0

SKKN_PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIỜ HỌC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG MÔN SINH HỌC 6

22 1,219 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2015, 09:19

Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 MỤC LỤC Trang I. PHẦN MỞ ĐẦU : 1. Lí do khách quan 2 2. Lí do chủ quan 2 3. Mục đích nghiên cứu 2 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Phương pháp nghiên cứu 4 II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI Chương1: Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu 1. Cơ sở pháp lí 5 2. Cơ sở lí luận 5 3. Cơ sở thực tiễn 5 Chương 2: Thực trạng của đề tài nghiên cứu 1. Thực trạng của đề tài nghiên cứu 7 2. Nguyên nhân của thực trạng 7 Chương 3: Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện đề tài 1. Cơ sở đề xuất các giải pháp 8 2. Các giải pháp chủ yếu 3. Giáo án thực hiện tiết dạy 9 III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận: 29 2. Khuyến nghị 20 PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 ĐỀ TÀI: Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Trang 1 ti: Phng phỏp tho lun nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 PHNG PHP THO LUN NHểM TRONG GI HC GIO DC MễI TRNG MễN SINH HC 9 PHN M U I/ Lí DO CHN TI 1.Lý do khách quan: Ngy nay vn mụi trng ang l vn quan trng ca xó hi. Mt trong nhng gii phỏp ngn nga cỏc vn mụi trng l phi trc tip lm thay i nhn thc ca cng ng v mụi trng sng xung quanh. Chớnh vỡ vy, cụng tỏc giỏo dc mụi trng(GDMT) ó v ang c ton xó hi quan tõm Cú mt thc t l hin nay, trong khi cỏc quc gia phỏt trin cú mụn hc riờng v mụi trng thỡ Bo v mụi trng trong trng hc mt s nc ang phỏt trin nh Vit Nam mi ch c a vo mt s tit hc ngoi khúa. Cỏc cuc thi ý tng Bo v mụi trng dnh cho hc sinh, sinh viờn cng ch nng v hỡnh thc trong khi mụi trng cn ý thc bo v thng trc trong mi bn tr. Vy lm th no nõng cao ý thc cho gii tr? Để có đợc điều đó cần đến vai trò rất quan trọng của ngời thầy. Thầy, cô giáo bit cỏch lng ghộp thng xuyờn vn ny trong cỏc bi ging ca mỡnh thỡ hiu qu chc chn khụng phi l nh. Đó là cơ sở lý luận khiến tôi chọn vấn đề nghiên cứu này. 2. Lý do chủ quan Sinh học là môn khoa học thực nghiệm, khoa học mở luôn luôn mới, kiến thức sinh học chủ yếu đợc hình thành bằng phơng pháp quan sát, mô tả, tìm tòi thực nghiệm. Vậy mà học sinh lại gặp khó khăn trong vấn đề này thì quả đây là một điều rất đáng quan tâm vì nó liên quan trực tiếp đến sự phát triển trí tuệ của cả một thế hệ tơng lai. Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng Trang 2 ti: Phng phỏp tho lun nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 Hin nay, kinh phớ u t vo cỏc chng trỡnh tuyờn truyn mụi trng ca nh nc khụng phi l nh. S tin ny c chi cho cỏc hot ng truyn thụng, cỏc cuc thi ý tng, cỏc ngy hi mụi trng Tuy nhiờn, hiu qu thu c t nhng chng trỡnh nh vy cha hn ó cao so vi giỏo dc trong trng hc. Bi l, giỏo dc hc ng l cỏch giỏo dc thng xuyờn v lay ng ln nht i vi lp tr. Đó là cơ sở thực tiễn, là lí do chủ quan thôi thúc tôi quan tâm, trăn trở lựa chọn nghiên cứu vấn đề này. 3. Mục đích nghiên cứu: Qua nghiên cứu tôi muốn nêu lên vấn đề là làm thế nào để 1 tiết dạy giáo dục môI trờng đạt hiệu quả, hình thành đợc ý thức bảo vệ môI trờng trong học sinh. Ta đã biết mục đích của giáo dục không chỉ đơn thuần là giúp HS nắm bắt tri thức mà phải hớng dẫn các em cách tiếp thu và vận dụng tri thức nh thế nào. Vì vậy, qua nghiên cứu tôi muốn nêu ra một vài ý kiến về vấn đề dạy một tiết thực hành sinh học nh thế nào để thu đợc hiệu quả cao nhất. Đó là mục đích nghiên cứu của đề tài. 4.Đối t ợng, phạm vi nghiên cứu *Đối tợng nghiên cứu: Đối tợng nghiên cứu ở đây là vấn đề dạy 1 tiết với nội dung: Ô nhiễm môI trờng trong chơng trình sinh học lớp 9 - Đối tợng nhận thức ở đây là HS lớp 9 của trờng THCS Nguyễn Trờng Tộ do tôi trực tiếp giảng dạy. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hoá những cơ sở lý thuyết của việc xây dựng câu hỏi theo hớng phát huy năng lực tự lực của học sinh. Phân tích nội dung bài Ô nhiễm môi trờng - SH9 - THCS làm cơ sở cho việc xây dựng câu hỏi. Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng Trang 3 ti: Phng phỏp tho lun nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 Lấy ý kiến của các đồng nghiệp về giá trị của câu hỏi đã xây dựng cho bài phù hợp về kỹ thuật, chính xác về mặt khoa học cha, có vừa sức học sinh và phát huy năng lực tự lực của học sinh không? Có đạt đợc những mục tiêu giáo dục đã đề ra không? 6.Ph ơng pháp nghiên cứu . - Các phơng pháp: Quan sát, mô tả, thí nghiệm, thực nghiệm. - Phơng pháp tạo nhu cầu nhận thức có mong muốn tìm hiểu các hiện tợng sinh học. - Phơng pháp hớng dẫn HS tự lực tham gia vào các hoạt động học tập. - Tạo điều kiện cho HS bộc lộ khả năng nhận thức, trình bày và tự bảo vệ ý kiến của mình khi thảo luận, tranh luận. - Khuyến khích HS thắc mắc, nêu tình huống có vấn đề và tham gia giải quyết vấn đề khi quan sát cũng nh khi tiến hành thực hành, thí nghiệm, làm báo cáo. II.NI DUNG NGHIấN CU Chng I: C s lớ lun liờn quan n ti nghiờn cu 1/ Cơ sở pháp lý - Su tm ti liu theo lô gíc nghiên cứu thì bản thân nó là nguồn tri thức mới cho HS, nó là điểm xuất phát cho quá trình tìm tòi của HS để đi đến việc hình thành kiến thức mới. - Tho lun, bỏo cỏo là nguồn kiến thức vừa có vai trò xây dựng cái mới, vừa có vai trò củng cố, hoàn thiện và kiểm chứng, chứng minh một vấn đề đã đợc nhắc đến. - Bằng hệ thống câu hỏi có tính chất định hớng GV đã kích thích hứng thú, sự tìm tòi độc lập sáng tạo của HS. - Bằng tài liệu quan sát đợc từ vic su tm do GV hoặc bản thân HS tự tiến hành, giúp HS có thể phân tích, so sánh, thiết lập mối quan hệ nhân Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng Trang 4 ti: Phng phỏp tho lun nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 quả, trả lời các câu hỏi để đi tới các kết luận khái quát, phản ánh bản chất của vấn đề hay hiện tợng sinh học. 2/ Cơ sở lí luận Phng phỏp Tho lun nhúm trong hc tp l phng phỏp m hc sinh khụng cũn lm vic cỏ nhõn m l lm vic chung vi nhau bng nhng nhúm nh, tho lun chung trong nhúm v nhng vn do giỏo viờn ra nhm mc ớch tỡm hiu nhng ni dung v t gii ỏp trc khi vn ú c gii quyt vi s giỏm sỏt, iu chnh chung ca lp hc v ca giỏo viờn 3/ Cơ sở thực tiễn Giáo viên tiến hành các bớc sau: a) Chun b tho lun - Hng dn cỏch thc hin, phõn b thi gian hp lý, - Gii ỏp thc mc ca hc sinh trc khi chớnh thc i vo hot ng, ng thi ghi li ch v ch dn lờn bng hoc mỏy chiu b) Tho lun: - Giỏm sỏt ca ngi thy: Khi hc sinh tin hnh hot ng, giỏo viờn chuyn t v trớ ngi hng dn sang v trớ ngi giỏm sỏt. Nhim v ca giỏo viờn lỳc ny l nhn bit tin trỡnh hot ng ca cỏc nhúm t ú cú th cú nhng can thip kp thi mang li hiu qu. Mun vy khi giỏm sỏt hot ng nhúm, giỏo viờn cn: + Chỳ ý n hot ng m giỏo viờn yờu cu lp thc hin. Khụng nờn tranh th lm vic riờng khi hc sinh ang tho lun- Di chuyn, quan sỏt ton b lp giỏm sỏt c mi hot ng. Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng Trang 5 Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 + Lắng nghe quá trình trao đổi của học sinh trong nhóm. Từ đó giáo viên có thể có những phát hiện thú vị và khả năng đặc biệt của từng em, hướng thảo luận của từng nhóm để điều chỉnh kịp thời. Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Trang 6 ti: Phng phỏp tho lun nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 Chng II: Thc trng ca ti nghiờn cu 1. Thc trng ca ti: - GV và HS phải tận dụng triệt để 45 trên lớp để tổ chức giảng dạy và học tập, có nh vậy mới phát huy hết vai trò tổ chức, hớng dẫn của GV, mới đảm bảo cho HS tiếp thu hết kiến thức của tiết học. - GV chỉ là ngời hớng dẫn, tổ chức cho HS hoạt động giúp HS tự tìm ra kết luận và ghi nhớ đợc kiến thức. HS là trung tâm của mọi hoạt động, sau khi đã nhận đợc mục đích, yêu cầu của tiết thực hành HS lập tức hoạt động nhóm để tiến hành thảo luận, báo cáo dới sự hớng dẫn của giáo viên. Đối với môn sinh học việc chuẩn bị tốt tài liệu su tâm là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của bài học. - Qua quá trình học tập kết quả thu đợc có tới trên 90% số học sinh thực hiện tốt các yêu cầu, đợc giáo viên đánh giá, cho điểm ghi nhận kết quả hoạt động. 2.Nguyên nhân thực trạng: Giáo viên cũng gặp khó khăn trong giảng dạy. Nguyên nhân dẫn đến kết quả của các học cha đạt đợc đến mức mong muốn là do: Thiếu đồ dùng, trang thiết bị để su tầm tài liệu, băng hình. HS khó khăn về việc su tầm tranh ảnh, tài liệu theo yêu cầu. Mặt khác môn sinh học là một khoa học thực nghiệm, môn khoa học mở, luôn luôn mới và rất trừu tợng. Các em phải tự su tầm, thảo luận để tìm kiến thức, qua phơng pháp hoạt động nhóm, HS phải tích cực để tìm tòi, trao đổi để đi đến kết luận, giải quyết các vấn đề đặt ra một cách độc lập sáng tạo. Chng III: Bin phỏp, gii phỏp ch yu thc hin ti 1.Cơ sở đề xuất các giải pháp Qua nghiên cứu tôi muốn nêu lên vấn đề là làm thế nào để 1 tiết dạy giáo dục ý thức bảo vệ môI trờng đạt hiệu quả cao. Ta đã biết mục đích Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng Trang 7 ti: Phng phỏp tho lun nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 của giáo dục không chỉ đơn thuần là giúp HS nắm bắt tri thức mà phải hớng dẫn các em cách tiếp thu và vận dụng tri thức nh thế nào. Vì vậy, GV phải đặt vấn đề rõ ràng, giải thích cụ thể mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của bài học. 2.Các giải pháp chủ yếu - Các câu hỏi và tài liệu su tâm phải đợc giáo viên nêu ra từ trớc khi tiến hành buổi học và ghi lên bảng hoặc vào phiếu học tập. Yêu cầu của các câu hỏi này phải phù hợp với chủ đề của bài học để khi tìm lời giải đáp giúp HS nắm vững, hiểu sâu bản chất của hiện tợng. - Thời gian cho học sinh chuẩn bị phải hợp lí để đảm bảo thu đợc kết quả thật sát thực tiễn. - Sau khi thảo luận nhất thiết GV phải nhận xét, đánh giá và kết luận kiến thức chuẩn để HS điều chỉnh nhận thức nếu cần. - Phối hợp một cách hợp lí phần báo cáo của học sinh với lời nói của GV, tuỳ theo lô gíc của sự phối hợp này mà tính chất hoạt động nhận thức của HS khác nhau. Nếu ở phơng pháp đàm thoại thì sách giáo khoa là nguồn thông tin cho HS còn lời nói của giao viên giữ vai trò hớng dẫn thì trong phơng pháp thảo luận nhóm, lời nói của GV là để xác nhận thông tin. - Việc lựa chọn lô gíc phối hợp giữa lời nói của giáo viên và phần báo cáo của học sinh là tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp của nội dung nghiên cứu, vào năng lực t duy và trình độ của mỗi HS. * ng dụng thực tiễn trong công tác giảng dạy. Quá trình áp dụng của bản thân. Trong thực tế giảng dạy, tôi đã vận dụng phơng pháp dạy học tích cực trong dạy học sinh học. Biến HS thành chủ thể của quá trình học tập, đa các em vào vị trí chủ động, đòi hỏi các em phải tích cực suy nghĩ, t duy bằng những câu hỏi có tính chất nêu vấn đề, gợi mở trong những tình huống có vấn đề đợc đa ra. Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng Trang 8 Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 GIÁO ÁN: TIẾT 60. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I. Mục đích bài dạy: Kiến thức: Học sinh nắm được khái niệm ô nhiễm môi trường, các tác nhân gây ô nhiễm và những ảnh hưởng của các tác nhân đó. Thái độ: Học sinh hiểu được ý nghĩa của phát triển bền vững, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Kỹ năng: Rèn kỹ năng thảo luận nhóm, phân tích, tổng hợp, so sánh. II. Chuẩn bi: - Giáo viên: Hình ảnh, tư liệu về ô nhiễm môi trường. Bảng phụ, phiếu học tập. Máy tính, projector. - Học sinh: Sưu tầm hình ảnh, bài báo, tư liệu về ô nhiễm môi trường. III. Nội dung bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: Giáo viên cho học sinh hoàn thành bài tập 1 trong phiếu học tập, gọi 1 học sinh lên bảng hoàn thành bài tập 1. Giáo viên nhận xét, cho điểm. 2. Bài giảng: Mở bài: Từ tiết học trước và bài tập 1, các em đã thấy con người đã có rất nhiều tác động tới môi trường. Trong những tác động đó, có những tác động tốt đối với môi trường nhưng cũng có những tác động xấu. Vậy chúng ta sẽ bàn đến những tác động xấu đó có ảnh hưởng như thế nào đối với môi trường trong buổi học hôm nay. Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Trang 9 Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 Hoạt động 1: Tìm hiểu Ô nhiễm môi trường là gi? Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Gv nêu câu hỏi: Theo sự hiểu biết của em, thế nào là ô nhiễm môi trường? Gv gọi 1 số hs trả lời câu hỏi. Gv nhận xét và chốt kiến thức Gv: Trong bài tập 1 các em đã thấy được những hoạt động của con người ảnh hưởng tới môi trường TN, vậy hiện tượng núi lửa phun trào có gây ô nhiễm môi trường không? Gv chốt kiến thức:  Hs hoạt động cá nhân, trả lời câu hỏi. Hs…. Tiết 60. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I. Ô nhiễm môi trường là gì - Là sự thay đổi các tính chất vật lý, hóa học và sinh học của môi trường, có ảnh hưởng theo chiều hướng bất lợi cho hoạt động sống của mọi sinh vật. -Hoạt động chủ yếu gây ô nhiễm: + Do hoạt động của con người. + Do hoạt động của tự nhiên: núi lửa, xác sv thối rữa,… Trang 10 [...]... - Trang 20 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng ti: Phng phỏp tho lun nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 DANH MC TI LIU THAM KHO - Giáo dục học đại cơng - Tâm lí học đại cơng - Tâm lí học dạy học và tâm lí học s phạm - Phơng pháp dạy học môn sinh học THCS - Hoạt động dạy học ở trờng THCS - Một số chuyên đề SKKN của... học tốt nhất, đặc biệt đối với môn sinh học gắn với giáo dục bảo vệ môI trờng - Đề tài này của tôi gắn liền với thực tiễn công tác giảng dạy ở trờng THCS Nó góp phần khắc phục những khó khăn, yếu kém của HS trong quá trình học tập môn sinh học nói riêng và bộ môn khác nói chung - Về mặt lí luận, đề tài này hàm chứa tất cả các yêu cầu và nội dung tất yếu của phơng pháp dạy học tích cực : Trực quan và dùng... em hứng thú trong tiết học - Khi áp dụng: Hầu hết các em đợc kích thích hứng thú học tập, chủ động tham gia thảo luận, báo cáo Số em báo cáo và giải thích một cách tơng đối sâu sắc các vấn đề xảy ra là trên 95% Các em đều rất hồ hởi khi có giờ học vì các em đợc làm chủ, đợc độc lập nghiên cứu, tranh luận và bảo vệ vấn đề mình tranh luận - Trang 13 Giáo viên: Nguyn... nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 - ễ nhim khụng khớ ễ nhim nc ao, h ễ nhim phúng x ễ nhim nc sinh hot - Trang 16 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng ti: Phng phỏp tho lun nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 - Chỳa sn lõm Tõy Nguyờn kờu cu ( 5: 36 AM | 26/ 01/2010... nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 - - Trang 14 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng ti: Phng phỏp tho lun nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 - * Mt s hỡnh nh, t liu hc sinh su tm: ễ nhim cht thi rn - Trang 15 Giáo viên:... - Trang 18 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng ti: Phng phỏp tho lun nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 PHN KT LUN V KHUYN NGH 1 Kết luận - Tôi nghiên cứu vấn đề này có thể nói đây chỉ là một sáng kiến, kinh nghiệm nhỏ của riêng tôi, nhng tôi rất mong muốn đợc bạn bè, đồng nghiệp tham khảo, đóng góp, xây dựng để có 1 phơng pháp dạy học tốt nhất,... của bản thân và bạn bè đồng nghiệp - SGK SGV sinh học 9 và một số tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu - Trang 21 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng ti: Phng phỏp tho lun nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 - - Trang 22 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng ... tho lun nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 Hot ng 2: Tỡm hiu cỏc tỏc nhõn ch yu gõy ụ nhim mụi trng - Trang 11 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng Chuyn tip: II Tỏc nhõn ch yu gõy ụ nhim mụi Gv: cho hs xem on phim t liu, Hs theo dừi trng: ti: Phng phỏp tho lun nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 nờu... - Trang 17 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng ti: Phng phỏp tho lun nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 Hn na, t lõu nhiu ngi vn coi cỏc sn phm ca chỳa sn lõm l rt quý giỏ, nh cao h l thuc cha bnh; da v múng vut h trng by v lm trang sc Do vy, loi h ó tr thnh i tng c nhiu k sn lựng v tỡm kim Cỏch õy 20-25 nm, trong khu rng rm Nam Kar... nghiệp tham khảo, mong nhà trờng tạo điều kiện để đợc áp dụng rộng rãi hơn - Cung cấp thêm đồ dùng dạy học H Ni,, ngy 14 thỏng 4 nm 2010 Ngi vit Nguyn Th Thu Phng - Trang 19 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng ti: Phng phỏp tho lun nhúm trong gi hc giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc 9 PHN NH GI CA HI NG KHOA HC ỏnh giỏ ca hi ng khoa . trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Trang 14 Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 * Một số. 9 Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 Hoạt động 1: Tìm hiểu Ô nhiễm môi trường là gi? Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Hoạt động của giáo viên. mở trong những tình huống có vấn đề đợc đa ra. Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng Trang 8 Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 GIÁO ÁN: TIẾT 60 .
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN_PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIỜ HỌC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG MÔN SINH HỌC 6, SKKN_PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIỜ HỌC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG MÔN SINH HỌC 6, SKKN_PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIỜ HỌC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG MÔN SINH HỌC 6

Từ khóa liên quan