Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 14

53 1.3K 1
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 14

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 PPCT: 01 Ngày soạn: 04/9/2012 Bài 1 : THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG (2T) (Tiết 1) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này hs cần đạt: 1. Về kiến thức - Nhận biết được chức năng thế giới quan, phương pháp luận của triết học. - Nhận biết được nội dung cơ bản của CNDV và CNDT. 2. Về kỹ năng Nhận xét đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm duy vật hoặc duy tâm. 3. Về thái độ Có ý thức trau dồi thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. II. TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN, KỸ NĂNG SỐNG - Tài liệu: SGK, SGV, Chuẩn kiến thức kĩ năng - Phương tiện: Bảng biểu, bài tập tình huống liên quan đến bài học - Kĩ năng sống: Phân tích, tư duy, phê phán. III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1. Ổn định tổ chức 2. Hỏi bài cũ: Không 3. Bài mới: Chúng ta biết rằng trong cuộc sống tự nhiên nhiều khi đứng trước một vấn đề mà người ta lại có nhiều cách giải thích, giải quyết, ứng xử khác nhau vì quan niệm của mỗi người về thế giới xung quanh và cách tiếp cận của mỗi người về thế giới đó khác nhau. Để đạt được kết quả tốt nhất trong mọi hoạt động, đòi hỏi mỗi người phải được trang bị TGQ và PPL đúng đắn, khoa học. Để có được điều này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Hoạt động của GV và HS Nội dung cơ bản Hoạt động 1 (Rèn luyện kĩ năng: Phản hồi, lắng nghe tích cực) CH: Theo em con người muốn nhận thức và cải tạo TG thì phải làm gì? CH: Em hãy lấy VD về đối tượng ng.cứu của mỗi môn KH cụ thể? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, kếtluận CH: Triết học có phải là một môn KH ng.cứu một lĩnh vực cụ thể không? 1. Thế giới quan và phương pháp luận. a. Vai trò của TGQ, PPL của triết học. - Đối tượng ng.cứu của Triết học: Là những quy luật chung nhất, phổ biến nhất về sự vận động và phát triển của giới tự nhiên, xã hội và trong lĩnh vực tư duy. GV: Hồ Thị Thanh Hà 1 Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 CH: Vậy đối tượng ng.cứu của Triết học là gì? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, kếtluận CH: So sánh đối tượng nghiên cứu của triết học với các môn khoa học cụ thể. CH: Từ đ.tượng ng.cứu của TH, theo em TH có vai trò gì đối với con người? CH: Em hiểu thế nào là TGQ và PPL? TGQ = là q.niệm của con người về TG(n.thức thế giới 1 cách kq) PPL = là lý luận về PP ng.cứu (con đường nhận thức) Hoạt động 2 (Rèn luyện kĩ năng: Phân tích, tư duy) Cho HS đọc phần “b” trang 5 và 6 CH: Nội dung vấn đề cơ bản của TH gồm mấy mặt? CH: Mặt thứ nhất trả lời cho câu hỏi nào? CH: Mặt thứ hai trả lời cho câu hỏi nào? CH: Vậy làm thế nào để phân biệt đâu là TGQ DV và đâu là TGQ DT? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, kết luận CH: Người ta căn cứ vào cách trả lời cho hai câu hỏi trên để phân biệt. CH: TGQ DV trả lời cho hai câu hỏi trên như thế nào? CH: TGQ DT trả lời cho hai câu hỏi trên như thế nào? (VD: Con chim bay từ đó con người sáng chế ra chiếc máy bay ) CH: Từ VD trên, theo em thế giới quan nào mang tính khoa học? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, kết luận - K/n Triết học: Là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó. - SS đối tượng n/c TH với các môn KH cụ thể + Giống: ng.cứu vận động, phát triển của TN, XH và TD. + Khác: Triết học: có tính khái quát, toàn bộ TG VC Các môn KH: có tính chất riêng lẻ của từng lĩnh vực. - Vai trò TH: là TGQ, PPL chung cho mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người. b. TGQ DV và TGQ DT - TGQ = quan niệm của con người về thế giới - ND vấn đề cơ bản của TH: + Mặt 1: VC – YT cái nào có trước-sau, cái nào quyết định cái nào? + Mặt 2: Con người có thể nhận thức được thế giới không? - TGQ DV: VC có trước YT, quyết định ý thức và con người có thể nhận thức được TG. - TGQ DT: YT có trước VC, quyết định VC và con người không có khả năng nhận thức được thế giới. Như vậy: TGQ DV là đúng và có vai trò phát triển khoa học, nâng cao vai trò của con người đối với tự nhiên và xã hội 4. Củng cố, luyện tập - Hệ thống lại kiến thức cơ bản của bài - Làm bài tập 2,3 sgk trang 11 5. Dặn dò học ở nhà - Nắm kiến thức cơ bản của bài - Làm bài tập 1, 4 sgk trang 11 - Đọc, nghiên cứu tiết 2 của bài. GV: Hồ Thị Thanh Hà 2 Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 PPCT: 02 Ngày soạn: 9/9/2012 Bài 1 : THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG (Tiết 2) 1. Ổn định tổ chức 2. Hỏi bài cũ: CH: Căn cứ để xác định TGQDV và TGQDT? Thế giới quan nào đúng đắn, khoa học hơn? Vì sao? 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung cơ bản Hoạt động 1 (Rèn luyện kĩ năng: Phân tích, tư duy) Để hiểu được thế nào là PPL BC và thế nào là PPL SH chúng ta phải nắm được thế nào là PP và PPL. -GV: Kể cho hs nghe câu chuyện Con quạ thông minh. CH: Con quạ đã làm cách nào để uống được nước trong bình? CH: Ngoài cách đó ra theo em con có cách nào khác không? CH: Em hiểu thế nào là PP và PPL? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, giảng giải, kết luận - GV: Đặt vấn đề Tiết trước chúng ta đã khẳng định TGQ DV là đúng mang tính khoa học, nâng cao vai trò của con người trước TN và XH. Vậy PPL BC và PPL SH thì PP nào mang tính khoa học. Chúng tìm hiểu 2 VD trng SGK trang 8. VD1: “ Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” CH: Em hiểu như thế nào về câu nói trên? (VD đã chỉ ra yếu tố vận động, phát triển không ngừng và mối liên hệ ràng buộc nhau.) CH: Vậy, thế nào là PPLBC? VD2: “Cơ thể con người giống như một cỗ máy ” 1. Thế giới quan duy vật và PPL biện chứng. c. PPL biện chứng và PPL siêu hình - PP: là cách thức đạt tới mục đích đặt ra. - PPL: là khoa học về phương pháp nghiên cứu. - PPL biện chứng: + N.thức SV-HT trong sự vận động và phát triển không ngừng. + N.thức SV-HT trong mối liên hệ, ảnh hưởng, ràng buộc nhau. - PPL siêu hình: + N.thức SV-HT trong trạng thái cô lập, không có sự phát triển. + N.thức SV-HT không có sự ràng buộc, tách rời nhau một cách tuyệt đối. GV: Hồ Thị Thanh Hà 3 Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 (VD chỉ ra một cách máy móc, cô lập không có sự vận động và phát triển.) CH: Thế nào là PPLSH? CH: Vậy theo em PP nào mang tính khoa học và đúng đắn giúp con ngưòi trong nhận thức và cải tạo thế giới? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, giảng giải, kết luận Hoạt động 2 (Rèn luyện kĩ năng: Phân tích, so sánh) - GV: Kẻ bảng so sánh - HS: Đọc hai VD trong SGK trang 9 và điền vào bảng (lập sẵn) hoặc phát phiếu học tập cho từng nhóm. CH: Thông qua bảng tại sao CN DVBC là sự thống nhất giữa TGQ DV và PPL BC. Như vậy: PPL BC mang tính đúng đắn giúp con người trong nhận thức và cải tạo thế giới. 2. CNDV BC-Sự thống nhất hữu cơ giữa TGQ DV và PPL BC. TGQ PPL V.dụ Các nhà DV trước C.Mác Duy vật Siêu hình T.giới TN có trước nhưng c.người lại phụ thuộc vào số trời Các nhà BC trước C.Mác Duy tâm Biện chứng YT có trước VC và q.định VC TH Mác- Lênin Duy vật Biện chứng T.giới k.quan tồn tại độc lập với YT, luôn v.động và pt - TH Mác-Lênin là sự thống nhất giữa TGQ DV và PPL BC tức là: + TGQ: phải đứng trên quan điểm DVBC + PPL: phải đứng trên quan điểm BCDV 4. Củng cố, luyện tập - Hệ thống lại kiến thức cơ bản của bài - Làm bài tập sau: Lựa chọn nội dung thích hợp điền vào ô tương ứng TGQ duy vật TGQ duy tâm a. Vật chất có trước, ý thức có sau b. Sống chết có mệnh, giàu sang do trời c. Thời tiết có bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông d. Phú quí sinh lễ nghĩa e. Tồn tại là cái được cảm giác f. Có số làm quan g. Thượng đế tạo ra vạn vật h. Một năm khởi đàu từ mùa xuân i. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. 5. Dặn dò học ở nhà. - Làm bài tập còn lại sgk trang11 - Đọc, nghiên cứu bài 2 GV: Hồ Thị Thanh Hà 4 Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 PPCT: 03 Ngày soạn: 20/9/2012 Bài 3: SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI VẬT CHẤT (2T) (Tiết 1) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này hs cần đạt: 1. Về kiến thức - Hiểu được KN vận động, phát triển theo quan điểm của CNDVBC. - Biết được vận động là phương thức tồn tại của vật chất và phát triển là khuynh hướng chung của quá trình vận động của SVHT trong thế giới khách quan. 2. Về kỹ năng - Phân loại được 5 hình thức vận động cơ bản của TGVC. - So sách được sự giống và khác nhau giữa vận động và phát triển 3. Về thái độ Xem xét SVHT trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng II. TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN, KỸ NĂNG SỐNG - Tài liệu: SGK, SGV, Chuẩn kiến thức kĩ năng - Phương tiện: Câu hỏi tình huống GDCD 10, sơ đồ về các chiều hướng vận động, - Kĩ năng sống: Hợp tác, phản hồi, so sánh, giải quyết vấn đề. III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1. Ổn định tổ chức 2. Hỏi bài cũ: CH: Hãy nêu những câu tục ngữ, ca dao nói về quan điểm biện chứng? 3. Bài mới: Tục truyền: Trong một cuộc tranh luận giữa các nhà TH cổ đại Hi Lạp, một bên khẳng đình SV là tĩnh tại bất động. Còn bên kia thì ngược lại. Thay cho lời tranh luận, một nhà TH đã đứng dậy, rời bỏ phòng họp. Cử chỉ cuối cùng nói lên ông ta thuộc phía nào của cuộc tranh luận và đây cũng là nội dung nghiên cứu của bài hôm nay. Hoạt động của GV và HS Nội dung cơ bản Hoạt động 1 (Rèn luyện kĩ năng: Hợp tác khi thảo luận về các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất) - GV: Nêu các sự vật, hiện tượng sau: + Lá rụng + Lá úa vàng + Nước chảy + Quả xoài chín trên cây + Tàu rời bến + Sắt bị ôxi hoá CH: Em có nhận xét gì về trạng thái của các sự vật, hiện tượng nêu trên? - HS: Trả lời 1. Thế giới vật chất luôn luôn vận động a. Thế nào là vận động. Vận động là mọi sự biến đổi (biến hoá) nói chung của các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội. GV: Hồ Thị Thanh Hà 5 Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 - GV: Nhận xét, kết luận. CH: Vậy, theo quan điểm Triết học vận động là gì? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, chốt kiến thức. CH: Theo quan niệm Triết học,các quan niệm sau đúng hay sai? Vì sao? + Cái bàn đứng im vì thế nó không vận động + Quả xoài nằm im trong giỏ nên nó không vận động. +Bạn Linh ngồi yên một chỗ nên bạn ấy không vận động. - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, kết luận. Hoạt động 2 (Rèn luyện kĩ năng phản hồi và lắng nghe tích cực) - GV: Nêu các ví dụ: + Con cá đang bơi + Con người lao động + Cây xanh quang hợp + Học sinh học tập + Con gà ăn thóc + Con người đang thở CH: Các sự vật, hiện tượng trên không vận động thì chúng sẽ như thế nào? CH: Theo em giữa vận động và đứng im cái nào là tuyệt đối cái nào là tương đối? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, kết luận. Sự vận động của sự vật , hiện tượng phản ánh sự tồn tại của chúng. Do đó, sự vật, hiện tượng không vận động tức nó không tồn tại. Hoạt động 3 (Rèn luyện kĩ năng: Thảo luận nhóm, so sánh các hình thức vận động) -GV: ĐVĐ: Thế giới vật chất hết sức phong phú và đa dạng cho nên hình thức vận động cũng đa dạng và phong phú. CH: Triết học Mác-Lênin đã khái quát các hình thức vận động của thế giới vật chất thành mấy hình thức? Thảo luận nhóm -GV: Chia lớp thành 5 nhóm. Mỗi nhóm tìm Kết luận + Mọi SV - HT đều vận động + Có trong tự nhiên và xã hội + Có thể quan sát trực tiếp hoặc gián tiếp. + Đứng im chỉ là tương đối, là một trạng thái đặc biệt của vận động. b. Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất. - Vận động là thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại của các sự vật, hiện tượng. - Vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối. c. Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất. - Vận động cơ học: Là sự di chuyển vị trí của các vật trong không gian. - Vận động vật lý: Là sự vận động của các phân tử, hạt cơ bản. - Vận động hóa học: Là trình hóa hợp và phân giải các chất. GV: Hồ Thị Thanh Hà 6 Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 hiểu một hình thức vận động. Nhóm 1: CH: Thế nào là vận động cơ học? Lấy một vài ví dụ về vận động cơ học? Nhóm 2: CH: Thế nào là vận động vật lý? Lấy một vài ví dụ về vận động vật lý? Nhóm 3: CH: Thế nào là vận động hoá học? Lấy một vài ví dụ về vận động hoá học? Lấy một vài ví dụ về vận động hoá học? Nhóm 4: CH: Thế nào là vận động sinh học? Lấy một vài ví dụ về vận động sinh học? Nhóm 5: CH: Thế nào là vận động xã hội? Lấy một vài ví dụ về vận động xã hội? - HS: Thảo luận trong 3 phút, sau đó cử đại diện trình bày. - HS: Nhóm khác bổ sung. - GV: Nhận xét, chốt kiến thức. CH: Các hình thức vận động có mối quan hệ với nhau không? Theo chiều hướng nào? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, chốt kiến thức. - Vận động sinh học: Là sự trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường. - Vận động xã hội: Là sự biến đổi thay thế các xã hội trong lịch sử . * Mối quan hệ giữa các hình thức vận động - Có mối quan hệ chặt chẽ - Dạng vận động sau bao giờ cũng cao hơn và bao hàm vận động trước. 4. Củng cố, luyện tập. - GV: Cho hs làm bài tập tình huống sau để củng cố kiến thức. *Tình huống: Trang và Vy tranh luận về hình thức vận động của con người. Trang cho rằng con người chủ yếu là vận động xã hội, vì con người là động vật bậc cao và vận động xã hội là hình thức vận động cao nhất, bao hàm những hình thức vận động khác. Vy phản đối và cho rằng con người chủ yếu là vận động sinh học vì cơ thể con người là cơ thể sinh học. CH: Em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Vì sao? 5. Dặn dò học ở nhà: - Nắm kiến thức cơ bản của bài. - Làm bài tập 1,3,6 sgk trang 23. - Đọc, nghiên cứu trước tiết 2 của bài. GV: Hồ Thị Thanh Hà 7 Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 PPCT: 04 Ngày soạn: 29/9/2012 Bài 3: SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI VẬT CHẤT (2T) (Tiết 2) 1. Ổn định tổ chức 2. Hỏi bài cũ: CH: Có ý kiến cho rằng: Vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối. Đúng hay sai? Vì sao? 3. Bài mới: Vận động và phát triển có mối quan hệ mật thiết với nhau. Không có vận động thì không có sự phát triển nào cả.Vậy, thế nào là phát triển? Có phải mọi sự vận động đều là phát triểnhay không? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay. Hoạt động của GV và HS Nội dung cơ bản Hoạt động 1 (Rèn luyện kỹ năng: So sánh sự giống và khác nhau giữa vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng) - GV: Sử dụng pp vấn đáp. CH: Dựa vào sgk trình bày khái niệm phát triển. Lấy một vài ví dụ về phát triển - HS: Trả lời - GV: Chốt kiến thức lên bảng. - GV: Cho hs đọc kĩ khái niệm phát triển sau đó trả lời câu hỏi sau: CH: Sự phát triển và vận động của sự vật có phải là một không? Quan điểm cho rằng tất cả sự vận động đều là phát triển. Đúng hay sai? - HS: Trả lời - GV: Giải thích thêm: Sự vận động có thể đi theo chiều hướng khac nhau (Tiến lên, tuần hoàn, thụt lùi), song chỉ có vận động theo chiều hướng tiến lên mới là phát triển. Do đó, vận động và phát triển không phải là một mà vận động bao hàm trong nó sự phát triển. CH: Theo em, sự phát triển chỉ diễn ra trong một lĩnh vực nhất định hay ở tất cả các lĩnh vực? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, chốt kiến thức. CH: Mỗi lĩnh vực lấy một vài ví dụ minh hoạ 2. Thế giới vật chất luôn luôn phát triển a. Thế nào là phát triển. Phát triển là khái niệm chỉ sự vận động tiến lên từ thấp đến cao đơn giản dến phức tạp kém hoàn thiện đến hoàn thiện. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu. Phát triển Vận động - Phát triển diễn ra ở tất cả các lĩnh vực của tự nhiên, xã hội và tư duy. GV: Hồ Thị Thanh Hà 8 Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, cho điểm. Hoạt động 2 (Rèn luyện kỹ năng: Giải quyết vấn đề khắc phục thái độ cứng nhắc, thành kiến, bảo thủ trong cuộc sống) - GV: hướng dẫn HS vận dụng kiến thức của nhiều môn học để làm sáng tỏ vấn đề này. (Quá trình tiến hoá của các loài trong sinh quyển , Lịch sử Việt Nam ) - GV: Tổ chức cho HS cả lớp thảo luận, phân tích phần in nghiêng trong SGK trang 22. Phân tích cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta trong giai đoạn 1954 - 1975. CH: Giai đoạn cách mạng này diễn ra đơn giản hay phức tạp? CH: Có lúc nào quanh co hay thụt lùi không? kết quả cuối cùng là gì? CH: Qua phân tích ví dụ trên em rút ra nhận xét gì? - GV: Tiếp tục nêu vấn đề: Thông qua các ví dụ trên ta thấy quá trình vận động của các sự vật, iện tượng bao giờ cũng bao hàm cả 2 khuynh hướng tiến lên và thụt lùi. Vậy, theo em khuynh hướng nào giữ vai trò chủ đạo? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, kết luận? CH: Qua bài học này em rút ra bài học gì cho bản thân? - HS: Trả lời - GV: Nhận xét, chốt kiến thức. b. Phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất. - Quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng không diễn ra một cách giản đơn, thẳng tắp mà hết sức quanh co, phức tạp, đôi khi có những bước thụt lùi tạm thời. - Trong quá trình vận động và phát triển của sự vật, khuynh hướng vận động tiến lên luôn giữ vai trò chủ đạo. Trong quá trình ấy, cái mới, cái tiến bộ tất yếu sẽ ra đời thay thế cái cũ, cái lạc hậu. * Bài học: - Luôn luôn nhìn nhận sự vật, hiện tượng trong trạng thái vận động. - Tuân theo sự vận động của quy luật tự nhiên và xã hội. - Luôn ủng hộ cái mới, cái tiến bộ. 4. Củng cố, luyện tập - GV: Yêu cầu hs làm bài tập sau để củng cố: Câu tục ngữ nào sau đây nói về phát triển? Vì sao? A. Rút dây động rừng. B. Nước chảy đá mòn. C. Già néo đứt dây. D. Tre già măng mọc. E. Có chí thì nên. G. Con hơn cha là nhà có phúc. 5. Dặn dò học ở nhà - Làm bài tập còn lại sgk trang 23 - Ôn lại các bài đã học để tiết tới làm bài kiểm tra viết 15 phút. - Đọc, nghiên cứu trước bài 4. GV: Hồ Thị Thanh Hà 9 Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 PPCT: 05 Ngày soạn: 07/10/2012 Bài 4: NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG (2T) (Tiết 1) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này hs cần đạt: 1. Về kiến thức - Hiểu được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của CNDVBC. - Nắm được mặt đối lập của mâu thuẫn, sự thống nhất giữa các mặt đối lập. 2. Về kỹ năng - Biết phân tích và so sánh giữa mâu thuẫn triết học với mâu thuẫn thông thường. - Biết phân tích một số mâu thuẫn trong các sự vật hiện tượng. 3. Về thái độ Có ý thức tham hiải quyết một số mâu thuẫn trong cuộc sống phù hợp với lứa tuổi. II. TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN, KỸ NĂNG SỐNG - Tài liệu: SGK, SGV, Chuẩn kiến thức kĩ năng - Phương tiện: Câu hỏi thực hành GDCD 10, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học. - Kĩ năng sống: Phân tích, phản hồi, so sánh, giải quyết vấn đề. III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1. Ổn định tổ chức 2. Hỏi bài cũ: Kiểm tra viết 15 phút 3. Bài mới: Chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo cho rằng mọi sự biến hóa trong vũ trụ là do một lực lượng siêu nhiên nào đó. Trái lại chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định nguồn gốc vận động và phát triển của mọi sự vật hiện tượng là do mâu thuẫn trong bản thân của chúng. Vậy, mâu thuẫn là gì? Và ý kiến nào trên đây khoa học, đúng đắn? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay. Hoạt động của GV và HS Nội dung cơ bản Hoạt động 1 (Rèn luyện kỹ năng: Phân tích một số mâu thuẫn trong các sự vật và hiện tượng). - GV: Sử dụng pp đàm thoại: CH: Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi khi nhắc đến mâu thuẫn em thường liên tưởng tới điều gì? Lấy ví dụ? - HS: Trả lời (Nghĩ tới sự xung đột, chống đố nhau. VD: Bạn A và bạn B cái nhau ) - GV: Đây mới chỉ là cách hiểu thông thường về mâu thuẫn. 1. Thế nào là mâu thuẫn – Mâu thuẫn thông thường. + Các mặt đối lập trái ngược nhau + Chúng tách rời tương đối, không liên hệ với nhau - Mâu thuẫn Triết học: + Các mặt đối lập vừa xung đột, vừa liên hệ làm tiền đề cho nhau. + Chúng tồn tại trong một chỉnh thể thống nhất. GV: Hồ Thị Thanh Hà 10 [...]... tập 1 sgk trang 33 16 GV: Hồ Thị Thanh Hà Trường THPT Đức Thọ - Về nhà học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp PPCT: 08 Giáo án GDCD 10 Ngày soạn: 26 /10/ 1012 Bài 5: CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG (Tiết 2) 1 Ổn định tổ chức 2 Hỏi bài cũ: CH: Em hãy chỉ ra đâu là chất và đâu là lượng của lớp ta ? Việc xác định chất và lượng của một sự vật, hiện tượng mang tính tương đối... so sánh nhận thức cảm tính, để đối chiếu, nhận xét và kết luận 4 Củng cố, luyện tập: - GV: Khái quát lại nội dung toàn bài, khắc sâu kiến thức trọng tâm - GV: Cho HS đọc và trả lời tình huống số 1 và số 6- Tài liệu Thực hành GDCD 10 tr 36,39 5 Dặn dò:: 30 GV: Hồ Thị Thanh Hà Trường THPT Đức Thọ Yêu cầu học sinh về nhà học bài, đọc trước nội dung mục 2 PPCT: 13 Giáo án GDCD 10 Ngày soạn: 22/11 /101 2... đối lập C Sự tiến bộ của loài người nhờ đ/t giai cấp 5 Dặn dò nhắc nhở - Về nhà làm bái tập sgk trang 28 14 GV: Hồ Thị Thanh Hà Trường THPT Đức Thọ - Học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp PPCT: 07 Giáo án GDCD 10 Ngày soạn: 19 /10/ 2012 Bài 5: CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG (2T) (Tiết 1) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này hs cần đạt: 1 Về kiến thức - Nêu được khái... “xoán ốc” của sự phát triển 3 Về thái độ Phê phán thái độ phủ định sạch trơn quá khứ hoặc kế thừa thiếu chọn lọc đối với cái cũ, ủng hộ cái mới, cái tiến bộ II TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN, KỸ NĂNG SỐNG - Tài liệu: SGK, SGV, Chuẩn kiến thức kĩ năng - Phương tiện: Câu hỏi thực hành GDCD 10, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học - Kĩ năng sống: Tìm kiếm, xử lí thông tin, phân tích, so sánh, tư duy phê phán,... khứ một quả súng lục anh sẽ nhận được từ tương lai một quả đại bác 5 Dặn dò học ở nhà: - Nắm kiến thức cơ bản của bài - Học bài cũ, làm bài mới trước khi đến lớp 21 GV: Hồ Thị Thanh Hà Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 PPCT: 10 Ngày soạn: 01/11 /101 2 Bài 6: KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG (Tiết 2) 1 Ổn định tổ chức 2 Hỏi bài cũ: CH: Em hãy chỉ ra điểm khác nhau giữa phủ định biện chứng... 37 + Ôn tập tốt để giờ sau kiểm tra viết1 tiết 23 GV: Hồ Thị Thanh Hà Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 PPCT: 11 Ngày soạn: 05/11 /101 1 KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT I MỤC TIÊU *Đối với giáo viên: - Rút kinh nghiệm và điều chỉnh phương pháp dạy của mình - Rèn luyện kỹ năng và niềm tin cho học sinh *Đối với học sinh: - Đánh giá được năng lực của bản thân, thông qua bài kiểm tra hs nói lên được hiểu biết của... 0 1 (4.0) 1 (0.5) 1 (4.0) 2 (4.5) 0 1 (3.0) 0 0 1 (0.5) 1 (3.0) 2 (3.5) 2 (1.0) 1 (3.0) 0 1 (4.0) 6 (3.0) 2 (7.0) 8 (10) 30% 3 (1.5) 1 (0.5) 70% 100 % 3(4.0) 1(4.0) 24 GV: Hồ Thị Thanh Hà Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 2 Đề ra Phần I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN *Em hãy khoanh tròn đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nhận định nào sau đây là không đúng?... Đáp án, thang điểm Phần 1: Trắc nghiệm: 05điểm/câu đúng Câu 1 2 3 4 5 6 25 GV: Hồ Thị Thanh Hà Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 Đáp án A D A C Phần 2: Tự luận Câu 1: (4 điểm) Yêu cầu hs trả lời được: - Khẳng định được: Ý kiến đó sai - Giải thích được: Vì mọi sự biến đổi về lượng chưa đạt tới điểm nút thì chưa dẫn đến sự biến đổi về chất mà mới làm ảnh hưởng đến trạng thái của chất Ví dụ: Nước ở 10C... (1.0) 2 (1.0) 1 (0.5) 1 (4.0) 2 (4.5) 1 (0.5) 1 (3.0) 2 (3.5) 6 (3.0) 2 (7.0) 8 (10) 30% 70% 100 % 0 0 0 1 (4.0) 0 1 (3.0) 0 0 2 (1.0) 1 (3.0) 0 1 (4.0) 26 TL 0 2 (1.0) 2 (1.0) 0 GV: Hồ Thị Thanh Hà Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 4 (2.0) 3(4.0) 1(4.0) 2 Đề ra Phần I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN *Em hãy khoanh tròn đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng,... giữa chất và lượng chỉ mang tính CH: Những con số trên phản ánh điều gì của đất chất tương đối nước và nền kinh tế đất nước? VD: Số lượng HS có học lực Khá của lớp (Phản ánh qui mô, số lượng, tốc độ, trình độ ) 10A12 nói lên chất lượng học tập của lớp đồng CH: Những con số, đại lượng nêu trên phản ánh thời nói lên số lượng HS có học lực khá của lớp mặt lượng hay mặt chất của nền kinh tế nước ta? CH: Theo . 33 GV: Hồ Thị Thanh Hà 16 Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 - Về nhà học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. PPCT: 08 Ngày soạn: 26 /10/ 1012 Bài 5: CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA. lập C. Sự tiến bộ của loài người nhờ đ/t giai cấp 5. Dặn dò nhắc nhở. - Về nhà làm bái tập sgk trang 28 GV: Hồ Thị Thanh Hà 14 Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 - Học bài cũ và chuẩn bị bài. của bài GV: Hồ Thị Thanh Hà 18 Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10 - Học bài cũ, làm bài mới trước khi đến lớp. PPCT: 09 Ngày soạn: 02/11 /101 2 Bài 6: KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan