0

Giáo án Địa lí 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

84 644 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:28

Đia lí KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 1 Ngày dạy 12 tháng 8 năm 2010 Tên bài dạy : Làm quen với bản đồ (chuẩn KTKN : 105 SGK: 3 ) A .MỤC TIÊU : (theo chuẩn kiến thức và kó năng ) - Biết bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỷ lệ nhất đònh - Biết một số yếu tố của bản đồ : tên bản đồ , phương hướng , kí hiệu bản đồ (HS khá, giỏi biết tỷ lệ bản đồ ) . B .CHUẨN BỊ - Một số loại bản đồ , thế giới , châu lục VN . C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH 1. Giới thiệu bài mới: Bài học giúp HS biết bản đồ là gì? Và nắm một số yếu tố của bản đồ. 2.Các hoạt động: Hoạt động1: Bản đồ là gì? - GV treo các loại bản đồ lên bảng theo thứ tự lãnh thổ từ lớn đến nhỏ (thế giới, châu lục, Việt Nam…) - GV yêu cầu HS nêu phạm vi lãnh thổ được thể hiện trên mỗi bản đồ. -Xác đònh vò trí hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn - Theo em bản đồ là gì? Bản đồ thế giới thể hiện những gì? -Tiểu kết: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt của Trái Đất theo một tỉ lệ nhất đònh. Hoạt động 2: Yêú tố bản đồ - Muốn vẽ bản đồ, chúng ta thường phải làm như thế nào? Hoạt động cả lớp - HS quan sát. HS đọc tên các bản đồ treo trên bảng. - HS nêu phạm vi lãnh thổ được thể hiện trên mỗi bản đồ. -Đọc thông tin về bản đồ SGK/4 Bản đồ thế giới thể hiện toàn bộ bề mặt Trái Đất, bản đồ châu lục thể hiện một bộ phận lớn của bề mặt Trái Đất – các châu lục, bản đồ Việt Nam thể hiện một bộ phận nhỏ hơn của bề mặt Trái Đất – nước Việt Nam. Hoạt động theo nhóm - Đọc thầm (mục 1.) để trả lời câu Bá Hồng 1 Đia lí -Tổ chức thảo luận nhóm đôi: *Tại sao cùng vẽ về Việt Nam mà bản đồ hình 3 trong SGK lại nhỏ hơn bản đồ Đòa lý Việt Nam treo tường? * Đọc SGK / 5 cho biết bản đồ có những yếu tố nào? * Nêu tác dụng của các yếu tố đó. -Tiểu kết: Đọc được nội dung trên bản đồ * Lưu ý: ở một số bài có sử dụng từ “ lược đồ”. So với bản đồ thì tính chính xác của lược đồ đã giảm đi, các yếu tố nội dung và yếu tố toán học chưa thật đầy đủ. Vì vậy, không sử dụng lược đồ để đo, tính khoảng cách mà chỉ dùng để nhận biết vò trí tương đối của một số đối tượng lòch sử hoặc đòa lý với một vài đặc điểm của chúng. Hoạt động 3: Thực hành vẽ một số kí hiệu bản đồ. - Quan sát bản đồ kể một vài đối tượng đòa lý. - Thi đua vẽ một số ký hiệu trên bản đồ. -Tiểu kết: Nhận biết được các kí hiệu của một số đối tượng đòa lí thể hiện trên bản đồ hỏi, trước lớp - HS đọc SGK, quan sát bản đồ trên bảng & thảo luận theo nhóm - Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả làm việc của nhóm trước lớp - Các nhóm khác bổ sung & hoàn thiện * Tên của bản đồ cho ta biết điều gì? * Trên bản đồ, người ta thường quy đònh các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây như thế nào? * Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì? * Bảng chú giải ở hình 3 có những kí hiệu nào? Kí hiệu bản đồ được dùng để làm gì? - HS quan sát và kể. Ví dụ: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…. - 2 em thi đố cùng nhau: 1 em vẽ kí hiệu, 1 em nói kí hiệu đó thể hiện cái gì. Lớp nhận xét. D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Bản đồ là gì ? Kể một số yếu tố của bản đồ ? - Dặn HS về nhà học thuộc bài xem bài sau . Bá Hồng 2 Đia lí DÃY HOÀNG LIÊN SƠN (Chuẩn KTKN: 119 SGK: 70 ) A .MỤC TIÊU : (theo chuẩn kiến thức và kó năng ) - Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về đòa hình , khí hậu của giải Hoàng Liên sơn: + Dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam:có nhiều đỉnh nhọn ,sườn núi rất dốc,thung lũnh thường hẹp và sâu . + Khí hậu ở những nơi cao lạnh quanh năm - Chỉ được Dãy Liên Sơn trên bản đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam. - Sử dụng bảng số liệu để nêu đặc điểm khí hậu ở mức độ đơn giản :dựa vào bảng số liệu cho sẵn để nhận xét về nhiệt độ của Sa Pa vào tháng 1 và tháng 7. * HS khá,giỏi : + Chỉ và đọc tên những dãy núi chính ở Bắc bộ :Sông Gâm,Ngân Sơn,Bắc Sơn,Đông Triều . + Giải thích vì sao SaPa trở thành nơi du lòch,nghỉ mát nổi tiếng ở vùng núi phía Bắc . • GD BVMT:Phải biết thích nghi và cải tạo môi trường sống mình đang ở và sản xuất . B .CHUẨN BỊ - Bản đồ tự nhiên VN - Tranh ảnh về dãy núi HLS . C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH Bá Hồng 3 Đia lí a.Khởi động : Hát “Cùng múa hát dưới trăng” b- Kiểm tra bài cũ : HS trả lời câu hỏi : - Nêu các bước sử dụng bản đồ? - Hãy tìm vò trí Tỉnh của em trên bản đồ Việt Nam? - GV nhận xét, cho điểm. c- Bài mới 1. Giới thiệu bài mới: GV nêu yêu cầu cần đạt bài học . 2.Các hoạt động: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân - GV treo bản đồ Việt Nam yêu cầu HS xác đònh vò trí của dãy Hoàng Liên Sơn. - Câu hỏi: *Kể tên những dãy núi chính ở phía bắc của nước ta (Bắc Bộ)? *Trong những dãy núi đó, dãy núi nào dài nhất? *Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở phía nào của sông Hồng & sông Đà? *Dãy núi Hoàng Liên Sơn dài bao nhiêu km? rộng bao nhiêu km? *Đỉnh núi, sườn & thung lũng ở dãy núi Hoàng Liên Sơn như thế nào? - GV sửa chữa & giúp HS hoàn chỉnh phần trình bày. -Tiểu kết: dãy núi Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao & đồ sộ nhất Việt Nam. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Yêu cầu HS dựa vào lược đồ hình 1, xác đònh đỉnh núi Phan-xi-păng & cho biết độ cao của nó. - Yêu cầu HS quan sát hình 2 (hoặc tranh ảnh về đỉnh núi Phan-xi-păng), mô tả đỉnh núi Phan-xi-păng . - 1-2 HS thực hiện - HS lắng nghe Hoạt động cả lớp - HS xác đònh vò trí, lớp dựa vào kí hiệu để tìm vò trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn ở lược đồ hình 1. - HS dựa vào kênh hình & kênh chữ ở trong SGK để trả lời các câu hỏi. - HS trình bày kết quả làm việc trước lớp. - HS chỉ trên bản đồ Việt Nam vò trí dãy núi Hoàng Liên Sơn & mô tả dãy núi Hoàng Liên Sơn (vò trí, chiều dài, độ cao, đỉnh, sườn & thung lũng của dãy núi Hoàng Liên Sơn - HS làm việc trong nhóm theo các gợi ý - Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. - HS các nhóm nhận xét, bổ sung. Bá Hồng 4 Đia lí - GV giúp HS hoàn chỉnh phần trình bày. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - GV yêu cầu HS đọc mục 2 trong SGK & cho biết khí hậu Hoàng Liên Sơn . - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời - GV gọi 1 HS lên chỉ vò trí của Sa Pa trên bản đồ đòa lí tự nhiên Việt Nam treo tường. - HS đọc thầm mục 2 trong SGK và trả lời - HS trả lời các câu hỏi ở mục 2 Dãy núi Hoàng Liên Sơn khí hậu lạnh quanh năm. Sa Pa có khí hậu mát mẻ quanh năm, phong cảnh đẹp nên đã trở thành một nơi du lòch, nghỉ mát lí tưởng của vùng núi phía Bắc. - HS lên chỉ vò trí của Sa Pa trên bản đồ Việt Nam. D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - GV yêu cầu HS trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về vò trí, đòa hình & khí hậu của dãy Hoàng Liên Sơn. - GV cho HS xem một số tranh ảnh về dãy núi Hoàng Liên Sơn & giới thiệu thêm về dãy núi Hoàng Liên Sơn: Tên của dãy núi được lấy theo tên của cây thuốc quý mọc phổ biến ở vùng này là Hoàng Liên. Đây là dãy núi cao nhất Việt Nam & Đông Dương (gồm Việt Nam, Lào, Campuchia). DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày Tháng năm 2010 Hiệu Trưởng KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 3 Ngày dạy 26 tháng 8 năm 2010 Tên bài dạy : Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn Bá Hồng 5 Đia lí (Chuẩn KTKN:119 SGK: 73 ) A .MỤC TIÊU : (theo chuẩn kiến thức và kó năng) -Nêu được tên một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn:Thái, Mông, Dao,… -Biết HLS là nơi dân cư thưa thớt - Sử dụng được tranh ảnh để miêu tả nhà sàn và trang phục của một số dân tộc ở HLS: +Trang phục : mỗi dân tộc có cách ăn mặc riêng; trang phục của các dân tộc được may, thêu trang trí rất công phu và thường có màu sắc sặc sỡ… +Nhà sàn :được làm bằng các vật liệu tự nhiên như gỗ,tre, nứa . - HS khá giỏi : Giải thích tại sao người dân ở HLS thường làm nhà sàn để ở : để tránh ẩm thấp và thú dữ. * GD BVMT: Hiểu sự thích nghi và cải tạo môi trường của con người ở miền núi và trung du. B .CHUẨN BỊ - Bản đồ đòa lí VN - Tranh ảnh về nhà sàn , trang phục , lễ hội C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH 1. Kiểm tra bài cũ : HS trả lời câu hỏi : Dãy núi Hoàng Liên Sơn - Hãy chỉ vò trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn trên bản đồ tự nhiên Việt Nam & cho biết nó có đặc điểm gì? - Khí hậu ở vùng núi cao Hoàng Liên Sơn như thế nào? - Chỉ và đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ đòa lí tự nhiên Việt Nam. GV nhận xét, cho điểm. 2- Bài mới: a. Giới thiệu bài - GV ghi tựa bài 1 / HLS – nơi cư trú của một số dân tộc ít người Hoạt động 1 :làm viêc cá nhân Bước 1 : Dựa vào hiểu biết và mục 1 SGK - 2-3 HS trả lời -2 HS nhắc lại - Dân cư ở đây thưa thớt hơn ở vùng đồng Bá Hồng 6 Đia lí trả lời : - Dân cư ở HLS đông đúc hay thưa thớt so với đồng bằng ? - Kể tên các dân tộc ít người ở HLS ? - Xếp thứ tự các dân tộc theo đòa bàn cư trú thấp đến cao ? - Người dân ở những nơi núi cao thường đi lại bằng phương tiện gì ? Bước 2: - GV sửa chữavà giúp HS hoàn thiện câu trả lời kết luận 2 / Bản làng với nhà sàn Hoạt động 2 :Thảo luận nhóm Bước 1 - Bản làng thường nằm ở đâu ? - Bản có nhiều nhà hay ít nhà ? * GD BVMT:Vì sao một số dân tộc ở HLS sống ở nhà sàn ? - Hiện nay nhà sàn ở đây có gì thay đổi so với trước ? Bước 2 : GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời 3 / Chợ phiên , lễ hội ,trang phục Hoạt động 3: làm việc theo nhóm Bước 1 - Nêu những hoạt động trong chợ phiên ? - Kể tên một số hàng hoá bán ở chợ ? - Tại sao chợ bán nhiều hàng hoá này ? - Kể tên một số lễ hội của các dân tộc ở HLS ? - Lễ hội ở đây được tổ chức vào mùa nào ? trong lễ hội có những hoạt động gì ? bằng . -Thái , Mông ,Dao - Thái – Dao –Mông. - người dân thường đi bộ , đi ngựa - HS trả lời từng câu hỏi trước lớp - HS dựa vào mục 2 SGk và tranh ảnh trả lời : - Ở sườn núi hoặc thung lũng . - Có ít nhà - Để tránh ẩm thấp vàthú dữ. - Hiện nay nhiều nơi có nhà sàn lợp ngói . - Đại diện các nhóm trình bày kết quả - Lớp nhận xét bổ sung - HS dựa vào mục 3 tranh ,ảnh về chợ phiên trả lời : - Mua bán , trao đổi hàng hoá - Hàng thổ cẩm , măng , mộc nhó … - Vì đó là những hàng hoá người dân tự làm và tự kiếm được - Hội chơi núi mùa xuân , hội xuống đồng … - Được tổ chức vào mùa xuân ,thi hát , múa sạp , múa còn … - Mỗi dân tộc có cách ăn mặc riêng , thiêu Bá Hồng 7 Đia lí - Nhận xét trang phục truyền thống của các dân tộc hình 4,5 và 6 Bước 2 : -GV nhận xét kết luận chốt lại nội dung bài học . và trang trí công phu màu sắc rực rỡ . - Đại diện các nhóm trình bày kết quả . - Các nhóm khác nhận xét bổ sung , D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : -Trình bày những đđ tiêu biểu về dân cư sinh hoạt , trang phục , lể hội của một số dân tộc ở HLS - Dặn HS về nhà học thuộc bài xem bài sau : HĐXS của người dân ở HLS. DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày Tháng năm 2010 Tổ Trưởng Hiệu Trưởng KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 4 Ngày dạy 2 tháng 9 năm 2010 Tên bài dạy : Hoạt động sản xuất của … HLS (Chuẩn KTKN: 120 SGK: 76 ) A .MỤC TIÊU : (theo chuẩn kiến thức và kó năng) - Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Hoàng Liên sơn: + Trồng trọt: Trồng lúa ,ngô,chè ,trồng rau và cây ăn quả …trên nương rẫy, ruộng bậc thang. + Làm các nghề thủ công :dệt, thêu, đan, rèn, đúc,… + Khai thác khoáng sản : a-pa-tit, đồng, chì, kẽm,… + Khai thác lâm sản : gỗ, mây, nứa,… Bá Hồng 8 Đia lí - Sử dụng tranh ảnh để nhận biết một số hoạt động sản xuất của người dân : làm ruộng bậc thang , nghề thủ công truyền thống , khai thác khoáng sản . - Nhận biết được khó khăn của giao thông miền núi : đường nhiều dốc cao, quanh co , thường bò sụp, lở vào mùa mưa. - HS khá giỏi : Xác lập được mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và hoạt động sản xuất của con người :Do đòa hình dốc, người dân phải xẻ sườn núi thành những bậc phẳng tạo nên ruộng bậc thang; miền núi có nhiều khoáng sản nên ở Hoàng Liên Sơn phát triển nghề khai thác khoáng sản. B .CHUẨN BỊ - Bản đồ tự nhiên VN - Tranh ảnh về dãy núi HLS . C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH I/ Kiểm tra - Nêu các đặc điểm về dân cư , sinh hoạt của các dân tộc ở HLS ? - GV nhận xét ghi điểm II / Bài mới 1 Giới thiệu bài - GV ghi tựa bài 2 / Bài giảng Hoạt động 1 :làm viêc cả lớp - Hãy cho biết người dân ở HLS thường trồng cây gì ? ở đâu ? + Quan sát hình 1 trả lời : - Ruộng bậc thang thường được làm ở đâu? - Tại sao phải làm ruộng bậc thang ? - Người dân ở HLS trồng cây gì trên ruộng bậc thang ? Hoạt động 2 :Thảo luận nhóm Nghề thủ công truyền thống Bước 1: + Kể tên một số sản phẩm thủ công nỗi tiếng của một số dân tộc ở HLS? + Em có nhận xét gì về màu sắc hàng thổ cẩm ? + Hàng thổ cẩm dùng để làm gì ? - 2 –3 HS trả lời - HS nhắc lại - HS dựa và kênh chữ ở mục 1 trả lời : - Trồng lúa ,ngô , chè …. ở nương rẫy ruộng bậc thang . - ở các sườn núi . - Giúp cho việc giữ nước chóng xói mòn . - Trồng lúa , ngô , chè … và cây ăn quả - Nhóm thảo luận trả lời : - Dệt , may , thêu , đan lát , rèn đúc …. - Có hoa văn độc đáo màu sắc sặc sỡ bền đẹp - Khăn , mũ ,túi , thãm Bá Hồng 9 Đia lí Bước 2 : GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời Hoạt động 3 : Làm việc cá nhân Khai thác khoáng sản Bước 1 : Quan sát hình 3 và mục 3 SGK - Kể tên một số khoáng sản ở HLS ? - Ở HLS hiện nay khoáng sản nào được khai thác nhiều nhất ? - Mô tả quy trình sản xuất phân lân ? - Tại sao phải bảo vệ , giữ gìn và khai thác khoáng sản hợp lí ? - Ngoài khai thác khoáng sản người dân còn khai thác gì ? Bước 2 : - Giúp HS hoàn thiện câu trả lời - GV chốt nội dung bài như SGK - Đại diện các nhóm trả lời câu hòi - Các nhóm khác bổ sung - Apatít , đồng , chì , kẽm … - Là apatít ,đây là nguyên liệu để sản xuất phân lân . - 2 –3 em nêu . - Vì khoáng sản dùng làm nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp . - Khai thác gỗ , mây, tre , nứa ….mấm ,mộc nhó . - Một số HS trả lời các câu hỏi trên . - Vài HS đọc lại D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Người dân ở HLS làm những nghề gì ? nghề nào là chính ? - Dặn HS về nhà học thuộc bài xem bài sau. DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày Tháng năm 2010 Tổ Trưởng Hiệu Trưởng Bá Hồng 10 [...]... và mùa khô Hoạt động 3 : Làm việc cá nhân - Buôn Mê Thuộc mùa mưa vào những tháng nào? Mùa khô vào những tháng nào ? - Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa , là những mùa nào ? - Mô tả mùa mưa và mùa khô ở Tây Nguyên ? - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời 15 - HS dựa vào mục 2 và bảng số liệu trả lời -Mùa mưa vào càc tháng : 5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 Mùa khô vào các tháng 1 ,2 ,3 ,4 ,10 ,11 ,12 - Có hai... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… Câu 3 : Kể tên một số lễ hội nổi tiếng của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… Bá Hồng Đia lí 35 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 14 Ngày dạy18 tháng 11 năm 2009 Tên bài dạy : Hoạt động sản xuất của người dân Ở ĐBBB (chuẩn KTKN : 1 24 SGK: 1 03 ) A MỤC TIÊU : (theo chuẩn... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… Tổ Trưởng Ngày Tháng năm 2009 Hiệu Trưởng KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 13 Ngày dạy 12 tháng 11 năm 2009 Tên bài dạy : Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ Bá Hồng Đia lí 32 (chuẩn KTKN : 1 23 SGK: 100 ) A MỤC TIÊU : (theo chuẩn kiến thức và kó năng) - HS biết đồng bằng Bắc Bộ là nơi dân cư tập trung đông đúc nhất... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày Tháng năm 2010 Tổ Trưởng Hiệu Trưởng Bá Hồng Đia lí 16 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 7 Ngày dạy 23 tháng 9 năm 2010 Tên bài dạy : Một số dân tộc ở Tây Nguyên (chuẩn KTKN: 121 SGK: 84 ) A MỤC TIÊU : (theo chuẩn kiến thức và kó năng ) -Biết Tây Nguyên có nhiều dân tộc cùng sinh sống (Gia- rai, Ê –... , các nhóm khác bổ sung Đia lí - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bò bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ 34 DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… Tổ Trưởng Ngày Tháng năm 2009 Hiệu Trưởng Phiếu học tập Nhóm : …… Câu 1 : Đánh dấu X vào câu trả lời đúng... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày Tháng năm 2009 Hiệu Trưởng Bá Hồng Đia lí 24 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 10 Ngày dạy 22 tháng 10 năm 2009 Tên bài dạy : Thành phố Đà Lạt (chuẩn KTKN: 122 SGK: 93 ) A MỤC TIÊU : (theo chuẩn kiến thức và kó năng) - Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Đà Lạt: + Vò trí: nằm trên... Bài giảng 3 Khai thác khoáng sản Hoạt động1 :Làm việc theo nhóm Bước 1 : quan sát hình 1 hãy + Kể tên một số con sông ở Tây Nguyên ? + Tại sao các sông ở Tây Nguyên lắm thác nhiều ghềnh ? + Người dân ở Tây Nguyên khai thác sức nước để làm gì ? + Chỉ vò trí nhà máy thủy điện Y a li trên lược đồ hình 4 và cho biết nó nằm trên con sông nào ? Bước 2: - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày 4 / Rừng... khu vực Tây Nguyên trên bản đồ đòa lí VN : giới thiệu TN là vùng đất cao , rộng lớn gồm các cao nguyên cao thấp xếp tầng lên nhau - HS chỉ vò trí các cao nguyên trên lược đồ hình 1 SGK - Hãy chỉ trên bản đồ đòa lí VN treo tường - Dựa vào bảng số liệu xếp các cao nguyên theo thứ tự từ thấp đến cao ? HỌC SINH - 2 3 HS trả lời - HS nhắc lại - HS quan sát lược đồ - 2 3 em chỉ vào lược đồ - Đọc tên các... trồng - Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi loại cây gì ? Bá Hồng Đia lí Bước 2 : - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp - Vì sao ở vùng Trung du Bắc Bộ có những nơi đất đồi trọc ? - Để khắc phục tình trạng trên người dân nơi đây trồng những loại cây gì ? * GV liên hệ thực tế giáo dục HS ý thức bảo vệ rừng 13 - HS trả lời - Vì rừng bò khai khác cạn kiệt , do đốt phá rừng , làm... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày Tháng năm 2010 Tổ Trưởng Hiệu Trưởng KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 6 Ngày dạy 16 tháng 9 năm 2010 Tên bài dạy : Tây Nguyên (Chuẩn KTKN : 121 SGK: 82 ) A MỤC TIÊU : (theo chuẩn kiến thức và kó năng ) - Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về đòa hình , khí hậu của Tây Nguyên : Bá Hồng Đia lí 14 + Các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau Kon tum, Đăk . Hồng 9 Đia lí Bước 2 : GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời Hoạt động 3 : Làm việc cá nhân Khai thác khoáng sản Bước 1 : Quan sát hình 3 và mục 3 SGK - Kể tên một số khoáng sản ở HLS. Trưởng Ngày Tháng năm 2010 Hiệu Trưởng KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 3 Ngày dạy 26 tháng 8 năm 2010 Tên bài dạy : Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn Bá Hồng 5 Đia lí (Chuẩn KTKN:119 SGK: 73 ) A .MỤC. Ngày Tháng năm 2010 Tổ Trưởng Hiệu Trưởng Bá Hồng 15 Đia lí KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 7 Ngày dạy 23 tháng 9 năm 2010 Tên bài dạy : Một số dân tộc ở Tây Nguyên (chuẩn KTKN: 121 SGK: 84 ) A
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lí 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Địa lí 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3, , C.Các hoạt động dạy- học

Mục lục

Xem thêm