0

Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình

51 753 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2013, 14:56

Thời đại ngày nay, thời đại của nền thông tin khoa học - kỹ thuật, nền kinh tế - xã hội cũng như khoa học công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới đạt đến thành tựu rực rỡ.Để đưa đất nước ta từng bước tiến kịp cùng với họ đòi hỏi các nhà quản lý phải phát huy vai trò lãnh đạo của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trong cơ chế hiện nay, yêu cầu người quản lý phải luôn luôn làm việc có kế hoạch. Trước khi làm một công việc gì phải lập kế hoạch rõ ràng, cụ thể, từ đó thực hiện theo kế hoạch đã định. Khi nghiên cứu về kế hoạch các nhà khoa học đã khẳng định: “Xây dựng kế hoạch có một vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến công việc; “không có kế hoạch một doanh nghiệp hay bất kỳ một tổ chức nào khác sẽ như con thuyền không lái, chỉ chạy vòng quanh”, lập kế hoạch sơ sài có lẽ vẫn là nguyên nhân gây ra nhiều thất bại trong quản lý”. (7 - Trang 119).Trong hệ thống xã hội ngành giáo dục là một bộ phận quan trọng xã hội. Nhiệm vụ của ngành giáo dục là đào tạo những con người có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng nền sản xuất mới của xã hội. Đảng ta coi trọng con người - coi “nguồn lực người là quý báu nhất, có vai trò quyết định,.... (2 - Trang 9) cũng chính là coi trọng giáo dục và đào tạo.Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục tiểu học là một bộ phận và là bộ phận quan trọng nhất có tính chất nền tảng. Bậc tiểu học là bậc học đầu tiên dành cho tất cả mọi người dân ở khắp mọi miền đất nước, là bậc học tạo cơ sở ban đầu để thực hiện mục tiêu “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, tạo nguồn nhân lực con người cho xã hội. Như vậy, nhất thiết phải nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.Muốn nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của bậc tiểu học thì việc xây dựng kế hoạch nói chung và kế hoạch năm học nói riêng là công việc hết sức quan trọng và cần thiết.Trong quản lý trường học bản kế hoạch năm học được xem như là một cương lĩnh hoạt động trong năm học của nhà trường. Trong chu trình quản lý thì xây dựng kế hoạch là chức năng đầu tiên và cũng là chức năng nền tảng. Nếu xây dựng một bản kế hoạch chặt chẽ, phù hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách khoa học sẽ hạn chế sự bất ổn định trong quá trình tổ chức, giúp cho người Hiệu trưởng nhìn thấy những thay đổi từ bên ngoài, tạo khả năng thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất, tập trung được sự cố gắng của mọi người vào việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm học. Khi có kế hoạch sẽ giúp cho Hiệu trưởng dễ dàng thực hiện các chức năng quản lý khác. Có thể nói rằng tính kế hoạch là đặc điểm của quản lý, có kế hoạch là nguyên tắc của quản lý, quản lý bằng kế hoạch là phương pháp chủ đạo của quá trình quản lý.Mục đích của quản lý trường học là nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của nhà trường, trong đó dạy và học là hoạt động chủ đạo. Để hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng phải tổ chức xây dựng một bản kế hoạch đầy đủ, chi tiết, phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trường, yêu cầu của ngành và thực tế địa phương nơi trường đóng, bản kế hoạch có khả năng thực thi cao. lời cảm ơn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới thầy giáo Phạm Anh Tuấn và thầy giáo Nguyễn Văn Đạo, các thầy đã hớng dẫn và giúp đỡ tận tình cho tôi trong quá trình thực hiện và hoàn thành đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Đào tạo, Hội đồng Khoa học, phòng Đào tạo, các thầy giáo, cô giáo trờng Cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo Trung Ương I đã tận tình giảng dạy, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Cảm ơn phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bố Trạch, Ban giám hiệu và tập thể s phạm trờng tiểu học số 2 Hoàn Lão đã giúp tôi hoàn thiện đề tài này. Hà nội, tháng 4 năm 2006 Tác giả 1 Phần 1: mở đầu 1-/ Lý do chọn đề tài: 1.1. Lý luận: Thời đại ngày nay, thời đại của nền thông tin khoa học - kỹ thuật, nền kinh tế - xã hội cũng nh khoa học công nghệ của các nớc tiên tiến trên thế giới đạt đến thành tựu rực rỡ. Để đa đất nớc ta từng bớc tiến kịp cùng với họ đòi hỏi các nhà quản lý phải phát huy vai trò lãnh đạo của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trong cơ chế hiện nay, yêu cầu ngời quản lý phải luôn luôn làm việc có kế hoạch. Trớc khi làm một công việc gì phải lập kế hoạch rõ ràng, cụ thể, từ đó thực hiện theo kế hoạch đã định. Khi nghiên cứu về kế hoạch các nhà khoa học đã khẳng định: Xây dựng kế hoạchmột vai trò hết sức quan trọng, ảnh hởng đến công việc; không có kế hoạch một doanh nghiệp hay bất kỳ một tổ chức nào khác sẽ nh con thuyền không lái, chỉ chạy vòng quanh, lập kế hoạch sài có lẽ vẫn là nguyên nhân gây ra nhiều thất bại trong quản lý. (7 - Trang 119). Trong hệ thống xã hội ngành giáo dục là một bộ phận quan trọng xã hội. Nhiệm vụ của ngành giáo dục là đào tạo những con ngời có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng nền sản xuất mới của xã hội. Đảng ta coi trọng con ng- ời - coi nguồn lực ngời là quý báu nhất, có vai trò quyết định, (2 - Trang 9) cũng chính là coi trọng giáo dục và đào tạo. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục tiểu họcmột bộ phận và là bộ phận quan trọng nhất có tính chất nền tảng. Bậc tiểu học là bậc học đầu tiên dành cho tất cả mọi ngời dân khắp mọi miền đất nớc, là bậc học tạo cơ sở ban đầu để thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài, tạo nguồn nhân lực con ngời cho xã hội. Nh vậy, nhất thiết phải nâng cao chất lợng giáo dục tiểu học. Muốn nâng cao chất lợng, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của bậc tiểu học thì việc xây dựng kế hoạch nói chung và kế hoạch năm học nói riêng là công việc hết sức quan trọng và cần thiết. Trong quản lý trờng học bản kế hoạch năm học đợc xem nh là một cơng lĩnh hoạt động trong năm học của nhà trờng. Trong chu trình quản lý thì xây dựng kế hoạch là chức năng đầu tiên và cũng là chức năng nền tảng. Nếu xây 2 dựng một bản kế hoạch chặt chẽ, phù hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách khoa học sẽ hạn chế sự bất ổn định trong quá trình tổ chức, giúp cho ngời Hiệu trởng nhìn thấy những thay đổi từ bên ngoài, tạo khả năng thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất, tập trung đợc sự cố gắng của mọi ngời vào việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm học. Khi có kế hoạch sẽ giúp cho Hiệu trởng dễ dàng thực hiện các chức năng quản lý khác. Có thể nói rằng tính kế hoạch là đặc điểm của quản lý, có kế hoạch là nguyên tắc của quản lý, quản lý bằng kế hoạch là phơng pháp chủ đạo của quá trình quản lý. Mục đích của quản lý trờng học là nâng cao chất lợng và hiệu quả các hoạt động của nhà trờng, trong đó dạy và học là hoạt động chủ đạo. Để hoạt động của nhà trờng đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm học, Hiệu trởng phải tổ chức xây dựng một bản kế hoạch đầy đủ, chi tiết, phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trờng, yêu cầu của ngành và thực tế địa phơng nơi trờng đóng, bản kế hoạch có khả năng thực thi cao. 1.2. Thực tiễn: trờng tiểu học, muốn nâng cao chất lợng giáo dục đòi hỏi phải có nhiều yếu tố tác động nh cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sự quan tâm của ngành và chính quyền địa phơng, . trong đó, vai trò lãnh đạo của ngời Hiệu trởng là quan trọng nhất. Ngời Hiệu trởng giỏi tất yếu bộ mặt nhà trờng sẽ có những tiến bộ rõ rệt. Ngời Hiệu trởng muốn quản lý tốt thì luôn luôn phải có kế hoạch và làm việc theo kế hoạch. Trong từng năm học, việc xây dựng kế hoạch ngay từ đầu sẽ giúp ngời Hiệu trởng định hớng trớc đợc những công việc sẽ làm, phải làm, ai làm, thời gian bao lâu, . Làm nh vậy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học, ngời Hiệu trởng cũng nh đội ngũ cán bộ giáo viên khỏi bị bất cập và không bị bỏ sót một công việc nào hoặc làm qua loa vì không có thời gian. Xây dựng kế hoạch năm họcbiện pháp tốt nhất góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. Nhng qua tìm hiểu thực tế một số trờng tiểu học hiện nay thì việc xây dựng kế hoạch năm học cha đợc quan tâm đúng mức. các trờng tiểu học hiện nay, Hiệu trởng tuy đã nhận thức đợc tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch năm học nhng vì cha nắm chắc lý luận nên một số Hiệu trởng xây dựng kế hoạch cha tuân theo các nguyên tắc và quy trình của nó. Do đó bản kế hoạch phần lớn là sản phẩm riêng của Hiệu trởng chứ cha tập trung đợc trí tuệ của tập thể dẫn đến nội dung kế hoạch ít mang tính khả thi, chất lợng hoạt động của nhà trờng không cao, chỉ mang tính bề nổi, không đi vào chiều sâu. Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng trên? Đó là câu hỏi khiến chúng tôi băn khoăn và suy nghĩ, mong tìm đợc giải pháp hữu hiệu để khắc phục nó. 3 Sau thời gian nghiên cứu lý luận, mặc dù kinh nghiệm của bản thân còn ít ỏi sự hiểu biết còn hạn chế nhng tôi mạnh dạn tìm hiểu đề tài Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học trờng tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc tìm ra biện pháp xây dựng kế hoạch năm học một cách hợp lý. Đây là mảng đề tài khó, bên cạnh đó, hiểu biết của bản thân còn ít, chắc chắn đề tài sẽ có nhiều sai sót. Kính mong sự góp ý chân thành và sự chỉ bảo của các thầy giáo, cô giáo. 2-/ Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng kế hoạch năm học trờng tiểu học hiện nay, đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn để tìm ra một số mặt tích cực và hạn chế, từ đó tìm ra một số biện pháp giải quyết cho phù hợp. 3-/ Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận về kế hoạchkế hoạch hoá, tìm hiểu thực tế việc xây dựng kế hoạch năm học một số trờng tiểu học địa phơng, rút ra những u điểm, nhợc điểm. Phân tích những u, nhợc điểm đó và đề xuất một số biện pháp khắc phục nhợc điểm trong việc xây dựng kế hoạch năm học. 4-/ Phạm vi nghiên cứu: Do thời gian hạn chế nên đề tài này chỉ nghiên cứu vấn đề xây dựng kế hoạch năm học trờng tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình. Ngoài ra còn tham khảo thêm một số trờng lân cận. 5-/ Đối tợng nghiên cứu: Nghiên cứu về Biện pháp xây dựng kế hoạch năm học trờng tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình. 6- Phơng pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng các phơng pháp sau: 6.1. Phơng pháp nghiên cứu tài liệu. 6.2. Phơng pháp đàm thoại trực tiếp, phỏng vấn. 6.3. Phơng pháp điều tra bằng phiếu. 6.4. Phơng pháp phân tích, so sánh. 4 6.5. Phơng pháp tổng kết kinh nghiệm. 7-/ Kế hoạch thời gian: Từ: 14/2 đến 28/2 : Thu thập và xử lý các số liệu, thông tin. 29/2 đến 05/3 : Viết đề cơng chi tiết. 06/3 đến 20/3 : Viết lần 1. 21/3 đến 30/3 : Viết lần 2. 31/3 đến 07/4 : Viết lần 3. 8-/ Cấu trúc nội dung: Phần 1: Mở đầu. Phần 2: Nội dung. Ch ơng 1: Cơ sở lý luận có liên quan đến đề tài. Ch ơng 2: Thực trạng việc xây dựng kế hoạch năm học tr- ờng tiểu học số 2 Hoàn Lão. Ch ơng 3: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học tr- ờng tiểu học. Phần 3: Kết luận và kiến nghị. 5 Phần 2: nội dung Chơng 1 Cơ sở lý luận có liên quan đến đề tài 1-/ Khái niệm, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kế hoạchkế hoạch hoá: Nh chúng ta đã biết, sự phát triển có kế hoạch, cân đối là một trong các quy luật đặc thù hết sức quan trọng của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hệ thống giáo dục là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế quốc dân cho nên hệ thống giáo dục cũng cần đợc phát triển một cách có kế hoạch giáo dục là một chức năng cơ bản rất quan trọng của quản lý giáo dục và là cơ sở của quản lý giáo dục. Đờng lối giáo dục vạch ra các mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát, kế hoạch giáo dục có nhiệm vụ diễn tả các nhiệm vụ và mục đích đó thành mục tiêu cần đạt tới trong từng thời kỳ. Song mọi kế hoạch đều mang tính tác chiến nên nội dung kế hoạch không chỉ bao gồm mục tiêu mà phải bao gồm cả phơng tiện, biện pháp thức hiện để đạt đợc mục tiêu đó. Các nhà nghiên cứu đã định nghĩa về kế hoạchkế hoạch hoá một cách ngắn gọn nh sau: Kế hoạch hoá trong giáo dục, với nghĩa rộng nhất là áp dụng việc phân tích hệ thống và hợp lý các quá trình phát triển giáo dục với mục đích làm cho giáo dục đạt đợc các kết quả và có hiệu quả hơn, phù hợp với những yêu cầu và nhiệm vụ của ngời học và xã hội đặt ra. (8). Có nhiều cánh định nghĩa khác nhau về kế hoạchkế hoạch hoá nhng nói một cách chung nhất thì kế hoạch chính là dự kiến những việc cần làm, ai làm, làm bằng cách nào, vào thời gian nào, . sao cho hiệu quả công việc đạt tới mức cao nhất. Kế hoạch là chức năng đầu tiên trong 4 chức năng của chu trình quản lý. Chu trình đó đợc thể hiện qua đồ sau: I: Thông tin 6 Lập kế hoạch Chỉ đạo Kiểm tra Tổ chức I Theo đồ ta thấy, kế hoạch là chức năng đầu tiên của chu trình quản lý. Nó có mối quan hệ mật thiết với các chức năng khác tạo nên một chu trình khép kín từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra. Trong quản lý kinh tế cũng nh trong quản lý giáo dục, kế hoạch có vai trò hết sức quan trọng. Không thể quản lý tốt nếu không có kế hoạch. Nhiều lý thuyết gia cho rằng: Kế hoạch là cái khởi nguyên của mọi hoạt động, mọi chức năng quản lý khác. Họ ví kế hoạch nh một chiếc đầu tàu kéo theo các toa tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra hoặc nh cái thân cây sồi trên đó có các chức năng tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đam cành, kết nhánh. Có thể sự ví von đó hơi quá nhng nếu không có kế hoạch thì ngời quản lý sẽ không biết tổ chức nhân sự và các nguồn lực khác nh thế nào, không biết chỉ dẫn, lãnh đạo ngời thuộc quyền mình ra sao để đạt đợc kết quả nh mong muốn. Không có kế hoạch không thể xác định đúng mục tiêu cần đạt và sự kiểm tra sẽ trở thành vô căn cứ. Có thể nói kế hoạch có ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn, cả tầm vĩ mô và vi mô trong quản lý. Kế hoạch là chức năng cơ bản, quan trọng và cũng là một chức năng bắt buộc trong quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng. Trong trờng học, muốn thực hiện tốt mục tiêu giáo dục - đào tạo thì quản lý không thể không có kế hoạch. Kế hoạch giáo dục phổ thông nhằm mục tiêu xây dựng nền tảng dân trí của đất nớc, cung cấp giáo dục cơ bản cho mọi ngời dân. Việc xây dựng kế hoạch nhằm để phối hợp các hoạt động trong tổ chức tr- ờng học khẳng định sự phát triển của một tổ chức trong tơng lai, đảm bảo cơ sở hợp lý cho hoạt động của tổ chức, kế hoạch đợc xem là một công cụ quản lý. Chính bản kế hoạch là quyết định đầu tiên của ngời quản lý để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo. Kế hoạch giúp ngời quản lý hạn chế sự bất ổn định trong hệ thống trớc những thay đổi của mục tiêu, tạo khả năng thực hiện công việc một cách kinh tế, tập trung sự cố gắng của mọi ngời vào mục tiêu và tạo điều kiện tối đa cho ngời quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động của mọi ngời. Khi xem cấu trúc hoạt động của trờng phổ thông theo quan điểm hệ thống, ta thấy trờng phổ thông bao gồm các thành tố sau: 1. Mục đích. 5. Giáo viên. 2. Nội dung. 6. Học sinh. 3. Phơng pháp. 7. Cơ sở vật chất. 4. Phơng tiện. 8. Kết quả. 7 Các thành tố này tạo thành một hệ thống toàn vẹn, chúng tác động và bổ sung cho nhau theo một quy luật nhất định. Muốn hoàn thành các mục tiêu giáo dục thì phải điều hành tốt các hoạt động của các thành tố trên cơ sở các mối quan hệ chặt chẽ có tác động hỗ trợ cho nhau cùng phát triển. Chính vì vậy, việc xây dựng kế hoạch đợc xem là một chức năng nền tảng nhằm định hớng cho quản lý giáo dục đi đến đích và đạt đợc kỳ vọng nh mong muốn. 2-/ Các nguyên tắc của kế hoạch: Nguyên tắc là điều cơ bản định ra nhất thiết phải tuân theo trong một loạt việc làm. Để kế hoạch có hiệu quả cần tuân theo những nguyên tắc sau: 2.1. Nguyên tắc kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội (nguyên tắc tính Đảng). Kế hoạch hoạt động của nhà trờng phải phù hợp với chủ trơng, đờng lối phát triển của Đảng về Giáo dục và đào tạo. Khi xây dựng kế hoạch phải bám sát hệ thống mục tiêu phát triển của nền kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu của ngành giáo dục. Nội dung của bản kế hoạch phải làm rõ chủ trơng, đờng lối của Đảng, Nhà nớc, tuân theo sự lãnh đạo của cấp trên, dựa vào thực tế địa phơng, bám sát mục tiêu phát triển của địa phơng của ngành. 2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính tập trung dân chủ: Nguyên tắc này vừa thể hiện tính làm chủ của dân, vừa thể hiện sự lãnh đạo của Đảng. Với cơ chế: Đảng lãnh đạo, dân làm chủ, chính quyền quản lý, đây là nguyên tắc quản lý xã hội chủ nghĩa. Dân chủ trên cơ sở pháp luật, tập trung nguồn quản lý, chỉ đạo theo cơ chế thị trờng. Trong việc xây dựng kế hoạch năm học, để đảm bảo nguyên tắc này ngời Hiệu trởng phải tranh thủ ý kiến đóng góp của tập thể s phạm, tôn trọng ý kiến của họ, khai thác trí tuệ của họ nhằm làm cho bản kế hoạch có chất lợng hơn. 2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn: Tính khoa học là thuộc tính cơ bản của kế hoạch. Vì vậy bản kế hoạch phải xây dựng sao cho khoa học tức là phải rõ ràng, dễ thực hiện, phù hợp với định hớng phát triển giáo dục chung của xã hội và tình hình địa phơng, nhà tr- ờng. Các biện pháp đa ra để thực hiện các mục tiêu phải vừa vận dụng các thành tựu khoa học - công nghệ nhng phải phù hợp với thực tế của nhà trờng và địa phơng, khi đó kế hoạch mới mang tính khả thi cao. 8 2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính cân đối, thống nhất và u tiên nhiệm vụ trọng tâm: Nội dung bản kế hoạch đợc xây dựng phải đảm bảo tính cân đối, thống nhất giữa các mục tiêu và các biện pháp thực hiện. Khi xây dựng kế hoạch phải xác định các mục tiêu: Mục tiêu u tiên, mục tiêu lâu dài, nhiệm vụ trọng tâm cần . Phải sắp xếp nó một cách hợp lý, chặt chẽ, logic. Dành thời gian và kinh phí phù hợp cho việc thực hiện từng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. 2.5. Nguyên tắc đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển: Khi xây dựng một bản kế hoạch ngời Hiệu trởng phải dựa trên những thành tựu đã đạt đợc trong những năm qua để làm cơ sở, căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch trong những năm tiếp theo. Kế hoạch năm sau phải phát triển những thành tựu của năm trớc lên một mức cao hơn. 2.6. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lệnh và tính linh hoat, mềm dẻo: Kế hoạch đợc xem là một quyết định quản lý hành chính tổng hợp. Vì vậy, mọi nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch đều phải mang tính pháp chế, bắt buộc đối với ngời thực hiện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tuỳ tình hình thực tế để có sự điều chỉnh linh hoạt trong khả năng cho phép, nhằm thực hiện có hiệu quả các công việc của nhà trờng. 2.7. Nguyên tắc đảm bảo tính kinh tế, hiệu quả: Khi xây dựng kế hoạch, ngời Hiệu trởng cần chú ý tính toán đến tính kinh tế và tính hiệu quả của nó. Các biện pháp đề ra để thực hiện mục tiêu cần hạn chế đến mức thấp nhất các chi phí nhng phải đạt kết quả tối u. Trong quá trình xây dựng kế hoạch cũng nh tổ chức thực hiện kế hoạch, ngời Hiệu trởng cần chú ý đến các nguyên tắc, áp dụng trong từng điều kiện cụ thể để phát huy vai trò của bản kế hoạch. 3-/ Các giai đoạn xây dựng kế hoạch: 3.1. Tiền kế hoạch: Đây là giai đoạn chuẩn bị cho xây dựng kế hoạch, ta cần phải tiến hành các bớc sau: - Xác định thủ tục xây dựng kế hoạch. - Thành lập ban xây dựng kế hoạch. Ban này có thể khởi thảo hoặc tập hợp kế hoạch của các bộ phận trong trờng. 9 - Thu thập và xử lý các thông tin cần thiết để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch. 3.2. Dự báo, chẩn đoán: Đây cũng là giai đoạn chuẩn bị cho xây dựng kế hoạch, giai đoạn này gồm các công việc sau: - Phân tích, đánh giá tình hình thực trạng của nhà trờng để từ đó tìm ra điểm mạnh, điểm yếu và nguồn lực của nhà trờng. - Phân tích tình hình môi trờng xã hội để biết đợc các cơ hội cần tận dụng và các nguy cơ, thách thức cần tránh. - Trên cơ sở đó, dự đoán chiều hớng phát triển về các chỉ tiêu cần có trong kế hoạch. 3.3. Xây dựng kế hoạch bộ: Đây là giai đoạn hết sức quan trọng vì đây là tiền đề của bản kế hoạch chính thức. Giai đoạn này gồm các công việc sau: - Xây dựng hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt đợc của nhà trờng trong từng thời điểm cụ thể. - Xây dựng các điều kiện cần thiết cho kế hoạch nh nhân lực, phơng tiện, thiết bị, tài chính. - Dự thảo các phơng án, dự án về kế hoạch. 3.4. Xây dựng kế hoạch chính thức: - Trên cơ sở của kế hoạch bộ, xây dựng kế hoạch chính thức. Có thể chọn một trong các phơng án hoặc tổng hợp các phơng án đã dự định. - Cho thảo luận tập thể (cán bộ cốt cán, toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên của trờng. Có thể thông qua đại hội cán bộ công nhân viên chức đầu năm học). - Trình cấp trên (phòng Giáo dục, chính quyền địa phơng, .) xét duyệt. - Lập chơng trình hành động. Bớc này bao gồm các công việc cụ thể: + Phân tích thời gian thực hiện. + Phân công ngời phụ trách. + Phân bổ ngân sách cho các mục tiêu. + Lập kế hoạch hỗ trợ và kế hoạch điều hành của ngời quản lý. 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình,

Hình ảnh liên quan

Tùy vào tình hình cụ thể của đơn vị, địa phơng để hiệu trởng tổ chức xây dựng bản kế hoạch năm học của trờng theo cấu trúc hợp lý - Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình

y.

vào tình hình cụ thể của đơn vị, địa phơng để hiệu trởng tổ chức xây dựng bản kế hoạch năm học của trờng theo cấu trúc hợp lý Xem tại trang 34 của tài liệu.
- Điều tra tình hình sách vở học sinh. - Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình

i.

ều tra tình hình sách vở học sinh Xem tại trang 40 của tài liệu.
Toàn bộ công việc cụ thể cho từng ngày đợc thông báo ở bảng tin vào đầu tuần (có thể bổ sung thêm hàng ngày) - Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình

o.

àn bộ công việc cụ thể cho từng ngày đợc thông báo ở bảng tin vào đầu tuần (có thể bổ sung thêm hàng ngày) Xem tại trang 42 của tài liệu.

Từ khóa liên quan