0

SKKN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRONG TRƯỜNG MẦM NON - 2012-2013

22 1,902 2
  • SKKN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRONG TRƯỜNG MẦM NON - 2012-2013

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2015, 21:48

Sng kin kinh nghim    !"# $%&'()*+,-*$./ 01#2 "-*$.,./01# 2 *34516/&7 8,9:;1"+< ,$.<=>?" &1#2*+,@5@;9AA<AB< .//1;.<-*$C;.D45E FGH714516/1621 C 4559I!1 *3J!,01K/L M>"1.N&O*+1 *3 MG;7PCQ"*$P.  !"#$%" RS&'()* +,- . /. 01+2*#3. 4.56". 427T#./<@22MD.1 1JG6@*H>G2">5@%"> 2U,2V45&"V4@FD12"V41#."9JW1 >51*H%7 X YZ[\[]^Y^"0_16/ `1O1F   *5& 899::;')<=-:>?*/01+2#@ 53A5 5*.BC# BD* +,E "aX06 JG6@*H>1".N"&O*+%`<D FD111 " *345""6OO+5(16/; 17%"]^Y]4]^Y^"0WP45&F9')<-:; )<GH$b(_16/c`1O1)P-RCO DFD111 !O+5(16/;1% AYA Sng kin kinh nghim d2DFD11".NO*+1 ,2 /M>16O (*H;172 1De2 !E^Af:*345O*H;1" #]fg5& !10:"1-2MD ,hO*H;11RO14559I!".N O*+1 ,LM>7 *H;12/6*i"45"16/ ! EF:#5:j`=,2*H;1k7dC#O1 *HQ5@1"G2",O1 1O0"+l7 ,=##-7`N,=2&<.<=<- ;1 "..;.<01627 -*3;M>-="Q.<5*.O*H m;1Y[f,?.N&O*+ 1 ,01K#& F..;4559I!0 1621 ",01K2/>GM#S #-,*3"*H7`<.9;D FD11.N&O*+1 *HJG6@" FS*302&+5(Q-#FS.//11O 0*H*+&DFD11761*HJG 6@,GF';6-2J& "05&O/ C2DFD1*30161<,1SFI*3 5@&<JD&$ 1H$"*.9*3 /16/=n**@2&2/M> "FOMD,h1O0.N&O *+1*H@2**@5@551 >7 A]A Sng kin kinh nghim P491CC@#"MH>Q."9@ 5@G'&*35G9=:9@2 *+C16/MD,h1O06*i"45"16/  1*H;1,-K#91>,49" =D<=R)MD,h&4559I!".N &O*+1*H;1Y[fA2ob+A RoN"+7`n,,h61<>= “Công tc quản lý hoạt động Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ tại Trường mầm non 1/6- huyn Khnh Sơn- tỉnh Khnh Hòa. Năm học 2012-2013”)..;G1+K-,*34516/ *H1H$7 AeA Sng kin kinh nghim    !"#$#%&'(#)%*+&,-). O,05@2JDF-H1h&"610G F1G:*+[*+1+<=<-G OG7P,1OO OS*HGa" <1*$*3*"FI"00"#&7 OS*FO1,@"FO1777 *+C.D,O,5@:*++< (90G"F(#.J00$4 ,*3j<,0+>"2"-"-.JO777kM *iS@+<1?61+<##&;#15@ 5&*#J"-27*+<,hD*3< .N*37*+,:*++<615@Q. O1?>5FSQ5'>GGQMD7 /&0#-1,-2&3#)+&4#)%!"#$#%&'(#)%*+& pN&O*+,.N&&<K +"G6q$O*+",:*+#<J ;1*H7 pN&O*+(*H;1,1" *H"./.&3.$145 "<FD12 FDG "O1*H11 *31O0" +">Q.7 5!"%632&3#)+&4#)%!"#$#%&'(#)%*+&74"89":;2&<%%6"=#+>! %6? A\A Sng kin kinh nghim pN&O*+NM>#5@. <162=?G1 7d=?<-+< *3 I!O"FS:*+=6S" *3Q0r" FC*H7 oK5s.<=?<-1.1 . <=?Q97X# FS:*+=?<J= ?;C *3C<".=#$JM& +7 ,n*3&#9"V4<2", <D205&7 +K".N&*3O*+1 5s. .<=?K7X*F#"K,.*+2 *6"#KC5s.<*3*67 XK:*+FSO"FSQ>G12n< :*+=K 7 X1".N&*3O*+5s. .< =?CDJ07 *35&10*H1" ,:*+# " DQ*3KCD"5@*+" MG"45*H,$7t F#Mh"G>> *HJM"F#.i*H7 oR#"N. .<=?uV7_1O1 *H1"r.5s. &DQ*3r.E1 *+"*H7E &O11FDGCK 0"2,r.1J"O10*H11 C1D>*H7 X*Q.N&O*+N#591,$& $5@.<1 7dC#v.DLCKF2 ..<'./#9&<KO1 7dC !, AZA Sng kin kinh nghim G*+,-*$",#2*+;J1: M&7 @A .#&&.#&7B!2&'(#) *H;1Y[fSFS-O.02 =ob+"RoN712w^g6G5&,6G0 <5&x,"H5&#*H6GN-=4 #,,*+q"C06GNO#"./*@5@ MG=#-=>Q.1!C7 /.#&&.#&#&-%6'C#) *Hm;1Y[f,*H;12*3 Q,*H;1OuM&90y"*H :5&\^PA_dAPXdj1Ptze"_d]\"XdYek7C0PA _dAXde^[\^*HOuuj1`Y^"P`\"P fk"F#1MS!1`=,2*H;17 `0n12CG#,#,NC" C0Ouu"2145 16/ "05&1,$:D4'F'n *OF{12.;O#"#5@.&3. 127 `0nF0MD,h2C40",v,@>Q."C N9.--JG6@*H.<",,& J0">612.SF":9E 2";*"O*HMG1.&3.JG 6@*H,$.";*+5(Q-#FS.//1 D6O"4516/ 7 AfA Sng kin kinh nghim *H*3JG6@E4]^^\$:62.N>, Y\^w]"v.N>*3##.N".N1O0" .N25".N4".N1{."(;,FD12T F#.F2$51O+ "; #FS.//1 6*i"2&*$5O"*$D DFD113.257X1"N.N94.N ".N2".N#7*H:625G +1 ,\^^]"+1H1 +"GJ O1Fl *H:5& ,]|Z[w,$.j1X ],$.Tmq 1f,$.k7 X4>M"*35@MGS.*+"+MF "0r>5HH5@v,@Q.<5* .O"*Hn?*305&-S`*3 }X~RoN?F!"}X~2ob+?- !b(_16/`1O1oNQ,*H>G 2A>5@%72"Q.<*H#./v,@ .--<JG6@*H;1Ou90yy7 5&D#)7"=EE$#&FG0HF%&HI#,J"FK&LK&M# I-*J. z*H;1OuM&90y"11O JG6@.--<O*H;1Ou90yy7 z*HF=614516/ " 0nPA_dAPXd2C"G#"*+ 7 2&.N,$.M"5G+"+1H 1 1O0".NA,$.=*3FSK#FS" A•A Sng kin kinh nghim 6L+;#.//1D6O4516/  7 I-*JK? m0F0.QF0"1N*Q5@0@", 1O14516/ 7 m05&O/C615W6/n,GF';6- 2J& *I.;1D*(#45 n *<G<1 7 I:?L4M* Ao.;*JG6@+5(Q-*3S.*+n *b(_16/"}X~RoN>"MG7 A*HQ*35@0"MG",NO5&FQ ./7 IN"6 AX.@1;*JG6@+FD"5W*H ,$.Or.TX.;*R"S.*+*H .62"*S.HD*(.;1##05WKn *FS+5(Q-;H*H0 *312@2#1OFS"5W!16@#7 Am05&./>5,6G0<5&H5&#N 4"C0O#*@5@MG#CC59 I!n*D4 .&3.45 N?. 05&4-S7 AwA Sng kin kinh nghim NOP  .#&&.#&%&;+%0+Q#)%<+RHS#,T&1$%7U#)&3#)+&4#)%!"#$# %&'(#)%*+&+&1%6?%$"6'C#)EVE#1# WX DG,0.2*(./45" L$,O1*H@2MD,h1O0 .N&O1 *5 z1>4559I!1 O*Hm; 1Y[f"!16aF<4*("G1!1MS"59I! S€],;[41Y^^g 7 PRO1F0#!16a=CC59I!n* JW,hS.H*H3.FSF2"FSOF-*H>O *H",$.71*H3.1O6SF2JD"*H 5@.&3.551$#S.*+v3=?<JW,h S.H"6Q.',G"4?6SF2,G,1*H"E M*H,&.N&"JW,h6SF2AGA 22q4*H.NE*H3. 6SF26•7 ‚G6@.N#"<6/F0#;T; 5+,M##@2*HJ1O0 #>*H!1MS0_16/`1O17 z'.?2&,*$21"JG6@*H11 ,$.>*+&1!1Mul d=+FDC*H,&4559I!1 !1MS"0ƒ#7E;4># q05&OIJD&$ 7 14>]^Y]A]^Ye"JD5@&#,$ *FDGK*H,MD,hD-* A|A Sng kin kinh nghim Q5@J9$=FQ./" 1 ."* {61+*3="615GJ4FSF1"61# *DFD11"61MD 1*&<  Jul XG6q#KO"=.1"*H@ #.45 **3FS;#9n*V4 45 "*@2MS=1O0"D T=. *H,MD,h*Q5@551"*5@RO1"M GS.H2<"*S.H.2F6*i11 CK#9V4N#/"*S.HFS5W+ 5(Q-FS*I"#11 "K#FS M<GK5@&#7 /YU%:4Z"[#2&<28\+Q#)%<+RHS#,T&1$%7U#)&3#)+&4#)%!"#$# %&'(#)%*+&+&1%6?%$"6'C#)EVE#1# WX7 `<.NKO<NJD#$ "=J- @2 d=.*HbWKS.H5&#N,OFS*I"& ,O05&v=J4FSF1<G<1 "G ,1;)DFD112&1 "#. /*$ 5W"JG$05&O/ J& #1l d=.1@2H-D  J!1@*H"4*H<2 H-"#0 51O1"-R:91O0"O1= #.51O1 7 AY^A [...]... về phát hiện, xử lý tai nạn thương tích trong trường học; có phản ánh, khắc phục các yếu tố nguy cơ gây tai nạn như đi xe trong khu vực trường, đón trả trẻ không đúng giờ quy định 10 - Khắc phục nguy cơ thương tích trong trường - Xây dụng quy chế để làm cơ sở xử lý vi phạm; Giúp mọi người có ý thức chấp hành nghiêm túc quy định quy chế đề ra - Phòng tránh các tai nạn có thể - 1 6- -Cán bộ y tế trường... - Tạo được môi trường - 1 4- Sáng kiến kinh nghiệm tránh tai nạn thương tích an toàn cho trẻ hoạt động 6 - Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích bằng nhiều hình thức như: phát tờ rơi, treo băng rôn, áp phích… - Tuyên truyền đến toàn thể CBGVCNV, phụ huynh, học sinh về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích 7 -. .. quản lý công tác Phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non, tôi đã nhìn nhận đánh giá lại hoạt động quản lý công tác Phòng chống tai nạn thương tích của đơn vị mình thấy còn những bất cập, hạn chế cần được điều chỉnh Căn cứ vào những tiêu chuẩn quy định về trang bị cơ sở vật chất trong trường mầm non; Căn cứ tình hình thực tế về công tác Phòng chống tai nạn thương tích của đơn vị Tôi đã xây... toàn Sáng kiến kinh nghiệm học 11 xảy ra cho trẻ - Chú trọng lồng ghép tích hợp giáo dục Phòng chống tai nạn thương tích vào các môn học, các hoạt động của trẻ CB-GVCNV, phụ huynh, học sinh - CB-GV được trang bị đầy đủ kiến thức về chăm sóc trẻ, về Phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ - Thực hiện nghiêm túc đảm bảo VSATTP bếp ăn - Nâng - Hiệu - Xây dựng kế cao nhận phó hoạch chú thức, chuyên trọng... I: ĐẶT VẤN ĐÊ TRANG 1-3 * LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐÊ I CƠ SỞ LÝ LUẬN: 4-5 II CƠ SỞ THỰC TIỄN 6-8 III NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1 Tình hình thực tế công tác quản lý hoạt 9-1 0 động Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ tại Trường mầm non 1/6 2 Một số biện pháp về công tác quản lý hoạt 1 0-1 3 động Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ tại Trường mầm non 1/6 3 Xây dựng các... dụng các biện pháp, kế hoạch hành động vào trong công tác Phòng chống tai nạn thương tích của nhà trường Tôi mong rằng những biện pháp, kế hoạch tôi xây dựng trên có thể phần nào làm thay đổi, nâng cao đẩy mạnh hơn nữa công tác Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ không những trong Trường Mầm non 1/6 mà còn được nhân rộng áp dụng cho các trường mầm non trong toàn huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa... tập huấn công tác chăm sóc sức khỏe, Phòng chống tai nạn thương tích cho toàn thể CB-GV-CNV trong trường 3 4 5 GVCNV nắm được kiến thức về công tác chăm sóc sức khỏe, Phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ - Kiện toàn - Nhằm Ban YTTH, thực phân công hiện tốt nhiệm vụ cho kế hoạch từng thành hành viên động về chăm sóc sức khỏe cho trẻ - Xây dựng kế - Đề ra hoạch năm học mục tiêu hoạt động nhiệm YTTH;... sinh - Đoàn thanh niên; Công an thị trấn; CB-GVCNV trong trường, phụ huynh, học sinh… - Nội dung tuyên truyền - Hình thức tổ chức: băng rôn áp phích, nói chuyện chuyên đề… - Kinh phí thực hiện Sáng kiến kinh nghiệm 8 sóc sức khỏe trẻ em - Trực tiếp - Mọi trẻ giám sát việc được vui thực hiện công chơi học tác phòng tập an chống tai nạn toàn thương tích, trường học an toàn trong từng nhóm lớp 9 - Có... không phụ thuộc vào những mầm xanh đó có được chăm sóc tốt hay không… Trên đây là một số biện pháp “ Quản lý hoạt động Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non 1/6”, trong quá trình nghiên cứu chắc rằng sẽ còn nhiều thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự góp ý của các đồng chí trong Hội đồng đánh giá Xin chân thành cám ơn! - 2 0- Sáng kiến kinh nghiệm - 2 1- Sáng kiến kinh nghiệm... thuốc diệt khuẩn đầu năm - Tạo được một môi trường xanhsạch- an toàn cho trẻ - Toàn thể CBGVCNV; Trạm y tế thị trấn 2 - Tham gia các - Toàn lớp bồi dưỡng thể CB- - BGH, các tổ - Toàn thể CBGV-CNV tham gia đầy đủ - Sưu tầm thêm một số loại cây xanh, hoa, cỏ… - Phối hợp từ phía Trạm y tế cung cấp hóa chất, hướng dẫn xử lý các khu vực vệ sinh… - Tài liệu phục vụ cho công - 1 3- Rủi ro, Hướn khó g khắc . chống tai nạn thương tích cho trẻ tại Trường mầm non 1/6- huyn Khnh Sơn- tỉnh Khnh Hòa. Năm học 2012-2013 )..;G1+K-,*34516/ *H1H$7 AeA Sng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRONG TRƯỜNG MẦM NON - 2012-2013, SKKN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRONG TRƯỜNG MẦM NON - 2012-2013, SKKN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRONG TRƯỜNG MẦM NON - 2012-2013

Từ khóa liên quan