0

SKKN MỘT SỐ SAI LẦM THƯỜNG GẶP Ở HỌC SINH VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHI DẠY TIN HỌC 11

17 1,720 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2015, 08:48

     !"# $$ %&'()*+,*( /01.*2.* 3.42/5(.*6, *7,48/(9:4(0. )*;<,=>./(.*6, ?@AB$C                                                                                      !"#$%& " '#" (    &&)(* +(, -(,    &&)(#" (&./(,( !'  0 " ( 12#" (3 4 5 #" (*" '4 & 3          0 6. (4 7%* +(,8$3 (  31" (,"$&. 3 !#" (    ! "  #  9 $(* &:' ; <;3 "!3 %#" (*" '4 (,'=)( $    9  " '7 '(,% 3&.>(&.%(,#" '& 35+,"3 %   & ? 0 " '7 '3 1; = % 3 &7 '3 1; =4!"@ &.A % % '   % % '   9 15 (," !; <;,$(@ ; <;&%$(:'!( # (,( ) *  + ,  ?>(,5 ;@+ ( -   =3 (,&.B( 1 * +(,:'!(&C1 (* &:' - .    $  "!3 %4 ?  " &4!"3$3& * D! /    0    &:' (, ")(3 ' $ &  " ':' 1 "+ $ 1     E        2    F        2 E  3    DEF   !"#$%&'()*+,-.!/0 1-234 !"#!4*5"4%6%"4%#27%89: ;<)!/0=#4 !"#&. )<&>)?0@A@B )-C@D/&*E4F,! )GH.I)!/0234  &.',-.!/01-23 *1),4,)-"4JB)4*$.KL &MN)O,)*+.>PQ#@F)-%>@;R&*E;IJ@2S &.L0;IJ@%2/&*E*1)QP A $,TT;@)$U&B2$&#9B9%.3@ !4J%@F)I%V@QOW@J9$&*E/,XOH&H@  YK2P2FD9;RZ[9#!F,QP)@D?W;\&/ I)[9#QV3@%*).>!>$9B)@D?WK9#@ &WD5 ]+)#;" K^ ]_.&)1Q")F, ^ ]) )IF,QP.3@!4J%O,4,D?@H@,-$K X4^ ]+)#`'U/^ N&4,0)D?@H@F,=#9*$&H@C@a2$ ) 2JF,QP%2$I)Q7Qb=#-WQ"))3;UD &cP VDI)9#H*+))d,b9! $,TT2PQ# 9BJ,4,!Z,<49#H&.&>)O,W)#"J@C@-2J;UDe  TT fW-14&g))J,Q")Q*+)?M&c )O,&h%&.)).,6!/2&)2? &> .>";@)&3 D  D2)9$F&*EI)6!/%I)+FXiW S&g))J,%&g)!"#Q*+)2&g)!"#)23 ;@)j)*V*E)2P0QPD=#&3&>&3D=#  )D"J1 kYlYmnopq r@#`/)-);UDbQ*+)?M% VD3@ 9$,TTZ,-I)9#H)B)#@! TT s\&/3@a!.!7Q")2JL0;IJ@22/*1)QP F@C@-%.! )K9'P4@')4*1)QP \@=#)4"2?2Q")94*#.!-7)`P2/&*E *1)QP"G"4DK)-"4)@D?WK;\&/ &3@&.=D/@;"4a*#Z2I)23O,4,=#) )IF,QP #9# SC@4QP)-);UDbQ*+)?M2C@#)?0@ t 9BJ@#!-"% XQPD!)J!)-);UD TTbQ*+)2$&3uAvwxwnAyz{Y wo|}~•€•Y‚Y€sl{YTTƒ94)!/ !)J=#P2$")@B&*E&.)).,,H )90( i=#-W)O,"9B1 TT A‚Y_YY„ eYGQ#49#H*+))d,b9! TT^ eP>@4)@D?W&>PQ#4J,4,!Z,<^ eNW)#"V*E);UD TT^ eO,-W"J1!)J;UD o~Ao‚Ymnq| eYGQ#49#H9*+)Z,-! TT^ e*#Q#4J,4,!Z,<49#HQ?^ e"J!)J=#-W!;UD TT ox…o|lAoY„ e) )IF,QP#9#^ eY*1)QP TT^ e9!BTT7†T†e†TT2!BTT7†TTe†TU Q*+)?M o‡•Y„ eS`R)-);UDbQ*+)?M^ e#!-"4J@94)4"!"#%94)4"2?TT%4 2/24*J@Q?U)aQa%&dJ2/24J@23&L $,*1),4,;UD ^ e#!-"46!/=#&g))J,^ eVD46!/S,K#9^ e€/E,2F;<)94)!/2")-);UDQ?$,^ ˆ e4)4%QO!)J9#@[)+;UD.2F;<)94)!/&>. I)&3@GE,K ‰ !DGHI#EF Y‡wz_Š -)2*$#&cFVD&*EHC@#Q)=#) 2&c&*# D2"Q*+),L )*I) !"# !4Z&H@S7††‹e††Œ YGM9B‰‰•††Ž•Ye})Dt†•••††Ž=#}Q*b)}s 237)*+))-);UD%&"U"20);<) ))J )Q")) )4";<)#&"U††Že†T r@D/&MTT‰•re}s7†Tt23Y*1)QP&)=# )4";<`JY/*E,4Q>)4";<oJ#†TTe††% €/@F‰Te€••2YGM†•Ye)23&L$7-%";J)4" ;<2&"U";"}Q*b)}4";<2"U"# Q")B-")4";<2"U"&#)[`&L$ ,*1),4,;UDa"*$),4@DKK`=&)=#9 Q")"U&)F,3@ˆ=#@F)4";<&c?@Q‘5u   !"#$%&'"%()*+ ,-'./01!2/34!563 7%8%'9%!4:2;<*2FD%O)# .>VD&M*$)&L$,*1),4,;UD&c&*E!’)&M% ! )'2V&3Q#@FYB‘=#2J&L$,*1),4,;UDb Q*+),L ))O,9*$)$2JF,=&)%B)U .C@aF,<&) Y‡wzkY“ r@#`/)-);UDbQ*+)?M% FVD! &/*1)QP$,TT&#9B9&3@FXi D!. ^ Y49*+))d,!43@[!2/*1)QPN))  )IF,QP#9#^ @D?j).*E)! )(9QVD?@K  ‹ 2KP>@9B"4%;U)"4)",U294)4"!"# }~•”r•opq $J*K(L9:)*(M;L(M.J * Sai lm thưng gp: A&B*E)Q")*1)QP#9#&3@,-.?)"?; Q?)2?@–P4&B*E)!4,-&*E!#4"Q*$!9:;<) b,H!#4"=#*1)QP €2/*1)QP3@!9*#>X4&M&*E/4 /H9:;<)Q")*1)QP?*+)!#4"/@/ * Bin php khc phc: w#@!2/X")[*1)QP%D?@H@9&U*1)QP &>!>Q#U2J!#4"29:;<)4/ Q"))+`.>9:;<)*1)QP;M=##9#&>!> Q#2J!#4"/"*1)QP/@V—•. )4"",a ˜#a;2$[=,,,>?8@8,@A;P.)™#./u#ƒ&#) &*E9:;<)*#!#4" 9HL9@)2",H!#4"I)/Q")*1)QP9: ;<)*#.Q"),H!#4" AJN))0.O*>.%PQ.%J * Sai lm thưng gp: Q")) )IF,QP@Q"#9#%?;cD?/,! )C@4 TŒ!K`#")gI9B%I4"d;V@)U;*$2Z&H@N)I4 "d;V@)U;*$šQ")—Qaa#9#P?.>.$‰‰!K`› 9*+)Z9#H&d?! )&O)a"C@DZ=#)  )IF,QP#9#Y4a*+)&d?.;V@4#D.?4!K` !4%)"4!K`&*E,i,&d?Q")) )IF,QP#9# * Bin php khc phc: >!Z,<9#HDb9P)4"2?H!>Q#U*+) X@D?2Zb4a[!4aZ,-9#HD Œ dJ%Q"))+`%)4"2?.>=&)2/*1) QP.!#4"?! )&O)C@DZ&d?=#) )IF,QP #9#Qg;M*1)QP&>GQ#[*5=,,,>B'>CD8,,,A(; 8D88)A,';@< CJN))0.L(M.)RS.%.*K;J * Sai lm thưng gp: Q")*1)2/N)) ))IF,QP#9#%[&B*E). ?2! ),WJI"#2I*+) 9*+)Z9#H!&d?4/Qœ)#@dJ2$ I)*1)QP.9:;<)3@/#)#%9*+)&d /.?I*+)%/.?I"#! )$QN)Q") #9#! ),WJI"#2I*+)š2K;<5!,E>88,(› * Bin php khc phc: >!Z,<9#HDb9P)4"2?H!>Q#U*+) X@D?2Zb4a[!4aZ,-9#HDdJ%Q") )+`%)4"2?.>=&)2/*1)QP.!#4" /?u#ƒ2/?unƒQg;M*1)QP&>GQ#[ =,,,> F'88@8,A; TJ!(M.PM=?L(M.,*UVWXYL(M.O(Z;VW)*+,J * Sai lm thưng gp: Q")) )IF,QP#9#%/&/%/G9BQ")-)*+) /!>@9B)@D? 9*+)ZO,4,=#W@JQ")#9#! )2I)%;\ &/2J4aG$O,4,W@J! )$&*E6)™#=#4 ,HQ")W@JF@C@-4a9:;<)-/!>@9B` /&/#D/G9B=#-) * Bin php khc phc: >!Z,<9#HDb9%)4"2?D?@H@9! )G $&*EO,4,W@J,-Z2I)6)™#=#S),H Q")W@JQ")) )IF,QP#9# Ž )"Q#%Q"))+`%)4"2?.>=&)2/*1) QP.!#4"/&/2/G9B=#-)/!>@9B`Qg;M *1)QP&>GQ#[ =,,,>G,'8D,88D88 2[ =,,,> ?%)'88>AH8';8D88AI?;< [JRY.VW\:O*>.%]9,P2.*P&^,=(_.%(9)R2,`KL(M.J * Sai lm thưng gp: Q")) )IF,QP#9#%[!>@;IJ@.3)4QMX4 &MoP2FD%!!#4"/,-X4&M&*E3)4QM=#.Q") *1)QP 9*+)G$!>@;IJ@! )$&*E3)4QM=# 4!>@;IJ@Q")#9#dJ2$!>@9B)@D?%9*+) !#4"!>@a)aQ! )X4&M3)4QM=#/.>F! `J*1)QPF@C@-*1)QP2\;M2UDP*+) 2$;IJ@(&*#2"%*)!`J*1)QP2$I);I J@$P*1)QP4"[Q9B * Bin php khc phc: >!Z,<&*E9#HDb9%)4"2?D?@H@9 ! )G$!>@;IJ@,-$-3)4QM=#S)!>@;IJ@ Q")#9# )"Q#%2$[*1)QP%)4"2?D?@H@9X4&M)4QM /.>F!`J*1)QPdJ2$I)F, "Q*$3)4QM=#;IJ@2"P)4"2??D?@H@9X4 &M3)4QM=#;IJ@Q# aJ9.OM)b;cd*ed,*(K,*:L(M.O(Z;VW.%;f0.J * Sai lm thưng gp: Q")) )IF,QP#9#%!/C@-`J=#,i,#@ 9B `oP2FD%#! )>)4!/C@-=#,i,#"/!>@9B)@D? 9*+)$&*EO,4,=#,i,#Q")#9#! )&> 6QN)!/C@-=#,i,#QV.>9B`F@C@-4a *+)Z[)4)4QM"/!>@9B)@D?N))4QM=#,i,# • * Bin php khc phc: >!Z,<9#HDb9%)4"2?D?@H@9X4&M )4QM=#,i,#%&g)+D?@H@4a$,i,#VD,H)@D? Q")#9# Q")4*1)QP92/%[!9)4!/C@-,i, #"/!>@9B)@D?P)4"2?HGQ‘"9VD&*E)4 QM=#,i,#@ .>9B`o/@.9B)@D?PQ") #9#j)! )&*E,i,)4!/C@-,i,"4#"/!>@9B )@D?,-9:;<),i,#VD,H)@D?A!; Q"))+`%)4"2?.>2/*1)QP.9:;<),i, )4!/C@-,i,#"/!>@9B)@D?Qg;M*1)QP&>GQ# [=,,,>?%)'88>A=D88;8D88AC%''?; gJ*(M;\h;.%:N,)Ri.)R:.%L(Z;)*7,X>%(,J * Sai lm thưng gp: }>@0 )/ )"dN) )#D4>@0C@#J? !/2$#@b,i,"4 ) 9*+)Z9#H!2/>@0 ).4>@0C@# J?!/2$#@b,i,"4 )*)! )9:;<);V@)"dQ' "4>@0C@#J * Bin php khc phc: >!Z,<9#HDb9%)4"2??VU2J9: ;<);V@)"dQ'"4>@0C@#JQ")>@0 ) g)+%)4"2?)$J@?"9/&*@?=#4 ,i,"4 )#"19"2$4,i,"4C@#Jš,i,"4 )&*E `JQ*$,i,"4C@#J› )"Q#%Q"))+`%)4"2?.>=&)2/*1)QP .9:;<)>@0 )! )9:;<);V@)"dQ'">@0 C@#  J  Qg  ;M  *1)  QP  &>  G  Q#  "    9  VD  [ =,,,> ?%)'88>AJ'8;8D88AIK,;< T† [...]... * Sai lầm thường gặp: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, biến có thể nằm trong biểu thức ở mẫu số của phép chia Học sinh thường mắc lỗi chia cho số 0 với các chương trình có sử dụng phép chia với mẫu số là biểu thức chứa biến Khi thực hiện chương trình, giá trị mẫu số có thể bằng số 0 Khi đó, chương trình sẽ mắc lỗi chia cho số 0 * Biện pháp khắc phục: Để khắc phục tình trạng này ở học sinh, ... tiếng anh hạn chế, một số học sinh học tin học mang tính đối phó Dẫn đến việc nhiều học sinh viết sai các từ khóa trong khi viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Pascal 13 * Biện pháp khắc phục: Để khắc phục sai lầm này ở học sinh, giáo viên yêu cầu học sinh nhớ chính xác các từ khóa trong chương trình Ngoài ra, giáo viên nên cài đặt phần mềm Free Pascal để hỗ trợ hơn cho học sinh trong việc... được tôi áp dụng vào các giờ dạy và kết quả là đã khắc phục được nhiều sai lầm mà các em thường mắc phải khi học tin học 11 Chất lượng các giờ học môn tin học của học sinh lớp 11 trong năm học 2010-2 011 cho thấy đã sửa được hầu hết các sai lầm mà học sinh thường mắc phải Chất lượng các giờ học môn tin học của học sinh khối 11 năm học 2 0112 012 so với các năm học trước cho thấy nhiều em đã tự viết được... chấm phẩy sai vị trí * Sai lầm thường gặp: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kết thúc mỗi câu lệnh đều có dấu chấm phẩy, câu lệnh liền trước từ khóa else không có dấu chấm phẩy và sau từ khóa end cuối cùng là dấu chấm Học sinh thường mắc sai lầm khi viết kết thúc câu lệnh mà không có dấu chấm phẩy hoặc sử dụng dấu chấm phẩy trước từ khóa else * Biện pháp khắc phục: Để khắc phục sai lầm... Illegal Expression 11 10 Vòng lặp vô hạn * Sai lầm thường gặp: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, biến đếm trong vòng lặp for được tăng hoặc giảm một cách tự động hay vòng lặp while-do chỉ kết thúc khi điều kiện lặp sai Học sinh thường mắc sai lầm khi viết các chương trình có sử dụng vòng lặp lồng nhau mà chưa phân tích rõ việc sử dụng các biến nên có em sử dụng cùng một biến cho các vòng... số bằng số 0 để chỉ ra cho học sinh thấy lỗi chia cho số 0 (Erro: Division by zero) 13 Viết sai các từ khóa * Sai lầm thường gặp: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa là tên dành riêng do ngôn ngữ lập trình đặt với ý nghĩa riêng xác định Học sinh thường mắc lỗi viết sai các từ khóa trong khi viết chương trình do các từ khóa trong Pascal đều là từ tiếng anh Bên cạnh đó, nhiều học sinh có... kiện lặp phải được thay đổi đến một lúc nào đó điều kiện đó phải sai để tránh lặp vô hạn Trong giờ thực hành, giáo viên có thể viết một chương trình có vòng lặp vô hạn rồi dịch chương trình để chỉ ra cho các em thấy lỗi Error: Illegal assignment to for-loop variable “a” 11 Chạy chương trình mà không quan tâm đến kết quả * Sai lầm thường gặp: Khi viết xong một chương trình, dịch thành công... Nhiều học sinh hiện nay chỉ viết chương trình mang tính đối phó mà không cần quan tâm tới tính đúng đắn của chương trình Hậu quả là trong các giờ thực hành, nhiều học sinh viết chương trình đến khi chương trình chạy được là các em xem như đã hoàn thành yêu cầu của giáo viên mà không biết rằng chương trình các em viết cho kết quả không đúng hay vẫn còn sai với một số bộ test * Biện pháp khắc phục: ... viết chương trình trong Pascal các em thường viết delta=b*b-4*a*c; * Biện pháp khắc phục: Để khắc phục sai lầm này ở học sinh, giáo viên cần nói rõ ý nghĩa phép gán trong Pascal là dùng để thay đổi giá trị của biến và nó là một câu lệnh Còn dấu “=” trong Pascal là phép toán quan hệ bằng Trong giờ thực hành, giáo viên có thể viết một chương trình mà thay phép gán “:=” bởi phép toán quan hệ bằng... học sinh, giáo viên nên kiểm tra và uốn nắn học sinh mỗi khi các em mắc sai lầm này Trong giờ thực hành giáo viên có thể viết chương trình có lỗi thiếu dấu chấm phẩy hay sai lỗi dấu chấm phẩy trước từ khóa else rồi dịch chương trình để chi ra lỗi Fatal Syntax error, “;” expected hay Fatal Syntax error, “;” expected but else found 9 Nhầm lẫn giữa phép gán và phép toán quan hệ bằng * Sai lầm .  ‹ 2KP>@9B"4%;U)"4)",U294)4"!"# }~•”r•opq $J*K(L9:)*(M;L(M.J * Sai lm thưng gp: A&B*E)Q")*1)QP#9#&3@,-.?)"?; Q?)2?@–P4&B*E)!4,-&*E!#4"Q*$!9:;<) b,H!#4"=#*1)QP €2/*1)QP3@!9*#>X4&M&*E/4 /H9:;<)Q")*1)QP?*+)!#4"/@/ *. )4"",a ˜#a;2$[=,,,>?8@8,@A;P.)™#./u#ƒ&#) &*E9:;<)*#!#4" 9HL9@)2",H!#4"I)/Q")*1)QP9: ;<)*#.Q"),H!#4" AJN))0.O*>.%PQ.%J * Sai lm thưng gp: Q")) )IF,QP@Q"#9#%?;cD?/,!. )IF,QP #9#Qg;M*1)QP&>GQ#[*5=,,,>B'>CD8,,,A(; 8D88)A,';@< CJN))0.L(M.)RS.%.*K;J * Sai lm thưng gp: Q")*1)2/N)) ))IF,QP#9#%[&B*E). ?2!
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ SAI LẦM THƯỜNG GẶP Ở HỌC SINH VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHI DẠY TIN HỌC 11, SKKN MỘT SỐ SAI LẦM THƯỜNG GẶP Ở HỌC SINH VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHI DẠY TIN HỌC 11,

Từ khóa liên quan