SKKN_Một số biên pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng

20 1.6K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 19:56

Đề tài: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT Đề tài: Một số biên pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng I. PHẦN MỞ ĐẦU: Chúng ta biết rằng bất kỳ một Quốc gia, một Bộ, một Ngành hay một đơn vị, một địa phương, một doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động đều phải có kế hoạch. Kế hoạch được hiểu chung là toàn bộ những điều vạch ra một cách có hệ thống về những công việc dự định làm trong một thời gian nhất định với cách thức, trình tự và thời hạn tiến hành. Việc xây dựng kế hoạch là quá trình sắp xếp có tính toán trước một cách khoa học các chỉ tiêu, trình tự tiến hành các công việc trong khoảng thời gian định sẵn với sự phân công con người và bố trí vật lực hợp lý để công việc đó có thể tiến hành một cách chủ động, đạt hiệu quả cao nhất, với thời gian tiết kiệm nhất. Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), lập kế hoạch là chức năng của tất cả các nhà quản lý dù tính chất và phạm vi của nó khác nhau ở những cấp quản lý khác nhau. Chức năng lập kế hoạch liên quan chặt chẽ đến các chức năng khác của người cán bộ quản lý trong chu trình hoạt động quản lý của mình: Lập kế hoạch - tổ chức - chỉ đạo - kiểm tra - điều chỉnh kế hoạch. Lập kế hoạch là khâu đầu tiên trong chu trình quản lý, nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý. V.I Lê Nin đã từng nói: " Mọi kế hoạch đều là thước đo, tiêu chuẩn, đèn pha và là cái mốc" Đối với các trường học, chất lượng của kế hoạch và hiệu quả thực hiện kế hoạch quyết định chất lượng, hiệu quả của quá trình giáo dục - dạy học diễn ra trong đó. Đặc biệt đối với trường mầm non, nơi mà quá trình sư phạm không chỉ đơn thuần là quá trình dạy học mà còn là quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ thì việc lập kế hoạch lại càng quan trọng. Lập kế hoạch là một biện pháp chủ yếu, nó giúp người quản lý hình dung rõ ràng và chủ động trong công việc. Kế hoạch là cơ sở thống nhất Người thực hiện: Lê Thị Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thủy 1 Đề tài: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng mọi hoạt động của các thành viên trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm học, giúp cho mọi hoạt động của nhà trường tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Mặt khác, nó giúp cho người Hiệu trưởng chủ động trong khi điều hành công việc, đưa các hoạt động vào nề nếp. Nếu không có kế hoạch thì mọi hoạt động trở nên vô mục đích, trở nên khó khăn, không tránh khỏi mò mẫm, giẫm đạp lên nhau, lúng túng và luôn nằm trong tình trạng bị động. Kế hoạch đồng thời còn là cơ sở để nhà trường và cấp trên kiểm tra, đánh giá các hoạt động, biết được kết quả để giúp nhà trường có sự thay đổi, biến đổi tích cực nhằm tạo nên sự phát triển cả về chất và lượng. Tuy thế lý luận kế hoạch hóa của Khoa học quản lý giáo dục hết sức khái quát, trừu tượng nên nhận thức trong mỗi người không khỏi không có những chỗ khác nhau, khó vận dụng. Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch năm học ở các trường Mầm non thường gặp phải khá nhiều khó khăn về xác định mục tiêu, cụ thể hoá các nhiệm vụ, đề ra các biện pháp chưa xác đáng nên mặc dầu có kế hoạch nhưng tính khả thi chưa cao. Việc cụ thể hoá lý luận xây dựng kế hoạch năm học ở các trường Mầm non để tiện sử dụng là hết sức cần thiết. Vì thế , trong quá trình làm công tác quản lý giáo dục, qua thực tế xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học, tôi mạnh dạn chọn và nêu lên" Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng ". II. NỘI DUNG: 1. Cơ sở lý luận: Muốn nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của bậc học mầm non thì việc xây dựng kế hoạch nói chung và kế hoạch năm học nói riêng là công việc hết sức quan trọng và cần thiết. Trong quản lý trường học bản kế hoạch năm học được xem như là một cương lĩnh hoạt động trong năm học của nhà trường. Trong chu trình quản lý thì xây dựng kế hoạch là chức năng đầu tiên và cũng là chức năng nền tảng. Nếu xây dựng một bản kế hoạch chặt chẽ, phù hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách khoa học sẽ hạn chế sự bất ổn định trong quá trình tổ chức, giúp cho người Hiệu trưởng nhìn thấy những Người thực hiện: Lê Thị Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thủy 2 Đề tài: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng thay đổi từ bên ngoài, tạo khả năng thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất, tập trung được sự cố gắng của mọi người vào việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm học. Khi có kế hoạch sẽ giúp cho Hiệu trưởng dễ dàng thực hiện các chức năng quản lý khác. Có thể nói rằng tính kế hoạch là đặc điểm của quản lý, kế hoạch là nguyên tắc của quản lý, quản lý bằng kế hoạch là phương pháp chủ đạo của quá trình quản lý. Mục đích của quản lý trường học là nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của nhà trường, trong đó dạy và học là hoạt động chủ đạo. Để hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng phải tổ chức xây dựng một bản kế hoạch đầy đủ, chi tiết, phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trường, yêu cầu của ngành và thực tế địa phương nơi trường đóng, bản kế hoạch có khả năng thực thi cao. 2. Cơ sở thực tiễn: Ở trường Mầm non, muốn nâng cao chất lượng giáo dục đòi hỏi phải có nhiều yếu tố tác động như cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sự quan tâm của ngành và chính quyền địa phương trong đó, vai trò lãnh đạo của người Hiệu trưởng là quan trọng nhất. Người Hiệu trưởng giỏi tất yếu bộ mặt nhà trường sẽ có những tiến bộ rõ rệt. Người Hiệu trưởng muốn quản lý tốt thì luôn luôn phải có kế hoạch và làm việc theo kế hoạch. Trong từng năm học, việc xây dựng kế hoạch ngay từ đầu sẽ giúp người Hiệu trưởng định hướng trước được những công việc sẽ làm, phải làm, ai làm, thời gian bao lâu, Làm như vậy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học, người Hiệu trưởng cũng như đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên khỏi bị bất cập và không bị bỏ sót một công việc nào hoặc làm qua loa vì không có thời gian. Xây dựng kế hoạch năm học là biện pháp tốt nhất góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. Đối với bản thân tôi là một Hiệu trưởng mới được điều động về trường Mầm non An Thủy trong năm học này, Bản thân tôi xác định rằng việc lập kế hoạch là công việc vô cùng khó khăn khi mà bản thân chưa hiểu gì nhiều về tình hình của nhà trường, đội ngũ giáo viên cũng như địa phương, đòi hỏi cao không chỉ ở năng lực và kỹ năng của người Hiệu trưởng mà còn có sự sáng tạo, khả năng phân tích, phán Người thực hiện: Lê Thị Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thủy 3 Đề tài: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng đoán và đặc biệt là phải đầu tư nhiều thời gian. Bên cạnh đó, cần có tư duy lôgic, nắm bắt và xử lý các thông tin linh hoạt, chính xác, biết xác định mục tiêu trọng tâm, mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của nhà trường, đưa ra các biện pháp thực hiện cụ thể, phù hợp, phân chia, bố trí công việc khoa học, hợp lý để dễ dàng hoàn thành kế hoạch. Đối với bản thân tuy đã nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch năm học, nhưng những năm trước đây vì chưa nắm chắc lý luận nên nhiều khi bản thân tôi xây dựng kế hoạch chưa tuân theo các nguyên tắc và quy trình của nó. Do đó bản kế hoạch phần lớn là sản phẩm riêng của Hiệu trưởng chứ chưa tập trung được trí tuệ của tập thể dẫn đến nội dung kế hoạch ít mang tính khả thi, chỉ mang tính bề nổi, không đi vào chiều sâu. Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng trên? Đó là câu hỏi khiến chúng tôi băn khoăn và suy nghĩ, mong tìm được giải pháp hữu hiệu để khắc phục nó. Sau thời gian nghiên cứu lý luận, tìm hiểu và nắm được tình hình cơ bản của nhà trường, của địa phương tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài “Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng” với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc tìm ra biện pháp xây dựng kế hoạch năm học một cách hợp lý đạt hiệu quả. Đây là mảng đề tài khó, chắc chắn đề tài sẽ còn có chổ chưa hợp lý sai sót. Kính mong sự góp ý của các cấp lãnh đạo và của các bạn đồng nghiệp. 3. Thực trạng: Với cương vị là một Hiệu trưởng mới được điều động đến trường mầm non An Thủy, để thực hiện tốt các nhiệm vụ chung đặt ra ở trên, bước vào năm học 2010- 2011 bản thân gặp những khó khăn và thuận lợi sau: * Thuận lợi: Trường mầm non An thủy là một trường học có quy mô lớn, với 17 nhóm lớp, chia thành 3 điểm trường Trung Tâm, Lộc An và Thạch bàn. Có hệ thống phòng học, các phòng chức năng khá đầy đủ, đảm bảo theo quy định. Trường đã có bề dày về Người thực hiện: Lê Thị Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thủy 4 Đề tài: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng thành tích, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”. Chất lượng giáo dục đạt trên 97%, khá, giỏi đạt trên 72%. Tổng số đội ngũ CB, GV, NV là 34 người; Trong đó; CBQL 2, GV 31, NV: 1. Trình độ đạt chuẩn trở lên 100%, trên chuẩn 55,9%. Đội ngũ cốt cán có năng lực, nhiệt tình, có trách nhiệm với nhiệm vụ tích cực tham gia phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và đã có bề dày thành tích trong công tác. Có 13 cô đạt danh hiệu CSTĐ các cấp. Tỷ lệ trẻ được bán trú tại trường là 100%; Hưởng ứng chủ đề năm học “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới công tác quản lý” ngay từ đầu năm học, cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường nhận thức tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn tích cực tự học tập, bồi dưỡng rèn luyện khả năng thực hành sử dụng máy vi tính. Đến nay 100% CB, GV, NV trong nhà trường có CC tin học A trở. Có 21/34 CB,GV sử dụng thành thạo máy vi tính, nhiều tiết học được sử dụng máy chiếu đa năng. Chính quyền địa phương luôn quan tâm cho giáo dục mầm non. Hội phụ huynh chăm lo cho việc học tập của trẻ. Sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Phòng giúp nhà trường định hướng cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. • Khó khăn: Bản thân tôi là một Hiệu trưởng mới được điều động đến trường mầm non An Thủy, thay đổi môi trường làm việc nên việc tìm hiểu, nắm bắt tình hình của địa phương, nhà trường cũng như đội ngũ chưa nhiều, chưa kịp thời. Một số giáo viên năng lực còn hạn chế. Nhiều giáo viên chưa biết cụ thể hóa kế hoạch của nhà trường thành kế hoạch của nhóm, lớp. Lập kế hoạch tính khả thi chưa cao, kết quả thực hiện nhiệm vụ hạn chế. Số lượng giáo viên có máy vi tính tại nhà chưa nhiều và kỷ năng sử dụng máy vi tính của một số giáo viên còn hạn chế. Người thực hiện: Lê Thị Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thủy 5 Đề tài: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng Trong năm học này có giáo viên, nhân viên con mọn, thai sản, đi học nhiều và hợp đồng mới nên phần nào ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả công tác. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả thị trường thay đổi bất thường làm ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn và nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Tuy còn nhiều khó khăn, với trách nhiệm là một người Hiệu trưởng tôi luôn luôn suy nghĩ làm thế nào để xây dựng kế hoạch năm học của nhà tường đạt hiệu quả cao nhất, có tính khả thi nhất. Với suy nghĩ như vậy tôi mạnh dạn lựa chọn một số biện pháp cơ bản sau: 4. Các biện pháp thực hiện: * Biện pháp 1: Tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các tài liệu có liên quan để hiểu rõ, hiểu chắc những vấn đề chung về công tác xây dựng kế hoạch. Khi xây dựng kế hoạch nhất thiết người Hiệu trưởng phải dựa vào những căn cứ quan trọng, đó là: - Văn kiện và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. - Luật giáo dục, Luật bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em. - Điều lệ trường Mầm non. - Các công văn, Chỉ thị liên quan trong năm học 2010-2011: Cụ thể là: Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16/8/2010 Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT,GDTX và GDCN năm học 2010-2011; Công văn số 4945/BGDĐT-GDMN ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2010- 2011; Công văn số 1325 ngày 19/8/2010 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với GDMN năm học 2010- 2011; Công văn số 629/HD-GD&ĐT ngày 21 tháng 9 năm 2010 về hướng dẩn nhiệm vụ năm học 2010-2011 của bậc học mầm non; Người thực hiện: Lê Thị Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thủy 6 Đề tài: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng - Căn cứ thực trạng, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Đảng bộ, HĐND, UBND An Thuỷ. Kết quả đã đạt được trong năm vừa qua của nhà trường: An Thủy thuộc xã vùng giữa của huyện Lệ Thủy, có chiều dài trên 7 km. Diện tích 10.451 ha, dân số: 11.260 người, dân cư phân bố trên 6 thôn. Thu nhập của người dân chủ yếu bằng nghề làm nông, bình quân 1050 kg thóc/người/năm. Nhân dân An Thủy có truyền thống anh hùng trong chiến đấu, cần cù trong lao động xản xuất, hiếu học, học giỏi. Năm 2000 được Nhà nước phong tặng “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang”. Chính quyền địa phương quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của xã nhà,nảm 2008 trường mầm non An Thủy được công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia giai đoạn 2002-2006. Trong toàn xã đến nay 4/4 trường đều đạt Chuẩn Quốc gia. Trường mầm non An thủy là một trường học có quy mô lớn. Trường đã có bề dày về thành tích, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”. Chất lượng giáo dục đạt trên 97%, khá, giỏi đạt trên 72%. Tổng số đội ngũ CB, GV, NV là 34 người; Trong đó; CBQL 2, GV 31, NV: 1. Trình độ đạt chuẩn trở lên 100%, trên chuẩn 55,9%. Có 13 cô đạt danh hiệu CSTĐ các cấp. Tỷ lệ trẻ được bán trú tại trường là 100%; Từ những căn cứ đó, muốn xây dựng kế hoạch tốt, người Hiệu trưởng cần phải có những hiểu biết thật cụ thể, chính xác các vấn đề có liên quan đến kế hoạch. Hiệu trưởng trong bất kỳ giai đoạn nào cũng phải đọc và nghiên cứu kỹ các Chỉ thị, văn bản để nắm bắt được đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác giáo dục Mầm non, để tích luỹ kiến thức đó là việc làm hết sức quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh ở điểm này hơn nữa bởi theo tôi được biết vẫn còn một số Hiệu trưởng khi được hỏi về các văn bản hướng dẫn, về đường lối chỉ đạo của cấp trên đã rơi vào tình trạng lúng túng. Nguyên là do bản thân Hiệu trưởng nghiên cứu không kỹ, không thường xuyên, không cập nhật. Điều này sẽ gặp khó khăn không nhỏ khi tiến hành xây dựng kế hoạch hàng năm. Kinh nghiệm về vấn đề này, bản thân Người thực hiện: Lê Thị Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thủy 7 Đề tài: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng tôi đã nghiêm túc thực hiện một quy định cho riêng mình: Tất cả các Quyết định, văn bản, Chỉ thị khi nhận được, tôi phải đọc, xem đi xem lại hai, ba lần, Sau mỗi tháng xem lại kỹ và được thông qua một lần trong cuộc họp Ban giám hiệu, họp Hội đồng sư phạm. Làm như vậy tất cả các văn bản không những bản thân người tôi nắm được mà tất cả các thành viên của nhà trường đều biết. Đây cũng chính là việc làm giúp cho tôi có được thông tin cụ thể, chính xác khi xây dựng kế hoạch. * Biện pháp 2: Làm tốt khâu chuẩn bị, có hệ thống thông tin đầy đủ chính xác về nhiệm vụ của nhà trường, của địa phương và thông tin về xã hội. Thông tin có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác lập kế hoạch của người Hiệu trưởng.Theo APhaNaXép: "Nếu không có thông tin, hoặc thông tin không đầy đủ thì mọi quá trình quản lý sẽ không diễn ra hoặc diễn ra một cách kém hiệu qủa". Thông tin là cơ sở cho việc quản lý có khoa học và hiệu quả. Nhờ có thông tin mà chủ thể quản lý kịp thời điều chỉnh những hiện tượng bất ngờ, ngẫu nhiên nhằm cho đơn vị vận hành một cách bình thường. Muốn có hệ thống thông tin tốt người hiệu trưởng cần có 3 kỹ năng: - Thu thập thông tin. - Xử lý thông tin. - Lưu trữ thông tin. * Thu thập thông tin: Người Hiệu trưởng phải biết tìm hiểu, khai thác và thu gom (Kể cả những thông tin nhỏ). Đối với bản thân tôi là một hiệu trưởng mới được điều động về trường Mầm non An Thủy thì kỹ năng này lại quan trọng hơn cả. Bên cạnh việc Hiệu trưởng thu thập thông tin, cần phải giáo dục cho mọi thành viên trong nhà trường, Hội phụ huynh ý thức thu thập thông tin về nhiệm vụ năm học. Nguồn thông tin phải được thu thập ở tất cả các mặt liên quan đến kế hoạch: Đặc điểm tình hình, thuận lợi, khó khăn của địa phương, của nhà trường. Đời sống ngành nghề của nhân dân, phong tục, tập quán, thói quen sinh hoạt. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, về đội ngũ, số lượng trẻ các độ tuổi, tỷ lệ trẻ ra lớp hàng năm, tỷ lệ trẻ SDD, Người thực hiện: Lê Thị Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thủy 8 Đề tài: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng các nhiệm vụ được giao, các văn bản, Chỉ thị, hướng dẫn của Ngành, của Đảng, của Chính quyền… Tất cả các lĩnh vực ấy được thu thập từ nhiều góc độ, nhiều đối tượng, nhiều thời điểm. Có thể từ lãnh đạo địa phương, từ nhân dân, từ ban chỉ huy các xóm, từ các bậc phụ huynh, các cô giáo… Quá trình thu thập thông tin phải được thực hiện thường xuyên liên tục, nhưng tập trung cao độ là vào thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới, Hiệu trưởng cùng với BGH và mọi thành viên trong nhà trường cần tăng cường tích cực cho vấn đề thu thập thông tin. Ví dụ: - Tìm hiểu về tình hình kinh tế, ngành nghề của địa phương: An Thủy thuộc xã vùng giữa của huyện Lệ Thủy, có chiều dài trên 7 km. Diện tích 10.451 ha, dân số: 11.260 người, dân cư phân bố trên 6 thôn. Thu nhập của người dân chủ yếu bằng nghề làm nông, bình quân 1050 kg thóc/người/năm…. Tình hình đội ngũ: Tổng số CB,GV,NV đầu năm học: 34 người, trong đó tuổi đời trên 35 tuổi có 14 người, từ 20-30 tuổi có 20 người. Có 7 cô có con mọn….Đạt TĐ chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 55,9% Nhận thức của phụ huynh về ngành học….Thậm chí cả sở thích, những điều không thích, khã năng nổi trội, hạn chế của một số người liên quan. - Qua công tác điều tra, yêu cầu giáo viên nắm được số trẻ trong độ tuổi ở từng thôn, từng địa bàn, kết hợp nắm bắt một số ý kiến của nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua. Đồng thời theo dõi chế độ sinh hoạt của gia đình, theo dõi cách bố trí bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ. Với việc điều tra, nếu chỉ đơn giản là nắm bắt số lượng trẻ ở các độ tuổi không thôi thì chưa đủ mà cùng với việc điều tra, nếu biết khai thác, chúng ta sẽ thu thập được nhiều thông tin rất bổ ích cho công tác xây dựng kế hoạch. * Xử lý thông tin: Người Hiệu trưởng phải biết lắng nghe, thu gom tất cả những thông tin cần thiết. Nhưng không có nghĩa là, tất cả các thông tin ấy đều đúng, đều chính xác. Điều này đòi hỏi người Hiệu trưởng phải biết xử lý thông tin bằng cách Người thực hiện: Lê Thị Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thủy 9 Đề tài: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng phân tích các thông tin ấy theo nhiều góc độ: chủ quan, khách quan, thậm chí có thể dò hỏi, điều tra, xem xét lại để có lượng thông tin mang độ chính xác cao, không mâu thuẫn với đường lối của Đảng, của Chính quyền, của Ngành và của nhà trường. Ví dụ: - Khi nghe giáo viên phản ánh năm học 2009-2010 ông Tài Chủ tịch UBND xã An Thủy không nhất trí với kế hoạch xây dựng, làm mới công trình vệ sinh khu vực Phú Thọ. Điều đầu tiên tôi phải lắng ý kiến phản ánh, và sau đó bằng nhiều hình thức và với nhiều đối tượng có liên quan tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân đó là: Do nguyên tắc quản lý tài chính trong giai đoạn hiện nay, UBND xã chỉ đầu tư mua sắm nhỏ, tu sửa CSVC cho các trường học chứ không đầu tư xây dựng. Đây là một thông tin rất quan trọng, giúp cho tôi tránh tình trạng gióng năm trước. * Lưu trữ thông tin: Kỹ năng này liên quan đến vấn đề tôi đã trình bày ở giải pháp thứ nhất đó là việc theo dõi, lưu trữ các văn bản, các thông tin đã thu thập và xử lý để thông tin đầy đủ hơn. * Biện pháp 3: Thực hiện tốt phương châm: "Dân biết, dân bàn , dân làm, dân kiểm tra". Phương châm này thực sự mang lại hiệu quả cao nhất, bởi trí tuệ của nhiều người trong trí tuệ của một người và trí tuệ của một người nằm trong nhiều người. "Dân" ở đây chính là cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và các lực lượng chính trong và ngoài nhà trường. Kế hoạch và lập kế hoạch là nhiệm vụ của người Hiệu trưởng, nhưng những người Hiệu trưởng giỏi là những người biết xin ý kiến của đông đảo quần chúng đóng góp tạo nên quyết định của chính mình. Nghĩa là kế hoạch không phải chỉ do Hiệu trưởng viết, trình lên cấp trên phê duyệt, trở về tổ chức Hội nghị, đưa ra bàn bạc đi đến thống nhất. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì phương châm này chưa triệt để, chưa đúng nghĩa và chưa mang tính chất dân chủ tập thể. Để kế hoạch thực sự là trí tuệ của tập thể, trước khi viết dự thảo kế hoạch phải có sự bàn bạc kỹ trong BGH, Chi bộ, sau đó có phiên họp cho các tổ trưởng chuyên môn được thảo luận, bàn bạc, nêu ý kiến. Trên cơ sở đó, kết hợp với kinh nghiệm của bản Người thực hiện: Lê Thị Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thủy 10 [...]... khuyn khớch giỏo viờn t hc nõng cao kh nng thc hnh son bi, giỏo ỏn in t n nay cú 34 giỏo viờn son bi trờn mỏy vi tớnh, giỏo ỏn in t gúp phn i mi phng phỏp giỏo dc tr Tớch cc bi dng chuyờn mụn nõng cao nng lc s phm v phm cht o c v chm lo i sng vt cht tinh thn cho giỏo viờn Ngi thc hin: Lờ Th Hng - Hiu trng Trng Mm non An Thy 16 ti: Mt s bin phỏp xõy dng k hoch nm hc t hiu qu cao ca ngi Hiu trng Xõy dng... trỡnh xõy dng k hoch t c s trỡnh lờn cp trờn c phờ duyt cú s thng nht cao, Hiu trng cựng vi BGH cn t chc tt Hi ngh xõy dng k hoch nm hc Ti Hi ngh ny, mi ch tiờu, bin phỏp c a ra bn bc cụng khai, c th, cú s úng gúp xõy dng ca cỏc t, cỏc cỏ nhõn, cú s ch o ca a phng, ca Ngnh õy l Hi ngh nht thit phi mang tinh thn tp trung, dõn ch cao, mi thnh viờn u cú quyn nờu ý kin úng gúp cho k hoch ca nh trng Sau... bin phỏp xõy dng k hoch nm hc t hiu qu cao ca ngi Hiu trng thõn cựng vi h thng thụng tin ó c x lý, Hiu trng mi tin hnh vit d tho k hoch nm hc Bn d tho k hoch phi c thit k theo hng dn ca ngnh, ca bc hc Mi ni dung u phi ghi y v ch tiờu cú s liu c th, chớnh xỏc, h thng bin phỏp thc hin Sau khi nh hỡnh c bn k hoch nm hc, tụi tin hnh vit d tho m bo tớnh thng nht cao trong vic thc hin k hoch, tụi phõn... khụng c cỏc thụng tin sai thc t, sai vi ch trng ng li ca ng, bit vn dng lý lun vo thc t mt cỏch mm do, linh hot, sỏng to, phự hp v cú tớnh kh thi cao Ngi thc hin: Lờ Th Hng - Hiu trng Trng Mm non An Thy 17 ti: Mt s bin phỏp xõy dng k hoch nm hc t hiu qu cao ca ngi Hiu trng - Hiu trng phi cú phng phỏp, cỏch thc a dn cụng tỏc xõy dng k hoch ca nh trng i vo n np hot ng ny sm tr thnh mc tiờu cn thit... ca giỏo viờn, khuyn khớch Ngi thc hin: Lờ Th Hng - Hiu trng Trng Mm non An Thy 18 ti: Mt s bin phỏp xõy dng k hoch nm hc t hiu qu cao ca ngi Hiu trng mi giỏo viờn tham gia tho lun sụi ni, hin k, xut mt s bin phỏp hu hiu nhm tn ớt cụng sc, thi gian nhng em li hiu qu cao nht ng thi trong cỏc bui sinh hot tụi ó kp thi gii quyt tt nhng vn ny sinh; nhng thc mc, mõu thun cn c gii ỏp mt cỏch thu tỡnh,... hc t hiu qu cao ca bn thõn trng Mm non An Thy Vi tớnh cht cỏ nhõn nờn chc chn s khụng trỏnh khi nhng hn ch, rt mong c s gúp ý, ch o ca Hi ng khoa hc cỏc cp nhng kinh nghim ú c hon ho hn./ Xin chõn thnh cm n! An Thy, ngy 20 thỏng 5 nm 2011 NHN XẫT CA HKH NH TRNG NGI THC HIN Lờ Th Hng Ngi thc hin: Lờ Th Hng - Hiu trng Trng Mm non An Thy 19 ti: Mt s bin phỏp xõy dng k hoch nm hc t hiu qu cao ca ngi... tt nhiờn l chc nng ca Hiu trng, ngi Hiu trng phi chu ton b trỏch nhim trc ng, Nh nc v nhõn dõn, trc Hi ng giỏo viờn v trỏch nhim qun lý ch o ca mỡnh Chớnh vỡ th ngi Hiu trng cn phi luụn trau di v nõng cao nng lc ca mỡnh bng cỏch nghiờn cu, tỡm tũi, hc hi Bờn cnh ú cn phi c s giỳp ch o t phớa Phũng GD&T õy l mt kinh nghim c bn, bi cng v bc hc no s quan tõm giỳp ca lónh o cng cú hiu qu hn S ch o ú... hn ch, t ú tỡm cỏch khc phc nhng yu kộm trong xõy dng k hoch nm hc Mun thu hỳt c s u t, giỳp ú, Ngi thc hin: Lờ Th Hng - Hiu trng Trng Mm non An Thy 14 ti: Mt s bin phỏp xõy dng k hoch nm hc t hiu qu cao ca ngi Hiu trng thit ngh bn thõn phi mnh dn hi, mnh dn xut nhng gỡ m mỡnh cha hiu, cha thng nht v sn sng ngh c thng xuyờn kim tra vic thc hin k hoch nm hc 5 Kt qu: Vi h thng nhng bin phỏp ó nờu cựng... m cỏc gii phỏp trờn c thc hin bi bn hn, cú h thng hn thỡ hiu qu giỏo dc ca nh trng ó cú nhng chuyn bin rừ rt K hoch nm hc ca nh trng c lónh o Ngnh, a phng v tp th cỏn b giỏo viờn, Hi ph huynh ng tỡnh cao Thu hỳt c s quan tõm tham gia ca cỏc cp lónh o, cỏc ban ngnh on th, cỏc bc ph huynh Tt c ó c th hin trong mi hot ng ca nh trng, ton trng thc s i vo n np , BGH ch ng trong cụng vic, cỏc b phn v cỏ nhõn... mang tinh thn dõn ch , tp trung nờn tp th cỏn b, giỏo viờn, nhừn khi, t giỏc hon thnh mi nhim v Lónh o a phng v nhõn dõn tin tng vo cht lng v hiu qu giỏo dc ca nh trng, c Phũng giỏo dc v o to ỏnh giỏ cao trong cỏc t kim tra iu ỏng phn khi l cụng tỏc xõy dng k hoch n thi im hin nay ti trng Mm non An Thy khụng phi l cụng vic ca riờng Hiu trng na m ó tr thnh hot ng thng niờn ca ton trng Th hin: Trc v . tài: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT Đề tài: Một số biên pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu. pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc tìm ra biện pháp xây dựng kế hoạch năm học một cách hợp lý đạt hiệu quả. Đây là. số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng Xây dựng đầy đủ các loại kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch có kỹ cương, nền nếp, đạt hiệu quả cao; triển khai

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan