc nhau v bn cht gia Nh nc xó hi ch ngha vi cỏc nh nc trc ú nc ta. - Bit thc hin v tham gia tuyờn truyn cỏc chớnh sỏch ln ca ng v Nh nc ta hin nay. 3. V thỏi . - Cú ý thc ỳng n v trỏch nhim cụng dõn i vi vic xõy dng bo v nh nc v ch xó hi ch ngha nc ta. - Tin tng v t giỏc thc hin tt ng li ch trng v chớnh sỏch ca ng v nh nc ta. PHN II GM CC BI Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 1 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 Năm học 2013 2014 A. Mt s vn v CNXH Bi 8 (1 tit): Ch ngha xó hi Bi 9 (3 tit): Nh nc xó hi ch ngha Bi 10 (2 tit): Nn dõn ch xó hi ch ngha B. Mt s chớnh sỏch ln nc ta hin nay Bi 11 (1 tit): Chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm Bi 12 (1 tit): Chớnh sỏch ti nguyờn v bo v mụi trng Bi 13 (3 tit): Chớnh sỏch giỏo dc v o to, khoa hc v cụng ngh, vn hoỏ Bi 14 (1 tit): Chớnh sỏch quc phũng v an ninh Bi 15 (1 tit): Chớnh sỏch i ngoi Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 Năm học 2013 2014 Giỏo ỏn s: 01 Ngy son: 10 - 08 - 2013 Tun th: 01 Lp 11B 9 11B 10 11B 11 11B 12 Ngy dy S s Bi 1: CễNG DN VI S PHT TRIN KINH T Tit 1 I. Mc tiờu bi hc. Hc xong tit 1 bi 1 hc sinh cn nm c 1. V kin thc - Nờu c th no l sn xut vt cht v vai trũ sn xut vt cht. - Nờu c cỏc yu t ca quỏ trỡnh sn xut v mi quan h gia chỳng. 2. V k nng Bit tham gia xõy dng kinh t gia ỡnh phự hp vi kh nng bn thõn. 3. V thỏi Tớch cc hc tp nõng cao cht lng lao ng ca bn thõn. II. Ti liu v phng tin dy hc. - SGK, SGV GDCD 11 - Sỏch bi tp GDCD 11, s v ti liu cú liờn quan n bi hc III. Tin trỡnh dy hc. 1. n nh t chc lp 2. Kim tra bi c Kim tra sỏch v v dựng hc tp 3. Hc bi mi Con ngi mun tn ti v phỏt trin thỡ phi lm gỡ? thc hin mt quỏ trỡnh sn xut cn phi cú nhng yu t no? ú chớnh l ni dung nghiờn cu ca bi hụm nay. Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung kin thc cn t Giỏo viờn giỳp hc sinh nm c th no l sn xut ca ci vt cht. ? Con ngi mun tn ti v phỏt trin cn phi lm gỡ? ? Con ngi tỏc ng lm bin i t nhiờn lm gỡ? ? Em hiu th no l sn xut ca ci vt cht? Sau khi hc sinh nm c th no l sn xut ca ci vt cht, giỏo viờn cú th t ra cỏc cõu hi dn dt gi m hc sinh t tr li. ? Theo em sn xut vt cht cú vai trũ nh th no? ? Ti sao thụng qua lao ng con ngi li hon thin v th cht v tinh thn? ? Ti sao sn xut ca ci vt cht li giỳp cho cỏc phng thc sn xut 1. Sn xut ca ci vt cht. a. Th no l sn xut ca ci vt cht Con ngi tỏc ng vo t nhiờn : + Lm bin i cỏc yu t t nhiờn phc v nhu + To ra sn phm cu ca mỡnh b. Vai trũ ca sn xut ca ci vt cht - duy trỡ s tn ti ca con ngi - Sn xut ca ci vt cht quyt nh mi hot ng ca xó hi. - L quỏ trỡnh hon thin v phỏt trin cỏc phng thc sn xut 2. Cỏc yu t c bn ca quỏ trỡnh sn xut a. Sc lao ng Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 3 Sc lao ng Th lc Trớ lc Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 Năm học 2013 2014 Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung kin thc cn t hon thin? Giỏo viờn a ra s sc lao ng => T liu lao ng => i tng lao ng => Sn phm sau ú giỏo viờn i vo tng yu t. ? sn xut chỳng ta cn phi cú nhng yu t no? ? Sc lao ng ca mt con ngi bao gm hai mt no? Khi phõn tớch khỏi nim lao ng giỏo viờn cn nhn mnh tớnh cú mc ớch, cú ý thc trong hot ng lao ng ca con ngi. ? Ti sao lao dng li l hot ng cú mc ớch, cú ý thc ca con ngi? ? Em hiu nh th no v cõu núi ca Mỏc trong sỏch giỏo khoa (trang 6) ? Em hóy ch ra s khỏc nhau gia sc lao ng vi lao ng? ? Tai sao sc lao ng mi ch l kh nng lao ng? ? Em ly vớ d v yu t t nhiờn cú sn trong t nhiờn? ? Em hóy ly vớ d v yu t t nhiờn tri qua tỏc ng ca lao ng? ? Theo em i tng lao ng l gỡ? ? TLL c chia lm my loi? ly vớ d chng minh cho tng loi? ? Em hóy ch ra s phõn bit gia TLL v TL mang tớnh tng i? ? Trong cỏc yu t ca sn xut, yu t no gi vai trũ quan trng nht? - Sc lao ng l ton b nng lc th cht v tinh thn c con ngi s dng vo quỏ trỡnh sn xut. - Lao ng l hot ng cú mc ớch, cú ý thc ca con ngi lm bin i cỏc yu t t nhiờn cho phự hp vi nhu cu ca mỡnh - Khỏc nhau gia sc lao ng v lao ng + Sc lao ng mi ch l kh nng lao ng + Lao ng l s tiờu dựng sc lao ng b. i tng lao ng - TL cú hai loi - TL l nhng yu t ca t nhiờn m lao ng ca con ngi tỏc ng vo nhm bin i nú cho phự hp vi mc ớch ca con ngi c. T liu lao ng - TLL chia lam 3 loi + Cụng c lao ng + H thng bỡnh cha + Kt cu h tng - Khỏi nim TLL (SGK) - Phõn bit TL vi TLL ch mang tớnh tng i - SL l yu t gi vai trũ quyt nh vỡ: SL mang tớnh sỏng to, ngun lc khụng cn kit Nh vy: + TLSX = TLL + TL + Quỏ trỡnh sn xut = SL + TLSX => sn phm 4. Cng c - H thng li kin thc trng tõm ca tit - Cho hc sinh liờn h vi a phng 5. Dn dũ nhc nh V nh tr li cỏc cõu hi trong sỏch giỏo khoa, hc bi c v chun b bi mi. Rỳt kinh nghim . Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 4 TL TL cú sn trong t nhiờn TL qua tỏc ng ca lao ng Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 Năm học 2013 2014 . Giỏo ỏn s: 02 Ngy son: 18 - 08 - 2013 Tun th: 02 Lp 11B 9 11B 10 11B 11 11B 12 Ngy dy S s Bi 1: CễNG DN VI S PHT TRIN KINH T Tit 2 I. Mc tiờu bi hc. Hc xong tit 2 bi 1 hc sinh cn nm c 1. V kin thc Nờu c th no l phỏt trin kinh tờ v ý ngha ca phỏt trin kinh t i vi cỏ nhõn, gia ỡnh v xó hi 2. V k nng Bit tham gia xõy dng kinh t gia ỡnh phự hp vi kh nng ca bn thõn 3. V thỏi - Tớch cc tham gia xõy dng kinh t gia ỡnh v a phng - Tớch cc hc tp nõng cao cht lng lao ng ca bn thõn II. Ti liu v phng tin dy hc. - SGK, SGV GDCD 11 - Sỏch bi tp tỡnh hung GDCD 11, s - Nhng ni dung cú liờn quan n bi hc III. Tin trỡnh dy hc 1. n nh t chc lp 2. Kim tra bi c ? Em hóy nờu cỏc yu t ca mt quỏ trỡnh sn xut? phõn bit i tng lao ng vi t liu lao ng? 3. Hc bi mi Phỏt trin kinh t cú ý ngha gỡ vi cỏc nhõn, gia ỡnh v xó hi cng nh phõn bit c gia phỏt trin kinh t vi tng trng kinh t. ú chớnh l ni dung ca bi hụm nay. Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung kin thc cn t Phỏt trin kinh t l mt vn cú ý ngha sng cũn i vi s phỏt trin ca th gii núi chung v nc ta núi riờng. ? Theo em phỏt trin kinh t hp lớ c th hin nhng im no? ? Th no l tng trng kinh t? ch ra s khỏc nhau gia phỏt trin kinh t vi tng trng kinh t? ? Phõn tớch ni dung c cu kinh t hp lớ? nc ta hin nay cú nhng loi 3. Phỏt trin kinh t v ý ngha ca phỏt trin kinh t i vi cỏ nhõn, gia ỡnh v xó hi. a. Phỏt trin kinh t. + Tng trng kinh t Phỏt trin kinh t + C cu kinh t hp lớ + Cụng bng xó hi - Tng trng kinh t + Tng trng kinh t l s tng lờn v s lng, cht lng hng húa v cỏc yu t ca cỏc quỏ trỡnh sn xut trong mt thi gian nht nh. - C cu kinh t hp lớ (khụng dy) + C cu kinh t l mi quan h gia quy mụ Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 5 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 Năm học 2013 2014 Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung kin thc cn t c cu kinh t hp lớ no? trong cỏc c cu kinh t ú c cu kinh t no gia vai trũ quan trng, vỡ sao? ti sao x.dng c cu kinh t hp lớ phi gn lin vi b.v mụi trng? ? Theo em ti sao tng trng kinh t phi gn lin vi cụng bng xó hi? liờn h vi nc ta? em hóy ch ra mi liờn h gia tng trng kinh t vi cụng bng xó hi? Phỏt trin kinh t cú mt ý ngha ht sc quan trng khụng ch i vi cỏ nhõn, gia ỡnh m c xó hi. ? Theo em phỏt trin kinh t cú ý ngha gỡ i vi cỏc nhõn? liờn h vi bn thõn? ? Phỏt trin kinh t cú ý ngha gỡ i vi gia ỡnh? liờn h vi gia ỡnh em? ? Theo em phỏt trin kinh t cú ý ngha gỡ i vi xó hi? liờn h vi a phng em? v trỡnh gia cỏc ngnh kinh t + C cu kinh t C cu ngnh (quan trng nht) C cu vựng kinh t (7 vựng kinh t) C cu thnh phn kinh t (5 TPKT) - Tng trng kinh t gn vi cụng bng xó hi vỡ: + To iu kin cho mi ngi cú quyn bỡnh ng trong úng gúp v hng th + Phự hp vi s phỏt trin ton din ca con ngi v xó hi + Lm cho thu nhp thc t tng, tng cht lng vn húa, gia ỡnh, y t, mụi trng b. í ngha ca phỏt trin kinh t i vi cỏ nhõn, gia ỡnh v xó hi. - i vi cỏ nhõn + Cú vic lm t ú cú thu nhp, nhu cu vt cht v tinh thn tng + c hc tp, chm súc sc khe t ú tui th tng - i vi gia ỡnh + Gia ỡnh hnh phỳc t ú c chm súc, giỏo dc, gia ỡnh vn húa + Thc hin c cỏc chc nng kinh t, sinh sn - i vi xó hi + Thu nhp quc dõn tng t ú cht lng cuc sng tng, vn húa, giỏo dc, y t phỏt trin + Chớnh sỏch quc phũng, an ninh, i ngoi c m bo 4. Cng c. - H thng li kin thc trng tõm ca tit v ton bi hc sinh lm bi tp trong SGK - Giỏo viờn giỳp hc sinh nm c khỏi nim GNP GDP - Khỏi nim GNP v GDP + GDP (tng SP quc ni) l tng giỏ tr tớnh bng tin ca H 2 v dch v m mt nc sn xut ra trờn lónh th nc ú (c ngi trong v ngoi nc) trong mt thi gian nht nh. + GNP (tng SP quc dõn) l tng giỏ tr tớnh bng tin ca H 2 v dch v m mt nc sn xut ra t cỏc yu t sn xut ca mỡnh (c trong v ngoi nc) trong mt thi gian nht nh. Nh vy: GNP = GDP + thu nhp rũng t nc ngoi. 5. Dn dũ nhc nh V nh hc bi c, tr li cỏc cõu hi trong SGK v chun b bi mi (bi 2 tit 1) trc khi n lp. Rỳt kinh nghim . . Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 6 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 Năm học 2013 2014 . . . . . . Giỏo ỏn s: 03 Ngy son: 25 - 08 - 2013 Tun th: 03 Lp 11B 9 11B 10 11B 11 11B 12 Ngy dy S s Bi 2: HNG HểA - TIN T - TH TRNG (Tit 1) I. Mc tiờu bi hc. Hc xong tit 1 bi ny hc sinh cn nm c 1. V kin thc Hiu c khỏi nim hng húa v hai thuc tớnh ca hng húa 2. V k nng Phõn bit c giỏ tr vi giỏ c ca hng húa 3. V thỏi Coi trng ỳng mc vai trũ ca hng húa v sn xut hng húa II. Ti liu v phng tin dy hc. - SGK, SGV GDCD 11 - Sỏch bi tp GDCD 11 - Ti liu cú liờn quan n ni dung bi hc III. Tin trỡnh dy hc. 1. n nh t chc lp 2. Kim tra bi c ? Phỏt trin kinh t cú ý ngha gỡ i vi cỏ nhõn, gia ỡnh, xó hi? 3. Hc bi mi Sn phm lm ra ó c gi l hng húa hay cha? Vy khi no vt phm tr thnh hng húa? kinh t hng húa ra i, tn ti v phỏt trin cn phi cú nhng iu kin gỡ? Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 7 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 Năm học 2013 2014 Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung kin thc cn t Giỏo viờn giỳp hc sinh nm c th no l kinh t t nhiờn v kinh t hng húa, giỏo viờn a ra h thng cõu hi theo s lụ gớc hc sinh nm c ni dung hng hoỏ l gỡ. ? Em hiu th no l kinh t t nhiờn? ? Em hiu th no l kinh t hng húa? ? Kinh t hng húa ra i, tn ti v phỏt trin cn phi cú nhng iu gỡ? ? Sn phm tr thnh hng húa phi cú nhng iu kin gỡ? ? Vy hng húa l gỡ? ? Hng húa tn ti my dng? Hai thuc tớnh ca hng hoỏ cựng vi h thng cõu hi giỏo viờn kt hp vi ly vớ d minh ho giỳp hoc sinh tỡm ra hai thuc tớnh ca hng hoỏ. ? Hng húa cú my thuc tớnh? Giỏo viờn cho hc sinh ly vớ d v mt s hng hoỏ. t cõu hi gi m giỳp hc sinh tỡm ra giỏ tr s dng ca hng hoỏ. ? Theo em sn phm lm ra dựng lm gỡ? ? Em hiu th no l giỏ tr s dng ca hng húa? ? Giỏ tr ca hng húa l gỡ?Bng cỏch no xỏc nh giỏ tr ca hng hoỏ? Giỏ tr trao i VD: 1m vi = 5 kg thúc ? Theo em giỏ tr ca hng húa l gỡ? ? Lng giỏ tr ca hng húa c xỏc nh nh th no? ? Em hiu th no l thi gian lao ng cỏ bit? ? Cú phi trao i hng húa trờn th trng ngi ta cn c vo thi gian lao ng cỏ bit? ? Giỏ tr xó hi ca hng húa gm cú nhng yu t no? 1. Hng húa. a. Hng húa l gỡ? - So sỏnh kinh t t nhiờn vi kinh t hng húa Kinh t t nhiờn Kinh t hng húa - T cung, t cp. - Tha món nhu cu ca chớnh ngi sn xut. - Sn phm lm ra bỏn. - Tha món nhu cu ngi mua v bỏn. - Kinh t hng húa ra i, tn ti v phỏt trin cn: + S phõn cụng lao ng xó hi + S tỏch bit tng i v kinh t gia nhng ngi sn xut hng húa - iu kin sn phm tr thnh hng húa: + Do lao ng to ra + Cú cụng dng nht nh + Khi tiờu dựng phi thụng qua mua bỏn - Khỏi nim: Hng húa l sn phm ca lao ng cú th tha món mt nhu cu no ú ca con ngi thụng qua trao i, mua bỏn. - Hng húa tn ti: + Vt th + Phi vt th b. Thuc tớnh ca hng húa * Giỏ tr s dng ca hng húa. - L cụng dng ca vt phm tha món nhu cu ca con ngi - Vớ d: Go = n; Qun ỏo = mc; Xe p = i; Xi mng = xõy nh * Giỏ tr ca hng húa. - c biu hin thụng qua giỏ tr trao i m giỏ tr trao i l quan h v s lng. - Vy: Giỏ tr ca hng húa l lao ng ca ngi sn xut hng húa kt tinh trong hng húa - Lng giỏ tr hng húa c o bng s lng thi gian lao ng hao phớ sn xut ra hng húa (gi, phỳt, ngy ) - Thi gian lao ng hao phớ sn xut ra hng húa ca tng ngi gi l thi gian lao ng cỏ bit. - Giỏ tr xó hi ca hng húa gm: + Giỏ tr TLSX ó hao phớ + Giỏ tr sc lao ng + Giỏ tr tng thờm => lói * Tớnh thng nht v mõu thun ca hai thuc tớnh hng húa - Tớnh thng nht: Hai thuc tớnh cựng tn ti trong mt hng húa Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 8 Chi phớ sn xut Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 Năm học 2013 2014 Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung kin thc cn t ? Ti sao hng húa cú tớnh thng nht gia hai thuc tớnh? ? Tớnh mõu thun gia hai thuc tớnh c th hin nh th no? - Tớnh mõu thun: + Vi t cỏch l giỏ tr s dng thỡ cỏc hng húa khụng ng nht v cht + Giỏ tr c thc hin trong lnh vc lu thụng, giỏ tr s dng c thc hin trong lnh vc tiờu dựng 4. Cng c - H thng li kin thc trng tõm ca tit - Hc sinh lm bi tp: Cú ý kin cho rng, nng sut lao ng tng lờn lm cho lng ca mt giỏ tr hng húa tng lờn. iu ú ỳng hay sai? Vỡ sao? Tr li: Nng sut lao ng tng l cho TGLXHCT sn xut gim. Vỡ vy, nng sut lao ng tng thỡ giỏ tr hng húa gim v ngc li (giỏ tr t l nghch vi nng sut lao ng) 5. Dn dũ nhc nh V nh tr li cỏc cõu hi trong sỏch giỏo khoa, hc bi c v chun b bi mi Rỳt kinh nghim . . . . . . . Giỏo ỏn s: 04 Ngy son: 02 - 09 - 2013 Tun th: 04 Lp 11B 9 11B 10 11B 11 11B 12 Ngy dy S s Bi 2: HNG HểA - TIN T - TH TRNG Tit 2 I. Mc tiờu bi hc. Hc xong tit 2bi 2 hc sinh cn nm c 1. V kin thc Nờu bn cht ca tin, nờu c chc nng ca tin. Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 9 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 Năm học 2013 2014 2. V k nng Bit vn dng kin thc ca bi hc vo thc tin, giI thớch c mt s vn thc tin cú liờn quan bi hc. 3. V thỏi Coi trng ỳng mc vai trũ ca tin t trong cuc sng II. Ti liu v phng tin dy hc. - SGK, SGV GDCD 11 - S , cõu hi tỡnh hung - SKG KTCT Mỏc-Lờnin III. Tin trỡnh dy hc. 1. n nh t chc lp 2. Kim tra bi c ? Theo em sn phm tr thnh hnh hoỏ phi cú nhng iu kin no? Hng húa cú my thuc tớnh? 3. Hc bi mi T khi loi ngi xut hin ó cú tin hay cha? v tin cú t khi no? dựng lm gỡ? ng thi tin cú chc nng v vai trũ gỡ i vi cuc sng ca con ngi. Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 10 [...]... nh hng cỏch lm bi kim tra cho hc sinh học x ã hội Trang 22 Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 học 2013 2014 Năm 2 Dn dũ, nhc nh V ụn tp tun sau kim tra mt tit Giỏo ỏn s: 11 Lp Ngy dy S s Ngy son: 18 - 10 - 2012 11B10 11B11 11B12 Tun th: 11 11B13 KIM TRA MT TIT I Mc tiờu kim tra - ỏnh giỏ c cht lng hc tp b mụn ca hc sinh v thỏi... 16 Lp Ngy dy S s Ngy son: 25 - 11 - 2012 11B10 11B11 11B12 Tun th: 16 11B13 THC HNH: NHNG NI DUNG HC I Mc tiờu bi hc Hc xong tit thc hnh ny hc sinh cn nm c 1 V kin thc Hc sinh nm v vn dng c nhng ni dung bi hc cú liờn quan n thc t a phng 2 V k nng học x ã hội Trang 33 Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 học 2013 2014 Năm Bit vn dng... Trang 19 Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 học 2013 2014 Năm - Hng dn hoc sinh tr li v lm bi tp trong phn cui bi hc trang 42 5 Dn dũ nhc nh V nh lm bi tp, hc bi c v chun b bi mi trc khi n lp Rỳt kinh nghim Giỏo ỏn s: 09 Lp Ngy dy S s Ngy son: 04 - 09 - 2012 11B10 11B11 11B12 Tun th: 09 11B13 Bi 5: CUNG - CU TRONG SN XUT... tit Giỏo ỏn s: 10 Lp Ngy dy S s Ngy son: 08 - 10 - 2012 11B10 11B11 11B12 Tun th: 10 11B13 ễN TP KIM TRA 1 TIT I Mc tiờu bi hc - Cng c li kin thc cho hc sinh t ú giỳp hc sinh h thng li nhng kin thc ó hc - Hng dn hc sinh ụn tp, hc bi v vn dng k.thc mt cỏch cú h thng v cú hiu qu - Hc sinh nh hng c vic ụn tp cng nh cỏch lm bi ca hc sinh II Ti liu v phng tin dy hc - SGK, SGV, TLHDGD GDCD 11 - Bi tp tỡnh... Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 học 2013 2014 Năm 4 Cng c - H thng li kin thc trng tõm ca tit v ca ton bi - Cho hc sinh tr li v lm bi tp cui bi hc 5 Dn dũ nhc nh V nh lm cỏc bi tp cũn li, hc bi c v chun b bi 3 trc khi Rỳt kinh nghim Giỏo ỏn s: 06 Lp Ngy dy S s Ngy son: 12 - 09 - 2012 11B10 11B11 11B12 Tun th: 06 11B13 Bi 3: QUY... cõu hi cui bi hc, hc bi c v chun b bi mi Rỳt kinh nghim học x ã hội Trang 17 Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 học 2013 2014 Năm Giỏo ỏn s: 08 Lp Ngy dy S s Ngy son: 30 - 09 - 2012 11B10 11B11 11B12 Tun th: 08 11B13 Bi 4: CNH TRANH TRONG SN XUT V LU THễNG HNG HO I Mc tiờu bi hc Hc xong bi ny hoc sinh cn nm c 1 V kin... S s Ngy son: 05 - 12 - 2012 11B10 11B11 11B12 Tun th: 18 11B13 KIM TRA HC Kè I I Mc tiờu kim tra - ỏnh giỏ c cht lng hc tp b mụn ca hc sinh v thỏi ca hc sinh i vi b mụn - ỏnh giỏ c k nng, k so lm bi ca hc sinh v k nng vn dng kin thc vo thc t a phng học x ã hội Trang 35 Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 học 2013 2014 Năm - T ú... dy S s Ngy son: 30 - 11 - 2012 11B10 11B11 11B12 Tun th: 17 11B13 ễN TP HC Kè I I Mc tiờu bi hc - Cng c li kin thc cho hc sinh t ú giỳp hc sinh h thng li nhng kin thc ó hc - Hng dn hc sinh ụn tp, hc bi v vn dng kin thc mt cỏch cú h thng v cú hiu qu - Hc sinh nh hng c vic ụn tp cng nh cỏch lm bi ca hc sinh II Ti liu v phng tin dy hc học x ã hội Trang 34 Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục và Đào tạo... dng xó hi cụng bng, dõn ch, vn minh, xõy dng nn kinh tờ c lp, t ch 5 Dn dũ nhc nh V nh lm bi tp cui bi hc, hc bi c v chun b bi mi trc khi n lp Giỏo ỏn s: 14 Lp Ngy dy S s Ngy son: 10 - 11 - 2012 11B10 11B11 11B12 Tun th: 14 11B13 Bi 7: THC HIN NN KINH T NHIU THNH PHN V TNG CNG VAI TRề QUN L KINH T CA NH NC I Mc tiờu bi hc Hc xong tit 1 bi ny hc sinh cn nm c 1 V kin thc - Nờu c khỏi nim thnh phn kinh... Mt hnh húa A cú giỏ cao, bỏn chy, lói nhiu thỡ ngi sn xut hng húa A s m rụng quy mụ sn xut v ngc li Rỳt kinh nghim Giỏo ỏn s: 12 Lp Ngy dy S s Ngy son: 26 - 10 - 2012 11B10 11B11 11B12 Bi 6: CễNG NGHIP HO - HIN I HO T NC Tun th: 12 11B13 (Tiờt 1) I Mc tiờu bi hc Hc xong tit 1 bi ny hoc sinh cn nm c 1 V kin thc - Hoc sinh nm c khai niờm v tớnh tt yu ca cụng nghip húa - hin i húa - Hoc sinh nm . Trang 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 Năm học 2013 2014 Giỏo ỏn s: 01 Ngy son: 10 - 08 - 2013 Tun th: 01 Lp 11B 9 11B 10 11B 11 11B 12 Ngy. ng Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 Năm học 2013 2014 . Giỏo ỏn s: 02 Ngy son: 18 - 08 - 2013 Tun th: 02 Lp 11B 9 11B 10 11B 11 11B 12 Ngy. Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 Năm học 2013 2014 . . . . . . Giỏo ỏn s: 03 Ngy son: 25 - 08 - 2013 Tun th: 03 Lp 11B 9 11B 10 11B 11 11B 12 Ngy

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:18

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan