Tuyển chọn các đề thi đại học môn hóa học từ năm 2007 đến 2014 (có đáp án)

117 1,334 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 15:19

  !"#$%$&'() '"* +,   ! "#  $ % &'!# ! "# !(!)#*+,-.'/)  -0!/  1/ -23/ /-/ 456  78).  9  $ % $ % 9   . . .  :9;%9<=>&':9?%) # :9<@9<@>9?%:&-,.:@%)0! +,A(#BC))DE#EFF+3-3-77GEG E-#H&'DE#-!#,-=%EE0  I#)<-<J#/KDE#GEI#L M#N OD(#BC))EFFF)  -,&-&E/ ,=-%E/ -=%-&E/ /-?@-&E/ 4PQ7)0   C 9  0  9   RK/  :/ 0 9    :&-@?S  :?/S  :&-@?/?/-%:,&E +*,$  !GDTEU#B#758J  -  $-  -J#R  /  !  "#  V-    -  !  "#  % / - ! "#-0-J#R  / /-  -J#R  - ! "# % / $  DTEUB# WJ#M*)  -J#R  -  % B7BX +,ADU23 ;9  ! "#)23 9 #*D O   -/ 0!/ -R/ /-Y/ 0!923 ;9 0!923 9  UH723 9 )23-#RB# WJZ#-YG 78R +0,K6(#B# ! "#[V  0 ; -0-0 ; 0V-V % 0-V$ % -0 @  ? V-\ ! "##* 7],)  -V  0 ; -0 @  ? V-0 ; 0V/ V  0 ; -V % 0-0/ -0-0 @  ? V-0 ; 0V/ /-V % 0-0 ; 0V-V$ % / 7], !(#^Z)CH!CH![V73-  0 ; -\!#ZAB7BY +1,#.&& ! "#.).&& ! "#0!# ! "##*#8@-??#M /V+_#>#0 ! "#` O)  -&-,?/ ./ -&-?/ /-&-?/ 9009   &   aH! GE#_##H!C_#   # :/,%-?9& a/?@:@-??:&-&?0 0 :&-?B7BX +,0#B##_7!CF#MH7b#c#H7J![23)de23)1e23)$e23)V/ b#B##_7F) ! "#-6(#_7*23"7B!fJ#)  -%/ ./ -/ /-;/ 23"7BCJ#23#*EUZ#B##_7)23)de23)$e23)VAB7BX +2,K8c6(#_7BaU `CTB6![23 9 >23e0! 9 >0!e23 ;9 >23 9 /0_7#M 34758J!)  -23) 0!0  / 23) 230 ; / - 230  ) 0!0  / /- 0!  )  230 ; / AB7B0[g0! 9 #*E*CH!Z23 ;9 G*#23 9 23 ;9 +5,d58BP#5Ch7) JiC34!#758TGj  -YB# WJ23 ;  % !*/ YB# WJ0!!*/ -YB# WJ23   ; !*/ /-YB# WJ  $ % _#-*/ d58Y9   k ))75TG78X +,7#Ml#*#G8#7iUOJ#G8#Z5M-B# W#JB# W#Jmm!TE#7/K7iUl-)7N7Nn(##B#!CF (0--VN%&-%%<'e,-=@?').?-,;'e#)/#%-%?l758))J  ! "#V!*!#%-=?!(/0G8##M!!P#l)  -0  :00V % /   V0a0  0 ; / -  V0  0a0 ; / /-  V0   % 0/ 4P#7)0   C  ^ V  [C[^[:%&-%%<>.[,-=@?[;?-<?@>.@[.?-,;>.%:;-;,.[,-=@?[-%,[ ; :;[,[[.#G8#7iU)0 ;  ,   V KB# WJ m o0opo0o9V o0V9op &-&?&-&?  o0V :<,o:;&66BB7B)V  0  AB7B0 +,0#B##M6![73-3-3#-73-/$(#_7#MB# W#J !)  -%/ ;/ -/ /-./ 6789:;4<=>>8?@789:;4<=??7@??7:;4<=>789<A :;4<=>>8? BC:;4<= +,06Z+#!CDB[4!#^Z → ql → qk → q0 ; 0/#Ml-kN)  -0 ; 0  )0  :0  / 0 ; 0)0 ; 0  / -0 ; 0  )0 ; 0/ /-0 ; 00)0 ; 0/ 4!#^Z0 ; 0  0 ; 00 ; 0B7B0 +*,0E0 )(68!*cQ7l+Y   ; --23 ;  % -0!!##M rk/0k) ! "#V -!MCs-MC#7NG1/456U#B#7585C) )/dNG1+  --23-0!/ -23-0!/ --23 ;  % -0!/ /- -  Y-  23- 0!/ Y   ; --23 ;  % -0! -CO to → Y   ; --23-0! NaOH + → -23-0!AB7BX +,A(#BC))!#l!#0  )  #*tT6(Z8);[%/KDE# E#N OD(#BCl ?NDE#E0  !#I#Om!T/0G8#7iU# l)  -0 ;  =  ; / 0 ;  % / -0 ;  =   / /-0 ;  = /  0 >  :;>% 0 >  :;>=#G8# 0 ;  =   0 ;  =   9%-?  ;0  9%  R[9<:@9%:.AB7BX +0,0?-,@\!#ZlZ#8#-#IB# WHJ00 ; !#,-=!(# \!#Z/0G8##M!!P#l)  -0  :0a0/ 0 ; 0/ -0 ≡ 0a0/ /- 0 ; a0  a 0 o0900 ; 9o0  090  9   o9%? o9==9%& ?-,@ ,-= aa]o:,)0  :0a0 0*D On5(#8.  !((n).<      :,-=a ?-,@>.<:&-&=  :,0  :00 +1,0#B#!CF(1: -l1:.,-k1:<)o1:.</AiT##B#!CF(n N38c  -ulukuo/ ouuluk/ -kuuluo/ /-uluou k/ Xv )-o!#*wY38cF!(iT]o k-l!#*wY38cF!(iT#k]l -l!##!g;3bcB675iT#l] SxCiT38cn N)ouuluk +,K#GT7-#65!M7Z7B7  -T7i V0-G#*)nT#c#/ T7i VV ; -G#*)n T#c#/ -T7i V0-#*)nT#c#/ /-T7iV0*#5C/ AB7B0[T7i V0-#*)nT#c# +2,0y!7VaRB# WJJ# -!# ! "#l);-;@E  I#/KD E# ! "#  $ % #N OD!) ! "#l)  -.?&/ ,?/ -@&/ /-;&/   %  [& ?  [& ? - [ &-; &-&,? - H O H SO mol H Na Ba ddX OH V Na Ba + − + +   → → = →    B7B)R +5,(#BC))%-%#M\!#ZlZ#8#!#657z#BC#t+%-%=E0  I #);-@J#/VH!#%-%7#MlB# WJ ! "#VH758) )-!#%-=!(#\!#Zk)#M\!#Z1/KF#l)  -3C77/ 3C77/ -677C3/ /-3C3/ Xc)B7Bl)363Z#8##I[0      9  0  9    363 : 363 a./ 0 a  >;:&-&?: 0 > 363 :%#G8#7)0 %  =    0)Y 4P#o0op9Vo0V9op &-&?&-&? o0V :<@ o :<0   ? 00 ; AB7BR +,0?& ! "#!#^Z#{+B# WJ YV ; _#Y   ! "#V ; !# @#H/V+_#># ! "#!#^Z` O)  -&-&/ & &/ -&-&./ /-&-&/ 4!#^ZY) Y :&-& 4! :&-&.0  :&-AB7BX +,KF);&& ! "##8R  & )V& !# ! "#l/0  ! "#l)&& ! "#Y  $ %  ; & !#Hk/AD!#HkJM gB"#)  - ?</  ,/ - ,./ /- <?/  ;   %    ; % [&-&; [ &-&% [ &-&; [ &-&;   [ &-&@ [ &-&< [&-&< K xmol BaSO Al Ba Ba ddX Y Al OH SO OH OH x + + + + − − −        → + →     +          HJM Y ; JMC  a :;/ Y ;9 &-&<9:&-&%/;:&-&;: ,AB7BX +,dC3_#7C3)73#m!#H758O7  -0   ? 0a0:0  / 0  :0a0a0   ? / -0 ; 0a0:0  / /- 0  :0a0a0 ; / Xv )B7B0 +*,ADU0! 9  ! "#0!$ % #*D O  -23/ V/ -/ /-R/ 75J#0!)GB# WJJ#*)23 AB7BY +,KcF-!CF(+#*+") @; < 0! ) @? < 0! /V!CFU(!g#+) @;-?%/K)7N7Nn|6(!CFU#+" @; < 0! )  -,'/ ?&'/ -?%'/ /-,;'/ 4P)'|6(!CFU# @; 0!'|6(!CFU# @? 0!).a7Zg @;9.a@?:@;-?%:&-,;B7B)X +0,XySEI#Q7l+33)}!(68c3!*-!#E k/Xyk) YV ; _#Y   ! "#V ; !#.H/EL ! "#758J.@)#E1/A(#BC))E1!#-%EE0  I #)%-?J#/4B"#S  - / .;-%%/ -?-@&/ /-=-<@/ +1,0*D OVIDrD)G#B##ME  -V ; -$  -0-0  / V  -V  -0  -0 % -  / -V ; -  -V  -0 % -  / /-V  -0  -  -0  -  / +,));-Q7l+23-)1 ! "#  $ % `-!# ;%%EI#) ! "##8!(/4B"#)  -<-?/ .&-,/ -=-<=/ /-,-?/ +2,0#MlB# WJ ! "#V-6!*#G# ! "#!##Mrk )#M\!#Z1/01B# WJYV ; _#Y   ! "#V ; !##M\!#ZK/0#M KB# WJ ! "#V!##Mk/0Ml#*D)  -00:0  / 0 ; 00:0  / -0 ; 00:0a0 ; / /-00 ; / +5,$(7#MZ#8#-+7i#M!#!#*#O#G8#7iU0 %  =   -m!B# W #J ! "#V)  -?/ ;/ -@/ /-%/ +*,~63lG-#I-#*t(Z6J; ?)758)7B 3)!(#\!#Z/0*F!#G8##M!7O7Jlj  -/ ?/ -;/ /-%/ +*, ! "##8&-&0! 9 -&-&; 9 -0 • )C$ % • /K|(#B#!( #* ! "#)?-%;?/4B"#)CN)  -&-&;)&-&/ &-&?)&-&./ -&-&.)&-&;/ /-&-&)&-&?/ +*,7#M\!#Zl7iU#*3^3#*#G8#7iU)0 ,  =   -B# W#JV) JV/RH#lB# WJV -6(  !#6(l758)l #tB# W#JV3tT6(.[./0G8##M!!P#l)  -0 @  ? 0  / 0 @  % 0  / -0 ; 0 @  ;   / /- 0 ; 0 @  % / +**,0B# WJ0  #!(le#B# WJ ! "#0#!(k/ VH!#B# WJ ! "#!(l#€#!(k/#*D)  -/ 1/ -Y/ /-23/ +*,0-<3758))J YV ; _#Y   ! "#V ; !# @Y/0G8##M!!P#3)  -0/ 0  :0a0/ -0a0/ /-0 ; 0/ +*0,07ZgBP##758|7#[V  9;   - → ¬  V ; / n+#FN-(#758!x  -nF=N/ 5N/ -nF@N/ /-nFN/ +*1,06Z+758[V0•l•V0 ; •k•VV ; /l)k#*D)  -V)V0/ V  0 ; )V0/ -V0 ; )V  0 ; / /-V )V  0 ; / +*,AD!? ! "##Z#8#l+.-%'#N O.&& ! "#0 ./0G8#7iU#l)  -0 ;  ? V/ 0   , V/ -0 ? V/ /-0 ;  , V/ +*2,0B#E#*D#O+Q7)  -V ; )0/   $)0  / -0  )  / /-w) ; / +*5,#l7iU#*7Nn(##=;-,'B# WJ#3tT 6(.[.m!T#H!6B#t!# y!M#+7i#!/KF#l)  -a3C77/ -;a3C!/ -!/ /- ;a 3C73/ +,0Q73+‚HH7!B# WJJ##*  $ % )b#B#!#Q 71+!#l)k/A(#BC)) &@Q716!*M7W)657z #BC)E ! "#V& !# ! "#K*+#V&-&?/0G8# #M!!P#l)k)DE# ! "#C|GBD  -0   ? )0 ;  , / 0 ;  , )0 %  < / -0   ? )0 %  < / /-0 %  < )0 ?  / +,A!.3#J.;-=3#*  $ % _#)b#B#H758J B#i-!# 363/T!6!M#758363B)  -??'/ ?&'/ -@-?'/ /-,?'/ +,)))Q7l+23) ! "#0&'-!# ! "#k/V+#230   ! "#k).?-,@'/V+7Nn#0   ! "#k)  -%-%'/  ,<'/ -=-.'/ /-.?-,@'/ +*,0*F!!#x#--Z#8#-#I)+7i#M!#!)7iU# #b#*7Nn(##@= ='j  -/ ;/ -%/ /-?/ +,0t O0!  #*D7iT#M#5#B# ! "#FT6![  -!#^Z-^Z-33-33#/  r8-!#^Z-ƒ!#^Z-33/ -6##^Z-33-33#-!#3C#/ /-!#^Z-r8-33-!#3C#/ 78DE4>F(GH$%+I(6 câu, từ câu 45 đến câu 50), +0,0#B##M#*#G8##M!6![0  a0  le0  a0  a0  ke0  a 0a0   1e  0 ; a0  aa0  a0 ;  oe 0 ; a0a0   K/ V\ #M  B#  W # J 0!  ) ! "#)!)  -l-k-o-K/ l-1-K/ -1-o-K/ /-l-k-1-K/ +1,0%-%=EE0I#}!(68!*c=6rH7585C ))/E!#6!758#*t(6J&/0G8##6r)7NnD E##E0  Q7E6!758)  -23e,?'/ 23   ; e,?'/ -23   ; e@?'/ /-23 ;  % e,?'/ +,c#T758B#J#(J!#l-#t!#3 !CM/B) )#Ml!#?-@E0  I#)?-%J#/0*F!#G8##M!7O7J lj  -?/ %/ -;/ /-/ +2,0Q7l+)23) ! "#  $ % _#-*H#B#7585C) )-!# ! "#k)7N23G/0M#* ! "#k)  -$ % )23$ % / $ % -23  $ %  ; )23$ % / - $ %  )  23  $ %  ; /  /-$ % / +5,d3 OD#H!f\!#Z736#m!#H758O7  -0  :00 ; 00 ; / 0  :000 ; / -0 @  ? 0:0  / /- 0 ; 00:0  / +0,K6(#B#Z6![Z-Z6#-Za@-@-Z3-Z#7-Z3-\Z) !#Zij  -KZ)Z3/ KZ6#)Za@-@/ -KZa@-@)Z#7/ /-KZ6#)Z3/ 78DE4>F+I(6 câu, từ câu 51 đến câu 56), +0,0#B#[1 9 -$ 9 -V 9 -23 9 -d 9 /K8cEB5 N)  -d 9 ]$ 9 ]23 9 ]V 9 ]1 9 / $ 9 ]V 9 ]1 9 ]d 9 ]23 9 / -1 9 ]$ 9 ]V 9 ]23 9 ]d 9 / /-d 9 ]$ 9 ]V 9 ]23 9 ]1 9 / +0,K#GT7-3#m!#H  -#77/ 77a.a/ -77aa/ /-#!3/ +0*,#% %Q7l+23   ; -0   ; )Y   ; B# WJ ! "#V_# -6! 758!##Mr#*(.@/ADU))% %l758TG-75 O.&-=Y/K)7N7Nn3(#0   ; Q7l)T!6!M##B#75 8).&&'  -?&-@,'/ &-;;'/ -@@-@,'/ /-;@-,.'/ +0,AD!)c #*.%y!#M„#N.? ! "#& /0t6( #y!#M„F)  -%-=/ ,-/ -@-&/ /-?-?/ +00,0B#7#M `C#M) JiCm!#*E…Ej  -0 ; -23  -  / 0 ; -1  -d  / -0 ; -1  -  / /-0 ; -d  -  / +01,KtT6(h#HmT7| b!(#BM7)#W#N6(hGb!(#B/0MiC T)iC!#*!(#B)  -67/ #7/ -#/ /-#ƒ3/  !"#$%$&'2() '"1 +,~63Z#8#l#*t(Z6J0 % )@-?/0&lB# WJ;&& ! "#. !*/0G# ! "#6!758!#=#Mr/0G8##M!#l)  -0  :0a0  a0a0 ; / 0  :0a0a0  a0 ; / -0 ; a0a0:0a0 ; / /-0 ; a0  a0a0:0  / +,l)7B))-Q7+36300   ? )0 ; 00 ;  ! "# V.!*/KDE# ! "#V(D!#N O)  -%&&/ ;&&/ -.?&/ /-&&/ +*,#M# OD)mJ##8s#U!)  -V  0 ; )0/ V  0 ; )V ; d % / -V  0 ; )0  / /- V0 )0  / +,#M\!#Zl . )l  m!#*(7iU@&0/l . #*5n758J[V- V-V  0 ; /l  758JV!*G758V/0G8##M!#l . -l  N)[  -0 ; a0-0 ; a0a0 ; / 0 ;   0a-a0a0 ; / -a0a0 ; -0 ; a0/ /-0 ; a0-a0a0 ; / +0,Kh7345C758*P#)  -;  9  $   → q  9$  / 230  9  $ → q23$90/ - ; 9w9   → q9w  9  / /-0  9V → qV09V0 9  / +1,0?-<Z#8#lB# WJ ! "#0-6!7585C))! # ! "#k/†)CZ ! "#k#<-??!(/$(#G8##M!8J#G8# 7iU#l)  -?/ %/ -/ /-;/ +,0G8#Z5M###)0   9. /##*!# `C+‚#  -/ / -3/ /-3/ +2,0M\!#Zl#*#G8#7iU0 %  @  % B# WJ ! "#V!*37Zg 758[0 %  @  % 9V•q19k/ADBHkg#N0!!*-6! 758)#MKHk-1-K)#B#7#M\!#Z/(7iU#K)  -%%0/ ?=0/ -=0/ /- =0/ +5,VT7i));%-@?Q7+V ; )0!V ;   -!#Q7Elt(#l 6JE.=-=/(0!V ;   Q7N!)  -=-@&/ &-?&/ - =/ /-<-%&/ +,0 `C#B##M[V % 0-V %   $ % -V0-0  -230  -Y0 ; /$(#M `CB# WJ   ! "#R  )H)  -?/ %/ -./ /-;/ +,!*Q7!#+0 ; )0   ? b#B#  $ % _#-I.%&  0g6(33 !#()  -%/ / -./ /-;/ +,X! "#l#8#B#[23 ;9 -  % $ − -V % 9 - 0 − /0 ! "#l)7N![ adNB# WJ  ! "#V-!*!#&-@,EEI#) &,He adNB# WJ  ! "#R0  -!#%-@@H/K|(#B#!(! ##G# ! "#l)}!Bg#G##t#*J#CZ  -;-,;/ ,-&%/ -,-%@/ /-;-?/ +*,Q7l+#M\!#ZZ#8#/0l758J?&& ! "#./ $!758-!#Q7k+!(###C#)!#/0) !!#IFB# WJV -6;-;@E  I#/Q7l+  -)363/ 363)!/ -)!/ /-363/ +,0Y)7N![ adNB# WJ  ! "#V-6E  e adNB# WJ  ! "#V ; `-6CEV  657zU !CM/‡!T \)C)  -:C/ C:/ -:%C/ /-:C/ +0,A!*@-&0 ; 0J@-&0   ? #*  $ % )b#B#-T!6!M758363B ?&'/(363))  -@-&/ %-%/ -=-=/ /-?-/ +1,0Q7+& 0)& 0B# WJ Y  _#YV ;  ! "#V ; -!*/$!#B#7585C))-(Y ))  -%;-/ .&-=/ -@%-=/ /- @/ +,XySEE0I#}!(68c Q7r+0!-23   ; IT #/$!#B#7585C))-!#El/Xy)ElIF)  ! "# 0  g)%H/4B"#S)  - &/ &-=<@/ -&-%%=/ /-&-%/ +2,0#B##M6![0 ; a0  a0.-0  :0a0-0 ;   0a0;-0  :0a0  a%/ V\#M758))J   V-#O657z)[  --;-%/ .--%/ -.--;/ /-.-;-%/ +5,K.@-&M3!^Zh65!M#M3!^ZHT!6!M758E3 3!^Z)<&'/4B"#)  -@-,;/ ;;-&&/ -?-%@/ /-<-,&/ +,K7iUl#**)*##C/0.?-&lB# W J ! "#V-#G# ! "#6!758!#.<-%!(/0G8##l)  -  V0 ;  @ 0/   V0  0/ -  V0   % 0/ /-   V0 %  = 0/ +,0#B##iBP#[ V  9;   → ¬  V ; .   9w   → ¬  w $  9   → ¬  $ ; ; V   → ¬  V   % % C|B76!M\#i*P#"#!CD "#)[  -.--;/ -;-%/ -.-;-%/ /-.--%/ +,0 `C#B##M[!#^Z-3!^Z-6##^Z--^Z/$(#M `C758 BZ)  -;/ %/ -/ /-?/ +*,0 `C#B##M[73--73C#!-73-3/$(#M `C758 #JV ! "#)  -;/ / -./ /-%/ +,0 `C#B##M[23-23  -23$ % -23 ;  % -23  $ %  ; -23   ; /$(#M `C"*B# WJ ! "#V ; _#-*)  -;/ ?/ -% /-@/ +0,KZa@-@#m!#H758O  -0a0    a0V  a0/ 0a0   % a0)a0    a/ -0a0   % a0)  Va0   @ aV  / /-  Va0   ? a0/ +1,V!CFU#!CF(l#*#M!g33#.6  6  7 @ ;6  ;7 @ %6 . -!CFU#!CF(k#*#M! g33#.6  6  7 ? /†FHBP#\!CFUl)!CFUk!#FH  -/ #B"/ -/ /-#x/ +,0#B# ! "##*#O+[V  0 ; .-  $ % -0;-V ; %/4B"7##B# ! "##6r7H73#m!nB675)[  -;--%-./ %-.--;/ -.--;-%/ /- -  ;-  %- ./ +2,A(#BC))&-&Q7l+0 ;  @ -0 % -0DE#0M7NDE#0 % -! #%-&0  #B#DE#EI#Om!TT)B76!M/Kt(#l6JE)  -.-</ ?-=/ --/ /- / +5,758#J[ ! "#0- ! "#0!V ;   - ! "#V ; _#-!/ )  -Y/ 1/ -23/ /-Y/ +*,0 `C#B##M[-0V ;   -$ ; -V$ % -V  $ ; -  $ % /$(#M `C)H 758J ! "#R0  )  -%/ @/ -;/ /-/ +*,A(#BC))Q7+!#l)k)+‚HH7#!-!#&-; 0  )&-%?  /_B#-#&-?Q7B# WJV -!##H& ?   /0G8#7iU#l-k)[  -0   @   -0 ;  =   / 0   @ -0 % / -0 ;  @ -0 %  = / /- 0   @ -0 ;  = / +*,A(#BC))3l-!#6(0  6(  /VH!#lB# WJ  Y  _#YV ;  ! "#V ; -66(YM7(N6(l`758/0G 8##l)  -0/ 0 ; 0/ -0  / /-0   ? 0/ +**,0 `C#B##M[0-0 ; 0-0 ; 00   ? -0-0   ? -00 ; /$(#M `C758BZ)  -;/ @/ -%/ /-?/ +*,l)!#7i*#E*wwC*wwY/0 ,Q7+l) 1B# WJ  ! "#0-6&-@,EE  I#/_B#-# <lB# W J  ! "#  $ % `-gDE#E6#H EI#/l)  -R/ 0/  -$/ /-/ +*0,0758*P#[2390!$ % •23$ % 90!/K758F5C  -6cU23 9 )6c*0!/ 6cU23 9 )6cU0! 9 / -6c*23)6c*0!/ /-6c*23)6cU0! 9 / +*1,06Z+#!CDBQ€F)7Zg758[ V l + → 23  q k + → q23  $ %  ;  1 + → R$ % /0B#  ! "#l-k-1N)[  -230 ; -  $ % _#-*-RV ;   / 230 ; -  $ % _#-*-R0  / -230  -  $ % _#-*-R0  / /-230  -  $ % `-RV ;   / +*,A(#BC))!##8#-#Il-!#  )0  JtT6(Z 8);[/0G8#7iU#l)  -0   @   / 0   @ / -0 ;  =   / /-0 %  .&   / +*2,K?-@6rJ-%!!ˆ+!*m!TG#*GE-! #Q7r/0B# WJ  ! "#0-57*Q7El)#7N G4/AD(#BC))l)4#NSEE  I#/4B"#S)  --=&/ ;-;@/ -;-&=/ /-%-%=/ +*5,0Q7Y-23) ! "##80!V ;   )YV ; /$!#B#7585C) )-!#Q7r+)[  -23-0!-Y/ Y-0!-Y/ -Y-23-0!/ /-Y-23-Y/ +,V!CFU#!CF(l#*|6(33##B#7iJ77),/$(T# !CFUkm!Z6(T#!CFUl)=/0B#!CF(l)kN)H6( T!!CFU#!CF([  -23)0/ V)0/ -Y)0/ /-Y)d/ +,))23 ;  %  ! "#  $ % ` # ! "#l./0 23 ) ! "#l . m!TG#*GEH7585C))-!# ! "#l  #8#M)  -23  $ %  ; )  $ % / 23$ % / -23  $ %  ; / /- 23$ %  )   $ % / +,A(#BC))Q7+l)k-!#6(0  6(   /K)7N7Nnm6(#l)kQ7N)  -,?')?'/ &')=&'/ -;?')@?'/ /-?&')?&'/ +*,0;-@B# WHJ ! "#V ;  -6-%EEl657zU !CM-I #/El)  -V  / V  / -V  / /-V/ +,)H,-,%Q7-Y?&& ! "#Q70.)  $ % &-=! # ! "#l)=-,;@EE  I#/0G# ! "#l!#!()  -;=-<;/ .&;-=?/ -?-<?/ /-,,-=@/ 78DE4>F(GH$%+I(6 câu, từ câu 45 đến câu 50): +0,A(*Q7+Y).@23   ; m!TG#*GEH758 5C))-!#Q7rl/0lB# WJS ! "#V.6;-;@E   I#/4B"#S)  -.?&/ .&&/ -&&/ /-;&&/ +1,A(#BC))##l!#& 0  )& ;  /lB# WJ E#3tT6(.[.!#657z\!#Z !CM/KFP#l)  -a3C!/ 3/ --aA3C77/ /- a 3C77/ +,0_7#M345C758BP#)  -0!9 ! "#230 ; / 239 ! "#0/ -239 230 ; / /- 0!  9  230  / +2,#*D#m!#H7Z7B7T7i ! "#)  -Y)/ V)23/ -0!)Y/ /-)1/ +  5, 0  `C  #B#  #M[  0 @  ?   73-  0 @  ? V   -    V0  0-  0 ; 0  0- 0 ; 0  0  V  /$(#M `CB# W#J ! "#0)  -%/ / -;/ /-?/ +0,06Z+#!CD*6!Q€F)7Zg758[K•l•k•1•3C 3/0B##Mk-16Z+FN)[  -0   ? -0 ; 0/ 0 ; 0-0 ; / -0 ; 0-0   ? / /- 0   % -0 ; 0/ 78DE4>F+I(6 câu, từ câu 51 đến câu 56): +0,B#Z#8#l0!!*-6657z\!#Z !CM)3kt (Z#k6JE</0G8##M!#l)  -0 ; a0a0 ; / 0 ; a0  a0a0 ; / -0 ; a0a0 ; / /-0 ; a0  a0  a/ +0,l-k)#B# ! "#!(#!##b#*#B#758*P#6![ l9k0 ; •l0  9k0  ek9l0  •k0  9l/dBD!b)[  -wk 9 #*E*Zl 9 / lU#k 9 / -l#*EUZk/ /-wk ;9 #*E*Zl 9 / +0*,0 `C#B##M[0 ; -Y  $ %  ; -  -1  --0 ; /$(#M `C#*E#M …E)  -?/ / -;/ /-%- +0,0.;-?Q7#B#Y-0-23B# WJ  ! "#  $ % `* m!TG#*GE-!# ! "#l),-=%EE  I#/0G# ! "#lm! TG#*GE#!(/4B"#)  -%-@/ %?-?/ -%=-=/ /-%, / +00,0H758BaU5C7TB23•0!)[2390! 9 •23 9 90!e~ & 23 9 >23:•&-%%S-~ & 0! 9 >0!:9&-;%S/$!MT#!z#7TB23a0!)  - @@S/ & &S/ -&-,=S/ /-&-<S/ +01,6(#i#758B#"#t7W!#)  -T/ B76!M/ -#Mb#B#/  /-+/ "JGKLMN$OK$G !"#$%$&'5'P0 K-6GQ$GL$%G!RSGTOK$G+@++ +,0Ml#*#G8#7iU0 ;  ,   V))M)! ! "#/KFP#l)  -#C/ ‰a77#/ -Ša77#/ /-3C 3/ +,K#B##M[230  -230 ; -23V ;   -23V ;  ; -23$ % -23  $ %  ; /$(#M#*#5EB)E U)  -/ %/ -?/ /-;/ +*,U))6rlIT##NSEE0I#-6!758!#&-=% 23)&-&E0  /0G8##l)B"SN)  -23   ; )&-%%=/ 23 ;  % )&-%/ -23)&-%/ /-23 ;  % ) &-%%=/ +,Q7El+  )0   % #*t(6J3);-,?/Xyl}!V!*-!#Q7 Ek#*t(6J3)?/T!6!M#758B)  -?'/ &'/ -?&'/ /-%&'/ +0,0& Q7l+3-Z#8#-#I-HH7! `C+‚B# W J  ! "#YV ; V ; -!*!#;-%Y/3l)  -0)0   ? 0/ 0 ; 0)0   ? 0/ -0   ; 0)0 ;  ? 0/ /-0) 0 ; 0/ +1,X`C+#B##M7iU#t#*FH#B"7i#c#)[  -2-0  -  /   -  -V ; / -  -2-  $/ /-0- ; -   $/ +,ADU))&& ! "# % &-)#Mr)!i!3#NSEE0   % I #/4B"(D!#S)  - ;%%/ -%&/ -%-%=&/ /--@==/ +2,0#B##M0le0   ? ke0 ; 01e0 @  ? 73K/X`C+#B##M#6r7 H73En NB675)[  -k-K-1-l/ l-1-K-k/ -K-k-l-1/ /-k-K-l- 1/ +5,dBD!)6!iCUj  -VT6G#363M7Z‚6J##*#O7iU(/  K#GT7#*D#!CDB#M„L)#M„r/ -$(!CFU7iU363Z)#8#!G)6(#‹/ /-$57z#758)7B#M„)„)3/ +,0 . Y).&& ! "#+0!V ;   &-;)YV ; &-;/$!#B#7585C ))g!#  #Mrl/VH!#  lB# WJ  ! "#0g! #&-;;@EEI#/4B"# . )  N)  -&-?%)? @/  &=)?-%;/ -= &)?-%;/ /- &=)? @/ +,Kc#H-73# OD65!M  -c3^-#M T#L-%aX)!(#|KVK/  c7C#!-c#)#M T#L-%aX/ -773aƒ3-#M T#L-%aX)7##/ /-c3^-c3^)!(#6i!@@@/ +,0&363l#*7iU().&&0B# WJ;&& ! "#V./$!75 8-#G# ! "#!#;-#Mr/0G8##M!#l)  -0   ? 00:0  / 0 ; 00:00 ; / -0  :00  00 ; / /- 0  :000   ? / +*,0M OD)GE0  z)  -V  $ ; /  ! "#  $ % x_#/ - ! "#V_#/ /-0/ +,V!CFr##!# ODm!#H)  -#7#M#8B# WJ#MB/  #7#M#8B# WJ#MU/ -U7#M)!CFU/ [...]... sinh ra trong quỏ trinh ny c hp thu ht vo dung dch Ca(OH)2 (d) to ra 40 gam kt ta Nu hiu sut ca quỏ trinh lờn men l 75% thi giỏ tr ca m l A 48 B 58 C 30 D 60 Cõu 43: iu ch c 78 gam Cr t Cr 2O3 (d) bng phng phỏp nhit nhụm vi hiu sut ca phan ng l 90% thi khi lng bt nhụm cn dựng ti thiu l A 40,5 gam B 81,0 gam C 54,0 gam D 45,0 gam Cõu 44: Cho m gam hụn hp gm hai cht hu c n chc, mch h tỏc dung va vi... thớch hp chuyn ht thnh ete thi tng khi lng ete thu c l A 6,45 gam B 5,46 gam C 4,20 gam D 7,40 gam + (0,02 mol), Mg2+(0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl (0,02 mol), Cõu 23: Mt cc nc cú cha cỏc ion: Na HCO3 (0,10 mol) v SO42 (0,01 mol) un sụi cc nc trờn cho n khi cỏc phan ng xay ra hon ton thi nc cũn li trong cc A l nc mm B cú tớnh cng vnh cu C cú tớnh cng ton phn D cú tớnh cng tm thi Cõu 24: Cụng thc ca triolein... khớ thoỏt ra Bit th tớch cỏc khớ o iu kin tiờu chun Phn trm th tớch ca Cl 2 trong hụn hp trờn l A 25,00% B 88,38% C 11,62% D 75,00% - HT THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2007 Khi A M 930 Cõu 1: Cho t t dung dch cha a mol HCl vo dung dch cha b mol Na 2CO3 ng thi khuy u, thu c V lớt khớ ( ktc) v dung dch X Khi cho d nc vụi trong vo dung dch X thy cú xut hin kt ta Biu thc liờn h gia V vi a, b l: A V... ancol cú khi lng ln hn khi lng M l 1 gam t chỏy hon ton M thu c 30,8 gam CO2 Cụng thc v phn trm khi lng ca X ln lt l A CH3CHO v 67,16% B HCHO v 32,44% C CH3CHO v 49,44% D HCHO v 50,56% THI TUYN SINH CAO NG NM 2010 Mó thi 268 I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40 cõu, t cõu 1 n cõu 40) Cõu 1: Cho 1,56 gam hụn hp gm Al v Al 2O3 phan ng ht vi dung dch HCl (d), thu c V lớt khớ H 2 (ktc) v dung dch X Nh t t... xay ra s kh: 2H2O O2 + 4H+ + 4e D anot xay ra s oxi hoỏ: Cu Cu2+ + 2e Cõu 60: Thuc th dựng phõn bit 3 dung dch riờng bit: NaCl, NaHSO4, HCl l A NH4Cl B (NH4)2CO3 C BaCO3 D BaCl2 THI TUYN SINH CAO NG NM 2011 Khi A Mó thi 259 Cõu 1: Cho cỏc polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutaien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) v (6) t nilon-6,6 Trong cỏc polime trờn, cỏc polime... m1 = 0,71 Th tớch dung dch HCl ó dựng l A 320 ml B 80 ml C 240 ml D 160 ml Cõu 37: Hụn hp khớ X gm 0,3 mol H2 v 0,1 mol vinylaxetilen Nung X mt thi gian vi xỳc tỏc Ni thu c hụn hp khớ Y cú t khi so vi khụng khớ l 1 Nu cho ton b Y suc t t vo dung dch brom (d) thi cú m gam brom tham gia phan ng Giỏ tr ca m l A 16,0 B 32,0 C 3,2 D 8,0 Cõu 38: Cho m gam Mg vo dung dch cha 0,12 mol FeCl 3 Sau khi phan ng... mỏy qua dung dch Pb(NO 3)2 d thi thy xut hin kt ta mu en Hin tng ú chng t trong khớ thai nh mỏy cú khớ no sau õy? A NH3 B CO2 C SO2 D H2S Cõu 60: Khi cho lng d dung dch KOH vo ng nghim ng dung dch kali icromat, dung dch trong ng nghim A chuyn t mu da cam sang mu vng B chuyn t mu vng sang mu C chuyn t mu da cam sang mu xanh luc D chuyn t mu vng sang mu da cam HT THI TUYN SINH CAO NG NM 2012... ht vi Na (d) thi s mol H2 thu c l A 0,15 B 0,20 C 0,10 D 0,05 + Cl2 (dử) + KOH (ủaởc, dử) + Cl 2 Cõu 52: Cho s phan ng: Cr X Y Bit Y l hp cht ca crom Hai cht X v to to Y ln lt l A CrCl2 v Cr(OH)3 B CrCl3 v K2Cr2O7 C CrCl3 v K2CrO4 D CrCl2 v K2CrO4 Cõu 53: Phỏt biu no sau õy l ỳng? A Axit glutamic l thnh phn chớnh ca bt ngot B Amino axit thuc loi hp cht hu c tp chc C Cỏc amino axit thi n nhiờn hu... H2 d (xỳc tỏc Ni, un núng) to ra butan? A 6 B 5 C 4 D 3 Cõu 60: Kim loi Ni u phan ng c vi cỏc dung dch no sau õy? A MgSO4, CuSO4 B NaCl, AlCl3 C CuSO4, AgNO3 HT D AgNO3, NaCl THI TUYN SINH CAO NG NM 2014 M 729 Cõu 1 : Tờn thay th ca CH3 - CH = O l A metanal B metanol C etanol D etanal Cõu 2: Cho kim loi M phan ng vi Cl2, thu c mui X Cho M tỏc dung vi dung dch HCl, thu c mui Y Cho Cl2... loi kim M vo H2O d, thu c 1,344 lớt khớ H2 (ktc) Kim loi M l A Na B K C Li D Rb Cõu 20: in phõn dung dch hụn hp CuSO4 (0.05 mol) v NaCl bng dũng in cú cng khụng i 2A (in cc tr, mng ngn xp) Sau thi gian t giõy thi ngng in phõn, thu c dung dch Y v khớ hai in cc cú tng th tớch l 2,24 lớt (ktc) Dung dch Y hũa tan ti a 0,8 gam MgO Bit hiu sut in phõn 100%, cỏc khớ sinh ra khụng tan trong dung dch Giỏ tr . r8-!#^Z-ƒ!#^Z-33/ -6##^Z-33-33#-!#3C#/ /-!#^Z-r8-33-!#3C#/ 78DE4>F(GH$%+I(6 câu, từ câu 45 đến câu 50), +0,0#B##M#*#G8##M!6![0  a0  le0  a0  a0  ke0  a 0a0  . KZ6#)Za@-@/ -KZa@-@)Z#7/ /-KZ6#)Z3/ 78DE4>F+I(6 câu, từ câu 51 đến câu 56), +0,0#B#[1 9 -$ 9 -V 9 -23 9 -d 9 /K8cEB5. .&;-=?/ -?-<?/ /-,,-=@/ 78DE4>F(GH$%+I(6 câu, từ câu 45 đến câu 50): +0,A(*Q7+Y).@23   ; m!TG#*GEH758 5C))-!#Q7rl/0lB#
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển chọn các đề thi đại học môn hóa học từ năm 2007 đến 2014 (có đáp án), Tuyển chọn các đề thi đại học môn hóa học từ năm 2007 đến 2014 (có đáp án), Tuyển chọn các đề thi đại học môn hóa học từ năm 2007 đến 2014 (có đáp án)

Từ khóa liên quan