Một số kinh nghiệm về giảng dạy một số bài lịch sử lớp 6 bằng phương pháp so sánh

22 574 0
Một số kinh nghiệm về giảng dạy một số bài lịch sử lớp 6 bằng phương pháp so sánh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn : ……………………………………………………………….… 1 A . LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………… 2 I . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI …………………………………………………………… 2 II . MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU …………………………………………………. 3 III . ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………….……. 3 1. Đối tựơng nghiên cứu …………………………………………….…… 3 2. Khách thể nghiên cứu ………………………………………………… 3 IV. NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU …………………….…… 3 * NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………. 3 1. Mục tiêu chung ……………………………………………………….….3 2. Mục tiêu môn lòch sử …………………………………………….… 2 3. Tình hình thực tiễn dạy của giáo viên - học của học sinh ………………………………………………………………………… … 3 * PHẠM VI NGHIÊN CỨU …………………………………………………………………5 V . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………… 5 B . NỘI DUNG THỰC HIỆN …………………… ……… 6 I .CƠ SỞ LÍ LUẬN ( CÓ BỔ SUNG )…………………………………….……6 II . THỰC TRẠNG KHI CHƯA ÁP DUNG ĐỀ TÀI …………… … 8 III. SAU KHI ÁP DUNG ĐỀ TÀI (CÓ BỔ SUNG ) ………………….8. C. KẾT LUẬN ……………………………………….………… … 17 PHỤLỤC : …………………………………………… ……… … 19 1 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn : - Ban giám hiệu trường THCS Chu Văn An - Các bạn đồng nghiệp . Đã tạo điều kiện cho tôi về thời gian, cung cấp tài liệu tham khảo, góp y, điều tra chất lượng khi tôi thể hiện nghiên cứu đề tài này. Do thời gian có hạn, kinh nghiệm của bản thân khi thể hiện đề tài này còn nhiều thiếu sót. Rất mong sự góp ý chân thành của hội đồng giám khảo, các đồng nghiệp . 2 A . LỜI MỞ ĐẦU I / LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Nhà giáo dục Xô –Cơ –Rát đã từng nói rằng : “Cách dạy chủ yếu của ông là hỏi –đáp…”. Điều đó đã chứng tỏ rằng : Cách đây 2500 năm con người đã phát huy lối dạy học tích cực. Điều đó đặt ra cho chúng ta suy nghó về phương pháp dạy học của chúng ta hiện nay : phương pháp thầy giảng – trò nghe, thầy phải luôn suy nghó đến từng câu chữ cần phải viết – trò phải cắm cúi ghi và cố gắng ghi nhớ, học thuộc từng câu, từng chữ của thầy một cách máy móc, áp đặt . Chính vì lối dạy đó, chúng ta đã tạo ra những lớp người chỉ biết nghe và hành động máy móc. Phương pháp dạy học đó đã tồn tại khá lâu trong công tác dạy học trên đất nước ta, chúng ta thường gọi là phương pháp truyền thống .Với phương pháp này người dạy phải làm tất cả mọi việc , học sinh chỉ biết nghe, hết sức thụ động, điều này đã làm hạn chế khả năng độc lập suy nghó và sự sáng tạo của học sinh. Trong khi đó theo đánh giá của các chuyên gia giáo dục thế giới thì học sinh Việt Nam rất năng động sáng tạo, thông minh và có khả năng độc lập . Thực tế ấy, đòi hỏi chúng ta những người làm công tác giáo dục phải có giải pháp thay đổi cho phù hợp . Với tinh thần đổi mới về phương pháp dạy học, theo tinh thần phát huy tính tích cực của học sinh và cả giáo viên, ngoài việc nhằm tạo ra một lối dạy phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng được nhu cầu phát triển nhận thức của học sinh hiện nay, còn nhằm thực hiện mục tiêu của cấp học là tạo ra một lớp người năng động sáng tạo, chủ động tích cực, có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. Vì vậy việc đổi mới về phương pháp là khâu then chốt của sự đổi mới dạy học. Tức là : thay đổi phương pháp dạy học cũ “ thầy nói - trò nghe và ghi chép ” theo hướng “ thầy trò cùng làm việc” thầy giáo là người hướng dẫn, tổ chức, điều khiển lớp học . Nói tới phương pháp dạy học tích cực là nói tới một nhóm phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Tính tích cực trong nhóm phương pháp dạy học tích cực được dùng với nghóa là chủ động, trái với nghóa thụ động hoặc ít hoạt động, chứ không dùng theo nghóa trái với tiêu chuẩn là tiêu cực. Rõ ràng chúng ta không thể gạt bỏ các phương pháp dạy học truyền thống đã có như : miêu tả, tường thuật, giải thích, trực quan, sử dụng tài liệu 3 cần phải kế thừa và phát huy những mặt tích cực của nó theo hướng đề cao việc tổ chức cho học sinh hoạt động , đồng thời sử dụng một số phương pháp, nguyên tắc dạy học mới,còn gọi là phương pháp có sự tham gia tích cực của học sinh : Nguyên tắc dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Hình thức dạy học theo nhóm nhỏ, so sánh lòch sử … để giúp học sinh khả năng phân tích, tổng hợp, so sánh để tìm ra câu trả lời cần thiết . Căn cứ vào đònh hướng đổi mới phương pháp dạy và học của nghò quyết Trung ương 4 khoá VII đã được thể chế hoá trong luật giáo dục : Phương pháp dạy học phổ thông Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động , sáng tạo của học sinh : phù hợp với đặc điểm tình hình của từng lớp học, môn học. Bồi dưỡng phương pháp tự học, tự rèn luyện, kó năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh. Thực hiện tinh thần đổi mới đó, bộ môn lòch sử không ngừng chú trọng cải tiến phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong việc chiếm lónh tri thức. Thời gian qua việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực chưa được khai thác triệt để, học sinh chưa tự mình biết so sánh sự kiện lòch sử để rút ra sự giống, khác nhau về điều kiện tự nhiên, xã hội của các quốc gia, hoặc giai đoạn lòch sử dân tộc … Hoạt động nhận thức của học sinh chưa thực sự trở thành trung tâm của quá trình dạy học. Vì vậy, các em lónh hội kiến thức chưa vững chắc, chưa hoàn thiện, hoặc trong giảng dạy còn đơn điệu về phương pháp và hình thức nên không tạo ra được sự rung cảm sâu sắc cho học sinh. Do đó tác dụng giáo dục của bộ môn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của xã hội trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thực hiện mục tiêu : Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh . Chính vì lí do đó nên tôi chọn đề tài này để thông qua phương pháp dạy học : so sánh lòch sử để khắc sâu kiến thức cho học sinh. Trong quá trình thực hiện đề tài chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự đóng góp, bổ sung của các đồng chí, đồng nghiệp để đề tài được hoàn chỉnh hơn về mọi mặt . Xin chân thành cảm ơn các đồng chí. 4 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU : Một vài kinh nghiệm về phương pháp so sánh trong dạy học Lòch Sử để khắc sâu kiến thức cho học sinh về môn lòch sử lớp 6 trường Trung Học Cơ Sở . Đề xuất phương pháp để áp dụng cho giáo viên giảng dạy Lòch sử lớp 6 trường Trung học cơ sở trong phạm vi huyện Đak Pơ. III. ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨUVÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU: 1. Đối tượng nghiên cứu : Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là : Một số kinh nghiệm về giảng dạy một số bài lòch sử lớp 6 bằng phương pháp so sánh . 2 . Khách thể nghiên cứu : Phương pháp so sánh một số bài trong giảng dạy lòch sử 6 trườngTrung học cơ sở Chu Văn An – Đakpơ – Gia Lai. IV. NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU * Nhiệm vụ nghiên cứu 1. Mục tiêu chung : Nhằm không ngừng hình thành ở học sinh về nhân cách , phẩm giá con người Việt Nam Xã Hội Chủ Nghóa , có trình độ học vấn ngày càng cao , từ đó giúp cho các em hướng nghiệp nhằm phục vụ cho cuộc sống , xã hội , hoặc học lên phổ thông trung học . 2. Mục tiêu của môn lòch sử ở trường trung học cơ sở : Cung cấp cho học sinh sự hiểu biết về sự kiện hiện tượng lòch sử , về hoạt động của xã hội loài người , về cuộc đấu tranh chống kể thù , chống thiên tai … đểgiành độc lập , gìn giữ quê hương , đất nước , phát triển sản xuất … Từ đó thêm yêu quê hương , đất nước hơn bao giờ hết , đừng hỏi “Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay ” 3. Tình hình thực tiễn việc dạy của giáo viên và học của học sinh đối với môn lòch sử ở đòa bàn huyện : Qua nhiều năm giảng dạy môn lòch sử ở trường trung học cơ sở về bộ môn lòch sử trong huyện , tôi có một vài nhận xét về tình hình dạy và học lòch sử ở huyện Đak pơ như sau : a. Tình hình học của học sinh : Nhìn chung, học sinh ít chú trọng đến môn lòch sử vì cho rằng đây là một môn học phụ, nên chất lượng bộ môn không cao, ý thức về lòch sử dân tộc, 5 lòch sử nhân loại chưa tốt , thậm chí có em lãng quên truyền thống chống giăïc, lao động cần cù của tổ tiên , ông cha ta , đây là một điều rất đáng buồn, đáng lo ngại . b. Tình hình giảng dạy của giáo viên: Nói chung giáo viên dạy bộ môn lòch sử ở bậc Trung học cơ sở ít nhiệt huyết nghiên cứu , giảng dạy bộ môn này , không chòu khó sử dụng các phương pháp hoạt động tích cực để giúp cho học sinh lónh hội kiến thức một cách hứng thú , hồ hởi – từ tình hình thực tiễn và cơ sở lí luận trên , tôi tiến hành nghiên cứu đề tài : sử dụng phương pháp so sánh trong dạy học một số bài lòch sử cho học sinh lớp 6 * Phạm vi nghiên cứu : Học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Chu Văn An IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Căn cứ vào tình hình thực tế của đề tài nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về lòch sử , tôi sử dụng : phương pháp tổng kết kinh nghiệm qua 4 năm dạy môn lòch sử ở bậc trung học cơ sở - Phương pháp bổ trợ : + Điều tra học sinh về việc thực hiện phương pháp so sánh khi áp dụng vào giảng dạy . + Nghiên cứu thiết kế một số bài dạy theo phương pháp so sánh . 6 B – NỘI DUNG THỰC HIỆN I- CƠ SỞ LÍ LUẬN : Với đặc trưng nổi bật của nhận thức lòch sử là con người không thể tri giác trực tiếp với những gì thuộc về quá khứ .Việc nhận thức lòch sử cũng như các hiện tượng xã hội nói chung là một dạng của nhận thức khoa học nói chung nên phải tuân theo những phạm trù và quy luật chung của sự nhận thức khoa học .Học tập lòch sử là quá trình nhận thức những điều đã diễn ra trong quá khứ của xã hội loài người để hiểu về hiện tại và chuẩn bò cho tương lai .Khi nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên ,người ta có thể trực tiếp quan sát chúng ở trong thiên nhiên hoặc ở trong phòng thí nghiệm .Khác với giới tự nhiên ,lòch sử loài người không thể được trực tiếp quan sát và cũng không thể khôi phục lại diễn biến của nó trong phòng thí nghiệm Mặt khác lòch sử là những sự việc đã diễn ra đã thực hiện trong quá khứ , là tồn tại khách quan , không phán đoán suy luận để biết lòch sử .Vì vậy nhiệm vụ đầu tiên, tất yếu của bộ môn lòch sử ở trường phổ thông là thay đổi từng bước để giúp học sinh biết so sánh lòch sử , những dấu vết của quá khứ, tạo cho các em những hình ảnh cụ thể, sinh động, chính xác về các sự kiện, hiện tượng lòch sử, tạo cho học sinh những biểu tượng về con người và hoạt động của họ trong bối cảnh thời gian , không gian xác đònh , trong những điều kiện cụ thể. Nhưng trong thực tế nhà trường , nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của bộ môn lòch sử lại thường không được thực hiện đúng yêu cầu của nó. Các sự kiện hiện tượng lòch sử thường được trình bày một cách trìu tượng, qua loa, chưa đạt tới độ giúp học sinh hình dung về quá khứ. Trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học lòch sử, nhiều giáo viên bỏ qua khâu này, chỉ nêu câu hỏi, học sinh nhìn qua loa vào sách giáo khoa và trả lời , khoảng 10 – 15 phút là xong tiết học. Rõ ràng, những điều nói trên cần được chú ý khắc phục. Vậy, để so sánh lòch sử trước hết phải kể đến lời nói sinh động , giàu hình ảnh của giáo viên. Đó là tường thuật, miêu tả, kể chuyện, nêu đặc điểm của nhân vật lòch sử … Ơ ûđây sự am hiểu lòch sử, nghệ thuật trình bày , vốn sống, kinh nghiệm chuyên môn,tình cảm đối với lòch sử, hiểu biết và yêu mến học sinh của giáo viên đóng vai trò quyết đònh. Để tạo ra những hình ảnh lòch sử cụ thể, bên cạnh lời nói sinh động của giáo viên người ta sử dụng các phương tiện trực quan như : Tạo hình ảnh sự vật cụ thể ; tạo biểu tượng về hoàn cảnh đòa lí, về không gian ; tạo biểu tượng về thời gian ; tạo biểu tượng về sự phát triển … 7 Như vậy học tập lòch sử để hình dung rõ ràng ,giải thích đúng, có cơ sở khoa học về lòch sử. Các sự kiện , hiện tượng lòch sử, biến cố lòch sử …không phải xuất hiện một cách tuỳ ý, hoàn toàn ngẫu nhiên ,mà chính là sản phẩm của những điều kiện lòch sử nhất đònh, tuân theo những quy luật nhất đònh. Bộ môn lòch sử có nhiệm vụ giúp học sinh nắm được bản chất các sự kiện lòch sử, hình thành các khái niệm lòch sử, rút ra các bài học lòch sử … Để thực hiện nhiệm vụ này, nên sử dụng phương pháp so sánh trong dạy học lòch sử để khuyến khích phương thức làm việc mới : trên cơ sở sử liệu đã được lónh hội, tổ chức hoạt động học tập tự lực, tự giác, sáng tạo của học sinh. Cần tổ chức bài học thành những vấn đề học tập ,tạo điều kiện và tổ chức cho học sinh theo tổ, nhóm mạnh dạn trình bày ý kiến của mình. Trong nhiều trường hợp khi tổ chức cho học sinh so sánh, đánh giá các sự kiện lòch sử khác nhau xuất phát từ các cơ sở khác nhau để học sinh nêu ra ý kiến của tổ, nhóm mình ; động viên học sinh học tập, biết lắng nghe ý kiến người khác , hiểu biết chia xẻ ,biết hợp tác công việc với bạn . Căn cứ vào nhiệm vụ , đặc trưng của môn lòch sử – căn cứ vào mục tiêu giáo dục. Để thực hiện nhiệm vụ này nên sử dụng phương pháp so sánh trong dạy học lòch sử của nước ta là : “ Hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực của côn dân Việt Nam, tự chủ năng động sáng tạo, có kiến thức văn hoá, khoa học công nghệ có kó năng nghề nghiệp, có sức khoẻ, có niền tự hào dân tộc và có ý chí vươn lên, có năng lực tự học và có thói quen tự học suốt đời, có năng lực đi vào thực tiễn, kinh tế, xã hội , góp phần làm cho dân giàu nước mạnh , xã hội công bằng dân chủ , văn minh ; đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghóa . Để nhằm đạt được mục tiêu đó , ngay trong nhà trường phải phát triển và rèn luyện cho học sinh khả năng suy nghó và hoạt động một cách tự chủ , tích cực . Trong phương pháp dạy học tích cực , đặc biệt là phương pháp so sánh lòch sử , người học sinh đóng vai trò quan trọng , các em được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức học tập , thông qua đó học sinh tự khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những kiến thức đã được sắp đặt . Với cách dạy học này , kết quả được tăng lên gấp bội .Vì vậy ngày nay người ta thường nhấn mạnh hoạt động học , trong quá trình dạy học , nổ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang học tập chủ động . Để tiếp nhận tri thức lòch sử ,trả lại đúng nguyên nghóa của nó như các nhà sử học cổ đại Hy Lạp đã khẳng đònh “Lòch sử là cô giáo của cuộc sống “Lòch sử là bó 8 đuốc soi đường đi tới tương lai, hoặc các nhà tư tưởng thời trung đại xem lòch sử là “Triết lí của việc noi gương” Như vậy : trong quá trình dạy học, lớp học là một môi trường giao tiếp giữa người dạy và người học, giữa người học với nhau, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lónh nội dung kiến thức thông qua hoạt động so sánh lòch sử mà nâng mình lên một trình độ mới . Như vậy bài học đã vận dụng được kiến thức và vốn kiến thức của cả lớp chứ không phải là kinh nghiệm của giáo viên. Nhưng muốn đạt được mục tiêu đó thì cần phải áp dụng nhiều phương pháp dạy học để truyền thụ nội dung kiến thức đạt hiệu quả cao. Đó là điều mà bất cứ người giáo viên nào cũng mong muốn. Khác với trước đây, coi đánh giá là việc độc quyền của giáo viên nội dung đánh giá chỉ thiên về khả năng ghi nhớ. Cách đánh giá cũng chỉ chú trọng tới việc cho điểm, thiếu nhận xét cụ thể và cũng chưa chú trọng tới cá thể, để kiểm tra thường dựa trên trình độ học tập tối thiểu , do đó học sinh khá, giỏi không có cơ hội thể hiện khả năng của mình . Các đề kiểm tra phần lớn là đề kiểm traviết, nhiều bài kiểm tra gồm một số câu hỏi tự luận, do đó chưa thật khách quan và không thể bao quát đủ những yêu cầu về kiến thức, kó năng cơ bản của từng giai đoạn học tập. Vì vậy, khi sử dụng phương pháp dạy học lòch sử bằng cách so sánh cần khuyến khích học sinh tham gia vào quá trình này vì học sinh tự đánh giá sẽ góp phần điều chỉnh cách học của mình .Cuộc cải cách giáo dục được tiến hành đồng thời trên nhiều mặt ,đặc biệt là phương pháp dạy học . Nhưng thực tế giáo viên chỉ chú trọng tới nội dung ít chú trọng đến phương pháp dạy học . Phương pháp dạy học lòch sử đã được đổi mới nhiều , góp phần nâng cao chất lượng bộ môn. Vì vậy sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học lòch sử ở trường trung học cơ sở là sự đổi mới lớn. Nhưng thực tế qua nhiều năm giảng dạy áp dụng nhiều phương pháp nhưng tôi thấy phương pháp so sánh đã tạo cho học sinh hứng thú học tập, tìm hiểu bài một cách tự giác , phát huy được tính tích cực trong học tập của học sinh, học sinh nắm kiến thức một cách rất chắc chắn. II / THỰC TRẠNG HỌC SINH NẮM KIẾN THỨC LỊCH SỬ KHI CHƯA ÁP DỤNG ĐỀ TÀI NÀY. Qua nhiều năm giảng dạy môn lòch sử ở trường trung học cơ sở nhiều giáo viên vẫn còn dạy theo lối rập khuôn, theo sách giáo khoa và sách giáo viên làm cho bài học còn mang tính thụ động, không phát huy được tính tích 9 cực, chủ động sáng tạo của học sinh ;Vả lại ,nhiều giáo viên dạy lòch sử còn mang tính đối phó, không nghiên cứu tìm ra phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với kiểu bài : cho rằng là môn phụ, dạy tốt cũng chẵng giúp ích gì cho học sinh, không thi tốt nghiệp … Từ đó gây cho học sinh một ấn tượng không tốt về việc học môn lòch sử rằng :Kiến thức đã có sẵn ở sách giáo khoa , chỉ cần học thuộc bài là có điểm. Vì vậy trước khi áp dụng đề tài này tôi đã điều tra một số lớp như sau: Từ đó cho thấy : dạy học không phải là truyền thụ những kiến thức có sẵn ở sách giáo khoa , mà bằng phương pháp đổi mới tích cực , hướng dẫn học sinh biết cách so sánh sự kiện , hiện tượng lòch sử . Đó là một nhiệm vụ quan trọng trong công việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung và môn lòch sử nói riêng để từ đó áp dụng vào thực tiễn . Muốn dạy tốt môn lòch sử không những giáo viên phải vững về chuyên môn mà còn phải biết đổi mới phương pháp để gây hứng thú cho các em khi học, không những thế mà đòi hỏi giáo viên phải yêu nghề, mến trẻ, có phẩm chất đạo đức , thực sư ïlà : “Tấm gương sáng cho học sinh noi theo” vì thầy giáo không những dạy chữ mà còn dạy người. III/ SAU KHI ÁP DỤNG NHIỀU NĂM VỀ PHƯƠNG PHÁP “SO SÁNH TRONG DẠY MỘT SỐ BÀI LỊCH SỬ” Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1/ Những quy đònh cụ thể : Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện tốt các điều : - Sách giáo khoa mỗi em phải có một bộ , kể cả sách bài tập lòch sử 6 - Vở phải có hai quyển (Một quyển để ghi bài học ở lớp ,một quyển để soạn trước bài ở nhà ). Giáo viên cũng như cán bộ tổ , lớp thường xuyên kiểm tra việc này để giúp các em tìm hiểu bài trước 2/ Một số ví dụ thực tiễn trong quá trình áp dụng phương pháp so sánh trong dạy học môn lòch sử lớp 6. Lớp Thích học môn lòch sử Không thích học môn lòch sử 6A1 6A2 6A5 6A6 50% 40% 45% 30% 50% 60% 55% 70% 10 [...]... nêu một số ví dụ khi trắc nghiệm việc thích hay không thích học môn lòch sử bằng cách sử dụng phương pháp so sánh như sau : A / Học sinh thích học môn lòch sử : LỚP 6A1 6A2 6A4 6A6 THÍCH HỌC MÔN LỊCH SỬ 97% 92% 95% 93% B / Chất lượng kiểm tra từ 1 tiết đến thi học kỳ : 16 KHÔNG THÍCH HỌC MÔN LỊCH SỬ 3% 8% 5% 7% Lớp Yếu Trung bình 6A1 6A2 6A4 6A6 3% 7% 5% 7% 25% 28% 24% 24% Khá Giỏi 65 % 60 % 65 % 63 %... Huế - Phương pháp dạy học lòch sử ở trường phổ thông - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học cơ sở chu kì III (2004 - 2007 ) * Môn lòch sử - quyển 1 : Nhà xuất bản giáo dục * Sách giáo khoa lòch sử 6 * Sách giáo viên lòch sử 6 - PHÒNG GIÁO DỤC ĐAK PƠ 20 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI LỊCH SỬ LỚP 6BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ CHUYÊN NGÀNH : SỬ –... thấy sung sướng sau mỗi bài dạy mặc dù trừơng học và học sinh nằm trên đòa bàn nông thôn nhưng tỉ lệ học sinh khá giỏi bộ môn chiếm tỉ lệ cao ở các lớp : học sinh ngày càng thích học môn lòch sử hơn , thậm chí có nhiều em muốn sau này trở thành nhà sử học để nghiên cứu lòch sử dân tộc, lòch sử thế giới … Điều dó chứng tỏ rằng: Sử dụng phương pháp so sánh khi dạy một số bài lòch sử 6 là rất triển vọng và... C KẾT LUẬN : 17 Qua thời gian nghiên cứu và áp dụng đề tài cho toàn bộ khối 6 trường trung học cơ sở Chu Văn An tôi rút ra được kinh nghiệm sau : - Đổi mới phương pháp dạy học lòch sử (trong đó dùng phương pháp so sánh) là quá trình chuyển từ phương pháp dạy học : Thầy nói - Trò nghe, Thầy đọc - Trò chép thành phương pháp dạy học mới trong đó người giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn giúp đỡ hoạt... cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học sinh Hiệu quả của bài học tốt là kết quả của sự kết hợp các yếu tố chung : Khách quan - Các yếu tố riêng - Cụ thể Do đó không thể thực tiễn hoá Đại trà hoá một quan niệm về phương pháp bằng những khuôn mẫu đúc sẵn , bằng các giáo án rập khuôn Cho nên tôi thấy rằng đổi mới phương pháp dạy học bằng cách so sánh lòch sử là một vấn đề mà tôi... đá ghè Rìu bằng hòn cuội , Rìu ngằn , rìu có vai đẽo thô sơ, ghè đẽo thô sơ, có được mài ở lưỡi cho mảnh đá ghè hình thù rõ ràng hơn sắc ; công cụ bằng mỏng … xương , sừng ; ngoài ra còn có cuốc đá 3/ Kết quả khi áp dụng đề tài ở một số lớp: Ở trên ,tôi trình bày các nội dung về sử dụng phương pháp so sánh trong dạy học lòch sử 6 :Nhận xét chung của tôi là Thầy trò cùng thực hiện phương pháp này thì... lập kế hoạch bài học ,thực hiện thắng lợi phương pháp so sánh này người giáo viên càng có vai trò quan trọng vì có tính chất quyết đònh lớn Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập là một chủ đề sinh hoạt của tổ chuyên môn sử - đòa trường tôi trong nhiều năm qua Năm học 20 06 - 2007 tôi đầu tư nghiên cứu, thực nghiệm sáng kiến... 65 % 60 % 65 % 63 % 7% 5% 6% 6% (Số liệu năm học 2005-20 06 ) Như vậy : sử dụng phương pháp so sánh lòch sử góp phần gây hứng thú cho các em học sinh trong học tập , nâng cao chất lượng bộ môn , phát huy tính tích cực, khiến người học phải chủ động chứ không phải bò động tiếp nhận kiến thức từ giáo viên Đây là điều kiện tối đa để phát huy vai trò chủ thể của học sinh , tránh thói quen dạy học cũ “Thầy đọc... đại Phương Đông ra đời sớm hơn hay muộn hơn Phương Tây ? (Các quốc gia cổ đại Phương Đông ra đời sớm hơn phương Tây ) Giáo viên có thể dùng sơ đồ trục thời gian minh hoạ : 11 IV III II I CN TCN Từ đó giúp học sinh hiểu được các quốc gia cổ đại Phương Đông ra đời sớm hơn các quốc gia cổ đại Phương Tây Giáo viên tiếp tục nêu câu hỏi để học sinh so sánh sự khác nhau về đòa hình : - Các quốc gia cổ đại Phương. .. bằng mọi giá Đối với bộ môn lòch sử , việc tiếp nhận , xử lí các thông tin từ sử liệu là khâu đầu tiên , tất yếu của quá trình nhận thức quá khứ , không được bỏ qua, không thể coi nhẹ Như ta đã biết tiêu chí cơ bản của phương pháp dạy học lòch sử mới là hoạt động tự lập tích cực của học sinh , biết tìm tòi khám phá, so sánh Muốn đạt được điều đó , giáo viên cần gia công nhiều ở các khâu chuẩn bò bài . tài này là : Một số kinh nghiệm về giảng dạy một số bài lòch sử lớp 6 bằng phương pháp so sánh . 2 . Khách thể nghiên cứu : Phương pháp so sánh một số bài trong giảng dạy lòch sử 6 trườngTrung học. hiểu bài trước 2/ Một số ví dụ thực tiễn trong quá trình áp dụng phương pháp so sánh trong dạy học môn lòch sử lớp 6. Lớp Thích học môn lòch sử Không thích học môn lòch sử 6A1 6A2 6A5 6A6 50% . áp dụng đề tài ở một số lớp: Ở trên ,tôi trình bày các nội dung về sử dụng phương pháp so sánh trong dạy học lòch sử 6 :Nhận xét chung của tôi là Thầy trò cùng thực hiện phương pháp này thì chất

Ngày đăng: 10/04/2015, 15:37

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Ñakpô , thaùng 3 naêm 2007

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan