Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3c trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân

21 2K 5
Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3c trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 3C TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN” I MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Phân môn Tập đọc trường Tiểu học có ý nghĩa to lớn Nó trở thành đòi hỏi người học Đọc giúp trẻ em chiếm lĩnh ngôn ngữ dùng giao tiếp học tập Nó cơng cụ để học tập môn học khác Việc dạy Tập đọc giúp học sinh hiểu biết hơn, bồi dưỡng em lòng yêu thiện, dạy cho em biết suy nghĩ cách lơ gíc có hình ảnh Như vậy, dạy Tập đọc có ý nghĩa to lớn bao gồm nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục tình cảm chuẩn mực đạo đức phát triển trí tuệ, tư Qua nhiều năm dạy lớp Tôi nhận thấy học sinh yếu môn đọc yếu, đọc sai, phát âm không đọc không mạch lạc, không hiểu nội dung câu đọc Thực tế năm học 2009 - 2010 học sinh lớp 3C chất lượng phân môn Tập đọc đầu năm chưa cao vì: 4/ 31 em đọc chậm, cịn đánh vần 6/ 31 em ngắt nghỉ chưa hợp lý / 31 em đọc phát âm chưa / 31 em đọc vẹt chưa hiểu nội dung Đứng trước thực trạng vấn đề nan giải, nghĩ: Làm để nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp ngày cao để em thuận lợi trình học tập mơn Vì vậy, tơi chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3C trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân” năm học 2009 - 2010 để nghiên cứu tiếp ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Ý thức, thái độ học tập học sinh lớp 3C phân môn Tập đọc - Nhận thức giáo viên lớp tầm quan trọng phân môn Tập đọc - Sự giúp đỡ Ban giám hiệu Tổ chuyên môn - Sự quan tâm phụ huynh phân môn Tập đọc - Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3C trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân - Tân Đông - Tân Châu - Tây Ninh PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: a/ Về không gian: Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3C trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân b/ Về thời gian: Đề tài áp dụng suốt trình năm học 2009 - 2010 qua giai đoạn cụ thể: - Giai đoạn I: Từ đầu năm - Giữa học kì I : Chọn đăng ký đề tài, sưu tầm tài liệu, điều tra thực tế lớp 3C,tổ khối lớp - Giai đoạn II: Giữa học kì I - Cuối học kì I: Lập đề cương, đưa giải pháp vận dụng vào thực tế, chỉnh sửa nháp - Giai đoạn III: Cuối học kì I - Giữa học kì II: Thống kê, so sánh, đối chiếu kết quả, hoàn chỉnh đề tài - Giai đoạn IV: Giữa học kì II - Cuối học kì II: Tiếp tục vận dụng đề tài PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: a/ Phương pháp đọc tài liệu - Đọc sách giáo khoa, sách giáo viên, Sách thiết kế Tiếng Việt - Các tài liệu hướng dẫn triển khai thay sách - Tài liệu tham khảo nắm nội dung, chương trình sách giáo khoa - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học chu kỳ III, tập II - Phương pháp dạy môn Tiếng Việt trường Tiểu học nói chung, lớp nói riêng b/ Phương pháp điều tra: - Dự giờ: + Dự minh hoạ chuyên đề + Dự đồng nghiệp tiết / tháng - Đàm thoại: + Ban giám hiệu tháng / lần + Tổ khối tháng / 2lần + Cha mẹ học sinh: Mỗi giai đoạn lần - So sánh, đối chiếu kết quả: Gíao viên điều tra kết đầu năm, phân loại học sinh để có biện pháp dạy phù hợp với đối tượng B NỘI DUNG: CƠ SỞ LÍ LUẬN: - Dạy tốt phân môn Tập đọc tạo cho học sinh có tảng vững để học tốt môn Tiếng Việt tất phân mơn khác Có đọc đúng, đọc trơi chảy cảm thụ văn đọc hiểu tất văn khác Những lực tự nhiên mà có Nhà trường phải bước hình thành trường Tiểu học nhận nhiệm vụ đặt viên gạch - Tập đọc phân mơn thực hành, nhiệm vụ quan trọng hình thành lực đọc cho học sinh từ yêu cầu chất lượng “đọc”: Đọc đúng, đọc nhanh, đọc có ý thức đọc diễn cảm - Đọc đúng, đọc nhanh đọc lưu lốt trơi chảy - Đọc có ý thức đọc thơng, hiểu nội dung - Đọc diễn cảm ngắt, nghỉ hợp lí, giọng đọc phù hợp với nội dung, câu đọc, đọc, thể nội tâm lời nói nhân vật hay nội tâm toàn đọc Các kỹ đọc tác động tích cực qua lại lẫn Vì dạy học khơng thể xem nhẹ yếu tố - Phân mơn Tập đọc cịn hình thành em phương pháp thói quen làm việc với văn bản, giúp em thấy lợi ích việc đọc học tập sống - Ngồi ra, phân mơn Tập đọc cịn có nhiệm vụ: + Làm giàu kiến thức ngôn ngữ, đời sống kiến thức văn học cho học sinh + Phát triển ngôn ngữ tư cho học sinh + Giáo dục tư tưởng, đạo đức, thị hiếu thẩm mĩ cho học sinh CƠ SỞ THỰC TIỄN: - Tất học sinh lớp 3C cần nhiệt tình giáo viên Vì thế, hình thức giáo viên phải giúp học sinh học tốt phân môn Tập đọc - Học tốt phân môn Tập đọc em thuận lợi môn học khác - Năm học 2009 - 2010 giao nhiệm vụ dạy lớp 3C với tổng số học sinh 31 học sinh / 16 nữ * Qua kì thi khảo sát đầu năm chất lượng phân môn Tập đọc sau: Lớp TSHS 3C 31 Giỏi SL Khá % SL Trung bình % Yếu SL SL 11 % % Đây lớp buổi / ngày mà tỉ lệ học sinh đọc yếu nhiều Nếu thực trạng kéo dài chất lượng phân mơn Tập đọc khơng cao; học sinh gặp khó khăn việc học môn Tiếng Việt ảnh hưởng không nhỏ tới mơn học khác Tập đọc tích hợp tất môn học Với kết học sinh đọc yếu nhiều băn khoăn, trăn trở tìm ngun nhân thực trạng đó: a/ Đối với giáo viên: - Phần chuẩn bị phụ thuộc vào sách giáo viên, sách thiết kế nên dạy mang tính áp đặt, đơn điệu chưa phù hợp với đối tượng học sinh - Giáo viên đọc chưa diễn cảm, chưa thu hút ý học sinh - Giáo viên chưa ý nhiều đến học sinh yếu sợ thời gian - Việc chọn từ giải nghĩa từ giáo viên rập khuôn (bám sát từ phần giải sách giáo khoa) - Chưa phân biệt lựa chọn từ để cung cấp cho nội dung - Giáo viên chưa linh động, sáng tạo nhiều phương pháp giảng dạy, chưa khai thác đồ sách giáo khoa b/ Đối với học sinh: - Học sinh đọc sách, không chịu đọc sách nhà Nếu có đọc học sinh chưa biết cách đọc, đọc cách qua loa, đại khái, đọc cho có đọc, lười tìm hiểu - Chưa có chuẩn bị chu đáo trước đến lớp - Học sinh đọc chậm, đánh vần, chưa ý thức thói quen tập trung ý đọc thầm - Học sinh phát âm chưa chuẩn, chưa biết cách ngắt nghỉ đọc, quen đọc theo tiếng địa phương: + Học sinh đọc chưa phụ âm đầu: ch/tr; d/r/gi; l/n; v/d: Ví dụ: “che chẻ” (tre trẻ) ; “cây che” ( tre) “dây phút” (giây phút) ; “dực dơ”õ ( rực rỡ) “chảo gián” (chảo rán) ; “lằm im” ( nằm im) “dui dẻ”û (vui vẻ) + Học sinh đọc chưa vần: Ví dụ : “khuỷ tay” (khuỷu tay) “ngã khuỵ” (ngã khuỵu) “thằng lằn” (thằn lằn) “xe být” (xe buýt) + Học sinh đọc chưa âm chính: Ví dụ: “ưu tin” (ưu tiên) “mua riệu” (mua rượu) + Học sinh đọc chưa hỏi, ngã: Ví dụ: “trơi nỗi” (trơi nổi) “kiên nhẩn” (kiên nhẫn)… * Sau bảng thống kê phân loại đối tượng học sinh học chưa tốt phân môn Tập đọc: Tổng số học sinh học chưa tốt phân môn Tập đọc 19 / 31 Đọc chậm Phát âm chưa Ngắt nghỉ Đọc vẹt chưa chưa hiểu hợp lý nội dung 6 c/ Đối với phụ huynh: - Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân thuộc địa bàn xã biên giới, người dân đa số từ nơi đến lập nghiệp, khơng Việt kiều Cam-pu-chia, nên trình độ cịn thấp, quan tâm đến việc học học sinh Bên cạnh đó, cịn có số phụ huynh có tư tưởng khốn trắng cho nhà trường giáo viên chủ nhiệm nên việc kết hợp gia đình với giáo viên việc giáo dục học sinh nhiều hạn chế NỘI DUNG VẤN ĐỀ: - Khi dạy phân môn Tập đọc người giáo viên cần ý coi trọng quan điểm dạy học “Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh” - Để có tiết dạy Tập đọc tốt, đạt hiệu cao, giáo viên cần coi trọng quan điểm dạy học: “Lấy học sinh làm trung tâm” - Giáo viên cần xây dựng nề nếp học tập cho học sinh từ đầu năm học, học sinh có ý thức học tập Giáo dục cho học sinh thấy tầm quan trọng việc học phân môn Tập đọc - Giáo viên cần ý đến công tác chuẩn bị - Dạy Tập đọc thiết giáo viên phải đọc Tập đọc nhiều lần từ việc đọc hiểu đến đọc diễn cảm cảm thụ đọc, dựa vào chuẩn kiến thức, đối tượng học sinh lớp để xây dựng mục tiêu dạy đề phương án tiến hành - Tham khảo thêm tài liệu có liên quan đến dạy (sách giáo viên, sách thiết kế, tư liệu khác…) không rập khuôn mà phải dựa vào tình hình thực tế lớp - Chọn phương án dạy, dự kiến tình xảy lớp: từ khó học sinh đọc dễ sai, từ học sinh khó hiểu, cách ngắt nghỉ số câu thơ, đoạn văn, văn hay văn bản; thơng tin, báo chí, hành chính… - Ngồi việc rèn đọc đúng, xác, giáo viên cần hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ hợp lý thể giọng đọc nội dung với số câu tiêu biểu Ví dụ: Bài: “Cậu bé thông minh”; Sách giáo khoa Tiếng Việt Tập I Trang Sau cách đọc số câu: - Ngày xưa,/ có ơng vua muốn tìm người tài giúp nước.// Vua hạ lệnh cho làng vùng nọ/ nộp gà trống biết đẻ trứng, / khơng có làng phải chịu tội // ( giọng đọc chậm rãi) - Cậu bé kia, / dám đến làm ầm ĩ ?// (đọc với giọng oai nghiêm) - Thằng bé láo, / dám đùa với trẫm! // Bố đàn ông đẻ được? // (Giọng bực tức, lên giọng cuối câu) - Muôn tâu, / Đức vua lại hạ lệnh cho làng / phải nộp gà trống biết đẻ trứng ạ? // ( Đọc với giọng lễ phép, bình tĩnh, tự tin) - Giáo viên đọc mẫu để học sinh luyện đọc theo mẫu + Đối với học sinh yếu, giáo viên xếp học sinh ngồi đầu bàn để tiện việc rèn đọc cho học sinh Đặc biệt, ý rèn đọc tiết dạy, luyện đọc cá nhân nhiều lần để học sinh đọc nhớ lâu - Trong dạy, giáo viên cần chọn lọc từ trọng tâm để giảng từ theo phương pháp gợi mở nhằm cung cấp vốn từ cho học sinh - Giáo viên nghe, sửa, hướng dẫn đọc mẫu cho học sinh - Giáo viên phải có kế hoạch để rèn đọc cho học sinh lớp mình, dạy cho học sinh thấy luyện đọc quyền lợi, đồng thời nghĩa vụ tiết học Tập đọc - Giáo viên kết hợp chặt chẽ tìm hiểu với luyện đọc - Giáo viên rèn đọc diễn cảm từ đầu cuối tiết học, dành thời gian để vài học sinh đọc diễn cảm toàn - Rèn tốt nề nếp luyện đọc tiếp sức câu, luyện đọc tiếp sức đoạn, luyện đọc nhóm, tạo điều kiện để học sinh tham gia vào tiết học nhiều hình thức thảo luận cặp, nhóm, hoạt động lớp - Để dạy Tập đọc nhẹ nhàng, đem lại hiệu thiết thực học sinh thuộc đối tượng cá biệt, giáo viên cần lưu ý số điểm phương pháp dạy Tập đọc sau: + Giáo viên cần trọng hình thức đọc cá nhân để rèn luyện, uốn nắn cho học sinh, kết hợp hình thức đọc theo nhóm để nhiều học sinh tham gia tham gia đọc nhiều lần tiết học, xen kẽ hợp lý đọc đồng để tạo khơng khí lơi học sinh yếu, học sinh rụt rè vào hoạt động học + Đảm bảo toàn cho học sinh đựơc tham gia luyện đọc đựơc nhiều lần tốt + Đối với phần tìm hiểu bài, cần ý giải nghĩa từ khó, tận dụng tối đa tranh minh họa đồ dùng dạy học việc giải nghĩa từ giải nghĩa từ câu cụ thể để em dễ cảm nhận tránh giải nghĩa từ dài dịng, vốn từ tiếng Việt học sinh cịn hạn chế - Một số câu hỏi khó phần hướng dẫn tìm hiểu bài, giáo viên chủ động gợi ý giải thích khơng u cầu học sinh tự tìm hiểu trả lời, dành thời gian nhiều cho phần luyện đọc rõ ràng, rành mạch - Giáo viên nên cho học sinh nhận xét ý kiến bạn đựơc rèn đọc diễn cảm tiết học, giáo viên giữ vai trò tổ chức hướng dẫn học sinh tìm hiểu luyện đọc nghe sửa cách đọc học sinh khơng áp đặt gị ép Nên tổ chức trò chơi thi đua tiết học - Muốn cho học sinh có tính siêng năng, chăm học, thích tìm tịi, giáo viên cần giới thiệu sách hay có liên quan đến học để học sinh tìm đọc Hình thức đọc rèn kĩ đọc em - Giáo viên cần rèn đọc thông qua môn học khác, chẳng hạn đọc câu hỏi, đọc yêu cầu bài, đọc đề - Phân loại học sinh theo đối tượng (dạy theo đối tượng) * CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ: Đối với học sinh: a/ Học sinh đọc chậm, phát âm chưa đúng: - Giáo viên hướng dẫn rèn luyện đọc nhiều lần để em quen với mặt chữ - Giáo viên cần hướng dẫn em đọc theo hình thức cá nhân; luyện đọc tiếng khó, từ khó nhiều lần để học sinh đọc - Giáo viên xếp học sinh ngồi đầu bàn để tiện việc rèn đọc cho học sinh - Ngoài việc đọc giáo viên cần xây dựng nề nếp học, thói quen đọc tiếp sức câu, đoạn - Giáo viên tổ chức cho học sinh giỏi kèm thêm học sinh đọc chậm, phát âm chưa Tập đọc (đọc sách Thư viện) - Giáo viên vận dụng phương pháp luyện đọc theo mẫu, yêu cầu học sinh nghe nhìn; giáo viên đọc mẫu thật chuẩn, học sinh ý nghe nhìn miệng giáo viên để đọc theo Biện pháp giáo viên cần giảng, phân tích cách đơn giản học sinh phát âm để phát âm đúng: s/x; r/d/gi; ch/tr; l/n…để học sinh nhận diện nhằm khắc sâu trí nhớ cách đọc cho học sinh Ví dụ: “ sâu” s x âu “ xâu kim” + Rèn cho học sinh phát âm theo chữ viết Ví dụ: phát âm “ưu tiên”chứ “ưu tin” + Hướng dẫn cho học sinh phát âm hỏi, ngã Ví dụ: “nỗi buồn” khơng phải “nổi buồn” “một nửa” “một nữa” b/ Học sinh ngắt nghỉ chưa hợp lí: - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh đọc ngắt, nghỉ theo dấu câu Nếu dấu phẩy ngắt hơi, dấu chấm phải nghỉ Giọng đọc rõ ràng, phát âm chuẩn Ví du 1ï: Trong thơ “Bận” Sách giáo khoa Tiếng Việt - Tập I trang 59 Ngồi việc đọc đúng, xác, giáo viên cần ý hướng dẫn học sinh cách nhấn giọng ngắt nhịp dòng thơ chỗ thể giọng đọc với nội dung Trời thu / bận xanh / Sơng Hồng / bận chảy / Cịn / bận bú / Bận ngủ / bận chơi / Cái xe / bận chạy / Bận / tập khóc cười / Lịch bận tính ngày // Bận / nhìn ánh sáng // Với đọc với giọng vui, khẩn trương, thể bận rộn vật, người - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm đoạn văn với giọng hồi hộp, nhẹ nhàng, đầy cảm xúc; nhấn giọng từ gợi tả, gợi cảm Hướng dẫn học sinh cách ngắt câu dài Ví dụ 2: Bài : “Nhớ lại buổi đầu học” Sách giáo khoa Tiếng Việt - Tập I trang 51 Đoạn 1: Hằng năm, / vào cuối thu, / ngồi đường rụng nhiều, / lịng tơi lại nao nức/ kỉ niệm mơn man buổi tựu trường.// Tôi quên cảm giác sáng / nảy nở lịng tơi / cánh hoa tươi / mỉm cười bầu trời quang đãng // - Giáo viên sử dụng phương pháp luyện đọc theo mẫu Giáo viên đọc mẫu, học sinh theo dõi đọc lại c/ Đối với học sinh đọc vẹt, chưa hiểu nội dung: - Giáo viên cần rèn cho học sinh kĩ đọc thầm Đây hình thức đọc hiểu mà địi hỏi học sinh phải có tính tự giác Do đó, trước cho học sinh đọc thầm, giáo viên cần giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh nhằm định hướng rõ việc đọc - hiểu (đoạn văn hay khổ thơ nào, đọc để biết, hiểu, nhớ hay suy nghĩ trao đổi điều gì,…) - Giáo viên kết hợp quan sát, theo dõi học sinh để biết học sinh đọc đến đâu Có nâng cao chất lượng đọc thầm nhằm giúp em hiểu nội dung đọc Học sinh rèn kĩ đọc thầm, đọc lướt thường chủ yếu phần tìm hiểu phân môn Tập đọc - Giáo viên nên chọn từ trọng tâm giải thích ngắn gọn, dứt khốt, dễ hiểu - Giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị trước nhà, tìm hiểu nội dung theo câu hỏi sách giáo khoa - Ngoài ra, giáo viên cần xây dựng cho học sinh thói quen tìm đọc sách Thư viện ghi chép thông tin cần thiết đọc nhằm hỗ trợ cho mơn học khác Từ rèn kĩ đọc - hiểu cho học sinh d/ Đối với học sinh trung bình: - Bên cạnh rèn học sinh yếu, giáo viên quên em đọc mà cần nâng từ mức độ trung bình lên - Ngoài việc đọc đúng, giáo viên cần xây dựng cho học sinh có thói quen đọc tiếp sức đoạn tự giác học tập, phát huy tính tích cực học tập Tạo điều kiện để học sinh tham gia vào tiết học (trả lời câu hỏi, phát biểu nghĩa từ, mở rộng từ, tìm từ nghĩa, trái nghĩa, đặt câu…) Đề xuất cách đọc diễn cảm sau hiểu từ hiểu nghĩa; biết lắng nghe nhận xét ý kiến bạn, rèn đọc diễn cảm, tham gia trò chơi luyện đọc, đọc theo cách phân vai Ví dụ: Bài : “Người liên lạc nhỏ” đoạn Sách giáo khoa Tiếng Việt - Tập I trang 112 - Giáo viên đọc diễn cảm: + Thể giọng đọc qua đoạn: Đoạn 1: Đọc với giọng kể chậm rãi, nhấn giọng từ ngữ tả dáng nhanh nhẹn Kim Đồng, phong thái ung dung ông ké (hiền hậu, nhanh nhẹn ,lững thững,…) Đoạn 2: (Hai bác cháu gặp địch) giọng hồi hộp Đoạn 3: giọng bọn lính hống hách, giọng Kim Đồng tự nhiên, bình tĩnh Đoạn 4: giọng vui phấn khởi, nhấn giọng từ ngữ thể ngu ngốc bọn lính (tráo trưng, thông manh) Hướng dẫn học sinh đọc phân biệt lời người dẫn chuyện, bọn giặc, Kim Đồng, ông ké, nhằm luyện đọc diễn cảm cho học sinh, giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc đúng, thể lời nhân vật Lời ông ké thân mật, vui vẻ: Nào bác cháu ta lên đường! Lời Kim Đồng đoạn đóng kịch để lừa lũ giặc: bình tĩnh, thản nhiên, khơng tỏ bối rối, sợ sệt trả lời bọn lính (Đón thầy mo cúng cho mẹ ốm); Tự nhiên, thân tình gặp ông ké( Già ơi! Ta thôi! Về nhà cháu xa đấy!) Đọc câu văn: Mắt giặc tráo trưng mà hóa thong manh (giọng giễu cợt bọn giặc; đọc câu miêu tả “Những tảng đá ven đường sáng hẳn lên vui nắng sớm”, với giọng vui - Trong tiết học, giáo viên giữ vai trò tổ chức hướng dẫn học sinh luyện đọc tìm hiểu bài; giáo viên nghe sửa chữa cách đọc học sinh khơng áp đặt gị ép e/ Đối với học sinh giỏi: Giáo viên cần cho học sinh giỏi đọc mẫu để phát huy lực đọc cho em Giáo viên cần khuyến khích cách đọc sáng tạo học sinh, tránh áp đặt cách đọc theo khuôn mẫu Sau tìm hiểu nội dung bài, giáo viên cần mở rộng nội dung bài; đặt câu hỏi mở rộng phù hợp với nội dung để học sinh suy nghĩ, phán đốn, tạo cho học sinh có hội phát huy lưcï tìm tịi, sáng tạo học tập Đối với giáo viên: - Giáo viên cần xây dựng nề nếp học tập cho học sinh từ đầu năm học Học sinh có ý thức học tập Giáo dục cho học sinh thấy tầm quan trọng việc học phân môn Tập đọc - Đến nhà học sinh yếu gặp trực tiếp với phụ huynh để trao đổi kết học tập - Giáo viên cần phải đọc Tập đọc nhiều lần, từ việc đọc hiểu đến đọc diễn cảm cảm thụ đọc - Tham khảo thêm tài liệu có liên quan đến dạy - Khi giải nghĩa từ khó, giáo viên cần tận dụng tối đa đồ dùng dạy học để em hiểu cách dễ dàng - Giáo viên cần trọng hình thức đọc cá nhân để rèn luyện, uốn nắn cho học sinh, kết hợp hình thức đọc theo nhóm để nhiều học sinh tham gia tham gia đọc nhiều lần tiết học, xen kẽ hợp lý đọc đồng để tạo không khí lơi học sinh yếu, học sinh cịn rụt rè vào hoạt động học - Một số câu hỏi khó phần hướng dẫn tìm hiểu bài, giáo viên chủ động gợi ý giải thích khơng yêu cầu học sinh tự tìm hiểu trả lời, dành thời gian nhiều cho cho học sinh yếu đọc - Giáo viên cần chuẩn bị thật kỹ trứớc đến lớp như: câu hỏi phụ, từ cần giải nghĩa, dự đốn tình xảy ra… Xác định mục tiêu yêu cầu trọng tâm dạy Đối với phụ huynh: - Tổ chức họp định kỳ với phụ huynh qua giai đoạn: Đầu năm, học kỳ I, cuối học kỳ I, học kỳ II, cuối học kỳ II (5 lần/1 năm) để phụ huynh nắm tình hình học tập em Từ đó, phụ huynh có biện pháp rèn em học nhà - Phụ huynh phải xếp thời gian hợp lý để em có thời gian rảnh tìm đọc sách, truyện, chuẩn bị trước đến lớp - Thường xuyên quan tâm đến việc học tập em mình, tạo khơng khí học tập thoải mái cho em - Nếu có chưa rõ việc học em cần gặp trực tiếp giáo viên để trao đổi Tóm lại: Giáo viên cần nắm vững chuẩn kiến thức cần đạt phân môn Tập đọc học sinh lớp 3, nắm đối tượng học sinh để sử dụng phương pháp dạy cho phù hợp, đạt hiệu nhằm nâng cao chất lượng học tập học sinh * Quy trình giảng dạy: Ổn định Kiểm tra cũ: - Giáo viên nêu câu hỏi kết hợp gọi học sinh đọc Tập đọc (đọc thuộc lòng thơ, đoạn văn kể lại nội dung câu chuyện) học tiết trước Học sinh đọc trả lời câu hỏi Lớp theo dõi nhận xét,bổ sung - Giáo viên nhận xét học sinh, ghi điểm, tuyên dương * Giáo viên nhận xét chung Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Tuỳ theo nội dung giáo viên vào trực tiếp gián tiếp kết hợp tranh minh họa b/ Luyện đọc - Giáo viên đọc toàn nhằm giới thiệu, gây cảm xúc, tạo hứng thú cho học sinh Giáo viên đọc hai lần theo mục đích đề - Giáo viên nên hướng dẫn học sinh luyện đọc : + Đọc câu, đoạn nhằm hướng dẫn gợi ý “tạo tình huống” để học sinh nhận xét, giải thích tự tìm cách đọc + Học sinh đọc nối tiếp đọc câu( lượt) -Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó - Bên cạnh hiểu từ ngữ cách đọc phần giải sách giáo khoa, Giáo viên dựa vào vốn từ học sinh có để giải nghĩa đồ dùng dạy học (hiện vật, tranh vẽ, mơ hình…) Hoặc cho học sinh làm tập nhỏ để nắm nghĩa từ ngữ - Đọc từ, cụm từ nhằm sửa phát âm sai rèn cách đọc cho học sinh + Giáo viên sửa lỗi phát âm cho học sinh - Một vài học sinh nối tiếp cách đọc đoạn bài, giáo viên giúp học sinh đọc - Đọc theo nhóm nhằm sửa sai bạn đọc sai + Luyện đọc theo nhóm nhỏ - Gồm hình thức: Từng học sinh đọc, nhóm (bàn, tổ) đọc đồng thanh, cá nhân, lớp đọc đồng thanh, nhóm học sinh đọc theo vai - Trong việc luyện đọc học sinh, giáo viên cần biết nghe học sinh đọc để có cách rèn luyện thích hợp với em khuyến khích học sinh lớp trao đổi nhận xét chỗ chỗ chưa bạn nhằm giúp học sinh học tốt + Thi đọc nhóm, học sinh, giáo viên nhận xét tuyên dương + Cả lớp đọc đồng đoạn (tuỳ bài) c/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: - Phạm vi nội dung cần tìm hiểu: + Nhân vật (số lượng, tên, đặc điểm) tình tiết câu chuyện + Ý nghĩa câu chuyện, văn, thơ - Luyện đọc thầm: Dựa vào sách giáo khoa, giáo viên giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh nhằm định hướng việc đọc - hiểu Có đọan văn (thơ) cần cho học sinh đọc thầm đoạn, với tốc độ nhanh dần bước thực yêu cầu từ dễ đến khó, nhằm rèn luyện kĩ đọc - hiểu, khắc phục tình trạng học sinh đọc thầm cách hình thức Cách tìm hiểu nội dung - Phương hướng trình tự tìm hiểu nội dung đọc thể câu hỏi tập đặt sau - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thầm tìm hiểu dựa theo câu hỏi, tập sách giáo khoa; rút nội dung học d/ Luyện đọc lại - Học thuộc lòng: - Giáo viên đọc diễn cảm giọng điệu chung đoạn bài, câu cần ý - Giáo viên cần cho học sinh đọc kĩ Có thể ghi bảng số tiếng đầu câu văn (thơ) làm “điểm tựa” cho học sinh dễ nhớ đọc thuộc, sau xoá “dần hết” để học sinh tự nhớ đọc thuộc tồn tổ chức thi hay trị chơi cách nhẹ nhàng gây hứng thú cho học sinh - Từng học sinh nhóm học sinh đọc, giáo viên uốn nắn cách đọc học sinh - Học sinh luyện đọc theo hình thức phân vai theo đoạn, - Tổ chức cho học sinh thi đọc đoạn, toàn theo, tổ, cá nhân 4/ Củng cố: - Về nội dung Tập đọc kết hợp liên hệ 5/ Nhận xét - Dặn dò: - Cách đọc cách học nhà Chuẩn bị kỹ sau - Nhận xét tiết học Lưu ý: Đối với tiết (Tập đọc-Kể chuyện): Có thể phân bố thời gian theo cách sau: 1,5 tiết dành cho dạy Tập đọc 0,5 tiết dành cho dạy Kể chuyện * Kết phân môn Tập đọc qua giai đoạn cụ thể sau: Xếp loại Đầu năm Giữa HKI Cuốiù HKI Giữa HKII SL SL SL SL % % Giỏi 13 TB 11 10 Yếu % Khá % Với kết nhận thấy: phân môn Tập đọc lớp 3C có tiến rõ rệt, chất lượng mơn Tiếng Việt nâng cao nên mạnh dạn thực theo đề tài để cuối học sinh yếu lớp tơi khơng cịn, số học sinh giỏi tăng lên nhiều C KẾT LUẬN: BÀI HỌC KINH NGHIỆM: - Dạy Tập đọc giáo viên cần ý đến đọc diễn cảm cần thiết, cần có nhiều thời gian để rèn học sinh đọc đúng, nhanh - Phải biết kết hợp nhiều phương pháp, biện pháp áp dụng việc dạy đọc, rèn luyện đọc nhiều môn học - Để đạt kết thân giáo viên có nhiều nỗ lực giảng dạy, phải tìm tịi phương pháp để học sinh tiếp thu nhanh đọc trôi chảy - Đặc biệt giáo viên phải kiên trì uốn nắn cho em kịp thời, phân bố thời gian hợp lí, rèn luyện học sinh, theo dõi, kiểm tra thường xuyên việc đọc kĩ đọc cho học sinh - Luôn tôn trọng ý kiến phát biểu học sinh; tế nhị, khéo léo lời phát biểu sai học sinh; động viên học sinh nhút nhát mạnh dạn phát biểu ý kiến - Luôn khen thưởng, động viên kịp thời, tạo phấn khởi mặt tâm lí giúp em học tốt - Ln tạo cho học sinh làm quen với nhiều hình thức học tập Tạo điều kiện cho vấn đề học cá nhân chủ yếu, học tổ có gắn liền thi đua - Chăm sóc học sinh, học sinh giỏi làm tập khó hơn,học sinh yếu ln giáo viên theo dõi, giúp đỡ em tránh tự ti học tập, tự tin, tự giác tham gia giải vấn đề học tập HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP: Với giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3C giúp học sinh lớp học tốt tất môn môn Tiếng Việt Năm học 2010- 2011 tiếp tục nghiên cứu đề tài áp dụng vào khối lớp Ba để chất lượng học sinh ngày nâng cao TÀI LIỆU THAM KHẢO “Phương pháp dạy học mơn Tiếng Việt tiểu học” Phó tiến sĩ Lê Phương Nga – Đỗ Xuân Hảo- Lê Hữu Tĩnh Tài liệu “ Bồi dưỡng thường xuyên” cho giáo viên chu kì III - Tập II Bộ Giáo Dục & ĐT- Vụ Giáo Dục tiểu học “Dạy học môn Tiếng Việt tiểu học” theo chương trình Tiến sĩ Nguyễn Trí Tài liệu “ Bồi dưỡng giáo viên” SGK lớp theo chương trình tiểu học Đặng Huỳnh Mai Sách giáo khoa, Sách giáo viên Tiếng Việt lớp Bộ Giáo dục Đào tạo Tài liệu “Để có dạy nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn, chất lượng hiệu hơn” Nguyễn Hữu Du - Sở Giáo dục Đào tạo Vũng Tàu ... chất lượng phân môn Tập đọc lớp ngày cao để em thuận lợi q trình học tập mơn Vì vậy, chọn đề tài ? ?Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3C trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân? ?? năm học. .. nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3C trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân - Tân Đông - Tân Châu - Tây Ninh PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: a/ Về không gian: Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn. .. độ học tập học sinh lớp 3C phân môn Tập đọc - Nhận thức giáo viên lớp tầm quan trọng phân môn Tập đọc - Sự giúp đỡ Ban giám hiệu Tổ chuyên môn - Sự quan tâm phụ huynh phân môn Tập đọc - Giải pháp

Ngày đăng: 02/04/2015, 15:21

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Đọc chậm

  • Xếp loại

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan