SKKN_PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIỜ HỌC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG MÔN SINH HỌC 6

20 1.3K 4
SKKN_PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIỜ HỌC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG MÔN SINH HỌC 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học MỤC LỤC Trang I PHẦN MỞ ĐẦU : Lí khách quan 2 Lí chủ quan Mục đích nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II NỘI DUNG ĐỀ TÀI Chương1: Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu Cơ sở pháp lí Cơ sở lí luận Cơ sở thực tiễn Chương 2: Thực trạng đề tài nghiên cứu Thực trạng đề tài nghiên cứu Nguyên nhân thực trạng Chương 3: Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực đề tài Cơ sở đề xuất giải pháp Các giải pháp chủ yếu Giáo án thực tiết dạy III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận: 29 Khuyến nghị 20 PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 ĐỀ TÀI: Giáo viên: Nguyn Th Thu Phương Trang Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIỜ HỌC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG MÔN SINH HỌC PHẦN MỞ ĐẦU I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.Lý kh¸ch quan: Ngày vấn đề mơi trường vấn đề quan trọng xã hội Một giải pháp để ngăn ngừa vấn đề môi trường phải trực tiếp làm thay đổi nhận thức cộng đồng môi trường sống xung quanh Chính vậy, cơng tác giáo dục mơi trường(GDMT) tồn xã hội quan tâm Có thực tế nay, quốc gia phát triển có mơn học riêng mơi trường Bảo vệ môi trường trường học số nước phát triển Việt Nam đưa vào số tiết học ngoại khóa Các thi ý tưởng Bảo vệ môi trường dành cho học sinh, sinh viên nặng hình thức môi trường cần ý thức bảo vệ thường trực bạn trẻ Vậy làm để nâng cao ý thc cho gii tr? Để có đợc điều cần đến vai trò quan trọng ngời thầy Thầy, cô giáo bit cỏch lng ghộp thng xuyờn vấn đề giảng hiu qu chc chn khụng phi l nh Đó sở lý luận khiến chọn vấn đề nghiên cøu nµy Lý chđ quan Sinh häc lµ m«n khoa häc thùc nghiƯm, khoa häc më lu«n lu«n mới, kiến thức sinh học chủ yếu đợc hình thành phơng pháp quan sát, mô tả, tìm tòi thực nghiệm Vậy mà học sinh lại gặp khó khăn vấn đề điều đáng quan tâm liên quan trực tiếp đến phát triển trí tuệ hệ t¬ng lai Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng Trang tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học Hiện nay, kinh phí đầu tư vào chương trình tun truyền mơi trường nhà nước khơng phải nhỏ Số tiền chi cho hoạt động truyền thông, thi ý tưởng, ngày hội môi trường Tuy nhiên, hiệu thu từ chương trình chưa hẳn cao so với giáo dục trường học Bởi lẽ, giáo dục học đường cách giáo dục thường xuyên lay ng ln nht i vi lp tr Đó sở thực tiễn, lí chủ quan thúc quan tâm, trăn trở lựa chọn nghiên cứu vấn đề Mục đích nghiên cứu: Qua nghiên cứu muốn nêu lên vấn đề làm để tiết dạy giáo dục môI trờng đạt hiệu quả, hình thành đợc ý thức bảo vệ môI trêng häc sinh Ta ®· biÕt mơc ®Ých cđa giáo dục không đơn giúp HS nắm bắt tri thức mà phải hớng dẫn em cách tiÕp thu vµ vËn dơng tri thøc nh thÕ nµo Vì vậy, qua nghiên cứu muốn nêu vài ý kiến vấn đề dạy tiết thực hành sinh học nh để thu đợc hiệu cao Đó mục đích nghiên cứu đề tài 4.Đối tợng, phạm vi nghiên cứu *Đối tợng nghiên cứu: Đối tợng nghiên cứu vấn đề dạy tiết với nội dung: Ô nhiễm môI trờng chơng trình sinh học lớp - Đối tợng nhận thức HS lớp trờng THCS Nguyễn Trờng Tộ trực tiếp giảng dạy Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hoá sở lý thuyết việc xây dựng câu hỏi theo hớng phát huy lực tự lực học sinh Phân tích nội dung Ô nhiễm môi trờng - SH9 - THCS làm sở cho việc xây dùng c©u hái Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng Trang Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học Lấy ý kiến đồng nghiệp giá trị câu hỏi đà xây dựng cho phù hợp kỹ thuật, xác mặt khoa học cha, có vừa sức học sinh phát huy lực tự lực học sinh không? Có đạt đợc mục tiêu giáo dục đà đề không? 6.Phơng pháp nghiên cứu - Các phơng pháp: Quan sát, mô tả, thí nghiệm, thực nghiệm - Phơng pháp tạo nhu cầu nhận thức có mong muốn tìm hiểu tợng sinh học - Phơng pháp hớng dẫn HS tự lực tham gia vào hoạt động học tập - Tạo điều kiện cho HS bộc lộ khả nhận thức, trình bày tự bảo vệ ý kiến thảo luận, tranh luận - Khuyến khích HS thắc mắc, nêu tình có vấn đề tham gia giải vấn đề quan sát nh tiến hành thực hành, thí nghiệm, làm báo c¸o II.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương I: Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu 1/ C¬ sở pháp lý - Su tm ti liu theo lô gíc nghiên cứu thân nguồn tri thức cho HS, điểm xuất phát cho trình tìm tòi HS để đến việc hình thành kiến thức - Tho lun, bỏo cỏo nguồn kiến thức vừa có vai trò xây dựng mới, vừa có vai trò củng cố, hoàn thiện kiểm chứng, chứng minh vấn đề đà đợc nhắc đến - Bằng hệ thống câu hỏi có tính chất định hớng GV đà kích thích hứng thú, tìm tòi độc lập sáng tạo HS - Bằng tài liệu quan sát đợc từ vic su tm GV thân HS tự tiến hành, giúp HS phân tích, so sánh, thiết lập mối quan hƯ nh©n - Trang Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học quả, trả lời câu hỏi để tới kết luận khái quát, phản ánh chất vấn đề hay tợng sinh học 2/ Cơ së lÝ luËn Phương pháp Thảo luận nhóm học tập phương pháp mà học sinh khơng cịn làm việc cá nhân mà làm việc chung với nhóm nhỏ, thảo luận chung nhóm vấn đề giáo viên đề nhằm mục đích tìm hiểu nội dung tự giải đáp trước vấn đề giải với giám sát, điều chỉnh chung lớp học giỏo viờn 3/ Cơ sở thực tiễn Giáo viên tiến hành bớc sau: a) Chun b tho lun - Hướng dẫn cách thực hiện, phân bổ thời gian hợp lý, - Giải đáp thắc mắc học sinh trước thức vào hoạt động, đồng thời ghi lại chủ đề dẫn lên bảng máy chiếu… b) Thảo luận: - Giám sát người thầy: Khi học sinh tiến hành hoạt động, giáo viên chuyển từ vị trí người hướng dẫn sang vị trí người giám sát Nhiệm vụ giáo viên lúc nhận biết tiến trình hoạt động nhóm từ có can thiệp kịp thời để mang lại hiệu Muốn giám sát hoạt động nhóm, giáo viên cần: + Chú ý đến hoạt động mà giáo viên yêu cầu lớp thực Không nên tranh thủ làm việc riêng học sinh thảo luận- Di chuyển, quan sát toàn lớp để giám sát hoạt động Giáo viên: Nguyn Th Thu Phương Trang Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học + Lắng nghe trình trao đổi học sinh nhóm Từ giáo viên có phát thú vị khả đặc biệt em, hướng thảo luận nhóm để điều chỉnh kịp thời Giáo viên: Nguyn Thị Thu Phương Trang Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục mơi trường mơn Sinh học Chương II: Thực trạng đề tài nghiên cứu Thực trạng ti: - GV HS phải tận dụng triệt để 45 lớp để tổ chức giảng dạy häc tËp, cã nh vËy míi ph¸t huy hÕt vai trò tổ chức, hớng dẫn GV, đảm bảo cho HS tiÕp thu hÕt kiÕn thøc cña tiÕt häc - GV chØ lµ ngêi híng dÉn, tỉ chøc cho HS hoạt động giúp HS tự tìm kết luận ghi nhớ đợc kiến thức HS trung tâm hoạt động, sau đà nhận đợc mục đích, yêu cầu tiết thực hành HS hoạt động nhóm để tiến hành thảo luận, báo cáo dới hớng dẫn giáo viên Đối với môn sinh học việc chuẩn bị tốt tài liệu su tâm yếu tố quan trọng định thành công học - Qua trình học tập kết thu đợc có tới 90% số học sinh thực tốt yêu cầu, đợc giáo viên đánh giá, cho điểm ghi nhận kết hoạt động 2.Nguyên nhân thực trạng: Giáo viên gặp khó khăn giảng dạy Nguyên nhân dẫn đến kết học cha đạt đợc đến mức mong muốn do: Thiếu đồ dùng, trang thiết bị để su tầm tài liệu, băng hình HS khó khăn việc su tầm tranh ảnh, tài liệu theo yêu cầu Mặt khác môn sinh học khoa học thực nghiệm, môn khoa học mở, luôn trừu tợng Các em phải tự su tầm, thảo luận để tìm kiến thức, qua phơng pháp hoạt động nhóm, HS phải tích cực để tìm tòi, trao đổi để đến kết luận, giải vấn đề đặt cách độc lập sáng tạo Chng III: Bin phỏp, gii phỏp ch yu thc hin ti 1.Cơ sở đề xuất giải pháp Qua nghiên cứu muốn nêu lên vấn đề làm để tiết dạy giáo dục ý thức bảo vệ môI trờng đạt hiệu cao Ta đà biết mục đích Giáo viên: Nguyn Thị Thu Phương Trang Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục mơi trường mơn Sinh học cđa gi¸o dơc không đơn giúp HS nắm bắt tri thức mà phải hớng dẫn em cách tiếp thu vận dụng tri thức nh Vì vậy, GV phải đặt vấn đề rõ ràng, giải thích cụ thể mục đích, yêu cầu, ý nghĩa học 2.Các giải pháp chủ yếu - Các câu hỏi tài liệu su tâm phải đợc giáo viên nêu từ trớc tiến hành buổi học ghi lên bảng vào phiếu học tập Yêu cầu câu hỏi phải phù hợp với chủ đề học để tìm lời giải đáp giúp HS nắm vững, hiểu sâu chất tợng - Thời gian cho học sinh chuẩn bị phải hợp lí để đảm bảo thu đợc kết thật sát thực tiƠn - Sau th¶o ln nhÊt thiÕt GV ph¶i nhận xét, đánh giá kết luận kiến thức chuẩn ®Ĩ HS ®iỊu chØnh nhËn thøc nÕu cÇn - Phèi hợp cách hợp lí phần báo cáo học sinh víi lêi nãi cđa GV, t theo l« gÝc phối hợp mà tính chất hoạt động nhận thức HS khác Nếu phơng pháp đàm thoại sách giáo khoa nguồn thông tin cho HS lời nói giao viên giữ vai trò hớng dẫn phơng pháp thảo luận nhóm, lời nói GV để xác nhận thông tin - Việc lựa chọn lô gíc phối hợp lời nói giáo viên phần báo cáo học sinh tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp nội dung nghiên cứu, vào lực t trình độ HS *ng dụng thực tiễn công tác giảng dạy Quá trình áp dụng thân Trong thực tế giảng dạy, đà vận dụng phơng pháp dạy học tích cực dạy học sinh học Biến HS thành chủ thể trình học tập, đa em vào vị trí chủ động, đòi hỏi em phải tích cực suy nghĩ, t câu hỏi có tính chất nêu vấn đề, gợi mở tình có vấn đề đợc ®a Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng Trang tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học GIÁO ÁN: TIẾT 60 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I Mục đích dạy: Kiến thức: Học sinh nắm khái niệm ô nhiễm môi trường, tác nhân gây ô nhiễm ảnh hưởng tác nhân Thái độ: Học sinh hiểu ý nghĩa phát triển bền vững, nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường Kỹ năng: Rèn kỹ thảo luận nhóm, phân tích, tổng hợp, so sánh II Chuẩn bi: - Giáo viên: Hình ảnh, tư liệu nhiễm mơi trường Bảng phụ, phiếu học tập Máy tính, projector - Học sinh: Sưu tầm hình ảnh, báo, tư liệu ô nhiễm môi trường III Nội dung dạy: Kiểm tra cũ: Giáo viên cho học sinh hoàn thành tập phiếu học tập, gọi học sinh lên bảng hoàn thành tập Giáo viên nhận xét, cho điểm Bài giảng: Mở bài: Từ tiết học trước tập 1, em thấy người có nhiều tác động tới mơi trường Trong tác động đó, có tác động tốt môi trường có tác động xấu Vậy bàn đến tác động xấu có ảnh hưởng môi trường buổi học hôm Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng Trang ti: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học Hoạt động 1: Tìm hiểu Ơ nhiễm mơi trường gi? Hoạt động giáo viên Hoạt động Nội dung ghi bảng học sinh Tiết 60 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Gv nêu câu hỏi: I Ơ nhiễm mơi trường Theo hiểu biết em, Hs ô nhiễm môi trường? động hoạt cá Gv gọi số hs trả lời câu hỏi nhân, trả lời - Là thay đổi tính chất vật lý, hóa học sinh Gv nhận xét chốt kiến câu hỏi học mơi trường, có ảnh hưởng theo chiều hướng thức bất lợi cho hoạt động sống sinh vật Gv: Trong tập em thấy hoạt -Hoạt động chủ yếu gây ô nhiễm: động người ảnh + Do hoạt động người hưởng tới môi trường TN, + Do hoạt động tự nhiên: núi lửa, xác sv thối tượng núi lửa phun Hs… rữa,… trào có gây nhiễm mơi trường khơng? Gv chốt kiến thức:  - Trang 10 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phương Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học Hoạt động 2: Tìm hiểu tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường - Trang 11 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng Chuyn tip: II Tỏc nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi Gv: cho hs xem đoạn phim tư liệu, Hs theo dõi trường: Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học nêu yêu cầu hs: Các em theo dõi đoạn phim, cho biết có tác nhân gây nhiễm mơi trường? - Khí thải - Hóa chất BVTV chất độc hóa học - Chất phóng xạ - Chất thải rắn - Vi sinh vật gây bệnh Gv yêu cầu số hs phát biểu, ghi góc bảng Gv chốt lại: Bài học hơm Một số Hậu Ảnh hưởng tới hoạt động sống người sinh vật hs bàn đến tác nhân chủ phát biểu yếu: - Gv: yêu cầu hs thảo luận theo nhóm lớn, theo nôi dung thảo luận (bài tập phiếu học tập) Hs thảo luận Gv: gọi đại diện nhóm lên báo theo cáo, yêu cầu nhóm khác bổ sung nhóm lớn Sau thảo Gv: tổng kết, chiếu bảng đáp án luận xong, treo kết Gv: cho hs quan sát đoạn phim tư thảo luận liệu hình ảnh nhiễm mơi lên bảng trường Hà Nội phóng tình trạng nhiễm, hậu Thạch Sơn Phú Thọ Gv: Qua đoạn phim tư liệu trên, em thấy hậu ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng người sinh vật khác Gv chiếu lại bảng tổng kết dẫn - Trang 12 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phương dắt vào sau: - Cùng với phát triển nhân Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục mơi trường mơn Sinh học *Hiệu áp dụng Khi áp dụng chuyên đề thu đợc kết khả quan - Khi cha áp dụng: Số HS nắm bắt kiến thức cách hời hợt, thụ động, chủ yếu trông dựa vào bạn khác làm để chép cho có đủ bài, không hiểu chất vấn đề Chỉ có khoảng 55% em hứng thú tiết học - Khi áp dụng: Hầu hết em đợc kích thích hứng thú học tập, chủ động tham gia thảo luận, báo cáo Số em báo cáo giải thích cách tơng đối sâu sắc vấn đề xảy 95% Các em hồ hởi có học em đợc làm chủ, đợc độc lập nghiên cứu, tranh luận bảo vệ vấn đề tranh luận - Trang 13 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng ti: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học - - Trang 14 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học - * Một số hình ảnh, tư liệu học sinh sưu tầm: Ô nhiễm chất thải rắn - Trang 15 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng ti: Phng phỏp thảo luận nhóm học giáo dục mơi trường môn Sinh học - Ô nhiễm khơng khí Ơ nhiễm nước ao, hồ Ơ nhiễm phóng xạ Ơ nhiễm nước sinh hoạt - Trang 16 Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục mơi trường mơn Sinh học - Chúa sơn lâm Tây Nguyên kêu cứu ( 5:36 AM | 26/01/2010 ) Do nhiều tác động người biến đổi mơi trường, sống lồi hổ (Panthera tigris) Tây Nguyên bị đe dọa số lượng bị giảm đáng kể Nhiều khu rừng trước nhiều hổ Với săn mồi loài thú lớn, nhỏ, hổ sống bầy đàn rừng mà thường sống đơn lẻ Cuộc sống loài hổ gắn liền với môi trường rừng điều kiện tự nhiên khu vực Với săn mồi loài thú lớn, nhỏ, hổ sống bầy đàn rừng mà thường sống đơn lẻ Ở Đắk Lắk, trước loài hổ phân bố nhiều khu rừng rậm thuộc địa bàn rừng Yor Đôn, vùng biên giới Buôn Đôn, Ea Súp, sống rừng núi Cư Yang Sin (huyện Krông Bông); khu rừng rậm Nam Kar (Lắc), Buôn Za Wầm (Cư M’ga), Ea Sô (Ea Kar) khu rừng bên trảng cỏ huyện M’Đrắc, Krông Năng, Ea H’leo Suốt thời gian dài với nhiều biến động điều kiện tự nhiên tác động người, mơi trường sống lồi hổ bị thu hẹp dần - Trang 17 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phương Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học Hơn nữa, từ lâu nhiều người coi sản phẩm chúa sơn lâm quý giá, cao hổ thuốc chữa bệnh; da móng vuốt hổ để trưng bày làm trang sức Do vậy, loài hổ trở thành đối tượng nhiều kẻ săn lùng tìm kiếm Cách 20-25 năm, khu rừng rậm Nam Kar khu bảo tồn thiên nhiên có nhiều cá thể hổ sinh sống với nhiều loài động vật hoang dã đây, hổ hoàn toàn biến Các khu rừng rậm nguyên sinh thuộc huyện Cư M’Gar, Krông Năng, Ea H’elo, vùng biên giới Buôn Đơn, Ea Súp trước có nhiều động vật hoang dã nhiều cá thể hổ, hoi Nhiều biến động điều kiện tự nhiên tác động người, môi trường sống loài hổ bị thu hẹp dần Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, cách chục năm nhà khoa học thấy dấu vết hổ sinh sống Do nạn săn trộm tàn phá rừng, loại động vật quý khu đa dạng sinh học bị tót, bị rừng cịn tồn ít, lồi hổ hươu đầm lầy động vật q khơng cịn Theo nhà khoa học, số cá thể hổ sống rừng Vườn quốc gia Yor Đôn Vườn quốc gia Cư Yang Sin Tuy vậy, số cá thể hổ ỏi bị thu hẹp môi trường sinh sống bị đe dọa gay gắt Nếu công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã không đẩy mạnh ngày khơng xa chúa sơn lâm bị tuyệt chủng - Trang 18 Giáo viên: Nguyn Thị Thu Phương Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGH Kết luận - Tôi nghiên cứu vấn đề nói sáng kiến, kinh nghiệm nhỏ riêng tôi, nhng mong muốn đợc bạn bè, đồng nghiệp tham khảo, đóng góp, xây dựng để có phơng pháp dạy học tốt nhất, đặc biệt môn sinh học gắn với giáo dục bảo vệ môI trờng - Đề tài gắn liền với thực tiễn công tác giảng dạy trờng THCS Nó góp phần khắc phục khó khăn, yếu HS trình học tập môn sinh học nói riêng môn khác nói chung - Về mặt lí luận, đề tài hàm chứa tất yêu cầu nội dung tất yếu phơng pháp dạy học tích cực : Trực quan dùng lời Trên điều thu đợc qua thực nghiệm nghiên cứu thực tế giảng dạy Tuy nhiên trình trình bày không tránh khỏi thiếu sót, kính mong đợc góp ý BGH, tổ chuyên môn bạn bè đồng nghiệp 2.Khuyến nghị - đề xuất - Quá trình thực nghiệm thực tế giảng dạy đà thu đợc kết khả quan, với nhiều đối tợng khác nhau.Vì nhận thấy chuyên đề có tính khả thi cao Mong bạn bè, đồng nghiệp tham khảo, mong nhà trờng tạo điều kiện để đợc áp dụng rộng rÃi - Cung cấp thêm đồ dùng dạy học H Ni,, ngy 14 tháng năm 2010 Người viết Nguyễn Thị Thu Phương - Trang 19 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Đánh giá hội đồng khoa học nhà trường Hội đồng khoa học trường THCS Nguyễn Trường Tộ thống xếp loại: - Trang 20 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phng tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Gi¸o dơc học đại cơng - Tâm lí học đại cơng - Tâm lí học dạy học tâm lí học s phạm - Phơng pháp dạy học môn sinh học THCS - Hoạt động dạy học trờng THCS - Một số chuyên đề SKKN thân bạn bè đồng nghiệp - SGK SGV sinh học số tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu - Trang 21 Giáo viên: Nguyn Th Thu Phương Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học - - Trang 22 Giáo viên: Nguyn Thị Thu Phương ... tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục môi trường môn Sinh học PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIỜ HỌC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG MÔN SINH HỌC PHẦN MỞ... hay tợng sinh học 2/ Cơ sở lí luận Phương pháp Thảo luận nhóm học tập phương pháp mà học sinh khơng cịn làm việc cá nhân mà làm việc chung với nhóm nhỏ, thảo luận chung nhóm vấn đề giáo viên... Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương Trang Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm học giáo dục mơi trường môn Sinh học GIÁO ÁN: TIẾT 60 Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG

Ngày đăng: 29/04/2015, 09:19

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Chúa sơn lâm Tây Nguyên kêu cứu

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan