TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÝ 2015 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

154 10.7K 30

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2015, 14:50

 !" !#$%&'( )*+,!- ./.!012134 56"789 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề :;<=7!(8,0 điểm) >?(2,0 điểm)   !"#$%&'%()*+ ,##- >?(3,0 điểm) .%'/'0/+12+30453'(6789:$( 678;#&'% <1=##(+"51>5?5@'%A$%B'% #-'CAD$?!$:#8(' >?(3,0 điểm) E%+'@15'5F;1G$2#82H </   I J K L M N O P   ;1GQ P E K N O PK  K L K J  P M RS#Q## KM LN NP OP P NP KP MN IJ JI NP KL T/825G(045$%B'% BU+"5)S8V"11G3S#82H;4,W$ +"5) :)@(2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) >?&ABACDEFCGH6IJKL6CC?M6(2,0 điểm) <+$? !"#2+XYX+:$C+:+:+G& '%($?8/"#-?Z >?&ANACDEFCGH6IJKL6C>6IFBE(2,0 điểm) E[#$5?\A>5]3+'5?#S 8^);5?'5?#$8/8+%15)$5?>5]$? __________OJ__________ CPQR6CSC56ITGUFQVWX6IJYRZR[?A\6N]FERJCRSC56IIR^RJCPFCILJC_`A   `]$'Qa.@+/% DQ   !#;$a&bb;0;&'( bb; 01<2 56"7.CcR" d e$  A _B1;#c#%051#(E5b=#6>5? V1B1;#$1#(=#d;1G%3S#$ G=#3'@e:%35/G#(f _R67B1;#0W%D$$g8(+"G8C3( V1#(6$#%B1;#5'5': +"3\0/h#G'@(iG<? ;#b39:j _B1;#c# $'0%/</9k2$<5`*8 %B1;#8%8*$D-/%-0%/'B1;#c#% % /$'4688l>5]-%'8%8*$ D-X/@%$'4.4B1;#%$'D-/%$ 5)@1=#A/%$\829:,5@382;#3 82<?'j _<-%'8D-38%8*QC?3+:#3V8% _B1;#c#%051#(E5be,5?5 1+6%3m^3-/3'5+1j _B1;#e+D$-?55G()*2/DG e''@VX+V8[-8 PK PK PK PK PK PK A Đặc điểm chung của địa hình Việt Nam: _B;?5$)* _B;V5*D- _#!"#(1=##( _5/G#6#U%e Giải thích hiện tượng xâm thực mạnh ở miền núi:k%0451#( l8%%/VD$?3#(0C0W%D$VDn++^3?5$) *D@3X5(+#V8843S#$485() *+,##- PK PK A !EQ\6C" Phần lãnh thổ phía Bắc Phần lãnh thổ phía Nam o-#Q<%$+G6789: D6?9-Y6 o9"517+4Q _p451=##(d;1G <9qP P E3$%#(C5/ G#-#(C+:6 $#%1G_I/rN P E3+ GD%G1fE#(-$ C o-#Q<%$+G678;# D6?9-Y6 o9"517+4Q _p45#V4,-%3 >5  s#    d;1  G  <9qK P E3 0C/$%DP P E3+G D%G1tfE#(#$ 0C PK PK I  _.4Q`1'/5+"5$\ 1#(3#(CX5 %$?^/3%$$8lG 41?5A/%$  5) @ 4 1 $ C  \ 829:,5@ _.45+"5$\4,-% #(3$8lG4 ?5A/%$5)@, -%$1\82;#3\ 82<?' I?f_66C>6" _u#(C+:0S8+[:d9-Y6f _`D-670W%D$X5iG PK PK PK A Cg6I`R6C" _Y-'CAD$?!Q;#-'CAD$?!3 0%ILP%'CX5D$P0#dJ1@'CVQ`)3</ 93Ev5R%3);jfk]+e+"[0%P0#$#Gv'C7 +" _.CAX5Q<7S#-'CAV 30%NIOw#Ixs# _ .CA#!8('QRS8(''CAB;V3 0%PP15Vxs# _EG'C8^5G$%G#y%#(QEG'C8^ 5Gy%#(z1QY(#2[#(mA#(0C2[#( - R^RJCPFC" _Y-D$?!Qk%0451=##(S#3 )*:3D%5/G+" _R:#8('Qk%0451=#l8%%/D$?3S#48 53)*Dn+,#3#V884 PK PK PK PK PK PK A T/Q82H5G(04589: &QB#(C1G,5@V8dI/rN P E31G5+q P P Ef PK PK A &hNRi?Tj" k-+"5)QpS8dE/eS80/0C%"#f {5l5QE,/30%]3=##i Ck6lmJQ _;1G5+%0CX538y%#(d.@15[#f _RS#5+20CX538y%#(d.@15[#f I?f_66C>6" |<5G(1=##(0451=##( |E5#(C+:#(C-au/ 0@0=#%+"S# K d.35#}~ \PKf PK PK PK PK &A nFTRi`" _-#Q&)#(C+:$)+c'C`)3/8#X<?+:$9: 5+G3<5•5@$9:+G _3VQB(C+:?5$)*V83A5$?5 $;$)+c.`+c8h38('#$5#€<8$(+" 9:+GX#^C3X5%VQ•y38('j PK PK J  _p453'CAQ;1#(#G#(C-3#D% #(9a#(-=##X5Y-'CAD$?!3 A53X5'CRC3&#3E?3El53<23R^;#j _.4QE\1#(%$^/#(C3/$8l%$ 5)@1341$C _p%/'Q</3':3+(j _E#G'@Q 3'2#5@3+6%j R^RJCPFC" _EV‚y _p451#(#(C-d9"51V41f PK PK PK PK PK PK &A &BRJKo _@QE5V8C,3 3-,#A3X5%$045 _@0,6GQE5V8}335?15C183D5 .5?#S8^)Q _.5?#Q<?D1\d;s#OJIJI15Gy8 -JIƒf<y%eD1\'5?##-dEe#AM15 f _S8^)Q; s#l?D1\,5sD%' sD1\)d;s#PPKM15f`cs#) #PPPPP\ I?f_66C>6"p//3332+18/8s -08e pR[6qC\q" _@\8AGQ9%135CD€\13)#\# V@@\!D^Q9%135CD€'D-/e>5@ @\',5VQ=?#-8/"3D5?G830/y%>5? _9$54+%1$5?\ _&/%D^~[%#]l8D PK PK PK PK PK PK PK PK r PP !" .„&…b†k‡EBˆˆ†<‰† <`H;``ŠH 7s p`u†.b<E`‹<RŒ•;&RŽ<••;&`‘E`’<`“;& ;”Y`‘EPJ_PK 56"•HR– CtRIRB6"NP8*d0C0"e%Xf  >?uTRi`  ;5~i0_,6G~ K !cN\EWB6C" jjjjjjj  +<+$?/#-5)%G<-'%%  48l?8se,5V0=5%G >?vuTRi`  $5%-G,5V0=5% s#>5  +<+$?X#s31-8/"C18(9:<5 9Ge`)EY~i$%@'8/"0_,6G (9:<59G >?vuTRi` k$%HB1;#36?Q p"/—5G)+c'C`)/#-X )+c$? +p"/5#D5y%/V8Q5#•5@$ 5#( >?3vuTRi` E%+'@15Q E˜E‹•<’;&.u;`™Y<•†;&;ŒŽE`š;<`›†<`ˆ;``œ;p…;`<• EžH;ŒŽE<H&…H…†‰;PPK_Pd2Qƒf w` .C?xyF  z   <7'@ PP3P PP3P PP3P PP3P ;$ IM3L IK3J II3K I3L ;%$;$ JM3 JM3M JN3N JO3I E@l5%$ K3 L3O M3M N3 BU+"5)#X"1'?72V57'8=#%8 y%$8l0%-PPK_P +;4,W$'?72V57'8=#%8 y%$8l0%- `•< R5~Q<'S'vD^H~B1;#;$,5V+&/%D^ !#;$a&bb;0; ; *9${< .=;!<*|9)1r 21"34 56JCR"}BZP  L  >?  ]RW?6I Ri`  u a Nêu ý nghĩa kinh tế - xã hội của vị trí địa lý nước ta 1,0 _BX0Q |BV54S%%5/$8/" 0dDnf _BX,6GQ |B-%X50154S%5'@%$+3 S8/ 5$(8/"/%05 |;#G!+1>5](C;#b9" C~iV>5]%C5G,?D38/" 0$+%1V P3K P3K P3K b Trình bày các thế mạnh của nguồn lao động ở nước ta? Tại sao trong những thập niên gần đây nước ta phải tăng cường xuất khẩu lao động. 1,0 _; #-5)%GQ |.@SQCdDŸ[f3#}s#-S+7'5#2 15%G |EVSQ El(3'/-%301#',5V8%8*EVS %G$?$SdDŸ[f _ ;8se,5V0=5%GQ |&88l#'[W81$#%$s548% e%G |;c#%VS5)%G$G48>5@ P3K P3K P3K  vu 1 Phân tích những thành tựu của hoạt động xuất khẩu những năm qua 1,0 _; $5%-G,5V0=5Q |&/,5V0=5s$^>5/s#dDŸ[f |E2V5$,5V0=58%8*3D-$'5?"D2 V5dDŸ[f |<e,5V0=5D-3#GdDnfj P3K P3K P3K 2 Trình bày về tiềm năng, hiện trạng phát triển công nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ? Đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào đối với vùng Bắc Trung Bộ? 2,0 a Những tiềm năng, hiện trạng phát triển công nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ 1,5 _<X#sQ |YG'@$5?0%/' Sa5)5?15 C_#_5w'a5)%GD)D$%32@ 3X# s?1#G'@'CdDŸ[f _`1-8/"Q |<%(/$C180/8/"',5V4 15,?D3C18203+C'dDŸ[f |<5?32V5C18(4D% P3K P3K M   -XX5010i543@$'UX5+7%  480—  |BVXsS(S58/"dDŸ [f  |E/5#C18($<`%/_9—#.23 B3`5/'8=#5?#C%/0/5`5c# %(0]"##X<5'US%8/ " P3K P3K P3K b Ý nghĩa của đường Hồ Chí Minh đối với vùng Bắc Trung Bộ 0,5 _<*=?'8/"0/5?18<?38+@- D3$#-C# _E(8/"%CC_<?3$%-v0=56 #"se%2//X P3K P3K  u a Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam. Kể tên các tỉnh của Đồng bằng sông Hồng, phân tích các thế mạnh về tự nhiên của đồng bằng này 1,5 _p"/—)+c'C`) )+c 'C `))# / —QBi*3 9: ;3` k23`{3`$;#3;#3</93;9$ <$8@`$;G3<$8@`A _/#-X)+c$?Q |V8('#$5#€#D1?5)+c54S %8/"C18 |p4535)54S%8/"C183% C3D5dDŸ[f |9"QB(y+"$+"54S%5C)3/+:? '3D5 |p%/'QYG'@%-//0"Q/C353 054S%8/"C18 P3K P3K P3K P3K P3K b Kể tên các trung tâm du lịch ở nước ta theo các cấp trung tâm Quốc gia và trung tâm vùng 0,5 _<5#D5•5@Q`$;G3<$8@`)EY3`53 $;¡ _<5#D5(dDŸ[\I5#D5f P3K P3K & vu 1 Vẽ biểu đồ 1,5 _BU+"5)Q |9"5)#XQE"#0%+"5)'5Q 9"5)"1'?72V57'8=#%8 y%$8l0%-PPK_P N  |BU+"5)#XQ?5l5,/0%/s#3+"5 )323*3'@15+"5)  !"#$%&'() (*+'%&, ! %.+)/0102345'%&6/01 2 Nhận xét và giải thích về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn nói trên: 1,5 a Nhận xét: 1,0 _E2V57'8=#%y%$8l0 %-PPK_P'?7Q |p5%$;$#—]%V38$05 ;$3V8V$05@l5%$dDŸ [f |T5Q#—]05;$3s—]05 %$;$$05@l5%$dDŸ[f P3K P3K P3K b Giải thích: 0,5 |.5?"+$8(S8'5?"7'X0 e%%-1? |k%>5/#v3G48>5@ ~6I >?•>?•>?•>?& u !v" )*+d &b &b€•012 56"‚.CcR" d¢.£Jf O  E5 ;GD5 "#  uT A&ƒ6T„FC…fO?JKE6IxR[FN^Ex[`5RJKGt6I†6G‡FJB ZYILˆ‰RQBE u xBVX?5%1+%1#Ce$ 5? _`VX?5X+%1#CeQ |<-#V+c'/#Ce |<-Cn##Ce _;5?Q |;$>5/C183C -Cn##Ce,5s3 -#V+c'/DnX52D% -#V\ |<-#V+c'/#Ce$ -Cn##Ce?X545>5Q045+ 7y%X5,V53d+6%3m^f$?$ s3,V5VS5G'@eD$ @G8/"0 PK P3K P3K P3K ACŠ6IJCBfT~RFHFƒ?ZBET]6IJCDEF\F6IY6CSR6CJO †6G‡FJBxYIR^RJCPFCA u _.?72V5%Gy%/$0 |&#w]%G%05C3#3 18<sw]%G%05C18$ ,?D05D^ |.5?"D5?A4# o& E'5?"D$D%1>5/ C183A4#>5/C 18A4# P3K P3K P3K  vuT ACg6I`R6C6G‡FJBTB6IqC\JC?f6IYfFY6IF‹CR[? Œ?^6„6656I6ICR[q6CR[JT‡RA u _E/48%$?345CS8+@8(S82 /('/ BD^Q<?;5?Q$83Z3%'53)53+A3+A ' C;#9GQ%'53$83X53#34523+A ' 3l#35C)?' _E2V5#(^ ?7>5] „)+c'C`)$k5?;#<59G# GD1*Z53#D1*#( _<#(^S0/@2e=?#-%- G43/8D^C18+$+%>5 C' ;e31%7C' /(3V$  /—89:$/—8;#$?$#G $15>5 P3K PK P3K P3K P3K PK P [...]... …………………… 15 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MƠN ĐỊA LÝ 2015 (CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm a) Ngun nhân thi n nhiên phân hóa Bắc Nam Đặc điểm thi n nhiên phần lãnh thổ phía Bắc * Ngun nhân Câu - Lãnh thổ kéo dài hơn 15 vĩ tuyến, càng vào nam góc nhập xạ càng tăng… 1 - Ảnh hưởng của gió mùa đơng bắc, bức chắn địa hình và các khối khí khác… (2.0 * Đặc điểm thi n nhiên... thời gian giao đề 14 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MƠN ĐỊA LÝ 2015 (CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) Câu 1 (2,0 điểm) a) Vì sao thi n nhiên nước ta phân hóa theo chi u Bắc Nam? Tóm tắt đặc điểm nổi bật thi n nhiên phần lãnh thổ phía Bắc nước ta b) Khối khí nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Đợ Dương tác đợng đến khí hậu nước ta như thế nào? Câu 2 (2,0 điểm) a) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nhận... hoạt đợng đánh bắt và ni trồng của nước ta năm 2000 và 2010 từ biểu đồ đã vẽ và giải thích HẾT Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) trong khi làm bài ĐÁP ÁN - ĐỀ SỐ 02 Câu I Ý 1 Nợi dung Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Đơng Bắc Đặc điểm đó ảnh Điểm 1.0 25 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MƠN ĐỊA LÝ 2015 (CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) (2,0 điểm)... TÂY NINH KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Mơn: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 180 phút (khơng tính thời gian giao đề) 24 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MƠN ĐỊA LÝ 2015 (CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) ĐỀ THI THỬ Câu I (2,0 điểm) 1 Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Đơng Bắc Đặc điểm đó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu vùng? 2 Trong việc sử dụng lao đợng... Atlat Địa lí Việt Nam trong khi làm bài) ĐÁP ÁN – ĐỀ THI SỐ 01 Câu Ý Nội dung Điểm I 1 Nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam Giải thích tại sao địa hình đời núi nước ta có ảnh hưởng đến tính đa dạng sinh học? 2,00 (3đ) Đặc diểm chung của địa hình Việt Nam: - Địa hình đồi núi chi m phần lớn diện tích (3/4 diện tích), nhưng chủ yếu là đồi núi thấp 0,25 29 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MƠN ĐỊA... cần cù, sáng tạo có tinh thần ham học hỏi, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ 0,25 21 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MƠN ĐỊA LÝ 2015 (CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) - Chất lượng lao đợng ngày càng được nâng cao nhờ những thành tựu phát triển trong văn hóa, giáo dục và y tế b Hạn chế: - Thi u tác phong cơng nghiệp, kỷ luật lao đợng chưa cao - Lao đợng trình đợ cao còn ít, đợi ngũ quản lý, cơng... 0,25 0,25 1,00 31 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MƠN ĐỊA LÝ 2015 (CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) nghiệp lớn nhất cả nước So với cả nước, Đơng Nam Bợ có: Nhiều trung tâm cơng nghiệp lớn nhất cả nước - Chi m ½ số trung tâm cơng nghiệp có quy mơ trên 150 nghìn tỉ đồng 0,25 - Chi m ¾ các trung tâm cơng nghiệp có quy mơ từ 40 đến 120 nghìn tỉ đồng 0,25 - Giá trị sản xuất cơng nghiệp của các tỉnh chi m tỉ trọng... triển giao thơng vận tải vùng biển của nước ta Tại sao phải tăng cường hợp tác với các nước láng giềng trong giải quyết vấn đề biển và thềm lục địa? 1.5 * Thế mạnh tự nhiên phát triển giao thơng vận tải vùng biển của nước ta: 0.25 26 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MƠN ĐỊA LÝ 2015 (CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) - Vùng biển nước ta nằm trên đường hàng hải quốc tế nối liền Thái Bình Dương với Ấn Đợ... bậc, chi m tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành dịch vụ 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,5 0 0,5 0 0,2 5 Câu 4 (3.0 a) Vẽ biểu đồ Vẽ biểu đồ đường và cợt (loại khác khơng cho điểm), có tên biểu đồ, chú giải, đúng tỉ lệ (Khơng có tên biểu đồ hoặc chú giải trừ 0,25 điểm, tỉ lệ trục ngang khơng đúng trừ 0 ,50 điểm) 17 1,5 0 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MƠN ĐỊA LÝ 2015 (CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)... phẩm là ngành cơng nghiệp trọng điểm ? 12 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MƠN ĐỊA LÝ 2015 (CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) 2 Kể tên các trung tâm cơng nghiệp của khu vực Trung du miền núi bắc bợ nước ta? Vùng trung du miền núi bắc bợ có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào để phát triển cơng nghiệp? Câu III ( 2,0 điểm ) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy : 1 Trình bày quy mơ và cơ cấu . jj jjjjjjjjjj LM(IN%)9QjjjjjjjjLM(IN%)94Qjjjjjjjj j K  8 Câu Đáp án Điểm Câu 1 (2.0 điểm) a) Nguyên nhân thi n nhiên phân hóa Bắc Nam. Đặc điểm thi n nhiên phần lãnh thổ phía Bắc O-/0 _R670W%D$2Ki5?3$$%#48,-$sj _u#(C+:3+[:$/0@00/j OP'%&%0%0F1AQRFIST _;1G5+P P E_K P E3+G1s#3_I/-1 GrN P E _E>55+"5$1#(E/%$1 #53%$A413C 4 5 4 5 5  5  . !" !#$%&'( )*+,!- ./.!012134 56"789 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề :;<=7!(8,0 điểm) >?(2,0 điểm)  . ;3` k23`{3`$;#3;#3</93;9$ <$8@`$;G3<$8@`A _/#-X)+c$?Q |V8('#$5#€#D1?5)+c54S %8/"C18 |p4535)54S%8/"C183% C3D5dDŸ[f |9"QB(y+"$+"54S%5C)3/+:? '3D5 |p%/'QYG'@%-//0"Q/C353 054S%8/"C18 P3K P3K P3K P3K P3K b Kể tên các trung tâm du lịch ở nước ta theo các cấp trung tâm Quốc gia và trung tâm vùng 0,5 _<5#D5•5@Q`$;G3<$8@`)EY3`53 $;¡ _<5#D5(dDŸ[I5#D5f P3K P3K &

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • SẢN LƯỢNG THỦY SẢN PHÂN THEO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH BẮT VÀ NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ 2010

  • --------------HẾT-------------

  • SẢN LƯỢNG THỦY SẢN PHÂN THEO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH BẮT VÀ NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ 2010

  • --------------HẾT-------------

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan