0

Tuyển chọn các đề thi thử đại học môn hóa của trường chuyên Nguyễn Huệ

23 1,324 0
  • Tuyển chọn các đề thi thử đại học môn hóa của trường chuyên Nguyễn Huệ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2014, 09:58

Đây là một bộ đề luyện thi đại học được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi đại học. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo.Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh lớp 12 học tập tốt bộ môn và luyện thi đại học đạt kết quả tốt.         -  Kèm đáp án Sưu tầm: GSTT GROUP 1/10/2013 Nhà sách giáo dục trực tuyến LOVEBOOK.VN Mục lục Đề thi 2  s 1: Chuyên Nguyn Hu - Hà Ni ln 1  2013 2 Đề số 2: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 2 – 2013 8 Đề số 3: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 3 – 2013 15 Lovebook.vn vinh dự là đơn vị duy nhất phân phối bộ sách do thủ khoa GSTT GROUP biên soạn. 22 Đáp án 22 Đề thi Đề số 1: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 1 – 2013 I. Phần chung cho tất cả các thí sinh (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Chn cht có tinh th phân t: A.  B.  C. , silic. D.  Câu 2: không u ch c NaOH: A. Cho Na tác dng vc. B. n phân dung dn c C. Cho dd Ca(OH) 2 tác dng vi dd Na 2 CO 3 . D. n phân dd NaCl có màng n c Câu 3: Có bao nhiêu cht hoc dung d    n ng v      A. 6 B. 7 C. 5 D. 8 Câu 4: Loi phân hóa h chua ct: A. m 2 lá (NH 4 NO 3 ) B. Ure: (NH 2 ) 2 CO C. ng D. Phân Kali (KCl) Câu 5: A, B, D là 3 hp chc phân t là C 7 H 6 Cl 2 i dung dch NaOH loãng, thì A phn ng theo t l mol 1: 2, B phn ng theo t l mol 1:1, còn D không phn ng. S ng phân cu to ca A, B, D là: A. 1, 3, 5 B. 1, 2, 3 C. 1, 3, 4 D. 1, 3, 6 Câu 6: Cho các cht sau: CH 3 COOCH 2 CH 2 Cl, ClH 3 N-CH 2 COOH, C 6 H 5    6 H 5  C 6 H 5 COOCH 3 m), HO-C 6 H 4 -CH 2   3 CCl 3 , CH 3 COOC(Cl 2 )-CH 3 . Có bao nhiêu cht khi tác dng v nhi và áp sut cao cho sn phm có 2 mui? A. 7 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 7: Hn hp X gm phenol và anilin. Ly m gam X tác dng v vi 200 ml dung dch HCl 1M thu c hn hp Y. Cho hn hp Y tác dng ht vi 500 ml dung dch NaOH 1M, ri cô cn thy còn li 31,3 gam cht rn khan. Giá tr ca m là: A. 18,7 B. 28 C. 65,6 D. 14 Câu 8: S ng hp xy ra phn ng oxi hóa-kh trong các phn ng sau: (a) Propin + H 2 , xúc tác Ni, t 0 ; (b) metyl axetilen + Br 2 /CCl 4  -20 0 C; (c) axetilen + H 2 , xúc tác Pd/PbCO 3 ; (d) propilen + dd AgNO 3 /NH 3  2 /CCl 4  - 40 0 C; (g) isobutilen + HCl; (h) etilen + H 2 O, xúc tác H + , t 0 ; (i) anlyl clorua + dd NaOH; (k) glixerol + Cu(OH) 2 . S ng hp xy ra phn ng oxi hóa - kh là: A. 5 B. 4 C. 7 D. 6 Câu 9: Cho 7,1 gam P 2 O 5 vào 100 ml dung dc dung dch X. Cô cn dung dch X c hn hp gm các cht là: A. KH 2 PO 4 và H 3 PO 4 . B. KH 2 PO 4 và K 2 HPO 4 C. KH 2 PO 4 và K 3 PO 4 . D. K 3 PO 4 và K 2 HPO 4 . Câu 10: Cho 28,2 gam hn hc tác dng ht vi 11,5 gam Na, sau phn ng thu 39,3 gam cht rn. Nn hp trên vi H 2 SO 4 c  140 0 c bao nhiêu gam ete: A. 19,2 gam B. 23,7 gam C. 24,6 gam D. 21,0 gam Câu 11: c to bi axit 2 chc, mch h và ancol no, 2 chc, mch h có công thn nht là         hidro hóa hoàn toàn     cn bao nhiêu mol H 2 ? A. 2 mol B. 3 mol C. 1 mol D. 4 mol Câu 12:  axit-                                     : A. 5 B. 6 C. 3 D. 4 Câu 13: Nung m gam hn hp X gm FeS và FeS 2 trong mt bình kín cha không khí (gm 20% th tích O 2 và 80% th tích N 2 n khi phn ng xc cht rn và hn hp khí Y có thành phn th tích: N 2 = 84,77%; SO 2 = 10,6%; còn li là O 2 . Thành phn % theo khng ca FeS trong X là: A. 59,46% B. 42,3% C. 68,75% D. 26,83% Câu 14: Mt hn hp gm Al 2 (SO 4 ) 3 và K 2 SO 4  nguyên t oxi chim 20/31 tng s nguyên t có trong hn hp. Hoà tan hn hc ri cho tác dng vi dung dch BaCl 2 i khi ng kt tc gp bao nhiêu ln khng hn hu: A. 1,788 ln B. 1,488 ln C. 1,688 ln D. 1,588 ln. Câu 15: Cho khí H 2 S tác dng vi các cht: dung dc clo, dung dch KMnO 4 /H + , khí ch FeCl 3 , dung dch ZnCl 2 , Pb(NO 3 ) 2 , KClO 3 . S ng hp xy ra phn ng và s ng hnh b oxi hóa lên S +6 là: A. 9 - 3 B. 6 -2 C. 8 - 1 D. 6 -1 Câu 16: Hn hp X gc CO 2 và H 2 O theo t l mol 1:1. Dng dung dy kh khc 1,32 gam CO 2 và 0,72 gam H 2 O. % V ca A trong X là: A. 75 B. 50 C. 33,33 D. 25 Câu 17: Cho 94,8 gam phèn chua (KAl(SO 4 ) 2 .12H 2 O) tác dng vi 350 ml dung dch cha Ba(OH) 2 0,5M và NaOH 1M, sau khi các phn ng xc m gam kt ta. Giá tr m là: A. 111,4 gam B. 48,575 gam C. 56,375 gam D. 101 gam Câu 18: t cháy hoàn toàn 22 gam hp cht h to ra 22,4 lít CO 2 c. Khi tác dng vi LiAlH 4 thì mt phân t X ch to ra hai phân t hp cht hc ca X tha mãn là: A. C 2 H 5 COOCH 3 B. CH 3 COOC 2 H 5 C. CH 3 COOCH 3 D. HOCH 2 CH 2 CHO Câu 19: Tin hành nhit phân hn hp X gm butan và heptan (t l 1:2 v s c hn hp Y (Gi s ch xy ra phn ng cracking ankan vi hiu sunh khng phân t trung bình ca Y (   )? A. Y M =43 B. 32  Y M  43 C. 25,8  Y M  32 D. 25,8  Y M  43 Câu 20:   iu ch etyl axetat t              ancol etylic  axit axetic  etyl axetat. Tính kh có th u ch c 1 mol etyl axetat. Bit hiu sut chung ct 40%. A. 506,25 gam B. 405 gam C. 202,5 gam D. 162 gam Câu 21: Cho 17,9 gam hn hp gng 200 gam dung dch H 2 SO 4 24,01%. Sau khi các phn ng xc 9,6 gam cht r Thêm tip vào bình 10,2 gam NaNO 3 , khi các phn ng kt thúc thì th n phm kh duy nht) to thành và khng mui trong dung dch là: A. 2,24 lít và 59,18 gam. B. 2,688 lít và 59,18 gam. C. 2,688 lít và 67,7 gam. D. 2,24 lít và 56,3 gam. Câu 22: Khkhông đúng? A.  ch to phim nh do có phn ng:  as 2 2AgBr 2Ag+Br B. KMnO 4 u ch oxi trong phòng thí nghim theo phn ng:  0 t 4 2 4 2 2 2KMnO K MnO +MnO +O C.  khc thy tinh do có phn ng: SiO 2  4 + 2F 2 O D. c Javen có tính ty màu do có phn ng: NaClO + CO 2 + H 2  3 + HClO Câu 23: Nhn bit các cht lng riêng bit: ancol etylic, clorofom, benzen bng 1 thuc th  A. Cu(OH) 2 B. CuO C. H 2 O D. Na Câu 24: Hp cht hc phân t C 8 H 11 c trong axit. Cho X tác dng vi HNO 2 to ra hp cht Y có công thc phân t C 8 H 10 i dung dch H 2 SO 4 c to ra hp ch    A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 25: Nguyên t X có electron cun vào lp M,  trc thân. u nh A. X  chu kì 4, nhóm VIIB B. X  chu kì 3, nhóm IIIA C. X  chu kì 3, nhóm VA D. X  chu kì 4, nhóm IIIB Câu 26: Phn ng t Fe 2+ có tính kh yi Cu: A. Cu 2+ + 2Fe 2+  2Fe 3+ + Cu B. Fe 2+ + Cu  Cu 2+ + Fe C. Fe + Cu 2+  Fe 2+ + Cu D. 2Fe 3+ + Cu  2Fe 2+ + Cu 2+ Câu 27: Thc hin 2 thí nghim: - TN 1: Trn KClO 3 vi MnO 2  u ch khí O 2 - TN 2: Dung di MnO 2  u ch khí Cl 2 Nh A. TN 1: MnO 2 t xúc tác, TN 2: MnO 2 t oxi hóa B. TN 1: MnO 2 t oxi hóa, TN 2: MnO 2 t oxi hóa C. TN 1: MnO 2 t kh, TN 2: MnO 2 t oxi hóa D. TN 1: MnO 2 t oxi hóa, TN 2: MnO 2 trò cht kh Câu 28: Khc to thành t 178 gam alanin và 75 gam glyxin là: A. 253 g B. 235g C. 217g D. 199g. Câu 29: i 3V lít khí H 2 n khi phn ng xy ra hoàn toàn ch c mt hn hp khí Y có th tích 2V lít (các th  u kin nhi, áp sut).  c cht Z; cho Z tác dng vi Na sinh ra H 2 có s mol bng mt na s n ng. Ch A. không no (cha mt nc. B. không no (cha mt nc. C. c. D. no, hai chc Câu 30:   không     A.       B.  C.    D.  Câu 31: ng vi HNO 3 c (H 2 SO 4 c) và bp tách thu n phm A và B có cùng s mol. Thành phn ph lt là 11,11 % và 14,14 %. Khng ca A và B là: A. 8,28 g và 10,08g B. 9,84g và 11,52g C. 8,28g và 11,88g D. 10,08g và 11,88g Câu 32: Nung 8,42 gam hn hp X gm Al, Mg, Fe trong oxi sau mt thc 11,62 gam hn hp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dch HNO 3 n phm kh duy nht. S mol HNO 3 phn ng là: A. 0,56 mol B. 0,48 mol C. 0,72 mol D. 0,64 mol Câu 33: Thc hin phn ng este hoá 2 mol C 2 H 5 OH vi 1 mol HCOOH  nhi i (xt H 2 SO 4 c) khi h cân bc 0,8 mol este.  u kin trên, este hoá 1 mol C 2 H 5 OH và x mol HCOOH, khi h cân bc 0,7 mol este. Giá tr ca x là: A. 2,225 B. 1,75 C. 1 D. 1,3125 Câu 34: Hn hp X gm SO 2 và O 2 có t khi so vi H 2 bng 28. Ly 4,48 lít hn h ng V 2 O 5 nung nóng. Hn hc li qua dung dch Ba(OH) 2 y có 33,19 gam kt ta. Hiu sut phn ng oxi hoá SO 2 là: A. 94,96% B. 40% C. 75% D. 25% Câu 35: Cho các m sau: (1) c cng là nguc cha nhiu ion Ca 2+ , Mg 2+ (2) Có th làm mc cng toàn phn bng dung dch Na 2 CO 3 (3) Có th phân bic cng tm thc cu b (4) Có th làm mc cng tm thi bng dung dch HCl (5) Có th dùng NaOH v  làm mc cng tm thi S m  A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 Câu 36: Cho dãy cht: phenyl clorua, sec-butyl clorua, natri phenolat, phenylamoni clorua, tinh bt, amoni axetat, crezol. S cht trong dãy không tác dng vi dung dch NaOH loãng  nhit  thng là: A. 5. B. 3. C. 6. D. 4 Câu 37: CH 3 COOH không th u ch trc tip bng cách: A. metanol tác dng vi cacbon monoxit B. Oxi hóa CH 3 CHO bng dd AgNO 3 /NH 3 . C. Oxi hóa CH 3 CHO bng O 2 (xúc tác Mn 2+ ). D. Lên men gim. Câu 38: Có 5 dung dch riêng bit là: CuCl 2 , FeCl 3 , AgNO 3 , HCl và HCl có ln CuCl 2 . Nhúng vào mi dung dch mt thanh Fe nguyên cht. S ng hp xut hin hóa là: A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 39:  A. Alanin. B. Lysin. C. Axit Glutamic. D. Valin. Câu 40: u ch  A. -1,3- u ch cao su buna-N B. Trùng hp caprolactam t-6 C. Trùng h u ch poli(vinyl ancol) D. ng trùng h u ch c poli(etylen-terephtalat) II. Phần riêng (10 câu) Thí sinh được chọn làm 1 trong 2 phần (phần I hoặc phần II) Phần I: Theo chương trình Chuẩn (từ câu 41 đến câu 50) Câu 41:  bo qung vt chng thi ra) là: A. Ancol C 2 H 5 OH 46 o . B. Dung dch CH 3 CHO 40% v th c. C. Dung dch HCHO 25%- 30% v th c. D. Dung dch HCHO 37%-40% v khc. Câu 42: Cho 0,15 mol -aminoaxit mch cacbon không phân nhánh A phn ng va ht vi 150ml dung dch HCl 1M to 25,425 gam mui. Cho ting NaOH v vào dung dch sau phn ng to ra 35,325 gam mui khan. Công thc cu to ca A là: A. HOOC-CH 2 -CH(NH 2 )-COOH B. H 2 N- CH 2 -CH 2 -CH(NH 2 )-COOH C. HOOC-CH 2 -CH 2 -CH(NH 2 )-COOH D. HOOC-CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH(NH 2 )-COOH Câu 43: S ng phân cu to ca C 5 H 10 phn c vi dung dch brom là: A. 8. B. 5. C. 9. D. 7. Câu 44: Cho dãy các cht rn sau: Al, NaHCO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 , NH 4 Cl, Al 2 O 3 , Zn(OH) 2 , Fe(OH) 3 , K 2 CO 3 , CaCO 3 , AlCl 3 . Trong dãy trên bao nhiêu cht có th vc trong dung dch HCl, vc trong dung dch NaOH? A. 9. B. 5. C. 8. D. 6. Câu 45: Cho m gam X gm Fe, FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 vào 400 ml dung dch HCl 2M, sau phn c 2,24 lít H 2 ch Y, và 2,8 gam Fe không tan. Giá tr m là: A. 30,0 B. 22,4 C. 25,2 D. 27,2 Câu 46: Phát biu không đúng là: A. Vt liu compozit, vt liu nano, vt lin t là nhng vt liu mi có nhi c bit. B. Các khí SO 2 , NO 2  2 gây hiu ng nhà kính còn hp cht CFC gây thng tng ozon. C. Các cht: Penixilin, amphetamin, erythromixin thuc loi thuc kháng sinh, còn: Seduxen, moocphin, ampixilin thuc loi cht gây nghin. D. Vic s dng các chm trong bo qun và ch bin thc phm là vi phm v sinh an toàn thc phm. Câu 47:   u ca dung di ta ly 10ml dung dch X cho tác dng vi Na c 2,564 lít H 2  u ca X, bit 2 5 2 C H OH H O d 0,8g / ml ,d 1g/ ml ? A. 85,58 0 B. 92,5 0 C. 87,5 0 D. 91,0 0 Câu 48: ng dng không hp lí ca crom là? A. u king, crom tc lp màng oxit mn, bn ch m bo v thép. B. Crom là kim loi rt cng có th dùng ct thy tinh. C. Crom là kim loi nhc s dng to các hp kim dùng trong ngành hàng không. D. Crom làm hp kim cng và chu nhi to thép cng, không g, chu nhit. Câu 49: n phân 100 ml dung dch CuSO 4 1M vn cng  n là 5A thì dng li. Khng dung dch gim là: A. 3,2 gam B. 3,84 gam C. 2,88 gam D. 2,56 gam Câu 50: Hn hp A gc X, Y. Cho 13,4 gam A hòa tan hc ri cho tác dng vi AgNO 3 /NH 3 c 21,6 gam Ag. Mng hn hp trên trung hòa v vi 100 ml dung dch NaOH 2M. CTCT ca X, Y là: A. CH 3 COOH, C 2 H 5 COOH B. HCOOH, CH 3 COOH C. HCOOH, C 2 H 5 COOH D. HCOOH, C 3 H 7 COOH Phần II: Theo chương trình nâng cao (từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Cho hn hng k tip tác dng ht vng mui sinh ra cho phn ng vi vôi tôi xút tc hn hp khí có d/ He  mol ln t là: A. 30% và 70% B. 20% và 80% C. Kt qu khác. D. 50% và 50% Câu 52: Cho sung chun cn hoá: 0 0 0 Ni-X Y-Ni Ni-Z E =1,06V; E =0,50V; E =1,76V (X, Y, Z là các kim loi khác sn phân dung dch hn hp mui nitrat ca các kim lon cc i thoát ra  catt theo th t (t trái qua phi) là: A. X, Z, Y, Ni B. Z, X, Ni, Y C. Z, X, Y, Ni D. X, Z, Ni, Y Câu 53: Cho các phn ng: (1) O 3 + dung dch KI (2) F 2 + H 2 O ( 3) KClO 3(rn) + HCl c) (4) SO 2 + dung dch H 2 S (5) Cl 2 + dung dch H 2 S (6) NH  + Cl 2 (7) NaNO 2(bão hoà) + NH 4 Cl (bão hoà) (8) NO 2 + NaOH (dd) S phn ng tt là: A. 6. B. 3. C. 2. D. 5. Câu 54: Thêm 0,08 mol NaOH vào dung dch cha 0,03 mol CrCl 2 , r n khi phn ng hoàn toàn thì khng kt tc là: A. 1,72g B. 0,86g C. 1,03g D. 0g Câu 55:   c stiren vi hiu su c i hiu sut là 45%. Trùng hc sn phm X (t l mt xích ca i rt cao vi hiu su u ch c 500kg sn phm X cn khng butan và etylbezen là: A. 543,8 kg và 745,4 kg B. 506,3 kg và 731,4 kg C. 335,44 kg và 183,54 kg D. 150,95 kg và 61,95 kg Câu 56: Có 3 bình, mng mt dung dch sau: HCl, H 2 SO 3 , H 2 SO 4 . Nu ch dùng thêm mt cht làm thuc th thì có th chn ch phân bit các dung dch trên : A.  B. Bari clorua C. c bari clorua D.  Câu 57: Có các phát biu sau: ng có th tan trong dung dch HCl có mt oxi. (2) Mui Na 2 CO 3 d b nhit phân hu. (3) Hn hp Cu và Fe 2 O 3 có s mol bng nhau s tan hc trong dung d    nhau.   A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 58: Cho các dung dch sau (n  khong 1M): NaAlO 2 , C 6 H 5 NH 3 Cl, C 2 H 5 NH 2 , FeCl 3 , C 6 H 5 ONa, CH 3 COOH. Lt trn ln tng cp dung dch vi nhau, s ng hp có phn ng xy ra là: A. 8 B. 10 C. 7 D. 9 Câu 59: Chỉ số iot  np cht không no (ví d cht béo ), là s gam iot cng hp vào 100 gam hp cht hCh s iot ca triolein là: A. 28,73. B. 101,33. C. 86,2. D. 8,62. Câu 60: Hai chc ly t ngun thiên nhiên) có cha 40,45%C, 7,86%H; 15,73% N và còn li là O. T kha cht lng so vi không khí là 3,069. Khi phn ng vi NaOH, A cho mui C 3 H 6 O 2 NNa, còn B cho mui C 2 H 4 O 2 NNa. Nhsai? A. u tác dng vi HNO 2  to khí N 2 . B.   C. A là alanin, B là metyl amino axetat. D.  t 0 ng A là cht lng, B là cht rn. HẾT Đề số 2: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 2 – 2013 I. Phần chung cho tất cả các thí sinh (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Dung dch phenol phn ng vi my cht trong s các chch brom, dung dch NaCl, dung dch NaOH, axit           dung dch     ,  , HCl. A. 4 B. 6 C. 5 D. 7 Câu 2:  hin tính kh khi tác dng vi cht nào trong s các cht sau? A.      B. NaOH C.        D. HCN Câu 3: Hn hp X gm 1 ancol và 2 sn phm hc ca propen. T kha X so vng ng s n ng xy ra hoàn toàn, thu c hn hp Y gm 3 cht hc, khng ng s gim 3,2 gam. Cho Y tác dng hoàn toàn vch   trong  , to ra 48,6g Ag. Phng ca propan-1-ol trong X là: A. 65,2%. B. 16,3%. C. 48,9%. D. 34,5%. Câu 4: m ca phn ng este hóa là: A. Phn ng hoàn toàn, c có     loãng xúc tác. B. Phn ng hoàn toàn, c    c xúc tác. C. Phn ng thun nghch, c    c xúc tác. D. Phn ng thun nghch ct kì. Câu 5: Cho 46,6 gam hn hp X gm Na, K, Ba và    m 30,9% v khng) tan hc dung dch HCl 0,5M vào dung dch Y c m gam kt ta. Giá tr ca m là: A. 7,8. B. 35,1. C. 27,3. D. 0. Câu 6: Cho hn hp X gm hai hp cht hc A, B tác dng v vi 100 ml dung dch c mt mut ancol ( ng hn hp th ht sn phng dung dch Ca(OH) 2 ng bình c ca A, B là: A.      B.    . C.           . D.         . Câu 7: n etylic 460 (khng riêng ca ancol etylic nguyên cht là 0,8 g/ml; cc 42,56 lít    ca V là: A. 475 ml B. 200 ml C. 100 ml D. 237,5 ml Câu 8: Dãy chu th hin tính oxi hóa khi phn ng vi   ? A.  B. c brom, dung dch thuc tím C.  D.  Câu 9: Cho m gam hn hp X g         - ng vc 6,72 lít H 2 t cháy hoàn toàn m gam hn hp X trên thì th tích khí   c là: A. 40,32 lít. B. 49,28 lít. C. 13,44 lít. D. 20,16 lít. Câu 10: Nh A. Nhôm kim loi không tác dng vc do th n cc chun ca nhôm l n cc chun cc. B. Trong phn ng ca nhôm vi dung dch NaOH thì NaOH là cht oxi hóa C. Do có tính kh mnh Al tác dng vi các axit         trong mu kin D. Các vt dng bng nhôm không b c do có lp màng oxit bo v Câu 11: Cht T là mt dn xut ca benzen có công thc phân t       và không có kh ng vi dung dch NaOH loãng. S cht tha mãn tính cht ca T là: A. 5 B. 6 C. 4 D. 7 Câu 12: Cho m gam hn hp X gm             vào dung dch     c nóng thu c 3,36 lít khí  t khác nung 2m gam hn hp X vc cht rn Y và hn hp khí Z. Cho Z vào dung dch      c 70 gam kt ta. Cho cht rn Y vào dung dch c V lít khí   (là sn phm kh duy nht   ca V là: A. 44,8 lít B. 22,4 lít C. 17,92 lít D. 89,6 lít. Câu 13: Công dng nào sau i ca NaCl : A. Làm gia v B. u ch    c Javen C. Kh t D. Làm dch truyn trong y t Câu 14: R là nguyên t mà nguyên t có phân lp electron ngoài cùng là np 2n+1 (n là s th t ca lp electron). Trong s các nh R: (I) Tng s hn ca nguyên t R là 18. (II) S c thân trong nguyên t R là 3. (III) Oxit cao nht to ra t R là      (IV) NaR tác dng vi dung dch AgNO 3 to kt ta. (V) Hp cht khí vi hidro ca R trong dung dc có tính axit mnh S nh A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. Câu 15: Mt hn hp X gm Na, Al, Fe (vi t l Na : Al là 5 : 4) tác dng vi    c V lít khí, dung dch Y và cht rn Z. Cho cht rn Z tác dng vi dung dch     c 0,25V lít khí u kin). Thành phn % khng ca Fe trong hn hp X là: A. 14,4% B. 33,43% C. 34,8% D. 20,07% Câu 16: Cho cht        tác dng vi dung dc cht khí làm xanh giy qu tím t và mt mu công thc cu to ca X tha mãn là: A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 17: Thy phân hoàn toàn 9,46 gam mc 10,34 gam mui. Mt khác 9,46 gam cht X có th làm mt màu va ht 88 gam dung dch Br 2 20%. Bit rng trong phân t ca X có cha 2 liên kt. Tên gi ca X là: A. vinyl axetat. B. vinyl propionat. C.  D. metyl acrylat. Câu 18: Nh rt t t 250 ml dung dch       vào 300 ml dung dch     0,35M và khuu, thy thoát ra V lít   ch Y. Cho   c m gam kt ta. Giá tr ca V và m lt là: A. 3,36 lít và 32,345gam B. 2,464 lít và 52,045 gam C. 3,36 lít và 7,88 gam D. 2,464 lít và 24,465 gam Câu 19: Cho 2,07 gam cht hc phân t       ) tác dng vi dung dch NaOH va  c, phn rn khan còn li cha hn hp 2 mui. Nung 2 mui này trc 2,385 gam     và m gam hn h ng phân cu to ca A là A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. Câu 20: Có các phát biu sau: (1) Tt c các kim loi kim th u tan vô hc (2) Các kim loi kim có th y các kim loi yi dung dch mui. [...]... Cho các chất Trong số các chất trên, có bao nhiêu chất phản ứng trực tiếp sinh ra axit axetic? A 5 B 4 C 7 D 6 -HẾT - Lovebook.vn vinh dự là đơn vị duy nhất phân phối bộ sách do thủ khoa GSTT GROUP biên soạn Với bộ sách độc này, các em học sinh hoàn toàn có thể yên tâm về việc luyện đề của mình Bộ sách là tổng hợp kiến thức và kinh nghiệm của đội ngũ hơn 10 thủ khoa GSTT GROUP Không chỉ có sách, các. .. trửờng hợp xảy ra phản ứng hóa học là: A 7 B 8 C 6 D 9 Câu 60: Trong số các chất: phenylamoni clorua, natri phenolat, vinyl clorua, anlyl clorua, benzyl clorua, phenyl cloruạ, phenyl benzoạt, tợ nilon-6, propyl clorua, ancol benzylic, alanin, tripeptit Gly-Gly-Val, mcrezol Số chất phản ứng đửợc với dung dịch NạOH lo~ng, đun nóng l{: A 10 B 9 C 7 D 8 -HẾT - Đề số 3: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 3 – 2013... toàn hỗn hợp Z cần vừạ đúng 60 ml dung dịch 1M Giá trị của m là: A 9,57 B 16,8 C 11,97 D 12 Câu 22: Cho các phát biểu sạu đ}y: (a) Heptan tan tốt trong dung dịch loãng (b) Cấu tạo hóa học cho biết thứ tự, bản chất liên kết và vị trí không gian của các nguyên tử trong phân tử (c) Phản ứng , to là phản thế và xảy ra sự phân cắt dị li (d) Phản ứng hữu cợ thử ng xảy ra chậm; theo một hửớng nhất định (e) Dùng... đều tạo khí vô cợ Ba chất A, B, D lần lửợt là: A B C D Câu 43: Cho hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với các hóa chất sau: (1) dung dịch HCl; (2) khí oxi, to; (3) dung dịch NaOH; (4) dung dịch đặc, nguội; (5) dung dịch Số hóa chất chỉ tác dụng với 1 trong 2 kim loại là: A 3 B 5 C 2 D 4 Câu 44: Cho phản ứng sau: FeSO4 + KMnO4 + KHSO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Sau khi cân bằng phửợng trình hóạ học. .. gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600ml dung dịch NạOH 1,5M, thu đửợc dung dịch Y chứa muối của một ạxit cạcboxylic đợn chức và 15,4 gạm hợi Z gồm các ankol Cho toàn bộ Z tác dụng với Nạ dử, thu đửợc 5,04 lít Cô cạn dung dịch Y đun nóng chất rắn thu đửợc với CạO cho đến khi phản ứng xảy rạ ho{n to{n, thu đửợc 7,2 gam một chất khi Giá trị của m là A 34,51 B 34,30 C 40,60 D 22,60 Câu 8: Các. .. và b mol muối Z Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn Tỉ lệ a : b là A 2 : 3 B 3 : 5 C 4 : 3 D 3 : 2 Câu 11: X là một sản phẩm của phản ứng este hóa giữa glixerol với ạxit pạnmitic v{ ạxit steạric Hóạ hợi 59,6 g este X thu đửợc một thể tích đúng bằng thể tích củạ 2,8 g khí nitợ ở cùng điều kiện Tổng số nguyên tử cacbon trong một phân tử X là A 37 B 52 C 54 D 35 Câu 12: Cho các nguyên tử và... học trên, tổng hệ số nguyên tối giản của các chất phản ứng là A 46 B 36 C 52 D 16 Câu 45: Phát biểu n{o sạu đ}y đúng A Bạc có m{u đen khi tiếp xúc với không khí hoặc hợi nửớc có mặt khí lửu huỳnh đioxit B Crom đửợc điều chế bằng phửợng ph|p điện phân nóng chảy đửợc tách ra từ quặng cromit C Trong không khí, ở nhiệt độ thử ng Ag, Au, Sn, Ni, Zn, Cr đều không bị oxi hóa do có lớp màng oxit bảo vệ D Chì... đửợc 4,374 gam Ag Giá trị của a là: A 65,7% B 30% C 35% D 67,5% Câu 47: Có các dung dịch sạu (dung môi nửớc): ); , , Các chất làm quỳ tím chuyển thành màu xanh là: A (1), (3), (5), (6) B (1), (2), (3), (4), (5) C (1), (2), (3) D (1), (2), (3), (5) Câu 48: Cho tất cả c|c đồng ph}n đợn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lửợt tác dụng với: Na, (ở điều kiện thử ng), NaHCO3 (trong điều... thông thử ng; tên gốc- chức và tên thay thế (g) Cạcbocạtion v{ cạcbạnion đều bền vững và có khả năng phản ứng cao Số phát biểu đúng l{: A 5 B 4 C 3 D 2 Câu 23: Nhiệt phân hoàn toàn 80g một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trợ, hòạ tạn chất rắn v{o nửớc dử thấy còn lại 22,4 gam chất rắn không tan Thành phần % về khối lửợng của tạp chất trong loại quặng nêu trên là: A 8% B 25% C 5,6% D 12% Câu 24: Cho các. .. hạt vi có cấu hình electron ở trạng th|i cợ bản của khí hiếm là A 5 B 3 C 6 D 4 Câu 13: Hợp chất X có vòng benzen và có công thức phân tử là Khi cho X tác dụng với HCl thu đửợc muối Y có công thức dạng Trong các phân tử X, % khối lửợng của N là 11,57% Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo? A 18 B 8 C 13 D 5 Câu 14: Đạm urê đửợc điều chế bằng cách cho amoniac tác dụng với ở nhiệt độ , dửới . tuyến LOVEBOOK.VN Mục lục Đề thi 2  s 1: Chuyên Nguyn Hu - Hà Ni ln 1  2013 2 Đề số 2: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 2 – 2013 8 Đề số 3: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 3 – 2013 15. do thủ khoa GSTT GROUP biên soạn. 22 Đáp án 22 Đề thi Đề số 1: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 1 – 2013 I. Phần chung cho tất cả các thí sinh (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Chn. HẾT Đề số 2: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 2 – 2013 I. Phần chung cho tất cả các thí sinh (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Dung dch phenol phn ng vi my cht trong s các chch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển chọn các đề thi thử đại học môn hóa của trường chuyên Nguyễn Huệ, Tuyển chọn các đề thi thử đại học môn hóa của trường chuyên Nguyễn Huệ, Tuyển chọn các đề thi thử đại học môn hóa của trường chuyên Nguyễn Huệ