0

SKKN Phát huy vai trò dân chủ trong trường học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ

26 1,935 5
  • SKKN Phát huy vai trò dân chủ trong trường học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 19:14

ĐỀ TÀI Hiệu trưởng“Vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý trường tiểu học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và hiệu quả giáo dục đào tạo. ” PHẦN A. ĐẶT VẤN ĐỀ I.Lý do chọn đề tài. Giáo dục và đào tạo là vấn đề đặc biệt quan tâm, là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của toàn xã hội, sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, sự nghiêp giáo dục và đào tạo đã đạt được những thành tựu quan trọng về quy mô, chất lượng giáo dục các cấp: công tác quản lý; đội ngũ nhà giáo; học sinh giỏi- học sinh năng khiếu; hợp tác quốc tế vv. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được thực tế khẳng định là một chủ trương đúng đắn cần thiết trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị, làm trong sạch và lành mạnh hoá các quan hệ xã hội. Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, đổi mới cách nghĩ, cách làm để cho việc thực hiện quy chế dân chủ trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quổc trong thời kì đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Lê nin đã từng nói: “ Không có dân chủ, không có tiến bộ xã hội”. Bác Hồ của chúng ta cho rằng: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, dân chủ là của quý báu nhất trên đời của nhân dân, thực hành dân chủ rộng rãi là chiếc chìa khoá vạn năng để giải quyết những khó khăn". Nhân dân ta rất coi trọng vai trò của thầy cô giáo. Câu ca dao “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy". Bác Hồ rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đội ngũ thầy, cô giáo. Về sự nghiệp giáo dục, Người đã từng nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 2 khóa VIII về những giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu GD-ĐT từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn ®Õn n¨m 2020 đã nêu: “ Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh, giáo viên phải đủ đức, đủ tài.". “Xây dựng đội ngũ giáo viên, tạo động lực 1 cho người dạy, người học, giáo viên là nhân tố quyết định, là lực lượng cốt cán để biến mục tiêu giáo dục thành hiện thực, có vai trò quyết định về chất lượng và hiệu quả giáo dục”. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý." và “ Nghề dạy học là nghề sáng tạo bậc nhất vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”. Trong lịch sử nước ta, "tôn sư trọng đạo" là truyền thống quý báu của dân tộc, nhà giáo bao giờ cũng được nhân dân yêu mến, kính trọng. Những năm qua, chúng ta đã xây dựng được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng đông đảo, phần lớn có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Đội ngũ này đã đáp ứng quan trọng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp CNH-HĐH của đất nước. Tình hình trên đòi hỏi phải tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển giáo dục từ 2010-2020 và chấn hưng đất nước”. Xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan như đã phân tích ở trên, tôi lựa chọn đề tài: Hiệu trưởng "VËn dông nguyªn t¾c tËp trung d©n chủ trong quản lý trường tiểu học, nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo." Xuất phát từ nhiệm vụ, vai trò, vị trí của đội ngũ giáo viên; xuất phát từ thực trạng của đội ngũ giáo viên nói riêng và giáo dục đào tạo nói chung hiện nay; trước sự đòi hỏi, phát triển của đất nước trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước. Bản thân mạnh dạn đề xuất một số biện pháp, giải pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học, đặc biệt là trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trong tình hình mới. Sáng kiến kinh nghiệm có điểm mới trong công tác quản lý giáo dục hiện nay, trong khi toàn §ảng đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4- khóa XI và các Kết luận của Đảng về. " Đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục đào tạo " Sáng kiến kinh nghiệm này nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý giáo dục phổ thông nói chung và quản lý trường tiểu học nói riêng. Với tư cách là Hiệu trưởng tôi nghiên cứu và áp dụng vào công tác quản lý tại một trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. * Với những nhiệm vụ cụ thể sau: 2 - Qun lý nhm xõy dng v phỏt trin i ng giỏo viờn cỏc trng tiu hc t trỡnh cao v nng lc nõng cao cht lng v hiu qu giỏo dc v o to. To iu kin i ng giỏo viờn va cụng tỏc tt va i hc để nâng cao trình độ chuyên môn ỏp ng yờu cu ngy cng cao i vi s nghip giỏo dc. - Xõy dng v phỏt trin i ng giỏo viờn trng tiu hc, cú trỡnh chuyờn mụn cao, phm cht chớnh tr vng vng nng lc cụng tỏc giỏo dc tt. Xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu yêu của trờng tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trờng tiểu học có kết quả giáo dục- đào tạo tốt. Ngi cỏn b qun lý phi bit vn dng sc mnh tng hp, vn dng "Nguyờn tc dõn ch trong qun lý trng hc " nhm nõng cao cht lng i ng v hiu qu o to th h tr tng lai lm ch quờ hng t nc. II. im mi ca ti: - Ngi qun lý xut mt s Bin phỏp v gii phỏp trong vic thc hin nguyờn tc tp trung dõn ch nhm nõng cao cht lng v hiu qu o to ti trng tiu hc trong tỡnh hỡnh mi hin nay. Nhm ỏp ng yờu cu ca giỏo dc i mi cn bn v ton din trong thi k CNH- HH t nc v hi nhp kinh t quc t. - Thc hin Ngh quyt Trung ng 4 khúa XI; Trong giai on hin nay c nc ang hc tp gúp ý cho sa i Hin phỏp 1992 v ton Đng ang hc tp v kim kim theo Ngh quyt Trung ng 4. Vic thc hin Nguyờn tc tp trung dõn ch trng hc gúp phn quan trng nõng cao cht lng v hiu qu cụng tỏc mt n v trng hc l iu ht sc quan trng, gúp phn nõng cao cht lng v hiu qu o to th h tr tng lai. - ti khụng nhng ra cỏc cỏc gii phỏp v bin phỏp tớch cc m cũn ch ra nhng vic lm c th cho ngi cỏn b qun lý thc hin tt hn nhim v nm hc v mang li hiu qu thit thc trong quỏ trỡnh giỏo dc. - ti cũn gúp phn thc hin Kt lun Ngh quyt ln th VI ca BCH Trung ơng ng khúa XI: "V i mi cn bn, ton din giỏo dc v o to, ỏp ng yờu cu CNH- HH trong iu kin kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha v hi nhp quc t." Hc tp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh v phong cỏch qun chỳng, dõn ch, nờu gng; nờu cao trỏch nhim gng mu ca cỏn b, ng viờn, nht l cỏn b lónh o ch cht cỏc cp. - õy l mt ti mi ln u tiờn c ỏp dng ti trng tiu hc t chun quc gia v cú th ỏp dng rng rói trong bc giỏo dc tiu hc trờn a bn ca huyn, ca 3 tỉnh. Đề tài được áp dụng trong giai đoạn toàn ngành giáo dục áp dụng thực hiện các cuộc vận động, các Thông tư và Nghị quyết của Đàng, Nhà nước và của ngành giáo dục đào tạo. Hưởng ứng các cuộc vận động và các chủ trương như: Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về" Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Thực hiện các cuộc vận động chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Thực hiện phong trào " Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực'. Huy đéng mọi nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng trường, lớp, xanh, sạch, đẹp, an toàn trong thời kỳ xây dựng CNH-HĐH đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bác Hồ nói: " Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhận phụ trách, tức là tập trung. Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, tức là dân chủ tập trung." " Dễ mười lần không dân cũng chịu, Khó vạn lần dân liệu cũng xong. " Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tốt là tiền đề, là điều kiện để huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cùng nhà trường chăm lo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục qua từng năm học đề ra. ( của BGD; SGD-ĐT; PGD- ĐT huyện và kế hoạch của nhà trường và địa phương.) Đề tài: Nhằm xây dựng một đội ngũ giáo viên đủ đức đủ tài, là nguồn nhân lực góp phần quan trọng để " nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài " trước mắt và lâu dài cho quê hương đất nước; tiến đến hội nhập kinh tế, quốc tế trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. PHẦN B. NỘI DUNG: 4 Nguyờn tc tp trung dõn ch l nguyờn tc c bn trong hot ng chớnh tr xó hi nc ta, ng thi cng l mt nguyờn tc quan trng trong t chc v hot ng ca b mỏy nh nc, ca cỏc ngnh cỏc cp mang li hiu qu giỏo dc cao. - Tp trung dõn ch l s kt hp hi ho gia s lónh o, ch o tp trung, thng nht ca cỏc c quan, ca cp trờn, nhm tng cng tớnh ch ng, sỏng to v khai thỏc mi tim nng ca cỏc a phng, ca cp di, ng thi m bo phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn trong vic tham gia qun lý nh nc. - Nguyờn tc tp trung dõn ch ũi hi phi cú s qui nh rừ rng v cỏc chc nng, nhim v, thm quyn ca các c quan nh nc, ca tng chc danh cụng chc, cỏn b, tp th lónh o v cỏ nhõn phc trỏch. Ni dung c bn ca nguyờn tc tp trung dõn ch õy l phỏt huy quyn ch ng ca Hiu trng v cỏc t chc on th trong qun lý trng tiu hc, nhm thc hin mc tiờu giỏo dc, t cht lng v hiu qu o to cao. C th l: "Mc tiờu ca giỏo dc ph thụng l giỳp hc sinh phỏt trin ton din v o c, trớ tu, th cht, thm m v cỏc k nng c bn, phỏt trin nng lc cỏ nhõn, tớnh nng ng v sỏng to, hỡnh thnh nhõn cỏch con ngi Vit Nam xó hi ch ngha, xõy dng t cỏch v trỏch nhim cụng dõn. Giỏo dc tiu hc nhm giỳp hc sinh hỡnh thnh nhng c s ban u cho s phỏt trin ỳng n v lõu di v o c, trớ tu, th cht, thm m v cỏc k nng c bn hc sinh tip tc hc trung hc c s." * Thực hiện Nguyên tắc tập trung dân chủ là ngời Hiệu trởng phải biết phối hợp và phát huy các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng cùng hoạt động tốt mang lại hiệu quả công tác giỏo dc cao. - Hiệu trởng với Chi bộ: ng Cng sn Vit Nam trong nh trng tiu hc c t chc thnh Chi b - Chi b lónh o nh trng hot ng theo iu l ng trong khuụn kh Hin phỏp v Phỏp lut; với nhiệm vụ là chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo tại đơn vị trờng học sm t c mc tiờu giỏo dc nờu trờn. - Hiu trng phi hp vi Cụng on: Hiu trng v Cụng on trong trng Tiu hc l s vn dng mm do, cú tớnh nguyờn tc v quyn, trỏch nhim ca t chc cụng on vi th trng n v. Xõy dng chng trỡnh k hoch nm hc. T chc thi ua. - Hiu trng phi hp vi Chi on: on, i TNTP HCM trong trng tiu hc l t chc gn ng nht, l lc lng tr trc tip thc hin nhim v chớnh tr ca nh trng. on TNCS HCM cú v trớ, vai trũ ó c khng nh trong Hin phỏp. 5 Đoàn thanh niên giữ vai trò chính trong các hoạt động, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ, phong trào xã hội tình nguyện vì trẻ em đặc biệt khó khăn". - HiÖu trëng víi tập thể sư phạm: Tập thể sư phạm trong trường tiểu học là tổ chức của tập thể lao động sư phạm, đứng đầu là Hiệu trưởng. Tập thể sư phạm liên kết các giáo viên, cán bộ, nhân viên thành một cộng đồng giáo dục có tổ chức, có mục đích giáo dục thống nhất, có phương thức hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ yếu, quan trọng nhất. Giáo viên nhà trường tiểu học được tổ chức thành các tổ chuyên môn, theo môn học, hoặc khối lớp học, có tổ trưởng, tổ phó, do hiệu trưởng chỉ định và giao nhiệm vụ. Đặc điểm về lao động sư phạm, sản phẩm của lao động sư phạm là những nhân cách phát triển toàn diện con người, đạt được mục tiêu giáo dục của nhà trường. Ban giám hiệu, Chi bộ Đảng, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn trường bao giờ cũng có tác động thúc đẩy các quá trình tâm lý xã hội của tập thể sư phạm. Các thuộc tính này được khơi dậy và phát huy thì sẽ trở thành động lực và sức mạnh tinh thần của tập thể. Tập thể sư phạm nhà trường góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, họ xứng đáng được xã hội tôn vinh. - Nghị quyết BCH Trung ương 2 khoá VIII đã nêu: "Xây dựng đội ngũ giáo viên, tạo động lực cho người dạy, người học, giáo viên là nhân tố quyết định, là lực lượng cốt cán để biến mục tiêu giáo dục thành hiện thực, có vai trò quyết định về chất lượng, quyết định về hiệu quả giáo dục". “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hoá, nâng cao chất lượng, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Nghị quyết BCH Trung ương 2 khóa VIII của Đảng CSVN về giáo dục và đào tạo đã có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Trong những năm qua, đội ngũ giáo viên phổ thông nói chung, giáo viên Tiểu học nói riêng không những lớn mạnh về số lượng cũng như về chất lượng, trình độ chuyên môn trên chuẩn ngày một được nâng cao. I: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ GI¸O DôC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC. 6 1. Thµnh tùu ®¹t ®îc. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII về định hướng Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2020, trong điều kiện đất nước có nhiều khó khăn, nguồn lực còn hạn hẹp, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, với sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã đạt những thành tựu rất có ý nghĩa. a.Về tổ chức. Quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục và dào tạo có bước phát triển nhanh; hệ thống giáo dục tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học và sau đại học. Cơ sở trường lớp từng bước được chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tăng về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng. Trình độ chuyên môn ngày càng được chuẩn hóa và nâng cao. ( Tỷ lệ giáo viên tiểu học có trình độ CĐ- ĐH đạt trên 85%; Tỷ lệ Đảng viên GVTH toàn ngành là 445/665đ/c đạt 66.0% từ nguồn tin TCCB/ PGD huyÖn ) b.Về nội dung chương trình, công tác quản lý. Chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo có tiến bộ. Công tác quản lý có chuyển biến tích cực; hợp tác quốc tế về giáo dục được mở rộng. c. Về vai trò kinh tế- xã hội của giáo dục, đào tạo. Việc thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện cho nhiều người có cơ hội tiếp cận các chương trình giáo dục. Lực lượng lao động qua đào tạo tăng nhanh, góp phần quan trọng đưa đất nước Việt Nam thoát khỏi nước nghèo. Đội ngũ này đã đáp ứng quan trọng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của đất nước." 2. Những tồn tại và bất cập. Đến nay, giáo dục nước ta vẫn chưa thực sự là quốc sách hành đầu, động lực quan trọng nhất cho phát triển. Nhiều hạn chế, yếu kém của giáo dục và đào tạo đã được nêu từ Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII vẫn chưa được khắc phục cơ bản, có mặt còn nặng nề hơn. - Về nội dung, chương trình, chất lượng. Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giũa tăng trưởng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, giữa dạy chữ, dạy người và dạy nghề. Nội dung giáo dục còn nặng nề về lý thuyết, có mặt xa rời thực tế, chạy theo thành tích, chưa chú trọng giáo dục đạo đức, ý thức và trách nhiệm công dân. Chương trình 7 giáo dục phổ thông còn quá tải đối với học sinh tiểu học Phương pháp dạy và học chậm đổi mới, chưa thực sự phát huy được tính chủ động, tính tích cưc và sáng tạo của học sinh, sinh viên. Phương pháp và hình thức đánh giá kết quả học tập còn chậm đổi mới, phương tiện giảng dạy còn thiếu thốn nhất là lĩnh vực CNTT. - Về công tác quản lý. Quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều bất cập, thiếu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nứớc. Quản lý chất lượng giáo dục- đào tạo còn nhiều lúng túng. Những biểu hiện tiêu cực trong tuyển sinh, thi cử, cấp bằng và tuyển dụng, dạy thêm học thêm chậm khắc phục, gây bức xúc trong xã hội. Công tác quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa thực sự được quan tâm.( Quốc hội chất vấn Bộ trưởng GD-ĐT học sinh giỏi ít đi vào ngành sư phạm và nhiều vấn đề khác như đạo đức ). Chất lượng đào tạo của các trường sư phạm còn hạn chế, đào tạo giáo viên chưa gắn với nhu cầu của các điạ phương.( Trường đại học Dân lập mở ra nhiều, học sinh học lực yếu vẫn được vào học đại học trong khi không thi đỗ vào các trường trung học hoặc cao đẳng chính quy.) - Về số lượng và cơ cấu. Hiện nay vẫn còn thiếu nhiều giáo viên, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giáo viên các môn đặc thù như thể dục, mỹ thuật, âm nhạc, giáo dục quốc phòng, giáo dục công dân, tin học vv. 3. Nguyªn nh©n. a.Về mặt chủ quan: Tư duy về giáo dục chậm đổi mới, không theo kịp sự phát triển của đất nước trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chính sách giáo dục, đào tạo chưa tạo được động lực, huy động sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội. Quản lý giáo dục, đào tạo còn nặng nề về hành chính, chưa phát huy tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, chưa tạo được động lực đổi mới từ bên trong của ngành giáo dục. Các chủ trương về đổi mới và phát triển giáo dục chậm được cụ thể hóa và triển khai có hệ thống, đồng bộ. Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan chức năng chưa nhận thức sâu sắc và thực hiện đầy đủ quan điểm" Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân ", "Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu" và " đầu tư cho giáo dục- đào tạo là đầu tư phát triển." b. Về mặt khách quan, mâu thuẫn lớn giữa yêu cầu mở rộng quy mô trường lớp, đồng thời với nâng cao chất lượng giáo dục và sự hạn chế về khả năng, điều kiện đáp ứng vẫn chưa được giải quyết. Ngân sách nhà nước cho giáo dục mặc dù đã tăng trong 8 nhng nm gn õy, song vn khụng ỏp ng nhu cu o to, bi dng NG&CBQLGD. Nhng yu t tiờu cc thuc mt trỏi ca c ch th trng ó cú tỏc ng khụng nh n tõm t, np ngh, li sng ca mt b phn NG&CBQLGD. Tỡnh hỡnh trờn ũi hi phi tng cng xõy dng i ng NG & CBQLGD mt cỏch ton din. õy l nhim v va ỏp ng yờu cu trc mt, va mang tớnh chin lc lõu di, nhm thc hin thnh cụng Chin lc phỏt trin giỏo dc 2011-2020 v chn hng t nc lõu di. Vic ỏp dng Nguyờn tc tp trung dõn ch cha c thc hin trit , vic vn dng ụi lỳc ụi khi cũn hn ch v thiu sỏng to, hiu qu mang li khụng cao; cht lng giỏo dc v hiu qu o to cha ỏp ng vi yờu cu thi k CNH-HH v hi nhp kinh t quc t. Từ thực trạng nêu trên bản thân đề ra một số biện pháp và giải pháp cơ bản sau đây: II: MT S BIN PHP VN DNG NGUYấN TC TP TRUNG DN CH TRONG QUN Lí TRNG TIU HC NHM NNG CAO CHT LNG I NG GIO VIấN V HIU QU GIO DC- O TO Mc ớch ca vic vn dng nguyờn tc tp trung dõn ch trong qun lý trng tiu hc nhm nõng cao cht lng i ng giỏo viờn, phỏt huy sc mnh tng hp ca tp th, nõng cao cht lng i ng thc hin tt nht mc tiờu ca nh trng. Hiu trng cn thc hin tt cỏc bin phỏp, gii phỏp c bn sau õy: Gii phỏp1. Thc hin tt vai trũ qun lý nh trng ca Hiu trng, kt hp cht ch vic phỏt huy quyn t ch nhm nõng cao cht lng i ng giỏo viờn. a. Vai trũ Hiu trng qun lý nh trng. Nh trng t chc v hot ng theo Nguyờn tc tp trung dõn ch, phỏt huy vai trũ tp th, cao trỏch nhim cỏ nhõn v tinh thn ch ng, sỏng to ca Hiu trng, Phú Hiu trng nhm nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Hiu trng i din cho nh trng v mt phỏp lý, cú trỏch nhim v thm quyn cao nht v hnh chớnh v chuyờn mụn trong nh trng. Vỡ vy, Hiu trng cú vai trũ quan trng trong vic quyt nh kt qu phn u ca ton trng, nhim v ca nh trng, cht lng giỏo dc ca nh trng, s on kt ca tp th s phm; cỏc mt ú tu thuc vo nng lc v phm cht cỏ nhõn ca Hiu trng. + Hiu trng cn thc hin tt vai trũ qun lý nh trng ca mỡnh v kt hp ỳng n ch th trng v ch tp th thụng qua vic thc hin Nguyờn tc tp trung dõn ch trong nh trng. 9 + Hiệu trưởng thực hiện quản lý tập trung theo chế độ thủ trưởng, đề cao trách nhiệm cá nhân của Hiệu trưởng, nhưng phải trên cơ sở phát huy dân chủ, mặt khác dân chủ phải gắn liền với tập trung nghĩa là phải kết hợp giữa quyền quản lý tập trung của Hiệu trưởng với phát huy dân chủ, đảm bảo cho đội ngũ giáo viên và nhân viên tham gia quản lý nhà trường. b. Kết hợp nhuần nhuyễn việc phát huy quyền tự chủ với thực hiện dân chủ trong quản lý nhà trường. - Trên cơ sở Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 25 tháng 4 năm 2006, nhà trường thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Người Hiệu trưởng cần thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường, theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra ". Hình thức dân chủ trực tiếp trong nhà trường được thực hiện thông qua Đại hội cán bộ viên chức, thông qua việc Hiệu trưởng tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng, lãnh đạo nhà trường với tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh. Nhà trường phát huy quyền tự chủ và thực hiện chế độ dân chủ trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học. Phát huy quyền tự chủ và thực hiện chế độ dân chủ trong việc xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên; đây là yếu tố tiên quyết góp phần tạo ra động lực của sự phát triển nhà trường. Đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường học phổ thông là lực lượng chủ chốt, quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ; muốn vậy, Hiệu trưởng phải tạo ra được động lực để phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ, giáo viên thông qua hoạt động cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ, nhân viên; việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đãi ngộ của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên. c. Để xây dựng và quản lý tốt đội ngũ cán bộ giáo viên, Hiệu trưởng cần phải có một số biện pháp quản lý cụ thể như: Hiệu trưởng cần quan tâm đầu tư giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên dạy chuyên biệt; giáo viên dạy các môn chuyên biệt; thực hiện nghiêm túc các Thông tư 35 và Thông tư 28 về chế độ làm việc của cán bộ giáo viên, nhằm phát huy tính năng, sáng tạo của đội ngũ này để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. 10 [...]... Cụng on huyn khen thng nhiu nm liờn tc t thnh tớch cao Trng c PGD-T v UBND huyn ngh Th tng Chớnh ph khen thng.( 1/2 trng ton huyn) cú kt qu v thnh tớch nờu trờn l nh Hiu trng bit vn dung "Nguyờn tc tõp trung dõn ch; bit phỏt huy vai trũ cỏc t chc on th v i ng CBGV-NV trong nh trng i ng on kt nht trớ, lm vic vi tinh thn trỏch nhim cao, hiu qu cụng tỏc tt, mang li lũng tin cho nhõn dõn v ph huynh tin... 5 Phi hp cỏc hot ng ca chớnh quyn vi cỏc t chc chớnh tr xó hi trong vic vn dng nguyờn tc tp trung dõn ch trong qun lý trng tiuhc nhm nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Di s lónh o ca ng, t chc chớnh quyn, cỏc t chc chớnh tr - xó hi trong nh trng vi cỏc chc nng, nhim v do lut nh cn phỏt huy vai trũ ca mỡnh trong vic thc hin cỏc hot ng giỏo dc trong nh trng 13 Hiu trng, Phú Hiu trng phi phi hp hot ng vi... nõng cao cht lng cỏc cuc sinh hot dõn ch trong nh trng, coi trng lónh o cỏc cuc hp, hi ngh ln trong trng nh: s kt hc k, tng kt nm hc, hi ngh cỏn b, viờn chc, i hi ca cỏc on th nh: Cụng on, on Thanh niờn Cng sn H chớ Minh Chm lo cng c v phỏt huy vai trũ ca chớnh quyn nh trng, lónh o chớnh quyn phỏt huy quyn lm ch ca cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn, nõng cao trỏch nhim ca cỏn b giỏo viờn, nhõn viờn trong. .. nhim ca CBGV, CBQL õy l c hi ngi lao đng t giỏc tham gia xõy dng trờng học, tham gia qun lớ nh nc, qun lớ xó hi Thc hin Nguyên tắc tập trung dân chủ c s l mt ch trng ỳng n, hp vi lũng dõn, c mi ngi nhit tỡnh hng ng v c vn dng sỏng to trong quỏ trỡnh thc hin nhim v chớnh tr ca ngnh Thc hin Nguyên tắc tập trung dân chủ là phát huy trớ tu, kinh nghim v tp hp sc mnh tp th ó bn bc thỏo g nhng khú khn,... mang li hiu qu cao Hiu trng l ngi tr ct l con chim u n ca n v, l gng sỏng cho i ng noi theo Kt qu hot ng giỏo dc l s sng cũn l uy tớnh ca nh trng l uy tớnh tớnh ca hiu trng l im nhn cho hc sinh, ph huynh v a phng ghi nhn Gii phỏp 4 Tng cng vai trũ lónh o ca Chi b ng i vi nh trng trong vic vn dng nguyờn tc tp trung dõn ch trong qun lý trng tiu hc nhm nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Tng cng vai trũ lónh... phỏt huy truyn thng ca tp th giỏo viờn trong nh trng l mt 15 trong nhng bin phỏp tõm lý trong qun lý ca ngi Hiu trng Nú khụng nhng cú tỏc dng on kt tp th m cũn l phng tin giỏo dc cỏc th h học sinh * Hiu trng cn quan tõm xõy dng v phỏt huy cỏc truyn thng: - Truyn thng tụn s, trng o, kớnh trng thy cụ giỏo cú nhiu cụng lao i vi vi s nghip giỏo dc ca a phng.( gng ngi tt vic tt, gng nhng ngi t thnh tớch cao. .. c: 36 gii cỏ nhõn; 3 gii ng i; trong ú cú 31gii huyn v 05 gii tnh Tng sp cỏc Hi thi xp th 7/36 trng TH-THCS ton huyn.(cú 3 gii ng i c PGD tng c L lu ) * Nm hc 2010-2011: Cht lng vn húa: 96.5% TB tr lờn; Khỏ gii: 77.30% Trng tham gia y cỏc hi thi v cui nm t c: 31 gii cỏ nhõn; 3 gii ng i; trong ú cú 24 gii huyn v 07 gii tnh Tng sp cỏc Hi thi xp th 1/37 trng TH-THCS ton huyn.( cú 3 gii ng i c PGD tng... ton quc ln th XI ra Mun l c iu ny thỡ vic nõng cao cht lng i ng giỏo viờn l vic l cn thit Qua quỏ trỡnh trin khai thc hin Nguyên tắc tập trung dân chủ c s ó giỳp cho CB-GV nhn thc sõu sc hn v quyn lm ch v vai trũ ca CB-GV trong s nghip giỏo dc núi riờng v s nghip xõy dng t nc núi chung Nh trng v t chc on thể ó m rng dõn ch tc tip, bu khụng khớ dõn ch trong trng hc c nõng lờn rừ rt, khi dy c tinh thn... cỏc hi thi v cui nm t c: 24 gii; trong ú cú 18 gii huyn v 06 gii tnh;( cú 3 gii ng i c PGD tng c luõn lu) Tng sp cỏc Hi thi xp th 13/37 trng TH-THCS ton huyn * Nm hc 2012-2013: Cht lng vn húa: 99.9% TB tr lờn; Khỏ gii: 90.0% Trng tham gia y cỏc hi thi v cui nm t c: 24 gii cỏ nhõn; trong ú cú 18 gii huyn v 06 gii tnh Tng sp cỏc Hi thi xp th 09/37 trng THTHCS ton huyn.(cú 3 gii ng i c PGD tng c luõn... th, phỏt huy tinh thn lao ng sỏng to, xõy dng cỏc quy c, quy ch phi hp gia nh trng v cụng on, xõy dng c mụi trng s phm lnh mnh, phong cỏch vn minh lch s trong c quan, gúp phn gi gỡn v phỏt huy nn vn hoỏ tiờn tin, m d bn sc dõn tc Thc hin Nguyên tắc tập trung dân chủ ó cõn nhc la chn nhng ngi cú uy tớn, nng lc, trỡnh , m nhn cỏc chc v ch cht cng nh thc hin tt cụng tỏc thi ua khen thng Nõng cao trỏch . với phát huy dân chủ, đảm bảo cho đội ngũ giáo viên và nhân viên tham gia quản lý nhà trường. b. Kết hợp nhuần nhuyễn việc phát huy quyền tự chủ với thực hiện dân chủ trong quản lý nhà trường. -. xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo." Xuất phát từ nhiệm vụ, vai trò, vị trí của đội ngũ giáo viên; xuất phát từ thực trạng của đội ngũ giáo viên. thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý trường tiểu học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Một vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phát huy vai trò dân chủ trong trường học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, SKKN Phát huy vai trò dân chủ trong trường học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, SKKN Phát huy vai trò dân chủ trong trường học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, PHẦN A. ĐẶT VẤN ĐỀ, Giáo dục và đào tạo là vấn đề đặc biệt quan tâm, là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của toàn xã hội, sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, sự nghiêp giáo dục và đào tạ, a.Về mặt chủ quan: Tư duy về giáo dục chậm đổi mới, không theo kịp sự phát triển của đất nước trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chính sách giáo dục, đào tạo chưa tạo được động lực, huy động sự tham gia rộng

Từ khóa liên quan