0

SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9

22 1,907 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2015, 09:20

Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9      !"#$%   !"” &'()*+,-$#((.+/ !0+1#2$1345(6(37(891 :;-$#( Trang 1 - #$%&#'()*+,-(./.+.01(* Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 Năm học: 2010-2011 Trang 2 - #$%&#'()*+,-(./.+.01(* Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 23425 Môi trường là nơi con người sinh ra,lớn lên,tồn tại phát triển.Môi trường còn là nơi con người nghỉ ngơi,hưởng thụ vẻ đẹp của thiên nhiên ban cho. Môi trường gắn liền với con người,những yếu tố của môi trường ảnh hưởng trực tiếp,gián tiếp đến sức khoẻ, sự phát triển của giống nòi.Nhưng hiện nay môi trường ngày càng suy thoái và có những biến động cực kì phức tạp như:hạn hán,lũ lụt,sạt lở đất,xâm thực của thuỷ triều,sóng thần,động đất, Các thành phần của môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thực trạng môi trường đang ngày càng trở thành vấn đề gay gắt của toàn nhân loại, khi con người đang ngày phải đối mặt với sự cạn kiệt của tài nguyên và ô nhiễm môi trường trên khắp địa cầu cùng song hành với sự phát triển kinh tế. Sản xuất vẫn không ngừng phát triển tăng trưởng nhanh trong khi phải chú ý đến việc giữ gìn hành tinh này để bàn giao nó cho thế hệ sau, bảo đảm một lợi ích cần thiết và sự phát triển lâu dài của mọi thế hệ. Đó cũng chính là thông điệp chung cho tất cả mọi người trên thế giới. Khó có thể làm được điều đó khi mà vấn đề giáo dục môi trường trong xã hội, mỗi học sinh chưa nhận thức được vấn đề này trong quá trình tích hợp vào kiến thức từng môn học. Vấn đề giáo dục môi trường được áp dụng cụ thể học sinh cho tất cả các bậc học là môn Khoa học tự nhiên và xã hội (Bậc Tiểu học) và môn Sinh học, Giáo dục công dân, Địa lí và các môn học khác có liên quan đến môi trường (Bậc THCS và bậc THPT). Trước tình hình đó,bảo vệ môi trường(BVMT) là một trong những mối quan tâm của toàn cầu .Ở nứơc ta ngày17-10-2001 Thủ tướng chính phủ ra quyết định số 1363/ QĐ-TTG : Đưa các nôi dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân . Sách giáo khoa sinh học 9 có đoạn nêu rõ : Mỗi quốc gia cần có biện pháp khôi phục môi trường ,bảo vệ thiên nhiên để phát triển bền vững . Trang 3 - #$%&#'()*+,-(./.+.01(* Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 Sinh học là môn học giúp học sinh có những hiểu biết về khoa học ,về thế giới sống ,kể cả con người trong mối quan hệ với môi trường ,có tác dụng tích cực trong việc giáo dục thế giới quan nhân sinh quan khoa học nhằm nâng cao chất lượng của cuộc sống.Môn sinh học ở trường phổ thông có khả năng tích hợp các nội dung giáo dục BVMT,đặc biệt trong phần 2 của chương trình sinh học 9 :SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG . Để hình thành cho các em có những kiến thức về môi trường ,mối quan hệ con người và môi trường ,tài nguyên và môi trường, ô nhiểm môi trừơng ,suy thoái môi trường.Có thái độ hành vi về môi trường như có ý thức bảo vệ môi trường ,sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên ,có tình cảm yêu quý thiên nhiên ,đất nước tôn trọng những vẻ đẹp thiên nhiên ,di sản văn hoá ,có thái độ thân thiện với môi trường Thực tế trong những năm giảng dạy tại trường THCS Nguyễn Trường Tộ bản thân tôi luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực. Tích cực hoá hoạt động học tập luyện tập của học sinh, hình thành các phương pháp dạy học tích cực, tự giác học tập, chủ động khai thác kiến thức, chiếm lĩnh tri thức bài học. Với lí do trên tôi đã chọn đề tài giáo dục bảovệ môi trường .Với thời gian có hạn ,khả năng có hạn tôi giới hạn đề tài trong phạm vi đưa ra một vài   !" Trang 4 - #$%&#'()*+,-(./.+.01(* Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 )67425. 8)9:;<; . 1. Hiện nay ở cấp học trung học cơ sở giáo dục BVMT chưa phải là môn học chính khoá nên việc tich hợp giáo dục BVMT vào môn học có liên quan đến kiến thức về môi trường là đều cần thiết .Nhưng kiến thức giáo dục BVMT không phải muốn đưa vào bài học nào củng được , mà phải căn cứ vào nội dung của bài học có liên quan với vấn đề môi trường mới có thể tích hợp được . Vậy chúng ta cần xác định nội dung kiến thức bảo vệ môi trường , phương pháp tích hợp , mục tiêu tích hợp , địa chỉ tích hợp trong bài giảng sao cho hợp lí 2.Mục tiêu giáo dục BVMT trong sinh học 9 phải trang bị cho học sinh một hệ thống kiến thức tương đối đầy đủ về môi trường và kỹ năng bảo vệ môi trường .Các em phải í thức được rằng giữ gìn bảo vệ môi trường sống phải từ các hoạt động bình thường ,ngay trong lớp học ,giờ chơi,lúc nghỉ ngơi ,sinh hoạt trong gia đình ,nơi công cộng.Xa hơn nữa lúc làm việc trên đồng ruộng, trồng rừng ,trong nhà máy công sở.Và có khả năng cải tạo môi trường xung quanh bằng những việc làm đơn giản mà hiệu quả ,củng có thể nảy sinh những ý tưởng mới mẻ về BVMT trong giới trẻ. Trang 5 - #$%&#'()*+,-(./.+.01(* Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 =)9:>? 1. Những thuận lợi khi thực hiện đề tài này . Các bài học trong các chương: Sinh vật và môi trường, hệ sinh thái , con người dân số và môi trường , bảo vệ môi trường sách giáo khoa viết rất rõ ràng . Các khái niệm :Môi trường , quần thể sinh vật, quần xã sinh vật hệ sinh thái sách giáo khoa trình bày rõ ràng dễ hiểu. Luật môi trừng được quốc hội sữa đổi thông qua năm 2005. Tài liệu giáo dục BVMT trong môn sinh học trung học cơ sở được bộ giáo dục đào tạo đưa về nhà trường. 2. Những khó khăn . Kiến thức về môi trường trong từng bài học nhiều ,thời gian trong tiết dạy thì có hạn. Một số bộ phận học sinh chưa nhận thức đầy đủ vấn đề bảo vệ môi trường ,không có í thức giữ gìn vệ sinh công cộng,còn xả rác Giữa nhận thức và hành vi BVMT chưa thật sự thống nhất. @)AB Các biện pháp thực hiện. 77<$ Khi giảng dạy các khái niệm về môi trường, quần thể sinh vật ,quần xã sinh vật hệ sinh thái ,phải làm cho học sinh thật sự hiểu rõ các khái niệm này ,và cho được ví dụ về quần thể, quần xã sinh vật . hệ sinh thái .Phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa quần thể người và quần thể sinh vật khác.Hiểu được vì sao có sự khác nhau đó.Từ đó học sinh thấy đựơc con người có tác động tích cực ,tiêu cực đến môi trường. Trang 6 - #$%&#'()*+,-(./.+.01(* Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 77=$ Chọn lọc các bài học có nội dung tích hợp về bảo vệ môi trường. Bài Nội dung tích hợp "#><$Môi trừơng và các nhân tố sinh thái. "#>=>?:Các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến đời sống sinh vật "#  >>$ Ảnh hưởng lẩn nhau giữa các sinh vật. "#>@A>B Thực hành. "#>C$Quần thể người "#>/$ Quần xã sinh vật . Khái niệm môi trường,vai trò các nhân tố sinh thái Nhận biết các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến đời sống sinh vật Bảo vệ đa dạng sinh hoc,giữ cân bằng sinh học tránh sự cạnh tranh Tìm hiểu các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến đời sống sinh vật. Gia tăng dân số là nguyên nhân dẫn đến suy thoái môi trường ,ô nhiễm môi trường,tàn phá rừng và tài nguyên khác. Các loài trong quần xã luôn có quan hệ mật thiết với nhau.Số lượng cá thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ phù hơp với khả năng của môi trường ,tạo nên sự cân bằng sinh học trong quần xã. Trang 7 - #$%&#'()*+,-(./.+.01(* Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 "#@D$Hệ sinh thái. "#@<@=$ Thực hành hệ sinh thái. "#@?$Tác động của con người đối với môi trường "#  @>  $Ô nhiễm môi trường. "#@B@E$Thực hành tìm hiểu tình môi trường ở địa phương . Các sinh vật trong quần xã luôn gắn bó với nhau bởi nhiều mối quan hệ,trong đó quan hệ dinh dưỡng có vai trò quan trọng được thể hiện qua chuổi thức ăn ,lưới thức ăn .Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học. Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học,bảovệ hệ sinh thái .Đề xuất các biện pháp bảo vệ các loài sinh vật đang bị lùng bắt khai,khai thác. Nhiều hoạt động của con người gây hậu quả xấu đối với môi trường ,làm biến mất một số loài sinh vật ,làm giảm các hệ sinh thái hoang dã ,làm mất cân bằng sinh thái .Phá huỷ thảm thực vật ,gây ra xoá mòn, thoái hoá đất ,ônhiểm môi trường ,hạn hán ,lũ quét. Mỗi người đều phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống của mình Thực trạng ô nhiễm môi trường Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường .Đề xuất biện pháp khăc phục. Hậu quả ô nhiễm môi trường.Biện pháp chống ô nhiễm môi trường ở địa phương. Trang 8 - #$%&#'()*+,-(./.+.01(* Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 "#@C : Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên. "#  @/$ Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã . "#BD$ Bảo vệ đa dạng hệ sinh thái. "#B<$ Luật bảo vệ môi trường. "#  B=$ Thực hành vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc BVMT ở địa phương Tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận ,chúng ta cần phải sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lí vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại,vừa đảm bảo duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau .Bảo vệ rừng và cây trên trái đất sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất, nước và các tài nguyên sinh vật khác. Bảo vệ các khu rừng hiện có ,kết hợp với trồng cây gây rừng là biện pháp rất quan trọng nhằm bảo vệ và khôi phục môi trường đang bị suy thoái .Mỗi chúng ta đều trong việc giữ gìn và cải tạo thiên nhiên . Các hệ sinh thái quan trọng cần bảo vệ:Hệ sinh thái rừng ,hhẹ sinh thái biển ,hệ sinh thái nông nghiệp .Mỗi quốc gia và mọi người dân đều phải có trách nhiệm bảo vệ các hệ sinh thái ,góp phần bảo vệ môi trừơng sống trên trái đất . Luật bảo vệ môi trường được ban hành những hành vi gây ônhiễm môi trường ,khác phục những hậu quả xấu do hoạt đông của con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tư nhiên. Nâng cao ý thức của học sinh trong viêc BVMT ở đia phương bằng những việc làm thiết thực,hiệu quả Trang 9 - #$%&#'()*+,-(./.+.01(* Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 Trang 10 - #$%&#'()*+,-(./.+.01(* [...]... -Trang 15 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 tham gia hội thi “tuyên truyền về giáo dục và bảo vệ môi trường Từ đó các em có ý thức hơn trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp ở trường học, khu dân cư, đường phố Có thái đô, hành vi ứng xử thân thiện với môi trường ... 14 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 2) em làm gì để hạn chế ô nhiễm đó? 3) Gia đình em có những hoạt động nào gây ô nhiễm môi trường ?Biện pháp khắc phục? Qua bài thực hành giúp cho HS vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn Vì vậy hình thành cho HS kĩ năng học tâp, kĩ năng bảo vệ môi trường BIỆN... -Trang 16 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 4 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Trong quá trình giảng dạy, dành thời gian cho học sinh làm việc cá nhân, theo nhóm và thảo luận chung cả lớp + Cần phát huy tối đa khả năng vận dụng kiến thức bài học của học sinh trong tích hợp môi trường +Trong giảng dạy người... Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 Bài quần xã sinh vật giáo viên giải thích cân bằng sinh học trong quần xã :Các nhân tố vô sinh ( khí hậu,nhiệt độ độ ẩm ) các nhân tố hữu sinh như thức ăn, kẻ thù ,dịch bệnh Ngoại cảnh thay đổi làm biến đổi số lượng cá thể trong quần xã , nhưng giữa các quần thể trong. .. không có kế hoạch hợp lí và n định Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 Đáp án: Bài 1: Câu 1 chọn a; câu 2 chọn d; câu 3 chọn d Bài 2: Yêu cầu học sinh nêu được các ý: 1 Không vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia vệ sinh công cộng làm sạch môi trường 2 Không chặt phá cây cối, không săn bắt động vật có ích và bảo vệ chúng 3 Tuyên truyền... 20 09- 20010 Tông số: 200 HS 2010-2011 Tổng số: 250 HS -Trang 20 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 III KẾT THÚC VẤN ĐỀ: Giáo dục BVMT ở nhà trường phổ thông, phải trang bị cho học sinh một hệ thống kiến thức tương đối đầy đủ về môi trường, kĩ năng bảo. ..Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 BIỆN PHÁP 3: Lựa chọn phương pháp tích hợp, nội dung tích hợp hợp lí A- Phương pháp trần thuật kể chuyện: Phương pháp này dùng để sử dụng mô tả sự vật hiện tượng của môi trường như:kể về một số cảnh quan độc đáo của thiên nhiên như:Núi Non Nước ở Đà Nẵng,Động... PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA: Năm học 2008-20 09 trong quá trình dạy học tôi chưa đi sâu vào các biện pháp GDBVMT năm học 20 09- 2010, 2010-2011 tôi thực hiện các biện pháp đã nêu trong đề tài Kết quả đạt được như sau: Năm học 2008-20 09 Giỏi SL TL(%) 50 33,3 Khá SL TL(%) 70 46,7 Trung bình SL TL(%) 30 20 80 40 80 40 40 20 135 54 95 ... môi trường: Sạch hay không sạch ô nhiễm hay không ô nhiẽm Kỹ năng thực hiện một số hành động trong trường học: Gĩư vệ sinh lớp học, sân trường, biết gom rác bỏ vào thùng, đeo khẩu trang khi dọn vệ sinh, lau bảng bằng khăn ẩm -Trang 17 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG”... trường -Trang 13 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 Ví dụ bài thực hành 54-55:Thực hành hệ sinh thái Khi bắt đầu học bài quần xã sinh vật ,giáo viên chuẩn bị nội dung thực hành ,cho học sinh tìm hiểu các bảng 51.1 , 51.2 , 51.3 51.4 Sau đó hướng dẫn . tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 tham gia hội thi “tuyên truyền về giáo dục và bảo vệ môi trường . Từ đó các em có ý thức hơn trong. tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 Trang 10 - #$%&#'()*+,-(./.+.01(* Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO. #$%&#'()*+,-(./.+.01(* Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9 Sinh học là môn học giúp học sinh có những hiểu biết về khoa học ,về thế giới
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9, SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9, SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA PHẦN “SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” TRONG SINH HỌC 9