0

SKKN Nâng cao hiệu quả vẽ theo mẫu cho học sinh lớp 3A trường tiểu học Sơn Hiệp bằng việc tổ chức các trò chơi học tập

15 1,808 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2015, 22:12

    !"!# $%&!' ()*+,+ +/0   !"#$%&'()%&*+, -*")./*%01" 2"34,5&&  &'('&)",*6*+*746&* 8 95:!;&<)=%&*+- *<#*>&"?").0*@A",3%;$#AB" 26C":'3DE%5=F#"? G-" &%H+*G,:'"-D &!564#).&G"IJ0"),)K& 64#L-%=3%;%%&=;: %J#&<:D#G"J=%J<)M *5*&*8).&GN5<L .#G5'!%;B-:6O1%" ;<%3,4:DP,%!" ")Q )' A:")Q%;6OF=;:)JD R5&")1SBTK&< L-%=" J&U=%J# &"I<:D PGB#")Q:G3)K")KMV=WX= WY1). ZK[ADV=WX3;A=WY \    3]JBDP3;A")Q;A5&#:2'& <^_9M9&`":<a^_9M9 5`DE:5#&"35)bA":A5)Q< 1%M3;A"I"4" K%=3]JBD ] <' "13;A3&?<!^*Wc"  <' "13"JB3&?<!d*eDE:5'  Bf%#gh*hi33%;'&<A=F" <! 13;A3]JBD],"3BLSBT K%A5%=WX).  ZK[AD 1(020+3045 046+7869: S%J%'JWWd*6"7" %+BS1& *6&) <A")Q*')3 3%&>/!*%%&NA*&/j<L)=D =&'3B-DR&GN5<L.#G 5'!%;B-:6O1%" ; T4:DP!':5<T#:%=&'&D !":1&'"k",Dl76m3&G#G l*=T%J%-&O"*)&< ># 6;<D [%);&*)3"KDE5(+ -*%%&T4:*)4646 )%*0 ':B)0*:;D[%).G)*T.# -"n*!")6#*'5(-H<51&G '<,*"7<A)0FDY&,' a    <=#G#"I67DY&%#:). 6 %J+3",'AK%=&<4'&Do& '33G*<Jp+0D ]k"m64#<T:*TB(GA 64#l)3D @A%"#G*&")Q 1%T#B&"1O#AQ &=).)D]%JO#)%;*( ""J!*T3&).#&D ]%J[Z).6q#5'3'(*"k6mT :,D#G*!!",'A;:/" 4%r 6O&"k6m"I37"Is<?")Q36)K;*' B0'DR&G'&A" :<?64#fl3 ).*5%&&'*DDD]7<A&G; s<?7&3%s<?DV;5 3%;"64*-,' 6&*%0*'+)=L4B- %*&%;"K"A*&D =W*&!5,&< F!5G7j*'+nt*'/%"Dl%J< &"k!&GTs<?")Q&*#G"J= &" !' "":=" =A %")QDu)K&SBTK!&G"I-& GB-G)":;:" <:b%%0KF "71&G=;:&<:D uA6;.0<0&64#1&&G 64# 4&).#A!"%J&GN6m&5 W    ,&" %%&k")AJtQ660 %! ,<D[%"I%#" 5.t1&G* ':56m&35.")Qt)'6O+))Q ;:"  A<!)JD 95;<663=6: V&G;:564#%"I! & A&Jb+6":;4)G6&#G%M v[%=WX). ZK[A#:6%-&* #0DY&)HB")Q5J0" G).*& :H+").5FA7O- "!)&#*7k" <&':,*t<0*7J*DDD v=&'3B-DR&GN5 <L.#G5'!%;B-:6O1% " ;T4:D v).33H+*6;)='w*!&t*<J OA%='S#D vl0!)G')=)QNA")QD "3#G1#:).&GN5<L.#G 5'!%;B-:6O1%" ; <%3,4:DP,%!" ")Q)' A:")Q%;6OF=;:)JDR&GT B0)).>#GSBTK24"D9=&64# ').>#GSBTK%*!%%& '3%;B-'<D2"3*&'B-'<:G e    )":;:" <:b%%0KF"71&G =;:&<:D 0>0?3@?+3A;+3B ] '0O!4G*5&1)K&S BTK" A5&<%= WX). ZK[AD':4<1lO  &<)K!=W*TK")QSB >#G%J24"D9A#3&6OL-% =<5" J&U=%J#1 &*J:9A%*$&%;;*464 &!:D C6 6930<6DE5: )K&SBTK3 A5&<%=WX). ZK [A'x 0>+35;B+6930<6DE5:)K&SBTK% A5&<%=WX). ZK [AD f)K&SBTKT3H="J=A &6O"4"Bw*+'G!*;*+ *'y(" &s;B>rDY&TK3&6O_5*'J* *"8`7&)KA.3_"J*<$*' #A*<0)= :'G`D f]J=% *KJ 4"1%D9!#*TK3%J&6O%M i    vV#"S!B4"4<''+= G6C?*5&K*%:':B;&+; KD[Z#K*K*)&*6C?'wKD vR-%$#A*1J:':B*"k.&  J'A&"I")Q+y4"KD v]J=%'3)KA-&&  &;G3A5*$#A+;1<LTKDuTK &<:;',:*")Q4"+;DT K'N)KAT)K&&6OD  fTK")Q=4<'.DlO"+ 61zTKO).SBTKD9!:* 53&'" "&B2TKDl7'&*6m<'{# K):*!TKU53."?M.s <?*.*!*.KrKD fu#!&<)=:SBTK3A5) %MRki<)= F(R=ATK fPGGTKD f[)=6&KM9252;D f3KD 1(YKr (P4K*Fz).7,Kr G(YK*>r4F).4K d    H(P>/':5TK*&"1).6;*&G3 G GFB")QTK*F%&D fP).&G5!6")QSBKTK#"*- *.<GQHA5*" 2"&B")QO "+*#G",2"5<5A5&<& %6=WX). ZK[AD fP)#*A5&<&%6 =WX). ZK[A)K&SBTK %-&& &6A5, D TK%")Q& &(;&;G* -&"S'A*)K&2"3&:': B")Q6C6DTK36B0=4" 1%c0=6<-%'&J'A 1<5" K*" DTK%0&!5"'$5& 5IDEKw%))Q*%#*rA&!J* &" "4':5D (3IJ69?3@?6930<6DE5 (F(K3@D3+3L6930<6DE5 :GB4). ZK[A!% ).%Q&!GB",D 9,&GM<5&G#Glm64#5=; A]JBD 9,%M]J)Q%=WXWY). ZK [A3%J%)K")K5,F*%6O M  !"#!$ ^    V= ZJ%&3 | S%J P PF E q# WX \\[Z i[Z d[Z h[Z \\[Z WY \h[Z W[Z ^[Z \[Z }[Z ~;15&=#",),':5 (ah\afah\W!5=",)K")K,B" &<lD (1(30B+MB Y=#GpWX3;AWY3]J BD|m':5<M<•95€<' )=& "DE:5' #" <!133%;'&6 "36m/' Bf%" ' %;GA," %J <!13)='&"DE:5M %&'(')*(+,-(- ]JB ;A <! i*} i*d  h*ahW •h*ahW‚h*hi6"3':%;GA" %J<!13 ;A]JB'3H*3")Q)K ")KD !.. P3 E  &" E  ƒ    )=& " %& " ; A „ \ |4#3SBTK &<D „ W ]JB „ a |4#'SBTK &<D „ e Zr6O/' Bf%"D ((5;+7N636930<6DE5 4=WY:64#<!)._"JB` 4=WX_;A`:':<MSB&TK &<L-%<:b,*$#A'( 1J")Q&<)=*<5;:13" <")QJK %)='D :&"M.2\ƒ…\h…ah\W":aƒ…W…ah\e*&G :SBTK&:[4"\Mu%& >/c[4"aMY&c[4"eMP>/"&&D:64# ;A.'3< "I%†1).O M /012 B# l… = : )K ! G<64# Z& \ƒ…\h…ah\ W l WX ^ 9M9& }    \i…\\…ah\W l WX \\ 9M9& hd…\a…ah\W l WX \e 9M9 hW…h\…ah\ e l WX \ƒ 9M9 aƒ…ha…ah\ e l WX aW 9M9&<!";)= aƒ…W…ah\e l WX a^ 9M95 (G(OPQIR69S/+35+3T?UVQ045 ‡' )=&"':5<M•95€D‡'  %&"':5<M•95€*SB %<" 6;G" "I>#6;OOD G(3=6+WD3UVQ045S/MB+X5> Z.:&".2\ƒ…\h…ah\W":aƒ…W…ah\e*: %a3_;A]JB`<' %& "U<M•95€*:64#3k/ &TKD GK%':5")Q*-:+6FA& %JM+&?GA&?<!1&<' )= %&"M /3*('4565'4*(7 \h  [...]... - Giáo viên cần phải biết lựa cho n trò chơi phù hợp, nắm được mục đích, cách tổ chức và hướng dẫn cách chơi cho học sinh - GV cần có sự nhiệt tình luôn tìm tòi nhiều trò chơi để thiết kế bài học hợp lý gây hứng thú cho học sinh bồi dưỡng lòng say mê các bài vẽ theo mẫu cho các em học sinh dân tộc lớp 3A, 3C trường Tiểu học Sơn Hiệp 6 Kêt luận và khuyên nghi... cứu khoa học sư phạm ứng dụng Qua một thời gian tổ chức trò chơi cho học sinh trong các bài vẽ theo mẫu cho thấy hiệu quả mang lại khá cao, cụ thể: Học sinh lớp 3A (thực nghiệm) đã có hứng thú và ghi nhớ sâu hơn về mẫu vẽ từ đó các em đã tiến hành bài vẽ tốt hơn về hình vẽ, màu sắc, bố cục Như vậy việc dạy học có tổ chức trò chơi trong các bài vẽ theo mẫu... dạy theo mẫu Đối với giáo viên khi dạy các bài vẽ theo mẫu cần tổ chức các tổ chức trò chơi nhằm tạo hứng thú và sự ghi nhớ sâu sắc cho học sinh về mẫu vật với thực tế giúp các em nâng cao hiệu quả các bài vẽ Với kết quả đề tài này của mình, tôi hy vọng rằng các giáo viên chuyên mĩ thuật trên địa bàn huyện Khánh Sơn sẽ áp dụng có hiệu quả việc tổ. .. viên Mỹ thuật có trình độ chuyên môn Cao đẳng Mỹ thuật Nghiên cứu đã đạt được mục tiêu đề tài đặt ra 12 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Việc tổ chức trò chơi học tập trong tiết dạy thông qua các hoạt động: Quan sát nhận xét, hướng dẫn cách vẽ và nhận xét đánh giá cho học sinh hai lớp 3A và 3C trường Tiểu học Sơn Hiệp là có khả năng thực hiện Để... các giáo viên chuyên mĩ thuật trên địa bàn huyện Khánh Sơn sẽ áp dụng có hiệu quả việc tổ chức trò chơi trong các bài vẽ theo mẫu để giúp các em nâng cao hiệu quả các bài vẽ./ Sơn Hiệp, ngày 31 tháng 3 năm 2014 Người viêt Võ Thị Huyền 14 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 15 ... trung bình nhóm Thực nghiệm cao hơn điểm trung bình nhóm Đối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả tác động mà có Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 7,3 − 6,4 = 1,1 0,8 Đối chiếu bảng tiêu chí Côhen, chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD=1,1 cho thấy mức độ ảnh hưởng của dạy học có tổ chức trò chơi trong các bài vẽ theo mẫu, qua đây các em nhận...Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Đối chứng Thực nghiệm Điểm trung bình 6,4 7,3 Độ lệch chuẩn 0,8 0,7 Giá trị P của phép kiểm chứng T-test 0,005 Chênh lệch giá trị trung bình chuấn SMD 1,1 Trước tác động cả hai nhóm là tương đương, sau kiểm tra kiểm chứng chênh lệch điểm trung bình bằng T-test cho kết quả P=0,005 cho thấy sự chênh lệch giữa điểm... động của nhóm Thực nghiệm có điểm trung bình cộng bằng 7,3 và kết quả bài kiểm tra sau tác động của nhóm Đối chứng có điểm trung bình cộng bằng 6,4 tính ra độ chênh lệch điểm số giữa hai nhóm là 0,9 cho thấy điểm số trung bình cộng của hai lớp có sự khác biệt rõ rệt, lớp được tác động có điểm trung bình cao hơn lớp Đối chứng Độ chênh lệch giá trị trung... chất thực tế của nó để vẽ bài được tốt hơn đã được kiểm chứng 11 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Biểu đồ so sánh điểm trung bình trước tác động và sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng 5 Bàn luận - Cơ sở để lựa cho n các đối tượng học sinh để nghiên cứu cho đề tài là: + Cùng học một chương trình như nhau (lớp 3) + Điều kiện học tập như... lập cho biết chênh lệch giá trị điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động của hai lớp là P=0,005 . <:b%%0KF"71&G =;:&<:D 0>0?3@? +3A; +3B ] '0O!4G*5&1)K&S BTK"
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao hiệu quả vẽ theo mẫu cho học sinh lớp 3A trường tiểu học Sơn Hiệp bằng việc tổ chức các trò chơi học tập, SKKN Nâng cao hiệu quả vẽ theo mẫu cho học sinh lớp 3A trường tiểu học Sơn Hiệp bằng việc tổ chức các trò chơi học tập,

Từ khóa liên quan