Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 1

80 2.2K 1
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tiết thứ: 1 Ngày soạn: 02/09/2013 PHẦN THỨ NHẤT CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC Bài 1: THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG (Tiết 1) I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1Kiến thức: - Nhận biết được TGQ, PPL của triết học. - Nhận biết được nội dung cơ bản của CNDV và CNDT, PPLBC và PPLSH - Nêu được CNDVBC là sự thống nhất hữu cơ giữa TGQDV và PPLBC. 2.Kỹ năng: Nhận xét đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm DV, DT…trong cuộc sống hàng ngày. 3.Thái độ: Có ý thức trau dồi TGQDV và PPLBC. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI: Kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng giải quyết vấn đề III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm, xử lí tình huống IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Bảng so sánh đối tượng nghiên cứu của triết học và các môn khoa học cụ thể; thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm; PPLBC và PPLSH. 2.Chuẩn bị của học sinh: SGK, Tranh , ảnh, sơ đồ có liên quan nội dung bài học. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Vai trò TGQ và PPL của triết học Hoạt động của thầy và trò Thảo luận Tổ: Tìm hiểu vai trò TGQ, PPL của triết học. - GV: Lập bảng so sánh - HS: Đọc SGK trình bày nội dung Câu hỏi: Hãy cho biết đối tượng nghiên cứu của các bộ môn khoa học cụ thể (Toán, Lý, Hoá, Văn, Sử ) - HS: nêu KL: Triết học có vai trò TGQ, PPL chung cho mọi hoạt động thực tiễn và hđ nhận thức của con người. Nội dung kiến thức 1. Thế giới quan và phương pháp luận a. Vai trò TGQ và PPL của triết học - Triết học: Là hệ thống các quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó - Triết học N/C: Những quy luật chung nhất của sự VĐ và phát triển của TN-XH-TD. (VC-YT, TTXH-YTXH, Lý luận và thực tiễn). => Triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận chung cho mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người Hoạt động 2: Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm Hoạt động của thầy và trò - Thảo luận Tổ: Thế nào là TGQ? - HS đọc SGK trình bày - GV: * TGQ của người nguyên thuỷ là sự hoà quyện giữa cảm xúc và lý trí, lý trí và tín ngưỡng, hiện thực và tưởng tượng, cái thực ảo, thần và người * Dựa vào tri thức KH cụ thể, triết học diễn tả TGQ dưới dạng một HT các cặp phạm trù QL chung nhất. Từ đó, tạo niềm tin và định hướng cho HĐ con người. Nội dung kiến thức b. Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm - TGQ: Là quan điểm, niềm tin, định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống. - TGQ duy vật cho rằng giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan độc lập với ý thức của con người, không ai có thể sáng tạo ra và không ai có thể tiêu diệt được -TGQ duy tâm cho rằng ý thức là cái có trước là cái sản sinh ra giới tự nhiên =>TGQ duy vật đúng đắn vì gắn liền với khoa học và  Giáo án môn: GDCD - Lớp:10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị  Trang: 1 * Quan điểm của CNDV và CNDT là cuộc đấu tranh giữa hai trường phái triết học trong suốt quá trình phát triển lịch sử. * Nêu quan điểm của CNDV và CNDT về vấn đề cơ bản của triết học. có vai trò tích cực trong việc phát triển khoa học, TGQ duy vật là cơ sở giúp con người nhận thức và hành động đúng đắn Hoạt động 3: Phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình. Hoạt động của thầy và trò - Thảo luận Tổ: Thế nào là PP và PPL - HS đọc SGK - GV: * Mỗi môn khoa học có PPL thế nào? (Toán học, Sử học ) * Trong lịch sử có 2 PPL đối lập nhau: PPLBC và PPLSH. - HS: * PPLBC xem xét SV, HT trong mối quan hệ, liên hệ, vận động và phát triển. * PPLSH xem xét SV, HT trong trạng thái cô lập, bất biến, không vận động. Nội dung kiến thức c. Phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình. - PP là cách thức để đạt mục đích đã đặt ra. - PPL là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới - PPL biện chứng xem xét sự, vật hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng, trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng -PPL siêu hình xem xét sự, vật hiện một cách phiến diện, chỉ thấy chúng tồn tại trong trạng thái cô lập, không vận động, không phát triển, áp dụng một cách máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác. c/Thực hành, luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cơ bản * Bảng so sánh về đối tượng nghiên cứu của triết học với các môn KH cụ thể. *Bảng so sánh về TGQDV và TGQDT *Bảng so sánh về PPLBC và PPLSH. Triết học Các môn KH cụ thể Những QL Ví dụ TGQDV TGQDT Q.hệ giữa VC-YT Ví dụ PPLBC PPLSH Q.hệ giữa SV-HT, VĐ-PT Ví dụ 4/Củng cố, vận dụng: -Hướng dẫn lập bảng so sánh từng nội dung bài. -Cần nắm: Vai trò TGQ và PPL của triết học, TGQDV và TGQDT, PPLBC và PPLSH 5/Hướng dẫn về nhà: - Giáo viên phát phiếu học tập đã chuẩn bị sẵn cho học sinh và yêu cầu các em làm bài vào phiếu. - Gọi từ 1 - 2 HS trình bày bài làm của mình, các HS khác nhận xét. - GV nhận xét chốt lại ý chính và đưa ra đáp án đúng. - Dặn dò: xem lại các nội dung đã học, xem tiếp phần còn lại của bài chuẩn bị cho tiết sau. VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….  Giáo án môn: GDCD - Lớp:10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị  Trang: 2 Tiết thứ: 2 Ngày soạn: 06/09/2013 Bài 1: THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG (Tiết 2) I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: -CNDVBC- Sự thống nhất hữu cơ giữa TGQDV & PPLBC - Nhận biết được nội dung cơ bản của CNDV và CNDT, PPLBC và PPLSH - Nêu được CNDVBC là sự thống nhất hữu cơ giữa TGQDV và PPLBC. 2.Kỹ năng : Nhận xét đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm DV, DT… trong cuộc sống hàng ngày. 3.Thái độ: Có ý thức trau dồi TGQDV và PPLBC. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI: Kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng giải quyết vấn đề III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm, xử lí tình huống IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Bảng so sánh đối tượng nghiên cứu của triết học và các môn khoa học cụ thể; thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm; PPLBC và PPLSH. 2.Chuẩn bị của học sinh: SGK, Tranh , ảnh, sơ đồ có liên quan nội dung bài học. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: CNDVBC- Sự thống nhất hữu cơ giữa TGQDV & PPLBC Hoạt động của thầy và trò - Thảo luận nhóm: - GV: Tại sao triết học trước Mác thiếu triệt để? - HS: N/ cứu SGK - HS trả lời: Vì nó chưa đạt sự thống nhất giữa TGQDV và PPLBC(tiêu biểu là triết học Phoi-ơ-bắc & Hê-ghen) - GV: Tại sao triết học Mác-Lê nin là đỉnh cao sự phát triển triết học? - HS: N/cứu SGK - HS Trả lời: Vì nó khắc phục được hạn chế về TGQDT và PPLSH, nó kế thừa cải tạo & phát triển các yếu tố DV & BC của hệ thống triết học trước đó- Đó là sự thống nhất hữu cơ giữa TGQDV và PPLBC. - HS: Đọc SGK, ví dụ: Phoi-ơ-bắc, Hê-ghen. Nội dung kiến thức 2. CNDVBC - Sự thống nhất hữu cơ giữa TGQDV & PPLBC - Trong triế học Mác, TGQDV và PPLBC thống nhất hữu cơ với nhau. Thế giới VC là cái có trước, TGVC luôn luôn vận động và phát triển theo những quy luật khách quan. Những quy luật này được con người nhận thức và xây dựng thành PPL. - TGQDV và PPLBC gắn bó với nhau và không tách rời nhau. - Sự thống nhất này đòi hỏi con người trong từng vấn đề, từng trường hợp cụ thể phải xem xét chúng với quan điểm duy vật biện chứng. Hoạt động 2: Kết luận Hoạt động của thầy và trò - Thảo luận Tổ - GV: Tại sao các nhà BC trước Mác lại trên lập trường DT? - HS: trả lời (SGK) - GV: Nêu ví dụ: * Platôn “Bản chất thế giới là tinh thần, ý Nội dung kiến thức * Các nhà BC trước Mác: - Có tư tưởng BC về PPL, nhưng lại đứng trên lập trường duy tâm. - PBC của họ không phải là phản ảnh sv,ht khách quan,  Giáo án môn: GDCD - Lớp:10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị  Trang: 3 niệm’’. * Bec-cơ-li: “Không có sự vật nằm ngoài cảm giác’’(DT chủ quan) * Khổng Tử: “Sống chết có mệnh, giàu sang có trời’’(DT khách quan) mà PBC của ý niệm- ý niệm là cái có trước quyết định sv,ht (Platôn, Hê-ghen). Hoạt động 3: TGQDV & PPLBC thống nhất hữu cơ với nhau. Hoạt động của thầy và trò - Thảo luận Tổ: - GV: Tại sao triết học M-LN là sự thống nhất hữu cơ giữa TGQDV & PPLBC? - HS: N/cứu SGK - HS: Trả lời nội dung - GV: Nêu ví dụ để so sánh các nhà BC trước Mác: * Hê-ra-clit “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”(qđ’BC) * Đê-mô-crit “VC là bản chất của thế giới”. Nội dung kiến thức Tóm lại: Trong triết học Mác, TGQDV và PPLBC thống nhất với nhau- trở thành cơ sở khoa học để nhận thức và cải tạo thế giới theo hướng tiến bộ. Vì vậy để có nhận thức và hoạt động thực tiễn đúng đắn cần phải có sự kết hợp giữa TGQDV và PPLBC và khi nghiên cứu nhìn nhận, đánh giá sự vật hiện tượng phải dựa trên quan điểm duy vật biện chứng. c/Thực hành, luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cơ bản *Bảng so sánh về TGQDV và TGQDT TGQDV TGQDT - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4/ Củng cố, vận dụng: Để làm rõ nội dung của PPLBC hãy giải thích câu nói của Hê-ra-clit “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” 5/Hướng dẫn về nhà: - Giáo viên phát phiếu học tập đã chuẩn bị sẵn cho học sinh và yêu cầu các em làm bài vào phiếu. - Gọi từ 1 - 2 HS trình bày bài làm của mình, các HS khác nhận xét. - GV nhận xét chốt lại ý chính và đưa ra đáp án đúng. - Chuẩn bị trước nội dung bài 3 “Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất” VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….  Giáo án môn: GDCD - Lớp:10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị  Trang: 4 Tiết thứ: 3 Ngày soạn: 13/9/2013 Bài 3: SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI VẬT CHẤT (Tiết 1) I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1- Về kiến thức: - Hiểu được khái niệm vận động theo quan điểm của CNDVBC. - Biết được vận động là phương thức tồn tại của vật chất. 2- Về kỹ năng: - Phân loại được 5 hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất. - So sánh được sự giống nhau và khác nhau giữa vận dộng và phát triển của sv,ht. 3- Về thái độ: Xem xét SVHT trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng, khắc phục thái độ cứng nhắc, thành kiến, bảo thủ trong cuộc sống cá nhân, tập thể. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI: KN hợp tác, KN phản hồi/lắng nghe tích cực, KN so sánh, KN giải quyết vấn đề III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Xử lý tình huống, động não, thảo luận lớp, thảo luận nhóm IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1- Phương tiện: Máy chiếu hoặc băng hình (nếu có), có thể chiếu đoạn phim về sự hình thành vỏ trái đất, hình thành các giống loài, giấy khổ to, bút dạ, kéo, hồ dán. 2- Thiết bị: Tranh, ảnh, sơ đồ liên quan đến nội dung bài học. IV/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Bằng kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, hãy chứng minh một vài sv,ht trong giới tự nhiên tồn tại khách quan. 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1: Thế giới vật chất luôn luôn vận động - Thảo luận lớp - GV: * Em hãy quan sát xung quanh và cho biết có sv,ht nào không vận động không? Nếu như có người nói: “Con tàu thì vận động, nhưng đường tàu thì không’’, ý kiến của em thế nào? * Theo em vận động chỉ là sự thay đổi vị trí các vật thể trong không gian(vận động cơ học), hoặc VĐ chỉ là hình thức hoạt động riêng của xã hội (vận động viên điền kinh, vận động bầu cử )? Ăng-Ghen: “Một vật không vận động thì không có gì nói cả’’. - HS: N/cứu SGK- trả lời - GV: Chốt ý kiến HS, nhận xét, đánh giá. - Thảo luận lớp - GV: * Nếu không có vận động thì thế giới VC có tồn tại không? vì sao? nêu ví dụ? Hoạt động 2: Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất - Thảo luận lớp - GV: * Mọi SV, HT trong TGKQ có hình thức VĐ và có quan hệ như thế nào? Nội dung chính của bài 1. Thế giới vật chất luôn luôn vận động a) Thế nào là vận động - Quan sát các sv,ht trong TGKQ, ta thấy có mối quan hệ hữu cơ với nhau, luôn biến đổi, chuyển hoá từ cái này thành cái khác. - Có những biến đổi, chuyển hoá ta có thể trực tiếp quan sát được (người nông dân đang cày cấy, gieo hạt ) - Có những biến đổi, chuyển hoá ta không thể trực tiếp quan sát được (sự biến đổi của các hạt cơ bản, của từ trường, của sóng điện từ ). Những sự biến đổi chuyển hoá đó là khách quan, gắn liền các dạng cụ thể của thế giới vật chất. - KL: Triết học Mác-Lênin: Vận động là mọi sự biến đổi (biến hoá) nói chung của SV, HT trong giới TN và đời sống xã hội b) Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất - Chúng ta biết rằng: * Trái đất chỉ có thể tồn tại khi tự quay xung quanh trục của nó và quay xung quanh mặt trời. * Sự sống chỉ tồn tại khi có trao đổi chất với  Giáo án môn: GDCD - Lớp:10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị  Trang: 5 * Hãy nêu những hình thức VĐ cơ bản của thế giới VC từ thấp đến cao? - HS: N/c SGK trả lời - GV: Tổng hợp ý kiến HS, bổ xung, nhận xét, đánh giá. Hoạt động 3: Các hình thức vận động - KL: Các hình thức VĐ tuy có đặc điểm riêng, nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ với nhau và trong điều kiện nhất định có thể chuyển hoá lẫn nhau. - Khi xem xét các sv,ht trong TN, trong XH, phải trong trạng thái VĐ, không ngừng biến đổi, tránh quan niệm cứng nhắc, bất biến. môi trường. - VC và VĐ của VC không tách rời nhau, VC biểu hiện sự tồn tại của mình bằng VĐ (nếu không có VĐ thì không có VC và ngược lại). =>Vì vậy, VĐ là thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại vủa VC. c) Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất - Mọi SVHT trong thế giới KQ có hình thức VĐ đặc trưng, từ thấp đến cao và có quan hệ hữu cơ với nhau, chuyển hoá lẫn nhau. - Triết học M-LN khái quát 5 hình thức VĐ cơ bản của thế giới VC: * VĐ cơ học: Sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian * VĐ lý học: Sự VĐ của các phân tử, các hạt cơ bản, các quá trình nhiệt, điện * VĐ hoá học: Quá trình hoá hợp và phân giải các chất. * VĐ sinh học: Sự trao đổi chất giữa cơ thể sống và môi trường. * VĐ trong xã hội: Sự biến đổi, thay thế các xã hội trong lịch sử. c/Thực hành, luyện tập: Sơ đồ quan hệ giữa 5 hình thức vận động XH S H L C Chú thích & Bài tập số 6 SGK - C: Vận động cơ học (a,d) - L: Vận động lý học (c,g) - H: vận động hoá học (đ) - S: Vận động sinh học (e,h) - XH: Vận động xã hội (b,i) 4/Củng cố, vận dụng: - Nắm vững thế giới VC luôn luôn VĐ và phát triển - Khi xem xét, đánh giá con người phải trên quan điểm DVBC 5/Hướng dẫn về nhà: Học và trả lời các câu hỏi SGK, làm bài tập, xem tiếp các nội dung còn lại của bài VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Tiết thứ: 4  Giáo án môn: GDCD - Lớp:10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị  Trang: 6 C L H S XH Ngày soạn: 20/9/2013 Bài 3: SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI VẬT CHẤT (Tiết 2) I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1- Về kiến thức - Hiểu được thế giới vật chất luôn luôn phát triển. - Biết được vận động là phương thức tồn tại của vật chất. 2- Về kỹ năng: So sánh được sự giống nhau và khác nhau giữa vận dộng và phát triển của sv,ht. 3- Về thái độ: Xem xét SVHT trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng, khắc phục thái độ cứng nhắc, thành kiến, bảo thủ trong cuộc sống cá nhân, tập thể. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI: KN hợp tác, KN phản hồi/lắng nghe tích cực, KN so sánh, KN giải quyết vấn đề III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Xử lý tình huống, động não, thảo luận lớp, thảo luận nhóm IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1- Phương tiện - Máy chiếu hoặc băng hình (nếu có), có thể chiếu đoạn phim về sự hình thành vỏ trái đất, hình thành các giống loài - Giấy khổ to, bút dạ, kéo, hồ dán. 2- Thiết bị: Tranh, ảnh, sơ đồ liên quan đến nội dung bài học. IV/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: 1- Bằng kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, hãy chứng minh một vài sv,ht trong giới tự nhiên tồn tại khách quan. 2- Em hãy giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên. 3- Bằng kiến thức đã học, em hãy cho biết: Con người có hạn chế được lũ lụt không? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1: Phát triển - Thảo luận lớp - GV: *Thế nào là phát triển? *Theo em sự biến hoá nào dưới đây được coi là phát triển: + Sự biến hoá của sinh vật từ đơn bào đến đa bào + Sự thoái hoá của một loài động vật + Nước bị đun nóng bốc thành hơi, hơi nước gặp lạnh ngưng tụ thành nước. *Theo em thế nào là cái mới? * Thế nào là cái tiến bộ? - HS: N/c SGK trả lời - GV: tổng hợp, bổ xung, nhận xét, đánh giá. Hoạt động 2: Phát triển là khuynh hướng chung của quá trình vận động của SVHT - Thảo luận - GV: * Em hiểu phát triển là khuynh hướng chung của quá trình vận động của sv,ht thế nào? * Vận dụng quan điểm trên, em hãy phân tích cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nước ta giai đoạn từ 1930-1945 - HS: N/c trả lời Nội dung chính của bài 2. Thế giới vật chất luôn luôn phát triển a) Thế nào là phát triển - Phát triển là khái niệm dùng để khái quát những VĐ theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu. - Cái mới là cái ra đời trên cơ sở của cái cũ (cái mới thay thế cái cũ, không phải vứt bỏ hoàn toàn cái cũ, mà có yếu tố kế thừa) - Cái mới tiêu biểu cho sự phát triển, là cái tiến bộ. (trên quan điểm DV lịch sử khẳng định cái mới, cái tiến bộ) b) Phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất. - Vận động có nhiều khuynh hướng (tiến lên, thụt lùi, tuần hoàn). Trong đó vận động tiến lên (phát triển) là khuynh hướng tất yếu, khuynh hướng thống trị. - Quá trình phát triển của SV, HT không diễn ra đơn giản, thẳng tắp, mà quanh co, phức tạp, có khi thụt lùi tạm thời. Song, khuynh hướng tất yếu  Giáo án môn: GDCD - Lớp:10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị  Trang: 7 - GV: Tổng hợp, bổ xung, nhận xét, đánh giá. - KL: Khi xem xét sv,ht hoặc đánh giá con người phải phát hiện nét mới, ủng hộ cái tiến bộ, tránh thái độ thành kiến, bảo thủ. của quá trình đó là cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu. c/Thực hành, luyện tập: Sơ đồ quan hệ giữa 5 hình thức vận động 4/Củng cố, vận dụng: - Nắm vững thế giới VC luôn luôn VĐ và phát triển - khi xem xét, đánh giá con người phải trên quan điểm DVBC: toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển. 5/Hướng dẫn về nhà: -Học và trả lời các câu hỏi SGK -Làm bài tập -Chuẩn bị bài tiếp theo. VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Tiết thứ: 5  Giáo án môn: GDCD - Lớp:10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị  Trang: 8 Phát triển Vận động Ngày soạn: 27/9/2013 BÀI 4: NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG (Tiết 1) I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1- Về kiến thức - Hiểu được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của CNDCBC. 2. Về kỹ năng: Biết phân tích một số mâu thuẫn trong các SVHT 3. Về thái độ: Có ý thức tham gia giải quyết một số mâu thuẫn trong cuộc sống II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI: KN phân tích, KN giải quyết vấn đề, KN phản hồi/lắng nghe tích cực, KN quản lý thời gian khi trình bày 1 phút. III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận lớp, xử lí tình huống, thảo luận nhóm, kĩ thuật trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1. Phương tiện - Máy chiếu hoặc băng hình (nếu có), - Giấy khổ to, bút dạ, kéo, hồ dán. 2. Thiết bị: Tranh, ảnh, sơ đồ liên quan đến nội dung bài học. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: ? Thế nào là vận động? Vì sao vận động là phương thức tồn tại của VC? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Khái nệm mâu thuẫn Hoạt động của thầy và trò GV: +Em hãy đưa ra một vài ví dụ về mâu thuẫn, và cho nhận xét về mâu thuẫn? +Mặt đồng hoá ở cơ thể A & mặt dị hoá ở cơ thể B có tạo thành mâu thuẫn không? Vì sao? HS: N/c SGK trả lời - Ví dụ: - Nguyên tử: Điện tích (+) và điện tích (-) - Tư tưởng: Nhận thức Đúng - Sai - XH: g/c VS - TS GV: Nhận xét, bổ xung, đánh giá. * Vậy thế nào là mặt đối lập? Thế nào là sự thống nhất & đấu tranh giữa các mặt đối lập? Nội dung chính của bài 1- Thế nào là mâu thuẫn * Mặt đồng hoá ở cơ thể A & mặt dị hoá ở cơ thể B không tạo thành mâu thuẫn, vì chỉ hai mặt đối lập ràng buộc nhau, tác động nhau trong một SV, HT mới tạo thành mâu thuẫn. Như vậy, bất kỳ SV, HT nào cũng chứa đựng những mặt đối lập. Hai mặt đối lập ràng buộc nhau, tác động lẫn nhau tạo thành mâu thuẫn * KL: Triết học Mác - Lê Nin, mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất, vừa đấu tranh với nhau. Hoạt động 2 : Mặt đối lập của mâu thuẫn Hoạt động của thầy và trò - Thảo luận nhóm - GV: * Điện tích âm & đ.tích dương trong sự vật A. Đ.tích âm trong sv A & đ.tích dương trong sv B, tình huống nào tạo thành mặt đối lập của m.thuẫn, tạo thành m.thuẫn? Vì sao? * Thế nào là mặt đối lập của mâu thuẫn? - HS: N/c SGK trả lời - GV: Nhận xét, bổ xung, đánh giá. Nội dung chính của bài a) Mặt đối lập của mâu thuẫn * Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình VĐ, phát triển của sv,ht chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau. Hoạt động 3: Sự thống nhất giữa các mặt đối lập Hoạt động của thầy và trò - Thảo luận - GV: * Hãy cho ví dụ, phân tích hai mặt đối lập liên hệ gắn bó, làm tiền đề cho nhau (thống nhất với nhau)? Nội dung chính của bài b) Sự thống nhất giữa các mặt đối lập - VD: Trong nhận thức: cái đúng - cái sai Hai mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau, cái này không thể thiếu cái kia, làm tiền đề cho nhau để  Giáo án môn: GDCD - Lớp:10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị  Trang: 9 * sự thống nhất giữa các mặt đối lập? - HS: N/c SGK trả lời - GV: Nhận xét, bổ xung, đánh giá. * Cần phân biệt KN “thống nhất’’ trong ql m.thuẫn với thống nhất về tư tưởng, hành động tồn tại, phát triển trong cùng một mâu thuẫn. (trong mỗi sv,ht) - Vậy, trong mỗi mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau. Triết học gọi đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập. Hoạt động 4: Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập Hoạt động của thầy và trò - Thảo luận - GV: * Hãy cho ví dụ, phân tích sự đấu tranh giữa các mặt đối lập? * Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là gì? - HS: N/c SGK trả lời - GV: Nhận xét, bổ xung, đánh giá * Cần lưu ý: Sự thống nhất giữa các mặt đối lập (đứng im) chỉ là tương đối, tạm thời, thoáng qua, còn đấu tranh là tuyệt đối, làm cho sv,ht phát triển không ngừng. Nội dung chính của bài c) Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập - VD: nguyên tử: điện tích âm - điện tích dương Hai mặt đối lập tồn tại bên nhau, vận động và phát triển theo chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng bài trừ, gạt bỏ nhau đó là sự đấu tranh giữa hai mặt đối lập - KL: Trong mỗi mâu thuẫn, các mặt đối lập tồn tại bên nhau, vận động và phát triển theo chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn tác động bài trừ, gạt bỏ nhau. Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập c/Thực hành, luyện tập: Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh Hoạt động của thầy và trò * Thảo luận - Mâu thuẫn, mặt đối lập của mâu thuẫn - Sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Lấy ví dụ chứng minh Nội dung chính của bài 4/Củng cố, vận dụng: - Cần nắm mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sv,ht. - Cần vận dụng trong cuộc sống hang ngày để giải quyết mâu thuẫn. - Bài tập sgk tr 29 - đáp án (d) là đúng vì: (a) hình thức sự phát triển là “xoắn ốc’’, (b) nội dung sự phát triển là cái mới ra đời. (c) điều kiện của sự phát triển là giải quyết mâu thuẫn. 5/Hướng dẫn về nhà: - Giáo viên phát phiếu học tập đã chuẩn bị sẵn cho học sinh và yêu cầu các em làm bài vào phiếu. - Gọi từ 1 - 2 HS trình bày bài làm của mình, các HS khác nhận xét. - GV nhận xét chốt lại ý chính và đưa ra đáp án đúng. - Dặn dò; xem trước nội dung phần 2 chuẩn bị cho tiết sau VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Tiết thứ: 6  Giáo án môn: GDCD - Lớp:10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị  Trang: 10 [...]... 0,8 Số câu: 0,5 Số câu: 3 Tổng số điểm Số điểm: 3 Số điểm: 2 Số điểm: 10 Tỉ lệ % Tỉ lệ : 30% Tỉ lệ : 20% Tỉ lệ :10 0 % 4.Thu bài nhận xét: 5.Dặn dò : Chuẩn bị cho tiết ngoại khóa chủ đề Giáo dục an toàn giao thông” VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Tiết: 17 Ngày soạn: 12 /12 /2 013  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng... Số câu: 1 1 Số điểm: 0,5 1, 5 Tỉ lệ: 5% 15 % Tổng số câu: 2 2 Tổng số điểm: 1 2,75 Tỉ lệ: 10 % 27,5% Bước 2:- Biên soạn Đề kiểm tra Câu 1 : ( 3,0 điểm ) Nhận xét đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm DV hoặc DT trong cuộc sống hàng ngày 1 3,0 30% Nêu được ví dụ về các hình thức VĐ cơ bản của TGVC 1 1,25 12 ,5% 3 Nguồn gốc Khái niệm vận động và Mâu thuẫn phát triển của sự vật, hiện tượng 1 3,0 30%... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tiết thứ: 7  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị Trang: 12 Ngày soạn: 20 /10 / 2 013 KIỂM TRA 1 TIẾT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 Kiến thức: Giúp HS ôn tập lại kiến thức từ tiết 1- 6 Thông qua bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS từ đó có phương hướng cho các bài học sau 2 Kĩ... TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị Trang: 21 Tiết thứ: 11 Ngày soạn: 05 /11 /2 013 Bài 6: KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG (Tiết 2) I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 Về kiến thức - Nêu được khái niệm phủ định, phủ định biện chứng và phủ định siêu hình... DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị Trang: 23 Tiết thứ: 12 Ngày soạn: 12 /11 /2 013 Bài 7: THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC (Tiết 1) I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 Về kiến thức Hiểu thế nào là nhận thức? Thế nào là thực tiễn? Thực tiễn có vai trò... câu hỏi SGK -Xem lại các bài đã học chuẩn bị cho tiế ôn tập học kì 1 VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị Trang: 28 Tiết thứ: 15 Ngày soạn: 01/ 12/2 013 HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ I I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 Về kiến thức: Giúp học sinh hệ thống... của sự vật, hiện tượng 1 3,0 30% 3 3 30% Có ý thức tham gia giải quyết một số mâu thuẫn trong cuộc sống, trong học tập 2 4,25 42,5% 1 2 20% 1 2 20% 3 4 40% 7 10 10 0%  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị Trang: 13 Đã gần đến kì thi học kỳ I mà Trang vẫn mải mê đi chơi, không chịu học bài Thấy vậy Hà khuyên Trang hãy tập trung vào việc ôn... Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao 1 Cách thức vận động phát triển của sự vật hiện tượng Số câu Số điểm = % 2 Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng Số câu Số điểm = % Khái niệm: Chất Lượng So sánh chất Nêu ví dụ và lượng Chất , lượng của sự vật hiện tượng Số câu: 0,3 1 = 10 % Số câu: 0,3 Số câu: 0,4 1 đ = 10 % 1 đ = 10 % Nhận biết được đâu là phủ định biện chứng 3 Thực... DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị Trang: 26 Tiết thứ: 14 Ngày soạn: 24 /11 /2 013 Bài 7: THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC (Tiết 3) I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 Về kiến thức: Hiểu thế nào là nhận thức? Thế nào là thực tiễn? Thực tiễn có vai trò... ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn về sv,ht (ví dụ: sgk)  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị Trang: 27 Hoạt động 2 Nội dung kiến thức b) Thực tiễn là động lực của nhận thức Ví dụ: Những năm đầu của cuộc k/c chống Thực tiễn là động lực của nhận thức thực dân Pháp, bác sĩ Đặng Văn Ngữ (1 910 1 967) đã điều chế được nước lọc pê-ni-xi-lin từ giống . điểm: Tỉ lệ: 1 0,5 5% 1 1, 5 15 % 1 2 20% 3 4 40% Tổng số câu: Tổng số điểm: Tỉ lệ: 2 1 10 % 2 2,75 27,5% 2 4,25 42,5% 1 2 20% 7 10 10 0 % Bước 2:- Biên soạn Đề kiểm tra Câu 1 : ( 3,0. này! Hoạt động 1: Chất  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị  Trang: 15  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 10 - Ban cơ bản . DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 10 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị  Trang: 19 Tiết thứ: 10 Ngày soạn: 05 /11 /2 013 Bài 6: KHUYNH

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:07

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan