Giáo án lịch sử lớp 6 cả năm

98 3.1K 2
Giáo án lịch sử lớp 6 cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.1. Về kiến thức: Giúp học sinh nhận thức được: Học sinh cần hiểu rõ học Lịch sử là học những sự kiện cụ thể, sát thực, có căn cứ khoa học. Học lịch sử là để hiểu rõ quá khứ, rút kinh nghiệm từ quá khứ để sống với hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Để hiểu rõ những sự kiện lịch sử, học sinh cần có phương pháp học tập khoa học thích hợp.2. Về tư tưởng. Trên cơ sở những kiến thức khoa học, bồi dưỡng quan niệm đúng đắn về bộ môn Lịch sử và phương pháp học tập, khắc phục quan niệm sai lầm, lệch lạc cho rằng học lịch sử là chỉ cần học thuộc lòng. Bằng nội dung cụ thể, gây hứng thú cho các em trong học tập, để học sinh yêu thích môn học.3. Về kĩ năng. Giúp học sinh có kĩ năng trình bày và lý giải các sự kiện lịch sử khoa học, rõ ràng, chuẩn xác và xác định phương pháp học tập tốt, có thể trả lời được những câu hỏi cuối bài đó là những kiến thức cơ bản nhất của bài học.

Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 Giáo án lịch sử 6 Năm học 2013 - 2014 mở đầu Tuần 1 bài 1 Tiết Sơ lợc về môn lịch sử Ngày soạn: 09.8.2013 Ngày dạy: Lớp 6 1 Lớp 6 2 I. Mục tiêu bài học. : Giúp học sinh nhận thức đợc: - Học sinh cần hiểu rõ học Lịch sử là học những sự kiện cụ thể, sát thực, có căn cứ khoa học. - Học lịch sử là để hiểu rõ quá khứ, rút kinh nghiệm từ quá khứ để sống với hiện tại và hớng tới tơng lai tốt đẹp hơn. - Để hiểu rõ những sự kiện lịch sử, học sinh cần có phơng pháp học tập khoa học thích hợp. . - Trên cơ sở những kiến thức khoa học, bồi dỡng quan niệm đúng đắn về bộ môn Lịch sử và phơng pháp học tập, khắc phục quan niệm sai lầm, lệch lạc cho rằng học lịch sử là chỉ cần học thuộc lòng. - Bằng nội dung cụ thể, gây hứng thú cho các em trong học tập, để học sinh yêu thích môn học. . Giúp học sinh có kĩ năng trình bày và lý giải các sự kiện lịch sử khoa học, rõ ràng, chuẩn xác và xác định phơng pháp học tập tốt, có thể trả lời đợc những câu hỏi cuối bài - đó là những kiến thức cơ bản nhất của bài học. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: Tranh ảnh trong sgk 2. Học sinh: Soạn bài. III. Tiến trình dạy học. ổ . . !"#$ %&'() .*+,-./ * Mục tiêu: HS nắm đợc lịch sử là gì; "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 - Em có nhận xét gì về loài ngời từ thời nguyên thuỷ đến nay? - Em hiểu lịch sử là gì ? - Có gì khác nhau giữa lịch sử một con ngời và lịch sử loài ngời ? - Quan sát hình 1 sgk và cho biết có gì khác nhau giữa lớp học xa và lớp học ngày nay ? - Vậy theo em học lịch sử để làm gì ? - Em có biết căn cứ vào đâu để biết và dựng lại lịch sử ? - Theo em, ngời xa dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử? biết đợc XH loài ngời có lịch sử hình thành và phát triển -> Đó là quá trình con ngời xuất hiện và phát triển không ngừng. - Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. - Lịch sử là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con ngời và xã hội loài ngời trong quá khứ. .-+,0-1./ * Mục tiêu: HS nắm đợc mục đích học tập môn lịch sử. -> Khung cảnh lớp học, bàn ghế có sự khác nhau rất nhiều. Sở dĩ có đợc sự thay đổi đó là do xã hội loài ngời ngày càng tiến bộ, điều kiện học tập tốt hơn, trờng lớp khang trang hơn. - Học lịch sử để hiểu cội nguồn dân tộc, biết quá trình dựng nớc và giữ nớc của cha ông ta. - Biết quá trình đấu tranh với thiên nhiên, đấu tranh chống ngoại xâm để bảo vệ độc lập dân tộc. - Biết sự phát triển của lịch sử nhân loại để rút ra những bài học kinh nghiệm cho hiện tại và tơng lai. . 2!#3'0#&2- -+,/ * Mục tiêu: HS nắm đợc phơng pháp học tập một cách thông minh trong việc nhớ và hiểu lịch sử. - Căn cứ vào các t liệu truyền miệng (truyền thuyết). - Hiện vật ngời xa để lại (Trống đồng, bia đá, ). - Căn cứ vào các tài liệu chữ viết (văn "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 bia) t liệu thành văn . 4 5. - Trình bày một cách ngắn gọn lịch sừ là gì ? - Tại sao chúng ta phải biết lịch sử ? - Dựa vào đâu để chúng ta biết và dựng lại lịch sử ? 67Bài tập - Dặn dò. 1. 89:: Trả lời các câu hỏi trong SGK. 2. ;&<: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài 2. Tiết sau cầm mỗi em 1 tờ lịch blốc. V- RúT KINH NGHIệM Kí duyệt, ngày 15 tháng 8 năm 2013 Hoàng Thế Hiến "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" §inh H÷u Thä - Gi¸o ¸n LÞch sö 6 "¤n cè tri t©n - LËp th©n kiÕn quèc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 ='>? 8 ? =?Cách tính thời gian trong lịch sử Ngày soạn: 16.8.2013 Ngày dạy: Lớp 6 1 Lớp 6 2 I. Mục tiêu bài học. : Giúp học sinh nắm đợc: - Tầm quan trọng của việc tính thời gian trong lịch sử. - Phân biệt đợc Âm lịch, Dơng lịch và Công lịch. 2 . - Bồi dỡng cho học sinh ý thức về tính chính xác và tác phong khoa học trong mọi việc. . - Bồi dỡng cách tính năm, tính khoảng cách giữa các thế kỉ chính xác. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: Quyển lịch 2. Học sinh: mỗi em 1 tờ lịch;soạn bài III. Tiến trình dạy học. ổ . @01A!B. - Lịch sử là gì? Tại sao chúng ta phải học lịch sử? - Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử ? 1C. !"#$ %&'() - Em hãy lấy một ví dụ trong cuộc sống để thể hiện cần phải xác định thời gian ? .=+!:)DEF!? * Mục tiêu: HS nắm đợc tầm quan trọng của việc xác định thời gian trong lịch sử. -> Ngày sinh của mình; ngày mất của ông, bà, "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 - Trong lịch sử có cần xác định thời gian hay không ? - Vậy theo em vì sao phải xác định thời gian trong lịch sử ? - Em có biết ngời xa đã sáng tạo ra những loại lịch nào ? - Dựa vào đâu để ngời xa sáng tạo ra Âm lịch ? - Dựa vào đâu để ngời xa sáng tạo ra D- ơng lịch ? - Theo em, trên thế giới cần có một thứ lịch chung hay không ? Em có biết đó là lịch gì? - Em biết những gì về Công lịch ? - Tính thời gian là nguyên tắc cơ bản trong lịch sử. - Vì mọi sự vật hiện tợng luôn biến đổi không ngừng. Bởi vậy muốn biết và dựng lại lịch sử chúng ta cần phải xác định đợc thời gian. . % FD !GHF ! ? * Mục tiêu: HS nắm đợc cách tính thời gian trong lịch sử -> Họ đã sáng tạo ra Âm lịch và Dơng lịch. - Âm lịch: Căn cứ vào sự di chuyển của mặt trăng quanh trái đất, một vòng là một năm (360 - 365 ngày). -Dơng lịch: Căn cứ vào sự di chuyển của trái đất xung quanh mặt trời một vòng là một năm (365 + 1/4 ngày). =C>I1-' !J ? * Mục tiêu: HS biết cách tính Công lịch- lịch chung của toàn thế giới. - Xã hội loài ngời càng phát triển, sự giao lu giữa các quốc gia, dân tộc ngày càng tăng, do vậy cần phải có một lịch chung. Đó là Công lịch. CN TCN O SCN Theo Công lịch, một năm có 12 tháng (365 ngày) năm nhuận thêm một ngày vào tháng 2 (29 ngày). "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 - Em hãy tính thời gian của các sự kiện ghi trên bảng trong sgk so với năm nay (2011)? + 100 năm là 1 thế kỷ. + 1000 năm là thiên niên kỷ. K4 5. - Em hãy cho biết thế kỷ XXI bắt đầu từ năm và và kết thức năm nào ? - Năm 40,1789,2013 thuộc thế kỷ mấy ? 67Bài tập - Dặn dò. 1. 89:: Trả lời các câu hỏi trong SGK. 2. ;&<: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài 3. V- Rút kinh nghiệm? Kí duyệt, ngày 23 tháng 8 năm 2013 Hoàng Thế Hiến "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" §inh H÷u Thä - Gi¸o ¸n LÞch sö 6 "¤n cè tri t©n - LËp th©n kiÕn quèc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 Phần I: Lịch sử thế giới cổ đại ='>?8? =?Xã hội nguyên thủy Ngày soạn: 26.8.2013 Ngày dạy: Lớp 6 1 Lớp 6 2 6LMN'. : Học sinh cần nắm đợc: - Nguồn gốc loài ngời và đời sống vật chất, tổ chức xã hội của Ngời nguyên thuỷ. - Vì sao xã hội nguyên thuỷ lại tan rã. . Giáo dục cho học sinh vai trò của lao động đối với con ngời. . Bớc đầu rèn luyện kỹ năng quan sát tranh ảnh. 664'O? 1. Giáo viên: 2. Học sinh: Soạn bài 666=A.&. . ổ. 2@01A!B. - Dựa trên cơ sở nào ngời xa đã sáng tạo ra Âm lịch và Dơng lịch ? 1C. !"#$ %&'() - Em hãy cho biết con ngời có nguồn gốc từ đâu ? - Những dấu tích của ngời tối cổ đợc tìm thấy ở những đâu ? - Em hãy cho biết cuộc sống của Ngời tối cổ ? - Quan sát hình vẽ sgk em hãy phân biệt ngời tinh khôn và ngời tối cổ ? (Giáo viên hớng dẫn học sinh so sánh). 4 FGD'PQ ? * Mục tiêu: HS nắm đợc sự xuất hiện của con ngời trên trái đất - Cách đây hàng triệu năm Vợn cổ -> Ng- ời tối cổ - Dấu vết đợc tìm thấy ở: Đông Phi, Inđônêxia, Trung Quốc % FJ+5 ? * Mục tiêu: HS nắm đợc sự khác nhau giữa Ngời tối cổ và Ngời tinh khôn. "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 - Ngời tinh khôn sống nh thế nào ? So sánh cuộc sống với ngời tối cổ ? - Em có biết vì sao xã hội nguyên thủy lại bị tan rã ? Ngời tối cổ Ngời tinh khôn * Hình dáng: -có lớp lông mỏng - Trán thấp, cằm nhô ra - Hộp sọ và não nhỏ - Không có lông - Trán cao, mặt phẳng - Hộp sọ và não lớn * Tổ chức XH: - Sống theo bầy - Sống theo thị tộc .+!DG'N !AG? * Mục tiêu: HS nắm đợc nguyên nhân làm XH nguyên thủy tan rã - Công cụ sản xuất ngày càng phát triển (đá -> kim loại) -> sản phẩm d thừa -> Một số ngời chiếm lấy -> trở thành giàu có. Trong xã hội có kẻ giàu ngời nghèo. => Xã hội nguyên thuỷ tan rã. K4 5. - Bầy ngời nguyên thuỷ sống nh thế nào ? - Đời sống của ngời tinh khôn có điểm nào tiến bộ hơn so với ngời tối cổ ? - Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng nh thế nào ? 6789:7;&<: 1. 89:: Trả lời các câu hỏi trong SGK 2. ;&<: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài 4. V. RSQ1: Kí duyệt, ngày 30 tháng 8 năm 2013 Hoàng Thế Hiến "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" [...]... thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 V- Rút kinh nghiệm: Kí duyệt, ngày 20 tháng 9 năm 2013 Hoàng Thế Hiến "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 Bài 7: TUầN 7: Tiết 7: ôn tập Ngày soạn: 15.9.2013 Ngày dạy: Lớp 61 : Lớp 62 : I Mục tiêu bài học 1 Về... quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 - Chuẩn bị bài mới - bài 8 V- Rút kinh nghiệm: Kí duyệt, ngày 27 tháng 9 năm 2013 Hoàng Thế Hiến "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 Phần hai: Lịch sử Việt Nam (Từ nguồn gốc đến thế kỉ X) Chơng I: Buổi đầu lịch sử nớc ta Tuần 8:... nghiệm: Kí duyệt, ngày 04 tháng 10 năm 2013 Hoàng Thế Hiến "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 Bài 9: Tuần 9: Tiết 9: Đời sống của ngời nguyên thuỷ trên đất nớc ta Ngày soạn: 30.10.2013 Ngày dạy: Lớp 61 : Lớp 62 : I Mục tiêu bài học 1 Về kiến thức: Học sinh cần nắm... tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 2 (2 điểm) 3 (1.5 điểm) 4 (2 điểm) * Tính thời gian (1 đ) - Từ năm 179.TCN đến năm 2012 là 2191 năm - Từ năm 40 đến năm 2012 là 1972 năm So sánh sự khác nhau giữa Ngời tối cổ với Ngời tinh khôn Nội dung Ngời tối cổ Ngời tinh khôn Có lớp lông mỏng, Không có lông, Về con ngời trán thấp, cằm trán cao, mặt nhô, phẳng, Về công cụ sản Bằng... "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 Chơng II Thời đại dựng nớc Văn Lang - Âu Lạc Tuần 11: Tiết 11: Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế Ngày soạn: 19.10.2012 Ngày dạy: Lớp 61 : Lớp 62 : I Mục tiêu bài học 1 Về kiến thức: Học sinh cần nắm đợc: Những chuyển... duyệt, ngày 13 tháng 9 năm 2013 Hoàng Thế Hiến "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 Bài 6: TUầN 6: Văn hoá cổ đại Tiết 6: Ngày soạn: 10.9.2013 Ngày dạy: Lớp 61 : Lớp 62 : I Mục tiêu bài học 1 Về kiến thức: Học sinh cần nắm đợc: - Ngời phơng Đông và phơng Tây cổ đại đã sáng tạo ra những thành tựu văn hoá đa dạng, phong phú, rực rỡ Đã để cho loài ngời một di sản văn... Kí duyệt, ngày 11 tháng 10 năm 2013 "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 Hoàng Thế Hiến Tuần 10 - Tiết 10: KIểm tra Ngày soạn: 13.10.2012 Ngày dạy: Lớp 61 : Lớp 62 : I- Mục tiêu kiểm tra 1 Về kiến thức: - Giúp HS khái quát những kiến thức cơ bản và nắm vững những kiến thức đã học - Nắm vững các sự kiện lịch sử, có hệ thống 2 Về kĩ năng - Biết vận... thời cổ đại ở phơng Đông * Lịch: sáng tạo ra Âm lịch - Con ngời tìm hiểu quy luật của thiên nhiên để làm gì? (GV giải thích thêm) * Chữ viết: họ sáng tạo ra chữ tợng hình - Chữ viết ra đời trong hoàn cảnh nào? (Ai Cập, Trung Quốc) "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 (GV giới thiệu H.11 và lấy ví dụ) * Toán học: - Em hãy nêu những thành tựu về Toán - Phép đếm đến 10, giỏi... 4000 năm -Kỹ thuật chế tác công cụ có gì khác trớc ? 3 Củng cố bài - Thời nguyên thuỷ trên đất nớc ta đợc chia làm 2 giai đoạn: - Ngời tối cổ: khoảng 40 -30 vạn năm - Ngời tinh khôn: 3 - 2 vạn năm "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 Nh vậy hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của lịch sử thế giới - Chúng ta tự hào vì Việt Nam ta là một trong những cái nôi của lịch sử. .. - Giáo án Lịch sử 6 -Theo em, vì sao nhà nớc đầu tiên trong Nin, Sông ấn- Hằng, ) lịch sử loài ngời ra đời ven các con sông 2 Xã hội cổ đại phơng Đông bao gồm lớn ? những tầng lớp nào ? * Mục tiêu: HS nắm đợc trong xã hội cổ đại phơng Đông bao gồm những tầng lớp nào - Quý tộc, quan lại - Em có biết xã hội phơng Đông cổ đại - Nông dân có những tầng lớp nào ? - Nô lệ - Hãy nêu cuộc sống của các tầng lớp . LÞch sö 6 "¤n cè tri t©n - LËp th©n kiÕn quèc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 ='>? 8 ? =?Cách tính thời gian trong lịch sử Ngày soạn: 16. 8.2013 Ngày dạy: Lớp 6 1 Lớp 6 2 . Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 Giáo án lịch sử 6 Năm học 2013 - 2014 mở đầu Tuần 1 bài 1 Tiết Sơ lợc về môn lịch sử Ngày soạn: 09.8.2013 Ngày dạy: Lớp 6 1 Lớp 6 2 I. Mục tiêu bài học. :. quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử 6 ='>K?8K? =K? Các quốc gia cổ đại phơng Đông Ngày soạn: 03.9.2013 Ngày dạy: Lớp 6 1 : Lớp 6 2 : 6LMN'. : Học sinh cần nắm đợc: - Những

Ngày đăng: 18/11/2014, 16:14

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • II- ChuÈn bÞ:

  • II- ChuÈn bÞ:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan