0

Giải pháp để rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho HS lớp 9

15 1,419 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 16:20

   ! "#$%&'($%)*+,- ./*  $0123)4567892$%: ;"%$)'$%<7433 $%535"%7 ;7'.$% "!5"%7 =7/ *%9>?@A" 9>?$BCD"%7.E !F $0)47G@A"/6$)3H9C7 H 5&7G@A"H4E"$%4E%/* 4E %;%)4$H$B$%)ICD79JKLM KNO15#C7/ M+0 : 6175339@A""4PM D7NQ6RSS% T$H$BCD$% 9JSK%)4$H U"09>?$B$%)ICD53V 5 4E=&$%%)4 5339/@H 2& <7G@A""4P09GW( $0 !45;92"7%8(437 U"0; 9>?X"EY09>?$BCD/Z[GFCD 37RC0\7#".0;;#\A"R! \6643 C3#\A"/Y]CDR $B37^C4=)I430678.79 27 .:5[92%/ *$)$H75"4P09>?$BCD8 ! Y9>?%$_\37 /,$6$)J= G"%73$.J7G@A"G !F=7I$0# U"09>?$BCD5MC(43709>? %%%#:/ 1 *];" .GRX H“ Giải pháp để rèn luyện k năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 ở trường THCS ”   0.2H%%<744E= U"09?$B CD5(45 U"09?%A"#:  )4.\34' 59#`$% 9#P[  *+,-/@H%%C34'3?75J=$%3D 04 @A"[ *+,-/   !"#$%  & !'()*+#! ,*" aC7173'41G"G  7A "RW (G/*.$0%A "Y0"%9?$B$%)ICD58H7Y b93$.R !( $0 U"09?% -./01/234567829 +0:5[$)! A% :#E ! )"\3$.9"$%$)'34:434J / -./01/9/:;0/<2 M,3$.06 J2!4%9W") #$%F "%c7\4:434JF=7$043 52&D04G F3 (907/@Y0( Y  7GA""%5d'JDCDC9392 -./01/3=>?/23 M* ;?7E=$07G@A"\H5 ^6F=7:734:0DbC4' $'c"$0)45339)4JD$[%)453 79Je M@5#5R"%7F$37:  $04309223 "%7%)4fA% 7/a9C7 $[%)4!4E"55E $0"%7%)4"%7%E!"\A9678;9 293$.E/%HF :J"%5^R "%7F$$0$B$%)ICD/ *.$0)45$_875#D5g 2 Mh5#58" )4 .c7c\92 Mh5#5"9GA9 $0"%7%[%)73 787\$[%)4CI4"73' 9[$[ %)476^R75#%i_3$BCD/ Mh5#59?d"5#"0]0#5:#C$B CD%9?$BW"03/ -9@A<223B2>CD53E>56F2956<2 M* F7G&W3$.7GA".9  1$H.7G04$'/ Mj3$. F3 6J(\5^ Y$H H92 U"03 5/ M@5#55I$%67C37Y 0"%37/ M+5 A%4=# 5#6"%7G .E$0^ M+5H7^"09GF=77G8 [77GA"%7G4'"%7G.9G( F =7$0 U"09?$BCD76 Mh4)4'8F079GEE$0 7GA kFJ)45 934'H%%g ** l4 -5# j k *Z mno -l O -l O -l O -l O S `p Qq K SS/S q QNP P KKK ` QPT Q `Z Q` r SSK T QSr SS KPK q QNL K Pp KN N SrK SL Q`T SS KSr P QNq r PZ KN r SSr SL Q`T SQ KrK P QNq *G!H"IJKLM)GN OP!'( MZCD"%76$B4I47GJ73s%343  C70\tF3 643 CG0F3?7= 5#F3?7u7#:F$H";3"\t5535J 3 "\":;3$]euY:!%4E71Ct$ ':!H9u/ ,3"CD !44(/hv"CD"C\ bCC0HH93$6$)9$BCD$0E. "%4J9>H%C67CHAC0 .CDtC0 343 C553:F"C0:!u5? 2$%HR\3AC""CD\4!/ -J3/6Q2R@AS2TU2V290WX/Y@Z[>\22]^Z7_>>:>`F29X/Y@Z[ ?D@a uBCD6tYug ZCD6tYuC\5d'CC0 343 C553:F$H";3"\YC0: !%4E71C/*."CD%\ 5d'CC0:F$H";3"\:J/ k$BCtYuE(;C75=g w,9CDtY0(5:F;H $%H3u54b\4$391!$%J7J 7)/ w,3W93$H8H4J</ uBCD6 8tY6$Gug ZCD6 8tY6$Gu\bCC0:! %4E71C/ k$BCD6 8tY6$GuE(;C75=g wxH%5#"0Gt5#"00#u6$0E.4Ed" 55#"0tW"0Ou/ wx4J$BH6 8tY6$GuE(736  8tY$GuE4J$B$"939G/ ,E"390\4CC03%4E .CD/ -9$B4J(JJ3905' .CD/ uBDAt:Csu 4 @DAtCsu\5d'CC0 6 343 C70\F/ k$BDAtCsuE(;C75g @Cs\$B .0 '$G7% '2C 0""\t5#5J"\W"0eu8 '%<7 C03?7/ ,E3AW"0\4[JQ '5CD4b\4$91 !=#$%C0 y.EH/ k$BE9J33?7 . '(W"0/ xH%.EC0QCs"\93t$ 'g7C05#=7C05J"\"(u6$BQ ' 2[Q.CD7v 'C07"\/ xCDHCsEW"0\4"C3 CD9: b".Y<7F353/hvCs4J \C0<790 .59$BE(JCJ 390 .CD/ uBCD7Hg ZCD7H\5d'CC0DJQ7Y:!$% 343 C#\/ k$BCD7HE(g z37H\$B9$B3CstDAu/ j3 A"\ . '2"%W"0OtC9C7 5#"0 G6 9$B4Jd"5W"0O/ uBC9\4g ZCD9\4D77CD6$%7Cs CC0"43 C$%:F$H";3"\/ k$BE(C0 y 0!7#:F;"CD \$B9\4/"CD%72424: 3%)4 %-jk@A"P3$.^.$%0 5C#=9>?$BCD37/ 5 K/,3E%9$BCDg * 9"%77%)4%$H$BCD3$.E _5%3333G$0'CC% %.E%%/ *GD7r5g )71>gx.7'.E%)4/ VDgBCD:!9/ )71>gj3$._5%333 3G$0'Cb$%%)4/ {g|Jd"5#"0\4 9$BCDCD \4$v5#"03}5E9$B7CD'C/ )71>bg+50 3G$05_3 $./ )71>ca*1933/ 37d29g* $0 U"09>?$BCDA" 5"4P *+,-*=h 3e2953@f2R_/T3/6Q2R@AS2TU2V290gX/Y@Z[>3;3=>?/23 @5#3%$H$BCD5H2( 7)4#;%9GY$H92" 7% U"059>?%/*GF;% %$H$BCD55B!\7#".0;35$)0 \A"R!\43 C^5534= 33\543 C35$)0\A"R/@ ^"%70434 !#C37#92% 76/ *GF3%)4%$H$BCD5^:C C09J?76379GW#92" R7%87G6392GF!%)4 CD/ 6 ZJ=3$.J7GA"99;%)4 %$H$BCD5^~%:9GYH$H 92"7%5=$H3%_c 533C37%%\%)476/ *GF3%%$H$BCD3$.:C33 $H$0 U"09>?A"5430 ;59> ?0#Y08C9A40434HW 9c4'<7=!"\$%7G%/ J3hT3V2a 53 [$b9Y099?  *+,-{:*6$0 U"09>?%@A"37  7%Y49G99?g$'$7%)4%$B CD.E4J5d"5#"064E370$_8 )77!H739GY8 7"4 9$0553339FJ;317Y3=$ 8 !/*]^J[H%%%)4 5[G59$BCD584J)I 3335$)0\A"]CDR$B/ MxH72fA#3Db)4JA %%9•(67447%e8~.E %%.^J[H3%)4$H$BCDg6 $B~4$Bf3/ Mk3$._3%75#5$_ ACF=7_37"((9%33g$' 3d"5#"0Y3€"0// M*7%%rN4(g !H3E 0F !"%$09C7 339FJ%)4 5/*$)G$0%\0595R% 7 %3.E%)4.3$.A !H$H C5;#c37!"%5/ MZ.3%)4%$BCD ."48 !H3 %)4%$BCD[%9G04349C7 33 9A46H75B~$003%)4%Y; "v557c4J57%7%3$.9G9A4430 C (4375d;/ b3E>56F290W0/S>6Q2R@AS2Ti2V290gX/Y@Z[ M*GF34:434F53H .25J4f7 %t9FJ3%9C7 $BCDu375G!37 87c75#"v5g w,€"03t$'$CD6 8$5#"0&`O 7%5S•r6 8"%\4"u/ w+Y$CD69J3;3?75$_ 9GHg93&93"%76$B9G~4/ h5#7W6F5#"0C39J$%6$B"G"%7 CDR$B9GJ7J3/ w+5909G y %YE7"_390%$9 093..E 9$BZCD"%54J")4"GJ (J.Y4CDR$B/ wh5#59$BCD85E7"_; ' $%g 'A37 '":$A# \\C0/x$)5RE75CD thCCD6ue"v%3$.J7G 430$%5d;9A46"E555B9G7c4J/ wh5#5F.:$AY.CDC036‚ "v%^"%77!74EC75/ w,75#%)45.E559$BCD4J (  )I513"\Y5$)0\A"R$B5 75#7$_ YW)I5:5%6^5B7!C7 8 Y9G\C7#$6)I59$BCD^ ! F 3$.7G^EF=7_5! \$ 8F 3G$0%/ Mx3$.7G%0\#3G$0_ cW3%5$%50#6% % U9>?$BCD5B9FJ/ -="%75#%)4$'$H3E09$BCDg )4/ja3B25k>3X/Y@Z[0W?E53DAZl/>d>m@`/S25k>3Zm556[29 n3B253o;>:>R;F/>BAp?E5V29567q29Z429/D?r>p9/D>\^ pMMục tiêug +5Eg MzU"09>?d"J5#"0 O03"=  D/ MzU9>?$BCD6 8$%CD/ MZ ( )I$%J]CDR$B/ ZMChuẩn bịg +-g,749•73 ,MHoạt động dạy và họcg )a ƒ;F5Zs29g,J"4 Mj3$..7'..E%%g($B($B~4/ wZSg*]J5#"00#R3C%J5# "0:#g3"%7g"!07v71~= $SLLOt?7u("%7 85#513%4E4J( SLLO/ wZQg]J5#"0:#C%J:2 3"%7g"!5#"0O[J=$KT L t$6SO2KT L u wZKg$BCDgcE$B]„SQ…H97DD tx6Su/ 9 t23 B6F2$5#"0[Jtb u$B=(JI$%")4"GJ(J/ ƒ;F5Zs29g,3=g wZSg+5$BCD3G$0E_ .g 3")4J5#"0:#$%")4Jt$BCD3 9Ru/ wZQg+5#$$HCDR$B$%#$ CD(3$.G#t6Qu(45d;%sC D/ t23gZCD:!0 D4=3 "=?7SPPL$%?7QLLL/ ƒ;F5Zs29bg+7 wZSg+5t7NMT7uJ")F53CD9 \4$J5#"0 ( )I$H51F7G0$%€   D3=/ wZQg0S7 6%9F"%7$07763 793)I153$.9")92(M37 339FJ%"%776/ M,#b3$.33%%5/ )4/5fng 10 [...]... số thiết bị, đồ dùng cho bài tập vẽ biểu đồ như bảng số liệu đã sử lí sẵn, biểu đồ đã hoàn thành đưa ra trước học sinh để các em đối chiếu so sánh với kết quả của mình 12 - Ngày nay, giáo viên cũng có thể áp dụng công nghệ thông tin để rèn kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh trên máy tính CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 1- Đối với học sinh: - Muốn nâng cao, củng cố kỹ năng vẽ biểu đồ thì trước... vẽ biểu đồ cho học sinh 3- Đối với nhà trường: - Có những biện pháp thiết thực động viên, giúp đỡ những nghèo, khó khăn có đủ đồ dùng học tập - Tổ chức các chuyên đề dạy học rèn kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh - Yêu cầu giáo viên bộ môn kiểm tra, đánh giá thường xuyên để thấy được sự tiến bộ của học sinh Lời cảm ơn! Khi thực hiện đề tài nghiên cứu về việc “ rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học... sao cho học sinh dễ hiểu và dễ thực hiện - Ngoài thời gian chính khóa những giờ tự chọn theo chủ đề: giáo viên có thể dành hẳn một chuyên đề về rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh để các em nắm được các dạng biểu đồ thường gặp 13 - Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt học tập bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin trong bài giảng và trong việc rèn luyện kỹ năng vẽ biểu. .. đến đó + Lập bảng chú giải ở bên cạnh Tóm lại trong các bài tập về vẽ biểu đồ người giáo viên phải thực hiện tốt các bước hướng dẫn, người học sinh phải thực hiện tích cực chủ động theo các bước của người thầy thì chắc chắn bài tập sẽ đạt kết quả cao 4- Mẫu biểu quan sát một bài thực hành rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh: 1- Chuẩn bị - Mục tiêu 11 + Kiến thức + Kỹ năng + Thái độ - Những... tập và kỹ năng chính phải rèn luyện - Học sinh phải có sự chuẩn bị đầy đủ về đồ dùng học tập cho bài thực hành - Giáo viên cần chuẩn bị một số phương pháp dạy học cần thiết như phương pháp thực hành kết hợp với nêu - giải quyết vấn đề, phương pháp kiểm tra đánh giá trực tiếp trên lớp nhằm giúp học sinh nhận ra ưu - nhược điểm trong bài tập của mình để sửa chữa - Các bước vẽ biểu đồ cần được...VD1: Vẽ biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 199 0 đến 2002 - Trong bài này giáo viên lưu ý học sinh lấy gốc của hệ trục tọa độ là 100% + Khoảng cách các năm phải đều, đúng - Mỗi năm có thể kẻ một đường chì mờ thẳng lên để dễ dàng đánh dấu số liệu như trong bảng đã cho VD2: Vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi trồng thủy sản... khi vẽ xong học sinh phải biết nhận xét tỉnh, thành phố nào có diện tích nuôi trồng thủy sản nhiều nhất, ít nhất VD3: Bài 16 (SGK): Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - Trong bài này giáo viên cần lưu ý học sinh: + Mỗi ngành kinh tế sẽ thể hiện trên một miền + Để đánh dấu các trị số được dễ dàng học sinh nên kẻ những đường thẳng mờ từ các năm thẳng lên để đánh dâu cho dễ và chính xác + Vẽ. .. Kỹ năng cần hình thành Đối tượng quan sát là hoạt động 2- Quan sát ( ghi lại những nội của học sinh dung quan sát) + Họat động bên ngoài: các bước tiến hành, các thao tác… +Kết quả thực hành + Đánh giá chung tiết học + Đánh giá theo dõi những trọng 3- Đánh giá điểm quan sát + Những ưu điểm, tồn tại và phân tích nguyên nhân 5- Các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao kỹ năng vẽ biểu đồ cho. .. củng cố kỹ năng vẽ biểu đồ thì trước tiên học sinh phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho học tập - Thực hiện tốt các bước, các thao tác theo sự hướng dẫn của giáo viên - Học sinh có thể tổ chức các nhóm, đôi học tập để trao đổi nhận xét, đánh giá kết quả của nhau 2- Đối với giáo viên bộ môn: - Trong các giờ thực hành vẽ biểu đồ phải thường xuyên quan sát, hướng dẫn sửa chữa các lỗi sai của học... “ rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 trường THCS Tân Minh” toi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè đồng nghiệp và tổ chuyên môn để tôi thực hiện và hoàn thành đề tài này Tuy nhiên với kinh nghiệm giảng dạy và tuổi đời còn non trẻ, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến chân thành của bạn bè đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu này được hoàn thiện hơn, . U"0 9& gt;?$BCD5MC(4370 9& gt;? %%%#:/ 1 *];" .GRX H“ Giải pháp để rèn luyện k năng vẽ biểu đồ. ;5 9& gt; ?0#Y08C9A40434HW 9 c4'<7=!"$%7G%/ J3hT3V2a 53 [$b 9 Y0 9  9 ?  *+,-{:*6$0 U"0 9& gt;?%@A"37  7%Y4 9 G 9  9 ?g$'$7%)4%$B CD.E4J5d"5#"064E370$_8 )77!H73 9 GY8. 8"%4"u/ w+Y$CD6 9 J3;3?75$_ 9 GHg 9 3& 9 3"%76$B 9 G~4/ h5#7W6F5#"0C3 9 J$%6$B"G"%7 CDR$B 9 GJ7J3/ w+5 9 0 9 G y %YE7"_3 9 0%$ 9 0 9 3..E  9 $BZCD"%54J")4"GJ (J.Y4CDR$B/ wh5#5 9 $BCD85E7"_;
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp để rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho HS lớp 9, Giải pháp để rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho HS lớp 9,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan