0

Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 7

94 882 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 18:05

Tr ờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 Giáo án: 01 Ngày soạn: / / Chơng 1 : Vẽ Kĩ thuật cơ sở Tiết1- Bài1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật I. Mục tiêu bài học : - Hiểu đợc nội dung cơ bản của 1 số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật. - Có ý thức thực hiện các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật. II.Chuẩn bị : 1. Giáo viên: - Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ. - Tranh vẽ phóng to các hình 1. 3, 1. 4, 1. 5 Sgk - Có thể dùng phần mềm Power Point để trình chiếu các tiêu chuẩn nếu điều kiện cơ sở vật chất và thời gian cho phép. 2. Học sinh: - Xem trớc nội dung học ở nhà III. Tiến trình bài giảng: 1. ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số, làm quen đầu năm. Lớp Tiết học Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng mặt 2. Kiểm tra bài cũ: - ở lớp 8 các em đã làm quen với bản vẽ KT, vậy em nào cho biết bản VKT đợc xây dựng dựa trên quy tắc nào? 3. Nội dung bài mới: Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1 : Tìm hiểu cách trình bày khổ giấy và tỉ lệ giấy Học sinh tự nghiên cứu và trả lời các câu hỏi. Câu1 : Có mấy loại khổ giấy? Kích thớc từng loại khổ giấy? - Yêu cầu 1 h/s trả lời. Câu 2 : Từ khổ giấy chính có thể lập ra các khổ giấy tơng ứng bằng cách nào? - Yêu cầu 1 h/s trả lời và tất cả vẽ hình 1. 1 vào vở. Câu 3: Khung tên đợc đặt ở đâu? Yêu cầu h/s quan sát hình 1. 2 và trả lời. - Hs vẽ hình 1. 2 vào vở. Câu 4: Tỉ lệ là gì? Có các loại tỉ lệ nào? Hãy cho ví dụ về việc phải dùng tỉ lệ? VD: Vẽ nhà - phải dùng tỉ lệ thu nhỏ. Vẽ chi tiết của đồng hồ đeo tay phải dùng tỉ lệ phóng to. I/ Khổ giấy: TCVN7258: 2003 (ISO 5457: 1999) - Giới thiệu bảng 1. 1 - Giới thiệu hình 1. 1 - Mỗi bản vẽ đều có khung vẽ và khung tên. II/ Tỉ lệ: - Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thớc đo đợc trên hình biểu diễn của vật thể và kích thớc tơng ứng trên vật thể đó. 1 Tr ờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 - Yêu cầu học sinh quan sát thật kĩ bảng 1. 2, tìm các đờng nét ứng dụng trên hình 1. 3. Hoạt động 2 : Tìm hiểu các loại nét vẽ và chiều rộng nét vẽ GV yêu cầu : - Vẽ hình 1. 3 vào vở với chiều rộng nét đậm bằng 0, 5mm và nét mảnh bằng 0, 25mm. III/ Nét vẽ: (TCVN 8- 20: 2002) (ISO 128- 20: 1996) 1/ Các loại nét vẽ: - Giới thiệu bảng 1. 2 và giới thiệu ứng dụng cụ thể của từng loại đờng nét trên bản vẽ. Hình 1. 3 2/ Chiều rộng của nét vẽ: - Chiều rộng của nét vẽ đợc chọn trong dãy kích thớc sau: 0, 13; 0, 18; 0, 25; 0, 35; 0, 5; 0, 7;1, 4;2 mm. Thờng lấy chiều rộng nét đậm bằng 0, 5 mm và nét mảnh bằng 0, 25 mm. Hoạt động 3 : Tìm hiểu về chữ viết trên giấy vẽ GV giới thiệu chung về chữ viết trên bản vẽ kỹ thuật, hỏi : Câu 5: Khổ chữ là gì? Có các loại khổ chữ nào? HS suy nghĩ trả lời. GV - Yêu cầu học sinh kẻ 1 số chữ trên hình 1. 4. IV/ Chữ viết: TCVN 7284- 2: 2003 (ISO 3092- 2: 2000) quy định khổ chữ và kiểu chữ La tinh viét trên bản vẽ và các tài liệu kỹ thuật. 1/ Khổ chữ : (h) - Khổ chữ là giá trị đợc xác định bằng chiều cao của chữ hoa tính bằng mm. Có các khổ chữ sau: 1, 8; 2, 5; 3, 5; 5; 7; 10; 14; 20 mm. 2/ Kiểu chữ : - Trên bản VKT thờng dùng kiểu chữ nh hình 1. 4 Hoạt động 4 : Tìm hiểu về cách ghi kích thớc trên bản vẽ GV yêu cầu tìm hiểu SGK và trả lời câu hỏi : Câu 6: Đờng kích thớc là gì?Đờng gióng kích thớc là gì? Phân biệt đờng kích thớc và đờng gióng kích thớc? GV vẽ hình minh hoạ lên bảng nếu đủ thời gian. GV phân tích cách ghi kích thớc trên hình 1. 6 và 1. 7. Hs vẽ hình đó vào vở. GV vẽ hình minh hoạ trên bảng, học sinh vẽ theo. V/ Ghi kích th ớc: TCVN 5705: 1993 1/ Đờng kích thớc: - Đờng kích thớc đợc vẽ bằng nét liền mảnh, song song với phần tử đợc ghi kích thớc, ở đầu mút đờng kích thớc có vẽ mũi tên. 2/ Đờng gióng kích thớc: - Đờng gióng kích thớc đợc vẽ bằng nét liền mảnh, thờng kẻ vuông góc với đờng kích thớc và vợt quá đờng kích thớc khoảng 6 lần chiều rộng nét vẽ. 3/ Chữ số kích thớc: - Chữ số kích thớc chỉ trị số thực, không phụ thuộc vào tỉ lệ bản vẽ và đợc ghi trên đờng kích thớc - Kích thớc độ dài dùng đơn vị là mm, trên bản vẽ không ghi đơn vị đo và đợc ghi nh hình 1. 6, nếu dùng đơn vị khác thì phảI ghi rõ đơn vị đo. - Kích thớc góc dùng đơn vị đo là độ, 2 Tr ờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 phút, giây và đợc ghi nh hình 1. 7. 4/ Kí hiệu , R: - Trớc con số kích thớc đờng kính của đ- ờng tròn ghi kí hiệu và bán kính cung tròn ghi kí hiệu R. 4. Củng cố : - Trả lời các câu hỏi SGK trang 10. 5. Hớng dẫn về nhà: - Hoàn thành các hình vẽ của các phần nội dung trên. - Chuẩn bị xem trớc bài 2 : Hình chiếu vuông góc. Giáo án: 02 Ngày soạn: // Tiết 2 - Bài 2: Hình chiếu vuông góc I. Mục tiêu bài học: - Học sinh hiểu đợc nội dung cơ bản của phơng pháp hình chiếu vuông góc. - Biết đợc vị trí của các hình chiếu ở trên hình vẽ. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Phơng pháp chiếu góc thứ nhất và phơng pháp chiếu góc thứ ba. - Tranh vẽ phóng to hình 2. 1; 2. 2 ; 2. 3; 2. 4 SGK. - Mô hình 3 mặt phẳng hình chiếu và vật thể. - Có thể dùng phần mềm Power poin để thể hiện. 2. Học sinh: - Đọc trớc bài ở nhà - SGK, vở, bút viết III. Tiến trình bài giảng: 1. ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số. Lớp Tiết học Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng mặt 2. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Nhận xét một số kích thớc ghi ở hình 1. 8, kích thớc nào ghi sai? Câu 2: Có các khổ giấy chính nào? Nêu cách vẽ khung bản vẽ và khung tên? 3. Giảng bài mới: Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1 : Tìm hiểu phơng pháp chiếu góc thứ nhất Phơng pháp này Hs đã học ở lớp 8 vì vậy GV có thể đặt câu hỏi: Câu 1: Em hãy nêu tên và vị trí các mặt phẳng hình chiếu trong PPCG1? Câu 2: Trong PPCG1, vật thể đợc đặt nh thế nào đối với các I/ Ph ơng pháp chiếu góc thứ nhất (PPCG 1) - Trong PPCG1, vật thể đợc đặt trong 1 góc tạo thành bởi các mặt phẳng hình chiếu đứng, mp hình chiếu bằng, mp hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một. - Mp hình chiếu đứng ở sau, mp hình chiếu bằng ở dới và mp hình chiếu cạnh ở bên phải vật thể. - Các hớng chiếu từ trớc, từ trên, từ trái theo thứ tự 3 Tr ờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 mặt phẳng hình chiếu? Câu 3 : Trên bản vẽ, các hình chiếu đợc bố trí nh thế nào? - Gv giới thiệu các hình chiếu trên hình 2. 1. Câu 4: Hãy nêu sự liên hệ gióng đối với các hình chiếu. Gv giới thiệu lại với Hs về vị trí các hình chiếu trên hình 2. 2 (Sgk- 12). Hs vẽ hình 2. 2 vào vở. HS lắng nghe và ghi nhớ. vuông góc với mp hình chiếu đứng, bằng, cạnh. - Sau khi chiếu vật thể lên các mp sẽ đợc các hình chiếu đứng A, hình chiếu bằng B và hình chiếu cạnh C. - Trên bản vẽ các hình chiếu đợc sắp xếp có hệ thống theo hình chiếu đứng. - Hình chiếu bằng B đợc đặt dới hình chiếu đứng A, hình chiếu cạnh C đợc đặt ở bên phải hình chiếu đứng A. Hoạt động 2 : Tìm hiểu phơng pháp chiếu góc thứ ba GV giới thiệu và phân tích về phơng pháp chiếu thứ 3 : - Các nớc châu Mỹ và 1 số nớc t bản khác thờng dùng PPCG thứ 3, để hội nhập chúng ta cần tìm hiểu về phơng pháp này. - GV Giới thiệu tên, vị trí các hình chiếu nh trên hình 2. 4. - Cho HS so sánh sự khác nhau giữa vị trí các hình chiếu trên bản vẽ của PPCG1 và PPCG2. HS lắng nghe, ghi nhớ và so sánh sự khác nhau giữa 2 ph- ơng pháp chiếu. II/ Ph ơng pháp chiếu góc thứ 3 (PPCG3) - Tơng tự PPCG1 chỉ khác : Mp hình chiếu đứng ở trớc, mp hình chiếu bằng ở trên và mp hình chiếu cạnh ở bên trái vật thể. - Các hớng chiếu từ trớc, từ trên, từ trái theo thứ tự vuông góc với các mp hình chiếu đứng, bằng và cạnh. - Sau khi chiếu vật thể lên các mp hình chiếu, các hình chiếu đợc đặt nh hình 2. 4. Sự liên hệ gióng giữa các hình chiếu phải đảm bảo nh PPCG1. - Hình chiếu bằng B đặt ở trên hình chiếu đứng A. - Hình chiếu cạnh C đặt ở bên trái hình chiếu đứng A. 4. Củng cố bài học GV đặt câu hỏi: - Vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ của PPCG1 và PPCG2? - Sự khác nhau giữa 2 phơng pháp chiếu? 5. Hớng dẫn về nhà - Trả lời câu hỏi và làm bài tập SGK trang13. - Đọc trớc bài 3 SGK, chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu cho bài thực hành giờ sau. 4 Tr ờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 Giáo án: 03 Ngày soạn:// Tiết 3 - Bài 3 : Thực hành Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản I. Mục tiêu bài học: - Vẽ đợc 3 hình chiếu của vật thể đơn giản. - Ghi đợc các kích thớc trên các hình chiếu của vật thể đơn giản. - Trình bày đợc bản vẽ theo các tiêu chuẩn của bản vẽ kĩ thuật. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đọc bài 3 Sgk và các tài liệu tham khảo liên quan đến bài. - Mô hình giá chữ L (hình 3. 1 sgk) - Tranh vẽ phóng to hình 3. 2 sgk - Các đề bài hình 3 chiều. 2. Học sinh: - Đọc trớc bài ở nhà - SGK, vở, bút viết III. Tiến trình bài giảng: 1. ổn định lớp: -Kiểm tra sĩ số, đồng phục. Lớp Tiết học Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng mặt 2. Kiểm tra bài cũ: - Trả lời câu hỏi và bài tập SGK trang 13. 3. Giảng bài mới: Hoạt động và dạy học Nội dung Hoạt động 1 : Tìm hiểu nội dung và các bớc tiến hành GV trình bày và phân tích nội dung cần thực hành. HS lắng nghe, ghi nhớ. GV nêu tóm tắt các bớc tiến hành và hớng dẫn cách thực hiện các bớc. - Gọi 1 HS nhắc lại sự liên hệ về kích thớc và vị trí giữa các hình chiếu bằng cách trả lời các câu hỏi: Câu 1: Hình chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh cho biết các kích thớc nào của vật thể? Câu 2: Trong PPCG1 các hình chiếu đợc đặt nh thế nào? Câu3: Ba hình chiếu của hình hộp chữ nhật là những hình nào? Câu 4: Ba hình chiếu của hình trụ tròn xoay là những hình nào? 1. Nội dung thực hành - Lập bản vẽ trên khổ giấy A4 gồm 3 hình chiếu và các kích thớc của vật thể đơn giản từ vật mẫu hoặc từ hình chiếu biểu diễn 3 chiều của vật thể. 2. Các bớc tiến hành - Lấy giá chữ L làm ví dụ. B ớc 1: Quan sát, phân tích hình dạng vật thể và chọn các hớng chiếu. (Hình 3. 2- Sgk) - Giá có dạng chữ L nội tiếp trong khối hình hộp chữ nhật, phần thẳng đứng có lỗ hình trụ ở giữa. - Chọn 3 hớng chiếu lần lợt vuông góc với mặt trớc, mặt trên, mặt bên trái của vật thể. B ớc 2: Chọn tỉ lệ thích hợp với khổ giấy A4 và kích thớc của vật thể. - Bố trí 3 hình chiếu cân đối trên bản vẽ theo đúng sự liên hệ chiếu. B ớc 3: Lần lợt vẽ mờ bằng nét mảnh từng phần của vật thể theo sự phân tích hình dạng của khối hình học. 5 Tr ờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 (Lu ý : Mỗi kích thớc chỉ ghi 1 lần) HS trả lời các câu hỏi và nghe GV h- ớng dẫn. B ớc 4 : Tô đậm các nét thấy, đờng bao thấy của vật thể trên các hình biểu diễn. Dùng nét đứt để biểu diễn các cạnh khuất, đờng bao khuất B ớc 5: Kẻ các đờng gióng kích thớc, đờng kích thớc và ghi con số kích thớc trên các hình chiếu. Hoạt động 2 : Tổ chức thực hành Học sinh nhận đề và làm bài theo yêu cầu và theo hớng dẫn của giáo viên. 3. Thực hành - Giáo viên giao đề bài cho học sinh và nêu các yêu cầu của bài làm. - Giáo viên giải đáp các thắc mắc cho học sinh. 4. Củng cố bài học - Giáo viên thu bài làm của học sinh, sau đó nhận xét, đánh giá giờ thực hành về sự chuẩn bị của học sinh, kĩ năng làm bài và thái độ học tập của học sinh. 5. Hớng dẫn về nhà - Yêu cầu học sinh đọc trớc bài 4 SGK. Giáo án: 04 Ngày soạn:// Tiết 4 - Bài 4: Mặt cắt và hìnhcắt i. Mục tiêu bài học: - Hiểu đợc một số kiến thức về mặt cắt và hình cắt. - Biết cách vẽ mắt cắt và hình cắt của vật thể đơn giản. II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên: - Nội dung của bài - Mô hình, tranh vẽ phóng tohình 4. 1 và 4. 2 SGK - Có thể dùng chơng trình Power poin để dạy. 2. Học sinh: - Vở, SGK III. Tiến trình bài giảng: 1. ổn định lớp: o Kiểm tra sĩ số. Lớp Tiết học Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng mặt 2. Kiểm tra bài cũ: o ở lớp 8 các em đã học về hình cắt vậy vì sao trên bản vẽ phải dùng hình cắt? o Cho vật thể đơn giản có rãnh hoặc lỗ, yêu cầu học sinh vẽ 3 hình chiếu? 3. Giảng bài mới: Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1 : Tìm hiểu về khái niệm về mặt cắt và hình cắt Dựa vào kiểm tra bài cũ GV nêu lí do vì sao phải cắt. - Cho HS đọc phần k/n, quan sát hình 4. 1 SGK trên tranh vẽ khổ to và rút ra k/n thế nào là mặt cắt, I. Khái niệm về mặt cắt và hình cắt: Giả sử dùng 1 mp tởng tợng song song với 1 mp hình chiếu cắt vật thể ra làm 2 phần. Chiếu vuông góc phần vật thể ở sau mp cắt lên mp hình chiếu song song với mp cắt đó 6 Tr ờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 hình cắt? Mặt cắt và hình cắt khác nhau nh thế nào? - Thế nào là mp cắt, hình cắt và mặt cắt? đợc : - Hình biểu diễn các đờng bao của vật thể nằm trên mp cắt gọi là mặt cắt. - Hình biểu diễn mặt cắt và các đờng bao của vật thể sau mp cắt gọi là hình cắt. Mặt cắt đợc thể hiện bằng đờng gạch gạch. Hoạt động 2 : Tìm hiểu về mặt cắt GV hỏi : mặt cắt dùng để làm gì ? HS suy nghĩ trả lời. GV hỏi : - Mặt cắt chập đợc vẽ nh thế nào ? - Mặt cắt chập dùng để làm gì ? HS tìm hiểu trả lời. HS quan sát hình 4.2 SGK và vẽ vào vở. GV mặt cắt rời đợc đặt gần hình chiếu tơng ứng và liên hệ với hình chiếu bằng nét chấm gạch mảnh. - Yêu cầu HS quan sát hình 4.3; 4. 4 và vẽ vào vở. HS ghi nhớ, vẽ hình. II. Mặt cắt: - Dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện vuông góc của vật thể. 1. Mặt cắt chập - Là mặt cắt đợc vẽ ngay trên hình chiếu t- ơng ứng. Đờng bao của mặt cắt chập đợc vẽ bằng nét liền mảnh. 2. Mặt cắt rời - Là mặt cắt đợc vẽ ở ngoài hình chiếu, đờng bao của mặt cắt rời đợc vẽ bằng nét liền đậm. Hoạt động 3 : Tìm hiểu về hình cắt GV phân tích tùy thuộc vào cấu tạo của vật thể mà dùng các loại hình cắt khác nhau. Yêu cầu : - HS quan sát hình 4.1 và 4. 5, vẽ hình 4. 5 vào vở. - HS quan sát hình 4. 6 và vẽ vào vở. - HS quan sát hình 4. 7 và vẽ vào vở. III. Hình cắt 1. Hình cắt toàn bộ - Hình cắt sử dụng một mp cắt và dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể. 2. Hình cắt một nửa - Hình biểu diễn gồm 1 nửa hình cắt ghép với 1 nửa hình chiếu, đờng phân cách là trục đối xứng đợc vẽ bằng nét chấm gạch mảnh. - Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn vật thể đối xứng. Trên phần hình cắt thờng không vẽ các nét đứt. 3. Hình cắt cục bộ - Hình biểu diễn vật thể dới dạng hình cắt, đ- ờng giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét lợn sóng. 4. Củng cố bài học - Trả lời câu hỏi SGK trang 24. 5. Hớng dẫn về nhà. - Đọc phần thông tin bổ sung. - Làm BT 1, 2 SGK trang 24, 25. - Xem trớc bài 5. Giáo án: 05 Ngày soạn:// 7 Tr ờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 Tiết 5- Bài 5 : Hình chiếu trục đo I. Mục tiêu : - Học sinh hiểu đợc các khái niệm về hình chiếu trục đo. - Biết cách vẽ hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Các tranh vẽ phóng to hình 5. 1 và bảng 5. 1 SGK - Khuôn vẽ e líp. 2. Học sinh: - Vở ghi, SGK III. Tiến trình bài giảng: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số, đồng phục. Lớp Tiết học Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng mặt 2. Kiểm tra bài cũ: o Thế nào là mặt cắt và hình cắt?Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì? o Phân biệt các loại hình cắt? 3. Giảng bài mới: Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1:Tìm hiểu khái niệm về hình chiếu trục đo. GV đa ra một số câu hỏi: Câu 1: Các hình 3. 9 Sgk trang 21 có đặc điểm gì? - Thể hiện cả 3 chiều (3 kích th- ớc ) của vật thể. Câu 2: Hình chiếu trục đo có u điểm gì? - Dễ nhận biết hình dạng của vật thể. Câu 3: Hình chiếu trục đo đợc vẽ trên 1 hay nhiều mp hình chiếu? - 1 mp hình chiếu. Câu 4: Vì sao phơng chiếu l không đợc song song với mp hình chiếu và các trục toạ độ? - Hs vẽ hình 5. 1 vào vở. - Giới thiệu trên tranh vẽ khổ to. I. Khái niệm: 1. Thế nào là hình chiếu trục đo ? - Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn ba chiều của vật thể đợc xây dựng bằng phép chiếu song song. * Cách xây dựng hình chiếu trục đo : - Gắn vào vật thể hệ trục toạ độ vuông góc OXYZ với các toạ độ theo 3 chiều dài, rộng và cao của vật thể. Chiếu vật thể cùng hệ toạ độ vuông góclên mp hình chiếu (P) theo phơng chiếu l (l không song song với P) và không song song với các trục toạ độ. Trên mp (P) nhận đợc một hình chiếu của vật thể và hệ toạ độOXYZ. Hình biểu diễn đó gọi là hình chiếu trục đo của vật thể. 8 Tr ờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 - Góc trục đo và các hệ số biến dạng thay đổi liên quan đến các yếu tố nào? - Vị trí của các trục toạ độ hoặc ph- ơng chiếu l đối với mp hình chiếu P. GV kết luận: Các góc trục đo và các hệ số biến dạng là 2 thông số cơ bản của HCTĐ. 2. Thông số cơ bản của hình chiếu trục đo: a) Góc trục đo: - Trong phép chiếu trên, hình chiếu của các trục toạ độ là OX, OY, OZ gọi là các trục đo. Góc giữa các trục đo : XOY, YOZ, XOZ gọi là các góc trục đo. b) Hệ số biến dạng: Là tỉ số độ dài hình chiếu của 1 đoạn thẳng nằm trên trục toạ độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó. OA AO '' = p là hệ số biến dạng theo trục OX OB BO '' = q là hệ số biến dạng theo trục OY OC CO '' = r là hệ số biến dạng theo trục OX Hoạt động 2:Tìm hiểu hình chiếu trục đo vuông góc đều và xiên góc cân - Hs vẽ hình 5. 2 vào vở. - Học sinh quan sát hình 5. 3 Sgk. GV Trong hình chiếu trục đo xiên góc cân, các mặt của vật thể song song với mp toa độ XOZ không bị biến dạng. HS lắng nghe, ghi chép II. Hình chiếu trục đo vuông góc đều. 1. Đặc điểm: Trong hình chiếu trục đo vuông góc ều l r (P) và 3 hệ số biến dạng bằng nhau p = q = r. 2. Thông số cơ bản: a) Góc trục đo: XOY=YOZ=XOZ=120 0 b) Hệ số biến dạng: p = q = r = 0, 8 - Để dễ vẽ quy ớc lấy p = q = r = 1, trục OZ biểu thị chiều cao đợc đặt thẳng đứng. 3. Hình chiếu trục đo của hình tròn - Là các hình elip có các hớng khác nhau. Quy ớc Elip có trục dài bằng 1, 22 d, trục ngắn bằng 0, 7 d (d là đòng kính của hình tròn). III. Hình chiếu trục đo xiên góc cân: 1. Đặc điểm: - Trong hình chiếu trục đo xiên góc cân l không vuông góc với P. - Các hệ số biến dạng bằng nhau từng đôi một. p = q; q =r ; r =p. 2. Thông số cơ bản: a) Góc trục đo: XOZ=90 0 , XOY=135 0 b)Hệ số biến dạng: p =r = 1; q= 0, 5 Hoạt động 4: Tìm hiểu cách vẽ hình chiếu trục đo GV trình bày cách vẽ HCTĐ thông qua ví dụ bảng 5.1 SGK. HS quan sát, ghi nhớ. IV. Cách vẽ hình chiếu trục đo : - Phải căn cứ vào đặc điểm hình dạng của vật thể để chọn cách vẽ hình chiếu trục đo cho phù hợp. Giới thiệu các bớc vẽ trên bảng 5. 1 sgk (30). 4. Củng cố bài học: - Trả lời các câu hỏi trong SGK trang 31. - Tổng kết lại nội dung trọng tâm của bài. 5. Hớng dẫn về nhà: 120 o 120 o 9 Tr ờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 Giáo án: 06 Ngày soạn:// Tiết 6- Bài 6 : Thực hành : Biểu diễn vật thể I. Mục tiêu: - Đọc đợc bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. - Vẽ đợc hình chiếu thứ 3, hình cắtvà hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản từ 2 hình chiếu. II. Chuẩn bị bài thực hành: 1. Giáo viên: - Chuẩn bị hình vẽ 6. 3 SGK (trang 33). - Chuẩn bị mô hình và các dụng cụ vẽ cần thiết. 2. Học sinh: - SGK, dụng cụ thực hành. III. Tiến trình tổ chức thực hành: 1. ổn định lớp: Lớp Tiết học Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng mặt 2. Kiểm tra bài cũ: - Nêu các thông số cơ bản của hình chiếu trục đo vuông góc đều và xiên góc cân ? 3. Giảng bài mới: Hoạt động và dạy học Nội dung Hoạt động 1 : Tìm hiểu nội dung và các bớc tiến hành GV trình bày và phân tích nội dung cần thực hành. HS lắng nghe, ghi nhớ. GV nêu tóm tắt các bớc tiến hành và hớng dẫn cách thực hiện các bớc. - Em hãy nêu các bớc để dựng hình chiếu trục đo? - Nêu cách trình bày bài làm nh hình 6.6 SGK. 1. Nội dung thực hành Cho bản vẽ 2 hình chiếu của vật thể đơn giản, yêu cầu : - Đọc bản vẽ và hình dung đợc hình dạng của vật thể. - Vẽ hình chiếu thứ 3, hình cắt trên hình chiếu đứng và HCTĐ của vật thể - Ghi các kích thớc của vật thể lên các HC vuông góc 2. Các bớc tiến hành - Lấy hình chiếu của ổ trục ( hình 6.1 ) làm ví dụ : B ớc 1: Đọc bản vẽ hai hình chiếu - Phân tích các hình chiếu ra từng phần và đối chiếu giữa các hình chiếu. B ớc 2: Vẽ hình chiếu thứ 3 - Lần lợt vẽ từng cạnh từ 2 hình chiếu đã cho ( hình 6.4 SGK ). B ớc 3: Vẽ hình cắt. - Khi vẽ cần xác định vị trí mặt phẳng cắt. B ớc 4 : Vẽ hình chiếu trục đo. Hoạt động 2 : Tổ chức thực hành Học sinh nhận đề và làm bài theo yêu 3. Thực hành - Giáo viên giao đề bài cho học sinh và nêu các 10 [...]... 4m- 2.0,22m/2) =14,50 m2 27 Trờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 +Diện tích phòng sinh hoạt chung: (5,2m-2 0,22m/2 )( 3,8m- 2.0,22m/2) = 17, 83 m2 4/ Tổng kết, đánh giá: - Giáo viên nhận xét và đánh giá giờ thực hành: - Sự chuẩn bị của học sinh, việc thực hiện bài tập của học sinh - Thái độ làm việc của học sinh 5/ Bài tập về nhà: - Ôn tập nội dung lí thuyết và thực hành Giáo án: 16 Ngày soạn:// Tit... Đọc phần thông tin bổ sung - Xem trớc bài16 Giáo án: 20 Ngày soạn:// Tiết 20 - Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi I Mục tiêu: - Biết đợc bản chất của công nghệ chế tạo phôi bằng phơng pháp đúc,hiểu đợc công nghệ chế tạo phôi bằng phơng pháp đúc trong khuôn cát - Biết đợc bản chất của công nghệ chế tạo phôi bằng phơng pháp gia công áp lực và hàn II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: Nội dung: 36 ... im 0.5 im 0,5im 0.5 im 0.5 im 0,5im Giáo án: 19 Ngày soạn:// Phần II - Chế tạo cơ khí Chơng 3 : Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi Tiết 19 - Bài 15 : Vật liệu cơ khí I Mục tiêu: 34 Trờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 Học sinh biết đợc tính chất, công dụng của một số loại vật liệu dùng trong ngành cơ khí Có ý thức học tập, yêu thích bộ môn II Chuẩn bị: 1 Giáo viên : Nội dung : - Một số tính... sinh đọc trớc bài 7 SGK Giáo án: 08 Ngày soạn:// Tiết 8- Bài 7 : hình chiếu phối cảnh I Mục tiêu: - Học sinh biết đợc khái niệm về hình chiếu phối cảnh - Biết cách vẽ phác hình chiếu phối cảnh của vật thể đơn giản II Chuẩn bị 1 Giáo viên - Tranh vẽ phóng to HCPC các hình 7 1 ;7 2; 7 3 SGK - Sử dụng máy chiếu nếu có 2 Học sinh: - Vở ghi, bút, SGK III Tiến trình dạy học 1 ổn định lớp: Lớp Tiết học Ngày... 5 Hớng dẫn về nhà - Ôn tập cách vẽ hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo Giáo án: Công nghệ 11 Giáo án: 17 Ngày soạn:// Tit 17 - Bài 14 - Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật ( T2 ) I Mục tiêu: - Củng cố các kiến thức về phần Vẽ kĩ thuật đã học - Vận dụng các kiến thức đã học vào bài kiểm tra kết thúc phần Vẽ kĩ thuật II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: - Hệ thống hoá kiến thức - Câu hỏi ôn tập - Tranh vẽ phóng to hình... trình dạy học 1 ổn định lớp: Lớp Tiết học Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng mặt 12 Trờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 2 Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu các phép chiếu đã học? Cách xác định hình chiếu của 1 điểm trong các loại phép chiếu vừa nêu 3 Giảng bài mới: 13 Trờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1 : Tìm hiểu về các khái niệm của hình chiếu... tập trên lớp Giờ sau kiểm tra học kì 31 Trờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 Giáo án: 18 Ngày soạn:// Tiết 18: Kiểm tra học kì i I Mục tiêu bài học: - Kiểm tra lại kiến thức mà các em đã đợc học trong phần 1 - Vẽ đợc 3 hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo, hình cắt mặt cắt, hình chiếu phối cảnh của các vật thể đơn giản - Có ý thức nghiêm túc khi thực hiện bài kiểm tra II Chuẩn bị 1 Giáo viên:... sàn, mái, móng 4 Củng cố - So sánh sự khác nhau giữa mặt bằng tổng thể với hình chiếu bằng khi biểu diễn một vật thể đơn giản - So sánh mặt bằng và mặt cắt ngôi nhàvới hình cắt của một vật thể? 5 Hớng dẫn về nhà: - Đọc kĩ phần thông tin bổ sung, - Trả lời các câu hỏi trong SGKtrang 60 - Chuẩn bị trớc bài 12 25 Trờng THPT Hiền đa Giáo án: 15 Ngày soạn:// Giáo án: Công nghệ 11 Tiết 15 - Bài 12: Thực hành...Trờng THPT Hiền đa cầu và theo hớng dẫn của giáo viên Giáo án: Công nghệ 11 yêu cầu của bài làm Giáo viên giải đáp các thắc mắc cho học sinh 4 Củng cố bài học : - Hết giờ giáo viên thu bài của học sinh về kí, kiểm tra những gì đã làm đợc của học sinh - Giáo viên nhận xét giờ thực hành: về sự chuẩn bị của học sinh, kĩ năng làm bài của học sinh - Thái độ học tập của học... chính của công việc thiết kế ? - Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong thiết kế ? 5 Hớng dẫn về nhà - Học bài và trả lới các câu hỏi trong SGK trang 46 Đọc trớc bài 9 SGK Giáo án: 11 Ngày soạn:// Tiết 11 - Bài 9 bản vẽ cơ khí I Mục tiêu bài học: - Biết đợc nội dung chính của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp - Biết cách lập bản vẽ chi tiết - Có ý thức học tập nghiêm túc II Chuẩn bị 1 Giáo viên: - Giáo án - Đọc . đánh giá ph ơng án thiết kế Lập hồ sơ kĩ thuật 18 Tr ờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 theo các yêu cầu đã đề ra. Cuối cùng đa ra ph- ơng án thiết kế tốt nhất. - Bớc 5: Căn cứ phơng án. tập SGK trang13. - Đọc trớc bài 3 SGK, chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu cho bài thực hành giờ sau. 4 Tr ờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 Giáo án: 03 Ngày soạn:// Tiết 3 - Bài 3 : Thực. bổ sung. - Làm BT 1, 2 SGK trang 24, 25. - Xem trớc bài 5. Giáo án: 05 Ngày soạn:// 7 Tr ờng THPT Hiền đa Giáo án: Công nghệ 11 Tiết 5- Bài 5 : Hình chiếu trục đo I. Mục tiêu : - Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 7, Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 7,