Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 4

135 1.1K 0
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG TRƯỜNG THPT ĐƠN DƯƠNG  GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Thúy NĂM HỌC 2012-2013 PHAÀN THỨ NHẤT CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC Tuần 1 Tiết1 Ngày soạn : 18/8/2013 Ngày giảng : 19/8/2013 Bài 1 : THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG . < tiết 1> I . MỤC TIÊU 1. Kiến thức : Giúp cho Học sinh hiểu vai trò của thế giới quan và phương pháp luận của Triết học, Nội dung cơ bản của Triết học duy vật, Triết học duy tâm. 2 . Kỹ năng : a. Kĩ năng bài học. -Nhận xét đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm duy vật hoặc duy tâm,biện chứng hoặc siêu hình trong cuộc sống hằng ngày b. Kĩ năng sống Rèn luyện kỹ năng phê phán, kỹ năng hợp tác … 3 . Thái độ : Phê phán các quan điểm sai lầm, phản khoa học, các hành vi lợi dụng vấn đề tâm linh để trục lợi, đồng thời ủng hộ các quan điểm tiến bộ đúng đắn . II . PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT DẠY HỌC - Thảo Luận - Vấn Đáp - Nêu vấn đề . - Kỹ thuật đặt câu hỏi III . PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC SGK,SGV, Sách hướng dẫn thực hiện kỹ năng. IV . TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1 . n đònh lớp. 2. Giới thiệu bài mới : Xung quanh chúng ta có vô vàn sự vật hiện tượng và ở mỗi góc độ, phương diện, thời đại, con người có cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau về sự vật hiện tượng đó. Vậy điều quan trọng nhất là cách nhìn nhận, giải quyết vấn đề nào mới là khoa học ? 3. Hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài học Hoạt động 1: Thảo luận * Mục tiêu : Học sinh hiểu khái niệmTriết học, vai trò của thế giới quan, phương pháp luận của Triết học . Rèn luyện kỹ năng hợp tác * Cách tiến hành : - GV : Giới thiệu về khái niệm triết học. Theo tiếng HiLạp triết học có nghóa là chỉ sự thông thái, bởi lập luận của triết học mang tính tư duy của thời đại . Ngày nay người ta đònh nghóa khái niệm triết 1 . Thế giới quan và phương pháp luận a . Vai trò của thế giới quan, phương pháp luận của Triết học - Khái niệm Triết học: Là hệ thống quan điểm lý luận chung nhất của con người về thế giới và vò trí của con người trong thế giới. học như thế nào ? TL : sgk - GV : Cho Học sinh thảo luận và lấy ví dụ về : + Đối tượng nghiên cứu của Vật lý, hóa học ? + Đối tượng nghiên cứu của Sử học, Triết học? VD : TL : sgk - GV : Vật lí : sự vận động, dòch chuyển của các hạt điện tích .: chiều dòng điện. Hóa : nghiên cứu về công thức cấu tạo, tính chất, sự biến đổi của các chất : Nước … Sử: Lòch sử dân tộc Việt Nam. Triết : … Nghiên cứu quy luật chung về sự vận động : các sự vật luôn vận động. - GV : Vì nghiên cứu các quy luật chung nhất, phổ biến nhất về sự vận động và phát triển của giới tự nhiên, đời sống xã hội… nên Triết học có vai trò như thế nào ? * Kết luận : Vai trò của Triết học: Là thế giới quan, phương pháp luận chung cho mọi hoạt đông nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người . - Vai trò của Triết học: Là thế giới quan, phương pháp luận chung cho mọi hoạt đông nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người . Hoạt động 2 : Vấn đáp * Mục tiêu : Học sinh hiểu sự khác nhau giữa thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm. Rèn luyện cho học sinh kỹ năng thể hiện sự tự tin. * Cách tiến hành : - GV : Em hiểu như thế nào về “thế giới quan”? TL : sgk - GV : Lấy ví dụ về quan niệm của những người theo đạo thiên chúa giáo? Các con chiên làm gì để thể hiện niềm tin vào chúa? VD : Chúa tạo ra thế giới, các con chiên tin tưởng, thờ phụng chúa suốt đời. - Giáo viên cho học sinh thảo luận : Dựa vào đâu để người ta phân chia thế giới quan duy vật, thế giới quan duy tâm? TL : Học sinh dựa vào sách giáo khoa để trả lời. - GV : Em hãy nêu quan niệm của thế giới quan duy vật? Ví dụ ? TL : SGK Talét : Nước là bản nguyên của thế giới. - GV : Hãy nêu quan điểm của thế giới quan duy tâm ? TL : SGK b . Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm - Thế giới quan: là toàn bộ những quan điểm, niềm tin đònh hướng hoạt động của con người trong cuộc sống. - Thế giới quan duy vật : Giữa vật chất và ý thức thì vật chất có trước, quyết đònh ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức của con người, không do ai sáng tạo ra và không ai có thể tiêu diệt được. - Thế giới quan duy tâm : Ý thức là cái có trước và sản sinh ra giới tự nhiên. - GV : Cho học sinh làm bài tập 4 SGK, kết hợp TLTK TL : Toàn bộ câu chuyện bao trùm yếu tố duy tâm. Tuy nhiên cách giải thích về sự ra đời của sông, núi mang yếu tố duy vật . * Kết luận : Thế giới quan duy vật có vai trò thúc đẩy khoa học phát triển, nâng cao vò trí của con người trước tự nhiên. Thế giới quan duy tâm là chỗ dựa cho thế lực thống trò bảo vệ quyền lợi của mình. * Vai trò của thế giới quan duy vật: thúc đẩy khoa học phát triển, nâng cao vò trí của con người trước thiên nhiên. 4 . Củng cố : Cho học sinh phân biệt 2 quan niệm sau thuộc về thế giới quan nào? Thuyết của Khổng Tử : sống chết có mệnh, giàu sang do trời. Thuyết ngũ hành : kim-thủy-mộc-hỏa-thổ… 5 . Dặn dò : Cho học sinh về nhà đọc phần còn lại của bài 1, học bài cũ. 6. Rút kinh nghiệm. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần 2 Tiết 2 Ngày soạn : 26/8/2013 Ngày giảng : 27/8/2013 Bài 1 : THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG . < tiết 2> I . MỤC TIÊU 1. Kiến thức : Giúp cho Học sinh phân biệt sự khác nhau của 2 phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình. Sự ra đời của chủ nghóa duy vật biện chứng. 2 . Kỹ năng : a. Kó năng bài học. Nhìn nhận, đánh giá những quan điểm rập khuôn máy móc, việc làm sai trái trong cuộc sống. Nhận xét đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm duy vật hoặc duy tâm,biện chứng hoặc siêu hình trong cuộc sống hằng ngày b. Kó năng sống Rèn luyện kỹ năng phê phán, hợp tác 3 . Thái độ : Lên án, phê phán những quan điểm phiến diện, hình thức, bênh vực cái đúng, tiến bộ. II . PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT DẠY HỌC Thảo Luận, Vấn Đáp ,Thuyết trình . Kỹ thuật đặt câu hỏi III . PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC SGK, SGV, Tình huống GDCD 10 IV . TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1 . Bài cũ : - Nêu quan điểm thế giới quan duy vật, thế giới quan duy tâm? 2 . Giới thiệu bài mới : Trong hoạt động thức tiễn và hoạt động nhận thức , chúng ta cần có thế giới quan khoa học và phương pháp luận khoa học hướng dẫn. Đó là thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Vậy phương pháp luận biện chứng là gì? 3 . Hoạt động dạy học Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài học Hoạt động 1: Thảo luận * Mục tiêu : Học sinh hiểu sự khác nhau giữa 2 phương pháp biện chứng và siêu hình . Rèn luyện kỹ năng hợp tác * Cách tiến hành : - GV : Cho Học sinh nêu khái niệm phương pháp? - GV : Phương pháp luận là gì? - GV : Nêu quan điểm của phương pháp luận biện chứng ? - GV : Cho học sinh phân tích câu thành ngữ sau: + Rút dây động rừng. < HS trả lời -> GV rút ra kết luận> - GV : Cho Học sinh nêu phương pháp luận siêu hình ? - GV : Cho Học sinh Phân tích yếu tố siêu hình trong truyện “ Thầy bói xem voi” ? - GV : Liên hệ những đánh giá phiến diện trong cuộc sống để giáo dục học sinh. c . Phương pháp luận biện chứng, phương pháp luận siêu hình * Phương pháp luận: Là khoa học về phương pháp về phương pháp nghiên cứu. * Trong lòch sử triết học có hai phương pháp luận cơ bản: - Phương pháp luận biện chứng : xem xét sự vật hiện tương trong sự ràng buộc lẫn nhau, trong sự vận động, phát triển không ngừng giữa chúng. - GV : đưa ra ví dụ : Hiện tượng lũ lụt diễn ra , nếu theo quan điểm duy tâm cho rằng trời sinh ra mưa( theo thiên chúa giaó có câu chuyện do dân gian gian ác nên gây ra lũ lụt để trừng phạt), điểm này cũng có tính giáo dục con người đừng sống gian ác; mặt khác nếu tin theo điều này đã làm cho con người chấp nhận sự việc vô điều kiện mà không cần suy xét nguyên nhân và tránh, giảm thiểu sự tác hại của thiên tai…còn thế giới quan duy vật, phương pháp luận biện chứng? -> GV : Cho học sinh giải thích hiện tượng lũ quét? -> Không chặt phá rừng, đặc biệt rừng đầu nguồn… * Kết luận : Phương pháp luận biện chứng Phương pháp luận siêu hình - Phương pháp luận siêu hình: xem xét sự vật hiện tượng một cách phiến diện, cô lập, không vận động, không phát triển, áp dụng máy móc sự vật hiện tượng này lên sự vật hiện tượng khác. Hoạt động 2 : Thuyết trình * Mục tiêu : Học sinh thấy được sự cần thiết phải thống nhất thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Lắng nghe tích cực. * Cách tiến hành : GV cho HS so sánh thế giới quan PPL của các nhà duy vật biện chứng trước Mác và triết học Mác- Lênin. Rút ra kết luận. * Kết luận : Trên cơ sở kế thừa các lý luận của các học thuyết trước đó, Mark bổ sung, phát triển hoàn thiện thêm tạo thành một học thuyết mới – tiến bộ của thời đại – Học thuyết triết học Mark – Chủ nghóa duy vật biện chứng : 2 . Chủ nghóa duy vật biện chứng – sự kết hợp giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Trong từng vấn đề , từng trường hợp cụ thể chúng ta cần : - Về thế giới quan : Phải xem xét chúng với quan điểm duy vật biện chứng. - Về phương pháp luận : phải xem xét chúng với quan điểm duy vật 4 . Củng cố : Nêu phương pháp luận biện chứng, phương pháp luận siêu hình . 5 . Dặn dò : Học sinh về học bài và đọc trước bài 3 . 6. Rút kinh nghiệm. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần 3 Tiết 3 Ngày soạn : 2/9/2013 Ngày giảng : 3/9/2013 Bài 2 : THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỐN TẠI KHÁCH QUAN < tiết 1> I . MỤC TIÊU 1. Kiến thức : Giúp cho Học sinh hiểu khái niệm giới tự nhiên, sự tồn tại khách quan của giới tự nhiên. 2 . Kỹ năng : a. Kó năng bài học Vận dụng kiến thức các môn học để chứng minh vấn đề. Rèn luyện kỹ năng hợp tác, thu thập xử lý thông tin 3 . Thái độ : Đấu tranh chống các quan điểm sai lầm về giới tự nhiên II . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Thảo Luận, Vấn Đáp ,Nêu vấn đề . III . PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC SGK,SGV, Tài liệu tham khảo IV . TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1 . Bài cũ : - Nêu quan điểm của phương pháp luận biện chứng.Chủ nghóa duy vật biện chứng ra đời như thế nào ? 2 . Giới thiệu bài mới : Theo quan điểm của chủ nghóa duy vật biện chứng : Thế giới tự nhiên tồn tại khách quan. Vậy chúng ta cùng đi vào bài học chứng minh có phải thế giới vật chất tồn tại khách quan không? Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài học Hoạt động 1: Vấn đáp * Mục tiêu : Học sinh nắm khái niệm giới tự nhiên . Rèn luyện kỹ năng hợp tác * Cách tiến hành : - GV : Thông qua tranh ảnh sưu tầm cho Học sinh nêu những sự vật hiện tượng nhìn thấy được ? VD : Cây, hoa, cá, chim… > Những vật chất này người ta gọi là giới tự nhiên .Vậy giới tự nhiên là gì ? TL : sgk - GV : Cho học sinh nhận biết trong những sự vật hiện tượng sau cái gì thuộc giới tự nhiên : Vi khuẩn, Trái đất, Cái bút, Sao hỏa, Con Nai, Con người. TL : Tất cả thuộc về giới tự nhiên. * Kết luận : Giới tự nhiên là toàn bộ thế giới vật chất, trong đó con người và xã hội loài người là một bộ phận của giới tự nhiên. 1. Giới tự nhiên tồn tại khách quan a . Khái niệm giới tự nhiên - Khái niệm : Giới tư nhiên là toàn bộ thế giới vật chất, trong đó con người và xã hội loài người là một bộ phận của giới tự nhiên. Hoạt động 2 : Vấn đáp * Mục tiêu : Học sinh hiểu sự tồn tại khách quan của giới tự nhiên giới tự nhiên là vốn có. Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin * Cách tiến hành : 1* Quan niệm của tôn giáo; Quan niệm của CNDVBC : b . Giới tự nhiên tồn tại khách quan Giới tự nhiên là tất cả những gì tự có không phải do ý thức của con người hoặc một lực lượng thần bí nào tạo ra. Mọi sự vật hiện tượng trong giới - GV : Theo lý thuyết của các nhà khoa học vũ trụ được hình thành như thế nào, thời gian ? TL : Trái đất hình thành cách đây 4,5-5 tỷ năm. Bề mặt có sẵn các khí CO, CH 4 , NH 3 , H 2 .Do tác dụng của nhiều nguồn năng lượng ->axit amin hình thành . CH 4 nh sáng MT NH 3 CO H 2 H 2 O Axitamin, Nuclêôtit… Các nguồn tổng hợp chất hữu cơ 2* : : Có quan điểm cho rằng tự nhiên sinh ra tự nhiên: o hôi sinh ra chuột : Một chiếc áo hôi để trong bồ đựng lúa, 21 ngày sau sinh ra chuột . Điều này theo em đúng hay sai? Giải thích ?; Thòt ôi sinh dòi … - GV : cho học sinh thảo luận đưa ra ý kiến -> GV kết luận . 3* Có một số quan điểm cho rằng con người có thể tạo ra giới tự nhiên, quan điểm này đúng hay sai? Giải thích? < Bằng con đường nhân bản ren có thể tạo ra cừu Đôly; tác động vào tự nhiên tạo ra mưa nhân tạo> - GV : nhưng con người có thay đổi quy luật được không? - GV : cho học sinh nêu các quy luật tự nhiên? TL : Quy luật chọn lọc tự nhiên, quy luật cân bằng giới tự nhiên, di truyền nòi giống … - GV : Cho học sinh đọc tư liệu tham khảo * Kết luận : Giới tự nhiên là tất cả những gì tự cókhông phải do ý thức của con người hoặc một lực lượng thần bí nào tạo ra. tự nhiên đều có quá trình hình thành khách quan, vận động và phát triển theo quy luật vốn có của nó. 4 . Củng cố : Trong các sự vật sau sự vật nào tồn tại khách quan: Biển, chú Cuội, con Hươu, Hình tam giác, Thần sông ? Cho học sinh chứng minh núi lửa tồn tại khách quan. 5 . Dặn dò : Học sinh về học bài và đọc trước phần còn lại của bài 2 . Tuần 3 Tiết 3 Ngày soạn : 2/9/2013 Ngày giảng : 3/9/2013 Bài 2 : THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỐN TẠI KHÁCH QUAN < tiết 1> [...]... thế giới quan phương pháp luận khoa học III Trọng tâm Bài 1,3 ,4 IV Phương pháp Tự luận * Chuẩn bò : - Đề - Đáp án - Ma trận đề V Các bước lên lớp 1 n đònh 2 Phát đề 3 Thu bài 4 Dặn dò Chuẩn bò bài mới : Cách thức vận động, phát triển của sự vật hiện tượng KẾT QUẢ: LỚP SS GIỎI KHÁ T.BÌNH YẾU KÉM GHI CHÚ SL % SL % SL % SL % SL % 10A1 10B4 10B5 TỔNG NHẬN XÉT: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Học sinh nêu được khái niệm phát triển 1 /4 1 10% Thông hiểu TN TL Cấp độ thấp TN TL Cấp độ cao TN Cộng TL 1 3 30% Học sinh hiểu và lấy được 3 ví dụ về sự phát triển của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy ¾ 3 30% 1 4 40% Học sinh biết nhận ra và góp phần tham gia giải quyết mâu thuẫn trong học tập 1,25 4 40% 0,75 3 30% 1 3 30% 1 3 30% 1 3 30% 3 10 100% MA TRẬN ĐỀ II Cấp độ Thông hiểu Vận... Vượn, Đười ươi, Gôrila, Tinh tinh - GV : Giáo viên đưa ra ví dụ quá trình hình thành và phát triển của động vật lặp lại ở quá trình phát triển phôi thai người: Phôi thai 20 ngày còn dấu vết khe mang ở cổ, 1 tháng não giống não cá, 2 tháng còn đuôi, 6 tháng còn lông rậm, vú còn 3 -4 đôi Do phát triển không bình thường của phôi mà có trường hợp người sinh ra có 3 -4 đôi vú, lông rậm, có đuôi - GV : Con người... SGV, Chuẩn kiến thức kỹ năng IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1 n đònh và kiểm tra bài cũ Kiểm tra 15 phút Vận động là gì? Các hình thức vận động cơ bản Ví dụ Tại sao nói vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất? Đáp án- thang điểm: - Vận động là gì? 1đ - Các hình thức vận động cơ bản Ví dụ từng vận động 5 đ - Tại sao nói vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất? 4 đ Thống kê kết quả LỚP... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần 10 Tiết 10 Ngày soạn : 20 /10/ 2013 Ngày giảng : 21 /10/ 2013 Bài 6: KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT HIỆN TƯNG < tiết 1> I MỤC TIÊU 1 Kiến thức : Giúp cho Học sinh hiểu khái niệm phủ đònh, phủ đònh biện chứng, phủ đònh siêu hình 2 Kỹ năng : a Kó năng bài học Phân biệt được sự khác nhau giữa phủ đònh biện chứng, phủ đònh siêu hình b Kó năng sống Rèn luyện kỹ năng phê phán, kỹ năng hợp... động là gì? 1đ - Các hình thức vận động cơ bản Ví dụ từng vận động 5 đ - Tại sao nói vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất? 4 đ Thống kê kết quả LỚP SĨ SỐ TRÊN TB TỶ LỆ DƯỚI TB TỶ LỆ 10A1 10B4 10B5 2 Giới thiệu bài mới : Mọi sự vật, hiện tượng có vận động thì mới tồn tại Vậy những vận động nào mới được xem là phát triển? 3 Hoạt động dạy học Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài học Hoạt... 11 Tiết 11 Ngày soạn : 27 /10/ 2013 Ngày giảng : 28 /10/ 2013 Bài 6: KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT HIỆN TƯNG < tiết 2> I MỤC TIÊU 1 Kiến thức : Giúp cho Học sinh hiểu khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng 2 Kỹ năng : a Kó năng bài học Mô tả được hình xoắn ốc của sự phát triển b Kó năng sống Rèn luyện kỹ năng phê phán, kỹ năng hợp tác, lắng nghe…… 3 Thái độ : Phê phán thái độ phủ đònh sạch... yếu đàm phán < Giáo viên liên hệ cách giải quyết mâu thuẫn của học sinh hiện nay bằng bạo lực có phải là biện pháp tối ưu không? * Kết luận : Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh tránh điều hòa mâu thuẫn lập là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng b Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, tránh điều... tranh Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, tránh điều hòa mâu thuẫn 4 Củng cố : Tại sao cần giải quyết mâu thuẫn ? Giải quyết bằng cách nào? Cho học sinh kể một số cách giải quyết mâu thuẫn mà em cho là tốt nhất 5 Dặn dò : Học sinh về học bài 1,3 ,4 chuẩn bò kiểm tra 45 phút 6 Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... năng so sánh 3 Thái độ : Có ý thức kiên trì trong học tập và rèn luyện, không coi thường việc nhỏ, tránh biểu hiện nôn nóng trong cuộc sống II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - SGK, SGV, Chuẩn kiến thức III PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT DẠY HỌC Thảo Luận, Vấn Đáp, Nêu vấn đề , Kỹ thuật chia nhóm, IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1 Bài cũ : - Tại sao nói mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật hiện tượng? 2 Giới . SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG TRƯỜNG THPT ĐƠN DƯƠNG  GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Thúy NĂM HỌC 2012-2013 PHAÀN THỨ NHẤT CÔNG DÂN VỚI. ngày b. Kó năng sống Rèn luyện kỹ năng phê phán, hợp tác 3 . Thái độ : Lên án, phê phán những quan điểm phiến diện, hình thức, bênh vực cái đúng, tiến bộ. II . PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT DẠY HỌC . Trái đất hình thành cách đây 4, 5-5 tỷ năm. Bề mặt có sẵn các khí CO, CH 4 , NH 3 , H 2 .Do tác dụng của nhiều nguồn năng lượng ->axit amin hình thành . CH 4 nh sáng MT NH 3 CO H 2 H 2 O Axitamin,

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan