0

Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 6

31 976 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 18:04

GV: L ư ơng Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) Tiết: 1 PHẦN MỘT vẽ kĩ thuật Chương 1: VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ Bài 1: TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KĨ THUẬT(1 tiết) I- MỤC TIÊU • Hiểu được nội dung cơ bản của một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kó thuật. • Có ý thức thực hiện các tiêu chuẩn bản vẽ kó thuật. II- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: diễn giảng kết hợp trực quan III- CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bò nội dung - Nghiên cứu kó bài 1 SGK. - Đọc các Tiêu chuẩn Việt Nam và các Tiêu chuẩn Quốc tế về trình bày bản vẽ kó thụât. 2. Chuẩn bò phương tiện dạy học Tranh vẽ phóng to các hình 1.3, 1.4 và 1.5 SGK. IV- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Điểm danh 2. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Mục tiêu cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghóa của tiêu chuẩn về bản vẽ kó thuật + Vì sao nói bản vẽ kó thuật là “Ngôn ngữ” chung dùng trong kó thuật? + Bản vẽ kó thuật được xây dựng dựa trên quy tắc nào? Hoạt động 2: Giới thiệu khổ giấy GV đặt câu hỏi: + Vì sao bản vẽ phải vẽ theo các khổ giấy nhất đònh? + Việc quy đònh khổ giấy có liên quan gì đến các thiết bò sản xuất và in ấn? HS: đọc sgk trang 5 HS: tiêu chuẩn bản vẽ kó thuật là văn bản quy đònh các quy tắc thống nhất để lập bản vẽ kó thuật, trong đố có các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ. Bản vẽ kó thuật được lập theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc Tế (ISO). HS: Quy đònh khổ giấy để thống nhất quản lí và tiết kiệm trong sản xuất. HS: quan sát hình 1.1, bảng 1.1 SGK và trả lời câu hỏi I> Khổ giấy Kích thước các khổ giấy chính như bảng 1.1 SGK. A 0 1198x841mm A 1 841x594mm A 2 594x420mm A 3 420x297mm A 4 297x210mm Ghi chú: trên mỗi bản vẽ phải cp1 khung tên đặt ở góc phải dưới của bản vẽ. 1 GV: L ư ơng Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) HS quan sát hình 1.1, bảng 1.1 SGK và đặt câu hỏi: Cách chia các khổ giấy A1, A2, A3 và A4, từ khổ A0 như thế nào? - GV trình bày các khổ giấy A0 có diện tích 1m 2 thành nhiều khổ chính khác nhau theo TCVN 7285 : 2003. Tỉ lệ cạnh dài với cạnh ngắn của các khổ giấy chính là 2 . Từ đó đưa đến kích thước các khổ giấy chính như bảng 1.1 SGK. Hoạt động 3: Giới thiệu tỉ lệ GV: Thế nào là tỉ lệ của bản vẽ? Để HS trả lời. Sau dó GV kết luận như SGK. GV yêu cầu HS xem các loại tỉ lệ theo TCVN 7286 : 2003 (ISO 5455 : 1971). Hoạt động 4: Giới thiệu nét vẽ. GV yêu cầu HS xem bảng 1.2 và hình 1.3 SGK , sau đó đặt câu hỏi: Các nét liền đậm, liền mảnh, nét đứt, nét gạch chấm mảnh biểu diễn các đường gì của vật thể? Việc quy đònh chiều rộng các nét vẽ có liên quan gì đến bút vẽ? Hoạt động 5: Yêu cầu của chữ viết trên bản vẽ kó thuật như thế nào? HS: TCVN 7285 : 2003. Tỉ lệ cạnh dài với cạnh ngắn của các khổ giấy chính là 2 . HS xem các loại tỉ lệ theo TCVN 7286 : 2003 (ISO 5455 : 1971). HS xem bảng 1.2 và hình 1.3 SGK HS: trả lời câu hỏi Quy đònh chiều rộng các nét vẽ để tạo thuận lợi cho việc chế tạo và sử dụng bút vẽ. Sau đó GV trình bày cách vẽ các loại nét như SGK. HS xem hình 1.4 SGK và nêu nhận xét về kiểu dáng, cấu tạo và kích thước các phần của chữ HS: Đường kích thước. + Đường gióng kích thước. II> Tỉ lệ. Theo TCVN 7286 : 2003 (ISO 5455 : 1971). -Tỉ lệ thu nhỏ:1:20 -Tỉ le nguyên hình:1:1 -Tỉ lệ phóng to:25:1 III> Nét vẽ. hình 1.4 SGK 1. Các loại nét vẽ. -Nét liền đậm. -Nét liền mảnh. -Nét lượn sóng. -Nét đứt mảnh. -Nét chấm gạch mảnh. 2. Chiều rộng của nét vẽ. Thường dùng: -Nét đậm:0,5mm -Nét mảnh:0,25mm IV> Chữ viết. V> Ghi kích thước. 2 GV: L ư ơng Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) Hoạt động 6: Giới thiệu cách ghi kích thước GV nêu tầm quan trọng của việc ghi kích thước bằng cách đặt câu hỏi: Nếu kích thước ghi trên bản vẽ sai hoặc gây nhầm lẫn cho người đọc thì đưa đến kết quả như thế nào? - GV yêu cầu HS nói rõ chiều chữ số kích thước trong các trường hợp đường kích thước có chiều nghiêng khác nhau và nhận xét một số kích thước ghi ở hình 1.6 SGK. + Chữ số kích thước. + Kí hiệu ∅, R. 1.Đường kích thước. Dùng nét liền mảnh, đầu mút có mũi tên. 2.Đường gióng kích thước. Vng góc với đường kích thước. 3.Chữ số kích thước. 4.Kí hiệu ∅, R. . Hoạt động 7: Tổng kết, đánh giá, chuẩn bò bài mới - GV dặt câu hỏi theo các mục tiêu của bài để đánh giá sự tiếp thu của HS đối với bài giảng. Có thể đặt các câu hỏi như sau: + Vì sao bản vẽ kó thuật phải được lập theo các tiêu chuẩn? + Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kó thuật gồm những tiêu chuẩn nào? - GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi, làm bài tập ở cuối bài 1 SGK, yêu cầu HS đọc phần Thông tin bổ sung và đọc trước bài 2 SGK. ************************************************************************ Tiết: 2 Bài 2: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC (1tiết) I- MỤC TIÊU • Hiểu được nội dung cơ bản của phương pháp hình chiếu vuông góc. • Biết được vò trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ. II- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: diễn giảng kết hợp trực quan III- CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bò nội dung - Nghiên cứu kó bài 2 SGK. 3 GV: L ư ơng Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) - Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng. 2. Chuẩn bò phương tiện dạy học - Tranh vẽ phóng to các hình 2.1, 2.2, 2.3 và 2.4 SGK. - Vật mẫu theo hình 2.1 SGK và mô hình ba mặt phẳng hình chiếu. IV- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Điểm danh 2. Kiểm tra bài cũ: + Vì sao nói bản vẽ kó thuật là “Ngôn ngữ” chung dùng trong kó thuật? + Bản vẽ kó thuật được xây dựng dựa trên quy tắc nào? + Nếu kích thước ghi trên bản vẽ sai hoặc gây nhầm lẫn cho người đọc thì đưa đến kết quả như thế nào? 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Mục tiêu cần đạt Hoạt động1: Tìm hiểu phương pháp chiếu góc thứ nhất + Trong PPCG1, vật thể được đặt như thế nào đối với các mặt phẳng hình chiếu đứng, bằng và cạnh? + Sau khi chiếu, mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh được xoay như thế nào? + Trên bản vẽ, các hình chiếu được bố trí như thế nào? GV:Hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh được đặt ở vò trí liên hệ gióng với hình chiếu đứng. Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp chiếu góc thứ ba (PPCG3) + Trong PPCG3, vật thể được đặt như thế nào đối với các mặt phẳng hình chiếu đứng, bằng và cạnh? (hình 2.3. SGK) + Sau khi chiếu, mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng HS: Xem hình (Hình 2.1 SGK) (Hình 2.2 SGK) HS: Chia thành 4 nhóm để thảo luận câu hỏi giáo viên đặt ra HS: từng nhóm trình bày kết quả sau khi thảo luận HS: Xem hình (Hình 2.3 SGK) (Hình 2.24SGK) HS: Tiêu chuẩn Việt Nam và I.Phương pháp chiếu góc thứ nhất II.Phương pháp chiếu góc thứ ba (PPCG3). 4 GV: L ư ơng Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) hình chiếu cạnh được xoay như thế nào? + Trên bản vẽ, các hình chiếu được bố trí như thế nào? (hình 2 4 SGK) - Cần nói rõ Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Quốc tế quy đònh bản vẽ được dùng một trong hai phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba. Nước ta và nhiều nước Châu u thường dùng PPCG1. Nhiều nước Châu Mó và một số nước khác thường dùng PPCG3. Tiêu chuẩn Quốc tế quy đònh bản vẽ được dùng một trong hai phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba. Nước ta và nhiều nước Châu u thường dùng PPCG1. Nhiều nước Châu Mó và một số nước khác thường dùng PPCG3. Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá và hương dẫn về nhà. - GV đặt câu hỏi theo các mục tiêu của bài học để tổng kết và đánh giá sự tiếp thu của HS đối với bài giảng. Có thể đặt câu hỏi như sau: + Vì sao phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể? + Sự khác nhau của PPCG1 và PPCG3 như thế nào? - GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi, làm các bài tập ở cuối bài 2 SGK. - GV yêu cầu HS đọc trước bài 3 SGK, chuẩn bò các dụng cụ, vật liệu … để làm bài thực hành vào giờ học sau. ***************************************************************************** Tiết: 3 Bài 3 THỰC HÀNH HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC (1tiết) I- MỤC TIÊU • Vẽ được ba hình chiếu (gồm hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh) của vật thể đơn giản. • Ghi được các kích thước trên các hình chiếu của vật thể đơn giản. • Trình bày được bản vẽ theo các tiêu chuẩn của bản vẽ kó thuật. II - PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: diễn giảng kết hợp trực quan III- CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bò nội dung - Nghiên cứu bài 3 SGK. - Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến bài thực hành. 2. Chuẩn bò phương tiện dạy bài thực hành 5 GV: L ư ơng Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) - Mô hình giá chữ L (hình 3.1 SGK) - Tranh vẽ phóng to hình 3.2 và 3.4 SGK - Các đề bài hình ba chiều (hình 3.9 SGK ) hoặc các vật mẫu. IV- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1>Điểm danh 2>Kiểm tra bài cũ: + Sau khi chiếu, mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh được xoay như thế nào? + Trên bản vẽ, các hình chiếu được bố trí như thế nào? 3>Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Mục tiêu cần đạt Hoạt động1: Giới thiệu bài GV trình bày nội dung bài thực hành và nêu tóm tắt các bước tiến hành. Lấy giá chữ L làm ví dụ (hình 3.1 SGK) + Bước 1: Phân tích hình dạng vật thể và chọn các hướng chiếu (hình 3.2 SGK) + Bước 2: Bố trí các hình chiếu trên bản vẽ bằng các hình chữ nhật bao ngoài hình chiếu (hình 3.3 SGK). + Bước 3: Vẽ từng phần của vật thể bằng nét mảnh (hình 3.4 SGK) + Bước 4: Tô đậm các nét thấy và dùng nét đứt để biểu diễn cạnh khuất, đường bao khuất (hình 3.5SGK). + Bước 5: Ghi kích thước (hình 3.6 SGK) + Bước 6: Kẻ khung vẽ và khung tên (hình 3.7 SGK) và HS: lắng nghe gv hướng dẫn HS: Phân tích hình dạng vật thể và chọn các hướng chiếu (hình 3.2 SGK HS: Vẽ theo từng phần của vật thể bằng nét mảnh HS: Tô đậm các nét thấy và dùng nét đứt để biểu diễn cạnh khuất, đường bao khuất 6 GV: L ư ơng Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) hoàn thiện bản vẽ. GV nêu cách trình bày bài làm như hình 3.8 SGK Hoạt động 2: Tổ chức thực hành GV giao bài cho HS và nêu các yêu cầu của bài làm. HS làm bài theo sự hướng dẫn của GV. Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá và hương dẫn về nhà. - GV nhận xét giờ thực hành. + Sự chuẩn bò của HS. + Kó năng làm bài thực hành của HS + Thái độ học tập của HS. - GV yêu cầu HS đọc trước bài 4 SGK và khuyến khích HS làm mô hình vật thể bằng vật liệu mềm. HS hoàn thành bài 3 ở nhà và nộp bài vào tuần tiếp theo. ***************************************************************************** Tiết: 4 Bài 4 MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT(1 tiết) I- MỤC TIÊU • Hiểu được một số kiến thức về mặt cắt và hình cắt. • Biết cách vẽ mặt cắt và hình cắt của vật thể đơn giản. II- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: diễn giảng kết hợp trực quan III- CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bò nội dung - Nghiên cứu kó bài 4 SGK. - Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng. 2. Chuẩn bò phương tiện dạy học Mô hình, tranh vẽ phóng to hình 4.1 và 4.2 SGK IV- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1>Điểm danh 2>Kiểm tra bài cũ: trình bày nội dung bài thực hành và nêu tóm tắt các bước tiến hành. Lấy giá chữ T? 3>Bài mới 7 GV: L ư ơng Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Mục tiêu cần đạt Hoạt động1: Tìm hiểu khái niệm về mặt cắt và hình cắt Trong phần Vẽ kó thuật của Công nghệ 8, HS đã học khái niệm về hình cắt, vì vậy GV đặt câu hỏi gợi ý để HS nhớ lại kiến thức đã học. Sau đó, GV dùng mẫu vật và hình vẽ phóng to 4.1 , 4.2 SGK hướng dẫn quá trình vẽ mặt cắt và hình cắt. GV Thế nào là mặt phẳng cắt, mặt cắt và hình cắt? Hoạt động 2: Tìm hiểu về mặt cắt GV nói rõ mặt cắt dùng để làm gì, dùng trong trường hợp nào, có thể lấy thêm các mặt cắt thép hình I, chữ U, … làm ví dụ. GV trình bày hai loại mặt cắt chập và mặt cắt rời như SGK và đặt câu hỏi: Mặt cắt chập và mặt cắt rời khác nhau như thế nào? Chúng được dùng trong trường hợp nào? Hoạt động 3: Tìm hiểu về hình cắt GV nêu đònh nghóa về hình cắt, sau đó trình bày các loại hình cắt” + Hình cắt toàn bộ + Hình cắt một nửa + Hình cắt cục bộ GV hướng dẫn cách vẽ và nêu ứng dụng từng loại hình cắt. HS: quan sát và ttả lơi câu hỏi sau khi tim hiểu và xem sgk HS: có thể lấy thêm các mặt cắt thép hình T, chữ L, … làm ví dụ. HS: quan sát và trả lơi câu hỏi sau khi tim hiểu và xem sgk HS: quan sát và trả lơi câu hỏi sau khi tim hiểu và xem sgk I.Khái niệm về mặt cắt và hình cắt. II.Mặt cắt. 1.Mặt cắt chập. Vẽ ngay trên hình chiếu. Dùng cho mặt cắt có hình dạng đơn giản. 2.Mặt cắt rời. Vẽ bên ngoài hình chiếu. III.Hình cắt. 1.Hình cắt toàn bộ. 2.Hình cắt một nửa. 3.Hình cắt cục bộ 8 GV: L ư ơng Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) Hoạt động 4: Tổng kết, đánh giá và hương dẫn về nhà. - GV đặt câu hỏi theo các mục tiêu của bài để tổng kết và đánh giá sự tiếp thu của HS như: + Thế nào là mặt cắt và hình cắt? + Mặt cắt và hình cắt dùng để làm gì? + Mặt cắt gồm những loại nào ? chúng được dùng trong trường hợp nào? - GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi, làm bài tập ở cuối bài 4 SGK, yêu cầu HS đọc phần thông tin bổ sung và đọc trước bài 5 SGK. - GV thu bài 3 về nhà chấm, nhận xét và cho điểm đánh giá kết quả. ***************************************************************************** Tiết: 5 Bài 5 HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO I- MỤC TIÊU • Hiểu được khái niệm về hình chiếu trục đo (HCTĐ) • Biết cách vẽ HCTĐ của vật thể đơn giản. II- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: diễn giảng kết hợp trực quan III- CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bò nội dung - Nghiên cứu kó bài 5 SGK. - Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng. 2. Chuẩn bò phương tiện dạy học - Các tranh vẽ phóng to các hình 5 và bảng 5.1 SGK. - Khuôn vẽ elip (palét). IV- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1>Điểm danh 2>Kiểm tra bài cũ: + Thế nào là mặt cắt và hình cắt? Mặt cắt và hình cắt dùng để làm gì? + Mặt cắt gồm những loại nào ? chúng được dùng trong trường hợp nào? 3>Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Mục tiêu cần đạt Hoạt động1: Tìm hiểu khái I.Khái niệm. 9 GV: L ư ơng Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) niệm về HCTĐ GV Các hình 3.9 có đặc điểm gì? + HCTĐ được vẽ trên một hay nhiều mặt phẳng hình chiếu? + Vì sao phương chiếu l không được song song với mặt phẳng hình chiếu và không được song song với các trục toạ độ. Hoạt động 2: Tìm hiểu thông số cơ bản của HCTĐ - GV dùng hình vẽ phóng to 5.1 SGK nói rõ các góc , · ' ' ',X O Y · ' ' ',Y O Z và · ' ' ',X O Z là các góc trục đo; các tỉ số ntn? GV sử dụng câu hỏi như SGK để HS thấy rõ sự thay đổi của các góc trục đo và hệ số biến dạng theo sự thay đổi vò trí của các trục toạ độ hay phương chiếu l đối với mặt phẳng hình chiếu P’. GV Gọi hs kết luận Hoạt động 3: Tìm hiểu HCTĐ vuông góc đều GV nói rõ, có nhiều loại HCTĐ và trong vẽ kó thuật thường dùng loại HCTĐ vuông góc đều và HCTĐ xiên góc cân. Khi giảng phần này, GV chỉ nêu hai thông số cơ bản của HCTĐ vuông góc đều, GV không chứng minh mà chỉ nêu kết luận Hoạt động 4: Tìm hiểu HCTĐ xiên góc cân GV nêu hai thông số cơ bản của HCTĐ xiên góccân mà không cần chứng minh: Hoạt động 5: Cách vẽ HCTĐ HS: lắng nghe kết hợp với sách giáo khoa và trả câu hỏi của giáo viên HS: các góc đó là các góc trục đo; các tỉ số OC CO OB BO OA AO ' , ' , '' là các hệ số biến dạng theo các trục O’X’, O’Y’, O’Z’. HS: Các góc trục đo và các hệ số biến dạng là hai thông số cơ bản của HCTĐ HS: nắm kiến thức + Góc các trục đo · ' ' 'X O Y = · ' ' 'Y O Z = · ' ' 'X O Z = 120 0 + Hệ số biến dạng p = q = r HS: nắm kiến thức + Góc các trục đo: · ' ' 'X O Z = 90 0 , · ' ' 'X O Y = · ' ' 'Y O Z = 135 0 ; + Hệ số biến dạng: p = r = 1 và q = 0,5 1.Thế nào là HCTĐ. II.Thông số cơ bản của HCTĐ. 1.Góc trục đo. · ' ' ',X O Y · ' ' ',Y O Z và · ' ' ',X O Z là các góc trục đo. 2.Hệ số biến dạng. r OC CO q OB BO p OA AO === ' , ' . '' II.HCTĐ vuông góc đều. 1.Thông số cơ bản. · ' ' 'X O Y = · ' ' 'Y O Z = · ' ' 'X O Z = 120 0 2.Hệ số biến dạng. p = q = r = 1 III. HCTĐ xiên góc cân. 1. Góc các trục đo. · ' ' 'X O Z = 90 0 , · ' ' 'X O Y = · ' ' 'Y O Z = 135 0 . 2.Hệ số biến dạng. p = r = 1 và q = 0,5 10 [...]... bài 11 Mục tiêu cần đạt GV: Lương Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) GV trình bày nội dung bài thực hành và nêu tóm tắt các bước tiến hành Lấy hai hình chiếu của ổ trục làm ví dụ (hình 6. 1 SGK) HS: làm theo trình tự của gv hướng dẫn (hình 6. 1 SGK) + Bước 1: Đọc bản vẽ hai hình chiếu và phân tích hình dạng ổ trục (hình 6. 2 SGK) + Bước 2: Vẽ hình chiếu thứ ba (hình 6. 4 SGK) + Bước 3: Vẽ hình cắt (hình 6. 3... một HS trả lời, một số HS khác nhận xét, bổ sung, sau đó GV đánh giá, cho điểm và tổng kết các kiến thức trọng tâm của bài - GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi, làm bài tập ở cuối bài 7 SGK và yêu cầu HS đọc trước bài 8 SGK 14 GV: Lương Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) Tiết: 9 Kiểm tra 1 tiết 15 GV: Lương Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) Tiết: 10 Chương 2: VẼ KĨ THUẬT ỨNG DỤNG Bài 8 THIẾT KẾ VÀ... kết, đánh giá và hương dẫn về nhà - GV nhận xét giờ thực hành: + Sự chuẩn bò của HS + Kó năng làm bài thực hành của HS 21 GV: Lương Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) Tiết: 14 Bài 11 BẢN VẼ XÂY DỰNG (1 tiết) I- MỤC TIÊU • Biết khái quát về các loại bản vẽ xây dựng • Biết các loại hình biểu diễn cơ bản trong bản vẽ nhà II- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: diễn giảng kết hợp trực quan III- CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1 Chuẩn. .. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… 29 GV: Lương Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) Tuần: 18 Tiết: 18 Ngày soạn: Kiểm tra HK I 30 GV: Lương Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) 31 ... về nhà - GV nhận xét và đánh giá giờ thực hành: + Sự chuẩn bò của HS Việc thực hiện các bài tập của HS + Thái độ làm việc của HS - GV yêu cầu HS đọc trứơc bài 13 SGK V-Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… 25 GV: Lương Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) Tuần: 16 Tiết: 16 Ngày soạn: Bài 13 LẬP... trong thực tế 17 GV: Lương Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) Tiết: 11 Bài 9 BẢN VẼ CƠ KHÍ I- MỤC TIÊU • Biết được nội dung chính của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp • Biết cách lập bản vẽ chi tiết II- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: diễn giảng kết hợp trực quan III- CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1 Chuẩn bò nội dung - Nghiên cứu kó bài 9 SGK - Đọc sách tham khảo liên quan đến bài giảng 2 Chuẩn bò phương tiện dạy học - Tranh... bằng của cả khu đất xây dựng trường học ở hình 11. 1 SGK GV cần nhấn mạnh các vấn đề: Công dụng của bản vẽ mặt Bản chất của mặt bằng tổng bằng tổng thể thể? HS: ký hiệu sử dụng trên mặt Hoạt động 3: Tìm hiểu bản vẽ bằng tổng thể: Công trình dự đònh xây dựng, cây xanh, … các hình biểu diễn ngôi nhà 22 Mục tiêu cần đạt GV: Lương Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) a) Mặt bằng GV hướng dẫn HS tìm hiểu các... GV: Lương Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) Tiết: 15 Bài 12 Thực Hành BẢN VẼ XÂY DỰNG(1 tiết) I- MỤC TIÊU • Đọc hiểu được bản vẽ mặt bằng tổng thể đơn giản • Đọc hiểu được bản vẽ của một ngôi nhà đơn giản II- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: diễn giảng kết hợp trực quan III- CHUẨN BỊ BÀI THỰC HÀNH 1 Chuẩn bò nội dung - Nghiên cứu bài 12 SGK - Đọc sách tham khảo liên quan đến bài giảng 2 Chuẩn bò phương tiện dạy... nhà chấm, nhận xét và cho điểm, đánh giá kết quả 12 - GV: Lương Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) GV yêu cầu HS đọc trước bài 7 SGK Tiết: 8 Bài 7 HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH(1 tiết) I- MỤC TIÊU • Biết được khái niệm về hình chiếu phối cảnh (HCPC) • Biết cách vẽ phác HCPC của vật thể đơn giản II- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: diễn giảng kết hợp trực quan III- CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1 Chuẩn bò nội dung - Nghiên cứu bài... …… 27 GV: Lương Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) Tuần: 17 Tiết: 17 Ngày soạn: Bài 14 ÔN TẬP PHẦN VẼ KĨ THUẬT (1 tiết) I- MỤC TIÊU • Củng cố được các kiến thức về phần vẽ kó thuật đã học • Chuẩn bò tốt bài Ôn tập, vận dụng được các kiến thức đã học vào bài kiểm tra kết thúc phần Vẽ kó thuật II- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: diễn giảng kết hợp trực quan III- CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1 Chuẩn bò nội dung - Nghiên . trực quan III- CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bò nội dung - Nghiên cứu kó bài 2 SGK. 3 GV: L ư ơng Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) - Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng. 2. Chuẩn bò phương. chiếu. III.Hình cắt. 1.Hình cắt toàn bộ. 2.Hình cắt một nửa. 3.Hình cắt cục bộ 8 GV: L ư ơng Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) Hoạt động 4: Tổng kết, đánh giá và hương dẫn về nhà. - GV đặt. Minh Cường (Giáo án công nghệ 11) vẽ giá đỡ theo hình 9.3SGK. Hoạt động 2: Tìm hiểu về bản vẽ lắp Nội dung của bản vẽ lắp HS cũng đã được học ở môn Công nghệ 8. Thông qua bản vẽ lắp bộ giá đỡ (hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 6, Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 6,