25 đề thi thử đại học môn toán (có đáp án chi tiết)

147 931 0
25 đề thi thử đại học môn toán (có đáp án chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

[...]... + =1 25 − a 2 3 25 9 ⇒ y 2 = 9 ⇒ y=± 25 − a 2 2 2 2 25 5 y a 25 − a ⇔ = 1− = 9 25 25 3 3     V y A a; 25 − a 2 , B a;− 25 − a 2  5  5    -http://www.VNMATH.com 26 http://www.VNMATH.com Gv: Tr n Quang Thu n 0912.676.613 – 091.5657.952 ⇒P= http://www.VNMATH.com   6 10 100 100 125 ⇔ a 2 = 25 − = 25 − a 2  ; ⇔ 25 − a 2 = ⇔ 25 −... m = Khi: m = 4 thì PT 3 2 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 2 4 4 16 T là  x −  +  y +  =     3  3 9  0 ,25 Khi: m = 4 thì PT T là ( x − 4 )2 + ( y − 4 )2 = 16 Câu VIa Ý 1 (2,0 ) (1,0 ) 0 ,25 K : x > 0 Ta có: 1 + log 2 x log 4 x = 3log 2 x 0 ,25 t t = log 2 x Ta có: t 2 − 3t + 2 = 0 ⇔ t = 1, t = 2 Khi: t = 1 thì log 2 x = 1 ⇔ x = 2(th) 0 ,25 0 ,25 4 ………………………………………………………………………………………………………... http://www.VNMATH.com ÁP ÁN THI TH I H C CAO Môn thi: TOÁN I H C SƯ PH M HÀ N I KHOA TOÁN - TIN CÂU Câu I (2,0 ) NG 2010 Ý N I DUNG Ý1 Khi m = 1 ⇒ y = x 4 − 2 x 2 + 3 (1,0 ) T p xác nh D=R Gi i h n: lim y = +∞; lim y = +∞ x →−∞ 0 ,25 x →+∞ ( 3 I M 2 0 ,25 ) y ' = 4 x − 4 x = 4 x x − 1 y ' = 0 ⇔ x = 0, x = ±1 B ng bi n thi n: Hàm s ng bi n trên kho ng ( −1; 0 ) , (1; +∞ ) và ngh ch bi n 0 ,25 trên kho ng (... 0 (∗∗) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 2 Ta có : ∆ ' = −2m > 0 và S = 2m > 0 v i m i m > 0 Nên PT (∗∗) có nghi m dương KL: PT (∗) có ít nh t 2 nghi m phân bi t ( pcm) Câu II (2,0 ) Ý1 (1,0 ) PT ⇔ 3 sin 2 x + cos 2 x + 4sin x − 1 = 0 ( ) 3 cos x − sin x + 2 sin x = 0 0 ,25 π 5π Khi : sin x − 3 cos x = 2 ⇔ sin  x −  = 1 ⇔ x = + k 2π    3 0 ,25 0 ,25 ⇔ 2 3 sin x cos x − 2sin 2 x + 4sin x = 0 ⇔2 0 ,25 6 0 ,25 Khi:... PH M http://www.VNMATH.com HÀ N I KHOA TOÁN – TIN - THI TH I H C CAO MÔN: TOÁN NG 2010 Th i gian làm bài: 180 phút (không k th i gian giao ) ( thi g m 2 trang ) I PH N CHUNG DÀNH CHO T T C THÍ SINH (7,0 i m) Câu I: (2,0 i m) Cho hàm s y = x 4 − 2m2 x 2 + m 4 + 2m (1), v i m là tham s 1 Kh o sát s bi n thi n và v th c a hàm s (1) khi m = 1... 2, x = 4 Ý2 (1,0 ) 0 ,25 1 x−2 Suy ra: x; y ∈ Z ⇔ x − 2 = ±1 ⇔ x = 3, x = 1 Ta có: y = 1 + T a các i m trên nh ng s 0 ,25 0 ,25 th có hoành và tung là 0 ,25 nguyên là A (1; 0 ) , B ( 3; 2 ) KL: PT ư ng th ng c n tìm là x − y − 1 = 0 Ta có: AB = ( −3;0; −3) ⇒ AB = 3 2 Câu Vb (1,0 ) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Tương t : BC = CA = 3 2 u, suy ra tâm I ư ng tròn ngo i ti p Do ó: ∆ABC ∆ABC là 0 ,25 tr ng tâm c a nó 5... ó theo Viet ta có : x1 +x2 = • Suy ra y1 = 1+ ; x1.x2 = 0 ,25 ; y2 = 2 ti p i m n m v 2 phía c a tr c Ox thì y1.y2 . 025 025 025 025 http://www.VNMATH.com http://www.VNMATH.com 6 http://www.VNMATH.com ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 2011 KHOA TOÁN-TIN MÔN:. x0 y0 w0 h0" alt="" ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 2011 KHOA TOÁN-TIN MÔN: TOÁN- KHỐI A Thời gian làm bài: 180 phút ( không kể thời gian giao đề ) A. PHẦN CHUNG. 0912.676.613 – 091.5657.952 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA TOÁN – TIN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2010 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) I. PHẦN CHUNG CHO

Ngày đăng: 30/04/2015, 15:16

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Thi thu DHSPHN24

 • Thi thu DHSPHN23

 • Thi thu DHSPHN22

 • [www.vnmath.com]- tuyentap-dethi-thudh-DHSPHN

  • Thi thu DHSPHN1

  • Thi thu DHSPHN2

  • Thi thu DHSPHN3

  • Thi thu DHSPHN4

  • Thi thu DHSPHN5

  • Thi thu DHSPHN6

  • Thi thu DHSPHN8

  • www.vnmath.com

  • Thi thu DHSPHN10

  • Thi thu DHSPHN11

  • Thi thu DHSPHN12

  • Thi thu DHSPHN14

  • Thi thu DHSPHN15

  • Thi thu DHSPHN16

  • Thi thu DHSPHN17

  • Thi thu DHSPHN18

  • Thi thu DHSPHN19

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan