0

Giáo án Lịch sử và Địa lí 4 trọn bộ

125 959 12
  • Giáo án Lịch sử và Địa lí 4 trọn bộ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:33

BÀI: MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: HS biết: - Trên đất nước ta có nhiều dân tộc sinh sống và có chung một lòch sử, một Tổ quốc. - Một số yêu cầu khi học môn Lòch sử và Đòa lý 2.Kó năng: HS biết: - Vò trí đòa lý, hình dáng của đất nước ta 3.Thái độ: - Ham thích tìm hiểu môn Lòch sử & Đòa lí. II.CHUẨN BỊ: - Bản đồ Đòa lý tự nhiên Việt Nam, bản đồ hành chính Việt Nam - Hình ảnh sinh hoạt của một số dân tộc ở một số vùng. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH 1 phút 7 phút 8 phút  Khởi động:  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - GV treo bản đồ Đòa lý tự nhiên lên bảng. Giới thiệu vò trí của đất nước ta và các cư dân ở mỗi vùng. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - GV đưa cho mỗi nhóm 1 bức tranh (ảnh) về cảnh sinh hoạt của một dân tộc nào đó ở một vùng, yêu cầu HS tìm - HS trình bày lại và xác đònh trên bản đồ hành chính Việt Nam vò trí tỉnh, thành phố mà em đang sống - Các nhóm xem tranh (ảnh) & trả lời các câu hỏi - Đại diện nhóm báo cáo Bản đồ Tranh (ảnh) 8 phút 7 phút 3 phút 1 phút hiểu và mô tả bức tranh hoặc ảnh đó. - GV kết luận: Mỗi dân tộc sống trên đất nước Việt Nm có nét v8n hoá riêng song đều có cùng một Tổ quốc , một lòch sử Việt Nam. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp GV đặt vấn đề: Để Tổ quốc ta tươi đẹp như ngày hôm nay, ông cha ta đã trải qua hang ngàn năm dựng nước và giữ nước . Em nào có thể kể một sự kiện chứng minh điều đó ? GV kết luận Hoạt động 4: Làm việc cả lớp - GV hướng dẫn HS cách học Củng cố - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK Dặn dò: - Chuẩn bò bài: Làm quen với bản đồ HS phát biểu ý kiến Các ghi nhận, lưu ý: Ngày: Tuần: Môn: Đòa lí BÀI: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - HS biết một số yếu tố của bản đồ: tên, phương hướng, tỉ lệ, kí hiệu bản đồ. - Bước đầu nhận biết được các kí hiệu của một số đối tượng đòa lí thể hiện trên bản đồ 2.Kó năng: - HS nêu được đònh nghóa đơn giản về bản đồ 3.Thái độ: - Ham thích tìm hiểu môn Đòa lí. II.CHUẨN BỊ: - SGK - Một số loại bản đồ: thế giới, châu lục, Việt Nam. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH 1 phút 5 phút 8 phút  Khởi động:  Bài cũ: Môn lòch sử và đòa lý - Yêu cầu HS trình bày lại và xác đònh trên bản đồ hành chính Việt Nam vò trí tỉnh, thành phố mà em đang sống. - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - GV treo các loại bản đồ - HS lên bảng trình bày - HS nhận xét - HS quan sát Bản đồ Các loại 8 phút 8 phút lên bảng theo thứ tự lãnh thổ từ lớn đến nhỏ (thế giới, châu lục, Việt Nam…) - GV yêu cầu HS đọc tên các bản đồ treo trên bảng. - GV yêu cầu HS nêu phạm vi lãnh thổ được thể hiện trên mỗi bản đồ. - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời. - GV kết luận: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt của Trái Đất theo một tỉ lệ nhất đònh. Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân - HS quan sát hình 1 và hình 2, rồi chỉ vò trí của hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn trên từng hình. - Muốn vẽ bản đồ, chúng ta thường phải làm như thế nào? - Tại sao cùng vẽ về Việt Nam mà bản đồ hình 3 trong SGK lại nhỏ hơn bản đồ Đòa lý Việt Nam treo tường? - GV giúp HS sửa chữa để hoàn thiện câu trả lời. Hoạt động 3: Hoạt động nhóm GV yêu cầu các nhóm đọc SGK, quan sát bản đồ trên bảng & thảo luận theo các gợi ý sau: - HS đọc tên các bản đồ treo trên bảng - HS trả lời - Bản đồ thế giới thể hiện toàn bộ bề mặt Trái Đất, bản đồ châu lục thể hiện một bộ phận lớn của bề mặt Trái Đất – các châu lục, bản đồ Việt Nam thể hiện một bộ phận nhỏ hơn của bề mặt Trái Đất – nước Việt Nam. - HS quan sát hình 1, 2 rồi chỉ vò trí của Hồ Gươm & đền Ngọc Sơn theo từng tranh. - Đại diện HS trả lời trước lớp - HS đọc SGK, quan sát bản đồ trên bảng & thảo luận theo nhóm - Đại diện các nhóm lên trình bày bản đồ SGK 4 phút 3 phút - Tên của bản đồ Cho ta biết điều gì? - Hoàn thiện bảng - Trên bản đồ, người ta thường quy đònh các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây như thế nào? - Chỉ các hướng B, N, Đ, T trên bản đồ tự nhiên Việt Nam? - Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì? - Đọc tỉ lệ bản đồ ở hình 2 & cho biết 1 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu m trên thực tế? - Bảng chú giải ở hình 3 có những kí hiệu nào? Kí hiệu bản đồ được dùng để làm gì? - GV giải thích thêm cho HS: tỉ lệ bản đồ thường được biểu diễn dưới dạng tỉ số, là một phân số luôn có tử số là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ & ngược lại. - GV kết luận: Một số yếu tố của bản đồ mà các em vừa tìm hiểu đó là tên của bản đồ, phương hướng, tỉ lệ & kí hiệu bản đồ. Hoạt động 4: Thực hành vẽ một số kí hiệu bản đồ. kết quả làm việc của nhóm trước lớp - Các nhóm khác bổ sung & hoàn thiện - HS quan sát bảng chú giải ở hình 3 & một số bản đồ khác & vẽ kí hiệu của một số đối tượng đòa lí như: đường biên giới quốc gia, núi, sông, thành phố, thủ đô… - 2 em thi đố cùng nhau: 1 em vẽ kí hiệu, 1 em nói kí hiệu đó thể hiện cái gì 1 phút  Củng cố - Bản đồ là gì? Kể tên một số yếu tố của bản đồ? - Bản đồ được dùng để làm gì? - Lưu ý: ở một số bài có sử dụg từ “ lược đồ”. So với bản đồ thì tính chính xác của lược đồ đã giảm đi, các yếu tố nội dung và yếu tố toán học chhưa thật đầy đủ. Vì vậy, không sử dụng lược đồ để đo, tính khoảng cách ma chỉ dùng để nhận biết vò trí tương đối của một số đối tượng lòch sử hoặc đòa lý với một vài đặc điểm của chúng.  Dặn dò: - Chuẩn bò bài: Cách sử dụng bản đồ. Các ghi nhận, lưu ý: Ngày: Tuần: Môn: Đòa lí BÀI: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (t.t) I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - HS biết cách sử dụng bản đồ như thế nào cho đúng 2.Kó năng: HS biết: - Nêu được trình tự các bước sử dụng bản đồ. - Xác đònh được 4 hướng chính (Bắc, Nam, Đông, Tây) trên bản đồ theo quy ước thông thường. - Tìm một số đối tượng đòa lí dựa vào bảng chú giải của bản đồ. 3.Thái độ: - Ham thích tìm hiểu môn Đòa lí. II.CHUẨN BỊ: - SGK - Bản đồ Đòa lí tự nhiên Việt Nam, bản đồ hành chính Việt Nam. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH 1 phút 5 phút Khởi động: Bài cũ: Bản đồ - Bản đồ là gì? - Kể một số yếu tố của bản đồ? - HS trả lời - HS nhận xét 7 phút 8 phút 8 phút - Bản đồ thể hiện những đối tượng nào? - GV nhận xét Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân - Tên bản đồ cho ta biết điều gì? - Dựa vào bảng chú giải ở hình 3 (bài 2) để đọc các kí hiệu của một số đối tượng đòa lí. - Chỉ đường biên giới phần đất liền của Việt Nam với các nước láng giềng trên hình 3 (bài 2) & giải thích vì sao lại biết đó là đường biên giới quốc gia. - GV giúp HS nêu các bước sử dụng bản đồ Hoạt động 2: Thực hành theo nhóm - GV hoàn thiện câu trả lời của các nhóm Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - HS dựa vào kiến thức của bài trước trả lời các câu hỏi - Đại diện một số HS trả lời các câu hỏi trên & chỉ đường biên giới của Việt Nam trên bản đồ treo tường - Các bước sử dụng bản đồ: + Đọc tên bản đồ để biết bản đồ đó thể hiện nội dung gì. + Xem bảng chú giải để biết kí hiệu đối tượng đòa lí cần tìm + Tìm đối tượng trên bản đồ dựa vào kí hiệu - HS trong nhóm lần lượt làm các bài tập a, b, c - Đại diện nhóm trình bày trước lớp kết quả làm việc của nhóm. - HS các nhóm khác sửa chữa, bổ sung cho đầy đủ & chính xác. - Một HS đọc tên bản đồ & chỉ các SGK Các loại bản đồ 3 phút 1 phút - GV treo bản đồ hành chính Việt Nam lên bảng - Khi HS lên chỉ bản đồ, GV chú ý hướng dẫn HS cách chỉ. Ví dụ: chỉ một khu vực thì phải khoanh kín theo ranh giới của khu vực; chỉ một đòa điểm (thành phố) thì phải chỉ vào kí hiệu chứ không chỉ vào chữ ghi bên cạnh; chỉ một dòng sông phải đi từ đầu nguồn xuống cuối nguồn. Củng cố - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK Dặn dò: - Chuẩn bò bài: Dãy núi Hoàng Liên Sơn hướng Bắc, Nam, Đông, Tây trên bản đồ - Một HS lên chỉ vò trí của tỉnh (thành phố) mình đang sống trên bản đồ. - Một HS lên chỉ tỉnh (thành phố) giáp với tỉnh (thành phố) của mình. Các ghi nhận, lưu ý: Ngày: Tuần: 2 Môn: Đòa lí BÀI: DÃY HOÀNG LIÊN SƠN I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - HS biết dãy núi Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao & đồ sộ nhất Việt Nam. - HS biết ở dãy núi Hoàng Liên Sơn khí hậu lạnh quanh năm 2.Kó năng: - HS chỉ được trên lược đồ & bản đồ Việt Nam vò trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn. - Trình bày một số đặc điểm của dãy núi Hoàng Liên Sơn (vò trí, đòa hình, khí hậu) - Mô tả đỉnh núi Phan – xi – păng. - Bước đầu biết dựa vào lược đồ (bản đồ), tranh ảnh, bảng số liệu để tìm ra kiến thức. 3.Thái độ: - Tự hào về cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước Việt Nam. II.CHUẨN BỊ: - SGK - Bản đồ đòa lí tự nhiên Việt Nam. - Tranh ảnh về dãy núi Hoàng Liên Sơn & đỉnh núi Phan-xi-păng. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH 1 phút 5 phút 7 phút Khởi động: Bài cũ: Làm quen với bản đồ (t.t) - Nêu các bước sử dụng bản đồ? - Hãy tìm vò trí của thành phố của em trên bản đồ Việt Nam? - GV nhận xét Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân - GV chỉ trên bản đồ Việt Nam vò trí của dãy Hoàng Liên Sơn. - Kể tên những dãy núi chính ở phía bắc của nước ta (Bắc Bộ)? - Trong những dãy núi đó, dãy núi nào dài nhất? - Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở phía nào của sông Hồng & sông Đà? - Dãy núi Hoàng Liên Sơn - HS trả lời - HS nhận xét - HS dựa vào kí hiệu để tìm vò trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn ở lược đồ hình 1. - HS dựa vào kênh hình & kênh chữ ở trong SGK để trả lời các câu hỏi. - HS trình bày kết quả làm việc trước lớp. - HS chỉ trên bản đồ Việt Nam vò trí dãy núi Hoàng Liên Sơn & mô tả dãy núi Hoàng Liên Sơn (vò Lược đồ hình 1, SGK [...]... trình bày Hoạt động 3: Làm việc cá nhân - Ở Buôn Ma Thuột mùa mưa vào những tháng nào? Mùa khô vào những tháng - HS dựa vào mục 2 & bảng số liệu ở mục 2, từng HS trả lời các câu hỏi - HS mô tả cảnh nào? mùa mưa & mùa khô - Khí hậu ở Tây Nguyên có ở Tây Nguyên mấy mùa? Là những mủa nào? - Mô tả cảnh mủa mưa và mủa khô ở Tây Nguyên - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời Củng cố - GV yêu cầu HS... riêng biệt của vùng trung du Bắc Bộ? - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng những loại cây gì - Tại sao ở vùng trung du Bắc Bộ lại thích hợp cho việc HOẠT ĐỘNG CỦA ĐDDH HS - HS trả lời - HS nhận xét Tranh ảnh - HS đọc mục 1, quan sát tranh ảnh vùng trung du Bắc Bộ & trả lời các câu hỏi - Một vài HS trả lời Bản đồ SGK - HS... Ngày: Môn: Đòa lí Tuần: BÀI: TRUNG DU BẮC BỘ I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: HS biết vùng trung du Bắc Bộ là vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải Biết các công việc cần phải làm trong quá trình sản xuất ra chè Nêu được qui trình chế biến chè 2.Kó năng: - Mô tả được vùng trung du Bắc Bộ - Xác lập được mối quan hệ đòa lí giữa thiên nhiên & hoạt động sản xuất của con người ở vùng trung du Bắc Bộ - Bước đầu... a-pa-tit để làm giàu quặng (loại bỏ bớt đất đá), quặng được làm giàu đạt tiêu chuẩn sẽ được đưa vào nhà máy sản xuất phân lân để sản xuất ra phân lân phục vụ nông nghiệp - Tại sao chúng ta phải bảo vệ, gìn giữ & khai thác khoáng sản hợp lí? - Ngoài khai thác khoáng sản, người dân miền núi còn khai thác gì? - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời - Khai thác gỗ, mây nứa để làm nhà, đồ dùng,…; măng,... & cây ăn quả? - H1 và H2 cho biết những cây trồng nào có ở Thái Nguyên và Bắc Giang - Quan sát hình 1 & chỉ vò trí của Thái Nguyên trên bản đồ hành chính Việt Nam - Em biết gì về chè của Thái Nguyên? - Chè ở đây được trồng để làm gì? - Trong những năm gần đây,ở trung du Bắc Bộ đã xuất hiện trang trại chuyên trồng loại cây gì? - Quan sát hình 3 và nêu qui trình chế biến chè? - GV sửa chữa & giúp HS... tộc II.CHUẨN BỊ: SGK Bản đồ đòa lí tự nhiên Việt Nam Tranh ảnh & tư liệu về các cao nguyên ở Tây Nguyên III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN 1 phút 5 phút 8 phút HOẠT ĐỘNG CỦA GV Khởi động: Bài cũ: Trung du Bắc Bộ - Mô tả vùng trung du Bắc Bộ? - Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng những loại cây gì? - Nêu tác dụng của việc trồng rừng ở vùng trung du Bắc Bộ? - GV nhận xét Bài mới:  Giới... (nhiều nơi có nhà sàn mái lợp ngói,…) - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm - Nêu những hoạt động trong chợ phiên? - Kể tên một số hàng hoá bán ở chợ? Tại sao chợ lại bán nhiều hàng hoá này? (dựa vào hình 3) - Kể tên một số lễ hội của các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn - Lễ hội của các dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn được tổ chức vào mùa nào? Trong lễ hội có những hoạt... Đòa lí Tuần: BÀI: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở HOÀNG LIÊN SƠN - I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: HS biết ruộng bậc thang & một số nghề thủ công ở vùng núi Hoàng Liên Sơn Khai thác khoáng sản ở vùng núi Hoàng Liên Sơn 2.Kó năng: - Trình bày những đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của người dân ở vùng núi Hoàng Liên Sơn - Bước đầu biết dựa vào tranh ảnh để tìm ra kiến thức - Biết dựa vào... vùng núi Hoàng Liên Sơn - Nhận xét về màu sắc của hàng thổ cẩm - Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì ? - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời Hoạt động 3: Hoạt động cá nhân - Kể tên một số khoáng sản có ở Hoàng Liên Sơn? - Ở vùng núi Hoàng Liên Sơn, hiện nay khoáng sản - HS dưa vào kênh chữ ở mục 1 trả lời Bản đồ câu hỏi - HS tìm vò trí của đòa điểm ghi ở hình 1 trên bản đồ tự nhiên của... vùng trung du Bắc Bộ nhiều nơi đất trống, đồi trọc ? - Để khắc phục tình trạng này, người dân nơi đây đã trồng những loại cây gì? - Dựa vào bảng số liệu, nhận xét về diện tích rừng trồng mới ở Phú Thọ trong những năm gần đây? - GV liên hệ thực tế để giáo dục HS ý thức bảo vệ rừng & tham gia trồng cây Củng cố - GV trình bày tổng hợp về những đặc điểm tiêu biểu của vùng trung du Bắc Bộ Dặn dò: Phúc…- . MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: HS biết: - Trên đất nước ta có nhiều dân tộc sinh sống và có chung một lòch sử, một Tổ quốc. - Một số yêu cầu khi học môn Lòch sử và. Lưu ý: ở một số bài có sử dụg từ “ lược đồ”. So với bản đồ thì tính chính xác của lược đồ đã giảm đi, các yếu tố nội dung và yếu tố toán học chhưa thật đầy đủ. Vì vậy, không sử dụng lược đồ để đo, tính. tượng lòch sử hoặc đòa lý với một vài đặc điểm của chúng.  Dặn dò: - Chuẩn bò bài: Cách sử dụng bản đồ. Các ghi nhận, lưu ý: Ngày: Tuần: Môn: Đòa lí BÀI: LÀM
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử và Địa lí 4 trọn bộ, Giáo án Lịch sử và Địa lí 4 trọn bộ, Giáo án Lịch sử và Địa lí 4 trọn bộ, BÀI: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (t.t), III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU, CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (t.t), CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ (t.t)

Mục lục

Xem thêm